PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sản XUẤT và TIÊU THỤ QUÝT HỒNG tại địa bàn LAI VUNG ĐỒNG THÁP

86 35 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:46

Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TIÊU THỤ QUÝT HỒNG TẠI ĐỊA BÀN LAI VUNG ĐỒNG THÁP (Bản nháp) Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: PGS.TS.Mai Văn Nam Nguyễn Thị Bảo Ngọc MSSV: 4066218 Lớp: Kinh Tế Học –A2 Cần thơ,2 /2010 GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành đề tài này, em xin chân thành cảm ơn đến quý Thầy, Cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ truyền đạt kiến thức cho em suốt bốn năm qua để em thực luận văn tốt nghiệp cuối khóa làm tảng cho sau Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn PGS TS Mai Văn Nam, người trực tiếp hướng dẫn em suốt thời gian thực đề tài Cuối cùng, em xin chúc tất quý Thầy, Cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh thật nhiều sức khỏe! Ngày……tháng… năm 2010 Sinh viên thực Nguyễn Thị Bảo Ngọc GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày … tháng … năm 2010 Sinh viên thực Nguyễn Thị Bảo Ngọc GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên Giáo viên hướng dẫn: Mai Văn Nam Học vị: Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Chun ngành: Cơ quan cơng tác: Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ MSSV: 4066218 Chuyên ngành: Kinh tế học Tên đề tài: Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hình thức: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ý nghĩa khoa học, thực tiễn, tính cấp thiết đề tài: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Độ tin cậy số liệu, tính đại luận văn: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nội dung kết đạt được: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Các nhận xét khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kết luận: GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ngày……tháng……năm 2010 Giáo viên hướng dẫn Mai Văn Nam GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………….…………………………………………… Ngày…… tháng……năm 2010 Giáo viên phản biện GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung MỤC LỤC GIỚI THIỆU .1 I ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU II SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI III MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung: 2 Mục tiêu cụ thể: .2 IV PHẠM VI NGHIÊN CỨU Địa điểm 2 Thời gian nghiên cứu 3 Đối tượng nghiên cứu .3 V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp thu thập số liệu Phương pháp phân tích số liệu .3 VI LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LUẬN 1.1 Khái niệm, vai trò, chức phân loại hình thức bán lẻ .5 1.2 Khái niệm, vai trò số cấu trúc kênh phân phối .7 1.3 Hành vi người tiêu dùng: 10 1.4 Một số khái niệm tính tốn 10 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH .11 2.1 Phương pháp thu thập số liệu 11 2.2 Phương pháp phân tích số liệu .13 CHƯƠNG .15 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỒNG THÁP 15 2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP 15 2.1.1 Vị trí địa lí đơn vị hành chính: 15 2.1.2 Dân số lao động: 16 2.1.3 Cơ sở hạ tầng: 18 GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung 2.1.4 Kinh tế - xã hội: .18 2.2 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRÁI CÂY ĐBSCL .21 2.2.1 Tình hình sản xuất trái ĐBSCL 21 2.2.2 Tình hình tiêu thụ trái ĐBSCL 22 2.3 TỔNG QUAN VỀ QUÝT HỒNG LAI VUNG 22 2.3.1 Giới thiệu sơ nét quýt hồng Lai Vung .22 2.3.2 Qui trình trồng quýt 22 2.3.3 Thời vụ 24 2.3.4 Tình hình sản xuất tiêu thụ quýt hồng .25 CHƯƠNG 26 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT TIÊU THỤ QUÝT HỒNG LAI VUNGĐỒNG THÁP 26 3.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT QUÝT HỒNG LAI VUNG 26 3.1.1 Thông tin chung nông hộ trồng quýt .26 3.1.2 Lý chọn ngành trồng quýt 28 3.1.3 Quy mô sản xuất .28 3.1.4 Tình hình tham gia hợp tác xã .29 3.1.5 Cơ cấu thu nhập nông hộ 29 3.1.6 Kết hoạt động sản xuất quýt hồng 30 3.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM QUÝT HỒNG LAI VUNG .34 3.2.1 Kênh tiêu thụ quýt hồng Lai Vung 34 3.2.2 Mô tả hoạt động tác nhân 34 3.2.3 Kết hoạt động kinh doanh thương lái, người bán lẻ người buôn sỉ 46 3.3 PHÂN TÍCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN GIỮA CÁC TÁC NHÂN TRONG KÊNH TIÊU THỤ QUÝT HỒNG LAI VUNG 47 CHƯƠNG .49 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NÔNG HỘ TRỒNG QUÝT HỒNG LAI VUNGĐỒNG THÁP 49 4.1 XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN 49 4.2 ƯỚC LƯỢNG CÁC HỆ SỐ CỦA HÀM PHÂN BIỆT 50 GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung 4.3 XÁC ĐỊNH MỨC Ý NGHĨA .51 4.4 GIẢI THÍCH KẾT QUẢ XÂY DỰNG MƠ HÌNH PHÂN TÍCH PHÂN BIỆT 52 CHƯƠNG .54 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TIÊU THỤ SẢN PHẨM QUÝT HỒNG LAI VUNG 54 5.1 TỒN TẠI NGUYÊN NHÂN .54 5.1.1 Những vấn đề tồn sản xuất .54 5.1.2 Tồn thị trường tiêu thụ 55 5.2 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP .56 5.2.1 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức (ma trận SWOT) .56 5.2.2 Các giải pháp nâng cao hiệu sản xuất tiêu thụ sản phẩm quýt hồng Lai Vung .62 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .66 KẾT LUẬN 66 KIẾN NGHỊ 66 2.1 Đối với hộ sản xuất 66 2.2 Đối với quyền địa phương 67 2.3 Đối với phủ 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO .68 PHỤ LỤC .69 DANH MỤC BẢNG GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung Trang Bảng 1: Số mẫu điều tra tác nhân tham gia sản xuất tiêu thụ quýt hồng Lai Vung 12 Bảng 2: Tổng quan Đồng Tháp 17 Bảng 3: Số thành viên gia đình, số người trực tiếp tham gia sản xuất, số năm kinh nghiệm 27 Bảng 4: Lý chọn ngành trồng quýt hồng 28 Bảng 5: Diện tích trồng quýt hộ 28 Bảng 6: Lý mong muốn tham gia tổ chức hợp tác xã 29 Bảng 7: Chi phí đầu tư ban đầu trung bình chiết khấu lãi suất 8% 30 Bảng 8: Chi phí trung bình cho hoạt động sản xuất quýt hồng năm 2009 31 Bảng 9: Kết hoạt động sản xuất quýt hồng năm 2009 (công) 32 Bảng 10: Kết hoạt động sản xuất quýt hồng năm 2009 (tấn) 33 Bảng 11: Hiệu hoạt động sản xuất quýt hồng năm 2009 33 Bảng 12: Nguồn cung cấp thông tin giá cho nông hộ 36 Bảng 13: Giá quýt (đ/kg) năm 2009 38 Bảng 14: Phân loại quýt 39 Bảng 15: Giá mua giá bán loại quýt 40 Bảng 16: Tần số thể lựa chọn ưu tiên tiêu chí để chọn nguồn cung 42 Bảng 17: Thể tỷ lệ phần trăm lựa chọn ưu tiên tiêu chí để chọn nguồn cung 42 Bảng 18: Mức độ ưa thích người tiêu dùng sử dụng quýt hồng 44 Bảng 19: Mức độ ưa thích người tiêu dùng sử dụng quýt đường 44 Bảng 20: Đánh giá mức độ quan trọng tiêu chí chọn mua quýt hồng 44 Bảng 21: Địa điểm người tiêu dùng chọn mua quýt hồng 45 Bảng 22: Lý chọn địa điểm mua 46 Bảng 23: Kết hoạt động kinh doanh thương lái, vựa người bán lẻ 46 Bảng 24: So sánh chi phí Marketing lợi nhuận tác nhân kênh tiêu thụ sản phẩm quýt hồng 47 GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang 10 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung trồng quýt hồng mà có nơi trồng với suất cao, chất lượng tốt nơi (c) Sự mở rộng quan hệ quốc tế Sự mở rộng quan hệ quốc tế hội cho trái Việt Nam nói chung quýt hồng nói riêng mở rộng thị trường nước ngồi góp phần tăng lợi nhuận cho người sản xuất đóng góp phần GDP cho quốc gia Việt Nam tham gia nhiều tổ chức quốc tế: ASEAN, APEC, WTO,…và ngày bạn bè quốc tế tín nhiệm Từ hội này, người sản xuất quýt ý thức việc tạo sản phẩm có chất lượng nhằm đáp ứng thị trường khó tính như: EU, Mỹ (d) Được quan tâm nhà nước Tổ chức các lễ hội festival trái để tạo điều kiện cho nhà nông vùng miền học hỏi kinh nghiệm lẫn Ngồi ra, cấp quyền tổ chức hội thi dành cho người sản xuất giỏi động lực thúc đẩy phát huy hết khả sáng tạo người làm vườn đại Tổ chức lớp hướng dẫn kỹ thuật như: lớp quản lí dịch hại (IPM), thành lập tổ GAP (Good Agriculture Practice) Ký hiệp định bảo vệ mặt hàng nông sản tạo hội xuất cho nông sản nước nhà Theo cam kết Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Trung Quốc (ACFTA), hội mở cho doanh nghiệp xuất trái sang thị trường Trung Quốc, hàng ngàn dòng thuế cắt giảm từ đầu năm 2010 Hổ trợ vốn để phát triển ngành sản xuất 5.2.1.4 Thách thức Bên cạnh hội, trái Việt Nam nói chung quýt hồng Lai Vung nói riêng phải đối mặt với thách thức sau (a) Cắt giảm thuế quan Trong tiến trình hội nhập khu vực giới, nước phải giảm thuế để mở rộng hoạt động xuất nhập nên không hội mà thách thức lớn sản phẩm quýt hồng có nhiều nguồn cung từ nước ngồi vào mà theo tâm lí người tiêu dùng lại có xu hướng dùng hàng hóa nước ngồi Theo lộ trình cắt giảm thuế Hiệp định Mậu dịch tự ASEAN (AFTA), thuế suất GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang 72 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung cho trái lưu chuyển từ nước sang nước khác nội khối ASEAN mức 0-5% Với mức thuế này, trái Thái Lan với nước khác dễ dàng thâm nhập vào thị trường Việt Nam Mặt khác, gia nhập WTO sản phẩm Việt Nam phải đảm bảo chất lượng lẫn an toàn vệ sinh thực phẩm tiêu chuẩn quốc tế (b) Những rào cản chất lượng an toàn vệ sinh Quýt hồng phải đối mặt với nhiều đối thủ không thị trường nội địa mà thị trường quốc tế Để cạnh tranh với trái Thái Lan, Ấn Độ ta cần phải có giấy chứng nhận chất lượng đăng ký nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nơi nhập Đây rào cản buộc nhà vườn Nam nước phải vượt qua trái chiếm lĩnh thị trường nước rộng đường xuất Châu Âu thị trường khó tính nên hàng hóa phải đảm bảo chất lượng ổn định đồng Chính vậy, nhà bán lẻ ln đặt tiêu chí cao nhà cung cấp hàng hóa an tồn vệ sinh thực phẩm khả cung cấp số lượng lớn theo yêu cầu (c) Khả cạnh tranh Trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, mức độ cạnh tranh quốc gia ngày cao Không nước mà nước ngồi sản phẩm không nâng cao chất lượng mà phải giảm giá thành tham gia canh tranh trường quốc tế GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang 73 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung Bảng 32: Tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức SWOT Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) Nơng hộ tích lũy nhiều kinh Chưa hình thành tổ chức hợp tác xã nghiệm sản xuất Sản xuất vụ năm Tích cực thực cơng tác quy Chưa xây dựng thương hiệu “Quýt hoạch Hồng Lai Vung” Ứng dụng tiến khoa học kỹ Bảo quản trái sau thu hoạch yếu thuật Thiếu liên kết tác nhân tham gia tiêu thụ Hệ thống thông tin thị trường chưa phát triển Thách thức (T) Cơ hội (O) Nhu cầu thị trường lớn ngày Cắt giảm thuế quan gia tăng Những rào cản chất lượng an Đất đai phù hợp toàn vệ sinh Sự mở rộng quan hệ quốc tế Mức độ cạnh tranh cao Được quan tâm nhà nước GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang 74 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung Bảng 33: Xây dựng chiến lược kết hợp SO, ST, WT, WO Các chiến lược (SO) S1,2 + O1,2: Phát triển vùng chuyên canh trồng quýt hồng đặc sản S2,3 + O3,4: Xây dựng thương hiệu “Quýt Hồng Lai Vung”và quảng bá Các chiến lược (ST) S2,3 + T1,2: Nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm S3 + T3: Xây dựng thương hiệu, đảm bảo chất lượng tiết kiệm chi phí thương hiệu mở đường xuất Các chiến lược (WO) Các chiến lược (WT) W1,2 + O1,2: Thành lập tổ chức hợp W1,2 + T1: Củng cố phát triển vùng chuyên tác xã, nghiên cứu cho trái nghịch canh có hợp tác xã W3 +T2: Xây dựng thương hiệu khẳng mùa W3 + O3: Xây dựng thương hiệu tạo định chất lượng uy tín thị trường W4,5,6 +T3: Liên kết khâu sản xuất nước tiêu thụ để tăng tính cạnh tranh cho sản W4 + O4,5,6: Khuyến khích tạo điều phẩm kiện cho người sản xuất học tập, tiếp thu bảo quản sản phẩm Tạo gắn kết tác nhân tham gia tiêu thụ Phát huy hệ thống thông tin thị trường 5.2.2 Các giải pháp nâng cao hiệu sản xuất tiêu thụ sản phẩm quýt hồng Lai Vung 5.2.2.1 Giải pháp sản xuất – kinh doanh  Tăng cường đầu tư khoa học - công nghệ, sở hạ tầng, cho sản xuất nông nghiệp Áp dụng tiến khoa học cơng tác lai tạo giống, phòng trừ sâu bệnh góp phần đảm bảo chất lượng cho sản phẩm quýt hồng  Phát triển vùng sản xuất chuyên canh lớn nhằm tạo đồng quản lí dễ dàng nông dân sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu đồng GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang 75 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung  Cơ giới hóa nơng nghiệp khơng tập trung khâu làm đất, vận chuyển mà phải tập trung khâu chăm sóc, thu hoạch, bảo quản  Khuyến khích người sản xuất học tập, tiếp thu kiến thức, phương pháp để áp dụng vào sản xuất cách hiệu  Thành lập tổ chức hợp tác xã liên kết tiêu thụ sản xuất, góp phần bình ổn giá cả, bảo vệ quyền lợi nhà vườn  Khuyến khích thương lái mở rộng kinh doanh, tăng cường liên kết tạo cầu nối vững sản xuất với chủ vựa, chủ sở doanh nghiệp buôn bán chợ đầu mối tiêu thụ loại vùng đồng sông Cửu Long Đông Nam  Nghiên cứu, thử nghiệm xây dựng mơ hình liên kết loại hình tham gia sản xuất ăn địa phương với xuất khẩu, với hệ thống thu mua - chế biến - bảo quản xuất khẩu, hay với hệ thống nhà phân phối có thị phần lớn như: Coop Mark, Metro Cash, Big C,…  Nên trao đổi thảo luận với tỉnh Long An, Lạng Sơn, TP Hà Nội, TP Đà Nẵng lập trạm phân phối loại (tại trạm xây dựng hệ thống kho bảo quản với công nghệ tiên tiến)  Nâng cao hiệu họat động Hội làm vườn, thành lập Câu lạc chuyên canh ăn suất, chất lượng cao xã liên xã như: Câu lạc long, Câu lạc dứa, Câu lạc bưởi Năm roi 5.2.2.2 Giải pháp thị trường  Các địa phương chủ động hỗ trợ chủ hộ xây dựng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận bảo hộ độc quyền sở hữu cơng nghiệp nhãn hàng hóa đăng ký nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ăn chủ lực  Đẩy mạnh việc sản xuất ăn theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP (Good Agricultural Practices),…  Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tiêu thụ loại từ vùng đến tỉnh, thành phố huyện trọng điểm  Xây dựng trung tâm kiểm tra chất lượng sản phẩm loại quả, xuất nhập theo luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, phù hợp với cam GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang 76 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung kết hội nhập kinh tế khu vực, giới buôn bán song phương Việt Nam với nước  Tiếp tục hoạt động lễ hội trái Khu du lịch Suối Tiên, lễ hội trái Việt Nam, Hội thi trái ngon Hội chợ nông nghiệp quốc tế Cần Thơ, Sóc Trăng địa phương… nhằm quảng bá cho loại sản xuất vùng Nam  Chủ động tham gia hội chợ thương mại sản phẩm chế biến từ nhiệt đới nước khu vực giới  Liên kết tiêu thụ sản phẩm chợ đầu mối, hệ thống siêu thị, cửa hàng trái tự chọn, …  Kết hợp sản xuất ăn với kinh doanh du lịch sinh thái miệt vườn mang đậm sắc văn hóa vùng Nam 5.2.2.3 Giải pháp sách (a) Chính sách hướng nội  Quan tâm tính hiệu sách thông qua số đối tượng hưởng lợi Hơn rõ sách ban hành lại chậm vào thực sản xuất - kinh doanh từ đề xuất hướng loại bỏ, bổ sung, điều chỉnh xây dựng sách mới, sát thực tế tạo động lực khuyến khích thúc đẩy phát triển ăn bền vững  Các sách nên tập trung giải vấn đề theo chuỗi giá trị gia tăng từ sản xuất - thu mua - chế biến+bảo quản - tiêu thụ, phối hợp hình thành liên kết có trách nhiệm - nghĩa vụ - quyền lợi rõ ràng - hợp lý để nhà thực cam kết theo mục tiêu chất lượng - hiệu - bền vững  Chính sách đất đai: tạo điều kiện để chủ hộ sản xuất - kinh doanh ăn giỏi tích tụ thêm đất đai, mở rộng quy mơ góp phần hình thành vùng ăn chuyên canh, vùng sản xuất ăn an toàn gắn với thương hiệu hàng hóa nhãn hàng  Chính sách tín dụng: đảm bảo 100% nông hộ trồng tái canh mở rộng diện tích trồng ăn vay vốn tín dụng với lãi suất thời gian vay phù hợp  Chính sách hỗ trợ từ Ngân sách: GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang 77 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung + Tập trung hỗ trợ cho sở hạ tầng kỹ thuật (thủy lợi, giao thông, điện,…) + Nghiên cứu khoa học, chuyển giao thiết bị kỹ thuật + Hoạt động khuyến nông, đào tạo nhân lực + Xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại + Xây dựng tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm (Viet GAP) + Xem xét hỗ trợ giống hộ khó khăn + Hỗ trợ vốn ban đầu cho HTX + Xây dựng mơ hình bảo quản loại  Chính sách thuế: Áp dụng thuế suất phù hợp cho người sản xuất người kinh doanh để giảm giá thành sản phẩm tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm  Nhà nước cần hỗ trợ, cung cấp thông tin thị trường cách nhanh chóng xác để làm sở cho phát triển bảo đảm cho nông dân đầu tư sản xuất hiệu (b) Chính sách hướng ngoại  Nhà nước nên sớm ký Hiệp định Kiểm dịch thực vật, thương mại với nước xem thị trường tiêu thụ chủ lực Vì thực tế, nước Nhật Bản hay Đài Loan đồng ý cho nhập trái xử lý nhiệt Tương tự, để xuất sang Mỹ, trái Việt Nam đảm bảo phải qua chiếu xạ mà việc xử lý nhiệt hay chiếu xạ nhà máy Việt Nam phải Nhật Bản, Mỹ kiểm tra, công nhận  Các nước khác dựa vào 18 hiệp định quy tắc ứng xử, có hiệp định áp dụng biện pháp vệ sinh động thực vật SPS hiệp định hàng rào kỹ thuật TBT để dựng lên hàng rào kỹ thuật khuôn khổ quy định WTO Nhờ hiệp định mà họ hạn chế việc lây lan dịch bệnh, ruồi đục trái, thực phẩm có dư lượng hóoc môn, thuốc trừ sâu… Do vậy, việc xây dựng hàng rào kỹ thuật việc nhanh chóng phải làm, không bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà sphát triển bền vững số mặt hàng nông nghiệp nước Tuy nhiên, phải đảm bảo tính cạnh tranh sản phẩm lợi ích người sản xuất người tiêu dùng nước GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang 78 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua kết điều tra thực tế tình hình sản xuất, tiêu thụ tác nhân tham gia sản xuất, tiêu thụ sản phẩm quýt hồng Lai Vung, ta rút số kết luận sau: Các hộ sản xuất có số năm kinh nghiệm trồng quýt tương đối cao trung bình 12 năm trình độ học vấn tương đối thấp Về diện tích, đa số sản xuất quy mô nhỏ, lẻ cho suất cao trung bình 6,24 tấn/cơng Trong năm 2009 vừa qua, giá quýt xem cao so với năm 2008 từ 2000 – 3000 đ/kg Nơi chưa có tổ chức hợp tác xã, hộ gặp khó khăn đầu ra, đa số họ tự tìm người tiêu thụ Điều đáng quan tâm quýt hồng chưa xây dựng thương hiệu sản phẩm biết đến loại trái đặc sản Mặt khác, hai yếu tố tác động đến lợi nhuận diện tích đất số năm kinh nghiệm Thương lái đối tượng thu mua chủ yếu nhà vườn Nhìn chung, tác nhân tham gia tiêu thụ thu lợi nhuận cao Nhưng họ chưa có mối liên kết với Yếu tố thông tin yếu tố quan trọng việc cung cấp thông tin thị trường Nhưng việc tiếp nhận thông tin họ hạn chế, phần lớn họ vào người khác kênh KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với hộ sản xuất Tham gia lớp tập huấn, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn để nâng cao hiệu sản xuất Cần liên kết, hợp tác với để trở thành vùng sản xuất quýt hồng trọng điểm đồng sông Cửu Long Áp dụng tiến khoa học kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu ngày cao người tiêu dùng nước Mạnh dạng tham gia sản xuất theo hướng GAP để tạo uy tín cho sản phẩm Tìm chọn lọc thơng tin cách tích cực hiệu góp phần đảm bảo sản xuất đạt hiệu cao GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang 79 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung Liên kết với thương lái tác nhân khác để đảm bảo đầu tìm hổ trợ từ họ 2.2 Đối với quyền địa phương Chỉ đạo, hướng dẫn người sản xuất hình thành vùng chuyên canh Mặt khác, liên kết với hiệp hội tiêu thụ để thúc đẩy ngành sản xuất huyện ngày phát triển tốt Đầu tư hệ thống sở hạ tầng để tạo điều kiện phát triển giũa vùng miên, để giao thương dễ dàng Thu hút vốn đầu tư trang thiết bị kỹ thuật ban đầu cho người sản xuất làm quen, cho họ thấy hiệu việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật Mở thêm lớp tập huấn cho người sản xuất, lớp phải xuất phát từ tình hình sản xuất thực tế nơng dân để họ áp dụng nhanh chóng vào sản xuất Thời gian học phải phù hợp tổ chức khơng thời điểm có nhiều người bỏ lớp khơng tham gia tiếp 2.3 Đối với phủ Trước tiên ban hành luật thuế nhằm bảo đảm quyền lợi cho nơng dân, đối tượng có thu nhập tương đối thấp Tổ chức nghiên cứu tìm hướng cho trái Việt Nam nói chung qt hồng nói riêng việc kí hiệp định bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Thu hút vốn đầu tư để tăng cường trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất Thu hút nguồn nhân lực đầu tư vào việc nghiên cứu giống loại trồng, sâu bệnh,… Phát triển mạng thông tin khoa học thông tin kinh tế nâng cao hiệu sản xuất giảm rủi ro GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang 80 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Phương Dung (2009), Các giải pháp phát triển bưởi Năm Roi Phú Hữu Hậu Giang, Luận văn thạc sĩ kinh tế Lưu Thanh Đức Hải – Võ Thị Thanh Lộc (2000), Giáo trình Nghiên cứu Marketing ứng dụng, Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Cần Thơ Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất Hồng Đức Trần Thị Bạch Yến (2008), Phát triển mạng lưới bán lẻ lúa gạo Cần Thơ, Luận văn cử nhân kinh tế Bộ thương mại (2004), Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà xuất Lý luận trị, Hà Nội Các trang web có liên quan: Công Bằng, “Quýt hồng Lai Vung đường hội nhập”, Thứ tư, ngày 03/06/2009.http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/VACVINA/xaydungnongt honmoi/2009/6/18591.htm Hương Giang,“Cơ hội thách thức cho trái Nam bộ”, ngày 3/5/2010 http://www.baodongnai.com.vn/ Hữu Kiệt, "Quýt Hồng Lai Vung định hướng sản xuất đạt tiêu chuẩn Vietgap vào năm 2010”, Thứ tư, ngày 5/5/2010 http: www.dongthap.gov.vn/ wps/portal/laivung Công Phiên, “Hàng rào kỹ thuật an toàn thực phẩm”, Thứ bảy, ngày 29/08/2009 http://www.sggp.org.vn/nongnghiepkt/2009/8/201213/ GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang 81 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết kinh doanh thương lái mua quýt tính Giá trị (đồng) Các khoảng chi phí Mua quýt nguyên liệu Cơ cấu (%) 86,18 10.362.500 Loại 1: 11700 đ/kg Loại 2: 10000 đ/kg Loại 3: 6500 đ/kg Khơng phân loại: 13250 đ/kg Chi phí nhiên liệu Lao động thuê Lao động nhà Thuê xe loại chi phí khác Tổng 100.000 337.858 200.000 0,83 2,8 1,7 1.023.642 12.024.000 8,49 100 Giá bán Loại 1: 17300 đ/kg Loại 2: 14875 đ/kg Loại 3: 8000 đ/kg Không phân loại: 18000đ/kg Doanh thu 14.525.000 Lợi nhuận 2.501.000 Phụ lục 2: Kết kinh doanh người bán lẻ quýt tính Các loại chi phí Giá trị (đồng) Cơ cấu Mua nguyên liệu (17250 đ/kg) 17.250.000 95,0% Túi nilon 48.200 0,23 Phí chợ 10.600 0,06 Chi phí khác 845.331 4,71 Tổng 18.154.131 100 Doanh thu (22600 đ/kg) 22.600.000 Lợi nhuận 4.445.869 GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang 82 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung Phụ lục 3: Kết kinh doanh chủ vựa thu mua quýt tính Các khoảng chi phí Mua quýt nguyên liệu Giá trị (đồng) 16.333.333 Cơ cấu (%) 86,18 Loại 1: 20000 đ/kg Loại 2: 17000 đ/kg Loại 3: 12000 đ/kg Thuê mặt Lao động thuê Lao động nhà Chi phí khác Tổng Giá bán 100.000 300.000 50.000 200.000 16.983.333 0,83 2,8 1,7 8,49 100 Loại 1: 22500 đ/kg Loại 2: 19500 đ/kg Loại 3: 14500 đ/kg Doanh thu Lợi nhuận GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam 18.833.333 1.850.000 Trang 83 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung Phụ lục 4: Kết hàm phân tích phân biệt Group Statistics bieu hien Mean Std Deviation Valid N (listwise) Unweighted loi nhuan cao so lao dong 2.6000 1.34990 10 10.000 4.4100 2.29804 10 10.000 29.3000 15.27562 10 10.000 so nam kinh nghiem 9.5000 2.54951 10 10.000 so cong 28.0000 3.26599 10 10.000 tong chi phi 1.0112E8 5.03481E7 10 10.000 gia 1.1220E4 1675.17827 10 10.000 7.0303 2.00065 10 10.000 1.6000 69921 10 10.000 dien tich dat 3.0800 1.89549 10 10.000 san luong 9.0300 4.19101 10 10.000 so nam kinh nghiem 8.9500 4.36177 10 10.000 so cong 28.0000 4.00000 10 10.000 tong chi phi 7.2646E7 4.64217E7 10 10.000 gia 1.0970E4 2721.94783 10 10.000 nang suat 3.2064 1.05634 10 10.000 so lao dong 2.1000 1.16529 20 20.000 dien tich dat 3.7450 2.16077 20 20.000 19.1650 15.06573 20 20.000 so nam kinh nghiem 9.2250 3.48861 20 20.000 so cong 28.0000 3.55409 20 20.000 tong chi phi 8.6883E7 4.93447E7 20 20.000 gia/kg 1.1095E4 2203.46020 20 20.000 5.1183 2.50448 20 20.000 dien tich dat san luong nang suat loi nhuan thap so lao dong Total Weighted san luong nang suat GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang 84 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung Tests of Equality of Group Means Wilks' Lambda F df1 df2 Sig so lao dong 806 4.327 18 052 dien tich dat 900 1.993 18 175 san luong 524 16.375 18 001 so nam kinh nghiem 993 119 18 735 so cong 1.000 000 18 1.000 tong chi phi 912 1.729 18 205 gia 997 061 18 807 nang suat 387 28.567 18 000 Pooled Within-Groups Matricesa Correlati so lao dong on dien tich dat 1.000 -.305 -.275 084 -.085 -.305 1.000 781 -.009 -.027 995 293 -.420 -.275 781 1.000 -.045 206 742 033 045 so nam kinh nghiem 084 -.009 -.045 1.000 168 017 -.149 116 so cong -.085 -.027 206 168 1.000 -.059 -.294 256 tong chi phi -.324 995 742 017 -.059 1.000 gia -.124 293 033 -.149 358 -.420 045 116 san luong nang suat -.324 -.124 324 -.449 -.294 324 1.000 -.528 256 -.449 -.528 1.000 a The covariance matrix has 18 degrees of freedom Eigenvalues Function Eigenvalue 3.352a % of Variance Cumulative % 100.0 Canonical Correlation 100.0 878 a First canonical discriminant functions were used in the analysis GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang 85 358 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phát triển mạng lưới bán lẻ quýt hồng Lai Vung Wilks' Lambda Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square 230 df 20.589 Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients Sig 008 Canonical Discriminant Function Coefficients Function Function 1 so lao dong dien tich dat(cong) 205 -2.468 so lao dong 191 590 dien tich dat(cong) -1.171 so nam kinh nghiem -.039 san luong 053 so cong/vu -.142 tong chi phi(1000) 2.542 so nam kinh nghiem -.011 -.039 san luong gia/kg 386 so cong/vu nang suat 938 tong chi phi(1000) 000 gia/kg 000 nang suat 586 (Constant) -5.286 Unstandardized coefficients GVHD: PGs.Ts-Mai Văn Nam Trang 86 SVTH: Nguyễn Thị Bảo Ngọc ... Mục tiêu chung: Phân tích hiệu sản xuất tiêu thụ sản phẩm quýt hồng để từ đưa giải pháp phát triển nâng cao hiệu sản xuất, tiêu thụ quýt hồng Lai Vung, Đồng Tháp Mục tiêu cụ thể:  Mục tiêu 1: Phân. .. tiêu 1: Phân tích thực trạng sản xuất tiêu thụ quýt hồng Lai Vung, Đồng Tháp  Mục tiêu 2: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu thụ quýt hồng Lai Vung, Đồng Tháp  Mục tiêu 3: Đưa giải... 26 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ QUÝT HỒNG LAI VUNG – ĐỒNG THÁP 26 3.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT QUÝT HỒNG LAI VUNG 26 3.1.1 Thông tin chung nông hộ trồng quýt
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sản XUẤT và TIÊU THỤ QUÝT HỒNG tại địa bàn LAI VUNG ĐỒNG THÁP , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sản XUẤT và TIÊU THỤ QUÝT HỒNG tại địa bàn LAI VUNG ĐỒNG THÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay