PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư xây DỰNG số 10 IDICO

84 20 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:45

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH      LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực THS.NGUYỄN PHẠM THANH NAM TRẦN THỊ THẢO BÉ Mã số SV:4066102 Lớp: Kinh tế học1 K32 Tháng 05/ 2010 LỜI CẢM ƠN ******** Trong suốt thời gian năm học trường Đại học Cần Thơ, q Thầy, Trường nói chung q Thầy, khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh nói riêng truyền đạt kiến thức xã hội kiến thức chuyên ngành vô quý giá, với khoản thời gian thực tập Công ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO, học học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn giúp ích cho thân để tơi hồn thành đề tài luận văn tốt nghiệp “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO” Tôi xin chân thành biết ơn nhiệt tình giúp đỡ Thầy, Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh - Trường Đại Học Cần Thơ, đặc biệt xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Phạm Thanh Nam trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian làm đề tài luận văn Đồng thời, xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty, chú, anh chị Công ty gia đình tơi tạo điều kiện cho tơi suốt thời gian thực tập Công ty, đặc biệt anh chị Phòng Tài kế tốn nhiệt tình dẫn, hỗ trợ cung cấp kiến thức q báu để tơi hồn thành đề tài luận văn tốt nghiệp Tuy nhiên, hạn hẹp kiến thức kinh nghiệm nên đề tài luận văn khó tránh sai sót, khuyết điểm Tơi mong góp ý kiến Thầy Cô, Ban lãnh đạo anh chị, Công ty Cuối xin kính chúc q thầy Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO, chú, anh chị Công ty dồi sức khoẻ thành công công việc Tôi xin chân thành cảm ơn Sinh Viên thực TRẦN THỊ THẢO BÉ i LỜI CAM ĐOAN ******* Đề tàiPhân tích hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO” tơi thực hiện, không chép đề tài khác hình thức Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm phát chép đề tài nghiên cứu khác Cần Thơ, ngày ……tháng…….năm 2010 Sinh viên thực TRẦN THỊ THẢO BÉ ii NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP *************************************** …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………… Cần Thơ, ngày ……tháng…… năm 2010 iii BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ……  Họ tên người hướng dẫn:  Học vị:  Chuyên ngành:  quan công tác: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh  Tên học viên: TRẦN THỊ THẢO BÉ  Mã số sinh viên: 4066102  Chuyên ngành: Kinh tế học  Tên đề tài: Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu,…) Các nhận xét khác Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) Cần Thơ, ngày…… tháng năm 2010 NGƯỜI NHẬN XÉT iv BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ……  Họ tên người phản biện:  Học vị:  Chuyên ngành:  quan công tác: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh  Tên học viên: TRẦN THỊ THẢO BÉ  Mã số sinh viên: 4066102  Chuyên ngành: Kinh tế học  Tên đề tài: Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu,…) Các nhận xét khác Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) Cần Thơ, ngày…… tháng năm 2010 NGƯỜI NHẬN XÉT v DANH MỤC BẢNG Bảng 1: TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA NĂM 2007- 2009 20 Bảng 2: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA CƠNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2007- 2009 .24 Bảng 3: TỔNG HỢP DOANH THU THEO LĨNH VỰC KINH DOANH TRONG NĂM 27 Bảng 4: TỔNG HỢP DOANH THU THEO THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM 31 Bảng 5: TÌNH HÌNH CHI PHÍ CỦA CÔNG TY TRONG NĂM .34 Bảng 6: TỔNG HỢP CỦA CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN 2007- 2009 .38 Bảng 7: TỶ SUẤT CHI PHÍ TRÊN DOANH THU .39 Bảng 8: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CƠNG TY GIAI ĐOẠN 2007- 2009 .41 Bảng 9: CÁC CHỈ TIÊU TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÔNG TY QUA NĂM 2007- 2009 .42 Bảng 10: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2009 .47 Bảng 11: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN KẾ HOẠCH TRONG NĂM 48 Bảng 12: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THÀNH THỰC TẾ 55 Bảng 13: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY QUA NĂM 2007- 2009 57 vi DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: ĐỒ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠNG TY 18 Hình 2: ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ GIỮA DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN TRONG NĂM 20 Hình 3: ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ DOANH THU THEO THÀNH PHẦN TRONG NĂM 25 Hình 4: ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ DOANH THU THEO LĨNH VỰC KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2007- 2009 .27 Hình 5: TỶ TRỌNG CỦA DOANH THU CỦA CÔNG TY THEO THỊ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2007- 2009 32 Hình 6: ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ THEO THÀNH PHẦN TRONG NĂM .35 Hình 7: ĐỒ THỊ THỂ HIỆN CÁC TỶ SUẤTVỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI 42 Hình 8: ĐỒ THỊ THỂ HIỆN CÁC TỶ SỐ VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY .46 Hình 8: BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006- 2009 .50 Hình 9: ĐỒ THỊ BIỂU BIỄN SỐ NGÀY BÌNH QUÂN HÀNG TỒN KHO VÀ SỐ NGÀY BÌNH QUÂN KHOẢN PHẢI THU 57 vii MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU .1 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .2 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Lược khảo tài liệu CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .4 2.1.1 Một số vấn đề chung phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 2.1.1.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh .4 2.1.1.2 Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh .4 2.1.1.3 Nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh doanh 2.1.1.4 Ý nghĩa phân tích hoạt động kinh doanh .4 2.1.2 Đối tượng sử dụng để đánh giá, phân tích hiệu hoạt động kinh doanh .5 2.1.2.1 Doanh thu 2.1.2.3 Lợi nhuận .7 2.1.3 Tài liệu sử dụng phân tích 11 2.1.3.1 Bảng cân đối kế toán 11 2.1.3.2 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh 12 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 13 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 13 2.2.2.1 Phương pháp phân tích chi tiết 13 2.2.2.2 Phương pháp so sánh 14 CHƯƠNG 15 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO 15 viii 3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG SỐ 10 15 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty 15 3.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 16 3.2 CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 18 3.2.1 cấu tổ chức .18 3.2.2 Chức nhiệm vụ 18 3.3 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG SỐ 10 .19 Bảng 1: TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA NĂM 2007- 2009 20 3.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 21 CHƯƠNG 23 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ,THỰC TRẠNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG SỐ 10 23 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2007- 2009 23 4.1.1 Phân tích tình hình doanh thu 23 4.1.1.1 Phân tích chung tình hình doanh thu Công ty năm 2007 đến năm 2009 23 Bảng 2: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2007- 2009 24 4.1.1.2 Phân tích doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh 26 Bảng 3: TỔNG HỢP DOANH THU THEO LĨNH VỰC KINH DOANH TRONG NĂM 27 4.1.1.3 Phân tích doanh thu cơng ty theo khu vực 29 Bảng 4: TỔNG HỢP DOANH THU THEO THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM 31 4.1.2 Phân tích tình hình chi phí 33 4.1.2.1 Phân tích chung tình hình chi phí Cơng ty 33 Bảng 5: TÌNH HÌNH CHI PHÍ CỦA CƠNG TY TRONG NĂM 34 4.1.2.3 Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp .36 ix Phân tích hiệu kinh doanh Cơng ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO Dựa vào bảng cân đối kế toán bảng ta thấy, giá trị hàng tồn kho năm 2008 so năm 2007 tăng 23.014 triệu đồng tương ứng tỷ lệ tăng 1,31% Năm 2009, khoản mục tiếp tục tăng so năm 2008 25.876 triệu đồng tương ứng tỷ lệ tăng 0,64% Điều dẫn đến kết vòng quay hàng tồn kho số ngày bình qn hàng tồn kho biến động khơng Cụ thể năm 2007 vòng quay hàng tồn kho 6,16 vòng, năm 2008 giảm 3,14 vòng đến năm 2009 1,83 vòng, tương đương với số ngày bình quân hàng tồn kho 58,4 ngày năm 2007, 114,6 ngày năm 2008 năm 2009 196,7 ngày Điều chứng tỏ giá trị hàng tồn kho chiều hướng xấu Cơng ty cần giải pháp để điều chỉnh hàng tồn kho cho hợp lý Một nhân tố khác ảnh hưởng đến chi phí lãi vay khoản phải thu Theo bảng cân đối kế toán bảng số liệu khoản phải thu tăng giảm không ổn định Cụ thể năm 2008 khoản phải thu giảm 30.404 triệu đồng đến năm 2009 khoản phải thu 24.481 triệu đồng tăng so năm 2008 15.553 triệu đồng Điều làm cho vòng quay khoản phải thu tương ứng 2,15 vòng năm 2007, 3,83vòng năm 2008 năm 2009 5,92 vòng, ứng với số ngày bình quân khoản phải thu 167,4 ngày năm 2007, năm 2008 94 ngày 60,8 ngày năm 2009 Ta thấy số ngày bình quân khoản phải thu giảm dần qua năm kỳ phân tích, điều chứng tỏ cơng ty giải pháp làm giảm số vốn bị chủ đầu cơng trình chiếm dụng làm giảm chi phí trả lãi vay cơng ty 4.3.3.3 Nhân tố chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp cơng ty tăng dần qua năm kỳ phân tích làm giảm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Cụ thể năm 2008 so năm 2007 giảm 968 triệu đồng, đến năm 2009 chi phí tăng làm lợi nhuận kinh doanh công ty so năm 2008 giảm 1.477 triệu đồng Việc chi phí tăng qua năm cơng ty cổ phần hóa nên nên cần phải hoàn thiện máy quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh xây thêm Xí nghiệp thủy điện vào năm 2007 đưa vào hoạt động cuối năm 2008 nên góp phần làm tăng chi phí quản lý Ngồi ra, cơng ty chi phí để thu hút chất xám giữ chân nguồn nhân lực kinh nghiệm nhằm để đảm bảo nguồn phát GVHD:Ths Nguyễn Phạm Thanh Nam 58 SVTH: Trần Thị Thảo Bé Phân tích hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO triển lâu dài Mặc dù, chi phí quản lý khác chi phí tiếp khách, chi phí văn phòng khoản chi phí cần thiết cơng ty tiết kiệm để cải thiện hiệu kinh doanh cơng ty 4.3.4 Phân tích SWOT 4.3.4.1 Điểm mạnh (S)  Với đội ngũ cán công nhân viên đông kinh nghiệm Đó điều kiện thuận lợi khơng nhỏ để Cơng ty thực cơng trình lớn như: Nhà máy Xi măng Hà Tiên II, Khu công nghiệp VêDan, dự án đầu khu dân cư Hưng Thạnh,…  Cơng ty đủ lực thực cơng trình từ nhỏ đến lớn, từ cơng trình đơn giản như: cơng trình dân dụng, thủy lợi nhỏ, đến cơng trình phức tạp như: Nhà máy đường Đồng Nai, Sóc Trăng, đài phát sóng phát II, cơng trình nhà máy xi măng Sao Mai, trường học, bệnh viện cơng trình trọng điểm quốc gia…  Khách hàng công ty tương đối đa dạng từ hộ dân nhỏ lẻ khu cơng nghiệp lớn cơng trình cơng cộng đất nước  Cơng ty nhà cung ứng vật liệu truyền thống làm ăn với tin tưởng 4.3.2.2 Điểm yếu (W)  Mặt khác, đội ngũ cán công nhân viên đơng nên gây khó khăn cơng tác quản lý nhân Công ty  Nguồn vốn sản xuất kinh doanh cơng ty tương đối thiếu Số trang thiết bị cơng ty Bên cạnh đó, Cơng ty số cơng trình chậm tốn nên vốn bị ứ đọng nhiều, làm cho vốn lưu động luân chuyển chậm khơng liên tục, ảnh hưởng đến q trình sản xuất kinh doanh công ty 4.3.2.3 hội (O)  Hiện Việt Nam đà phát triển, đặc biệt Việt Nam thức thành viên tổ chức kinh tế giới WTO, nhiều nhà đầu vào Việt Nam hợp tác, nhiều cơng trình xuất hiện,…đó hội cho Cơng ty việc đấu thầu để xây dựng cơng trình kinh tế GVHD:Ths Nguyễn Phạm Thanh Nam 59 SVTH: Trần Thị Thảo Bé Phân tích hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO  Khi thu nhập bình quân xã hội ngày cao, đời sống vật chất đòi hỏi ngày tốt Ở thành phố, Nhà nước thực khu chung cư, dân cư, khu thương mại,…ngày nhiều, hội cho Cơng ty, Cơng ty 51 năm kinh nghiệm ngành xây dựng  Khi dân số ngày tăng đòi hỏi nhà ở, trường học, bệnh viện sở hạ tầng công trình cơng cộng ngày nhiều tạo nhiều hội cho công ty  Đang thời kỳ cơng nghệ đỉnh cao, Cơng ty hội nhập trang thiết bị đại phục vụ cho chuyên ngành xây dựng để thuận lợi cho việc thực cơng trình tầm cỡ quốc gia  Trong năm gần đây, thời tiết diễn thất thường, diễn không theo chu kỳ nó, bão lụt làm hư hại cơng trình công cộng nhà nhân dân gây tổn thất lớn, điều khơng muốn khơng thể tránh khỏi, thiên tai tạo điều kiện thuận lợi để Cơng ty đấu thầu xây dựng nhiều cơng trình 4.3.2.4 Thách thức (T)  Song song với hội từ việc Việt Nam thức trở thành thành viên tổ chức WTO việc nhiều cơng ty xây dựng nước ngồi vào Việt Nam đối thủ cạnh tranh đáng kể Công ty  Bên cạnh đấu thầu xây dựng nhiều cơng trình mới, điều kiện thời tiết thất thường gây khơng khó khăn cho cơng ty giai đoạn thi cơng cơng trình, thi công mùa mưa bão GVHD:Ths Nguyễn Phạm Thanh Nam 60 SVTH: Trần Thị Thảo Bé Phân tích hiệu kinh doanh Cơng ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO CHƯƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN Để đánh giá tốt hiệu kinh doanh cơng ty ngồi việc phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận tiêu tài khả sinh lợi, ta cần tìm hiểu tồn nguyên nhân nằm bên chất hoạt động công ty yếu tố khách quan bên ngồi tác động vào, để từ nhìn tổng quát Cụ thể sau:  Hiện cơng ty chưa phòng marketing Phòng kinh doanh lúc đảm nhận hoạt động kinh doanh với hoạt động marketing Vì chưa phòng marketing nên hạn chế việc tìm kiếm thơng tin thiết yếu khách hàng, thị trường, xu hướng tới kinh tế giới thông tin đối thủ cạnh tranh Bên cạnh đó, Cơng ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO xây dựng lâu, diện tích làm việc khơng đủ cho lực lượng cán công nhân viên ngày tăng, tiện ích văn phòng làm việc chưa đáp ứng nhu cầu ngày cao tốc độ phát triển khoa học công nghệ Vấn đề ảnh hưởng nhiều đến việc tìm nguồn tài trợ vốn thực dự án  Về giá nguyên vật liệu xây dựng tiếp tục tăng thời gian gần số nhà cung cấp giải thích giá thành sản xuất tăng gồm giá nguyên liệu, giá nhân cơng, chi phí vận chuyển tăng… tác động từ việc giá xăng dầu tăng nên ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công cơng trình Cơng ty nhận thầu  Nguồn vốn kinh doanh cơng ty thiếu nên chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, vay vốn ngân hàng Cơng ty phải chịu chi phí trả lãi vay  Các trang thiết bị, máy móc công ty cũ, hàng năm công ty sữa chữa, đổi Tuy nhiên, công suất hạn chế góp phần ảnh hưởng đến lợi nhuận chung công ty GVHD:Ths Nguyễn Phạm Thanh Nam 61 SVTH: Trần Thị Thảo Bé Phân tích hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO  Do đặc điểm kinh doanh ngành xây dựng cơng trình từ lập hồ tham dự thầu đến xét thầu diễn tới năm trời, thi công phải vài năm trời việc tốn cơng trình chậm Bên cạnh đó, đối thủ cạnh tranh ngày nhiều, nên việc đấu thầu tìm kiếm cơng trình gặp nhiều khó khăn 5.2 NHỮNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 2.1 Tăng doanh thu Như phần phân tích, hoạt động kinh doanh chủ yếu công ty xây dựng, xu hướng giảm dần cạnh tranh đối thủ ngành với giá thành thấp, chất lượng cao nhà thiết kế xây dựng tài giỏi, để tăng khả cạnh tranh việc thiết kế mẫu đa dạng phù hợp với thị trường yếu tố quan trọng, nguồn nhân lực công ty chủ yếu cán nhiều năm kinh nghiệm ý tưởng nhiều thiết kế Do đó, muốn làm điều cần đội ngũ cán cơng nhân viên giỏi lực, kiến trúc sư tài để thiết kế cơng trình Do cần kế hoạch sách cụ thể để thu hút nhân tài, từ tăng sức cạnh tranh với đối thủ tất nhiên thắng gói thầu lớn, làm cho doanh thu cơng ty tăng lên Ngồi hoạt động xây dựng Cơng ty cần kế hoạch đầu cho công tác vấn xây dựng thiết kế bảng vẽ cho cơng trình Đây góp phần làm tăng doanh thu công ty Mặc dù Công ty xác định Kiên Giang, Cần Thơ, Long An ba thị trường chủ lực Công ty cần mở rộng thị trường hoạt động nữa.Ngoài ra, cần mở rộng lĩnh vực khác cơng trình cầu cống, đường bộ…đặc biệt khai thác công trình vốn đầu trả Như phần phân tích, việc lợi nhuận thực giảm so kế hoạch phần chủ đầu giao mặt chậm Vì thế, Cơng ty cần phải kết hợp với chủ đầu cách chặt chẽ để thực hợp đồng, trễ so với hợp đồng chủ đầu phải chịu trách nhiệm vấn đề Để cơng ty phát triển bền vững nhân tố vốn quan trọng Thơng qua chương phân tích, công ty nên thực số giải pháp vốn sau: GVHD:Ths Nguyễn Phạm Thanh Nam 62 SVTH: Trần Thị Thảo Bé Phân tích hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO + Tích cực thu hồi vốn chiếm dụng từ chủ đầu Số vốn quan trọng cho việc toán bớt khoản nợ phải trả vay ngắn hạn, trả tiền vật liệu xây dựng, nợ dài hạn, toán thuế khoản phải nộp khác, nhằm cải thiện tình hình tốn, giảm bớt tỷ số nợ, giảm bớt chi phí lãi vay khoản làm giảm lợi nhuận + Cơng ty tăng vốn đầu cách liên doanh với đơn vị khác làm ăn, kêu gọi cơng ty khác đầu vào đơn vị thơng qua phát hành cổ phiếu… Tóm lại, để thực tốt mục tiêu tăng trưởng kinh doanh, từ lợi nhuận tăng theo, cơng ty nên trọng việc đào tạo đội ngũ xây dựng thiết kế Việc hình thành đội ngũ giúp cơng ty thêm nhiều hội làm ăn biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Ngồi ra, cơng ty cần phải nâng cao chất lượng cơng trình Để thực điều cần đầu thêm máy móc thiết bị, kiểm tra chất lượng sản phẩm trước bàn giao, nên tìm nguồn nguyên vật liệu gốc để hạ giá thành cơng trình Từ đó, nâng cao khả cạnh tranh công ty thị trường xây dựng 5.2.2 Giảm chi phí Qua phân tích chương 4, ta thấy tốc độ tăng số chi phí Cơng ty cao so tốc độ tăng doanh thu mức tiết kiệm chi phí Công ty chưa chưa đạt kết tốt Để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty, số giải pháp nhằm giảm chi phí sau:  Đối với chi phí nguyên vật liệu: nên mua nguyên vật liệu tận gốc, lựa chọn nhiều nhà cung cấp mua nơi thấp, giảm chi phí hao hụt q trình sản xuất thi cơng Trong thời gian gần đây, thị trường giá vật liệu xây dựng biến động nhiều Do đó, cơng ty cần dự tốn biến động giá mặt hàng vật liệu Khi dự tốn tình hình thị trường giá loại tăng nên mua vào với khối lượng nhiều để tránh gia tăng cao sau gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cơng trình tiến độ thi cơng Trường hợp khơng dự tốn được, Cơng ty nên dự trữ với khối lượng vừa đủ dùng để hạn chế ảnh hưởng giá giảm tồn kho nhiều giá giảm cơng ty phải gánh chịu khoản chi phí lớn Ngồi ra, nguyên vật liệu tồn kho chủ yếu tiền vay ngắn hạn phải trả khoản lãi giảm bớt lượng hàng tồn kho góp phần làm giảm chi phí cơng ty GVHD:Ths Nguyễn Phạm Thanh Nam 63 SVTH: Trần Thị Thảo Bé Phân tích hiệu kinh doanh Cơng ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO  Như phân tích phần tiêu khả toán nhanh, giá trị hàng tồn kho chiếm tỷ trọng cao tài sản lưu động nên làm cho tỷ số giảm, Cơng ty cần khốn trọn gói khốn phần cơng việc cho đơn vị để đảm bảo chi phí sản xuất dở dang đến mức thấp  Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí vận chuyển cần xây dựng định mức sử dụng điện, nước, điện thoại, nhiên liệu,…đồng thời lập dự tốn chi phí ngắn hạn giúp cơng tác chi phí quản lý cụ thể Thực cơng khai chi phí đến phận liên quan để đề biện pháp tiết kiệm chi phí, chẳng hạn chi phí văn phòng phẩm, nhiên khơng nên khống chế mức q thấp hỗ trợ cho văn phòng làm việc với chi phí hội họp, tiếp khách Vì cơng ty cần lập biên độ dao động thích hợp Bên cạnh đó, Công ty nên theo dõi kiểm tra định kỳ, hàng tháng chế độ thưởng phạt vấn đề  Ngồi ra, cơng ty cần sử dụng tối đa công suất phương tiện vận chuyển, tránh lãng phí xe giá xăng dầu biến động theo chiều hướng tăng nên kéo theo chi phí vận chuyển tăng Thêm vào đó, chi phí tiền lương nhân viên mà đầu xây dựng chương trình quản trị, tăng lương khoản phúc lợi khác bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên để tạo động lực thúc đẩy tinh thần làm việc cống hiến nhân viên thu hút nhân viên giỏi cơng ty hồn tồn cắt giảm bớt lượng nhân viên không cần thiết Điều giúp công ty giảm chi phí cách hợp lý Tuy nhiên, điều quan trọng công ty cần tạo môi trường làm việc thân thiện, xây dựng mối quan hệ làm việc lâu dài nhân viên công ty cách hợp lý  Với cấu trúc vốn nên giảm lượng vốn tín dụng mà nên phát hành cổ phiếu để giảm chi phí sử dụng vốn Cơng ty góp phần làm giảm chi phí Cơng ty  Thực tốt hợp đồng kinh tế nhằm giảm thiểu khoản tiền phạt, bồi thường  Do Công ty trãi 51 năm hoạt động nên nhiều tài sản cố định cũ lỗi thời đem lại hiệu sản xuất chưa cao nên Công ty cần thường xuyên đánh giá xem xét lại tài sản cố định lý tài sản cố định không đem lại hiệu cao để giảm chi phí sử dụng tài sản GVHD:Ths Nguyễn Phạm Thanh Nam 64 SVTH: Trần Thị Thảo Bé Phân tích hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Phân tích hiệu kinh doanh cơng ty ý nghĩa quan trọng nhà quản lý công ty, giúp cho nhà quản lý đề giải pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh giải pháp tài định lúc kịp thời với tình hình kinh doanh cơng ty Cơng ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 trước năm 2007 doanh nghiệp nhà nước nhiều năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói ổn định Do năm 2007, đà phát triển Công ty cổ phần hóa, với tiềm sẵn nổ lực phấn đấu cán công nhân viên, Cơng ty khẳng định vị trí thương trường xây dựng Qua đề tài “Phân tích hiệu kinh doanh Công ty cổ phần đầu xây dựng số 10”, tơi hồn thành nhiệm vụ phân tích tình hình lợi nhuận, doanh thu chi phí số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh công ty thời gian cụ thể năm 2007- 2009 Qua cho thấy hiệu kinh doanh cơng ty kết chưa đạt sau: - Lợi nhuận kinh doanh công ty tăng dần qua năm tỷ lệ tăng năm sau cao so năm trước Ngày nay, kinh tế phát triển nhu cầu xây dựng ngày cao với môi trường cạnh tranh lĩnh vực phức tạp Do đó, Cơng ty phải đương đầu với khó khăn thách thức lớn - Do phải hoạt động thiếu vốn nên hàng năm công ty phải hoạt động nhờ nguồn vốn vay phải trả chi phí lãi vay cao làm cho cấu trúc vốn công ty chưa hợp lý - Công ty quan tâm đến đời sống cán cơng nhân viên cách tăng lương, sách ưu đãi, khen thưởng, khuyến khích, tạo cơng ăn việc làm ổn định - Trong thời gian phân tích, kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn nên làm cho giá đầu vào phục vụ cho kinh doanh biến động tương đối mạnh, làm cho giá thành tăng Từ góp phần làm giảm lợi nhuận Công ty Trong kinh tế nhiều thành phần nay, để thực mục tiêu đề công ty phải không ngừng nâng cao uy tín thương trường cộng GVHD:Ths Nguyễn Phạm Thanh Nam 65 SVTH: Trần Thị Thảo Bé Phân tích hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO thêm mục tiêu cố gắng đồn kết tồn cơng nhân viên tâm vượt qua khó khăn thử thách để hồn thành kế hoạch đặt 6.2 KIẾN NGHỊ  Đối với Công ty - Trong kinh tế thị trường nay, việc cạnh tranh công ty xây dựng ngày căng thẳng phức tạp Để đứng vững mơi trường này, Cơng ty cần phải thường xuyên nắm bắt thông tin cách kịp thời nhanh chóng để thích ứng với mơi trường kinh doanh - Phải thường xun phân tích đánh giá hiệu sử dụng vốn để tìm nhân tố ảnh hưởng để từ đưa giải pháp kịp thời nâng cao hiệu sử dụng vốn - Tăng cường kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ cơng trình, đảm bảo tiến độ thi cơng chất lượng cơng trình để nâng cao uy tín ngành xây dựng - Đối với nguồn nhân lực, Công ty cần sách tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu thực tế Công ty - Kêu gọi đầu từ cổ đông, tăng hợp tác phát triển với công ty khác nguyên tắc lợi, lắng nghe ý kiến đóng góp từ khách hàng nắm tình hình thị trường để kịp thời khắc phục, điều chỉnh sai sót, hạn chế nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, tăng khả chủ động cạnh tranh trước đối thủ  Đối với nhà nước - Do giá nguyên vật liệu tăng vọt thời gian gần vượt ngồi tầm kiểm sốt nhiều quốc gia, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Nhà nước nên sách xiết chặt quản lý giá loại nguyên vật liệu xây dựng - Ngân hàng nhà nước nghiên cứu quy chế tín dụng đảm bảo tiền vay, ưu tiên cho doanh nghiệp uy tín tài lành mạnh - Đối với công tác đấu thầu, đặc biệt công khai thơng tin, theo nhóm nghiên cứu nhà nước Việt Nam cho vấn đề nhiều hạn chế nhiều chứng cho thấy đa số phương pháp khảo sát tham nhũng ngành xây dựng tỏ thiếu xác Do đó, nhà nước cần hệ thống kiểm sốt nghiêm túc việc thực vấn đề GVHD:Ths Nguyễn Phạm Thanh Nam 66 SVTH: Trần Thị Thảo Bé Phân tích hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO TÀI LIỆU THAM KHẢO  Nguyễn Văn Thuận,( 2005) Quản trị tài chính, Nhà xuất thống kê  Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương, (1999) Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất thống kê  Huỳnh Đức Lộng, (1997) Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, nhà xuất thống kê  Chủ biên GS.TS Trần Ngọc Thơ,(2005) Tài doanh nghiệp đại, trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất Thống kê  Nguyễn Tấn Bình, (2004) Phân tích hoạt động doanh nghiệp, nhà xuất thống kê  Nguyễn Thanh Nguyệt, Trần Ái Kết, (1997) Quản trị tài chính, tủ sách Đại học Cần Thơ  Bùi Văn Trịnh, (2009) Bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh  Hồ Thị Quỳnh Trang, (2007) Luận văn tốt nghiệp “Phân tích hiệu hoạt đông kinh doanh công ty xây dựng 621”, khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh, trường Đại học Cần Thơ  Nguyễn Anh Thư, (2009) Luận văn tốt nghiệp: “Phân tích hiệu kinh doanh Cơng ty trách nhiệm hữu hạn ADC”, khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh, trường Đại học Cần Thơ GVHD:Ths Nguyễn Phạm Thanh Nam 67 SVTH: Trần Thị Thảo Bé Phân tích hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO PHỤ LỤC BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU Mã NĂM số 2007 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 74.770 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dich vụ 10 74.770 Giá vốn hàng bán 11 70.759 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 4.010 Doanh thu hoạt động tài 21 35 Chi phí tài 22 1.718 Chi phí bán hàng 24 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2,310 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 16 11 Thu nhập khác 31 9.119 12 Chi phí khác 32 8.319 13 Lợi nhuận khác 40 800 14 Tổng LN kế toán trước thuế 50 818 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 818 “Nguồn: phòng tài kế tốn” GVHD:Ths Nguyễn Phạm Thanh Nam 68 NĂM 2008 91.813 91.813 84.461 7.351 72 2.519 3.539 1.367 233 283 (50) 1.317 1.317 NĂM 2009 98.047 98.047 91.350 6.697 61 742 4.755 1.260 1.824 336 1.487 2.747 689 2.061 SVTH: Trần Thị Thảo Bé Phân tích hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính: triệu đồng TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền tài khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tài ngắn hạn Đầu ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu chứng ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phong giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu khác Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vi trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 3.Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế GVHD:Ths Nguyễn Phạm Thanh Nam 69 MÃ SỐ 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 NĂM 2007 66.574 2.594 2.594 39.333 6.465 8.848 24.020 17.610 17.610 7.037 1.573 5.464 16.119 15.120 22.749 12.000 (9.725) 8020 8020 - NĂM NĂM 2008 2009 53.206 108.089 731 2.037 731 2.037 9.000 9.000 8.668 24.481 6.193 22.335 1.097 1.991 1.638 373 (260) (218) 40.895 66.500 40.895 66.500 2.922 6.070 636 1.444 2.286 4.625 34.841 67.604 33.382 66.037 2.057 19.511 12.416 31.494 (10.359) (11.983) 8.020 8020 8.020 8020 - SVTH: Trần Thị Thảo Bé Phân tích hiệu kinh doanh Cơng ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO IV Các khoản đầu tài dài hạn Đầu vào công ty Đầu vào công ty liên kết, liên doanh Đầu dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II.Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu XDCB GVHD:Ths Nguyễn Phạm Thanh Nam 70 250 251 252 258 259 998 959 39 - 1.458 959 500 - 1.567 959 607 - 260 270 82.693 88.057 175.692 MÃ SỐ 300 310 311 312 313 314 315 316 317 NĂM 2007 63.876 62.837 13.435 9.530 5.370 1.546 151 426 - NĂM NĂM 2008 2009 69.444 156.132 45.187 119.940 17.765 28.235 16.076 40.592 2.467 32.751 2.142 898 196 407 406 4.582 - 318 - - - 319 320 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 32.378 1.038 838 199 18.818 18.818 18.000 818 - 6.051 24.257 18.423 5.644 189 18.614 18.411 18.000 304 107 - 12.474 36.192 17.692 8.317 183 19.560 19.449 18.000 SVTH: Trần Thị Thảo Bé 1.257 191 - Phân tích hiệu kinh doanh Cơng ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO 430 II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng phúc lợi 431 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 40 82.693 (Nguồn: phòng tài kế toán) GVHD:Ths Nguyễn Phạm Thanh Nam 71 203 111 203 111 88.057 175.692 SVTH: Trần Thị Thảo Bé Phân tích hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần đầu xây dựng số 10 IDICO CHÚ THÍCH CÁC ĐỊNH NGHĨA 1, 2, 3, 4, 17 18 Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương, (1999) Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất thống kê 5, Nguyễn Tấn Bình, (2004) Phân tích hoạt động doanh nghiệp, nhà xuất thống kê Nguyễn Tấn Bình, (2004) Phân tích hoạt động doanh nghiệp, nhà xuất thống kê Huỳnh Đức Lộng, (1997) Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, nhà xuất thống kê 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 Chủ biên GS.TS Trần Ngọc Thơ,(2005) Tài doanh nghiệp đại, trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất Thống kê 15 16 Nguyễn Văn Thuận,( 2005) Quản trị tài chính, Nhà xuất thống kê GVHD:Ths Nguyễn Phạm Thanh Nam 72 SVTH: Trần Thị Thảo Bé ... Bé Phân tích hiệu kinh doanh Cơng ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 10 IDICO động kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 nên đề tài: Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu. .. Bé Phân tích hiệu kinh doanh Cơng ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 10 IDICO CHƯƠNG GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO 3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU... kinh tế giới (WTO) Năm 2007 Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 10, theo định số 142/QĐ – BXD Bộ xây dựng Công ty vào bước quỹ đạo Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 10
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư xây DỰNG số 10 IDICO , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư xây DỰNG số 10 IDICO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay