PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sản XUẤT của mô HÌNH TRỒNG lúa HAI vụ ở HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH AN GIANG

94 24 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ -QTKD ******* LUẬN VĂN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA HÌNH TRỒNG LÚA HAI VỤ HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH AN GIANG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Th.S.NGUYỄN THỊ KIM HÀ TRẦN THỊ MÁY Mã số SV: 4074607 Lớp:Kinh tế NN 02- K33 Cần Thơ, 2011 GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày tháng .năm 2011 Sinh viên thực Trần Thị Máy i Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy LỜI CẢM TẠ  Được giới thiệu trường Đại học Cần Thơ, chấp nhận Phòng Nơng nghiệp PTNT huyện Châu Thành, sau thời gian thực tập thu thập số liệu sơ cấp địa bàn huyện, số liệu thứ cấp Phòng Nơng nghiệp cung cấp với lý thuyết kinh tế học trường, đến em hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài : “Phân tích hiệu sản xuất hình trồng lúa hai vụ huyện Châu Thành tỉnh An Giang” Để hoàn thành đề tài này, cố gắng thân, em giúp đỡ tận tình từ nhà trường đơn vị thực tập Trân trọng cảm ơn Cô Nguyễn Thị Kim Hà hướng dẫn tận tình bổ sung cho em kiến thức khiếm khuyết để em hồn thành luận văn tốt nghiệp thời gian nhanh hiệu Em xin cảm ơn cô anh chị làm việc Phòng Nơng nghiệp huyện Châu Thành cung cấp cho em tài liệu có liên quan đến đề tài, hướng dẫn tận tình đến địa bàn thu thập số liệu sơ cấp để em bổ sung vào đề tài Nhân dịp này, xin cảm ơn bạn lớp nhiệt tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn ! Ngày .tháng .năm 2011 Sinh viên thực Trần Thị Máy ii Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Ngày tháng năm 2011 Thủ trưởng đơn vị (ký tên đóng dấu) iii Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên: NGUYỄN THỊ KIM HÀ Học vị: Thạc Sỹ Chuyên ngành: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Họ tên sinh viên: TRẦN THỊ MÁY Mã số sinh viên: 4074607 Chuyên ngành: KINH TẾ NƠNG NGHIỆP Tên đề tài: “Phân tích hiệu sản xuất hình trồng lúa hai vụ huyện Châu Thành - tỉnh An Giang” NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………………………………………… Về hình thức: ……………………………………………………………………………… Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: ……………………………………………………………………………… Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: ……………………………………………………………………………… Nội dung kết đạt được: ……………………………………………………………………………… Các nhận xét khác ……………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày tháng năm 2011 Giáo viên hướng dẫn iv Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Họ tên: Học vị: Chuyên ngành: Họ tên sinh viên: TRẦN THỊ MÁY Mã số sinh viên: 4074607 Chuyên ngành: KINH TẾ NƠNG NGHIỆP Tên đề tài: “Phân tích hiệu sản xuất hình trồng lúa hai vụ huyện Châu Thành - tỉnh An Giang” NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………………………………………… Về hình thức: ……………………………………………………………………………… Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: ……………………………………………………………………………… Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: ……………………………………………………………………………… Nội dung kết đạt được: ……………………………………………………………………………… Các nhận xét khác ……………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày tháng năm 2011 Giáo viên phản biện v Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phạm vi không gian 1.4.2 Phạm vi thời gian 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái niệm sản xuất 2.1.2 Hàm sản xuất 2.1.3 Hiệu quản sản xuất 2.1.4 Vùng chuyên canh .9 2.1.5 Các hình khoa học kỹ thuật phổ biến mà nông hộ áp dụng 2.1.6 Các tỷ số tài .9 2.1.7 Các phương pháp sử dụng phân tích 10 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu 11 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 12 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 12 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CỦA HÌNH TRỒNG LÚA HAI VỤ HUYỆN CHÂU THÀNH 13 3.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 13 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 14 3.1.2 Hạ tầng kinh tế - xã hội 17 vi Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy 3.1.3 Kinh tế tổ chức sản xuất 22 3.1.4 Y tế, văn hóa vấn đề xã hội 24 3.1.5 hình sản xuất nông nghiệp 25 3.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT LÚA HAI VỤ HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH AN GIANG 28 3.2.1 Tình hình sản xuất lúa hai vụ huyện Châu Thành 28 3.2.2 Thuận lợi khó khăn hình sản xuất lúa hai vụ huyện Châu Thành tỉnh An Giang 31 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA HÌNH TRỒNG LÚA HAI VỤ HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH AN GIANG 33 4.1 TẢ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MẪU ĐIỀU TRA 33 4.1.1 tả nguồn lực nơng hộ q trình sản xuất lúa 33 4.1.2 Kỹ thuật sản xuất 37 4.2 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA CỦA VÙNG 42 4.2.1 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất lúa năm 2009 – 2010 42 4.2.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến suất 47 4.2.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 52 4.2.4 Phân tích hiệu sản xuất lúa nơng hộ 54 4.2.5 Phân tích số tài để thấy hiệu kinh tế hình sản xuất lúa 57 CHƯƠNG 5: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA HÌNH TRỒNG LÚA HAI VỤ HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH AN GIANG 59 5.1 NHỮNG MẶT TỒN TẠI TRONG HÌNH 59 5.1.1 Tồn sản xuất 59 5.1.2 Điều kiện thời tiết 59 5.1.3 Kỹ thuật sản xuất 60 5.1.4 Chi phí sản xuất 60 5.1.5 Tồn tiêu thụ 60 5.2 NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HÌNH 61 vii Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy 5.2.1 Thực nghiêm lịch thời vụ tổ chức xuống giống tập trung đồng loạt 61 5.2.2 Về mặt kỹ thuật 61 5.2.3 Giải pháp tác động 61 5.2.4 Về vốn 62 5.2.5 Về thị trường 63 5.2.6 Về thông tin 63 5.2.7 Về lao động 64 5.2.8 Về sở hạ tầng 64 5.2.9 Một số giải pháp khác 64 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 6.1 KẾT LUẬN 65 6.2 KIẾN NGHỊ 66 6.2.1 Đối với nông hộ 66 6.2.2 Đối với nhà nước quyền địa phương 66 viii Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Số mẫu tỷ lệ mẫu chia theo xã 12 Bảng 2: Dân số trung bình huyện Châu Thành dự kiến dân số đến 2020 17 Bảng 3: Diện tích trồng lúahuyện Châu Thành năm 2011 29 Bảng 4: Tổng hợp số thành viên gia đình, lao động trực tiếp sản xuất trình độ văn hóa nơng hộ 33 Bảng 5: Tỷ lệ (%) lao động trực tiếp sản xuất 34 Bảng 6: Nhu cầu vốn, lượng tiền vay, lãi suất, thời hạn vay 35 Bảng 7: Tỷ lệ (%) hộ có vay vốn để sản xuất 36 Bảng 8: Diện tích đất trồng lúa nông hộ 37 Bảng 9: Kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp nông dân 38 Bảng 10: Nguồn thông tin khoa học kỹ thuật nông hộ tiếp nhận 38 Bảng 11: Số lần tham gia tập huấn nông hộ 39 Bảng 12: Tỷ lệ (%) hộ có áp dụng kỹ thuật sản xuất lúa 39 Bảng 13: Tỷ lệ (%) hộ tham gia tập huấn kỹ thuật 40 Bảng 14: Tỷ lệ (%) hộ áp dụng hình thức khoa học kỹ thuật 41 Bảng 15: Khoản mục chi phí sản xuất lúa nông hộ năm 2009 – 2010 42 Bảng 16: Kết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến suất lúa vụ đông xuân nông dân năm 2009 – 2010 47 Bảng 17: Kết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến suất lúa vụ hè thu nông hộ năm 2009 – 2010 49 Bảng 18: Năng suất đạt nông hộ vụ năm 2009 – 2010 51 Bảng 19: Chi phí trung bình, thu nhập lợi nhuận công vụ đông xuân hè thu năm 2009 – 2010 53 Bảng 20: Chi phí, thu nhập, lợi nhuận trung bình nơng hộ đơn vị diện tích 55 Bảng 21: Khoản mục chi phí, suất, lợi nhuận sản xuất lúa vụ tro9ng năm 2009 – 2010 56 Bảng 22: Một số tiêu tài hiệu sản xuất lúa nơng hộ 57 ix Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy Đầu tư xây dựng sở hạ tầng để giúp nhà nông giảm chi phí vận chuyển, thu hoạch góp phần khai thác tốt tiềm năng, lợi vùng Kiểm soát giá phân bón, thuốc trừ sâu chặt chẽ địa phương, ngăn chặn việc bán giá cao, tăng giá mức khơng theo quy định Chính phủ Thường xun theo dõi, giám sát môi trường, kiểm tra mức độ ảnh hưởng phân bón, thuốc trừ sâu gây hại cho môi trường 67 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Mai Văn Nam (2008) Nguyên lý thống kê kinh tế, nhà xuất văn hóa thơng tin TS Mai Văn Nam (2008) Giáo trình kinh tế lượng, nhà xuất văn hóa thơng tin TS Đinh Phi Hổ (2003) Kinh tế nông nghiệp, nhà xuất thống kê Trần Thụy Ái Đông (2009) Bài giảng kinh tế sản xuất, khoa kinh tế – QTKD trường đại học Cần Thơ Phòng nơng nghiệp huyện Châu Thành (2011) Báo cáo tổng kết hoạt động ngành nông nghiệp năm 2010 kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2011 Các trang web: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Th%C3%A0nh,_An_Giang http://www1.agu.edu.vn/elangviet/cms/NguyenLyChung/quanlydichhaitonghoptr enlua.htm http://www.khuyennong.binhthuan.gov.vn/News/nhanong/2010/12/296.aspx http://www.smnr-cv.org/downloads/webdownloads/559315/0806_PAEMbased_ICM_for_Rice_Cultivation_Viet.pdf 68 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy PHỤ LỤC Phụ lục 1: MẪU CÂU HỎI PHỎNG VẤN NÔNG HỘ Đề tài nghiên cứu: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA HÌNH TRỒNG LÚA HAI VỤ HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH AN GIANG BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN NÔNG HỘ Mẫu số:……Ngày:……tháng… năm… PHẦN 1: GIỚI THIỆU Xin chào ông (bà) sinh viên khoa Kinh tế - QTKD trường đại học Cần Thơ Tơi muốn tìm hiểu hiệu sản xuất hình trồng lúa hai vụ gia đình ơng (bà) Xin ơng (bà) vui lòng dành thời gian q báu tiếp chuyện với Tôi hoan nghênh cộng tác ông (bà) Ý kiến ông (bà) cần thiết cho chân thành cảm ơn trò chuyện ơng bà PHẦN 2: THƠNG TIN ĐÁP VIÊN Họ tên đáp viên:………………………………………… .… Tuổi:…………………………………………… Giới tính:…………………… Trình độ học vấn:……………………… Dân tộc:……………………………………… Địa chỉ:…………………………………………… A TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NÔNG HỘ: Lao động: Tổng số người gia đình? 1.1 Số lao động gia đình tham gia sản xuất (từ15 - 60 tuổi): ……….…; Trong đó: Nam:…………; Nữ: ……… 1.2 Kinh nghiệm sản xuất năm 1.3 Hiện ơng (bà) có tham gia vào câu lạc nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã nơng nghiệp địa phương khơng? [1] có [2] khơng 69 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy Nếu có ơng (bà) tham gia vào hình thức nào? [1] Câu lạc nơng dân [2] Tổ hợp tác [3] Hợp tác xã nông nghiệp Đất sản xuất 2.1 Diện tích đất trồng lúa Ơng (Bà) ………………………… cơng nhỏ (1000m 2);  cơng lớn 2.2 Trong ơng (bà) có th đất sản xuất nơng nghiệp khơng? 1) Có 2) Khơng Nếu có (…………….cơng chi phí th đất…………………đồng/cơng) 2.3 Trong năm trở lại diện tích đất sản xuất ông (bà) thay đổi nào? [1] Tăng (tiếp câu 2.4) [2] Giảm [3] Không đổi 2.4 Nếu tăng ơng (bà) vui lòng cho biết ngun nhân tăng diện tích? [1] Mở rộng quy sản xuất [2] Áp dụng kỹ thuật [3] Mua để tích lũy [4] Nguyên nhân khác Kỹ thuật sản xuất 3.1 Hiện hộ có áp dụng kỹ thuật sản xuất lúa? (1) có (2) khơng 3.2 Hiện hộ áp dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất lúa? hình Giống mới………………… IPM Sạ hàng giảm tăng Kết hợp lúa – Thủy sản (hoa màu) Khác……………………… Thời gian Lý áp dụng 3.3 Ơng (bà) biết đến thơng tin khoa học kỹ thuật từ nguồn nào? 70 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy [1] Cán khuyến nông [2] Cán từ Trường, Viện [3] Nhân viên công ty thuốc BVTV [4] Cán Hội nông dân [5] Người quen [6] Phương tiện thông tin đại chúng [7] Hội chợ tham quan [8] Khác……………………… 3.4 Hộ có tham gia buổi tập huấn khơng? (1) có (2) khơng 3.4.1 Nếu có tập huấn: [1] Cán khuyến nông [2] Cán từ Trường, Viện [3] Nhân viên công ty thuốc BVTV [4] Cán Hội nông dân [5] Khác: 3.4.2 Số lần tham gia buổi tập huấn: 3.5 Ông (bà) đánh lợi ích buổi tập huấn [2] Không tốt [1] Tốt Nguyên nhân cụ thể: 3.6 Ông (bà) cho biết nguyên nhân tác động làm cho ông (bà) áp dụng kỹ thuật mới? [1] Diện tích sản xuất lớn [ 2] Thiếu lao động [3] Sản phẩm có giá [4] Theo phong trào [5] Theo yêu cầu thị trường [6] Địa phương khuyến khích [7] Khác 3.7 Khi áp dụng kỹ thuật ơng (bà) có nhận hỗ trợ không? [2] Không (nếu không chuyển sang mục 4) [1] Có 3.8 Nếu có hình thức nào? [1] Tiền mặt [2] Dụng cụ/thuốc [4] Cho giống [5] Khác [3] Cho vay 3.9 Cơ quan hỗ trợ 71 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy [1] Phòng NN/TTKN [2] Cơng ty thuốc BVTV [3] Tổ chức tài [4] Khác Vốn sản xuất 4.1 Nhu cầu vốn cần để sản xuất đồng/vụ lúa 4.2 Địa phương có hỗ trợ sách tín dụng hay khơng? [1] có [2] khơng Nếu có trả lời tiếp câu E.1 khơng trả lời tiếp câu 4.3 4.3 Hộ có vay để sản xuất khơng ? [1] Có [2] Khơng (Nếu khơng chuyển sang 4.4) Nếu có, điền thơng tin vào bảng sau: Vay Số lượng Lãi suất Thời hạn (đồng) (%/tháng) (tháng) Điều kiện vay: 1.Tín chấp; 2.thế chấp B TÌNH HÌNH SẢN XUẤT Chi phí sản xuất lúa cho vụ đông xuân 72 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà Khoản mục chi phí SVTH: Trần Thị Máy Lượng sử dụng Đơn giá Thành tiền Chuẩn bị giống (Cấy, trục, bang, xới ) Chi phí th mướn Cơng lao động gia đình Gieo trồng Chi phí giống Chi phí gieo trồng Cơng lao động gia đình Chi phí dậm Chăm sóc 3.1 Làm cỏ Chi phí th làm cỏ Lao động gia đình tham gia 3.2 Phân bón Chi phí phân bón sử dụng Chi phí th mướn Lao động gia đình cho bón phân 3.3 Thuốc nơng dược( Trừ sâu + thuốc dưỡng) Chi phí thuốc sử dụng Chi phí thuê mướn Lao động gia đình cho xịt thuốc 3.4 Tưới tiêu Chi phí thuê mướn tưới, tiêu Chi phí nhiên liệu (nếu tự làm) Lao động gia đình tham gia Thu hoạch Chi phí thuê thu hoạch Chi phí vận chuyển Lao động gia đình tham gia Tiêu thụ Chi phí suốt Chi phí phơi/sấy Chi phí thuê mướn lao động Chi phí vận chuyển Lao động gia đình tham gia 6.Chi phí khác Tổng chi phí Chi phí sản xuất lúa cho vụ hè thu 73 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà Khoản mục chi phí SVTH: Trần Thị Máy Lượng sử dụng Đơn giá Thành tiền Chuẩn bị giống (Cấy, trục, bang, xới ) Chi phí th mướn Cơng lao động gia đình Gieo trồng Chi phí giống Chi phí gieo trồng Cơng lao động gia đình Chi phí dậm Chăm sóc 3.1 Làm cỏ Chi phí th làm cỏ Lao động gia đình tham gia 3.2 Phân bón Chi phí phân bón sử dụng Chi phí th mướn Lao động gia đình cho bón phân 3.2 Thuốc nơng dược( Trừ sâu + thuốc dưỡng) Chi phí thuốc sử dụng Chi phi thuê mướn Lao động gia đình cho xịt thuốc 3.4 Tưới tiêu Chi phí thuê mướn tưới, tiêu Chi phí nhiên liệu (nếu tự làm) Lao động gia đình tham gia Thu hoạch Chi phí th thu hoạch Chi phí vận chuyển Lao động gia đình tham gia Tiêu thụ Chi phí suốt Chi phí phơi/sấy Chi phí thuê mướn lao động Chi phí vận chuyển Lao động gia đình tham gia Chi phí khác Tổng chi phí Hiệu sản xuất hộ 74 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy Chỉ tiêu Năng suất (kg/công) Diện tích (cơng) Sản lượng (kg) Giá bán (đồng/kg) Tổng Thu nhập Thu nhập ròng (tổng thu nhập – tổng chi phí) Vụ đơng xn Vụ hè thu Năng suất vụ vừa qua so với thời điểm năm trước: [1] Tăng [2] Giảm [3] Không đổi Nếu tăng hay giảm nguyên nhân nào? … Ông (bà) sử dụng lúa giống từ nguồn nào? [1] Tự sản xuất [2] Mua từ trại giống/TTKN [3] Mua từ người quen [4] Do TTKN hỗ trợ [5] Khác C TIÊU THỤ SẢN PHẨM: Sau thu hoạch, Ơng (Bà) có bao tiêu sản phẩm khơng? [1] Có [2] Khơng Nếu có, bao tiêu sản phẩm: Hình thức bán lúa: [1] Tại ruộng [2] Phơi khô bán [4] Chở đến nhà máy [5] Xay gạo bán [3] Dự trữ chờ giá cao [6] Khác……… Lý bán theo hình thức này:…………………………………………… D THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN TRONG Q TRÌNH SẢN XUẤT LÚA Thuận lợi Khó khăn Một số đề xuất 75 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy E CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Chính sách tín dụng: 1.1 Nguồn vốn sản xuất từ đâu? [1] Tự có (chuyển sang mục 2) [2] Vay [3] Mượn 1.2 Hiện cần vốn sản xuất ơng (bà) vay từ đâu? [1] NH Chính Sách [2] NH Nơng Nghiệp [3] NH Đầu Tư [4] NH TMCP……………… [5] Hội, Nhóm, CLB [7] Vay người quen [6] Chơi hụi [8] Khác…………………… 1.3 Số tiền vay mượn có đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, kinh doanh ơng (bà) khơng? [1] Có [2] Không Cơ sở hạ tầng 2.1 Điều kiện sở hạ tầng (điện, thủy lợi, giao thông) ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh ông (bà) nào? [2] Tốt [1] Tệ 2.2 Để phục vụ tốt cho sản xuất Ơng (Bà) đề nghị cần đầu tư khâu nào? [1] Đường sá [2] Hệ thống điện [3] Thủy lợi [4] Nước [5] Thị trường tiêu thụ [6] Phương tiện (tàu, xe…) [7] Khác……………………… Chính sách thị trường: 3.1 Thị trường cung cấp nguyên liệu đầu vào cho ông (bà) nào? [1] Dễ mua [2] Bình thường [3] Khó mua 3.2 Nếu khó mua do: [1] Ít người bán [2] Chất lượng không ổn định [3] Đường xa [4] Không bán chịu 76 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà [5] Giá thay đổi nhiều SVTH: Trần Thị Máy [6] Khác F ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI: Ý định ông bà tương lai sản xuất nông nghiệp ? Theo Ông (bà) để sản xuất lúahiệu Ơng (bà) có ý kiến đề xuất gì? * Nơng dân : * Chính sách nhà nước (đào tạo, vay vốn, tổ chức, ) Xin chân thành cám ơn! 77 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy Phụ lục 2: KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU Kết xử lý số liệu phần mềm Stata: * Năng suất vụ đông xuân reg nangsuat cpchuanbidat cpthuoc cpphanbon cplamco cpcat cpkhac Source | SS df MS -+ -Model | 11410.6822 1901.78036 Residual | 5326.81782 33 161.418722 -+ -Total | 16737.5 39 429.166667 Number of obs = 40 F( 6, 33) = 11.78 Prob > F = 0.0000 R-squared = 0.6817 Adj R-squared = 0.6239 Root MSE = 12.705 -nangsuat | Coef Std.Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -cpchuanbidat | 0003994 0000911 4.38 0.000 0002141 0005848 cpthuoc | 0001204 0000374 3.22 0.003 0000443 0001964 cpphanbon | 0000767 0000331 2.32 0.027 9.39e-06 000144 cplamco | 0000946 0000436 2.17 0.037 5.91e-06 0001834 cpcat | 0004699 000172 2.73 0.010 00012 0008198 cpkhac | 000037 0000896 0.41 0.682 -.0001453 0002193 _cons | 541.8615 34.96403 15.50 0.000 470.7267 612.9964 - ovtest Ramsey RESET test using powers of the fitted values of nangsuat Ho: model has no omitted variables F(3, 30) = 0.65 Prob > F = 0.5892 hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of nangsuat chi2(1) = 0.05 Prob > chi2 = 0.8247 vif Variable | VIF 1/VIF -+ -cpchuanbidat | 2.16 0.462087 cpthuoc | 1.89 0.529538 cpkhac | 1.88 0.530590 cplamco | 1.77 0.564371 cpcat | 1.71 0.583582 cpphanbon | 1.28 0.779629 -+ -Mean VIF | 1.78 78 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy * Năng suất vụ hè thu reg nangsuat cpchuanbidat cpphanbon cpthuoc cpcat cplamco cpkhac Source | SS df MS -+ -Model | 20043.74 3340.62333 Residual | 10946.26 33 331.70485 -+ -Total | 30990 39 794.615385 Number of obs = 40 F( 6, 33) = 10.07 Prob > F = 0.0000 R-squared = 0.6468 Adj R-squared = 0.5826 Root MSE = 18.213 -nangsuat | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -cpchuanbidat | 0004617 0001334 3.46 0.002 0001904 000733 cpphanbon | 0001432 0000558 2.57 0.015 0000298 0002567 cpthuoc | 0001783 000069 2.58 0.014 000038 0003187 cpcat | 0006578 0002277 2.89 0.007 0001946 001121 cplamco | -.0000779 0000617 -1.26 0.215 -.0002034 0000476 cpkhac | 000339 0001646 2.06 0.047 4.16e-06 0006738 _cons | 372.5988 60.79892 6.13 0.000 248.9025 496.2952 - ovtest Ramsey RESET test using powers of the fitted values of nangsuat Ho: model has no omitted variables F(3, 30) = 1.41 Prob > F = 0.2588 hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of nangsuat chi2(1) = 1.36 Prob > chi2 = 0.2435 vif Variable | VIF 1/VIF -+ -cpchuanbidat | 2.26 0.443037 cpkhac | 2.10 0.477141 cplamco | 1.72 0.579768 cpcat | 1.46 0.684217 cpthuoc | 1.41 0.707542 cpphanbon | 1.13 0.882859 -+ -Mean VIF | 1.68 79 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà SVTH: Trần Thị Máy 80 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà Luận văn tốt nghiệp SVTH: Trần Thị Máy 54 SVTH: Trần Thị Máy ... chung Phân tích hiệu sản xuất mơ hình trồng lúa hai vụ huyện Châu Thành - tỉnh An Giang 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Phân tích thực trạng sản xuất lúa hai vụ huyện Châu Thành - tỉnh An Giang Phân tích. .. lúa hai vụ huyện Châu Thành tỉnh An Giang 31 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA MƠ HÌNH TRỒNG LÚA HAI VỤ Ở HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH AN GIANG 33 4.1 MƠ TẢ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MẪU... PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT LÚA HAI VỤ Ở HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH AN GIANG 28 3.2.1 Tình hình sản xuất lúa hai vụ huyện Châu Thành 28 3.2.2 Thuận lợi khó khăn mơ hình sản xuất lúa hai
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sản XUẤT của mô HÌNH TRỒNG lúa HAI vụ ở HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH AN GIANG , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sản XUẤT của mô HÌNH TRỒNG lúa HAI vụ ở HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH AN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay