PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tín DỤNG TRUNG và dài hạn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN BÌNH THỦY

102 15 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH oOo LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNT CHI NHÁNH QUẬN BÌNH THỦY Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS LƯU THANH ĐỨC HẢI LÊ THỊ HƯỜNG MSSV: 4066124 Lớp: KINH TẾ HỌC 32 Cần Thơ - 2010 GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG LỜI CẢM TẠ Trong trình thực đề tài nghiên cứu này, em nhận giúp đỡ nhiệt tình q Thầy Cơ Khoa Kinh tế - Quản Trị Kinh Doanh, mà đặc biệt hướng dẫn dạy tận tình nhiệt tâm Thầy Lưu Thanh Đức Hải Trong thời gian nghiên cứu đề tài em học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích kinh nghiệm quí báu từ q thầy Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến Thầy, Thầy Cô Khoa giúp em hoàn thành đề tài Em xin chân thành cám ơn Thầy! Ngày… tháng… năm 2010 Sinh viên thực i GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày……tháng… năm 2010 Sinh viên thực ii GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Ngày… tháng……năm 2010 Chủ nhiệm đề tài iii GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ngày…….tháng……năm 2010 Giáo viên hướng dẫn iv GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Ngày… tháng… năm 2010 Giáo viên phản biện v GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.1.2 Căn khoa học thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: .3 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian nghiên cứu .4 1.4.2 Thời gian .4 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG 2:PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Ngân hàng thương mại .7 2.1.2 Các loại hình tín dụng Ngân hàng 2.1.3 Tín dụng trung dài hạn 12 2.1.4 Vai trò tín dụng trung dài hạn 13 2.1.4 Nội dung nghiệp vụ cho vay trung dài hạn 16 2.1.5 Chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng trung dài hạn 23 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .34 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 34 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 34 CHƯƠNG 3:KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NN& PTNN CHI NHÁNH BÌNH THỦY 35 vi GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG 3.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NN&PTNT TỈNH CẦN THƠ, CHI NHÁNH QUẬN BÌNH THỦY 35 3.1.1 Tổng quan ngân hàng NN&PTNT Thành phố Cần Thơ 35 3.1.2 Khái quát quận Bình Thủy .35 3.1.3 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng NN& PTNN chi nhánh Bình Thủy 37 3.1.4 Cơ cấu tổ chức ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bình Thủy .38 3.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH .40 3.2.1 Tình hình huy động vốn .40 3.2.2 Hoạt động tín dụng 45 3.2.3 Kết hoạt động kinh doanh 51 3.2.4 Đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng 53 3.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT BÌNH THỦY .56 3.3.1 Nhận xét chung 56 3.3.2 Thuận lợi 56 3.3.3 Khó khăn 57 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG, CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NN& PTNT CHI NHÁNH BÌNH THỦY 58 4.1 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NN& PTNT CHI NHÁNH BÌNH THỦY .58 4.1.1 Tình hình cho vay trung dài hạn 58 4.1.2 Tình hình thu nợ trung dài hạn 62 4.1.3 Tình hình dư nợ trung dài hạn 66 4.2 PHÂN TÍCH CHÂT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN CỦA NHNo&PTNT BÌNH THỦY 69 4.3 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NHNo&PTNT BÌNH THỦY 72 4.3.1 Những kết đạt 72 4.3.2 Tồn .73 4.3.3 Nguyên nhân dẫn tới tồn 75 vii GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG CHƯƠNG 5:GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNN CHI NHÁNH BÌNH THỦY 78 5.1 TỔNG HỢP PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo&PTNT BÌNH THỦY 78 5.1.1 Tổng hợp mặt đạt tồn .78 5.1.2 Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Bình Thủy 79 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NHNo&PTNT BÌNH THỦY 80 5.2.1 Cải tiến, đa dạng hoá cấu, loại hình cho vay trung dài hạn 80 5.2.2 Thực tốt công tác khách hàng mở rộng tín dụng 81 5.2.3 Nâng cao chất lượng tín dụng sở nân cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư 82 5.2.4 Tăng cường kiểm tra tín dụng 83 5.2.5 Nâng cao lực chuyên môn cán tín dụng 83 5.2.6 Ngăn ngừa xử lý khoản nợ hạn .84 5.2.7 Thành lập đưa vào hoạt động phòng Marketing 85 CHƯƠNG 6:KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 86 6.1 KẾT LUẬN 86 6.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NHNo&PTNT BÌNH THỦY 87 6.2.1 Kiến nghị NHNo&PTNT Việt Nam 87 6.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 viii GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Tình hình nguồn vốn năm 2007-2009 NHNo & PTNT chi nhánh quận Bình Thủy 42 Bảng Tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng 48 Bảng 3: Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng 52 Bảng 4: Hiệu hoạt động tín dụng qua năm 53 Bảng 5: Tình hình cho vay trung dài hạn theo thành phần kinh tế 58 Bảng 6: Tình hình cho vay trung dài hạn theo ngành kinh tế 61 Bảng Tình hình thu nợ theo thành phần kinh tế 63 Bảng Tình hình thu nợ theo ngành kinh tế 64 Bảng Tình hình dư nợ phân theo thành phần kinh tế 66 Bảng 10: Tình hình dư nợ phân theo ngành kinh tế 68 Bảng 11: Tình hình hoạt động tín dụng trung dài hạn 70 ix GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG 4.3.3 Nguyên nhân dẫn tới tồn  Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất: Ngân hàng thận trọng khách hàng vay vốn, đặc biệt doanh nghiệp quốc doanh hộ sản xuất nhỏ lẻ Ngân hàng cho cho vay doanh nghiệp quốc doanh doanh nghiệp lớn an toàn doanh nghiệp quốc doanh nhỏ lẻ An toàn vốn điều quan trọng Ngân hàng thực tốt mục tiêu Nhưng Ngân hàng cần phải cân nhắc thận trọng kết thu Vẫn biết cho vay doanh nghiệp nhỏ lẻ có rủi ro doanh nghiệp quốc doanh doanh nghiệp lớn, khơng mà Ngân hàng không quan tâm tới doanh nghiệp quốc doanh hộ sản xuất nhỏ lẻ Cái tiến hành thẩm định dự án cho vay, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro để tạo điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp làm ăn có hiệu cần nhu cầu vốn Thứ hai: từ phía cán Ngân hàng Trình độ cán tín dụng số hạn chế thể khía cạnh sau: -Trình độ phân tích cán thẩm định chưa tồn diện Khả phân tích kỹ thuật dự án phân tích thị trường cán tín dụng hạn chế Việc đánh giá khả cạnh tranh, khả tiêu thụ sản phẩm dự án thị trường liên quan đến nhiều khía cạnh, đòi hỏi khả phân tích, tổng hợp, dự đốn nhạy bén cán tín dụng Đây u cầu khó thực cán tín dụng phần lớn khơng đào tạo chun sâu tồn diện lĩnh vực - Cơng tác phân tích tình hình tài đơn vị vay vốn chưa coi trọng Phân tích tính khả thi dự án chủ yếu dựa vào kết phân tích đánh giá phương diện kinh tế tài dự án nguồn số liệu, sở để phân tích chủ yếu lấy từ báo cáo đơn vị vay vốn gửi tới với độ tin cậy không cao, chưa xác nhận quan kiểm toán 75 GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG  Nguyên nhân khách quan Trước hết xem xét nguyên nhân từ phía doanh nghiệp vay vốn Hiện doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn cao họ khó đáp ứng tiêu chí Ngân hàng Một số nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp, hộ sản xuất nhỏ lẻ chưa vay vốn là: - Khơng có dự án khả thi: vay vốn Ngân hàng, doanh nghiệp phải có dự án khả thi xây dựng sở khoa học, thông tin đầy đủ, thẩm định phân tích cách xác Nhưng thực tế số doanh nghiệp xây dựng dự án đầu tư trung dài hạn Có doanh nghiệp có ý tưởng làm ăn lớn không lập kế họach bảng biểu theo yêu cầu Ngân hàng Cán tín dụng nhiều phải giúp đỡ người vay, tính tốn lập phương án vay vốn trả nợ Vì trình độ cán tín dụng yếu chất lượng tín dụng khơng tốt - Doanh nghiệp khơng có đủ vốn tự có để tham gia dự án Theo quy định NHNo&PTNT Việt Nam dự án đầu tư số vốn tự có doanh nghiệp tham gia dự án 40% tổng vốn đầu tư, đầu tư mở rộng sản xuất doanh nghiệp phải có 10% tổng vốn đầu tư Đây khó khăn nhiều doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp quốc doanh, nguồn vốn kinh doanh nhỏ, chủ yếu vay - Doanh nghiệp không đủ tài sản chấp hợp pháp Đối với doanh nghiệp quốc doanh muốn vay phải có tài sản chấp để đảm bảo vốn vay, phòng ngừa rủi ro dự án sản xuất kinh doanh gặp khó khăn ngồi dự kiến, dẫn đến hoạt động kinh doanh khơng có hiệu Hiện chủ yếu doanh nghiệp chấp tài sản cố định bất động sản việc xác định giá trị thực tế tài sản gặp nhiều khó khăn, độ xác thấp, văn quy định có liên quan số chồng chéo mâu thuẫn Ngoài ra, Ngân hàng gặp số khó khăn yếu tố khách quan từ môi trường kinh tế pháp luật gây như: Hệ thống văn pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng cải thiện nhiều chưa đồng bộ, chưa phù hợp với môi trường cạnh tranh chế thị trường Thủ tục điều kiện cho vay 76 GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG rườm rà, phức tạp khiến cho Ngân hàng phải từ chối nhiều khoản cho vay khách hàng khơng đáp ứng đầy đủ điều kiện vay vốn Các thủ tục liên quan đến vay vốn chưa đầy đủ Các quan chụi trách nhiệm cấp chứng thư sở hữu tài sản quản lý Nhà nước thị trường bất động sản chưa thực kịp thời cấp giấy tờ sở hữu cho chủ sở hữu làm cho việc chấp xử lý tài sản chấp Ngân hàng khó khăn phức tạp đơi bị ách tắc Bên cạnh ngành sản xuất nước phải cạnh tranh gay gắt với hàng ngoại nhập Chính sách kinh tế vĩ mơ q trình điều chỉnh đổi hồn thiện nên doanh nghiệp không theo kịp với thay đổi chế sách vĩ mơ dẫn đến kinh doanh thua lỗ, không đủ điều kiện vay vốn Ngân hàng Một nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ chuyển giao cơng nghệ Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp đầu tư hàng chục tỷ đồng để nhập dây truyền sản xuất đại khơng đủ trình độ xác định nên mua phải dây truyền lạc hậu đưa vào sản xuất chưa kịp thu hồi vốn thị trường tràn ngập mặt hàng với chất lượng cao thị trường Sau phân tích đưa đánh giá thực trạng tín dụng trung dài hạn NHNo&PTNT Bình Thủy cho thấy kết đạt tồn Ngân hàng Với cách nhìn nhận chủ quan thiên lý thuyết, phần viết xin đưa giải pháp kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn NHNo&PTNT Bình Thủy 77 GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNN CHI NHÁNH BÌNH THỦY 5.1 TỔNG HỢP PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo&PTNT BÌNH THỦY 5.1.1 Tổng hợp mặt đạt tồn Trong năm hoạt động NHNo&PTNT Bình Thủy đạt nhiều kết tín dụng trung dài hạn như: - Khối lượng tín dụng tăng trưởng hợp lý Đã nâng cao uy tín Ngân hàng Nguồn vốn tín dụng trung dài hạn ưu tiên đầu tư theo chiều sâu vào ngành kinh tế mũi nhọn Ngân hàngquan tâm tới doanh nghiệp - Các khoản cho vay trung dài hạn Ngân hàng có chất lượng đảm bảo Tuy tỷ lệ nợ hạn năm có tăng lên nằm kế hoạch Ngân hàng tỷ lệ nợ hạn không vượt 3% Bên cạnh đó, Ngân hàng đa dạng hóa khoản cho vay trung dài hạn, khơng phân biệt thành phần kinh tế, nhờ giảm tỷ lệ rủi ro tăng sức cạnh tranh nâng cao uy tín Ngân hàng khách hàng - Ngân hàng giữ vững, củng cố phát triểnhiệu quan hệ tín dụng, toán với khách hàng truyền thống sở thẩm định tư vấn dự án, phương án kinh doanh có tính khả thi cao, có khả tốn để thực đầu tư có hiệu - Ngân hàng thường xuyên bám sát, tiếp cận dự án lớn thuộc mục tiêu, chiến lược Chính phủ, ngành để kịp thời phối hợp đơn vị khách hàng nghiên cứu nhằm tìm giải pháp hữu hiệu phục vụ cơng tác đầu tư - Điều quan trọng đảm bảo chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng coi trọng công tác thẩm định phân loaị khách hàng, thường 78 GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG xuyên tiếp cận doanh nghiệp vừa nhỏ để nâng dần khối lượng đầu tư sở bảo đảm an toàn vốn Bên cạnh thành tựu đạt ln có tồn đó: - Dư nợ tín dụng trung dài hạn cao tập trung doanh nghiệp, chủ yếu doanh nghiệp nhà nước tập trung chủ yếu ngành sản xuất ngành thương mại dịch vụ - Phương thức tín dụng chưa đa dạng, chủ yếu cho vay lần cho vay theo dự án nên phần hạn chế doanh nghiệp vay vốn - Công tác kiểm tra sau cho vay chưa quan tâm thường xuyên Các biện pháp xử lý nợ hạn chưa thực nghiêm túc, thường xuyên công tác trọng tâm việc nâng cao chất lượng tín dụng đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng - Đối với cán tín dụng, Ngân hàng chưa có hình thức khen thưởng thích đáng để khuyến khích nâng cao trách nhiệm trình cho vay - Khó khăn liên quan tới NHNo&PTNT Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ ban ngành liên quan Đó chủ trương sách Nhà nước chưa thực ổn định hệ thống văn pháp luật chưa đồng Từ tồn cần có biện pháp để khắc phục nhằm giúp ngân hàng phát triển hơn, tạo uy tín khách hàng 5.1.2 Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Bình Thủy Để tạo mơi trường giúp cho doanh nghiệp tăng cường sở vật chất kỹ thuật, đổi công nghệ, phát huy lực cạnh tranh theo định hướng cơng nghiệp hố đại hoá đất nước, để thực mục tiêu hoạt động Ngân hàng đến năm 2010 là: “Việc mở rộng tín dụng phải đơi với nâng cao chất lượng tín dụng đảm bảo an tồn vốn tăng trưởng” Chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh cơng tác cho vay trung dài hạn có chất lượng cao Chiến lược dựa quan điểm “đầu tư chiều sâu cho doanh nghiệp đầu tư cho tương lai cuả Ngân hàng” Ngân hàng trọng cho vay trung dài hạn 79 GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG doanh nghiệp vừa nhỏ, ưu tiên cho vay doanh nghiệp Nhà nước địa bàn để đảm bảo vai trò chủ đạo doanh nghiệp Nhà nước kinh tế Mục tiêu cụ thể Ngân hàng năm 2010 là: - Vốn huy động : 150 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2009 - Dư nợ cuối năm đạt 400.000 triệu đồng tăng 20,8 % so với năm 2009 - Dư nợ ngắn hạn đạt 280.000 triệu đồng chiếm 70 % tổng dư nợ, tăng 20,72% so với năm 2009 - Dư nợ trung dài hạn 120.000 triệu đồng, chiếm 30% tổng dư nợ, tăng 21,06 % so với năm 2009 - Dư nợ cho vay cá thể hộ sản xuất chiếm 60% tổng dư nợ - Nợ hạn đảm bảo tỷ lệ < 3% tổng dư nợ - Thu nợ xử lý rủi ro năm 2010 tỷ đồng 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NHNo&PTNT BÌNH THỦY 5.2.1 Cải tiến, đa dạng hố cấu, loại hình cho vay trung dài hạn Muốn phát triển thu hút khách hàng, Ngân hàng phải có nhiều loại sản phẩm để thoả mãn nhu cầu nhiều loại khách hàng khác Đồng thời đa dạng hoá loại khách hàng làm giảm rủi ro cho hoạt động Ngân hàng Vì thời gian tới chiến lược sản phẩm NHNo&PTNT Bình Thủy cần hướng tới nội dung sau: -Luôn cải tiến đổi hình thức cho vay, đầu tư cho phù hợp với trình biến đổi nhu cầu sản xuất tiêu dùng người vay kinh tế, để thu hút khách hàng, ngồi hình thức cho vay Ngân hàng, họ cần đa dạng hoá mở rộng hình thức cho vay -Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ hộ gia đình, hộ sản xuất nhỏ lẻ, cá nhân sở đáp ứng đầy đủ điều kiện vay vốn, đảm bảo an tồn vốn tín dụng cách khốn triệt cán tín dụng số lượng khách hàng số dư nợ Nhất lĩnh vực cho vay sản xuất nhỏ lẻ, Ngân hàng dè giặt cho vay 80 GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG - Đổi quan điểm sách cấu cho vay phù hợp với kinh tế Chuyển đổi cấu đầu tư cho vay phù hợp với dịch chuyển cấu kinh tế xã hội địa phương Chính phủ Để thực điều thời gian tới Ngân hàng cần cho vay theo hướng tăng tỷ trọng ngành sản xuất mũi nhọn chủ lực kinh tế Trong thời gian tới Ngân hàng cần tìm đến khách hàng thuộc ngành nông nghiệp thủy sản, đồng thời cho vay ưu tiên cho dự án sử dụng cơng nghệ tiên tiến, có tác động tốt tới mơi trường, có ảnh hưởng lớn đến phát triển thành phố, đất nước, giải việc làm cho người lao động 5.2.2 Thực tốt cơng tác khách hàng mở rộng tín dụng Có thể nói chiến lược khách hàng nhiệm vụ hàng đầu Ngân hàng Vì việc đặt chiến lược khách hàng quan trọng Hiện địa bàn Quận Bình Thủy co thêm nhiều Ngân Hàng thương mại thành lập, cạnh tranh xảy tất yếu Khách hàng yếu tố quan trọng đảm bảo cho thành cơng phát triển Ngân hàng Vì chiến lược khách hàng cần xây dựng quan điểm hợp tác kinh doanh ngày sâu rộng với nhà sản xuất kinh doanh sở lợi ích trước mắt lâu dài Xác định bạn hàng chiến lược lâu dài khẳng định bạn hàng trước mặt để có quan hệ ngày chặt chẽ với khách hàng khách hàng truyền thống Để đạt điều Ngân hàng tiến hành công việc: - Ngân hàng cần sâu nắm tình hình xếp lại doanh nghiệp địa bàn cổ phần hoá, giải thể, sát nhập để xem xét định hướng đầu tư, đầu tư vào doanh nghiệp làm ăn tốt đảm bảo thủ tục - Mở rộng đồng tài trợ dự án có hiệu với Ngân hàng bạn để giảm thiểu rủi ro tăng trưởng tín dụng, chuyển dần sang đầu tư trung dài hạn, dự án đồng tài trợ để chia xẻ rủi ro Sáu tháng lần tiến hành phân loại khách hàng theo tiêu thức cụ thể Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, phân tích tài doanh nghiệp để đánh giá khách hàng thực chất để từ có sách tín dụng nhóm khách hàng - Mở rộng trọng đầu tư cho vay hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, công ty cổ phần, công ty Trách nhiệm hữu hạn tư nhân cá thể sản xuất kinh doanh có hiệu 81 GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG quả, đảm bảo đủ điều kiện vay vốn, mở rộng cho vay tiêu dùng cán công nhân viên quan làm ăn có hiệu quả, thu nhập ổn định “phấn đấu tăng dư nợ cho vay lên 50%”, đảm bảo an toàn vốn, áp dụng linh hoạt chế lãi xuất cho vay phí bảo lãnh 5.2.3 Nâng cao chất lượng tín dụng sở nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư Nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ hạn phát sinh, biện pháp hạn chế dẫn đến việc đầu tư doanh nghiệp làm ăn hiệu sở thẩm định chắn vay phát sinh, thường xuyên kiểm tra kiểm soát trước sau vay Món vay phải kiểm sốt nhiều lần để nắm tình hình biến động tiền hàng có hướng thu nợ sử lý kịp thời có chiều hướng sâu Muốn hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng, NHNo&PTNT Bình Thủy phải thực đầy đủ quy định quy trình cho vay theo văn chế độ tín dụng ngành hướng dẫn NHNo&PTNT Việt Nam, quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phòng ngừa rủi ro tín dụng Bên cạnh Ngân hàng phải làm tốt công tác thẩm định cho dự án Nếu làm tốt cơng tác rủi ro trình cho vay hạn chế nhiều Để làm tốt công tác thẩm định dự án, Ngân hàng cần thực tốt nội dung sau đây: - Phải nâng cao chất lượng thu thập xử lý thơng tín Các thơng tin phải kiểm tra tính xác kỹ trước phân tích Muốn thơng tin phải lấy từ nhiều nguồn khác để so sánh đối chiếu Hiện nguồn thơng tin thu thập từ thân doanh nghiệp vay vốn, từ hồ sơ lưu trữ Ngân hàng, từ bạn hàng doanh nghiệp, từ trung tâm thơng tin Ngân hàng Nhà nước từ thông tin đại chúng Nói chung nguồn thơng tin lấy từ nhiều nguồn khác nhau, để thu thập lượng thơng tin nhiều, nhanh, với tốc độ cao Ngân hàng phải thu thập thông tin cách thường xuyên Đồng thời Ngân hàng nên có phận chuyên thu thập thông tin để lượng thông tin cập nhật hàng ngày tất lĩnh vực Sau tiến hành phân loại lưu trữ, cần có 82 GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG -Ngân hàng nên tiến hành lập phòng nhóm chun trách thẩm định dự án Để công tác thẩm định đạt hiệu cao, Ngân hàng quy định dự án có số vốn lớn mức phải có phận chun trách thẩm định, cơng việc thẩm định tồn diện bao quát -Nâng cao chất lượng thẩm định cho cán tín dụng; cần thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho cán tín dụng, mở khố học để phổ biến văn pháp luật ban hành ngành lĩnh vực cho vay Đặc biệt văn hướng dẫn hạch toán doanh nghiệp 5.2.4 Tăng cường kiểm tra tín dụng Sau phát tiền vay xong, Ngân hàng thường ý xem nguồn trả nợ từ đâu Điều nguy hiểm Ngân hàng không nắm bắt thời điểm doanh nghiệp bắt đầu gặp trục trặc kinh doanh, đến phát muộn Chính điều làm nảy sinh nợ q hạn, nợ khó đòi Do Ngân hàng ln phải đảm bảo nắm tình hình hoạt động khách hàng vay vốn nắm khoản cho vay sử dụng Điều có ý nghĩa quan trọng đến an toàn hiệu khoản cho vay Ngân hàng nên yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin kết kinh doanh kèm với số tiền trả nợ định kỳ Các khoản nợ gốc lớn trước đến hạn Ngân hàng cần có nhắc nhở xem liệu khách hàng trả nợ hạn không Nếu phát không khả trả nợ Ngân hàng điều tra đưa biện pháp kịp thời Bên cạnh việc kiểm tra khách hàng, Ngân hàng cần phải kiểm tra, kiểm soát nội cách thường xuyên, nghiêm túc dựa quan điểm phòng chống sai sót chủ yếu Ngân hàng cần thực kiểm tra việc lập hồ sơ tín dụng đảm bảo tính pháp lý, kiểm tra thời hạn cho vay, thời hạn gia hạn nợ để chắn hoạt động tín dụng bảo đảm mặt nội 5.2.5 Nâng cao lực chun mơn cán tín dụng Muốn nâng cao chất lượng tín dụng yếu tố khơng thể thiếu cán tín dụng Người cán tín dụng người am hiều khách hàng, hiểu biết sâu sắc thực lực tài tiềm phát triển khách hàng Ngoài ra, cán 83 GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG tín dụng phải có vốn hiểu biết định thị trường lĩnh vực chuyên môn mà khách hàng tiến hành sản xuất kinh doanh liên quan gián tiếp tới chất lượng vay Ngân hàng nên phân chia cán tín dụng phụ trách mảng cho vay định chia theo ngành Tuỳ theo trình độ, lực người để ban lãnh đạo phân công công việc cho phù hợp Việc chun mơn hố tạo điều kiện cho cán tín dụng dễ dàng giám sát, sát cánh khách hàng vấn đề quản lý vốn Bên cạnh phải trọng cơng tác đào tạo cán đào tạo lại cán làm việc cho phù hợp với phát triển kinh tế nhiều mặt thẩm định đến hạn cho vay, văn chế độ ngành ngồi ngành liên quan đến lĩnh vực tín dụng, kiến thức thị trường liên quan đến lĩnh vực đầu tư Tổ chức buổi trao đổi nghiệp vụ thường xuyên cho cán để học hỏi kinh nghiệp lẫn Giao cho cán cũ kèm cặp cán chấn chỉnh lại nơi làm việc cho gọn gàng, đẹp Rà soát lại đội ngũ cán kinh doanh để điều động bổ sung cán cho phù hợp đáp ứng nhiệm vụ kinh doanh giai đoạn Đào tạo cán có chun mơn nghiệp vụ sử dụng vi tính nhằm đáp ứng u cầu cơng nghệ 5.2.6 Ngăn ngừa xử lý khoản nợ hạn Trong hoạt động Ngân hàng rủi ro tín dụng điều khơng thể tránh khỏi quan trọng làm cách để Ngân hàng giảm thiểu rủi ro, đồng thời khơng đẩy khách hàng đến chỗ phá sản Đặc biệt nay, khoản vay khách hàng khơng trả vốn lãi tổng số vốn vay khách hàng chuyển thành nợ hạn Vì với hoạt động cho vay Ngân hàng cần có biện pháp khai thác, giúp đỡ khách hàng để giảm thấp thiệt hại cho Ngân hàng khách hàng là: - Cơ cấu lại khoản nợ; phân tích thực trạng nợ hạn, nợ tiềm ẩn rủi ro nợ sử lý rủi ro để từ đánh giá khả thu hồi thơng qua phân tích nợ có đảm bảo, khơng có đảm bảo, thực trạng tài sản chấp sử lý thu hồi nợ, phương án sử lý vận dụng giải pháp, sách ban ngành liên quan việc sử lý nợ tồn đọng 84 GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG - Trong số điều kiện Ngân hàng tăng thêm vốn vay doanh nghiệp Theo cách làm tăng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại khách hàng khả trả nợ Nhưng xét lâu dài, thấy doanh nghiệp có khả trì phát triển kinh doanh, đồng thời họ có tinh thần hợp tác có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng bỏ vốn thêm giúp đỡ doanh nghiệp làm ăn có hiệu cách thu hồi vốn tốt Đây cách có lợi cho hai bên, vừa giúp doanh nghiệp khỏi cảnh khó khăn vừa giúp Ngân hàng thu nợ - Ngoài ra, khoản cho vay khó đòi Ngân hàng cần có quan hệ chặt chẽ với cấp uỷ, quyền địa phương, ban ngành chức có liên quan việc thu nợ, xử lý nợ, xử lý tài sản bảo đảm tiền vay 5.2.7 Thành lập đưa vào hoạt động phòng Marketing Trong kinh tế thị trường vai trò Marketing quan trọng việc quảng bá giới thiệu hình ảnh doanh nghiệp mắt người tiêu dùng Không phủ nhận vai trò Marketing q trình phát triển doanh nghiệp nói chung kinh tế thị trường Chính Marrketing giúp khách hàng hiểu biết Ngân hàng dịch vụ mà Ngân hàng cung cấp, làm cầu lối giúp Ngân hàng đến gần với khách hàng Do hình thành vào hoạt động phòng Marketing NHNo&PTNT Bình Thủy cần thiết, giúp Ngân hàng quảng bá hình ảnh thị trường tư vấn cho khách hàng điều thực cần thiết trình vay vốn sử dụng nguồn vốn vay 85 GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 6.2 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh tiền tệ Ngân hàng mà mang lại lợi nhuận chủ yếu hoạt động Ngân hàng Muốn tồn đứng vững chế thị trường, Ngân hàng cần phải đảm bảo hoạt động vừa an tồn vừa hiệu Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn khơng mong muốn riêng NHNo&PTNT Bình ThủyNgân hàng thương mại Việt Nam nói chung mong muốn Đảng Nhà nước ta Với suy nghĩ đó, em chọn đề tàiphân tích hiệu hoạt động tín dụng trung dài hạn NHNo&PTNT chi nhánh Bình Thủy” để phần đáp ứng mong muốn Qua thời gian thực tập, nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động tín dụng trung dài hạn NHNo&PTNT Bình Thủy., em nhận thấy tầm quan trọng tín dụng trung dài hạn cơng đổi Hoạt động tín dụng trung dài hạn thể vai trò quan trọng doanh nghiệp, với thân ngân hàng toàn kinh tế Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt NHNo&PTNT Bình Thủy, có số hạn chế định ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trung dài hạn Nâng cao hiệu hoạt động tín dụng trung dài hạn phải mục tiêu hàng đầu chiến lược phát triển Ngân hàng Bên cạnh cần có phối hợp đồng cấp ngành có liên quan để tạo hành lang vững cho Ngân hàng phát huy có hiệu Với hiểu biết có hạn, lại chưa có kinh nghiệm thực tế nên viết có vấn đề nhiều sai sót việc đưa làm rõ nguyên nhân tồn tìm giải pháp khắc phục tồn nói Những giải pháp thiếu tính thực tế, chưa xét đến bối cảnh điều kiện áp dụng Nhưng em mong giải pháp có giá trị tham khảo Ngân hàng, phần đưa phương hướng để mở rộng tín dụng trung dài hạn, đáp ứng yêu cầu đặt việc cải thiện tình hình cho vay Ngân hàng 86 GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG 6.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NHNo&PTNT BÌNH THỦY 6.2.1 Kiến nghị NHNo&PTNT Việt Nam Ngân hàng No&PTNT Việt Nam cần có văn bản, chế độ hướng dẫn đầy đủ, kịp thời xác nghiệp vụ tín dụng để làm sở cho chi nhánh thực nhằm đảm bảo an toàn tín dụng Đồng thời quy trình tín dụng phải giảm bớt, thuận tiện cho Ngân hàng khách hàng Các chương trình đào tạo đội ngũ cán tín dụng cần tổ chức hàng năm kiến thức pháp luật, kỹ thuật thẩm định, Marketing vv Tiếp tục đào tạo đào tạo lại cán Ngân hàng mà đặc biệt cán tín dụng để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ tình hình nhằm nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng nói chung chất lượng tín dụng nói riêng 6.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Về chế sách liên quan đến hoạt động tín dụng Nhìn chung hệ thống văn pháp quy Ngân hàng Nhà nước hoạt động tín dụng có nhiều điểm mới, tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng thương mại, tháo gỡ phần khó khăn, vướng mắc cho Ngân hàng thương mại trình làm thủ tục chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản, cho vay xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ.Việc không ngừng hồn thiện văn pháp luật nói tạo điều kiện cho Ngân hàng thương mại mở rộng hoạt động tín dụnghiệu quả, tiết kiệm chi phí Tuy nhiên, số định văn pháp luật bảo đảm tiền vay quy chế cho vay chưa sát với tình hình thực tế chưa phù hợp với văn pháp luật ban hành Ngân hàng Nhà Nước cần nghiên cứu, bổ sung hồn thiện chế sách liên quan đến hoạt động tín dụng sở đảm bảo tính đồng bộ, thống tính pháp lý để tạo điều kiện cho cơng tác tín dụng Ngân hàng thương mại an tồn hiệu Bên cạnh đó, văn liên quan đến chế tín dụng q nhiều, chế cho vay Ngân hàng Nhà nước nhiều cơng văn, định, thơng tư, thị cấp ngành có liên quan đạo cho ngành nghề như: Nuôi trồng thuỷ sản ,nông nghiệp Mỗi ngành nghề thêm bớt số điều kiện nên 87 GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG thực cho vay phải tham chiếu nhiều loại văn Đề nghị Ngân hàng Nhà nước có biện pháp cấu lại hệ thống văn pháp luật nhằm đáp ứng hoạt động tín dụng thực cách khoa học, nhanh chóng, an toàn 88 GVHD: LƯU THANH ĐỨC HẢI SVTH: LÊ THỊ HƯỜNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt - Báo cáo kết kinh doanh Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Bình Thủy năm 2007 đến 2009 - Mai Lê Trúc Liên (năm 2009) Giáo trình Quản trị tài chính, Khoa kinh tế & QTKD Đại học Cần Thơ - Ths Trần Ái Kết, Ths Phan Tùng Lâm, Nguyễn Thị Lương, Phạm Xuân Minh, Đoàn Thị Cẩm Vân (tháng 1/2006) Giáo trình Tài tiền tệ, Khoa kinh tế & QTKD Đại học Cần Thơ - Lê Khương Ninh (2008).Kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô, Khoa kinh tế & QTKD Đại học Cần Thơ Tiếng Anh - David Cox (2002).Nghiệp vụ ngân ngân hàng đại, nhà xuất giáo dục - Frederic S.Mishkin (2002) Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, nhà xuất giáo dục 89 ... THỰC TRẠNG, CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NN& PTNT CHI NHÁNH BÌNH THỦY 58 4.1 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NN& PTNT CHI NHÁNH BÌNH THỦY .58 4.1.1... hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng trung dài hạn ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn nói riêng ngày trọng phát triển Nó góp phần khơng nhỏ vào hoạt động. .. niệm liên quan đến hoạt động ngân hàng như: ngân hàng thương mại, loại hình tín dụng, chất lượng tín dụng Từ phân tích hoạt động tín dụng ngân hàng nói chung tín dụng trung dài hạn nói riêng, để
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tín DỤNG TRUNG và dài hạn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN BÌNH THỦY , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tín DỤNG TRUNG và dài hạn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN BÌNH THỦY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay