PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN XI MĂNG tây đô tại THÀNH PHỐ cần THƠ

96 21 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:45

Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần xi măng Tây Đô TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH -o0o - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: VÕ THỊ ÁNH NGUYỆT LÊ ĐỨC THUẬN MSSV : 4084272 Lớp: Kinh tế học K34 Cần Thơ 05/2012 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -1- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đô LỜI CẢM TẠ Được giới thiệu Trường Đại Học Cần Thơ với chấp nhận công ty cồ phần Xi măng Tây Đô, sau thời gian thực tập thân em hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần xây dựng Xi măng Tây Đô thành phố Cần Thơ” Để hoàn thành đề tài cố gắng thân, em giúp đỡ tận tình từ nhà trường đơn vị thực tập Trân trọng cảm ơn Võ Thị Ánh Nguyệt hướng dẫn tận tình bổ sung cho em kiến thức khiếm khuyết để em hồn thành luận văn tốt nghiệp thời gian nhanh hiệu Em xin cảm ơn chú, anh, chị làm việc công ty cổ phần Xi măng Tây Đô cung cấp cho em nhiều tài liệu liên quan đến đề tài, hướng dẫn tận tình hướng dân tận tình kiến thức thiếu sót số liệu để em hiểu rõ tình hình hoạt động cơng ty thể kiến thức qua báo cáo Nhân dịp xin cảm ơn bạn ngồi lớp nhiệt tình giúp đỡ trình thực đề tài để em hồn thành đề tài cách tốt đẹp Xin chân thành cảm ơn ! Ngày…….tháng…… năm 2012 Sinh viên thực Lê Đức Thuận GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -2- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đô LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài khơng trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày……tháng…….năm 2012 Sinh viên thực Lê Đức Thuận GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -3- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần xi măng Tây Đô NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP Ngày … tháng … năm … Thủ trưởng đơn vị (ký tên đóng dấu) GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -4- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần xi măng Tây Đô GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -5- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đô NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên Giáo viên hướng dẫn : Võ Thị Ánh Nguyệt Học vị : Giảng viên Bộ môn: Kinh tế quan công tác: Trường Đại Học Cần Thơ Họ tên sinh viên : Lê Đức Thuận MSSV : 4084272 Chuyên ngành : Kinh tế học Tên đề tài : “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần xây dựng xi măng tây đô thành phố Cần Thơ” NỘI DUNG NHẬN XÉT Cần Thơ, ngày……tháng… năm 2012 Giáo viên hướng dẫn Võ Thị Ánh Nguyệt GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -6- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đô NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2012 Giáo viên phản biện (ký ghi họ tên) GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -7- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần xi măng Tây Đô MỤC LỤC CHƯƠNG .2 GIỚI THIỆU 14 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 14 1.2 MỤC TIÊU CHUNG 15 1.2.1 Mục tiêu chung 15 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 15 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 15 1.3.1 Không gian 15 1.3.2 Thời gian 15 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 15 CHƯƠNG .16 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 16 2.1.1 Khái niệm, nội dung, ý nghĩa nhiệm vụ phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 16 2.1.2 Khái quát doanh thu, chi phí, lợi nhuận báo cáo tài 18 2.1.3 Các tỷ số tài đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh: 23 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 25 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 26 CHƯƠNG .30 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ .30 3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐƠ 30 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 30 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ nguyên tắc hoạt động công ty 32 3.1.3 cấu tổ chức công ty 33 3.1.4 Đặc điểm công dụng sản phẩm công ty 38 3.2 PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THÔNG QUA BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA NĂM (2009-2011) 39 3.3 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2012 42 CHƯƠNG .43 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ 43 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU 43 4.1.1 Phân tích chung doanh thu công ty qua năm 43 4.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu 46 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ 51 4.2.1 Phân tích chung chi phí công ty qua năm 52 4.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí 58 4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN 62 4.3.1 Phân tích chung lợi nhuận công ty qua năm 62 4.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 67 4.4 PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 74 4.4.1 Các tỷ số khả toán 74 4.4.2 Các tiêu hiệu sử dụng vốn 76 4.4.3 Các tiêu lợi nhuận 79 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -8- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đô 4.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 83 CHƯƠNG .84 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ .84 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 84 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP 84 5.2.1 Giải pháp tiết kiệm chi phí 84 5.2.2 Giải pháp tăng doanh thu 85 5.3 CÁC GIẢI PHÁP KHÁC 86 CHƯƠNG .89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 6.1 KẾT LUẬN 89 6.2 KIẾN NGHỊ 89 6.2.1 Đối với công ty 89 6.2.2 Đối với nhà nước 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO .91 PHỤ LỤC .92 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -9- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đô DANH MỤC BẢNG Bảng 1- BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA NĂM 40 Bảng 2- TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA CƠNG TY QUA NĂM .44 Bảng 3- KẾT QUẢ KINH DOANH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM 46 Bảng 4- CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG DOANH THU NĂM 2009- 20010 47 Bảng 5- CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG DOANH THU NĂM 2010- 2011 .49 Bảng 6- TÌNH HÌNH CHI PHÍ CỦA CÔNG TY QUA NĂM 51 Bảng 7- CHI TIẾT TỪNG KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG 53 Bảng 8- CHI TIẾT TỪNG KHOẢN MỤC CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 56 Bảng 9- CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ NĂM 2009-2010 58 Bảng 10 - CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ NĂM 2010-2011 60 Bảng 11- CHI TIẾT LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY QUA NĂM 65 Bảng 12- CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN 68 Bảng 13- CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN 71 Bảng 14- CÁC CHỈ SỐ VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY 75 Bảng 15 - CÁC TỶ SỐ VỀ HIỆU SUẤT SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY 77 Bảng 16 - CÁC CHỈ SỐ VỀ KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÔNG TY 80 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -10- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đô Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu cho biết 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo đồng lợi nhuận Qua bảng phân tích (bảng 17), ta nhận thấy năm 2009 100 đồng vốn 20,19 đồng lợi nhuận đến năm 2010 100 đồng vốn tự tạo 31,64 đồng lợi nhuận, tăng 11,43 đồng so với năm 2009, năm giá vốn hàng bán qua cao làm cho giá bán tăng lượng tiêu thụ nên làm cho lợi nhuận theo tăng lên nhanh Năm 2011 100 đồng vốn tạo đồng, tăng 27,54 đồng lợi nhuận giảm 4,07 đồng so với năm 2010 ROE cơng ty cao ROA khoảng nhiều, điều cho thấy vốn đầu tư vào công ty mức tương đối cao 4.4.3.3 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản bình quân (ROA) Hình – Biểu đồ thể lợi nhuận tổng tài sản năm 2009 2011 Đây tỉ số đo lường hiệu sử dụng quản lý nguồn tài sản công ty Qua bảng phân tích ta thấy, tỉ suất lợi nhuận tổng tài sản công ty cao tăng trưởng qua năm Năm 2009, tỉ suất lợi nhuận tổng tài sản 10,45, nghĩa 100 đồng tài sản thu 10,45 đồng lợi nhuận Năm 2010, tỉ suất tăng lên 17,62%, tăng 7,17% so với năm 2009 Đến năm 2011 tỉ suất lại giảm 3,53%, năm 100 đồng tài sản thu 14,08 đồng lợi nhuận Nguyên nhân sụt giảm năm 2011 lợi nhuận tăng không nhiều so với năm 2010 tổng tài sản lại tăng nhanh nên tạo mức sụt giảm tiêu GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -82- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đô 4.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY Qua phân phân tích ta thấy công ty kinh doanh tốt qua năm Doanh thu lợi nhuận giữ mức cao, với mức tăng nhảy vọt vào năm 2010 cho thấy khả nắm bắt thị trường công ty dám đầu tư thêm công nghệ dù việc làm tăng thêm chi phí giá vốn hàng bán, thời kì lạm phát hậu khủng hoảng kinh tế năm 2008 việc doanh nghiệp cần làm cắt giảm chi phí công ty lại đầu tư thêm với sách khơn ngoan thu mua bao bì cũ nhằm giảm chi phí bao bì cơng nghệ làm giảm chi phí khấu hao máy móc Kết việc làm cho doanh thu lợi nhuận tăng nhanh vào năm 2010 Tuy nhiên với giá bán cao lâu dài ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh doanh cơng ty nên việc cắt giảm chi phí sản xuất việc cần thiết Chỉ số ROE vào năm 2011 giảm cho thấy việc đầu tư vào vốn bắt đầu hiệu khơng phải lúc nhu cầu xi măng mức cao, hiệu suất tài sản giảm tín hiệu khơng tốt Ngồi số khác cho thấy công ty hoạt động ổn định đạt hiệu tốt Tóm lại, hiệu hoạt động kinh doanh công ty qua năm 2009, 2010, 2011 khả quan Ban Giám đốc công ty tập thể cán công nhân viên mối đồn kết tốt, biết phát huy sức mạnh nội lực, thể động sáng tạo, cải tiến quy trình cơng nghệ, tính tốn hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, nổ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch hàng năm, tăng trưởng năm sau cao năm trước Vệc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 giúp tăng uy tín chất lượng sản phẩm cơng ty thị trường, người tiêu dùng bắt đầu tín nhiệm cao, tiêu thụ xi măng tốt GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -83- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đô CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN Giá vốn hàng bán tăng cao vấn đề lâu dài công ty Nguyên nhân việc giá vốn tăng qua nhanh làm cho công ty lâu dài làm cho sản lượng sụt giảm nghiêm trọng nhu cầu xi măng không cao Một phần nguyên nhân khác thời kỳ lạm phát nên giá nguyên liệu tăng nên giá vốn tăng theo Cùng với việc thay đổi cơng nghệ, mua sắm máy móc nên việc tăng giá tránh khỏi Dù giá cao sản lượng tăng nhu cầu xi măng năm gần cao nên công ty tăng doanh thu lợi nhuận Đây điều may mắn nhờ tác động khách quan lại tạo đột phá từ năm 2009 đến 2010 Bên cạnh với khó khăn khác như: cạnh tranh gay gắt tiêu thụ, công tác bảo quản vận chuyển thách thức công ty 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP Đối với giá vốn hàng bán gia tăng nguồn nguyên liệu đầu vào tăng lên, yếu tố cơng ty khó chủ động, để giảm bớt chi phí tăng suất lao động biện pháp sau: 5.2.1 Giải pháp tiết kiệm chi phí a) Tiết kiệm nguyên vật liệu tiêu hao Nguyên vật liệu sử dụng clinker Nguồn clinker công ty mua từ nhà máy xi măng Hà Tiên II, nhập từ Thái Lan, giá nguyên vật liệu nhập đắt giá clinker gia tăng Do đó, phải tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu giảm bớt hao phí sản xuất Các biện pháp cần thiết xây dựng định mức tiên tiến thực nhằm hạn chế mức tiêu hao Để sản xuất xi măng, nguyên liệu gồm clinker, thạch cao, đá puzolan Hỗn hợp nguyên liệu nghiền chung máy nghiền tạo GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -84- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đô thành xi măng Xi măng thành phẩm chứa silô đóng bao với trọng lượng 50 Kg ± 0,5 kg Công ty cần cải tiến kỹ thuật sản xuất cho giảm bớt lượng tiêu hao cho đơn vị sản phẩm, tận dụng phế liệu Đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh chế độ bảo quản, kiểm tra sửa chữa thường xuyên, tổ chức sản xuất phù hợp với dây chuyền sản xuất - Một vấn đề quan trọng xây dựng ý thức người lao động, thường xuyên nhắc nhở, tổ chức thực tiết kiệm sản xuất, tránh lãng phí cơng Qua đó, cơng ty giảm khoản tiêu hao bất hợp lý b) Tiết kiệm chi phí sử dụng máy thi công Đối với máy thi công sử dụng thời gian dài, công ty nên nâng công suất sử dụng máy, tiết kiệm nguyên vật liệu sử dụng cho chạy máy Ngồi ra, cơng ty mua sắm thêm thuê loại máy thi công ứng dụng công nghệ đại, tiên tiến làm tăng cơng suất sử dụng máy, giảm chi phí sửa chữa máy Đối với loại máy lạc hậu thời gian sử dụng q lâu cơng ty nên lý để đầu tư vào máy tránh ứ đọng vốn c) Tăng suất lao động Tăng suất lao động giảm mức hao phí lao động cần thiết cho đơn vị sản phẩm hoàn thành Công ty cần phải xếp bước thực cơng việc theo trình tự hợp lý, khơng để sản xuất bị ngắt quãng không tăng cường độ mức tránh gây mệt mỏi cho nhân viên Đảm bảo điều kiện lao động cần thiết như: công cụ dụng cụ, bảo hộ lao động, cung cấp nguyên vật liệu kịp thời Công ty cần ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, tuyển dụng đào tạo kỹ sư, công nhân lành nghề nhằm nâng cao suất lao động 5.2.2 Giải pháp tăng doanh thu Đối với thị trường tiêu thụ canh tranh ngày gay gắt ta biện pháp tăng doanh thu sau: a) Đẩy nhanh tiến độ sản xuất, tăng khối lượng sản phẩm Sản xuất sản phẩm trước tiên phải đáp ứng nhu cầu thị trường nhằm đạt lợi nhuận tối đa Hiện nay, với tốc độ thị hóa cao, cơng trình xây dựng nâng cấp tỉnh, thành phố sửa chữa, xây dựng nhà GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -85- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đơ tăng mạnh Do đó, với vật liệu khác, nhu cầu xi măng lớn Công ty cần phát huy lực sản xuất để tăng sản lượng sản phẩm sản xuất ra, từ phối hợp cơng tác tiếp thị để nâng cao sản lượng tiêu thụ b) Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định Công ty sản xuất hai loại xi măng: xi măng PCB 30 PCB 40, phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260-1997, công ty sản xuất thêm loại xi măng PCB 50 Để đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật, công ty cần tiến hành thử mẫu kiểm tra từ nguyên vật liệu đến thành phẩm theo hai hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế: - Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 - Hệ thống quản lý chất lượng Phòng Thử Nghiệm theo tiêu chuẩn ISO IEC 17025:2005 Trong trình sản xuất công ty cần áp dụng tiến khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, tăng sản lượng để cơng ty đứng vững thị trường Bên cạnh chất lượng xi măng, công ty cần trọng đến chất lượng bao bì Bao bì phải chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, bền, ấn tượng Từ đó, góp phần tăng sản lượng, quảng bá sản phẩm 5.3 CÁC GIẢI PHÁP KHÁC a) Quản lý tồn kho, đảm bảo dự trữ hợp lý Tồn kho nguyên vật liệu đảm bảo cho trình sản xuất liên tục, tồn kho thành phẩm đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng, giúp công ty không vi phạm hợp đồng tạo uy tín tốt + Về nguyên vật liệu: dự trữ kho với số lượng đủ cho nhu cầu sản xuất cho hiệu quả, khơng mua nhiều đặc biệt vào mùa mưa lũ nhu cầu xây dựng giảm đi, vận chuyển bảo quản xi măng khó khăn Đặc biệt nhập nguyên vật liệu vào kho cần kiểm tra, phân tích u cầu chất lượng cơng ty + Về công cụ dụng cụ: kiểm định thiết bị thí nghiệm, thiết bị đo đếm sản xuất, thường xuyên kiểm tra chế độ hoạt động dây chuyền sản xuất, kịp thời cho phù hợp với yêu cầu thử nghiệm Mua sắm kịp thời quy cách chất lượng thiết bị, phụ tùng dụng cụ phục vụ cho công tác sửa GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -86- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đơ chữa máy móc đảm bảo sản xuất tiến độ, liên tục + Về thành phẩm: xi măng xuất kho phải vượt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, phải bảo quản cẩn thận, kiểm kê thường xuyên để kịp thời phát sản phẩm hư hỏng, không chất lượng Kế hoạch tồn kho phải bám sát nhu cầu thực tế, dự tốn xác nhằm đảm bảo sản xuất khơng bị đình trệ, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ theo hợp đồng nhu cầu bất thường khách hàng, khơng q lớn khơng lợi cho cơng ty b) Quản lý khoản phải thu Cơng ty mạng lưới kinh doanh rộng khắp Đồng sơng Cửu Long nhiều đại lý nên việc đơn đốc khách hàng tốn tránh dây dưa, chồng chất cần thiết, tránh ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh đơn vị Để khuyến khích khách hàng tốn thời hạn, ngồi việc chiết khấu tốn cơng ty áp dụng biện pháp khách hàng toán thời hạn theo hợp đồng bị phạt Ngồi ra, cơng ty cần quan tâm đến tình hình tài khách hàng, để tránh tình trạng khách hàng khơng khả tốn Đối với khách hàng toán nhanh, hay trước thời hạn, bên cạnh việc giảm giá, chiết khấu tốn… cơng ty khuyến khích cách tặng q, nên dứt khốt khơng giao hàng cho khách hàng chậm toán, nợ kéo dài c) Tổ chức lao động khoa học gắn liền với thi đua khen thưởng hợp lý Đây nhân tố lớn chi phối đến q trình sản xuất kinh doanh cơng ty Bố trí lao động hợp lý định quan trọng ảnh hưởng đến sản xuất chất lượng sản xuất - Xây dựng tập thể đoàn kết trí từ lãnh đạo Đảng, Ban Giám Đốc đến đồn thể Cán cơng nhân viên tâm cao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề Nâng cao hiệu máy quản lý, xây dựng mối quan hệ tốt người quản lý người lao động - Thường xuyên tổ chức công tác đào tạo đào tạo lại cho tất Cán công nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, tay nghề, trình độ GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -87- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đô quản lý… đặc biệt cán trẻ nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt kế thừa Lựa chọn người, bố trí chỗ, đảm bảo trình sản xuất tiến hành thuận lợi, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động cách hiệu - Thực sách khen thưởng - kỹ luật hợp lý, tổ chức chương trình sinh hoạt đồn thể nhân ngày lễ, dịp kỉ niệm để cán công nhân viên công ty vui chơi thắt chặt thêm tình đồn kết nội - Đề tiêu thi đua phù hợp nhằm khuyến khích phong trào thi đua làm việc tồn cơng ty sơi động hơn, hiệu thể nói, với nguồn nhân lực dồi dào, kỹ làm việc cao, lực tốt, đoàn kết thống nhất, khơng tăng doanh thu, nâng cao lợi nhuận mà cơng ty đạt thành tựu tương lai GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -88- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đô CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong giai đoạn nay, linh hoạt nhạy bén công tác quản lý kinh tế, quản lý sản xuất thực trở thành đòn bẩy tích cực cho việc phát triển cơng ty Kết hợp việc vận dụng sáng tạo quy luật kinh tế thị trường với đổi dây chuyền, quy mô sản xuất, công ty đạt nhiều thành tích sản xuất Hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại cho công ty phần giá trị thặng dư, đem lại cho kinh tế nguồn thu lớn, đóng góp vào phát triển chung đất nước Qua phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ Phần Xi Măng Tây Đô năm 2009, 2010, 2011 cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty hiệu quy mơ kinh doanh cơng ty ngày rộng lớn Bên cạnh cơng ty cố gắng đồng thời nhiều biện pháp hữu hiệu việc gia tăng doanh thu Tuy chi phí cơng ty tăng so với tăng lên doanh thu tốc độ tăng chi phí chấp nhận Điều cho thấy cơng ty nhiều cố gắng việc quản lý chi phí Là doanh nghiệp hoạt động nhiều năm, công ty Cổ Phần Xi Măng Tây Đô gặp phải khơng khó khăn, thử thách với nổ lực vượt bậc Ban lãnh đạo toàn thể cán cơng nhân viên tồn cơng ty giúp cho cơng ty dần khỏi khó khăn ngày vững bước đà phát triển 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với công tyPhân phối lợi nhuận hoàn thiện sở vừa đảm bảo quy định Bộ Tài vừa giải mối liên hệ người lao động, công ty Nhà nước Tiến hành phân phối thỏa đáng, gắn thu nhập người lao động với hiệu kinh doanh công ty  Đảm bảo yếu tố chất lượng xi măng sản xuất ra, cần quan GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -89- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần xi măng Tây Đơ tâm đến bao bì, nhãn hiệu cơng ty yếu tố góp phần quảng bá sản phẩm nâng cao sản lượng tiêu thụ công ty  Đề cao uy tín cơng ty khách hàng nhà cung ứng yếu tố cạnh tranh thị trường  Cần phải nghiên cứu nắm vững tình hình tiêu thụ, thị trường tiêu thụ, xếp lại mạng lưới kinh doanh địa bàn hoạt động, tích cực khai thác thêm nhiều thị trường  Thường xuyên thăm khách hàng thơng qua việc hàng q gửi khách hàng phiếu góp ý, sẵn sàng tiếp nhận, giải đáp giải khiếu nại hay yêu cầu hợp lý khách hàng 6.2.2 Đối với nhà nước  Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho cơng ty, sách ưu đãi thuế, thủ tục hành  Cần giảm thuế nguyên liệu nhập để công ty giảm bớt chi phí đầu vào GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -90- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đô TÀI LIỆU THAM KHẢO … … 1) Nguyễn Tấn Bình Phân tích hoạt động doanh nghiệp, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 2) PGS.TS Phạm Văn Dược Phân Tích hoạt động kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, NXB Thống kê 3) PGS PTS Phạm Thị Gái Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân- NXB Giáo Dục 4) TS Nguyễn Quang Thu (2007) Quản trị tài bản, NXB Thống Kê 5) Website: www.ximangtaydo.vn www.atpvietnam.com GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -91- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đô PHỤ LỤC  Phụ lục 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2009, 2010, 2011 Đvt:1.000 đồng Số cuối năm 2009 2010 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 171,596,755 146,815,487 I Tiền khoản tương đương tiền 16,266,128 17,022,562 16,266,128 16,722,562 Tiền 300,000 Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn : 0 Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn : 72,891,103 73,180,979 59,392,805 55,373,690 Phải thu khách hàng 13,467,377 17,803,368 Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 30,920 3,920 Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho : 60,497,517 49,413,858 60,497,517 49,413,858 Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác : 21,942,007 7,198,086 Chi phí trả trước ngắn hạn 3,039,801 4,593,933 Thuế giá trò gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà Nước 18,902,205 2,604,152 Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN B - TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn : Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố đònh : Tài sản cố đònh hữu hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh thuê tài - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt 2011 85,427,510 5,895,328 5,895,328 38,758,585 37,190,967 393,640 1,173,977 40,337,619 40,337,619 435,976 18,098 417,877 114,238,522 115,572,323 87,246,519 0 0 0 89,290,174 90,883,975 85,393,971 84,614,380 86,649,221 85,393,971 119,842,819 111,609,866 102,184,246 (35,228,439) (24,960,645) (16,790,274) 0 - -92- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đơ Tài sản cố đònh vô hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư : - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn : Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Đầu tư dài hạn khác : Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 45,000 145,000 (100,000) 4,630,793 0 24,948,348 23,222,000 5,730,548 95,000 145,000 (50,000) 4,139,754 24,688,348 23,222,000 5,130,548 1,852,548 1,022,000 830,548 (4,004,200) (3,664,200) - 0 - - 285,835,277 262,387,811 172,674,029 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A - N PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn : Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo kế hoạch tiến độ hợp đồng XD Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn : Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B - VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu : Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -93- 153,443,469 152,994,278 88,097,604 44,890,259 5,092,789 1,454,772 1,041,747 - 114,496,021 114,245,662 69,497,151 31,736,000 5,172,808 534,036 1,745,766 - 78,131,855 77,811,313 43,323,066 30,925,259 1,302,965 482,119 - 11,025,173 - - - 5,559,899 1,777,903 1,391,933 449,190 449,190 132,391,808 132,391,808 76,000,000 - 250,359 250,359 - 320,541 320,541 - 147,891,789 145,836,445 76,000,000 - 94,542,174 94,107,044 76,000,000 - SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần xi măng Tây Đơ Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng II Nguồn kinh phí quỹ khác : Quỹ khen thưởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 61,977,665 12,152,576 8,061,567 285,835,277 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -94- 57,542,979 12,152,576 140,889 2,055,343 2,055,343 - 5,124,000 1,769,000 8,112 11,205,932 435,130 435,130 - 262,387,811 172,674,029 SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đô Phụ lục 2- BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009, 2010, 2011 Đvt:1.000 đồng vuï Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dòch Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng CCDV Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp BH cung cấp DV Doanh thu hoạt động tài Chi phí hoạt động tài - Trong : Lãi vay phải trả Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi tức sau thuế thu nhập doanh nghệp 18 Lãi cổ phiếu GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Năm 2009 402,001,207 Năm 2010 639,203,108 Năm 2011 637 859 760 402,001,206 346,720,359 55,280,847 1,845,753 4,485,295 4,469,221 17,528,411 14,891,974 22,860,462 639,203,108 556,567,414 82,635,694 1,658,678 2,449,830 1,285,567 13,963,601 21,255,257 47,416,836 637 859 760 550 661 445 87,198,314 987 633 893 070 546 961 15 869 135 21 664 561 49,664,619 305,962 8,255 297,707 20,518,625 2,596,453 17,922,173 2.36 888,790 888,790 47,514,475 9,193,231 38,321,244 5.04 735 173 635 993 099 180 47 858 361 259 404 38 598 956 5.08 -95- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần xi măng Tây Đô GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -96- SVTH: Lê Đức Thuận ... Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đô GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt -5- SVTH: Lê Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần xi măng Tây Đô NHẬN... Đức Thuận Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Tây Đô 1.2 MỤC TIÊU CHUNG 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần xi măng Tây Đô từ năm... Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên - Cần Thơ Kể từ ngày 10/10/2008 Công Ty Cổ Phần xi Măng Hà Tiên – Cần Thơ thức đổi tên thành : Công Ty Cổ Phần Xi Măng Tây Đô Tên viết tắt tiếng Việt : Xi Măng Tây
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN XI MĂNG tây đô tại THÀNH PHỐ cần THƠ , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN XI MĂNG tây đô tại THÀNH PHỐ cần THƠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay