PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn tại CÔNG TY cổ PHẦN vật LIỆU xây DỰNG MOTILEN cần THƠ

75 35 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:46

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH o LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ĐẶNG THỊ ÁNH DƢƠNG DƢƠNG THỊ BÍCH TUYỀN Mã số SV: LT10322 Lớp: KT1020L2 Cần Thơ - 2012 LỜI CẢM TẠ Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trƣờng Đại học Cần Thơ tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Và em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đặng Thị Ánh Dƣơng, ngƣời nhiệt tình hƣớng dẫn em cách nghiên cứu viết, giúp em hƣớng đắn hoàn thành tốt luận văn Sự bảo tận tâm lời nhận xét ngƣời giáo viên, ngƣời trƣớc kinh nghiệm giúp em thêm tự tin để hồn thành thật tốt viết Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc tất chú, anh chị công ty Mặc dù công việc bận rộn nhƣng ln vui vẻ, tận tình giúp đỡ em nắm vững tình hình thực tế, rút đƣợc kinh nghiệm cho thân phục vụ cho công tác sau Tuy nhiên, kiến thức thân hạn chế nhƣ việc thiếu kinh nghiệm thực tế nên viết khơng tránh khỏi sai sót Do đó, em mong nhận đƣợc góp ý chân tình thầy bạn bè Em xin chân thành cảm ơn! Ngày……tháng……năm…… Sinh viên thực Dƣơng Thị Bích Tuyền LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài em thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày……tháng……năm…… Sinh viên thực Dƣơng Thị Bích Tuyền NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN Họ tên giáo viên hƣớng dẫn: ĐẶNG THỊ ÁNH DƢƠNG Học vị: Chuyên ngành: Kinh tế Đơn vị công tác: Khoa kinh tế- Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ Tên sinh viên: DƢƠNG THỊ BÍCH TUYỀN Mã số sinh viên: LT10322 Chuyên ngành: Kế tốn tổng hợp Tên đề tài: “ Phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần vật liệu xây dựng motilen Cần Thơ” NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: Nội dung kết đạt đƣợc ( theo mục tiêu nghiên cứu): Các nhận xét khác: Kết luận: Ngày……tháng……năm…… Giáo viên hƣớng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Họ tên giáo viên phản biện: Học vị: Chuyên ngành: Đơn vị công tác: Tên sinh viên: DƢƠNG THỊ BÍCH TUYỀN Mã số sinh viên: LT10322 Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp Tên đề tài:“ Phân tích hiệu sử dụng vốn Cơng ty cổ phần vật liệu xây dựng motilen Cần Thơ” NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về biểu đồ thức: 10 Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: 11 Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: 12 Nội dung kết đạt đƣợc ( theo mục tiêu nghiên cứu): 13 Các nhận xét khác: 14 Kết luận: -Ngày……tháng……năm…… Nhận xét giáo viên phản biện MỤC LỤC Trang CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Lƣợc khảo tài liệu CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phƣơng pháp luận 2.1.1 Cấu trúc vốn doanh nghiệp 2.1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh 2.1.1.2 Phân loại vốn 2.1.1.3 Ý nghĩa việc phân tích hiệu sử dụng vốn 2.1.2 Khái quát bảng cân đối kế toán bảng kết kinh doanh 2.1.2.1 Bảng cân đối kế toán 2.1.2.2 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2.1.3 Phân tích khả tốn 2.1.4 Phân tích hiệu sử dụng vốn thông qua tiêu hoạt động 2.1.4.1 Phân tích tiêu luân chuyển hàng tồn kho 2.1.4.2 Phân tích tiêu luân chuyển nợ phải thu 2.1.4.3 Phân tích tiêu tài sản ngắn hạn 10 2.1.4.4 Phân tích tiêu luân chuyển tài sản cố định 10 2.1.4.5 Phân tích tiêu luân chuyển tổng tài sản 10 2.1.5 Phân tích hiệu sử dụng vốn thơng qua tiêu lợi nhuận 11 2.1.5.1 Hệ số lãi gộp 11 2.1.5.2 Hệ số lãi ròng 11 2.1.5.3 Khả sinh lời tài sản 11 2.1.5.4 Suất sinh lời vốn chủ sở hữu 11 2.1.5.5 Suất sinh lời tài sản cố định 12 2.1.5.6 Suất sinh lời tài sản ngắn hạn 12 2.1.6 Tỷ số P/E 12 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 13 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 13 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 13 2.2.2.1 Phƣơng pháp so sánh 13 2.2.2.2 Phƣơng pháp tỷ số 14 CHƢƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ 15 3.1 Giới thiệu tổng quan công ty 15 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 15 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 17 3.1.2.1 Chức 17 3.1.2.2 Nhiệm vụ 17 3.1.3 Sản phẩm, dịch vụ thị trƣờng 17 3.1.3.1 Sản phẩm 17 3.1.3.2 Dịch vụ thị trƣờng 18 3.1.4 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 19 3.1.5 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 20 3.1.5.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 20 3.1.5.2 Hệ thống tài khoản, chứng từ sổ sách sử dụng công ty 21 3.1.6 Thuận lợi khó khăn 23 3.1.6.1 Thuận lợi 23 3.1.6.2 Khó khăn 22 3.1.7 Định hƣớng phát triển 24 3.1.8 Phân tích khái quát kết hoạt động kinh doanh qua ba năm 2009, 2010 2011 24 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2011 29 4.1 Đánh giá khái quát tình hình biến động tài sản nguồn vốn công ty từ năm 2009 đến năm 2011 29 4.1.1 Phân tích tài sản 29 4.1.2 Phân tích nguồn vốn 33 4.1.3 Phân tích kết cấu nguồn vốn 37 4.1.3.1 Tỷ suất nợ 37 4.1.3.2 Tỷ suất tự tài trợ 38 4.2 Phân tích khả tốn 39 4.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn 41 4.3.1 Phân tích hiệu sử dụng vốn thơng qua tiêu hoạt động 41 4.3.1.1 Phân tích tiêu luân chuyển hàng tồn kho 42 4.3.1.2 Phân tích tiêu luân chuyển nợ phải thu 42 4.3.1.3 Phân tích tiêu tài sản ngắn hạn 43 4.3.1.4 Phân tích tiêu luân chuyển tài sản cố định 44 4.3.1.5 Phân tích tiêu luân chuyển tổng tài sản 45 4.3.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn thơng qua tiêu lợi nhuận 46 4.3.2.1 Tỷ lệ lãi gộp 46 4.3.2.2 Tỷ lệ lãi ròng 47 4.3.2.3 Phân tích khả sinh lời tài sản 48 4.3.2.4 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 49 4.3.2.5 Tỷ suất sinh lời tài sản cố định 50 4.3.2.6 Tỷ suất sinh lời tài sản ngắn hạn 51 4.4 Tỷ số P/E 52 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ 54 5.1 Ƣu nhƣợc điểm chủ yếu trình sử dụng vốn 54 5.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn 55 CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 6.1 Kết luận 57 6.2 Kiến nghị 57 DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Phân tích khái quát kết kinh doanh qua ba năm 25 Bảng 2: Phân tích biến động tài sản 30 Bảng 3: Phân tích biến động nguồn vốn 33 Bảng 4: Phân tích kết cấu nguồn vốn 38 Bảng 5: Tình hình tốn 39 Bảng 6: Phân tích tiêu hoạt động 41 Bảng 7: Phân tích tiêu lợi nhuận 49 Bảng 8: Tỷ số P/E 52 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty 19 Hình 2: Sơ đồ tổ chức máy kế toán 21 Hình 3: Sơ đồ hình thức kế toán theo chứng từ ghi sổ 22 kết nhỏ từ việc đầu tƣ nhƣng xét nhiều khía cạnh nhƣ chi phí, giá vốn, cơng ty kinh doanh lời Năm 2010: Cơng ty bƣớc chuyển khả quan Tỷ suất lợi nhuận từ đầu tƣ vốn chủ sở hữu tăng lên 0,26 lần tức tăng 0,249 lần so với năm 2009 Một đồng vốn chủ sở hữu bỏ tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty tạo đƣợc 0,26 đồng lợi nhuận sau thuế Nguyên nhân tăng tỷ suất lợi nhuận ròng tăng 2.805% tốc độ tăng vốn chủ sở hữu đạt 23,16% Vốn đầu tƣ chủ sở hữu không thay đổi liên tục ba năm, công ty nên cố gắng thu hút thêm góp vốn từ cổ đơng sách ƣu đãi cổ đơng góp vốn thêm nhƣ tăng lợi nhuận từ cổ phần, chế độ ƣu tiên cổ đơng vốn góp cao Muốn cổ đơng tin tƣởng góp thêm vốn công ty cần khẳng định khả kinh doanh nhiều tƣơng lai thơng qua kết lợi nhuận vào cuối năm Mục đích tăng vốn góp tăng giá trị vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao khả tự chủ mặt tài cơng ty Năm 2011: Tuy cơng ty ảnh hƣởng số khó khăn kinh tế nhƣ lạm phát, lãi suất cao phí tăng, mặt khác cấu tài cơng ty chƣa cao, vốn chủ sở hữu giảm 11,32% so với năm 2010 Tuy nhiên doanh thu tăng đến 17,47% so với năm 2010 cơng ty đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ nên mặt giá trị sản lƣợng tăng dẫn đến tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu tăng 4.3.2.5 Tỷ suất sinh lời tài sản cố định Công ty không ngừng mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc đầu tƣ vào tài sản cố định Thông qua tỷ suất sinh lời tài sản cố định phần đánh giá trình độ sử dụng tài sản cố định cơng ty hiệu khơng Dựa vào bảng ta thấy: Năm 2009: Một đồng tài sản cố định đƣợc đầu tƣ mở rộng lực hoạt động tạo 0,024 đồng lợi nhuận ròng Cho thấy việc đầu tƣ vào tài sản cố định lời nhƣng khơng cao Năm 2010: Tỷ suất lợi nhuận ròng 0,71 lần, nghĩa cơng ty bỏ đồng tài sản cố định đầu tƣ thu đƣợc 0,71 đồng lợi nhuận ròng Nguyên nhân chủ yếu lợi nhuận ròng tài sản cố định bình quân tăng nhƣng tốc độ tăng lợi nhuận ròng cao tốc độ tăng tài sản cố định bình qn Chính tỷ suất năm 2010 tăng 0,686 lần so với năm 2009 Năm 2011: Tỷ suất lợi nhuận ròng tiếp tục tăng lên 0,85 lần nghĩa đồng tài sản cố định đem đầu tƣ thu đƣợc 0,85 đồng lợi nhuận ròng Tuy năm tình hình kinh tế gặp khó khăn nhƣng cơng ty cố gắng tập trung vào hoạt động đầu tƣ tài sản cố định để phục vụ sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ Vì lợi nhuận sau thuế tài sản cố định bình quân tăng đem lại tỷ suất lợi nhuận ròng tăng 0,14 lần so với năm 2010 4.3.2.6 Tỷ suất sinh lời tài sản ngắn hạn Tỷ số đánh giá công ty sử dụng tài sản ngắn hạn kinh doanh hiệu không Tỷ số cao tốt cho công ty Bảng giúp ta quan sát cách tổng quát tình hình tăng giảm tỷ suất sinh lời tài sản ngắn hạn nhƣ việc công ty mở rộng quy mô hoạt động từ tài sản ngắn hạn Nhìn chung, tỷ suất sinh lời tài sản ngắn hạn tăng dần qua ba năm Cụ thể: Năm 2009: Tỷ suất sinh lời tài sản ngắn hạn đạt 0,005 lần, nghĩa đồng tài sản ngắn hạn đem tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thu đƣợc 0,005 đồng lợi nhuận ròng Tài sản ngắn hạn cơng ty bỏ cho hoạt động kinh doanh gấp 218 lần lợi nhuận thu về, chứng tỏ công ty sử dụng tài sản ngắn hạn chƣa thật mang lại hiệu Tuy lợi nhuận thu thấp nhƣng lợi nhuận ròng dƣơng, cụ thể năm công ty hoạt động thu lợi nhuận 111 triệu đồng Điều kích lệ nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Năm 2010: Các khoản mục tài sản ngắn hạn công ty tăng, chủ yếu hàng tồn kho (từ 11.894 triệu đồng tăng lên 15.648 triệu đồng) Vì tài sản ngắn hạn bình quân năm 2010 tăng 7,41% so với năm 2009 Tài sản ngắn hạn góp phần giúp cơng ty tăng lợi nhuận ròng lên 2.805% so với năm 2009 Tất yếu tố giúp cho tỷ suất sinh lời tài sản ngắn hạn tăng lên 0,12 lần so với năm 2009, đồng tài sản ngắn hạn tài trợ cho hoạt động kinh doanh thu đƣợc 0,71 đồng lợi nhuận ròng Năm 2011: Lợi nhuận ròng tăng lên 24,6% nhƣng tài sản ngắn hạn bình qn giảm Tuy lợi nhuận ròng bù đắp đƣợc tốc độ giảm nhẹ tài sản ngắn hạn Tuy tình hình kinh tế khó khăn nhƣng với cố gắng tập trung sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm trang trí đáp ứng đƣợc thị hiếu ngƣời tiêu dùng ngun nhân làm cho tốc độ tăng doanh thu tăng nhanh Vì năm bỏ đồng tài sản ngắn hạn thu đƣợc 0,16 đồng lợi nhuận ròng 4.4 TỶ SỐ P/E Tỷ số P/E cho biết nhà đầu tƣ sẵn sàng bỏ đồng để kiếm đƣợc đồng lợi nhuận cơng ty Tỷ số thấp ý nghĩa lợi nhuận cổ phần công ty cao giá trị thị trƣờng cổ phiếu thấp Bảng 8: TỶ SỐ P/E Đơn vị: Đồng Việt Nam Chỉ tiêu Giá trị cổ phiếu Lợi nhuận cổ phần P/E 2009 2010/2009 2011/2010 2010 2011 8.000 17.000 40.000 9.000 112,5 23.000 135,29 155 4.477 5.579 4.322 2.788 1.102 24,61 52 3,80 7,17 - - - - +▲ +▲ % % Nguồn: Phòng kế tốn cơng ty Quan sát bảng số liệu ta thấy: Năm 2009: Tỷ số 52, nghĩa nhà đầu tƣ phải bỏ 52 đồng thu đƣợc đồng lãi cổ phiếu Đánh giá tỷ số ngƣời ta dựa vào tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty Trong năm cơng ty hoạt động lãi nhƣng thấp, không tƣơng xứng với doanh thu đạt đƣợc, phần ảnh hƣởng tình hình kinh tế khó khăn, khoản mục chi phí hoạt động khơng ngừng tăng, mặt khác chịu cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp ngành, sản phẩm nội sản phẩm ngoại Đặc biệt giá thành lại rẻ nhiều so với sản phẩm nƣớc Từ nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế đạt lãi thấp, làm cho tỷ số P/E cao ảnh hƣởng đến tâm lý nhà đầu tƣ Năm 2010: Tỷ số đƣợc cải thiện đáng kể, đạt 3,8 nghĩa nhà đầu tƣ bỏ 3,8 đồng thu đƣợc đồng lãi cổ phiếu Nguyên nhân cải thiện năm công ty chủ động đƣợc nguồn nguyên vật liệu, cung cấp cho thị trƣờng sản phẩm mới, đa dạng đáp ứng nhu cầu thị trƣờng làm cho doanh thu tăng, lợi nhuận tăng làm cho lãi cổ phiếu tăng Đây điểm lợi để thu hút vốn đầu tƣ, mở rộng quy mô Năm 2011: Tỷ số 7,17 Nguyên nhân tăng tình hình kinh tế khó khăn, cơng ty cố gắng cải thiện tình hình doanh thu thơng qua việc đầu tƣ mạnh cho sản phẩm, đa dạng hóa mặt hàng, kiểm sốt chi phí, lợi nhuận tăng nhƣng ảnh hƣởng đến lãi cổ phiếu Vì năm nhà đầu tƣ phải bỏ tới 7,17 đồng đƣợc đồng lãi cổ phiếu Đây tỷ số mà góp phần làm tăng giảm quy mô hoạt động công ty nên cơng ty phải cố gắng kiểm sốt chi phí, gia tăng lợi nhuận để lãi cổ phiếu ngày cao CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỦ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ Qua trình phân tích hiệu sử dụng vốn Cơng ty cổ phần vật liệu xây dựng motilen Cần Thơ nắm bắt đƣợc tình hình quản lý, cách thức huy động sử dụng vốn, thành cơng nhƣ tồn q trình sử dụng vốn 5.1 ƢU VÀ NHƢỢC ĐIỂM CHỦ YẾU TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG VỐN * Những ƣu điểm chủ yếu Tuy giá trị tổng tài sản công ty xét đến thời điểm năm 2011 không tăng lên nhƣng lợi nhuận đƣợc tạo tổng tài sản ngày tăng cho thấy hiệu sử dụng tài sản cơng ty ngày tốt Ngồi ra, cơng ty chủ động nguồn hàng, sản phẩm mẫu mã đa dạng nắm bắt xu thay đổi thị trƣờng đáp ứng đƣợc nhu cầu khách hàng So sánh tài sản lƣu động khoản nợ ngắn hạn thấy tài sản lƣu động cơng ty ln lớn nợ ngắn hạn Điều cho thấy công ty khả tốn trang trãi khoản nợ ngắn hạn Hiệu sử dụng vốn cơng ty chuyển biến tích cực, nỗ lực tìm kiếm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Số vòng quay vốn tăng lên qua năm Doanh thu đạt mức cao, lợi nhuận thu tƣơng đối khá, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nƣớc, tăng thu nhập cho công nhân viên * Những hạn chế chủ yếu: Bên cạnh tăng lên doanh thu giá vốn hàng bán tăng đáng kể ảnh hƣởng tình hình kinh tế khó khăn nên lợi nhuận công ty chƣa cao Điều cho thấy lợi nhuận ròng chịu tác động chi phí hoạt động cơng ty chƣa kiểm sốt chặt chẽ khoản chi phí Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng 70% tổng tài sản nhƣng chủ yếu hàng tồn kho Hàng tồn kho nhiều dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn, luân chuyển vốn chậm, thiếu vốn cho tái đầu tƣ, chi phí kinh doanh ngày tăng Quan trọng sản phẩm lƣu kho lâu dẫn đến lỗi thời, hƣ hỏng, chất lƣợng gây thất thoát lãng phí,…Tất ngun nhân làm cơng ty thu lợi nhuận chƣa cao Tóm lại, cơng ty ln chuyển vốn hoạt động sản xuất kinh doanh chƣa thực mang lại hiệu cao Công ty hoạt động dựa vào khoản mục nợ phải trả nhiều, chủ yếu nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao mục nợ phải trả Vì cơng ty chịu áp lực lớn từ phía ngƣời cho vay, nhà đầu tƣ đánh giá thấp khả toán Để giải khoản nợ ngắn hạn cơng ty bắt buộc phải vay ngân hàng, công ty lại chịu áp lực lớn từ khoản chi phí lãi vay nợ gốc đến hạn, rủi ro cao cuối kìm hãm tốc độ tăng lợi nhuận Cơng ty trang wed riêng nhƣng thông tin đăng tải, đƣờng line chƣa thu hút Các sản phẩm chƣa đa dạng, chƣa khoản mục giải đáp thắc mắc khách hàng, khách hàng chƣa thực hài lòng họ muốn mua sản phẩm mà không cần phải đến trực tiếp cửa hàng, nguyên nhân tình hình mua hàng trực tuyến nhiều bất lợi cho khách hàng chất lƣợng nhƣ mã hàng Vì cơng ty đánh đơn đặt hàng trực tuyến, lỡ hội tiết kiệm khoản chi phí hoạt động kinh doanh 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Công ty nên lập kế hoạch kinh doanh rõ ràng cụ thể nhằm dự đốn chi phí phát sinh kiểm soát chặt chẽ chúng Muốn đạt đƣợc kết khả quan từ việc mở rộng sản xuất cơng ty cần chun viên dự án, để tính tốn dự đốn kết cơng ty đạt đƣợc từ việc mở rộng sản xuất Bên cạnh đó, cơng ty phải thƣờng xuyên đánh giá hiệu sử dụng vốn định kỳ thơng qua phân tích số tài nhằm thấy đƣợc mặt mạnh, mặt hạn chế công tác sử dụng vốn Từ kế hoạch phân bổ nguồn vốn thích hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Công ty cần lập phận marketting, nghiên cứu thị trƣờng bao gồm việc giải phóng hàng tồn kho cách tiếp thị, khuyến mãi, tìm hiểu nhu cầu thị hiếu ngƣời tiêu dùng, đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm kỳ hội chợ, xúc tiến thƣơng mại,…Phải thƣờng xuyên theo dõi tiến độ tiêu thụ sản phẩm, phải chủ động đƣa sản phẩm cung cấp cho thị trƣờng tiêu thụ Cơng ty cần chủ động tìm kiếm nhà cung cấp ngun vật liệu uy tín, giá hợp lý nhằm giảm giá vốn hàng bán giúp cho q trình sản xuất đƣợc liên tục Cơng ty cần tạo lòng tin từ nhà cung cấp việc toán trƣớc từ 20-50% giá trị nguyên vật liệu Công ty cần giảm tỷ trọng khoản nợ cách thu hút vốn đầu tƣ từ cổ đông Tức công ty cần tăng vốn đầu tƣ chủ sở hữu nhằm nâng cao lực tài chính, tạo uy tín với đối tác Cơng ty cần theo dõi khoản vay phân loại chúng Các khoản vay đến hạn phải kịp thời toán nhằm tránh tình trạng khả tốn Các khoản phải thu bị chiếm dụng lâu Do đó, với đơn hàng nhỏ cơng ty cần thực sách mua toán ngay; đơn hàng lớn cơng ty cần tìm hiểu khả tốn khách hàng trƣớc ký hợp đồng đồng thời hợp đồng mua bán phải nêu rõ thời hạn nhƣ phƣơng thức toán, vi phạm bị phạt theo quy định hợp đồng Công ty cần theo dõi khoản phải thu, xếp chúng theo tuổi; khoản đến hạn phải nhắc nhở, tránh tình trạng khoản phải thu rơi vào nợ khó đòi Thực sách chiết khấu tốn cho khách hàng tốn hóa đơn sớm nhằm thu hồi nợ nhanh, tăng khả luân chuyển vốn Công ty cần đăng tải giao diện thông tin linh hoạt sản phẩm, dịch vụ, giải đáp thắc mắc,…tạo điều kiện thích hợp để khách hàng an tâm chất lƣợng nhƣ mẫu mã, kích thƣớc, khách hàng cần lên wed đặt hàng mà khơng cần phải trực tiếp đến cửa hàng nhƣ thêm khách hàng, đẩy mạnh kinh doanh từ đơn hàng trực tuyến CHƢƠNG PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Qua trình thực tập đƣợc tiếp xúc thực tế công ty nhƣ phân tích hiệu sử dụng vốn cơng ty Ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh công ty thu đƣợc lợi nhuận qua ba năm Nhƣng lợi nhuận thu chƣa tƣơng xứng với doanh thu đạt đƣợc Nguyên nhân phần ảnh hƣởng suy thoái kinh tế, cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp ngành, kiểm soát chi phí chƣa hiệu quả, tốc độ tăng giá vốn hàng bán không tốc độ tăng doanh thu yếu tố lực quản lý điều hành công ty chƣa cao, chƣa hợp tác chặt chẽ công việc, phận hoạt động rời rạt nên hiệu chƣa cao Kết hàng tồn kho nhiều chƣa xử lý, đặc biệt mặt hàng trang trí nội, ngoại thất mau lỗi thời tồn kho lâu, tốn chi phí cho việc lƣu kho Cơng ty chƣa chủ động tìm thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, việc giới thiệu quảng bá hạn chế Vì vậy, vị trí cơng ty thị trƣờng hạn chế Lợi nhuận mục tiêu cuối hoạt động kinh doanh, nhƣng để lợi nhuận mức cao tƣơng xứng với doanh thu thu trình khơng ngừng nỗ lực tất phận công ty Đặc biệt, công ty phải chủ động khâu huy động, quản lý sử dụng vốn Cơng ty phải nắm rõ tình hình sử dụng vốn khứ để tìm hƣớng tích cực đạt hiệu tƣơng lai Qua q trình phân tích hiệu sử dụng vốn công ty thông qua tiêu hoạt động tiêu lợi nhuận, ta thấy tình hình sử dụng vốn công ty đạt hiệu Các số hoạt động số lợi nhuận xu hƣớng tăng dần qua ba năm nhƣng chƣa cao Vì vậy, cơng ty cần sách hợp lý để cải thiện tình hình sử dụng vốn, góp phần nâng cao lợi nhuận tƣơng lai 6.2 KIẾN NGHỊ Tiến trình hội nhập kinh tế xu tất yếu, khách quan Bên cạnh thuận lợi, công ty phải đƣơng đầu với thách thức lớn, cạnh tranh gay gắt khơng thị trƣờng nội địa mà nƣớc Qua nghiên cứu tình hình sử dụng vốn cơng ty, tác giả xin số kiến nghị sau: Đối với Nhà nƣớc: Tạo môi trƣờng kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh sách ƣu đãi thuế, đơn giản hóa thủ tục hành hoạt động kinh doanh Nhà nƣớc cần giúp đỡ doanh nghiệp việc tìm kiếm, thâm nhập mở rộng thị trƣờng Hỗ trợ kinh phí xúc tiến thƣơng mại, tổ chức hội chợ nƣớc tạo điều kiện cho doanh nghiệp hội giao lƣu tìm đối tác kinh doanh Ngân hàng cần sách tín dụng cho doanh nghiệp kinh doanh, cho vay phù hợp chu kỳ sản xuất kinh doanh với lãi suất hợp lý Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung vốn đầu tƣ chiều sâu, đổi thiết bị công nghệ, phát huy tối đa khả nguồn vốn vay Nhà nƣớc cần định chế pháp luật bảo vệ nhà sản xuất nƣớc, đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh, chọn lọc ngành hàng nhập vào nội địa, sản phẩm ngoại chiếm ƣu giá mẫu mã nhƣng chất lƣợng, hàm lƣợng phụ chất sử dụng sản phẩm bỏ ngõ, ảnh hƣởng mạnh đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Quốc Dũng (2008) Giáo trình kế tốn tài chính, Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ Trần Quốc Dũng (2008) Nguyên lý kế toán, NXB Giáo dục Việt Nam Phạm Văn Đƣợc- Đặng Kim Cƣơng- Vũ Thị Bích Huỳnh Bài tập- giải kế tốn tài chính, NXB Thống kê PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÀI SẢN A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền II Các khoản đầu tƣ tài ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng 2.Trả trƣớc cho ngƣời bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trƣớc ngắn hạn Thuế GTGT đƣợc khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240) I Các khoản phải thu dài hạn Các khoản phải thu dài hạn khác II Tài sản cố định Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế (*) III Bất động sản đầu tƣ IV Các khoản đầu tƣ tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trƣớc dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200) NGUỒN VỐN A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Phải trả ngƣời bán Ngƣời mua trả tiền trƣớc Thuế khoản phải nộp Nhà nƣớc Phải trả ngƣời lao động Chi phí phải trả 2009 23.576.246.874 Đơn vị tính: Đồng việt nam 2010 2011 28.306.751.802 22.487.644.740 3.248.127.948 3.740.918.957 1.735.075.484 - - - 8.267.019.565 9.175.676.919 90.813.973 66.805.500 (1.066.276.827) 8.703.697.031 7.611.873.413 1.725.990.000 82.523.125 (716.689.507) 5.417.185.603 6.337.115.203 42.229.000 24.398.000 (986.556.600) 11.893.695.234 12.117.124.158 (223.430.924) 15.648.399.764 15.816.149.347 (167.749.583) 15.046.536.797 15.425.785.463 (379.248.666) 167.406.127 167.406.127 5.988.969.676 213.736.050 48.224.655 38.681.871 126.829.524 4.664.440.976 288.846.756 256.546.756 32.300.000 6.735.736.291 225.000.000 225.000.000 4.955.986.753 4.176.015.128 17.214.415.080 16.191.812.992 (12.258.428.327) (12.015.797.864) - 5.235.662.268 16.801.679.414 (11.566.017.146) - 807.982.923 807.982.923 29.565.216.550 488.425.848 263.425.848 225.000.000 32.971.192.778 1.500.074.023 1.400.074.023 100.000.000 29.223.381.031 19.470.838.398 16.801.004.470 7.931.184.017 6.344.163.436 176.437.320 115.663.911 20.539.349.552 18.535.349.552 10.056.000.404 4.674.618.186 1.248.876.500 416.261.239 18.197.937.141 18.082.200.978 11.281.725.330 2.733.010.132 80.506.020 1.094.709.260 42.475.500 - 464.846.916 39.654.273 41.455.771 1.249.041.970 Các khoản phải trả ngắn hạn khác Qũy khen thƣởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Qũy dự phòng trợ cấp việc làm B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tƣ chủ sở hữu Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Nợ khó đòi xử lý 2.325.794.422 (134.714.136) 2.669.833.928 2.669.833.928 10.094.378.152 1.816.843.200 (181.751.166) 2.004.000.000 2.004.000.000 12.431.843.226 1.838.434.992 (236.682.497) 115.763.163 115.736.163 11.025.443.890 10.094.378.152 7.200.000.000 361.456.334 2.532.921.818 29.565.216.550 12.431.843.226 7.200.000.000 367.026.008 4.864.817.218 32.971.192.778 11.025.443.890 7.200.000.000 528.213.196 3.297.230.694 29.223.381.031 140.693.185 BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Đơn vị tính: Đồng Việt Nam) Chỉ tiêu 2010 2011 69.562.742.621 78.147.391.605 92.233.248.947 70.135.008 109.665.429 560.815.317 69.492.607.613 78.037.726.176 91.672.433.630 Giá vốn hang bán 58.438.673.319 61.755.049.176 72.581.623.270 Lợi nhuận gộp bán 11.053.934.294 16.282.677.000 19.090.810.360 15.484.238 38.471.521 341.243.518 Chi phí Tài Chính 900.665.702 1.254.544.676 1.611.783.054 Trong đó: chi phí lãi vay 900.665.702 1.254.544.676 1.611.783.054 Chi phí bán hàng 5.164.816.769 7.771.067.118 8.199.518.778 Chi phí quản lý doanh 4.856.097.896 4.052.282.464 5.170.437.388 147.838.165 3.243.254.263 4.450.314.658 11 Thu nhập khác 148.766.838 1.975.377.343 1.045.437.234 12 Chi phí khác 156.343.214 920.306.580 596.555.310 (7.576.376) 1.055.070.763 448.881.924 140.261.789 4.298.325.026 4.899.196.582 28.868.313 1.074.581.257 882.018.911 111.393.476 3.223.743.769 4.017.177.671 155 4.477 5.579 Doanh thu bán hàng 2009 cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Lợi nhuận sau thuế TNDN 17 Lãi cổ phiếu BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ Chỉ tiêu I Lƣu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiền chi trả cho ngƣời cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền chi trả cho ngƣời lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lƣu chuyển tiền từ hoạt động đầu tƣ 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 2.Tiền thu từ lý, nhƣợng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 3.Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 5.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đƣợc chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lƣu chuyển tiền từ hoạt động tài 1.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đƣợc 2.Tiền chi trả nợ gốc vay Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lƣu chuyển tiền kỳ Tiền tƣơng đƣơng tiền đầu năm Tiền tƣơng đƣơng tiền cuối năm Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Năm 2010 Năm 2011 Năm 2009 71.109.625.367 90.777.672.173 100.557.007.041 (11.858443.457) (5.093.297.791) (900.665.702) (768.161.850) 1.806.057.922 (10.443449.116) (44.070.360.922) (7.040.832.270) (1.175.653.530) (690.111.456) 5.142.647.725 (10.607.284.701) (49.611.314.889) (7.213.035.948) (1.604.857.273) (413.338.114) 2.529.944.087 (8.016.372.223) 43.851.665.373 32.336.077.019 36.228.033.005 (312.629.600) - 1.746.514.597 - - 468.181.818 (12.907.000) - - 11.800.000 - - 3.474.583 23.890.320 43.561.969 (310.262.017) 23.890.320 (1.234.770.810) 2.707.369.004 (43.297.833.375) (432.000.000) (31.435176.330) (432.000.000) 7.200.000.000 (39.420.277.314) (4.778828.254) (41.022.464.371) 2.518.938.985 729.188.963 3.248.127.948 (31.867.176.330) 492.791.009 3.248.127.948 3.740.918.957 (36.999.105.568) (2.005.843.373) 3.740.918.957 1.735.075.584 ... hay chúng đƣợc sử dụng có hiệu nhƣ CHƢƠNG GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ 3.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ 3.1.1 Quá... CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ 54 5.1 Ƣu nhƣợc điểm chủ yếu trình sử dụng vốn 54 5.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn. .. vậy, phân tích hiệu sử dụng vốn có vai trò quan trọng doanh nghiệp Nhận thấy tầm quan trọng việc sử dụng hiệu nguồn vốn nên em chọn đề tài :” Phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần vật liệu xây
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn tại CÔNG TY cổ PHẦN vật LIỆU xây DỰNG MOTILEN cần THƠ , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn tại CÔNG TY cổ PHẦN vật LIỆU xây DỰNG MOTILEN cần THƠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay