PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn và LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG sản XUẤT KINH DOANH của các NHÓM NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ yếu tại THÀNH PHỐ cần THƠ

102 21 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:46

Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành công nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC NHĨM NGÀNH CƠNG NGHIỆP CHỦ YẾU TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực Phạm Lê Đông Hậu Nguyễn Tô Huy Mã số SV: 4084191 Lớp:Kinh Tế Học khóa 34 Cần Thơ – 2012 GVHD: Phạm Lê Đơng Hậu SVTH: Nguyễn Tơ Huy Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ LỜI CẢM TẠ  Trước tiên em xin gởi đến tất giáo viên, cán khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ lời cảm ơn chân thành tạo giảng dạy em suốt thời gian năm học vừa qua, em nhận dạy tận tình từ Thầy, Cơ q trình học tập Để hồn thành tốt luận văn, bên cạnh nỗ lực thân phải nhờ đến giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn Em xin chân thành cảm ơn Cô! Nhờ Cô mà em hồn thành xong luận văn Do thời gian hạn chế kiến thức thân nhiều thiếu sót nên khơng thể tránh khỏi hạn chế Rất mong Thầy cô bạn thơng cảm đóng góp ý kiến để làm tảng cho việc hoàn thành tốt luận văn sau Ngày … tháng … năm … Sinh viên thực (ký ghi họ tên) GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Tơ Huy Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài khơng trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày … tháng … năm … Sinh viên thực (ký ghi họ tên) GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Tơ Huy Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Ngày … tháng … năm … Thủ trưởng đơn vị (ký tên đóng dấu) GVHD: Phạm Lê Đơng Hậu SVTH: Nguyễn Tơ Huy Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Ngày … tháng … năm … Giáo viên hướng dẫn (ký ghi họ tên) GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Tô Huy Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành công nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  Ngày … tháng … năm … Giáo viên phản biện (ký ghi họ tên) GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Tô Huy Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ MỤC LỤC Trang Chương GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2 Căn khoa học thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU: 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1.4.1 Không gian 1.4.2 Thời gian 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Chương PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN: 2.1.1 Yếu tố đầu vào (yếu tố sản xuất) 2.1.2 Hàm sản xuất 10 2.1.3 Vai trò yếu tố sản xuất đầu vào đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh 11 2.1.4 Mơ hình kinh tế lượng 15 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 18 2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu 18 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 19 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 19 Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỐ LƯỢNG CƠ SỞ SẢN XUẤT, VỐN, LAO ĐỘNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CƠNG NGHIỆP GVHD: Phạm Lê Đơng Hậu SVTH: Nguyễn Tơ Huy Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ CỦA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 21 3.1 Phân tích thực trạng số lượng sở sản xuất, vốn, lao động giá trị sản xuất ngành công nghiệp chủ thành phố Cần Thơ phân theo thành phần kinh tế: 21 3.1.1 Số lượng sở sản xuất công nghiệp 21 3.1.2 Số lượng lao động hoạt động lĩnh vực công nghiệp 25 3.1.3 Giá trị sản xuất công nghiệp 29 3.2 Phân tích thực trạng số lượng sở sản xuất, vốn, lao động giá trị sản xuất ngành công nghiệp chủ thành phố Cần Thơ phân theo ngành hoạt động: 34 3.2.1 Số lượng sở sản xuất công nghiệp 34 3.2.2 Số lượng lao động hoạt động lĩnh vực công nghiệp 36 3.2.3 Giá trị sản xuất công nghiệp 40 3.2.4 Tổng vốn đầu tư phát triển công nghiệp 43 3.2.5 Hiện trạng trình độ cơng nghệ sản xuất công nghiệp 45 3.3 Định hướng phát triển công nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 đến 2015, tầm nhìn chiến lược đến 2020 48 3.3.1 Mục tiêu phát triển công nghiệp 48 3.3.2 Định hướng phát triển công nghiệp 48 3.3.3 Các phương án phát triển 49 Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỪ NĂM 2006 ĐẾN 2011 53 4.1 Quy mô hiệu sử dụng lao động hoạt động sản xuất công nghiệp: 53 4.1.1 Phân theo thành phần kinh tế 53 4.1.2 Phân theo ngành kinh tế 59 4.2 Ước lượng hồi quy đa biến hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ: 65 GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Tơ Huy Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ 4.2.1 Kết phân tích ước lượng mơ hình hồi quy theo mơ hình kinh tế tân cổ điển 65 4.2.2 Kết phân tích ước lượng mơ hình hồi quy theo mơ hình kế tốn tăng trưởng 68 4.2.3 Kết phân tích ước lượng mơ hình hồi quy hiệu sử dụng lao động ngành công nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ 70 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 73 5.1 Phân tích mơ hình SWOT 73 5.1.1 Phân tích điểm mạnh hoạt động sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ 73 5.1.2 Phân tích điểm yếu hoạt động sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ 74 5.1.3 Phân tích hội hoạt động sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ 75 5.1.4 Phân tích thách thức hoạt động sản xuất cơng nghiệp thành phố Cần Thơ 76 5.1.5 Ma trận SWOT chiến lược phát triển công nghiệp thành phố Cần Thơ 77 5.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ: 80 5.3 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ 81 Chương 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 83 6.1 Kết luận: 83 6.2 Kiến nghị: 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN PHỤ LỤC GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Tơ Huy Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: TỶ TRỌNG TRUNG BÌNH SỰ THAY ĐỔI TỶ TRỌNG CỦA SỐ LƯỢNG CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 23 Bảng 2: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TRUNG BÌNH CỦA SỐ LƯỢNG CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 23 Bảng 3: GIÁ TRỊ CÁC HỆ SỐ THỐNG KÊ MƠ TẢ THỂ HIỆN TÍNH ỔN ĐỊNH VỀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA SỐ LƯỢNG CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 25 Bảng 4: TỶ TRỌNG TRUNG BÌNH SỰ THAY ĐỔI TỶ TRỌNG CỦA SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 26 Bảng 5: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TRUNG BÌNH CỦA SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 28 Bảng 6: GIÁ TRỊ CÁC HỆ SỐ THỐNG KÊ MƠ TẢ THỂ HIỆN TÍNH ỔN ĐỊNH VỀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 29 Bảng 7: TỶ TRỌNG TRUNG BÌNH SỰ THAY ĐỔI TỶ TRỌNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 32 Bảng 8: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TRUNG BÌNH GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 33 Bảng 9: GIÁ TRỊ CÁC HỆ SỐ THỐNG KÊ MƠ TẢ THỂ HIỆN TÍNH ỔN ĐỊNH VỀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 33 Bảng 10: TỶ TRỌNG TRUNG BÌNH SỰ THAY ĐỔI TỶ TRỌNG CỦA SỐ LƯỢNG CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ 35 GVHD: Phạm Lê Đơng Hậu SVTH: Nguyễn Tơ Huy Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ Tương tự gia tăng tỷ lệ phần trăn lượng lao động nhóm ngành có tỷ lệ gia tăng khác kết sản xuất công nghiệp Trong đó, cơng nghiệp sản xuất kim loại phân phối điện nước có hệ số co giãn cao cho thấy ngành đầu tư chất lượng trình độ cơng nghệ cao Bên cạnh ta thấy sản xuất trang phục có tỷ trọng đóng góp tổng giá trị sản xuất công nghiệp cao ngành lại có hệ số co giãn theo lao động nằm nhóm thấp Bên cạnh đó, cơng nghiệp chế biến có tỷ trọng đóng góp tổng tỷ trọng sản xuất công nghiệp cao nhất, hệ số co giãn lao động sản lượng đạt mức trung bình Nguyên nhân chủ yếu trình độ khoa học kỹ thuật sử dụng ngành tương đối lạc hậu, chậm trể việc cải tiến công nghệ tương lai nguy tiểm nguy hiểm công nghiệp thành phố Cần Thơ Bảng 53: BẢNG HỆ SỐ CO GIÃN CỦA SẢN LƯỢNG THEO LAO ĐỘNG PHÂN THEO NGÀNH CÔNG NGHIỆPHiệu LDT15 LDT26 LDT25 LDT12 LDT3 LDT2 LDT11 LDT14 LDT4 LDT5 LDT7 LDT13 LDT21 LDT27 LDT23 LDT9 LDT24 LDT29 LDT20 LDT16 LDT10 LDT17 LDT8 LDT6 LDT19 LDT1 Tên Ngành SX kim loại SX PP điện Cơng nghiệp SX PP điện, nước SX hóa chất, SP từ hóa chất SX thực phẩm đồ uống Công nghiệp chế biến SX cốc dầu mỏ SX SP từ chất khoáng phi kim loại SX thuốc lá, thuốc lào SX sản phẩm dệt SX SP da, giả da SX SP từ cao su, plastic SX giường, tủ, bàn ghế SX PP nước Công nghiệp chế biến, chế tạo khác SX giấy SP từ giấy Sữa chữa, bão dưỡng, lắp đặt máy móc Thu gom xử lý rác thải SX phương tiện vận tải khác SX SP từ kim loại Xuất in ghi SX máy móc thiết bị SXSP từ gỗ, lâm sản SX trang phục SX sữa chữa xe có động cơ, romooc Công nghiệp khai thác GVHD: Phạm Lê Đông Hậu Hế Số Co Giãn 0.85192 0.79436 0.71548 0.68175 0.63823 0.63197 0.61859 0.60679 0.54739 0.52787 0.51204 0.48928 0.47801 0.47502 0.46342 0.45858 0.44655 0.41732 0.38818 0.38291 0.34185 0.33685 0.301 0.30013 0.28098 0.2589 SVTH: Nguyễn Tơ Huy 72 Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ DỰA TRÊN PHÂN TÍCH MƠ HÌNH SWOT 5.1 Phân tích mơ hình SWOT: Phân tích SWOT nhằm tìm nhận định nhanh có nhìn tổng thể điểm mạnh, điểm yếu ngành công nghiệp thành phố Cần Thơ hội thách thức môi trường kinh doanh tầm vĩ mô hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ 5.1.1 Phân tích điểm mạnh hoạt động sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ Thành phố Cần Thơ có khu cơng nghiệp tập trung lớn Trà Nóc I, Trà Nóc II, Hưng Phú I Hưng Phú II Sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất công nghiệp với đặc thù cần tập trung lớn lượng vốn lao động Công nghiệp thành phố Cần Thơ quan tâm ngày nhiều nhà đầu tư nước, ngành chức nhằm mục tiêu biến thành phố Cần Thơ thành trung tâm công nghiệp vùng đồng sông Cửu Long Thành phố Cần Thơ xác định trung tâm đồng sơng Cửu Long hệ thống sở hạ tầng ngày hoàn thiện thuận lợi so với khu vực lân cận Tốc độ tăng trưởng Công Nghiệp thành phố Cần Thơ nhanh tốc độ vào khoảng 18%/năm Có thể thấy cơng nghiệp thành phố Cần Thơ động tương đối ổn định Công nghiệp thành phố Cần Thơ chủ yếu phát triển mạnh ngành công nghiệp chế biến sản xuất thực phẩm đồ uống, sản xuất hóa chất sản phẩm từ hóa chất ; sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại ; sản xuất sản phẩm từ gỗ, lâm sản Một số nhóm ngành cơng nghiệp có xu hướng phát triển mạnh có tiềm phát triển đầu tư vốn mở rộng sản xuất, số lượng sở sản xuất, cải thiện công nghệ sản xuất tốc độ tăng trưởng sản lượng GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Tơ Huy 73 Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ tương lai ngành chủ đạo sản xuất sản phẩm dệt; công nghiệp khai thác; sản xuất trang phục; sản phẩm từ da, giả da; xuất in ghi… Có số ngành cơng nghiệp có khả tập trung vốn lao động cao, dễ tiếp cận với công nghệ tiến khoa học kỹ thuật, lực cạnh tranh tương đối mạnh so với nhóm ngành cơng nghiệp khác sản xuất phân phối điện, nước; sản xuất thuốc lá, thuốc lào, ngành hóa chất, phân bón… Bên cạnh ngành cơng nghiệp có khả tốc độ tăng trưởng nhanh quy mô kết hoạt động sản xuất kinh doanh sản xuất sản phẩm dệt; sản xuất giấy sản phẩm từ giấy; sản xuất sữa chữa xe có động cơ, romooc; sản xuất thiết bị điện, điện tử Theo đó, hiệu sản xuất đơn vị lao động (năng suất lao động) số nhóm ngành cao sản xuất kim loại; sản xuất phân phối điện, nước; sản xuất than cốc dầu mỏ; sản xuất hóa chất sản phẩm từ hóa chất; sản xuất thuốc lá, thuốc lào; sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại; sản xuất sản phẩm dệt Có chuyển dịch cấu hoạt động sản xuất công nghiệp từ công nghiệp cá thể với quy mô nhỏ sang kinh tế tập trung, có hệ thống bước đại Nhằm gia tăng lực cạnh tranh, tăng suất lao động Các ngành chức thành phố bước cải thiện quy hoạch lại thành phần kinh tế quốc doanh nhằm giảm công ty quốc doanh hiệu quả, tập trung đầu tư phát triển cơng ty có hiệu cao làm đầu tàu kéo tồn cơng nghiệp thành phố tăng trưởng tương lai 5.1.2 Phân tích điểm yếu hoạt động sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ Các khu cơng nghiệp đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường không khí môi trường nước nghiêm trọng Mặc dù công nghiệp thành phố Cần Thơ phát triển mạnh ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đồ uống chiếm tỷ trọng cao nhiên hiệu GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Tơ Huy 74 Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ sử dụng vốn lao động ngành cơng nghiệp thấp, có nhiều mặt hạn chế cơng nghệ đầu tư chủ yếu nhỏ, tự phát Đối thủ cạnh tranh trực tiếp địa bàn thành phố bao gồm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước lại mạnh vốn, hiệu sản xuất hiệu quản lý Hiệu sử dụng vốn lao động khu vực kinh tế nước thấp nhiều so với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi Mặc dù có bước tiến quan trọng đổi công nghệ nâng cao lực cạnh tranh suất lao động, nhiên doanh nghiệp hoạt động địa bàn thành phố Cần Thơ phần lớn không chưa đủ điều kiện lực để tiếp nhận tiến công nghệ sản xuất Các công nghệ sử dụng chủ yếu sản xuất nước, tương đối lạc hậu Các ngành cơng nghiệp có giá trị gia tăng cao có tốc độ tăng trưởng mạnh năm gần chưa thực trở thành động lực giúp thúc đẩy cơng nghiệp thành phố Cần Thơ phát triển mạnh giai đoạn thi cơng xây lắp Do đó, tương lai gần công nghiệp thành phố Cần Thơ chủ yếu sản xuất nhỏ, thiếu tính tập trung hiệu sản xuât không cao 5.1.3 Phân tích hội hoạt động sản xuất cơng nghiệp thành phố Cần Thơ TP Cần Thơ vận dụng thực sách ưu đãi khuyến khích đầu tư theo hướng cải tiến thủ tục hành cửa chỗ; rút ngắn thời hạn cấp giấy chứng nhận đầu tư Việc gia nhập tổ chức thương mại giới WTO góp phần tháo gỡ rào cản thương mại thuế quan giúp gia tăng xuất doanh nghiệp xuất, nhập Thành phố Cần Thơ bước đường đổi mới, hỗ trợ quan tâm lớn từ phía quyền trung ương địa phương, giúp cải thiện môi trường kinh doanh tốt tương lai Kinh tế tồn cầu bước khơi phục lại thời gian gần có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất cơng nghiệp thành phố Cần Thơ GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Tơ Huy 75 Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ 5.1.4 Phân tích thách thức hoạt động sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ Do tác động suy thoái kinh tế tồn cầu năm 2009 có tác động xấu trực tiếp gián tiếp mức độ ảnh hưởng tồn đến giai đoạn Trong giai đoạn gần kinh tế vĩ mô Việt Nam diễn biến theo chiều hướng bất ổn, lạm phát tăng cao không ổn định nhiều năm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh công nghiệp thành phố Cần Thơ Lãi suất ngân hàng cao làm doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay, gia tăng gánh nặng nợ cho doanh nghiệp Hàng loạt doanh nghiệp đứng trước nguy phá sản giảm quy mô sản xuất kinh doanh ảnh hưởng không nhỏ đến ngành công nghiệp thành phố Nguy có khủng hoảng tồn cầu dần hình thành đặc biệt khu vực đồng tiền chung Châu Âu (EU), khủng hoảng diễn có tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động xuất sản xuất kinh doanh nước Những năm gần đây, hoạt động xuất ngành công nghiệp đặc biệt chế biến thủy sản gặp nhiều khó khăn rào cản pháp lý, rào cản kỹ thuật qui định khắc khe nước nhập Các nhà sản xuất phải đối mặt nhiều với vụ kiện bán phá giá nước sản phẩm xuất mình, phần lớn sản phẩm mà nước phát triển khác tham gia mặt hàng xuất chính, có giá trị thặng dư thấp Các rủi ro chanh chấp thương mại với nước đối tác 12-15 năm tới tốn phức tạp thời gian kinh tế Việt nam bị cho kinh tế phi thị trường, dễ bị nước đối tác tận dụng để áp đặt biện pháp chống bán phá giá biện pháp tự vệ đặc biệt tự vệ loại hàng hóa Tham gia hội nhập kinh tế quốc tế buộc nhà nước phải thực thi biểu thuế nhập bị cắt giảm đáng kể mặt hàng nhập vào Việt Nam, việc mở cửa thị trường phân phối Việt Nam cho doanh nghiệp GVHD: Phạm Lê Đơng Hậu SVTH: Nguyễn Tơ Huy 76 Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ nước Từ 1/1/2007, Việt Nam cam kết mức trần cho 10600 dòng thuế cắt giảm thuế từ mức bình qn 17.4% xuống 13.4% vòng năm Hệ đa số ngành hàng, sản phẩm nước cần chạy đua đường đổi công nghệ, nâng cấp sản phẩm bậc thang giá trị gia tăng đa dạng hóa thị trường nhằm tồn nâng cao tính cạnh tranh Đây thách thức đa số sở sản xuất Việt Nam thiếu nhiều kinh nghiệm, tầm nhìn, lực vốn, nghiên cứu – triển khai hạn chế Các nhà sản xuất kinh doanh buộc phải cân đối việc tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia quốc tế trì tính cạnh tranh sản phẩm Đặc biệt trường hợp rào cản công nghệ (TBT) hay gọi « tiêu chuẩn xanh », theo nước nhập phép có tiêu chuẩn qui chế riêng theo đuổi biện pháp cần thiết để áp đặt chúng Như chi phí giao dịch để áp dụng tiêu chuẩn quốc gia chí cao tiêu chuẩn quốc tế 5.1.5 Ma trận SWOT chiến lược phát triển công nghiệp thành phố Cần Thơ Từ kết phân tich điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức ngành công nghiệp thành phố Cần Thơ bên để thiết lập ma trận SWOT đề chiến lược phù hợp bao gồm : Chiến lược S-O nhằm theo đuổi hội phù hợp với điểm mạnh công ty, Chiến lược W-O nhằm khắc phục điểm yếu để theo đuổi nắm bắt hội, Chiến lược S-T xác định cách thức mà cơng ty sử dụng điểm mạnh để giảm khả bị thiệt hại nguy từ bên ngồi, Chiến lược W-T nhằm hình thành kế hoạch phòng thủ để ngăn khơng cho điểm yếu cơng ty làm cho trở nên dễ bị tổn thương trước nguy từ bên GVHD: Phạm Lê Đơng Hậu SVTH: Nguyễn Tơ Huy 77 Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ BẢNG 54 : MA TRÂN PHÂN TÍCH SWOT CỦA NGÀNH CƠNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ STRENGTHS WEAKNESSES - Sản xuất công nghiệp tập trung với quy mô tương đối lớn - Dễ dàng so với tĩnh khác ĐBSCL tiếp cận với công nghệ - Là trung tâm công nghiệp đồng sông Cửu Long - Cơ sở hạ tầng gần tốt vùng ĐBSCL - Tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao - Xu hướng phát triển tăng trưởng chất lượng suất lao động - Đang đầu tư phát triển mạnh mẽ ngành cơng nghiệp có giá trị gia tăng cao - Phát triển mạnh công nghiệp chế biến - Năng suất lao động ngày cải thiện gia tăng đáng kể - Mặc dù suất lao động cải thiện nhiên thấp - Qui mơ sản xuất chủ yếu nhỏ, thời gian qua có tăng trưởng qui mô - Phần lớn doanh nghiệp vừa nhỏ chưa có đủ khả tiếp cận cơng nghệ - Các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao giai đoạn xây dựng, chưa thực vào hoạt động - Các khu cơng nghiệp đối mặt với tình trạng nhiễm môi trường - Đối thủ cạnh tranh trực tiếp khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi với mạnh lớn vốn, cơng nghệ - Cạnh tranh ngày khốc liệt với hàng hóa nước Việt Nam gia nhập WTO, thuế quan giảm xuống OPPORTUNITIES THREATS - Chình sách ưu đãi khuyến khích đầu tư có tác động tích cực - Gia nhập WTO giúp loại bỏ bớt hàng rào thương mại - Được hỗ trợ quan tâm lớn từ phía quyền trung ương địa phương - Kinh tế toàn cầu thời gian gần có dấu hiệu khơi phục lại - Khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 – 2009 có ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động sản xuất - Kinh tế vĩ mô Việt Nam giai đoạn gần bất ổn - Lãi suất ngân hàng cao, doanh nghiệp đứng trước nguy phá sản không tiếp cận nguồn vốn vay - Nguy suy thối tồn cầu diễn xuất phát từ bất ổn gần khu vực đồng tiền chung Châu Âu - Các rào cản pháp lý, vụ kiện bán phá giá, cá rào cản kỹ thuật ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Tơ Huy 78 Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ Chiến lược S-O W-O: Do điểm mạnh điểm yếu ngành công nghiệp thành phố Cần Thơ gần tương đồng yếu tố chủ yếu suất lao động, qui mô lao động hiệu sản xuất kinh doanh công nghiệp thành phố Cần Thơ có bước phát triển mạnh mẽ trạng nhiều yếu qui mơ hiệu sản xuất kinh doanh giai đoạn độ, chuyển đổi từ công nghiệp tự phát sang công nghiệp tập trung bước đại nên chiến lược S-O W-O là: Tiếp tục thu hút vốn đầu tư vào công nghiệp thành phố nhằm tạo động lực phát triển công nghiệp; Tranh thủ hỗ trợ nhà nước việc tiếp cận công nghệ mới, nâng cao lực sản xuất, cải thiện suất lao động; Gia tăng tìm kiếm thêm thị trường xuất mới, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao lực cạnh tranh thị trường xuất truyền thống; Tiếp tục cố gắn trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ tương lai, kinh tế tồn cầu có xu hướng khôi phục nên cố gắng đẩy mạnh sản xuất; Tiếp tục cải thiện sở hạ tầng; Nâng cao hiệu sản xuất ngành công nghiệp chế biến mặt qui mô sản xuất, hiệu sản xuất công tác quản lý doanh nghiệp vừa nhỏ; Hoàn thiện đưa vào hoạt động dự án cơng nghiệp có giá trị gia tăng cao Cải thiện hiệu hoạt động doanh nghiệp quốc doanh, nâng cao lực quản lý lực cạnh tranh loại hình doanh nghiệp làm đầu tàu phát triển cho toàn công nghiệp thành phố Cần Thơ Chiến lược S-T W-T: Thách thức lớn doanh nghiệp sản xuất cơng nghiệp nói riêng doanh nghiệp hoạt động nói chung thời gian gần khó tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng định chế tài Do doanh nghiệp cần phải dựa vào lực thân doanh GVHD: Phạm Lê Đơng Hậu SVTH: Nguyễn Tơ Huy 79 Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ nghiệp việc chủ động vốn, phát triển mở rộng qui mơ có trọng điểm, giảm chi phí sản xuất, tránh lảng phí nâng cao suất lao động để phát triển bền vững tương lai Bên cạnh đó, thách thức doanh nghiệp cạnh tranh ngày khốc liệt hơn, rào cản kỹ thuật ngày nhiều vụ kiện bán phá giá làm thiệt hại đáng kể doanh nghiệp xuất khẩu, để tránh giảm thiểu rủi ro doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm thị trường mới, giảm chi phí cải tiến công nghệ để đáp ứng yêu cầu khắc khe đối tác truyền thống Khủng hoảng kinh tế có nguy tiếp diễn tình hình bất ổn gần nước phương tây, nên doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp xuất nhập cần chủ động tìm kiếm thị trường quay lại phục vụ trực tiếp cho thị trường nước 5.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất công nghiệp thành phần kinh tế thành phố Cần Thơ: Khu vực kinh tế ngồi quốc doanh khu vực có tỷ trọng tổng giá trị sản xuất công nghiệp lớn chiếm tỷ trọng trung bình 80%, 90% tổng lượng lao động gần 99% tổng số lượng sở sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, hiệu hoạt động quy mơ sản xuất thành phần kinh tế ngồi quốc doanh nằm nhóm thấp trung bình thành phố Cần Thơ thành phần kinh tế chiếm tỷ trọng lớn khu vực kinh tế quốc doanh kinh tế cá thể chiếm tỷ trọng số lượng sở sản xuất 88%, hiệu sản xuất kinh doanh lại thấp đạt khoảng 241 triệu đồng / sở / năm đạt 36 triệu đồng / lao động / năm Nhìn chung khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước chiếm tỷ trọng thấp tổng giá trị sản xuất công nghiệp vào khoảng 9%, tỷ trọng lao động 3.62% tỷ trọng sở sản xuất kinh doanh 0.32% hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước cao với 50400 triệu đồng / sở / năm 220 triệu đồng / lao động / GVHD: Phạm Lê Đơng Hậu SVTH: Nguyễn Tơ Huy 80 Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ năm Đặc biệt khu vực liên doanhhiệu dụng lao động cao với 570 triệu đồng / lao động / năm Do đó, giải pháp thành phần kinh tế đặc biệt thành phần kinh tế nước giảm dần giảm tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp sở sản xuất kinh doanh nhỏ hiệu quả, tập trung phát triển doanh nghiệp có quy mơ lớn hiệu quản lý tốt, bên cạnh ngành chức cần tạo điều kiện doanh nghiệp cần tận dụng diều kiện khả để học hỏi cải thiện trình độ khoa học kỹ thuật hoạt động sản xuất kinh doanh, ứng dụng tiến nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lao động, học hỏi phương pháp quản lý doanh nghiệpvốn đầu tư nước ngồi có hiệu sản xuất cao địa bàn nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lao động, nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp 5.3 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất công nghiệp ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ: Nhìn chung nhóm ngành cơng nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng tất yếu tố sản lượng, lao động, vốn sở sản xuất kinh doanh Tuy nhiên mức độ hiệu ngành nhóm có khác biệt rỏ rệt Đối với nhóm ngành sản xuất thực phẩm đồ uống nhóm ngành quan trọng lĩnh vực cơng nghiệp thành phố Cần Thơ, tỷ trọng sản lượng ngành chiếm khoảng ¾ tổng giá trị sản xuất công nghiệp, số lượng lao động chiếm tỷ lệ 59% 30% số sở sản xuất hoạt động Tuy nhiên, quy mơ sản xuất ngành nhìn chung nhỏ, tỷ lệ lao động doanh nghiệp khoảng 17 lao động / doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng quy mô thấp đạt 10% năm, hiệu hoạt động đạt mức trung bình so với nhóm ngành khác với 4147 triệu đồng / sở / năm, hệ số co giãn lao động sản lượng tương đối cao, cho thấy ngành công nghiệp chế biến chủ yếu phụ thuộc vào lao động Do đó, giải pháp ngành đổi khoa học kỹ thuật hoạt động sản xuất kinh doanh, trì nâng cao tốc độ tăng trưởng GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Tơ Huy 81 Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ quy mô doanh nghiệp, giảm tốc độ tăng trưởng nhanh số lượng doanh nghiệp nhỏ hoạt động hiệu Trong nhóm ngành cơng nghiệp chế biến ngồi ngành sản xuất thực phẩm đồ uống có số ngành mức độ đóng góp vào tổng giá trị sản lượng sản xuất năm tương đối thấp 10% lại cao so với số ngành khác có xu hướng tiếp tục phát triển mạnh tương lai sản xuất sản phẩm từ gổ, lâm sản, sản xuất sản phẩm hóa chất, sản phẩm từ hóa chất, sản xuất sản phẩm từ chất khống phi kim loại sản xuất sản phẩm từ kim loại Trong đặc biệt sản xuất sản phẩm từ hóa chất sản phẩm từ hóa chất có quy mô hiệu sản xuất cao Do cần trọng đầu tư, phát triển nhóm ngành tương lai để đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt cần đổi công nghệ nâng cao hiệu quản lý để tăng khả sản xuất gia tăng lực cạnh tranh cơng nghiệp thành phố Cần Thơ Bên cạnh đó, tiềm phát triển nhóm ngành sản xuất sản phẩm dệt, sản xuất cốc dầu mỏ, sản xuất kim loại sản xuất sửa chửa xe có động cơ, rơ mooc cao Với hiệu ,quy mô tốc độ tăng trưởng hiệu sản xuất cao so với nhóm ngành khác, hệ số co giãn lao động sản lượng tương đối cao Tuy nhiên, tỷ trọng đóng góp ngành tổng tỷ trọng năm gần thấp Có thể thấy tương lai ngành có giá trị gia tăng tương đối cao, cần tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển Công nghiệp đầu tàu phát triển kinh tế thành phố Cần Thơ cơng nghiệp chế biến khu vực có tỷ trọng cao Tuy nhiên công nghiệp chế biến thành phố Cần Thơ chủ yếu phát triển phụ thuộc phần lớn vào lao động, đó, hệ số co giãn vốn với sản lượng thấp so với hệ số co giãn lao động sản lượng Trong thời gian tới để nâng cao lực cạnh tranh công nghiệp cần đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghệ tiên tiến, đại nhằm nâng cao hiệu sản xuất, tăng suất lao động GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Tô Huy 82 Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành công nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ Chương 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận: Cơng nghiệp thành phố Cần thơ thời gian q có tiến cải thiện đáng kể hiệu sản xuất kinh doanh Tuy nhiên nhiều mặt hạn chế Đặc biệt trình độ khoa học cơng nghệ lạc hậu Tốc độ cải tiến công nghệ gia tăng khả sản xuất suât lao động lực cạnh tranh chậm, kết phân tích cho thấy, tác động nhân tố đến hiệu sản xuất kinh doanh 10 năm từ 1995 đến 2005 không tăng, bắt đầu gia tăng đôi chút khoảng thời gian gần Mặc dù ta thấy gia tăng lượng vốn đáng kể Tuy nhiên, kinh tế TP Cần Thơ chủ yếu phụ thuộc nhiều vào số lượng lao động số lượng doanh nghiệp địa bàn Cho thấy bước đường đổi đầu tư TP Cần Thơ chủ yếu đầu tư nhỏ lẻ, rời rạc Đây thách thức lớn lực cạnh tranh TP Cần Thơ Tốc độ gia tăng doanh nghiệp nhỏ vừa thời gian gần có chậm lại lại diễn nhanh hoạt động công nghiệp chủ yếu sản xuất với quy mô lớn dựa tiến khoa học kỹ thuật tiên tiến Hiệu sản xuất khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi ln cao so với khu vực kinh tế nước, thách thức lớn doanh nghiệp nước cạnh tranh thị trường Khu vực kinh tế nhà nước có chuyển dịch cấu quan trọng, theo chuyển đổi cấu hình thức hoạt động từ sản xuất kinh doanh nhỏ, tự phát hoạt động hiệu sang hình thức kinh doanh tập trung vốn lớn, tạo nhiều việc làm cho người lao động, đổi công nghệ, gia tăng suất lao động lực quản lý khả cạnh tranh doanh nghiệp Tuy nhiên thay đổi diễn chậm chưa thực đạt hiệu cao Trong tương lai gần, doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp giữ vị trí chủ đạo sản xuất cơng nghiệp Nhưng thời gian dài hạn hơn, doanh nghiệp lớn có tiềm phát triển mạnh bước thay doanh nghiệp nhỏ trở thành đầu tàu động lực quan trọng để ngành công nghiệp thành phố Cần Thơ phát triển mạnh bền vững GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Tô Huy 83 Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ Các nhà đầu tư nước nước e ngại đầu tư vào thành phố Cần Thơ môi trường vĩ mô Việt Nam nói chung hạn chế, ổn định, mơi trường cạnh tranh chưa thật tốt thuận lợi cho nhà đầu tư để đầu tư kiếm lời Qua phân tích cơng nghiệp thành phố Cần Thơ chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp chế biến đặc biệt chế biến thực phẩm, đồ uống Tuy nhiên, hiệu sản xuất quy mô trung bình nhóm ngành chưa cao Trong đó, số nhóm ngành khác cơng nghiệp sản xuất sản phẩm dệt, trang phục, sản xuất than cốc, dầu mỏ… ngành tương lai có xu hướng phát triển mạnh mẽ hiệu sản xuất lực cạnh tranh tương đối cao Tuy nhiên, tương lai gần nhóm ngành giai đoạn thi công, xây dựng hoàn thiện sở hạ tầng nên đóng góp vào tổng giá trị sản xuất cơng nghiệp chưa cao 6.2 Kiến nghị: Từ kết phân tích chương trước, cho thấy cơng nghiệp thành phố Cần Thơ nhiều mặt hạn chế, để khắc phục hạn chế cần có chung tay từ phía quan chức có thẩm quyền, từ phía doanh nghiệp nhà đầu tư để cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh, tăng suất lao động hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hoạt động công nghiệp thành phố Cần Thơ Do đó, em xin kiến nghị ngành chức năng, đặc biệt sở công thương thành phố Cần Thơ số vấn đề sau: Đối với sở công thương: Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho phát triển mạnh loại hình doanh nghiệp cách thực sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp hoạt độnghiệu đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Đẩy mạnh biện pháp kêu gọi, thu hút đầu tư nhà đầu tư nước nước vào Thành Phố Cần Thơ GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Tô Huy 84 Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành công nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu kinh tế cách tập trung nguồn lực để phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao trọng tâm phát triển công nghiệp chế biến ưu tiên lĩnh vực công nghệ cao, sạch, đầu tư chiều sâu loại dần công nghệ lạc hậu Đối với nhà nước: Cần tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trình tiếp cận vốn vay ngân hàng để tái sản xuất mở rộng thê quy mô sản xuất ngành có tiềm phát triển mạnh Tăng cường cơng tác quản lý nhà nước đầu tư, đầu tư vốn nhà nước cần đầu tư tập trung, tránh dàn trải, trọng nâng cao chất lượng công trình đầu tư xây dựng Nhà nước cần quản lý ổn định kinh tế vĩ mô gián tiếp trực tiếp tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh công nghiệp thành phố Cần Thơ Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tìm thị trường tiêu thụ để đa dạng hóa khách hàng giảm thiểu rủi ro áp lực từ người mua hàng, đặc biệt thị trường xuất GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Tơ Huy 85 Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Chung, Trần Văn Hùng (2011), Kinh tế vĩ mô phân tích, NXB Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh TS Mai Văn Nam (2008), Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế, NXB Văn Hóa thơng tin Mai Văn Nam, Phạm Lê Thông, Lê Tấn Nghiêm, Nguyễn Văn Ngân (2004) Giáo trình Kinh tế lượng, NXB Thống kê, TP.HCM Lê Khương Ninh, Nguyễn Tấn Nhân, Phạm Lê Thơng (2003), Giáo trình kinh tế học vi mô, Trường Đại Học Cần Thơ Niên giám thống kê 2010 (Tháng 6/2011), Cục Thống Kê Cần Thơ Niên giám thống kê 2005 (Tháng 6/2006), Cục Thống Kê Cần Thơ Niên giám thống kê 2000 (2001), Cục Thống Kê Cần Thơ Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025 (Tháng 5/2011), Sở Công Thương Thực trạng vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp (2003), Nguyễn Thị Thanh Luận 10 Vai trò lao động phát triển kinh tế xã hội Việt Nam (2007), Đậu Việt Linh 11 Vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty dệt Minh Khai (2001), Vũ Minh Đạt GVHD: Phạm Lê Đông Hậu SVTH: Nguyễn Tô Huy 86 ... Huy Phân tích hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ công nghiệp thành phố Cần Thơ qua số số lượng sở sản xuất, số lao động, vốn. .. hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp chủ yếu thành phố Cần Thơ CỦA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 21 3.1 Phân tích thực... Thơ Phân tích tác động vốn lao động đến hoạt động sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ Đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm ngành cơng nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn và LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG sản XUẤT KINH DOANH của các NHÓM NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ yếu tại THÀNH PHỐ cần THƠ , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn và LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG sản XUẤT KINH DOANH của các NHÓM NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ yếu tại THÀNH PHỐ cần THƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay