PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại QUỸ tín DỤNG NHÂN dân tân hội

52 23 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HỘI Giảng viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện: TS Quan Minh Nhựt Nguyễn Kim Cương MSSV: 4093658 MSL: KT0988A1 Ngành: Kinh tế học – K35 Cần Thơ – 2013 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội LỜI CẢM TẠ  Lời đầu tiên, em kính gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy Cô, đặc biệt Quý Thầy Cô khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học Cần Thơ nhiệt tình giảng dạy, tận tâm truyền đạt cho em nhiều kiến thức suốt thời gian học tập trường Em kính gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh Đạo, Cơ Chú, Anh Chị cơng tác Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội tận tình giúp đỡ hướng dẫn em hoàn thành tốt đề tài thời gian thực tập Em kính gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Quan Minh Nhựt tận tình hướng dẫn giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Do kiến thức hạn hẹp, thời gian tìm hiểu chưa sâu, nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp Q Thầy Cơ Ban Lãnh Đạo Quỹ Tín Dụng giúp em khắc phục thiếu sót khuyết điểm Cuối lời, em xin kính gửi đến Q Thầy Cơ, Ban Giám Đốc tồn thể Q Cơ Chú, Anh Chị cơng tác Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội lời chúc sức khỏe ln thành đạt Trân trọng kính chào! Ngày……tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Kim C ương Trang i Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày……tháng 05 năm 2013 Sinh viên Nguyễn Kim Cương Trang ii Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………………… Ngày……tháng 05 năm 2013 Thủ trưởng đơn vị Trang iii Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  Họ tên người hướng dẫn: Học vị: Chuyên ngành: Cơ quan công tác: Tên học viên: Mã số sinh viên: Chuyên ngành: Tên đề tài: NỘI DUNG NHẬN XÉT 1.Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo 2.Về hình thức Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn 5.Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu,…) 6.Các nhận xét khác Trang iv Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội 7.Kết luận (cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa) Ngày……tháng 05 năm 2013 Giáo viên hướng dẫn Quan Minh Nhựt Trang v Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… Ngày……tháng 05 năm 2013 Giáo viên phản biện Trang vi Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội MỤC LỤC Trang CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung .1 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .1 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Tổng quan tín dụng 2.1.2 Vai trò tín dụng 2.1.3 Một số vấn đề hoạt động tín dụng .7 2.1.4 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .10 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu .11 CHƯƠNG 12 GIỚI THIỆU VỀ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HỘI 12 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HỘI 12 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội 12 3.1.2 Chức nhiệm vụ quỹ tín dụng 12 3.1.3 Quyhoạt động quỹ tín dụng 12 3.1.4 Cơ cấu tổ chức chức phận 13 3.1.4 Cơ cấu tổ chức chức phận 13 3.2.1 Về tổng doanh thu 15 3.2.2 Về tổng chi phí .16 3.2.3 Về lợi nhuận 16 CHƯƠNG 18 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HỘI 18 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY Đ ỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HỘI TỪ NĂM 2010 – 2012 18 4.1.1 Phân tích tình hình huy đ ộng vốn Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội từ năm 2010 đến năm 2012 18 4.2.1 Doanh số cho vay 23 4.2.2 Doanh số thu nợ 25 4.2.3 Dư nợ 28 4.2.4 Nợ hạn 29 4.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HỘI QUA NĂM (2010 – 2012) 32 CHƯƠNG 36 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HỘI 36 5.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 36 5.1.1 Thuận lợi 36 5.1.2 Khó khăn 36 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HỘI .36 Trang vii Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội 5.2.1 Về huy động vốn 36 5.2.2 Về cho vay 37 5.2.3 Về công tác thu nợ 37 5.2.4 Các biện pháp khác 37 CHƯƠNG 38 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 38 6.1 KẾT LUẬN 38 6.2 KIẾN NGHỊ 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 Trang viii Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 3.1: Kết hoạt động QTDND Tân Hội năm 2010 -2012 17 Bảng 4.1: Tình hình huy động vốn QTDND Tân Hội giai đoạn 2010 -2012 21 Bảng 4.2: Tình hình hoạt động tín dụng QTDND Tân Hội giai đoạn 2010-2012 26 Bảng 4.2a: Doanh số cho vay theo đối tượng QTDND Tân Hội từ năm 2010 -2012 27 Bảng 4.2b: Thu nợ theo đối tượng QTDND Tân Hội từ năm 2010-2012 30 Bảng 4.2c: Dư nợ theo đối tượng QTDND Tân Hội từ năm 2010-2012 32 Bảng 4.2d: Nợ hạn theo đối t ượng QTDND Tân Hội từ năm 2010-2012 34 Bảng 4.3: Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng QTDND Tân Hội năm (2010 -2012) 36 Trang ix Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội Qua bảng số liệu ta thấy, năm qua tình hình thu nợ QTD tương đối cao so với doanh số cho vay Năm 2010, thu nợ 1.330 triệu đồng, năm 2011 thu nợ 10.600 triệu đồng tăng 9.270 triệu đồng Năm 2010 kinh tế xã hội dần ổn định, bước sang năm 2011 đời sống người dân nhiều bị ảnh hưởng lạm phát cao, nhờ vào cơng tác thẩm định cơng tác thu nợ có hiệu cán tín dụng, bà nơng dân mùa nên góp phần khơng nhỏ vào tăng trưởng doanh số thu nợ Năm 2012, đa số bà nông dân trồng trọt chăn nuôi làm ăn có hiệu nên cơng tác thu hồi nợ gặp nhiều thuận lợi, năm doanh số thu nợ đạt 12.525 triệu đồng tăng 18,16% tương ứng 1.1925 triệu đồng so với năm 2011 Việc doanh số thu nợ tăng năm qua điều hợp lý phụ thuộc vào doanh số cho vay QTD Bảng 4.2b: T hu nợ theo đối tượng QTDND Tân Hội từ năm 2010-2012 Đơn vị tính: triệu đồng Năm Chỉ tiêu Chênh lệch Năm Năm Năm 2010 2011 2012 2011 với 2010 Số tiền Nông nghiệp TTCN, TM-DV Tổng % 2012 với 2011 Số tiền % 1.016 8.538 9.654 7.522 740,35 1.116 13,07 314 2.062 2.871 1.748 556,68 809 39,23 1.330 10.600 12.525 9.270 696,99 1.925 18,16 (Nguồn: Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội) Trang 26 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 9654 8538 2871 2062 1016 Nông nghiệp TTCN, TM-DV 314 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Hình 8: Biểu đồ thu nợ theo đối t ượng QTDND Tân Hội năm 2010-2012  Thu nợ nông nghiệp Trong năm qua tình hình thu nợ nơng nghiệp sau: Năm 2010 doanh số thu nợ 1.016 triệu đồng với tỷ trọng 76,39% tổng doanh số thu nợ Năm 2011 doanh số thu nợ đạt 8.538 triệu đồng, tăng 7.522 triệu đồng so với năm 2010 chiếm 80,55% tổng doanh số thu nợ Năm 2012, doanh số thu nợ tiếp tục tăng đạt 9.654 triệu đồng tương ứng 13,07% so với năm 2011 chiếm tỷ trọng tổng doanh số thu nợ 77,08%  Thu nợ TTCN, TM-DV Năm 2010 QTD thu 314 triệu đồng chiếm 23,61% tổng doanh số thu nợ năm, sang năm 2011 thu 2.062 triệu đồng, tăng 1.748 triệu đồng so với năm 2010, chiếm 19,45% tổng doanh số thu nợ Đến năm 2012, doanh số thu nợ đạt 2.871 triệu đồng, tăng so với năm 2011 809 triệu đồng tương ứng 39,23% chiếm tỷ trọng tổng doanh số thu nợ 22,92% Nhìn chung doanh số thu nợ tăng qua năm, điều chứng tỏ đời sống người dân địa phương ngày cải thiện, việc chi trả nợ khơng khó khăn nên họ thực tốt nghĩa vụ trả nợ cho QTD Bên cạnh sáng suốt Ban Lãnh Đạo việc định cho vay Đồng thời phải nói đến cố gắng phận thu hồi nợ, cơng tác tín dụng, họ người trực tiếp với khách hàng từ công tác thẩm định tài sản đến cơng tác thu hồi nợ, nên góp phần đạt kết Trang 27 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội 4.2.3 Dư nợ Dư nợ phản ánh thực trạng hoạt động QTD thời điểm định Chỉ tiêu dư nợ có ý nghĩa việc đánh giá hiệu hoạt động QTD, nói lên số tiền mà QTD phải thu từ khách hàng vay vốn Nếu dư nợ cao gần doanh số cho vay QTD khơng đủ tiền để phát vay cho chu kỳ hay vòng vốn tín dụng bị chậm lại, dễ dàng gây tắc nghẽn việc sử dụng vốn QTD Chính thế, việc theo dõi tình hình dư nợ cho vay công việc quan trọng thiếu cơng tác tín dụng QTD Tình hình dư nợ QTD năm qua có biến động liên tục Năm 2010, dư nợ QTD 10.530 triệu đồng, năm 2011 dư nợ giảm 8.800 triệu đồng, giảm 1.730 triệu đồng với tỷ lệ 16,43% so với năm 2010 Nguyên nhân việc dư nợ năm 2010 cao ảnh hưởng năm 2009 tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nên người dân chi trả nợ vay không hạn làm dư nợ tồn đọng đến năm 2010 Năm 2012, dư nợ QTD 11.970 triệu đồng tăng 3.170 triệu đồng tương ứng với 36,02% so với năm 2011 Nguyên nhân tăng giảm dư nợ ảnh hưởng doanh số cho vay doanh số thu nợ Bước sang năm 2012 dư nợ có tăng lên cho thấy cơng tác thu hồi nợ QTD thực tốt, nguồn vốn thu hồi nhanh, QTD lại tiếp tục đem vốn cho vay nên làm cho dư nợ tăng lên Tuy nhiên dư nợ lớn ln chứa đựng rủi ro tiềm ẩn, mà QTD phần hạn chế tiêu dư nợ để cân đối lợi nhuận rủi ro cho hợp lý Bảng 4.2c: D nợ theo đối tượng QTDND Tân Hội từ năm 2010-2012 Đơn vị tính: triệu đồng Chênh lệch Năm Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2010 2011 2012 2011 vớ i 2010 Số tiền % Nông nghiệp 7.257 5.879 9.725 -1.378 -18,99 TTCN, TM-DV 3.273 2.921 2.245 -352 -10,75 8.800 11.970 -1.730 -16,43 Tổng 10.530 (Nguồn: Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội) Trang 28 2012 vớ i 2011 Số tiền 3.846 % 65,42 -676 -23,14 3.170 36,02 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội 9725 10000 9000 8000 7257 7000 5879 6000 5000 3273 4000 2921 3000 2245 2000 1000 Năm Năm Năm 2010 2011 2012 Nông nghiệp TTCN, TM-DV Hình 9: Biểu đồ dư nợ theo đối tượng QTDND Tân Hội năm 2010-2012  Dư nợ nông nghiệp Qua bảng số liệu ta thấy, năm 2010 dư nợ 7.257 triệu đồng chiếm tỷ trọng 68,92% Sang năm 2011, dư nợ 5.879 triệu đồng, giảm 1.378 triệu đồng tương ứng 18,99% so với năm 2010 Đến năm 2012, dư nợ tăng 3.846 triệu đồng tương ứng 65,42% so với năm 2011 đạt 9.725 triệu đồng chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ 81,24%  Dư nợ TTCN, TM-DV Tình hình dư nợ TTCN-TMDV sau: Năm 2010 dư nợ 3.273 triệu đồng, năm 2011 2.921 triệu đồng , giảm 352 triệu đồng tương ứng 10,75% so với năm 2010 Đến năm 2012, dư nợ tiếp tục giảm 2.245 triệu đồng giảm 676 triệu đồng tương ứng 23,14% so với năm 2011 tỷ trọng chiếm 18,76% tổng dư nợ 4.2.4 Nợ hạn Đây khoản nợ mà QTD hay ngân hàng phải sợ, phải e dè với Vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu hoạt động mà làm cho thương hiệu, uy tín QTD bị giảm sút nhiều lòng khách hàng Nó phản ánh tình hình hoạt động QTD tốt hay xấu rủi ro QTD mức độ Nắm ảnh hưởng nghiêm trọng nợ hạn đến hiệu hoạt động mình, Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội ln tìm giải pháp nhằm hạn chế khoản nợ như: Nâng cao hiệu công tác thẩm định, cơng tác thu nợ… Trang 29 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội Qua bảng số liệu ta thấy tình hình nợ hạn qua năm sau: Năm 2011, nợ hạn QTD 76 triệu đồng, tăng so với năm 2010 15 triệu đồng (năm 2010 nợ hạn 61 triệu đồng) tương ứng với tỷ lệ 25,59% Nguyên nhân làm cho nợ hạn QTD năm 2011 tăng lãi suất biến động phức tạp, thêm vào tình hình dịch bệnh diễn phức tạp địa bàn dịch cúm gia cầm, sâu bệnh trồng… nên dẫn đến nhiều khách hàng khả toán vốn cho QTD Mặc dù nợ hạn năm 2011 tăng so với năm 2010 nằm mức thấp Tuy nhiên đến năm 2012, nợ hạn QTD giảm 44 triệu đồng, giảm 32 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ 42,10% so với năm 2011 Đây tín hiệu tốt cho thấy hiệu hoạt động tích cực Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội Đạt kết phần nổ lực cán tín dụng công tác thu hồi nợ, phần đại đa số khách hàng làm ăn có hiệu quả, người dân mùa, giá nên làm tốt nghĩa vụ chi trả cho QTD Bảng 4.2d: Nợ hạn theo đối tượng QTDND Tân Hội từ năm 20102012 Đơn vị tính: triệu đồng Chênh lệch Năm Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2010 2011 2012 2011 với 2010 Số % tiền 2012 vớ i 2011 Số tiền % Nông nghiệp 28 32 15 14,28 -17 -53,12 TTCN, TM-DV 33 44 29 11 33,33 -15 -34,09 Tổng 61 76 44 15 24,59 -32 -42,10 (Nguồn: Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội) Trang 30 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội 45 40 35 30 25 20 15 10 44 33 28 32 29 Nông nghiệp TTCN, TM-DV 15 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Hình 10: Biểu đồ nợ hạn theo đối t ượng QTDND Tân Hội năm 20102012  Nợ hạn nông nghiệp Tình hình nợ q hạn nơng nghiệp có tăng giảm qua năm, cụ thể sau: Năm 2011 32 triệu đồng, tăng triệu đồng tương ứng 14,28% so với nợ hạn nông nghiệp năm 2010 28 triệu đồng Năm 2012 tình hình nợ hạn diễn biến tích cực hơn, giảm xuống 15 triệu đồng, giảm 17 triệu đồng tương ứng 53,12% so với năm 2011  Nợ hạn TTCN, TM-DV Năm 2010 nợ hạn 33 triệu đồng, sang năm 2011 nợ hạn 44 triệu đồng, tăng 11 triệu đồng tương ứng tăng 33,33 % so với năm 2010 Năm 2012 tình hình khả quan hơn, nợ hạn giảm 29 triệu đồng, giảm 15 triệu đồng tương ứng giảm 34,09% so với nợ hạn năm 2011 44 triệu đồng Nhìn chung nợ hạn qua năm có biến động liên tục, năm 2011 nợ hạn có tăng khơng đáng kể, ngun nhân dịch bệnh gia súc, gia cầm, dịch bệnh trồng, biến động thị trường kinh tế Năm 2012 nợ q hạn có giảm, khách hàng làm ăn có lợi, mùa vụ đạt suất cao Tóm lại, với kết đạt Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội dần tự khẳng định mình, tạo niềm tin uy tín khách hàng Trang 31 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội 4.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HỘI QUA NĂM (2010 – 2012) Hoạt động tín dụng hoạt động Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội Trong thời gian qua, QTD ln cố gắng hồn thành kế hoạch đề ra, bám sát đường lối sách phát triển kinh tế, khơng ngừng tìm kiếm chọn lựa khách hàng Nhờ mà hoạt động tín dụng QTD có diễn biến năm qua Trong thời gian năm từ năm 2010 đến năm 2012 thời gian không dài đủ để thấy ưu nhược điểm, thành mang lại từ hoạt động tín dụng QTD thong qua tiêu tài sau: Bảng 4.3: Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụn g QTDND Tân Hội năm (2010-2012) Chỉ tiêu Vốn huy động Doanh số cho vay Dư nợ Dư nợ bình quân Doanh số thu nợ Nợ hạn Dư nợ/Vốn huy động Hệ số thu nợ Vòng quay vốn tín dụng Nợ q hạn/Dư nợ Đơn vị tính Triệu Năm 2010 2011 2012 2.534 4.450 6.804 1.810 10.800 13.750 10.530 8.800 11.970 10.481,5 9.665 10.385 1.330 10.600 12.525 61 76 44 Lần 4,15 1,98 1,76 % 73,48 98,14 91,09 Vòng 0,13 1,09 1.20 % 0,58 0,86 0,37 đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Trang 32 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội  Dư nợ tổng vốn huy động Chỉ số xác định hiệu đầu tư đồng vốn huy động Nó giúp cho nhà phân tích tỷ lệ cho vay QTD từ nguồn vốn huy động Chỉ tiêu lớn hay nhỏ khơng tốt tiêu lớn khả huy động vốn QTD thấp ngược lại tiêu nhỏ điều nói lên QTD sử dụng vốn không hiệu Dựa vào kết phân tích ta thấy số giảm qua năm, cụ thể sau: Năm 2010 dư nợ cho vay gấp 4,15 lần so với vốn huy động, năm 2011 1,98 lần, giảm 2,17 lần tương ứng 52,28% so với năm 2010 Năm 2012, số 1,76 lần, giảm 0,22 lần tương ứng 11,11% so với năm 2011 Nguyên nhân số năm 2011 2012 giảm vốn huy động tăng nhanh tốc độ tăng trưởng dư nợ ( Năm 2011 vốn huy động tăng 75,61% dư nợ giảm 16,43% so với năm 2010 Năm 2012 vốn huy động tăng 52,90% dư nợ tăng 36,02% so với năm 2011) Qua chứng tỏ hiệu sử dụng vốn huy động dần cải thiện QTD huy động nhiều vốn sử dụng nhiều vốn huy động vay thu nhiều lợi nhuận từ việc chênh lệch lãi suất Vì QTD cần phải tận dụng nguồn vốn huy động nhằm giảm chi phí nâng cao hiệu hoạt động tương lai  Hệ số thu nợ Chỉ tiêu phản ánh hiệu thu hồi nợ QTD khả trả nợ vay khách hàng, cho biết số tiền QTD thu hồi thời gian định từ đồng doanh số cho vay Công tác thu hồi nợ hiệu tiêu cao Nếu tiêu cao cho thấy tình hình rủi ro tín dụng QTD cải thiện Qua năm hệ số thu nợ QTD đạt mức cao Năm 2011 hệ số thu nợ QTD đạt mức cao 98,14%, tăng 24,66% so với năm 2010 Năm 2012 đạt 91,09%, giảm 7,05% so với năm 2011 Tuy có tăng giảm số nằm mức cao, kết đầy cố gắng tập thể QTD năm qua thêm vào ý thức trả nợ khách hàng ngày cao nên công tác thu nợ QTD gặp nhiều thuận lợi Nhìn chung, hệ số thu nợ QTD năm 2010 – 2012 đáng trân trọng Điều cho ta thấy QTD ln trọng công tác thu nợ, thận trọng việc cho vay: Tìm hiểu khách hàng kĩ trước cho vay Trang 33 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội (về tình hình kinh tế gia đình, tài sản, uy tín QTD…), cơng tác thẩm định hiệu QTD chủ yếu cho vay ngắn hạn phù hợp với chu kỳ sản xuất người dân Đồng thời với kết đạt cho thấy xã hội sử dụng tiền vay có hiệu mục đích góp phần làm giảm thiểu rủi ro tín dụng tăng lợi nhuận cho QTD Để trì phát triển hoạt động tín dụng QTD cần kết hợp chặt chẽ gia tăng doanh số cho vay với tăng cường việc thu nợ nhằm giúp cho đồng vốn QTD luân chuyển liên tục bảo đảm an tồn  Vòng quay vốn tín dụng Là tỷ số doanh số thu nợ dư nợ bình qn Vòng quay vốn tín dụng thể hiệu sử dụng đồng vốn cho vay, tiêu đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng, cho biết số vốn đầu tư quay nhanh hay chậm thời kỳ định Khơng có quy định vòng quay hợp lý, mang lại hiệu hoạt động cao Nhưng khách hàng QTD đa số nông dân, họ sản xuất lúa năm từ 2-3 vụ, chăn nuôi gia súc gia cầm khoảng năm kết thúc vòng quay nên từ 1-3 chấp nhận Qua năm vòng quay vốn tín dụng QTD có biến động sau: Năm 2010, số QTD 0,13 vòng, năm 2011 đạt 1,09 vòng, tăng 0,96 vòng so với năm 2010 Vòng quay vốn tín dụng năm 2010 mức thấp năm doanh số thu nợ thấp mà dư nợ bình quân lại cao nguyên nhân dịch bệnh, giá bấp bênh… nên đời sống người dân bị giảm sút, công tác thu nợ hiệu Đến năm 2011 kinh tế xã hội dần ổn định , đời sống người dân tốt hơn, công tác thu nợ gặp nhiều thuận lợi làm cho vòng quay vốn tín dụng tăng lên Và đến năm 2012 số tiếp tục tăng đạt 1,20 vòng, tăng 0,11 vòng so với năm 2011 Tuy số có tăng qua năm cần phấn đấu để phù hợp với chu kỳ sản xuất người dân Vì thế, QTD cần phải khắc phục hệ số để nguồn vốn luân chuyển hiệu ổn định nhằm làm cho khả sinh lời từ đồng vốn đầu tư nhanh cao  Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ tiêu đặc trưng cho mức độ rủi ro tín dụng mà QTD phải đối mặt Nó phản ánh chất lượng tín dụng QTD, số lớn làm gia tăng rủi ro tín dụng QTD, đồng thời Trang 34 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội làm giảm hiệu hoạt động tín dụng Tỷ lệ thấp hiệu hoạt động tín dụng tốt tỷ lệ cao chất lượng tín dụng khơng tốt Qua bảng tiêu ta thấy tỷ lệ có tăng giảm qua năm Trong năm 2010, tỷ lệ QTD 0,58%, năm 2011 0,86%, tăng 0,28% so với năm 2010 Tỷ lệ tăng lên nợ hạn tăng, số khách hàng không sử dụng vốn mục đích thõa thuận với QTD, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, chưa có biện pháp tốt sản xuất dẫn đến việc sử dụng vốn vay không hiệu Năm 2012 tỷ lệ giảm 0,37%, giảm 0,49% so với năm 2011 Nguyên nhân nợ hạn năm giảm so với năm trước Tuy tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ có giảm QTD cần quan tâm nhiều chất lượng tín dụng để nâng cao hiệu sử dụng vốn đơn vị Trang 35 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HỘI 5.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 5.1.1 Thuận lợi - Đội ngũ nhân viên có trình độ chun mơn tương đối cao, ln phát huy hết vai trò trách nhiệm, nổ lực nhiệt tình cơng tác, ln đồn kết giúp đỡ - Được quan tâm đạo Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang; hỗ trợ từ Quỹ Tín Dụng Trung Ương chi nhánh Kiên Giang, Phòng giao dịch Tân Hiệp ban ngành đoàn thể địa bàn hoạt động, tạo điều kiện cho Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội phát triển bền vững 5.1.2 Khó khăn - Hoạt động QTDND Tân Hội đầu tư vốn chủ yếu sản xuất nơng nghiệp phục vụ đời sống gia đình , hoạt động mang tính mùa vụ có độ rủi ro cao có biến động giá lúa, giá vật tư, thiên tai dịch bệnh từ làm ảnh hưởng công tác thu hồi nợ - Mặt khác địa bàn hoạt động có tổ chức tín dụng Nhà Nước, cổ phần hoạt động kinh doanh tiền tệ, mà tổ chức tín dụng nói có nhiều lợi cạnh tranh như: Nguồn vốn lớn, lãi suất thấp hơn, có bề dày kinh nghiệm hoạt động tín dụng đặc biệt trình độ chun mơn nghiệp vụ, nên có nhiều ưu hoạt động so với QTDND Tân Hội - Bên cạnh đó, QTDND Tân Hội gặp nhiều khó khăn chủ trương kiềm chế lạm phát Chính Phủ sách thắt chặt tiền tệ Ngân Hàng Nhà Nước Nhìn chung địa bàn hoạt động QTDND Tân Hội chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên đa số người dân cần vốn sản xuất gửi tiền công tác huy động tiền gửi không thuận lợi 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HỘI 5.2.1 Về huy động vốn Đa dạng hóa hình thức huy động vốn địa phương huy động tiền gửi tiết kiệm hưởng lãi suất bậc thang, tiết kiệm gửi góp…Tăng thêm nhiệm vụ Trang 36 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội huy động vốn tổ tín dụng lưu động, góp phần tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận với hoạt động QTD Tăng cường thêm việc quảng bá hình ảnh, chương trình khuyến thu hút khách hàng Tổ chức họp đại hội đại biểu thường xuyên, minh bạch tình hình hoạt động QTD nhằm tạo tin tưởng cho khách hàng 5.2.2 Về cho vay Cần nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng thẩm định cho vay, rà soát kỹ lưỡng mục đích vay nguồn vốn có sẵn khách hàng trước – – sau cho vay 5.2.3 Về công tác thu nợ Đảm bảo tiến độ thu hồi nợ thời hạn, thường xuyên gửi thơng báo cử cán tín dụng đến trực tiếp nhắc nhở, đơn đốc khách hàng nợ vay đến thời hạn trả 5.2.4 Các biện pháp kh ác - Tăng cường công tác thu thập thông tin, linh hoạt điều hành, lãi suất đảm bảo cho vay quy định chế lãi suất NHNN, để vừa huy động vốn, vừa kinh doanh có lãi - Cần có liên kết chặt chẽ với quyền địa phương nơi hoạt động, liên kết với tổ chức Tín Dụng khác để hỗ trợ, học hỏi kinh nghiệm lẫn - Thường xuyên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn nhân viên Nhân viên phải có thái độ phục vụ tốt, hướng dẫn đầy đủ thông tin khách hàng cần - Nâng cấp trang thiết bị, sở hạ tầng Hạn chế khoản chi không cần thiết - Đối với khoản nợ hạn tùy theo mức độ xử lý, cần thiết liên kết với quyền địa phương để thu hồi khoản nợ Trang 37 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trước biến động kinh tế không nước mà tồn giới, đặt cho toàn ban lãnh đạo nhân viên Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội nhiều khó khăn thách thức Tuy nhiên, với lãnh đạo đắn sáng suốt cộng với đoàn kết, nổ lực cơng tác thành viên QTD, khơng giúp cho Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội vượt qua thử thách khó khăn, mà tạo động lực để QTD hoạt động thêm thành cơng Điển hình doanh số cho vay nguồn vốn huy động chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp, TTCN-TMDV liên tục tăng lên qua năm từ năm 2010 đến năm 2012 Điều cho thấy uy tín Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội niềm tin khách hàng vào QTD ngày nâng cao Bên cạnh cơng tác thu nợ tăng, cho thấy chất lượng làm việc công tác thu nợ tốt Các khoản nợ q hạn có chiều hướng giảm, đơi có tăng lên khó khăn thời tiết dịch bệnh…nhưng tăng không nhiều Đây xem thành cơng Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội việc hạn chế khoản nợ hạn thời điểm khó khăn Tóm lại, qua việc “Phân tích hiệu hoạt động Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội” cho ta thấy bước đắn dẫn đến thành công hoạt động tín dụng QTD, thử thách khó khăn mà QTD phải đối mặt vượt qua 6.2 KIẾN NGHỊ  Đối với Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội - Cần tranh thủ thêm nguồn vốn, đảm bảo ln ln có đầy đủ nguồn vốn khách hàng yêu cầu - Giảm tỷ trọng nguồn vốn vay cách tăng cường hoạt động huy động vốn nhằm nâng cao độc lập tự chủ đem lại hiệu hoạt động khả quan Trang 38 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội - Ln cập nhật, theo sát biến động thị trường, lãi suất…để kịp thời xử lý Đối với hoạt động tín dụng cán tín dụng phải tìm hiểu kỹ, thẩm định cẩn thận khách hàng trước cho vay, liên hệ quyền địa phương để xác minh tài sản đảm bảo hoàn cảnh gia đình khách hàng - Các cán tín dụng phải am hiểu tình hình kinh tế xã hội địa phương, chu kỳ sản xuất, thói quen, phong tục tập quán khách hàng - Quỹ Tín Dụng phải chăm lo đời sống nhân viên nữa, hỏi thăm, tặng quà ốm đau bệnh tật… đồng thời tổ chức cử nhân viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chun mơn - Cần quảng bá, in băng gơn, áp phích để thông báo cập nhật thông tin lãi suất cho khách hàng biết - Cần trích lập quỹ riêng, nhằm khen thưởng cá nhân có nhiều nỗ lực, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhằm cổ vũ, động viên tinh thần họ giúp họ công tác tốt  Đối với quyền địa phương - Các cán xã, ấp phải giúp đỡ Quỹ Tín Dụng cơng tác thu nợ, cung cấp thơng tin xác khách hàng cho Quỹ Tín Dụng - Cần có sách hỗ trợ, quản lý chất lượng cây, giống, mở chương trình tập huấn kỹ thuật thường xuyên giúp cho nông dân am hiểu kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản để trách thiệt hại có dịch bệnh xảy hay quy hoạch vùng chuyên canh phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện sản xuất địa phương nhằm giúp người dân tránh lãng phí vốn, thời gian sản xuất mà thu lợi nhuận cao - Cần có sách liên kết Nhà Nước, với doanh nghiệp người dân nhằm tìm đầu tiêu thụ hàng hóa nơng sản, thủy sản cho hộ sản xuất, vừa tránh tình trạng chèn ép giá người dân đến thu hoạch vừa giúp cho doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu ổn định vừa tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước Trang 39 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Văn Trịnh, Thái Văn Đại (2005) Bài Giảng Tiền Tệ - Ngân Hàng, tủ sách Đại học Cần Thơ Thái Văn Đại (2007) Bài Giảng Nghiệp Vụ Kinh Doanh Ngân Hàng Thương Mại , tủ sách Đại học Cần Thơ TS Trần Ái Kết, Ths Nguyễn Thanh Nguyệt (2012) Căn Quản Trị Tài Chính, Nhà xuất Đại học Cần Thơ Dương Kim Thế Nguyên (2006) Giáo Trình Luật Th ương Mại Cơ Bản , tủ sách Đại học Cần Thơ Trang 40 ... cao hiệu hoạt động Tín Dụng Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội Trang 11 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HỘI 3.1 GIỚI THIỆU... Phân tích hiệu hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội CHƯƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HỘI 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI QUỸ TÍN... tốt nghiệp “ Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hoạt động Tín Dụng Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hội từ rút giải
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại QUỸ tín DỤNG NHÂN dân tân hội , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại QUỸ tín DỤNG NHÂN dân tân hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay