PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NAM á CHI NHÁNH cần THƠ

73 37 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:45

Phân tích kết hoạt động kinh doanh TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH -o0o - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: VŨ THÙY DƯƠNG LÂM THI CẨM TÚ MSSV : 4084281 Lớp: Kinh tế học K34 Cần Thơ 12/2012 GVHD: Vũ Thùy Dương -1- SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích kết hoạt động kinh doanh LỜI CẢM TẠ Được phân công quý Thầy khoa Kinh Tế QTKD trường Đại học Cần Thơ, sau hai tháng rưỡi thực tập, em hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp “Phân tích kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ” Để hoàn thiện luận văn tốt nghiệp mình, ngồi nỗ lực học hỏi thân hướng dẫn tận tình thầy anh chị ngân hàng Em xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ tạo hội cho em tiếp xúc với môi trường làm việc ngân hàng Em xin chân thành cám ơn anh chị cán quý quan phòng giao dịch Tân An Quỹ tiết kiệm Trần Văn Khéo nhiệt tình giúp đỡ em trình thực tập tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu Em vô biết ơn quý Thầy khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ tận tình truyền đạt kiến thức cho chúng em gần năm vừa qua Đặc biệt Vũ Thùy Dương giúp em hồn thành tốt Luận văn tốt nghiệp cuối khóa Kính chúc quý Thầy dồi sức khỏe cơng tác tốt! Kính chúc Ban Giám đốc, anh chị Seabank ln hồn thành tốt cơng tác lời chúc tốt đẹp nhất! Trân trọng! Sinh viên thực Lâm Thị Cẩm Tú GVHD: Vũ Thùy Dương -2- SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích kết hoạt động kinh doanh LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài khơng trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày … tháng … năm 2011 Sinh viên thực (ký ghi họ tên) Lâm Thị Cẩm Tú GVHD: Vũ Thùy Dương -3- SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích kết hoạt động kinh doanh NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP Cần Thơ, ngày tháng 12 năm 2011 NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: Vũ Thùy Dương -4- SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích kết hoạt động kinh doanh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Cần Thơ, ngày… tháng … năm 2011 NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: Vũ Thùy Dương -5- SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích kết hoạt động kinh doanh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Cần Thơ, ngày… tháng … năm 2011 NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: Vũ Thùy Dương -6- SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích kết hoạt động kinh doanh MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1.PHƯƠNG PHÁP LUẬN .4 2.1.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng .4 2.1.1.1.Khái quát phân tích kết hoạt động kinh doanh 2.1.1.2.Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng 2.1.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng 2.1.2.1 Phân tích chất lượng tài sản 2.1.2.2.Phân tích phần nguồn vốn 2.2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 10 2.2.2 Phương pháp phân tích .10 2.2.2.1 Phương pháp so sánh số tuyệt đối 10 2.2.2.2 Phương pháp so sánh số tương đối 11 2.2.2.3 Phương pháp phân tích tỷ lệ 11 GVHD: Vũ Thùy Dương -7- SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích kết hoạt động kinh doanh CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ 12 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 12 3.1.1 Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á 12 3.1.2 Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ 12 3.2 CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG BAN 13 3.2.1 Sơ đồ máy quản lý chi nhánh Cần Thơ 13 3.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 13 3.2.2.1 Ban giám đốc 13 3.2.2.2 Phòng quản trị hỗ trợ hoạt động 13 3.2.2.3 Phòng khách hàng danh nghiệp 14 3.2.2.4 Phòng khách hàng cá nhân 14 3.3.PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA SEABANK CHI NHÁNH CẦN THƠ .14 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SEABANK CẦN THƠ 16 4.1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG .16 4.1.1.Phân tích doanh thu 16 4.1.2 Phân tích chi phí .20 4.1.3 Phân tích lợi nhuận 24 4.1.4 Phân tích tiêu khả sinh lời ngân hàng 27 4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 31 4.2.1.Phân tích chất lượng tài sản 31 4.2.1.1 Phân tích tình hình sử dụng vốn .31 4.2.1.2 Phân tích chất lượng tín dụng 45 4.2.2.Phân tích tài sản nợ (nguồn vốn) 48 GVHD: Vũ Thùy Dương -8- SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích kết hoạt động kinh doanh CHƯƠNG 5: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ .55 5.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG 55 5.1.1.Thuận lợi 55 5.2.1.Khó khăn 55 5.2.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 56 5.2.1.Những giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn .56 5.2.2.Những giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn .56 5.2.3.Những giải pháp tăng thu nhập 57 5.2.4.Những giải pháp giảm chi phí 58 5.2.5.Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .58 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 6.1 KÊT LUẬN .59 6.2 KIẾN NGHỊ 59 6.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 59 6.2.2 Đối với Hội Sở 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 GVHD: Vũ Thùy Dương -9- SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích kết hoạt động kinh doanh DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Tình hình doanh thu Seabank Cần Thơ qua năm 2009-2010 tháng đầu năm 2011 17 Bảng 2: Tình hình chi phí SeaBank Cần Thơ qua năm 2009-2010 tháng đầu năm 2011 21 Bảng 3: Tình hình lợi nhuận SeaBank Cần Thơ qua năm 2009-2010 tháng đầu năm 2011 25 Bảng 4: Các tiêu khả sinh lời SeABank Cần Thơ qua năm 2009-2010 tháng đầu năm 2011 27 Bảng 5:Doanh số cho vay theo thời hạn Seabank Cần Thơ qua năm 2009-2010 tháng đầu năm 2011 32 Bảng 6:Doanh số thu nợ theo thời hạn Seabank Cần Thơ qua năm 2009-2010 tháng đầu năm 2011 35 Bảng 7:Dư nợ theo thời hạn Seabank Cần Thơ qua năm 2009-2010 tháng đầu năm 2011 39 Bảng 8:Tình hình nợ xấu Seabank Cần Thơ qua năm 2009-2010 tháng đầu năm 2011 42 Bảng 9: Phân tích tỷ số chất lượng tín dụng Seabank Cần Thơ qua năm 2009-2010 tháng đầu năm 2011 Error! Bookmark not defined Bảng 10.1 : Tình hình huy động vốn Seabank Cần Thơ qua năm 2009-2010 49 Bảng 10.2: Tình hình huy động vốn Seabank Cần Thơ tháng đầu năm 2011 50 GVHD: Vũ Thùy Dương - 10 - SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh  Vòng quay vốn tín dụng Chỉ tiêu đo lường tốc độ luân chuyển vốn ngân hàng, số lớn lợi cho ngân hàng Qua bảng số liệu ta thấy vòng quay vốn tín dụng ngân hàng năm qua biến động theo chiều định giảm Năm 2009, vòng quay vốn tín dụng 1,88 vòng Đến năm 2010, vòng quay vốn tín dụng 1,70 vòng, giảm 0,18 vòng so với năm 2009 Nguyên nhân xảy biến động kinh tế, lạm phát tăng cao, làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh người dân nhiều làm ảnh hưởng tới công tác thu nợ ngân hàng, điều làm cho vòng quay vốn tín dụng ngân hàng giảm Song song tháng đầu năm 2010 vòng quay tín dụng ngân hàng giảm từ 1,04 vòng xuống 0,84 vòng tháng đầu năm 2011, giảm 0,20 vòng so với tháng đầu năm 2010 Nguyên nhân việc giảm ngân hàng mở rộng cho vay trung dài hạn nên làm ảnh hưởng đến vòng quay vốn tín dụng ngân hàng Việc tăng giảm vòng quay vốn tín dụng làm ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn ngân hàng  Nợ xấu tổng dư nợ Chỉ số đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, thơng thường số 5% đạt yêu cầu (theo quy định ngân hàng Nhà Nước) Qua bảng 10 ta thấy số thấp qua năm, cụ thể năm 2009 số 0,50%, điều thấy tình hình rủi ro tín dụng ngân hàng kiểm soát núc thấp Tuy nhiên, số xu hướng tăng dần tăng thấp Năm 2010 0,56% tăng 0,06% tăng khơng đáng kể thể nói ngân hàng thành cơng việc hạn chế tăng lên tỷ lệ Đồng thời tỷ lệ cho thấy, khoản cho vay ngân hàng hiệu quả, tính an tồn cao Để kết ngân hàng thực nhiều sách hợp lý chọn lọc khách hàng cách chặt chẽ để hạn chế rủi ro Tuy nhiên tháng đầu năm 2011 tỷ lệ nợ xấu tăng lên so với tháng đầu năm 2010 Trong tháng đầu năm 2010 0,57%, đến tháng đầu năm 2011 số 0,85% tăng 0,28%, nguyên nhân tháng đầu năm 2011 tình hình kinh tế nhiều biến động, thay đổi lãi suất cho vay liên tục, vàng nhiều GVHD: Vũ Thùy Dương - 59 - SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh biến động làm cho khách hàng gặp nhiều khó khăn việc trả nợ hạn cho ngân hàng 4.2.2 Phân tích tài sản nợ (nguồn vốn) Huy động vốn nhiệm vụ quan trọng thiếu hoạt động kinh doanh ngân hàng, hoạt động huy động vốn khơng ý nghĩa thân Ngân hàng ý nghĩa tồn xã hội Việc huy động vốn tiền gửi khách hàng mặt đem lại cho Ngân hàng nguồn vốn với chi phí thấp để kinh doanh, mặt khác giúp Ngân hàng nắm bắt thơng tin, tư liệu xác tình hình tài tổ chức kinh tế cá nhân, quan hệ tín dụng với Ngân hàng, tạo điều kiện cho Ngân hàng để qui định mức vốn đầu tư cho vay khách hàng Nguồn vốn huy động dồi giúp Ngân hàng mở rộng quy mơ tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn thành phần kinh tế Để đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày cao trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, vấn đề đặt Ngân hàng phải thực tốt công tác huy động vốn Cũng ngân hàng thương mại khác Seabank Cần Thơ ln trọng tập trung tăng cường cho công tác huy động vốn năm qua Thực nguyên tắc phấn đấu huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi địa phương để tái đầu tư phát triển kinh tế với nhiều hình thức như: tiền gửi cá nhân, tổ chức, dân cư Ở hình thức huy động nhiều kỳ hạn khác nhau, tương ứng với mức lãi suất khác để khách hàng lựa chọn tùy theo điều kiện mục đích sử dụng tiền gửi mình.Nhìn chung, nguồn vốn huy động SeABank Cần Thơ tăng trưởng qua năm, năm sau cao năm trước Để hiểu rõ tình hình huy động vốn Ngân hàng ta xem bảng số liệu sau: GVHD: Vũ Thùy Dương - 60 - SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Bảng 10.1: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA SEABANK CẦN THƠ QUA HAI NĂM 2009-2010 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Tỷ trọng Số Tiền (%) Năm 2010 Tỷ trọng Số Tiền (%) CHÊNH LỆCH 2010/2009 Số Tiền Tiền gửi cá nhân Tỷ Lệ (%) 55.958,80 84,99 87.737,19 86,91 31.778,39 56,79 6.595,00 10,02 7.036,09 6,97 441,09 6,69 49.363,80 74,98 80.701,10 79,94 31.337,30 63,48 Tiền gửi TCKT 9.881,00 15,01 13.212,21 13,09 3.331,21 33,71 + Tiền gửi không kỳ hạn 3.929,00 5,97 7.102,09 7,04 3.173,09 80,76 + Tiền gửi kỳ hạn 5.952,00 9,04 6.110,12 6,05 158,12 2,66 Tổng vốn huy động 65.839,80 100,00 100.949,40 100,00 35.109,60 53,33 + Tiền gửi toán + Tiền gửi tiết kiệm Vốn huy động/vốn tự có(lần) 1,83 2,12 0,29 (Nguồn: Phòng quản trị hỗ trợ hoạt động Seabank Cần Thơ) GVHD: Vũ Thùy Dương - 61 - SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Bảng 10.2: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA SEABANK CẦN THƠ THÁNG ĐẦU NĂM 2011 Đơn vị tính: triệu đồng tháng đầu năm 2010 Chỉ tiêu Số Tiền Tiền gửi cá nhân Tỷ trọng (%) tháng đầu 2011 Tỷ trọng (%) Số Tiền CHÊNH LỆCH THÁNG ĐẦU 2011/2010 Tỷ Lệ Số Tiền (%) 26.853,00 69,94 38.397,00 83,99 65.250,00 84,15 4.012,00 8,78 10.875,00 14,02 6.863,00 171,06 34.385,00 75,21 54.375,00 70,13 19.990,00 58,14 Tiền gửi TCKT 7.317,00 16,01 12.286,00 15,85 4.969,00 67,91 + Tiền gửi không kỳ hạn 5.129,00 11,22 7.254,00 9,36 2.125,00 41,43 + Tiền gửi kỳ hạn 2.188,00 4,79 5.032,00 6,49 2.844,00 129,98 Tổng vốn huy động 45.714,00 100,00 77.536,00 100,00 31.822,00 69,61 + Tiền gửi toán + Tiền gửi tiết kiệm Vốn huy động/vốn tự có(lần) 1,48 - 1,51 - 0,03 (Nguồn: Phòng quản trị hổ trợ hoạt động Seabank Cần Thơ) GVHD: Vũ Thùy Dương - 62 - SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Năm 2008, kinh tế giới khủng hoảng làm cho thị trường tài tiền tệ gặp nhiều khó khăn, số ngân hàng nước ngồi tun bố phá sản, lãi suất biến động khôn lường Lúc Seabank Cần Thơ thành lập, tình gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên, năm 2009 kinh tế dấu hiệu phục hồi nên hoạt động ngân hàng kết khả quan Nguồn vốn huy động ngân hàng tăng lên, năm 2009 vốn huy động 65.839,80 triệu đồng đến năm 2010 nguồn vốn tăng lên đạt 100.949,40 triệu đồng với tốc độ tăng trưởng 53,33% so với năm 2009 Vốn huy động tăng lên thời gian năm 2009 tiền nhàn rỗi cá nhân nhiều nên ngân hàng tận dụng hội để huy động vốn tiền gửi cá nhân, phần khách hàng muốn gửi tiền vào ngân hàng để nhận lãi suất định kỳ Bên cạnh tháng đầu năm 2011 nguồn vốn huy động 77.536,00 triệu đồng cao tháng đầu năm 2010 với số tiền 31.822,00 triệu đồng với tốc độ tăng trưởng 69,61% Nguyên nhân năm 2010 thị trường cạnh tranh ngân hàng ngày khốc liệt ngân hàng chạy đua lãi suất tranh huy động vốn bên cạnh nhiều chi nhánh ngân hàng khác thành lập Cần Thơ nơi số lượng ngân hàng mở chi nhánh cao thứ ba nước sau thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Nguồn vốn huy động Seabank Cần Thơ tăng qua năm thấp chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn khách hàng địa bàn nên Seabank Cần Thơ phải nhận vốn điều chuyển nên phần ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng  Tiền gửi khách hàng bao gồm: tiền gửi cá nhân, tiền gửi tổ chức kinh tế Nhìn vào bảng 10.1 10.2 tiền gửi cá nhân chiếm tỷ trọng cao nguồn vốn huy động ngân hàng Tiền gửi cá nhân hình thức huy động vốn nhàn rỗi dân chúng chủ yếu thơng qua hình thức mở sổ tiết kiệm mở tài khoản toán cho cá nhân Năm 2009 số tiền gửi khách hàng cá nhân 55.958,80 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 84,99% tổng vốn huy động), đến năm 2010 số tiền tăng lên đạt 87.737,19 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 86,91% tổng vốn huy động), với tốc độ tăng trưởng 56,79%, tương ứng tăng với số tiền 31.778,39 triệu đồng Nguyên nhân năm 2009 2010 tình hình kinh tế nhiều biến động, giá xăng dầu, GVHD: Vũ Thùy Dương - 63 - SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh vàng, thị trường bất động sản giảm mạnh, hàng hóa liên tục tăng… làm cho nhà đầu tư lo lắng, khơng n tâm, nhà đầu tư khác gửi tiền vào ngân hàng, khả sinh lời thấp an toàn đầu tư Vì vậy, tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân ngân hàng tăng mạnh cụ thể năm 2009 số tiền đạt 49.363,80 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 74,98% ) sang năm 2010 tiền gửi tiết kiệm tăng lên đạt 80.701,10 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 79,94%), với tốc độ tăng trưởng 63,48% (tương đương với số tiền 31.337,30 triệu đồng) Song song đó, tiền gửi toán khách hàng cá nhân ngân hàng tăng nhẹ, cụ thể số tiền 7.036,09 triệu đồng, tăng 6,69% so với năm 2009, tương ứng với 441,09 triệu đồng Cùng với đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi tiết kiệm cá nhân lãi suất huy động linh hoạt theo thời điểm nên phần thu hút khách hàng đến gửi tiền ngân hàng Và loại tiền gửi lại tiếp tục tăng lên tháng đầu năm 2011chỉ tiêu đạt 65.250,00 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 84,15% tổng vốn huy động), tăng thêm 26.853,00 triệu đồng (tương ứng 69,94%) so với tháng đầu năm 2010, nguyên nhân góp phần làm tiền gửi cá nhân tăng lên tiền gửi toán tiền gửi tiết kiệm tăng lên, tiền gửi tiết kiệm chiếm ưu cụ thể: tền gửi tiết kiện tháng đầu năm 2010 34.385,00 triệu đồng (75,21%) đến tháng đầu năm 2011 số tiền tăng lên thêm 19.990,00 triệu đồng, với tốc độ tăng trưởng 58,14%, tiền gửi tốn tăng lên 10.875,00 triệu đồng tháng đầu năm 2011, tăng 171,06% so với tháng đầu năm 2010, tương ứng với 6.863,00 triệu đồng Tiền gửi tổ chức kinh tế loại tiền gửi không nhằm mục đích sinh lãi suất mà nhằm để tốn, chi trả kinh doanh Mặc dù tiền gửi tổ chức kinh tế tăng khơng nhiều tiêu góp phần làm tăng tổng vốn huy động ngân hàng Nguyên nhân ngân hàng mở rộng mạng lưới toán nhằm đáp ứng kịp thời cho việc chi trả tiền hàng , thuận tiện cho việc tốn khơng dùng tiền mặt, thu hút nhiều doanh nghiệp mở tài khoản toán nên lượng tiền gửi tăng nhanh, cụ thể: Tiền gửi tiết kiệm tổ chức kinh tế năm 2009 9.881,00 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 15,01% vốn huy động), với tốc độ tăng trưởng 33,71% năm 2010 số tiền tăng lên thêm 3.331,21 triệu đồng Tiền gửi tổ chức kinh tế tăng lên hầu hết danh nghiệp xu hội nhập kinh tế GVHD: Vũ Thùy Dương - 64 - SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh vùng nên nhu cầu tốn tài khoản qua ngân hàng ngày nhiều để tiết kiệm chi phí an tồn tốn nên tổ chức kinh tế ngày gửi tiền nhiều Trong tiền gửi khơng kỳ hạn tăng từ 3.929,00 triệu đồng năm 2009 lên 7.254,00 triệu đồng năm 2010, với tốc độ tăng trưởng 80,76% (tương ứng với số tiền 3.173,09 triệu đồng) Song song tiền gửi kỳ hạn xu hướng tăng từ 5.952,00 triệu đồng năm 2009 lên 6.110,12 triệu đồng, với tốc độ tăng trưởng 2,66% (tương ứng với số tiền 158,12 triệu đồng) Trong tháng đầu năm 2011 tiêu đạt 12.286,00 triệu đồng (chiếm tỷ trọng tăng 15,85% vốn huy động),tăng 4.969,00 triệu đồng (tương đương 67,91%) so với tháng đầu năm 2010 Trong tiền gửi khơng kỳ hạn chiếm ưu hơn, từ 5.129,00 triệu đồng năm 2009 tăng lên 7.254,00 triệu đồng, với tốc độ tăng trưởng 41,43% (tương ứng tăng với số tiền 2.125,00 triệu đồng), song song tiền gửi khơng kỳ hạn xu hướng tăng lên từ 2.188,00 triệu đồng năm 2010, đến tháng đầu năm 2011 số tiên tăng lên thêm 2.844,00 triệu đồng (tương đương 129,98%) Để đạt kết ngân hàng sử dụng lãi suất với nhiều chiêu thức khác như: hưởng lãi suất trước, lãi suất bậc thang, rút thăm trúng thưởng hay gửi tiền tiết kiệm nhận quà ngay, … với nhiều kỳ hạn khác nhau, ngồi khách hàng gửi tiền vào sử dụng dịch vụ ngân hàng chuyển tiền miễn phí Tóm lại, việc huy động vốn tiền gửi khách hàng giúp ngân hàng nắm bắt thơng tin, tư liệu xác tình hình tài tổ chức kinh tế cá nhân quan hệ tín dụng với ngân hàng, tạo điều kiện cho ngân hàng để qui định mức vốn để đầu tư cho vay khách hàng Ngồi ra, việc huy động vốn tiền gửi ngân hàng ý nghĩa quan trọng việc ổn định lưu thông tiền tệ, góp phần ổn định giá trị đồng tiền, thúc đẩy kinh tế phát triển ngân hàng cố gắng tập trung để huy động vốn  Tỷ lệ vốn huy động vốn tự Đây số xác định khả thu hút vốn đồng vốn tự Qua bảng số liệu ta thấy tỷ lệ vốn huy động vốn tự 1,83 lần (năm 2009), 2,12 lần (năm 2010), 1,48 lần (6 tháng đầu năm 2010) 1,51 lần (tháng đầu năm 2011) Để đạt kết nhờ ngân hàng hoạt động mạnh, GVHD: Vũ Thùy Dương - 65 - SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh lực quản trị Ban Giám đốc tốt; nhân viên chuyên môn giỏi; khả giải vấn đề nhanh, thái độ phụ vụ khách hàng lịch GVHD: Vũ Thùy Dương - 66 - SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh CHƯƠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ 5.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG 5.1.1 Thuận lợi - Được quan tâm hỗ trợ kịp thời Ban lãnh đạo Ngân hàng Phòng ban Hội sở, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cấp quyền địa phương - Sự đồn kết nhiệt cao cán nhân viên chi nhánh Cần Thơ tạo nên sức mạnh tập thể hướng đến mục tiêu chung chung sức xây dựng Chi nhánh vững mạnh mặt -Tình hình kinh tế - trị ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao hiệu ngân hàng - Đội ngũ cán nhân viên trẻ - động – địa phương hóa với gần 100% cán nhân viên kỹ chuyên nghiệp, nỗ nhiệt tình, cung cách phục vụ sẵn sàng hết lòng khách hàng kiến thức vững vàng sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng nên xây dựng niềm tin tín nhiệm khách hàng đến giao dịch - Cơng tác chăm sóc khách hàng toàn thể cán nhân viên xác định vũ khí cạnh tranh trách nhiệm người, từ khách hàng đến giao dịch lần đầu tạo ấn tượng tốt Seabank - Hệ khách hàng sau hai năm hoạt động tạo hệ khách hàng tương đối lớn, đảm bảo cho Chi nhánh tăng trưởng phát triển ổn định bền vững, 5.2.1 Khó khăn - Sự xuất ngày nhiều Ngân hàng Thương Mại làm cho thị phần ngày thu hẹp, Ngân hàng Thương Mại đua tung chiêu thức lôi kéo khách hàng - Sự cạnh tranh gay gắt ngành tài nước nói chung địa bàn thành phố Cần Thơ nói riêng tác động lớn đến ngân hàng Đòi GVHD: Vũ Thùy Dương - 67 - SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh hỏi ngân hàng phải nâng cao chất lượng nghệp vụ phong cách phục vụ nhân viên - Do nhu cầu mở rộng mạng lưới quy mô hoạt động Chi nhánh tăng trưởng nhanh, số lượng nhân viên cần tuyển lớn, nghiệp vụ yếu chưa theo kịp tốc độ phát triển Chi nhánh Trong áp lực sách thu hút nhân tài Ngân hàng Thương Mại Cần Thơ nhân lực kinh nghiệm ngày tăng 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 5.2.1 Những giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn - Seabank Cần Thơ chi nhánh thành lập chưa lâu nên việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn Mà nguồn vốn huy động yếu tố quan trọng, vai trò, ý nghĩa to lớn đến kế hoạch kinh doanh chi nhánh Do muốn tăng trưởng nguồn vốn cần phải đa dạng hình thức huy động vốn kỳ hạn để đảm bảo ổn định nguồn vốn huy động - Tăng cường quảng bá, tiếp thị thu hút khách hàng thông qua phương tiện thông tin đại chúng báo, đài truyền hình, chương trình từ thiện, …Ngồi ngân hàng cần phải tiếp thị trực tiếp đến doanh nghiệp vừa nhỏ để mời doanh nghiệp mở tài khoản Chi nhánh, sau kêu gọi doanh nghiệp giới thiệu thương hiệu tiện ích kèm theo Seabank đến với khách hàng, bạn hàng, nhà cung cấp doanh nghiệp - Quan tâm hoạt động dịch vụ ngân hàng, đặc biệt đẩy mạnh dịch vụ toán, dịch vụ ngoại hối, tăng cường tiện ích thẻ ATM - Tăng cường đầu tư vào trang thiết bị với công nghệ đại, tài sản cố định để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng việc lại; gửi rút tiền; yếu tố đập vào mắt khách hàng, họ biết phần ngân hàng mình: vốn lớn, mức độ an tồn cao n tâm gửi tiền vào - sách ưu đãi lãi suất tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng để tạo mối quan hệ tốt với khách hàng truyền thống lôi kéo khách hàng tiềm 5.2.2 Những giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn - Đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, cá nhân, hộ gia đình làm ăn hiệu để đảm bảo hệ số thu nợ mức cao GVHD: Vũ Thùy Dương - 68 - SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh - Tiếp cận, lôi kéo chào mời khách hàng kinh doanh hiệu quả, ngành nghề mũi nhọn, sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng - Để thu hút nhiều khách hàng Chi nhánh nên triển khai chủ trương cho vay “nhanh – gọn – cao”; nhanh thời gian giải hồ sơ, gọn thủ tục pháp lý, cao lãi suất cho vay, với chủ trương vừa đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng, vừa đạt lợi nhuận cao bù đắp cải thiện lãi huy động tăng cao - Tăng cường công tác thẩm định quản lý tín dụng trước sau giải ngân Tái thẩm định lại dự án lớn trung dài hạn … Thường xuyên cập nhật thông tin kinh tế - kỹ thuật, thông tin dự báo phát triển ngành, loại sản phẩm, … để phục vụ cho công tác thẩm định định cho vay - Xây dựng hệ khách hàng bền vững với sách tín dụng chế độ đãi ngộ, chăm sóc hợp lý: hoạch định từ đầu năm tỷ trọng dư nợ, cấu hợp lý cho khách hàng truyền thống để tạo điều kiện chăm sóc áp dụng sách đãi ngộ tốt - Chi nhánh cần quan tâm công tác tổ chức, theo dõi quản lý tình hình trả nợ lãi khách hàng; biện pháp như: nhắc qua thư điện thoại, gửi thư thông báo … cần phải lập biên cụ thể trường hợp hạn ghi nhận cam kết trả nợ khách hàng để tiện theo dõi biện pháp xử lý thích hợp nhằm hạn chế nợ hạn vừa chớm phát sinh 5.2.3 Những giải pháp tăng thu nhập - cấu lại danh mục cho vay theo hướng mở rộng thêm đối tượng cho vay để phân tán rủi ro cho vay mua xe, mở rộng sản phẩm cho vay ưu cho vay vượt tỷ lệ đảm bảo, cho vay đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời - Mở rộng tín dụng sở an tồn – hiệu Cải tiến tập trung giải nhanh hồ sơ tín dụng tiếp tục phát huy sản phẩm cho vay “ nhanh – nhỏ - cao”, để thu lãi suất cao - Bên cạnh việc tăng cường công tác tiếp thị quảng bá thương hiệu, Chi nhánh thực tốt cơng tác chăm sóc khách hàng để giữ chân khách hàng cũ – thường xuyên thăm hỏi, thăm dò khách hàng đặc biệt tăng cường công tác phục vụ tận nhà, phục vụ trọn gói cho loại khác hàng GVHD: Vũ Thùy Dương - 69 - SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh - Tiếp tục giữ chân khách hàng cũ, tăng cường tiếp thi khách hàng để mở rộng mãng toán quốc tế nhằm tăng thu dịch vụ - Tiếp tục phát huy ưu sản phẩm dịch vụ ưu mạnh chuyển tiền, bảo lãnh nội địa … Tăng cường nhân cho quan hệ khách hàng, hỗ trợ, giao dịch viên quỹ để xử lý nhanh giao dịch 5.2.4 Những giải pháp giảm chi phí Qua trình phân tích ta thấy chi phí chi trả phần lớn chi phí tiền gửi, chi lãi vay, chi phí quản lý Mà chi trả phụ thuộc vào lãi suất Vì chi nhánh cần tìm kiếm nguồn tiền tiết kiệm từ dân cư chi phí cho loại thường thấp ổn định Trong điều kiện cạnh tranh ngân hàng địa bàn ngày tăng cho vay khó khăn Vì bên cạnh ngân hàng khơng ngừng tìm tòi dchj vụ để mở rộng kinh doanh , chi nhánh cần thực thủ tục phí hấp dẫn để khuyến khích khách hàng đến giao dịch, đến mở tài khoản tiền gửi nhiều 5.2.5 Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, giải kịp thời thắc mắc nguồn nhân hữu Chi nhánh quan tâm đến việc tìm nguồn nhân chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển Ngân hàng - Ngồi chương trình đào tạo trung tâm đào tạo Hội sở, Chi nhánh thường xuyên thực việc tự đào tạo, hội thảo chuyên đề hội thi hái hoa dân chủ theo định kỳ hàng tuần, tháng, … để không ngừng nâng cao củng cố trình độ chun mơn nghiệp vụ cho tồn thể nhân viên Chi nhánh - Sắp xếp, định biên nhân nhằm tăng suất lao động, bố trí, phân cơng, phân nhiệm nhân phòng ban cách hợp lý, sở trường, tăng hiệu suất lao động người nhằm đảm bảo hoạt động toàn Chi nhánh phát triển an toàn bền vững GVHD: Vũ Thùy Dương - 70 - SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Qua q trình phân tích đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Seabank chi nhánh Cần Thơ qua hai năm 2009-2010 tháng đầu năm 2011 ta thấy hoạt động kinh doanh Chi nhánh ngày phát triển mạnh đạt hiệu cao Mặc dù nhiều hạn chế khó khăn tình hình kinh tế nhiều biến động, vàng tăng giá, lam phát cao, ngân hàng địa bàn cạnh tranh gay gắt với nợ xấu tăng lên ngân hàng đảm bảo hoạt động ngân hàng ln mức an tồn đạt kết thắng lợi Seabank Cần Thơ hồn thành tốt nhiệm vụ Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho chuyển dịch cấu kinh tế địa phương Triển khai kịp thời chủ trương, sách kinh tế Nhà nước, ngành địa phương, Seabank Cần Thơ đóng góp tích cực vào phát triển chung cho kinh tế địa bàn Đây thể q trình nỗ lực cơng tác xếp máy, tiến hành đào tạo để nâng cao tay nghề cho hầu hết cán công nhân viên Hoạt động kinh doanh ngân hàng phát triển theo định hướng đạo ngành, cụ thể tỷ lệ an toàn thỏa mãn tỷ lệ chung ngành, khơng vượt giới hạn tín dụng cho phép Chi nhánh trọng nâng cao chất lượng tín dụng, dư nợ tín dụng tài sản đảm bảo Thực cho vay nhiều đối tượng khác nhằm tránh rủi ro tập trung, dây chuyền Bên cạnh chi nhánh mở thêm phòng giao dịch quận Bình Thủy đặt nơi trọng điểm thuận tiện cho việc giao dịch ngân hàng khách hàng 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước - Ngân hàng Nhà nước nên tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động ngân hàng, điều chỉnh kịp thời, góp phần tạo cạnh tranh lành mạnh ngân hàng địa bàn - Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng chất lượng tốt toàn ngành ngân hàng Việt Nam GVHD: Vũ Thùy Dương - 71 - SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 6.2.2 Đối với Hội Sở - Tăng cường tiện ích thẻ ATM để cạnh tranh với tổ chức tín dụng khác Bên cạnh cần xem xét cung cấp thêm máy ATM địa bàn giúp người dân giao dịch thường xuyên quen thuộc với máy ATM Seabank - Hỗ trợ Chi nhánh việc đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán - Đơn giản thủ tục vay vốn để tiết kiệm chi phí cho ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn - Đầu tư cho Chi nhánh trụ sở trụ sở cũ không đáp ứng kịp so với tốc độ phát triển chi nhánh vài năm tới GVHD: Vũ Thùy Dương - 72 - SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh TÀI LIỆU THAM KHẢO Thái Văn Đại (2005) Giáo trình Nghiệp Vụ Ngân hàng Thương mại, Tủ sách Trường Đại Học Cần Thơ Nguyễn Thị Mùi (2006) Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại Nhà xuất Tài Chính Nguyễn Thanh Nguyệt, Thái Văn Đại (2007) Giáo trình Quản trị Ngân hàng Thương mại, Tủ sách Trường Đại Học Cần Thơ Lê văn Tề, Hồ Diệu (2004) Ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống kê Lê Văn Tư (2005), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống kê Các báo cáo tài Seabank Cần Thơ GVHD: Vũ Thùy Dương - 73 - SVTH: Lâm Thị Cẩm Tú ... mục tiêu phân tích kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ năm 2009-2010 tháng đầu năm 2011 Qua đánh giá hoạt động kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng nhằm... hiệu hoạt động kinh doanh phân tích cách khái quát "Phân tích kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Kiên Giang (năm 2007) Trong đề tài đơn phân tích kết. .. chung Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á Chi nhánh Cần Thơ năm 2009-2010 tháng đầu năm 2011 để có giải pháp làm cho hoạt động kinh doanh tới Ngân hàng đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NAM á CHI NHÁNH cần THƠ , PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NAM á CHI NHÁNH cần THƠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay