PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn tư vấn xây DỰNG bắc hà

68 15 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:45

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH - - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠNVẤN XÂY DỰNG BẮC Giảng viên hướng dẫn ThS HỨA THANH XUÂN Sinh viên thực : ĐẶNG NGỌC NGÂN MSSV: 4104063 Lớp: Kinh tế học K36 Cần Thơ – 2013 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc LỜI CẢM TẠ Qua ba năm học tập trường Đại học Cần Thơ hai tháng thực tập Công ty Vấn Xây Dựng Bắc Hà, em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Nhân dịp này, em xin nói lời cám ơn chân thành sâu sắc đến tất thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Thầy cô tận tình truyền đạt cho em kiến thức cần thiết chuyên môn giúp em vững bước tự tin sống Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn chân thành cô Hứa Thanh Xuân Cô tận tình hướng dẫn em làm luận văn Em xin chân thành cảm ơn công ty TNHH vấn xây dựng Bắc tiếp nhận giúp đỡ em suốt thời gian thực tập quan Đặc biệt, em xin cảm ơn thân thiện, nhiệt tình anh chị đơn vị thực tập, anh chị phòng Tài kế toán phận em trực tiếp học hỏi, góp phần khơng nhỏ giúp em hồn thành tốt thực tập tốt nghiệp đề tài luận văn Mặc dù em cố gắng nhiều thời gian kiến thức có hạn nên khơng thể tránh khỏi sai sót Kính mong nhận đóng góp q thầy để luận văn em hoàn chỉnh Cuối cùng, em xin kính chúc q thầy, dồi sức khoẻ, thành cơng cơng tác giảng dạy, nghiên cứu Kính chúc cô chú, anh chị công ty TNHH vấn xây dựng Bắc ln hồn thành tốt nhiệm vụ, giúp công ty đạt tốc độ phát triển cao bền vững thời gian tới Ngày … tháng … năm 2013 Sinh viên thực GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân i SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tàiPhân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH vấn xây dựng Bắc Hà” tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày … tháng … năm 2013 Sinh viên thực ( ký ghi họ tên ) GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân ii SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………… Ngày… tháng……năm 2013 Thủ trƣởng đơn vị (ký tên đóng dấu) GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân iii SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN * Họ tên người nhận xét:………………………………………… * Học vị:………………………… * Chuyên ngành:………………………………………………………… * Nhiệm vụ Hội đồng: Cán hướng dẫn * Cơ quan công tác:……………………………………………………… * Tên sinh viên:……………………………………MSSV……………… * Lớp: …………………………………………………………………… * Tên đề tài: ……………………………………………………………… * Cơ sở đào tạo:…………………………………………………………… NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Hình thức trình bày: Ýnghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: Nội dung kết đạt (Theo mục tiêu nghiên cứu): Các nhận xét khác: GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân iv SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) Cần Thơ, ngày … tháng … năm 201… NGƢỜI NHẬN XÉT GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân v SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN * Họ tên người nhận xét:………………………………………… * Học vị:………………………… * Chuyên ngành:………………………………………………………… * Nhiệm vụ Hội đồng: Cán phản biện * Cơ quan công tác:……………………………………………………… * Tên sinh viên:……………………………………MSSV……………… * Lớp: …………………………………………………………………… * Tên đề tài: ……………………………………………………………… * Cơ sở đào tạo:…………………………………………………………… NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Hình thức trình bày: 10 Ýnghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: 11 Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: 12 Nội dung kết đạt (Theo mục tiêu nghiên cứu): 13 Các nhận xét khác: GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân vi SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc 14 Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) Cần Thơ, ngày … tháng … năm 201… NGƢỜI NHẬN XÉT GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân vii SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc MỤC LỤC TRANG CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.3.3 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN 2.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 13 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 14 CHƢƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TƢ VẤN XÂY DỰNG BẮC 16 3.1 Vị trí địa lý 16 3.2 Lịch sử hình thành 16 3.3 Chức năng, nhiệm vụ, vị công ty 16 3.3.1 Chức công ty 16 3.3.2 Nhiệm vụ công ty 16 3.3.3 Vị công ty 17 3.4 Tổ chức hoạt động kinh doanh công ty Bắc 17 3.4.1 Cơ sở vật chất, kỹ thuật 17 3.4.2 Sơ đồ tổ chức quản lý công ty 17 3.4.3 Chức tổ chức công ty 18 3.5 Tổ chức máy kế toán 19 3.6 Phƣơng hƣớng hoạt động công ty 21 3.7 Những thuận lợi khó khăn 21 GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân viii SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc 3.7.1 Những thuận lợi 21 3.7.2 Những khó khăn 21 3.8 Sơ lƣợc tình hình hoạt động kinh doanh Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Bắc từ năm 2010 đến năm 2012 22 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY TNHH TƢ VẤN XÂY DỰNG BẮC 25 4.1 Phân tích doanh thu qua năm 25 4.2 Phân tích tình hình chi phí cơng ty qua năm 27 4.3 Phân tích tình hình lợi nhuận cơng ty qua năm 30 4.4 Nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận 34 4.5 Phân tích số tiêu phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh 38 4.5.1 Khả toán công ty 38 4.5.2 Các tỷ số quản trị nợ 40 4.5.2.1 Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu 41 4.5.2.2 Tỷ số khoản phải thu tài sản lưu động (TSLĐ) 42 4.5.3 Chỉ số hiệu hoạt động vốn công ty 42 4.5.3.1 Vòng quay vốn lưu động 43 4.5.3.2 Vòng quay tài sản cố định 44 4.5.3.3 Vòng quay tổng tài sản 44 4.5.4 Chỉ số khả sinh lời…………………………………………… .44 4.5.4.1 Tỷ số lợi nhuận doanh thu ( ROS – Return On Sale) 46 4.5.4.2 Tỷ số lợi nhuận tổng tài sản ( ROA -– Return on total Assets )…………………………………………………………………………… 46 4.5.4.3 Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE - Return On common Equyty) 47 4.6 Đánh giá chung hiệu hoạt động 48 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 49 5.1 Tồn 49 5.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cho công ty 49 5.2.1 Biện pháp tăng doanh thu 50 5.2.2 Biện pháp tiết kiệm chi phí 51 GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân ix SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc Bảng : CÁC TỶ SỐ QUẢN TRỊ NỢ Đơn vị: ngàn đồng Chỉ tiêu Nợ phải trả 2010 2011 330.995 503.107 Chênh lệch Ngành 2012/2011 2012 Chênh lệch 2011/2010 347.152 172.11 -155.955 5.777 1.000.000 Nguồn vốn chủ sở hữu 266.819 272.596 1.272.596 Khoản phải - 460.260 452.800 460.260 -7.460 593.568 775.704 617.972 182.136 -157.732 thu Tài sản lưu động Tỷ số khoản phải thu - 0,59 0,73 0,59 0,14 1,24 1,85 0,27 0,61 -1,58 1,43 0,56 0,65 0,56 0,09 -0,09 0,51 TSLĐ (lần) Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu (lần) Tỷ số khoản phải trả TSLĐ (lần) (Nguồn: phòng kế tốn www.hsx.com.vn) 4.5.2.1 Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu Tỷ lệ tổng nợ vốn chủ sở hữu số phản ánh quy mơ tài cơng ty Nó cho ta biết tỉ lệ nguồn vốn (nợ vốn chủ sở hữu) mà doanh nghiệp sử dụng để chi trả cho hoạt động Qua bảng số liệu, tỷ số nợ vốn chủ sở hữu năm 2010 1,24 năm 2011 1,85 Hệ số lớn có nghĩa tài sản doanh nghiệp tài trợ chủ yếu khoản nợ,đặc biệt vay ngân hàng năm 2012 tỷ số 0,27 điều thấy tài sản doanh nghiệp tài trợ chủ yếu nguồn vốn chủ sở hữu Do doanh nghiệp năm 2012 nhận cơng trình, GVHD: ThS Hứa Thanh Xn 41 SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH TVXD Bắc thêm vào doanh nghiệp sử dụng vốn chủ sở hữu để tài trợ thực dự án nên không vay vốn ngắn hạn từ ngân hàng nhằm hạn chế chi phí lãi vay Nhận thấy giá trị trung bình ngành 1,43 thấy ngành tương đối cao so với doanh nghiệp Tuy nhiên, trình phân tích ta thấy 2010, 2011 doanh nghiệp đầu vào vốn chủ sở hữu thấp nợ phải trả nguồn vốn tựhạn chế, hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu vốn vay ngân hàng 4.5.2.2 Tỷ số khoản phải thu tài sản lƣu động (TSLĐ) Qua bảng số liệu ta thấy khoản phải thu tài sản lưu động ngày tăng Điều thấy khoản phải thu ngày cao Năm 2010 khoản phải thu khơng có Doanh nghiệp công ty xây dựng, đặc biệt ngành vấn thiết kế giám sát nên kí hợp đồng hưởng 30% (tùy hợp đồng), phần lại sau hồn thành nghiệm thu cơng trình doanh nghiệp nhận số tiền cơng ty hạch toán Cho nên năm 2010 năm doanh nghiệp hồn thành hầu hết tất cơng trình khoản phải thu cho năm khơng có Nhưng năm 2011 khoản phải thu tăng nhận thêm cơng trình gồm cơng trình lập dự án, vấn thiết kế công trình giám sát khoản phải thu năm tăng cao Khoản phải thu ngành đạt 0,54 Năm 2012 năm kinh tế khó khăn, cơng trình và số chậm tiến độ nên lượng phải thu tương đối so với tài sản lưu động không thay đổi nhiều so với doanh nghiệp 4.5.2.3 Tỷ số khoản phải trả TSLĐ Tỷ số khoản phải trả tài sản lưu động năm năm không dao động nhiều Năm 2010 tỷ số 0,56 năm 2011 0, 65 Năm 2012 tỷ số dao động số 0,56 Khoản nợ ngắn hạn phải trả vòng năm tạo nguồn vốn để chi cho doanh nghiệp mua tài sản ngắn hạn ( tài sản lưu động) 56% tài sản lưu động Tỷ số khoản phải trả tài sản lưu động ngành 0,51 không thay đổi nhiều so với doanh nghiệp 4.5.3 Chỉ số hiệu hoạt động vốn công ty Đây nhóm tỷ số nhà quản trị chủ sở hữu quan tâm hàng đầu, phản ánh hiệu quản lí loại tài sản công ty Thông qua số người ta đo lường hiệu việc sử dụng GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân 42 SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc loại tài sản Nhóm tỷ số bao gồm: tỷ số vòng quay vốn lưu động, vòng quay tài sản cố định, vòng quay tổng tài sản Bảng : CÁC TỶ SỐ VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 2010 Năm 2011 2012 Ngàn đồng 1.163.401 1.178.192 713.907 VLĐ Ngàn đồng 262.573 272.597 270.820 TSCĐ Ngàn đồng 234.542 234.542 1.230.543 Tổng tài sản Ngàn đồng 597.815 775.704 1.613.972 4,43 4,32 2,64 2,52 4,96 5,02 0,58 4,15 1,95 1,52 0,44 0,98 82,39 84,49 138,26 144,84 Chỉ tiêu ĐVT Doanh thu Vòng quay VLĐ Vòng quay TSCĐ Vòng quay tổng tài sản Số ngày vòng quay VLĐ Vòng Vòng Vòng Ngành Ngày (Nguồn: Phòng kế tốn www.hsx.com.vn) 4.5.3.1 Vòng quay vốn lƣu động Tốc độ luân chuyển vốn tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý tài doanh nghiệp Để đánh giá tốc độ luân chuyển vốn ta dùng số vòng quay vốn lưu động Vòng quay vốn lưu động cho biết đồng vốn bỏ thu đồng doanh thu Ngồi ta dùng tiêu số ngày vòng quay vốn lưu động Từ kết ta thấy tốc độ luân chuyển vốn lưu động qua năm giảm Năm 2010 4,43 vòng, năm 2011 4,32 vòng năm 2012 2,64 vòng, giảm 38% so với năm 2011 Điều cho thấy công tác quản lý sử dụng vốn lưu động chưa tốt GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân 43 SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc Để thấy rõ ta sâu vào phân tích số ngày vòng quay vốn lưu động Ta thấy năm 2010 số vòng quay vốn lưu động 4,43 vòng tức đồng vốn lưu động tạo 4,43 đồng doanh thu vòng quay 82 ngày Sang năm 2011 đồng vốn lưu động bỏ công ty thu 4,32 đồng doanh thu vòng quay lại tới 84 ngày Đến năm 2012 hiệu sử dụng vốn giảm đồng vốn lưu động tạo 2,64 đồng doanh thu vòng quay phải 138 ngày Qua đó, cơng ty sử dụng vốn lưu động chưa hiệu 4.5.3.2 Vòng quay tài sản cố định Nhìn vào bảng số liệu ta nhận thấy vòng quay tài sản cố định cơng ty cao giảm qua năm Năm 2010 vòng quay 4,96 vòng tức vòng năm đồng tài sản cố định tạo 4,96 đồng doanh thu Năm 2011 vòng vay tài sản cố định 5,02 Năm 2012, vòng quay 0,58 vòng tức đồng tài sản cố định năm 2012 tạo 0,58 đồng doanh thu, thấp Do công ty vừa đầu thêm vào tài sản cố định phương tiện lại để phục vụ cho việc hoạt động công ty nên lượng tài sản cố định tăng lên đột ngột thấp so với ngành 4.5.3.3 Vòng quay tổng tài sản Qua bảng số liệu tổng hợp, vòng quay tổng tài sản qua năm giảm Năm 2010, vòng quay tổng tài sản 1,95 vòng tức năm đồng tài sản tạo 1,95 đồng doanh thu Đến năm 2011, số giảm 1,52 vòng, giảm 0,43 vòng so với năm 2010 Tuy nhiên, lại cao vòng quay tổng tài sản toàn ngành năm 2011 (0,13) Sang năm 2012, vòng quay giảm 0,44 vòng, giảm 1,08 vòng so với 2011 Nhìn chung, tỷ số vòng quay vốn lưu động, tài sản cố định vòng quay tổng tài sản thấp mà có khuynh hướng giảm mạnh Tất điều cho thấy cơng ty quản lý sử dụng vốn lưu động tài sản cố định tổng tài sản chưa tốt chưa có hiệu 4.5.4 Chỉ số khả sinh lời Lợi nhuận tiêu tài tổng hợp phản ánh hiệu tồn trình hoạt động kinh doanh đơn vị, xác định chênh lệch phần doanh thu thực kỳ toàn chi phí tương xứng tạo GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân 44 SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc nên doanh thu Khi đơn vị hoạt độnghiệu lợi nhuận tăng lên nhiều Tuy nhiên để đánh giá xác hiệu toàn hoạt động lĩnh vực hoạt động đơn vị ta cần phải đặt lợi nhuận mối quan hệ so sánh với phần giá trị thực được, với tài sản với vốn chủ sở hữu bỏ Như ta biết, lợi nhuận tiêu quan trọng q trình hoạt động kinh doanh tồn cơng ty Vì vậy, để nhận thức đắn lợi nhuận khơng phải quan tâm đến tổng mức lợi nhuận mà cần phải đặt lợi nhuận mối quan hệ với vốn, tài sản, nguồn lực kinh tế tàidoanh nghiệp sử dụng để tạo lợi nhuận phạm vi, trách nhiệm cụ thể Một số tiêu khả sinh lợi thường sử dụng để đánh giá lợi nhuận gồm tiêu sau: Bảng : CHỈ SỐ VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÔNG TY QUA NĂM 2010 - 2012 CHỈ TIÊU ĐVT 2010 2011 2012 Lợi nhuận ròng Ngàn đồng 38.685 5.776 4.586 Doanh thu Ngàn đồng Tổng tài sản Ngàn đồng 597.814 775.704 1.613.972 Vốn chủ sở hữu Ngàn đồng 266.820 272.596 1.266.819 Tỷ số lợi nhuận doanh thu (ROS) Lần 0,033 0,005 0,006 0,045 Tỷ số lợi nhuận tổng tài sản (ROA) Lần 0,065 0,007 0,003 0,023 Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Lần 0,145 0,021 0,004 0,005 1.163.401 1.178.192 NGÀNH 713.901 (Nguồn: phòng kế tốn www.hsx.com.vn ) GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân 45 SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc 4.5.4.1 Tỷ số lợi nhuận doanh thu ( ROS – Return On Sale) Qua bảng số liệu ta thấy lợi nhuận doanh thu giảm, tỷ số cao vào năm 2010 thấp vào năm 2011 Cụ thể tỷ số lợi nhuận doanh thu năm 2010 3,3% , điều có nghĩa 100 đồng doanh thu có từ việc cung cấp dịch vụ sau trang trải cho khoản chi phí lại 3,3 đồng lợi nhuận Năm 2011, tỷ số sinh lợi doanh thu giảm xuống 0,5 % có nghĩa 100 đồng doanh thu tạo có 0,5 đồng lợi nhuận, giảm mạnh với năm 2010 2,8% Nguyên nhân giảm tốc độ tăng doanh thu năm 2011 không tốc độ tăng chi phí, chi phí chiếm tỷ trọng cao, dẫn đến tốc độ tăng lợi nhuận công ty giảm xuống so với năm 2010 Một phần năm 2011 đầu nhiều vào dự án giám sát thí nghiệm phí lãi vay phải trả năm 2011 cao với giá vốn hàng bán tăng với tốc độ nhanh tổng doanh thu nên lợi nhuận năm 2011 giảm Xét đến năm 2012, ta thấy năm cơng ty rơi vào tình trạng khó khăn Tỷ số lợi nhuận doanh thu 0,6% đồng nghĩa với 100 đồng doanh thu mang cơng ty có 0,6 đồng lợi nhuận, tăng so với năm 2011 0,1% Tỷ số cao so với năm 2011 nhiên doanh thu thu giảm chi phí quản lí doanh nghiệp giảm Trong năm 2012, chi phí quản lí chặt chẽ chút lượng doanh thu hay lượng công trình dần lại Điều cần lưu ý với cơng ty Nhìn chung, tỷ số thấp so với trung bình ngành chứng tỏ cơng ty chưa hoạt động hiệu quả, cần có biện pháp cải thiện tốt lợi nhuận công ty vượt qua giai đoạn khó khăn 4.5.4.2 Tỷ số lợi nhuận tổng tài sản ( ROA -– Return on total Assets ) Tỷ số phản ánh khả sinh lời đồng tài sản đầu tư, phản ánh hiệu việc quản lý sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Tỷ số cho biết với 100 đồng tài sản sử dụng sản xuất kinh doanh tạo đồng lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận ròng) cho doanh nghiệp Tỷ số lớn chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân 46 SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc Dựa vào bảng phân tích ta thấy, tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản giảm theo thời gian Điều thấy hiệu hoạt động ngày giảm, đặc biệt năm 2011 2012, tỷ số thấp so với ROA trung bình ngành 2,3% Cứ 100 đồng tài sản bỏ năm 2010 thu 6,5% đồng lợi nhuận, nhiên năm 2011 với 100 đồng tài sản thu 0,7 đồng lợi nhuận ( thấp so với ROA trung bình ngành) Qua cho thấy xếp, phân bổ, sử dụng quản lý tài sản công ty chưa thật hữu hiệu hoạt động kinh doanh tại, công ty nên tận dụng nhiều biện pháp để phân bổ, sử dụng nguồn tài sản hợp lý hoạt động kinh doanh tương lai tốt 4.5.4.3 Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE - Return On common Equyty) Vốn chủ sở hữu phần tổng nguồn vốn công ty, nguồn vốn phục vụ cho trình hoạt động kinh doanh nhằm tạo tài sản cho công ty Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu cho biết 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo đồng lợi nhuận Từ bảng số liệu, ta thấy tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu không khả quan Năm 2010, tỷ số 14,5% tức 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo 14,5 đồng lợi nhuận Năm 2011, tỷ số giảm 2,1% thấp tỷ số toàn ngành 2,9% Sang năm 2012, tỷ số lại giảm cách nghiêm trọng 0,4% , tức 100 đồng vốn chủ sở hữu đầu vào tạo 0,4 đồng lợi nhuận, thấp, chiếm phần so với tồn ngành Điều cho thấy doanh nghiệp sử dụng vốn chủ sở hữu chưa có hiệu cao Tóm lại chế thị trường hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lúc thuận lợi, sng sẻ Bên cạnh năm 2012 ngành xây dựng lại nhiều tác động từ khủng hoảng kinh tế, thị trường bất động sản ảm đạm làm cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn Cơng ty TNHH vấn xây dựng Bắc khơng ngoại lệ Nhìn chung tất tỷ suất sinh lợi doanh nghiệp phân tích khơng qua năm Đặc biệt năm 2012 tỷ suất giảm mạnh nhỏ so với tồn ngành Vì vậy, năm tới cơng ty cần có biện pháp khắc phục tình trạng này, phải đẩy mạnh sách tăng doanh thu, tiết GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân 47 SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc kiệm chi phí đặc biệt chi phí quản lí kinh doanh để nâng cao hiệu hoạt động công ty 4.6 Đánh giá chung hiệu hoạt động - Qua q trình phân tích ta thấy “bức tranh” tổng qt tình hình hoạt động cơng ty TNHH vấn xây dựng Bắc Chi phí sản xuất cao, doanh thu năm 2012 lại giảm gây nhiều trở ngại cho q trình hoạt động Cơng ty cần phát huy tác dụng máy móc, thiết bị, tăng cường công tác quản trị sản xuất để tiết kiệm chi phí cách hợp lý - Hệ số khả toán qua năm tăng thể lực trả khoản nợ ngắn hạn công ty tương đối tốt Công ty nên phát huy tiêu để đảm bảo tính ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Tỷ suất sinh lời giảm, chứng tỏ yếu khả thu lợi từ tài sản, từ vốn chủ sở hữu khả đem lợi nhuận cho công ty Chỉ số phụ thuộc nhiều vào hiệu hoạt động Cơng ty, q trình kinh doanh thuận lợi cơng ty dễ dàng việc tăng tỷ suất lợi nhuận Tóm lại cơng ty TNHH vấn xây dựng Bắc gặp khó khăn hoạt động tài chính, thách thức lớn cơng ty phải vượt qua Nhưng tồn thể cán bộ, nhân viên công ty cố gắng khắc phục khó khăn để khơng ảnh hưởng đến hợp đồng xây dựng, giữ uy tín với khách hàng GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân 48 SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY 5.1 Những tồn cơng ty Qua q trình phân tích, cơng ty đối diện với khó khăn thách thức, nhiều tồn cơng ty Cơng ty loại cơng ty có quy mơ nhỏ, tài hạn chế Về vốn: nguồn vốn tựhạn chế, hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu vốn vay ngân hàng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Về tốn: đặc điểm công ty thiết kế, giám sát, vấn xây dựng cơng trình nên vốn tốn chậm Về chi phí: Vì đội ngũ cán có trình độ chun mơn cao nhiều kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng phí phải trả cho đội ngũ cán chuyên gia cao Ngồi ra, có số cơng trình, phê duyệt thay đổi chủ trương sách đầu xây dựng nên phải chỉnh sửa lại nhiều lần, thời gian kéo dài phí đầu cho cán vấn chi phí khác phát sinh… Bên cạnh đó, đặc điểm ngành mang tính chất thời vụ nên công việc năm không cân 5.2 Biện pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty 5.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cho công ty  Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động:  Xác định đắn nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh công ty tiến hành liên tục, tiết kiệm với hiệu kinh tế cao Lựa chọn phương thức tốn thuận lợi, an tồn, áp dụng biện pháp bảo toàn vốn để ngăn chặn tượng chiếm dụng vốn GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân 49 SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc  Đẩy nhanh tiến độ, hồn thành bàn giao cơng trình, kết hợp với bên A giải vướng mắc để tốn kịp thời sản lượng hồn thành  Nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định:  Theo dõi chặt chẽ, tổ chức hạch tốn đầy đủ xác tài sản cố định để tránh hư hỏng, mát tài sản cố định Quản lí chặt chẽ chi phí q trình xây dựng Sử dụng triệt để thời gian, công suất tài sản cố định để nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định cho thuê thiết bị máy móc, phương tiện vận chuyển,… khơng dùng đến  Nâng cao trình độ, ý thức sử dụng bảo quản tài sản cho cán công nhân viên Đồng thời bảo dưỡng thường xuyên tài sản cố định để trì lực bình thường 5.2.2 Biện pháp tăng doanh thu Trong hoạt động kinh doanh, doanh thu yếu tố quan trọng hàng đầu việc tạo lợi nhuận Muốn tăng lợi nhuận nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh phải có biện pháp tăng doanh thu hợp lý  Tích cực mối quan hệ với địa phương khu vực để lập dự tốn cho gói thầu cơng trình nguồn vốn khác chất lượng cao, có mỹ quan để ngày nhiều khách hàng lựa chọn tìm đến cơng ty  Nâng cao uy tín cơng ty cách nâng cao chất lượng thành phẩm từ cơng trình Cơng ty TNHH vấn xây dựng Bắc có phòng thí nghiệm, nghiên cứu vật liệu xây dựng, nghiên thiết bị chưa đáp ứng nhanh chóng với nhiều dự án cơng trình có quy mơ nên trang bị thêm thiết bị hỗ trợ, phục vụ cho công tác  Công ty cần chủ động việc tìm kiếm khách hàng nhiều hình thức như: tăng cường quảng cáo, hoạt động môi giới để mang đến nguồn thơng tin bổ ích cho khách hàng công ty, công ty nhiều nơi biết Từ tạo điều kiện thuận lợi việc nâng cao doanh thu  Công ty cần quan tâm đến việc đào tạo, nâng cao lực chuyên môn cho cán công nhân viên lĩnh vực vấn thiết kế, giám sát GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân 50 SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc cơng trình lĩnh vực đầy tiềm thị trường xây dựng Biện pháp tiết kiệm chi phí 5.2.3 Như biết tình trạng lãng phí, thất xây dựng lớn Đó tình trạng chung ngành xây dựng điều đặt cho cơng ty phải sử dụng chi phí hợp lí, tránh lãng phí, phải tốc độ tăng chi phí nhỏ tốc độ tăng doanh thu, có lợi nhuận tăng lên, muốn làm điều công ty cần nên:  Nâng cao ý thức nhân viên việc sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên nguyên liệu, điện, nước, Hạn chế trường hợp sử dụng lãng phí dụng cụ, thiết bị để phục vụ cho lợi ích riêng  Tìm kiếm nhiều nhà cung cấp từ tham khảo, so sánh giá chất lượng nguyên liệu với để có chọn lựa hợp lý, nhằm tiết kiệm chi phí cho yếu tố đầu vào  Đối với chi phí nhân cơng: Cơng ty tiết kiệm chi phí nhân cơng cách chấm dứt hợp đồng lao động thường xun bê trễ, khơng có tinh thần trách nhiệm công việc 5.3.4  Một số giải pháp khác Trước mua sắm tài sản cố định cần phải xem xét nhiều khía cạnh xem có đáp ứng nhu cầu sử dụng cơng ty hay khơng nhằm tránh tình trạng đầu lãng phí  Đối với khoản phải thu: Cơng ty nên đẩy mạnh tích cực việc thu hồi khoản phải thu cách hoàn thành trước tiến độ trước tiến độ cơng trình để cơng ty thu tiền nhanh, giúp hoạt động công ty diễn nhanh chóng, hạn chế chi phí vay khơng cần thiết GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân 51 SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận Qua trình thực tập cơng ty kết phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua số liệu công ty TNHH vấn xây dựng Bắc cung cấp nhận thấy rằng: cơng ty gặp khó khăn, doanh thu lợi nhuận biến động, chưa ổn định, hiệu sử dụng vốn công ty chưa đạt hiệu quả, chi phí sản xuất cao làm cho lợi nhuận giảm mạnh Lợi nhuận giảm yếu tố thiết phải quan tâm điều ảnh hưởng đến hiệu hoạt động công ty, mang lại thu nhập cho công ty, giúp công ty tồn phát triển, mở rộng quy mơ Nhưng khả tốn ngắn hạn công ty đảm bảo, điểm mạnh công ty để tăng thêm uy tín, thu hút đầu bên ngồi Tuy nhiên bên cạnh thành mà công ty đạt cơng ty nhiều mặt hạn chế cần khắc phục như: máy móc thiết bị lạc hậu, nguồn vốn kinh doanh chưa ổn định, chủ yếu vốn vay nên dẫn đến chi phí cao Do đó, cơng ty cần phải có kế hoạch cụ thể giai đoạn thực phải có kế hoạch sử dụng chi phí hợp lý Từ đó, để khắc phục khó khăn phát huy thành tựu đạt được, giúp cho công ty đứng vững thương trường mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh thời gian tới Mặc dù vậy, kinh tế thị trường động gặp khó khăn nay, cạnh tranh công ty, doanh nghiệp ngày gay gắt, phức tạp liệt, đặc biệt lĩnh vực xây dựng Nhưng công ty phấn đấu phát huy lực đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng lên hàng đầu 6.2 Kiến nghị Hiệu kinh doanh thước đo chất lượng, phản ánh trình độ tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanhvấn đề sống công ty Trong điều kiện kinh tế thị trường, cơng ty muốn tồn tại, muốn vươn lên trước hết đòi hỏi hoạt động kinh doanh phải có hiệu kinh tế GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân 52 SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc Hiệu hoạt động kinh doanh cao cơng ty có điều kiện phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh đầu tư, mua sắm thiết bị, cải thiện nâng cao đời sống nhân viên Qua thời gian tháng thực tập công ty, tiếp xúc với tình hình thực tế đây, sau tìm hiểu phân tích tình hình hoạt động kinh doanh công ty, dựa giải pháp em xin có số kiến nghị sau: Đối với nhà nƣớc 6.2.1 - Các quan quản lí nên hỗ trợ mặt để doanh nghiệp quan tâm sản xuất kinh doanh tạo sản phẩm cho xã hội giải công ăn việc làm cho người lao Kế hoạch vốn đầu xây dựng ưu tiên tốn cho cơng tác vấn vấn giám sát kỹ thuật không để tình trạng cơng trình tốn xong mà chưa có vốn tốn cho vấn - Xây dựng khuôn khổ pháp lý rõ ràng phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp 6.2.2 Trong kinh tế thị trường nay, cạnh tranh doanh nghiệp ngành vấn đề gay gắt đòi hỏi cơng ty phải ln sẵn sàng đối mặt phấn đấu khắc phục khó khăn, yếu để đứng vững thị trường - Thâm nhập mở rộng thị trường hoạt động kinh doanh đặc biệt thị trường tỉnh lân cận Đồng Sơng Cửu Long nhà nước quan tâm đầu sở hạ tầng nên có xu hướng phát triển mạnh - Xem xét, xếp lại lao động công ty cho phù hợp với trình độ lực chun mơn người Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên nghiệp cho nhân viên vấn xây dựng, tập huấn cho nhân viên thí nghiệm vật liệu xây dựng, lập dự án,… mở rộng tăng nhanh sách đào tạo nhân viên có trình độ, nâng cao tay nghề, khoa học kĩ thuật giỏi, có khả tốt tiếp cận, làm chủ thiết bị - Tăng cường kiểm soát chặt chẽ thực tiết kiệm chi phí giúp tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cần xây dựng kế hoạch thực chi phí xác, đồng thời tăng cường cơng tác quản lý chi phí GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân 53 SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc - Giữa phận trình quản lý xây dựng cơng trình phải có phối hợp nhịp nhàng, đồn kết, giúp đỡ lẫn nhằm mục tiêu chung nâng cao chất lượng thành phẩm (cơng trình), từ nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh lực cạnh tranh cho công ty - Xây dựng đội ngũ chuyên công tác dự báo, theo dõi giám sát tiến độ thực cơng trình Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng lập dự án, hợp đồng vấn thiết kế Từ đó, cơng ty nắm bắt cố, hạn chế sai sót xảy để có biện pháp khắc phục kịp thời GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân 54 SVTH: Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Văn Trịnh (2008) Bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh, Trường Đại Học Cần Thơ, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Giáo trình kinh tế xây dựng (2006), NXB Xây dựng - Nội Nguyễn Thanh Nguyệt, Trần Ái Kết Quản trị tài chính, Tủ sách Đại học Cần Thơ Th.s Nguyễn Minh Kiều (2006) Tài cơng ty – Lý thuyết thực hành quản lí ứng dụng cho công ty Việt Nam, NXB Thống kê TS Đặng Thị Kim Cương, Phạm Văn Dược Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Tổng Hợp, Thành Phố Hồ Chí Minh TS Trương Đơng Lộc, Th.s Trần Bá Trí, Th.s Nguyễn Văn Ngân, Th.s Nguyễn Thị Lương, Trương Thị Bích Liên (2008) Bài giảng Quản trị tài chính, Đại học Cần Thơ Các báo cáo tài qua năm 2010, 2011, 2012 phòng kế tốn – tài cơng ty TNHH vấn xây dựng Bắc GVHD: ThS Hứa Thanh Xuân 55 SVTH: Đặng Ngọc Ngân ... Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc Hà CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TƢ VẤN XÂY DỰNG BẮC HÀ 3.1 Vị trí địa lý  Tên doanh nghiệp: Cơng ty TNHH Tư vấn xây dựng Bắc Hà. .. Đặng Ngọc Ngân Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc Hà LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “ Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH tư vấn xây dựng Bắc Hà tơi thực... kinh doanh Công ty TNHH TVXD Bắc Hà 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH tư vấn xây dựng Bắc Hà nhằm đánh giá tình hình hoạt động cơng ty
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn tư vấn xây DỰNG bắc hà , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn tư vấn xây DỰNG bắc hà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay