PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN vật LIỆU xây DỰNG MOTILEN cần THƠ

93 18 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH - & - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực ĐỖ THỊ HOÀI GIANG NGUYỄN THỊ THÚY Mssv: LT10308 Lớp: KT1020L2 LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành luận văn này, cố gắng thân em nhận nhiều giúp đỡ từ quý thầy cô, anh chị bạn bè Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu chân thành đến tập thể Công ty cổ phần VLXD Motilen Cần Thơ Đặc biệt, chị phòng Tài Chính – Kế Tốn tận tình hướng dẫn, bảo truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn cho em thời gian thực tập vừa qua Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đỗ Thị Hồi Giang người tận tình hướng dẫn em suốt trình làm luận văn giúp em hoàn thành tốt luận văn Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy trường Đại Học Cần Thơ tận tình giúp đỡ giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báo cho em tất bạn sinh viên khác suốt thời gian qua Đó học vơ q báu giúp tơi đủ lực chun mơn để làm việc sau Cuối cùng, xin chúc quý thầy trường Đại Học Cần Thơ tập thể Công ty cổ phần VLXD Motilen Cần Thơ thành công, hạnh phúc, dồi giàu sức khỏe Chúc quý công ty làm ăn phát đạt Do kiến thức hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót, mong nhận đóng góp, thơng cảm q thầy chú, anh chị Công ty Ngày…….tháng…….năm 2012 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thúy LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài em thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày…….tháng…….năm 2012 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thúy NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP Cần thơ, ngày….tháng….năm 2012 NGƯỜl NHẬN XÉT NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN - Họ tên người hướng dẫn: - Học vị: - Chuyên nghành: - quan công tác: - Tên sinh viên: - Mã số sinh viên: - Tên đề tài: NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên nghành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: Nội dung kết đạt được: Các nhận xét khác: Kết luận: Ngày… tháng… năm 2012 Giáo viên hướng dẫn Đỗ Thị Hoài Giang NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN - Họ tên người hướng dẫn: - Học vị: - Chuyên nghành: - quan công tác: - Tên sinh viên: - Mã số sinh viên: - Tên đề tài: NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên nghành đào tạo: Về hình thức: 10 Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: 11 Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: 12 Nội dung kết đạt được: 13 Các nhận xét khác: 14 Kết luận: Ngày… tháng… năm 2012 Giáo viên hướng dẫn Đỗ Thị Hoài Giang MỤC LỤC ` Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.4.2 Phương pháp phân tích 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Một số vấn đề chung phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 2.1.2 Khái quát doanh thu, chi phí, lợi nhuận bảng báo cáo tài 2.1.3 Phân tích tiêu tài 10 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.2.1 Phương pháp so sánh 13 2.2.2 Phương pháp thay liên hoàn 13 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ 15 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 15 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 17 3.1.3 Sản phẩm, dịch vụ thị trường 18 3.1.4 cấu tổ chức 19 3.1.5 Tổ chức máy kế toán 22 3.1.6 Thuận lợi, khó khăn cơng ty thời gian qua phương hướng phát triển thời gian tới 24 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ 4.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA NĂM (2009 – 2011) 26 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU 30 4.2.1 Phân tích chung tình hình doanh thu qua năm 30 4.2.2 Phân tích doanh thu theo cấu mặt hàng 33 4.2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm 37 4.3 PHÂN TÍCH CHI PHÍ 40 4.3.1 Phân tích chung tình hình thực chi phí 40 4.3.2 Phân tích khoản mục chi phí chủ yếu 43 4.4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN 48 4.4.1 Phân tích tình hình chung lợi nhuận 48 4.4.2 Tỷ suất lợi nhuận 50 4.4.3 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 52 4.4.4 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động tài 53 4.4.5 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động khác 54 4.5 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN 56 4.5.1 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2010 57 4.5.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2011 58 4.6 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 59 4.6.1 Phân tích tiêu khả tốn 59 4.6.2 Nhóm tỷ số quản trị tài sản 61 4.6.3 Nhóm tiêu khả sinh lợi 63 4.7 NHẬN XÉT CHUNG 65 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ 5.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ BÊN TRONG VÀ MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY 67 5.1.1 Mơi trường bên 67 5.1.2 Mơi trường bên ngồi 68 5.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY 69 5.2.1 Tăng doanh thu 69 5.2.2 Kiểm soát giá vốn hàng bán 70 5.2.3 Kiểm sốt chi phí bán hàng 70 5.2.4 Kiểm soát chi phí quản lý 70 5.3 BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 71 5.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC 71 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN 72 6.2 KIẾN NGHỊ 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC 76 DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 4.1: Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm (2009 - 2011) 27 Bảng 4.2: Tình hình doanh thu cơng ty qua năm (2009 - 2011) 30 Bảng 4.3: Doanh thu theo cấu mặt hàng qua năm (2009 - 2011) 34 Bảng 4.4: Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu công ty qua năm (2009 - 2011) 37 Bảng 4.5: Mức độ ảnh hưởng khối lượng, giá bán đến doanh thu năm 2010 với năm 2009 38 Bảng 4.6: Mức độ ảnh hưởng khối lượng, giá bán đến doanh thu năm 2011 với năm 2010 39 Bảng 4.7: Tình hình chi phí cơng ty qua năm (2009 - 2011) 40 Bảng 4.8: Chênh lệch chi phí năm 2010 với năm 2009 năm 2011 với năm 2010 41 Bảng 4.9: Tỷ suất chi phí cơng ty qua năm (2009 – 2011) 42 Bảng 4.10: Chi tiết khoản mục chi phí bán hàng 45 Bảng 4.11: Chi tiết khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp 47 Bảng 4.12: Tình hình lợi nhuận công ty qua năm (2009 - 2011) 49 Bảng 4.13: Tỷ suất lợi nhuận công ty qua năm (2009 - 2011) 51 Bảng 4.14: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh công ty qua năm (2009 - 2011) 52 Bảng 4.15: Lợi nhuận từ hoạt động tài công ty qua năm (2009 - 2011) 53 Bảng 4.16: Lợi nhuận từ hoạt động khác công ty qua năm (2009-2011) 54 Bảng 4.17: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận qua năm (2009 - 2011) 56 Bảng 4.18: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2010 57 Bảng 4.19: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2011 58 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần VLXD MOTILEN Cần Thơ động kinh doanh cơng ty Xét cách tổng thể hoạt động kinh doanh công ty tương đối hiệu suốt thời gian phân tích từ 2009 - 2011 Sự phát triển lớn mạnh công ty khẳng định bước Đạt kết nhờ vào lãnh đạo tài tình Ban Giám Đốc, động, sáng tạo cán công nhân viên công việc, quan tâm quyền địa phương GVHD: Đỗ Thị Hồi Giang - 66 - SVTH: Nguyễn Thị Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần VLXD MOTILEN Cần Thơ CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠi CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ Qua q trình phân tích chương ta thấy mơi trường bên mơi trường bên ngồi ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh công ty Để hoạt động kinh doanh hiệu việc kết hợp mơi trường bên ngồi yếu tố nội bên thiếu Vì vậy, kết hợp ý nghĩa quan trọng việc đề giải pháp kinh doanh đắn hữu hiệu cho công ty 5.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ BÊN TRONG VÀ MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 5.1.1 Môi trường bên 5.1.1.1 Điểm mạnh Vị công ty nằm trung tâm thành phố Cần Thơ, điều kiện giao thơng dễ dàng Vì thuận lợi cho trình giao dịch mua bán vận chuyển Công ty không ngừng nắm bắt kịp thời biến động thị trường để thơng tin kịp thời từ đưa chiến lược phù hợp cho thị trường Đồng thời, công ty kinh nghiệm nhiều năm lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng nên đáp ứng qui cách yêu cầu khách hàng Bên cạnh đó, cơng ty dần tạo uy tín thị trường, giữ vững thị trường truyền thống khu vực đồng sông Cửu Long Đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, đầy nhiệt huyết đào tạo tốt Thị trường tiêu thụ ngày mở rộng Bên cạnh khách hàng quen thuộc cơng ty thêm số khách hàng Tình hình tài cơng ty ổn định 5.1.1.2 Điểm yếu Mặc dù doanh thu công ty qua năm tăng chi phí tăng cao làm cho lợi nhuận công ty bị giảm sút đáng kể GVHD: Đỗ Thị Hoài Giang - 67 - SVTH: Nguyễn Thị Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần VLXD MOTILEN Cần Thơ Trong số mặt hàng mà cơng ty kinh doanh mặt hàng giá trị hao mòn lớn Do đó, mà giá trị bị giảm nhanh chóng theo thời gian làm cho công ty hàng năm phải khoản thu giá trị hao mòn gây 5.1.2 Mơi trường bên 5.1.2.1 hội Khả mở rộng thị trường Hiện nay, Cần Thơ nói chung khu vực đồng sơng Cửu Long nói riêng nhu cầu vật liệu xây dựng cho việc xây dựng sở hạ tầng nhà lớn Vì vậy, hội tốt để công ty phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh thêm nhiều hàng hóa mới, mở rộng mạng lưới tiêu thụ công ty Khả áp dụng tiến công nghệ Việc áp dụng công nghệ đại vào hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại nhiều lợi ích thiết thực, chi phí giảm xuống, hoạt động diễn nhanh hơn, gọn nhẹ 5.1.2.2 Thách thức Bên cạnh hội thách thức từ phía mơi trường kinh doanh: Mơi trường kinh tế khơng ổn định, sách chế quản lý kinh tế vĩ mô Nhà Nước q trình đổi hồn thiện Đặc biệt, lạm phát tăng cao, giá thị trường tăng làm ảnh hưởng đến q trình kinh doanh cơng ty Hiện nhu cầu vật liệu xây dựng cho việc xây dựng sở hạ tầng nhà lớn, nhiên khơng mà khách hàng dễ dàng chọn lựa sản phẩm cho Hơn lĩnh vực kinh doanh mặt hàng xây dựng nhiều thương hiệu lớn, uy tín cho khách hàng lựa chọn Hiện địa bàn thành phố Cần Thơ nhiều cơng ty, doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng cạnh tranh với công ty việc tiêu thụ hàng hóa Trong năm qua, giá thép, xi măng mặt hàng vật liệu xây dựng, trang trí nội – ngoại thất ln xu hướng tăng Do việc tiêu thụ cơng ty gặp nhiều khó khăn thời buổi lạm phát GVHD: Đỗ Thị Hoài Giang - 68 - SVTH: Nguyễn Thị Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần VLXD MOTILEN Cần Thơ Với môi trường kinh tế với tốc độ phát triển nhanh ngày nay, nước ta gia nhập WTO tạo nhiều thách thức cho doanh nghiệp, cơng ty nói chung – Cần Thơ nói riêng 5.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY 5.2.1 Tăng doanh thu Qua phân tích yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu, ta thấy doanh thu tiêu thụ ảnh hưởng chủ yếu nhân tố khối lượng sản phẩm bán giá bán Trong năm qua giá bán công ty tăng cao, sản lượng tiêu thụ lại ln biến động chiều hướng giảm Từ ta thấy cơng ty áp dụng sách tăng giá bán, doanh thu công ty tăng cao qua năm xét lâu dài, trình cạnh tranh gay gắt ngày việc giá bán tăng cao ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản lượng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cơng tycơng ty cần đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh số bán hàng, để thực điều em xin đưa số biện pháp sau: Đa dạng hóa sản phẩm đầu vào, tìm kiếm sản phẩm chất lượng cao, bên cạnh khơng ngừng cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao khách hàng Nhanh chóng tìm thị trường mới, thị trường thay thế, cụ thể cơng ty mở rộng sang thị trường miền Trung số tỉnh khác khu vực đồng sơng Cửu Long thay chủ yếu Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau trước Bên cạnh việc tăng sản lượng công ty cần quan tâm giá bán Gía bán cơng ty năm qua tốc độ tăng tương đối nhanh, đặc biệt môi trường cạnh tranh gay gắt Vì thế, cơng ty cần tăng giá mức vừa phải, việc định giá phải dựa sở tính tốn mức chi phí tùy theo biến động thị trường mà công ty định giá linh hoạt 5.2.2 Kiểm sốt giá vốn hàng bán Tiết kiệm chi phí việc mua hàng Khi thu mua nguyên vật liệu công ty nên kế hoạch thu mua rõ ràng theo yêu cầu sản xuất, phải kiểm tra số lượng lẫn chất lượng nguồn nguyên liệu GVHD: Đỗ Thị Hoài Giang - 69 - SVTH: Nguyễn Thị Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần VLXD MOTILEN Cần Thơ Hiện nay, thị trường vật liệu xây dựng biến động nhiều Khi cơng ty dự đốn tình hình thị trường giá nên mua vào với khối lượng nhiều để tránh tăng giá cao gây ảnh hưởng nhiều đến giá thành sản phẩm Trường hợp khơng dự đốn cơng ty nên tồn trữ với khối lượng vừa đủ dùng để giảm ảnh hưởng việc giá giảm Công ty nên phát huy mối quan hệ với nhà cung cấp nguyên liệu để mua với giá rẽ Xây dựng mức tiêu hao ngun, nhiên vật liệu, kiểm sốt chi phí khâu công đoạn, công nghệ sản xuất sản phẩm, nâng cao suất lao động, nâng cao cơng suất sử dụng máy móc thiết bị tài sản cố định nhằm giảm giá thành Đối với đơn vị cung ứng công ty cần xây dựng mối quan hệ mang tính lâu dài ổn định để mua nguồn nguyên liệu đầu vào với giá ưu đãi 5.2.3 Kiểm sốt chi phí bán hàng Do đặc điểm công ty bán hàng vận chuyển cho khách hàng điều kiện giá xăng dầu biến động không ổn định, giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí vận chuyển gia tăng Vì vậy, cơng ty cần sử dụng tối đa công suất phương tiện vận chuyển, tránh sử dụng lãng phí 5.2.4 Kiểm sốt chi phí quản lý doanh nghiệp Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp, xây dựng định mức sử dụng điện nước, điện thoại, lập dự tốn chi phí ngắn hạn giúp cơng tác quản lý chi phí cụ thể Thực cơng khai chi phí đến phận liên quan để đề biện pháp cụ thể tiết kiệm chi phí, ví dụ: chi phí văn phòng phẩm, nhiên khơng khống chế mức q thấp hỗ trợ cho văn phòng làm việc, chi phí hội họp, tiếp khách công ty cần lập kế hoạch thực chi phí thích hợp 5.3 BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Hàng tồn kho yếu tố quan trọng cơng ty, việc dự trữ hàng tồn kho so với hoạt động dẫn đến tình trạng thiếu hàng, ảnh hưởng đến uy tín hoạt động Ngược lại, hàng hóa dự trữ nhiều gây tình trạng ứ đọng, tăng chi phí làm giảm hiệu sử dụng vốn Nhìn chung vòng quay hàng tồn kho công ty năm qua tăng thời gian tới cơng ty nên trì kết này, GVHD: Đỗ Thị Hồi Giang - 70 - SVTH: Nguyễn Thị Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần VLXD MOTILEN Cần Thơ bên cạnh cơng ty cần sách thích hợp để xác lập mức dự trữ hàng hóa hợp lý sở nắm bắt xác tình hình đầu vào, đầu kết cấu mặt hàng tiêu thụ Tình hình khả tốn cơng ty năm qua chưa khả quan thời gian tới công ty nên đầu tư cách hợp lý vốn vào tài sản ngắn hạn, đồng thời phải dự trữ lượng tiền mặt định để tránh nguy thiếu tiền mặt chi trả dẫn đến việc doanh nghiệp khó khăn việc tốn nợ Hàng năm, vốn vay công cao phí tài ln cao dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động lỗ Vì vậy, cơng ty cần tận dụng nguồn vốn vay với lãi suất thấp, khai thác nguồn vốn với lãi suất ưu đãi 5.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC Cơng ty cần số cải thiện hoạt động quảng cáo để kích thích nhu cầu khách hàng sản phẩm công ty mở rộng thị trường số hình thức quảng cáo báo, đài… Công ty nên quan tâm vào hoạt động tài khác tham gia siêu thị chứng khốn, mua bán ngoại tệ ngồi hoạt động tín dụng khoản đầu tư khác Đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho cơng nhân, nâng cao suất lao động, tăng khối lượng sản phẩm giúp giảm chi phí sản xuất GVHD: Đỗ Thị Hoài Giang - 71 - SVTH: Nguyễn Thị Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần VLXD MOTILEN Cần Thơ CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường ln cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp nước, điều đòi hỏi doanh nghiệp phải tự hồn thiện chiến lược kinh doanh hợp lý để đứng vững thị trường Cơng ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Motilen Cần Thơ phải hòa nhập vào xu nên năm gần công ty không ngừng tiến hành chiến lược nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Hiệu kinh doanh thước đo trình độ tổ chức, quản lý kinh doanh Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh vấn đề sống doanh nghiệp Hiệu kinh doanh cao tức lợi nhuận cao Qua phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Motilen Cần Thơ năm 2009 - 2011 cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh hiệu Bên cạnh đó, cơng ty cố gắng đồng thời nhiều biện pháp hữu hiệu việc gia tăng doanh thu Tuy chi phí cơng ty tăng so với tăng lên doanh thu tốc độ tăng chi phí chấp nhận Điều cho thấy cơng ty nhiều cố gắng việc quản lý chi phí Trong năm qua công ty không ngừng phát triển lên, lợi nhuận ngày cao Sự thành công tập thể cán công nhân viên công ty biện pháp, hướng đắn, không ngừng nổ lực, phấn đấu, đổi đại hóa sở vật chất kỹ thuật, tạo cho cơng ty vị ngày vững thị trường khu vực đồng sông Cửu Long Hiện công ty tập trung vào sản xuất, kinh doanh để làm gia tăng sản phẩm, hàng hóa, đồng thời nghiêm túc thực nghĩa vụ Nhà Nước, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần ngày cao cho cán công nhân viên Song song cơng ty sử dụng hiệu loại nguồn vốn để tạo lợi GVHD: Đỗ Thị Hoài Giang - 72 - SVTH: Nguyễn Thị Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần VLXD MOTILEN Cần Thơ nhuận Tuy nhiên cơng ty vấp phải khó khăn lớn thiếu vốn, công ty sử dụng chủ yếu vốn vay phí trả lãi cao Từ việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty ta thấy mặt mạnh, mặt yếu, khó khăn khách quan, chủ quan cần khắc phục Cơng ty cần phải cố gắng sản xuất lẫn tiêu thụ hàng hóa, tiết kiệm chi phí để khắc phục khó khăn giữ vững hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Trong năm qua công ty nổ lực linh động sản xuất kinh doanh quan hệ mua bán với đối tác để trì lợi nhuận cho cơng ty Với truyền thống hy vọng cơng ty sách đắn, phù hợp với tình hình để cơng ty không ngừng mở rộng phát triển tương lai 6.2 KIẾN NGHỊ Đối với công ty Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh công ty cần huy động từ nhiều nguồn khác cố gắng sử dụng nguồn vốn chiếm dụng hợp pháp, khuyến khích yêu cầu đơn vị trả trước ứng phần giá trị hàng hóa bán được, huy động vốn dư thừa từ nội công ty Công ty cần giảm khoản phải thu để công ty khơng bị chiếm dụng vốn gây tình trạng ứ đọng vốn ảnh hưởng đến khả hoạt động công ty Công ty cần đầu tư thêm cho công tác nghiên cứu thị trường, cụ thể thiết lập tổ marketing Nhiệm vụ tổ nghiên cứu phân tích thị trường, cung cấp thơng tin xác, đầy đủ, kịp thời thị trường để hỗ trợ cho Giám Đốc sở để định lập phương án kinh doanh tối ưu Công ty cần phận marketing để nghiên cứu thị trường thăm dò thị trường trước định quan trọng Phát huy hết lực khai thác sở vật chất Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên bán hàng họ nguồn nhân lực thúc đẩy gia tăng doanh thu công ty Trong chế kinh tế thị trường cung cách phục vụ khách hàng yếu tố GVHD: Đỗ Thị Hoài Giang - 73 - SVTH: Nguyễn Thị Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần VLXD MOTILEN Cần Thơ quan trọng Vì đội ngũ nhân viên cần huấn luyện thơng qua khóa học marketing nhằm tạo hài lòng từ khách hàng họ mua hàng công ty Mở rộng thị trường, tham gia vào thị trường bỏ ngõ kinh doanh bất động sản đồng sông Cửu Long, tham gia liên doanh, liên kết, tăng cường tiếp thị mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm Đối với nhà nước Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, sách ưu đãi thuế, đơn giản hóa thủ tục hành Các ngân hàng nên tạo điều kiện để công ty vay vốn để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho mục tiêu mà công ty định hướng với lãi suất ưu đãi dài hạn GVHD: Đỗ Thị Hoài Giang - 74 - SVTH: Nguyễn Thị Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần VLXD MOTILEN Cần Thơ TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hải Sản (2005) Quản trị tài doanh nghiệp, NXB thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Cơng Bình, Đặng Kim Cương (2004) Phân tích báo cáo tài chính, NXB giao thông vận tải Hồ Nguyễn Duy Khoa (2012) Bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ, Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh Phạm Văn Được, Đặng Kim Cương, Vũ Thị Bích Huỳnh (2004) Bài tập- giải kế tốn tài chính, NXB Thống kê Các báo cáo tài cơng ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ từ năm 2009 – 2011 Nguyễn Minh Kiều (2009) Tài doanh nghiệp Website: http://www.google.com.vn http://www.Motilenct.com.vn GVHD: Đỗ Thị Hoài Giang - 75 - SVTH: Nguyễn Thị Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần VLXD MOTILEN Cần Thơ Phụ lục 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2009, 2010, 2011 Đơn vị tính: 1000 đồng TÀI SẢN A.Tài sản ngắn hạn NĂM 2009 NĂM 2010 NĂM 2011 23.576.247 28.306.752 22.487.645 I- Tiền khoản tương đương tiền 3.248.128 3.740.919 1.735.076 1.Tiền 3.248.128 1.240.919 1.735.076 2.Các khoản tương đương tiền 2.500.000 II- Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 1.Đầu tư ngắn hạn 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III- Các khoản phải thu ngắn hạn 8.267.020 8.703.697 5.417.186 1.Phải thu khách hàng 9.175.677 7.611.873 6.337.115 90.814 1.725.990 42.229 66.806 82.523 24.398 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) -1.066.277 -716.690 -986.557 IV- Hàng tồn kho 11.893.693 15.648.400 15.046.537 1.Hàng tồn kho 12.117.124 15.816.149 15.425.785 -223.431 -167.750 -379.249 167.406 213.736 288.847 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 48.225 256.547 2.Thuế GTGT khấu trừ 38.682 2.Trả trước cho người bán 3.Phải thu nội ngắn hạn 4.Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 5.Các khoản phải thu khác 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V- Tài sản ngắn hạn khác 3.Thuế khoản phải thu Nhà Nước 4.Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn 167.406 126.830 32.300 5.988.970 4.664.441 6.735.736 I- Các khoản phải thu dài hạn GVHD: Đỗ Thị Hoài Giang 225.000 - 76 - SVTH: Nguyễn Thị Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần VLXD MOTILEN Cần Thơ 1.Phải thu dài hạn khách hàng 225.000 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 3.Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác 5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II- Tài sản cố định 4.955.987 4.176.015 5.235.662 1.Tài sản cố định hữu hình 4.955.987 4.176.015 5.235.662 17.214.415 16.191.813 16.801.679 -12.258.428 -12.015.798 -11.566.017 V- Tài sản dài hạn khác 807.983 488.426 1.500.074 1.Chi phí trả trước dài hạn 807.983 263.426 1.400.074 225.000 100.000 -Ngun giá -Gía trị hao mòn lũy kế (*) 2.Tài sản cố định thuê tài -Nguyên giá -Gía trị hao mòn lũy kế (*) 3.Tài sản cố định vơ hình -Ngun giá -Gía trị hao mòn lũy kế (*) 4.Chi phí xây dựng dở dang III- Bất động sản đầu tư -Nguyên giá -Gía trị hao mòn lũy kế (*) IV- Các khoản đầu tư tài dài hạn 1.Đầu tư vào cơng ty 2.Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh 3.Đầu tư dài hạn khác 4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 3.Tài sản dài hạn khác GVHD: Đỗ Thị Hoài Giang - 77 - SVTH: Nguyễn Thị Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần VLXD MOTILEN Cần Thơ Tổng tài sản 29.565.217 32.971.193 29.223.381 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ 19.565.217 20.539.350 18.197.937 I- Nợ ngắn hạn 16.935.718 18.535.350 18.082.201 1.Vay nợ ngắn hạn 7.931.184 10.056.000 11.281.725 2.Phải trả người bán 6.344.163 4.674.618 2.733.010 3.Người mua trả tiền trước 176.437 1.248.877 80.506 4.Thuế khoản phải nộp nhà nước 115.664 416.261 1.094.709 42.476 464.847 41.456 39.654 1.249.042 1.816.843 1.838.435 -181.751 -236.682 2.669.834 2.004.000 115.736 2.669.834 2.004 5.Phải trả người lao động 6.Chi phí phải trả 7.Phải trả nội 8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 9.Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 2.325.794 10.Dự phòng phải trả ngắn hạn 11.Qũy khen thưởng phúc lợi II- Nợ dài hạn 1.Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác 4.Vay nợ dài hạn 5.Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 6.Dự phòng trợ cấp việc làm 115.736 7.Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu 9.959.664 12.431.843 11.025.444 I- Vốn chủ sở hữu 10.094.378 12.431.843 11.025.444 7.200.000 7.200.000 7.200.000 1.Vốn đầu tư chủ sở hữu 2.Thặng dư vốn cổ phần GVHD: Đỗ Thị Hoài Giang - 78 - SVTH: Nguyễn Thị Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần VLXD MOTILEN Cần Thơ 3.Vốn khác chủ sở hữu 4.Cổ phiếu quỹ (*) 5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản 6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái 7.Qũy đầu tư phát triển 8.Qũy dự phòng tài 361.456 367.026 528.213 2.532.922 4.864.817 3.297.231 32.971.193 29.223.381 9.Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu 10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11.Nguồn vốn đầu tư xây dựng II- Nguồn kinh phí quỹ khác -134.714 Qũy khen thưởng phúc lợi -134.714 2.Nguồn kinh phí 3.Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định Tổng nguồn vốn 29.565.217 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) GVHD: Đỗ Thị Hồi Giang - 79 - SVTH: Nguyễn Thị Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần VLXD MOTILEN Cần Thơ Phụ lục 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009, 2010, 2011 Đơn vị tính: 1000 đồng CHỈ TIÊU 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2.Các khoản giảm trừ 3.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 4.Gía vốn hàng bán 5.Lợi nhuận gộp 6.Doanh thu hoạt động tài 7.Chi phí tài Trong chi phí lãi vay 8.Chi phí bán hàng 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11.Thu nhập khác 12.Chi phí khác 13.Lợi nhuận khác 14.Tổng lợi nhuận trước thuế 15.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 16.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 17.Lợi nhuận sau thuế 18.Lãi cổ phiếu NĂM 2009 69.562.743 70.135 69.492.608 NĂM 2010 78.147.392 109.665 78.037.726 NĂM 2011 92.233.249 560.815 91.672.434 58.438.673 11.053.934 15.484 900.666 900.666 5.164.817 4.856.098 147.838 148.767 156.443 -7.676 140.262 28.868 61.755.049 16.282.677 38.472 1.254.545 1.254.545 7.771.067 4.052.282 3.243.254 1.975.377 920.307 1.055.071 4.298.325 1.074.581 72.581.623 19.090.810 341.244 1.611.783 1.611.783 8.199.519 5.170.437 4.450.315 1.045.437 596.555 448.882 4.899.197 882.019 111.393 3.223.744 4.017.178 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) GVHD: Đỗ Thị Hồi Giang - 80 - SVTH: Nguyễn Thị Thúy ... 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ 4.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY QUA NĂM (2009 – 2011) 26 4.2 PHÂN TÍCH... trình phân tích GVHD: Đỗ Thị Hồi Giang 14 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần VLXD MOTILEN Cần Thơ CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN. .. đến phương pháp phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Phân tích thực trạng cơng ty cổ phần vật liệu xây dựng MOTILEN Cần Thơ thông qua phân tích doanh thu, chi phí lợi nhuận Phân tích yếu tố ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN vật LIỆU xây DỰNG MOTILEN cần THƠ , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN vật LIỆU xây DỰNG MOTILEN cần THƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay