PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY TNHH cấp THOÁT nước cần THƠ

102 16 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:45

Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY TNHH CẤP THỐT NƢỚC CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực LÊ BÌNH MINH DƢƠNG TUẤN ANH Mã số SV:4084233 Lớp: Kinh tế học khóa 34 Cần Thơ – 2012 SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh LỜI CẢM TẠ  Qua bốn năm học tập trƣờng Đại học Cần Thơ hai tháng thực tập Công ty TNHH Cấp nƣớc Cần Thơ, em hồn thành luận văn tốt nghiệp Nhân dịp này, em xin đƣợc nói lời cám ơn chân thành sâu sắc đến tất thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Thầy tận tình truyền đạt cho em kiến thức cần thiết chuyên môn giúp em vững bƣớc tự tin sống Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy Lê Bình Minh Thầy tận tình hƣớng dẫn em làm luận văn Em xin chân thành cảm ơn Cơng ty TNHH Cấp nƣớc Cần Thơ tiếp nhận giúp đỡ em suốt thời gian thực tập quan Đặc biệt, em xin cảm ơn thân thiện, nhiệt tình anh chị đơn vị thực tập, anh chị phòng Tài kế tốn phòng Tổng hợp phận em đƣợc trực tiếp học hỏi, góp phần khơng nhỏ giúp em hoàn thành tốt thực tập tốt nghiệp đề tài luận văn Mặc dù em cố gắng nhiều nhƣng thời gian kiến thức có hạn nên khơng thể tránh khỏi sai sót Kính mong nhận đƣợc đóng góp q thầy để luận văn em đƣợc hoàn chỉnh Cuối em xin kính chúc q thầy, dồi sức khoẻ, thành công công tác giảng dạy, nghiên cứu Kính chúc chú, anh chị Cơng ty TNHH Cấp nƣớc Cần Thơ ln hồn thành tốt nhiệm vụ, giúp Công ty đạt đƣợc tốc độ phát triển cao bền vững thời gian tới Ngày … tháng … năm … Sinh viên thực SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh LỜI CAM ĐOAN  Tơi xin cam đoan đề tài “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Cấp nƣớc Cần Thơ” tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài khơng trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày … tháng … năm … Sinh viên thực (ký ghi họ tên) SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………… Ngày … tháng … năm … Thủ trƣởng đơn vị (ký tên đóng dấu) SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN  ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………… Ngày … tháng … năm … Giáo viên hƣớng dẫn (ký ghi họ tên) SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………… Ngày … tháng … năm … Giáo viên phản biện (ký ghi họ tên) SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………… Ngày … tháng … năm … Giáo viên phản biện (ký ghi họ tên) SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh MỤC LỤC Trang CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu .3 1.4 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .5 2.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Một số vấn đề chung phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 2.1.2 Khái quát doanh thu, chi phí, lợi nhuận 2.1.3 Phân tích số tài 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 17 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 18 CHƢƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH CẤP THOÁT NƢỚC CẦN THƠ 24 3.1.THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 24 3.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 24 3.3 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 26 3.4 QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BỘ MÁY TỔ CHỨC 26 3.4.1 Quy trình sản xuất nƣớc máy 26 3.4.2 Bộ máy tổ chức .28 3.5 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA NĂM 2009 - 2011 34 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA NĂM 2009 - 2011 35 4.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY 35 4.1.1 Phân tích tình hình doanh thu .35 4.1.2 Phân tích tình hình chi phí 44 4.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận 47 4.2 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 51 4.2.1 Hiệu hoạt động kinh doanh chung 51 4.2.2 Hiệu sử dụng tài sản .54 4.2.3 Hiệu sử dụng vốn 62 4.2.4 Hiệu sử dụng chi phí 68 4.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 68 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 76 5.1 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 76 SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 5.1.1 Thuận lợi 76 5.1.2 Khó khăn 76 5.2 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 77 5.3 GIẢI PHÁP 78 5.3.1 Tăng lợi nhuận 78 5.3.2 Cải thiện tình hình tài 80 5.3.3 Một số giải pháp khác 82 CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 6.1 KẾT LUẬN 84 6.2 KIẾN NGHỊ 85 6.2.1 Kiến nghị công ty 85 6.2.2 Kiến nghị nhà nƣớc 86 PHỤ LỤC .87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 1: Qui trình sản xuất nƣớc máy từ nguồn nƣớc sông 27 Hình 2: Qui trình sản xuất nƣớc máy từ nguồn nƣớc ngầm 27 Hình 3: Sơ đồ tổ chức công ty 30 Hình 4: Biểu đồ biểu diễn lợi nhuận công ty qua năm 2009 2011 47 Hình 5: Phân tích tiêu ROA theo mơ hình tài Dupont năm 2011 57 Hình 6: Phân tích tiêu ROE theo mơ hình tài Dupont năm 2011 66 SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh 10 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh + Kết cấu mặt hàng: 783 - Các yếu tố làm giảm lợi nhuận: + Chi phí quản lý: (1.178.343) + Chi phí bán hàng: (17.049) - Giá bán không làm lợi nhuận thay đổi 17.820.083 Vậy qua phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận, cho thấy lợi nhuận tăng 17.820.083 ngàn đồng năm 2011 sản lƣợng tiêu thụ tăng, giá vốn hàng bán giảm lợi nhuận từ kết cấu mặt hàng tăng so với năm 2010 Các yếu tố chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng làm cho lợi nhuận năm 2011 giảm so với 2010 SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh 88 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 5.1 THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN 5.1.1.Thuận lợi Cơng ty doanh nghiệp Nhà nƣớc trực thuộc UBND TP.Cần Thơmột đơn vị kinh tế hạch toán độc lập, đồng thời đơn vị kinh tế mũi nhọn địa phƣơng độc quyền kinh doanh Do khơng có cạnh tranh từ thành phần kinh tế khác thị trƣờng từ tạo điều kiện cho Cơng ty tự chủ việc sử dụng, huy động độc quyền sử dụng vốn để phục vụ sản xuất đem lại hiệu kinh tế cao Do chuyển đổi từ chế bao cấp sang chế thị trƣờng nhƣng có quản lý vĩ mơ Nhà nƣớc, việc giao lƣu mở rộng làm ăn với nƣớc giới thơng thống tạo điều kiện cho công ty kêu gọi đầu tƣ từ bên ngồi cụ thể đƣợc phủ Pháp (Dergemont) viện trợ cho Nhà máy nƣớc Cần Thơ nhập máy móc thiết bị 1.000.000 FRF Đây hệ thống máy móc tiên tiến mà phủ Pháp dành ƣu đãi riêng cho Nhà máy nƣớc Cần Thơ cơng ty gặp khó khăn vốn Từ trƣớc đến Công ty doanh nghiệp tạo đƣợc uy tín với thành phần kinh tế khác địa phƣơng nhƣ quan Thuế, Ngân hàng, quan chủ quản nhƣ doanh nghiệp làm ăn tồn quốc 5.1.2 Khó khăn Bên cạnh thuận lợi Cơng ty gặp khơng khó khăn kìm hãm đến tốc độ tăng trƣởng phát triển công ty Cụ thể nhƣ sau: Thứ nhất, việc sử dụng vốn Công ty Thông thƣờng vốn lƣu động để phục vụ sản xuất thƣờng phải vay chủ yếu Do ngành nƣớc ngành sản xuất đặc biệt, sở sản xuất vật chất, kinh doanh sử dụng nƣớc Công ty không trả tiền tức kỳ mà phải đợi khoảng thời gian sau toán thƣờng khoảng tháng sau toán Những doanh nghiệp lại khách hàng chủ yếu Công ty, nguồn thu nhập đáng kể cho Công ty Trong số trƣờng hợp doanh SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh 89 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh nghiệp, cụ thể doanh nghiệp sản xuất nƣớc giải khát, giấy loại, công ty thủy hải sản…làm ăn thua lỗ bị phá sản, giải thể khoản nợ khơng thể thu hồi đƣợc gây khó khăn cho Cơng ty việc xoay vòng nguồn vốn làm ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động Công ty Do thiếu vốn để xoay vòng nên Cơng ty phải vay thêm từ bên ngồi làm tăng chi phí tài dẫn đến giảm lợi nhuận chung Công ty Trong năm qua, có số doanh nghiệp đối tác Công ty làm ăn bị thua lỗ nên số nợ không thu hồi đƣợc dẫn đến hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Công ty bị suy giảm Thứ hai, chủ trƣơng Ủy ban nhân dân Thành phố phải thực việc xây dựng hệ thống cấp nƣớc cho cho ngƣời dân Xã, khó khăn lớn trƣớc mắt Cơng ty Vì vậy, Cơng ty cần phải có vốn để giải vấn đề Tuy nhiên vốn Công ty sử dụng từ khấu hao mà nguồn thu có hạn định, ngân sách cấp có hạn Chính phần lớn phải vay Ngân hàng chịu lãi gây thiếu vốn Điều nhiều làm ảnh hƣởng đến vốn lƣu động Cơng ty đơi sử dụng nguồn sai mục đích Thứ ba, việc xây dựng giá nƣớc mà quan cấp lúc khống chế đến mức tối đa giá nƣớc Công ty, nhiều tạo cân đối doanh thu chi phí Cuối cùng, chi nhánh cấp nƣớc thuộc Huyện bị lỗ trình sản xuất kinh doanh đầu tƣ ban đầu tài sản lớn nhƣng địa bàn dân cƣ sử dụng nƣớc lại có hạn, doanh thu khơng đảm bảo bù đắp với chi phí bỏ nên Công ty phải bù lỗ cho họ 5.2 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng cao tài sản ngắn hạn cơng ty Hàng tồn kho Cơng ty tồn nguyên vật liệu tồn kho bao gồm: ống nƣớc loại, đồng hồ nƣớc, van, xe cút kít, máy bơm nƣớc…Do q trình bảo quản có xảy mát bị trộm bị hƣ hỏng dẫn đến suy giảm lƣợng tài sản ngắn hạn Cơng ty gây lãng phí thất khơng cần thiết Bên cạnh đó, máy móc thiết bị phận chủ yếu quan trọng hoạt động kinh doanh Công ty, nhƣng Công ty đƣợc xây dựng với thời gian lâu nên công nghệ lạc hậu, không đảm bảo cho SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh 90 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh việc cung cấp nƣớc Trong thời gian gần Công ty mua thêm số máy móc, trang thiết bị đầu tƣ vào sản xuất nhƣng với số lƣợng hạn chế kinh phí hạn hẹp, thiếu vốn đầu tƣ cho công nghệ kỹ thuật nên ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh Công ty Đồng thời, việc vay thêm nhằm mục đích xoay vòng nguồn vốn nên doanh thu sinh từ việc vay để đầu tƣ không đáng kể Nhiều năm doanh thu từ hoạt động tài khơng hoàn thành so với kế hoạch đề Lý khơng hồn thành cơng ty khơng quan tâm trọng mức đến nguồn doanh thu chi phí hoạt động tài ngày tăng thêm phải vay mƣợn từ bên với lãi suất cao Cuối cùng, hệ thống cấp nƣớc đóng vai trò khơng nhỏ việc thúc đẩy kinh tế xã hội, đặc biệt sở hạ tầng có tính chất đinh đến việc đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho sống Nhìn chung hệ thống cấp nƣớc Cơng ty số mặt hạn chế nhƣ nhiều đƣờng ống cũ kỹ, bị xuống cấp trầm trọng dẫn đến việc thất thoát nƣớc lớn Nên nhu cầu cấp thiết phải cải tạo mở rộng hệ thống cấp nƣớc nhƣ xây dựng sở hạ tầng ngày nâng cao, tạo điều kiện cho Cơng ty có hội phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu Tuy nhiên nguồn vốn Công ty hạn hẹp nên gặp nhiều khó khăn trình đổi 5.3 GIẢI PHÁP 5.3.1 Tăng lợi nhuận Qua phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận năm 2011 Công ty TNHH Cấp thoát nƣớc Cần Thơ, ta thấy yếu tố làm tăng lợi nhuận tăng sản lƣợng, thay đổi kết cấu mặt hàng, giảm giá vốn hàng bán Các yếu tố làm giảm lợi nhuận chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Do đó, em xin đƣa số giải pháp để nâng cao sản lƣợng tiêu thụ, kiểm soát giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng ảnh hƣởng không nhiều nên không đề cập đến 5.3.1.1 Giải pháp sản lƣợng Qua phân tích doanh thu Công ty tăng qua năm, điều đáng khích lệ song chƣa đạt tốc độ tăng tối đa Vì Cơng ty khơng thể chủ động việc tăng giá bán sản phẩm nên để thúc đẩy tăng doanh thu SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh 91 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh biện pháp hàng đầu tăng khối lƣợng sảm phẩm tiêu thụ Muốn công ty phải mở rộng thị trƣờng, phục vụ không ngƣời dân đô thị mà hộ dân nông thôn, khu dân cƣ Bên cạnh cần phải đầu tƣ cải tiến cơng nghệ để nâng cao chất lƣợng sản phẩm, tạo uy tín chất lƣợng sản phẩm nhằm tối đa hóa sản lƣợng nƣớc tiêu thụ, tăng doanh thu hoạt động Muốn thực điều trƣớc hết cơng ty phải có đội ngũ kỹ sƣ giỏi, am hiểu máy móc thiết bị Mà muốn có đội ngũ kỹ sƣ tốt cơng ty phải chăm lo công tác bồi dƣỡng, cho kỹ sƣ học khóa đào tạo chun mơn để nâng cao kiến thức Vì vấn đề nhân lực cần đƣợc Công ty quan tâm mức Đồng thời, vấn đề chăm sóc khách hàng vấn đề cốt yếu nhằm tăng sản lƣợng tiêu thụ cho Công ty Để thực đƣợc tốt điều Công ty cần cải cách lại máy hành gọn nhẹ, hợp lý tránh thủ tục rƣờm rà gây khó khăn cho khách hàng việc giao dịch nhƣ giải khiếu nại Cán giao dịch phải có thái độ niềm nở, sẵng sàng trả lời tất câu hói từ khách hàng từ tạo thái độ thân thiện cho khách hàng Cơng ty nên có kênh trả lời trực tuyến nhƣ Email, điện thoại để giải đáp thắc mắc khách hàng cách nhanh chóng thuận tiện 5.3.1.2 Kiểm sốt giá vốn hàng bán Chi phí lợi nhuận tỷ lệ nghịch với muốn tăng lợi nhuận phải giảm chi phí Do cần số giải pháp để giảm giá vốn hàng bán nhƣ sau: Tiết kiệm chi phí việc mua hàng Không thu mua lẻ tẻ với số lƣợng nhỏ để giảm chi phí vận chuyển nhƣ chi phí thu mua, thu mua ngun vật liệu Cơng ty nên có kế hoạch thu mua rõ ràng theo yêu cầu sản xuất, phải kiểm tra số lƣợng lẫn chất lƣợng nguồn nguyên liệu nhập kho Khi Công ty dự đốn đƣợc tình hình thị trƣờng giá loại tăng nên mua vào với khối lƣợng nhiều để tránh tăng giá cao gây ảnh hƣởng nhiều đến giá thành sản phẩm Trƣờng hợp khơng dự đốn đƣợc cơng ty nên tồn trữ với khối lƣợng vừa đủ dùng để giảm ảnh hƣởng giá giảm tồn kho nhiều giá giảm cơng ty phải gánh chịu khoản chi phí lớn Ngoài để tiết kiệm nguyên vật liệu tiêu hao cần cải tiến công tác bảo quản giảm hƣ hỏng chất lƣợng SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh 92 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Đối với đơn vị cung ứng Công ty cần xây dựng mối quan hệ kinh tế mang tính lâu dài ổn định Thiết lập cho nhiều kênh thu mua nguyên liệu cho Cơng ty Xây dựng mối quan hệ liên kết, hỗ trợ nhau, hai bên có lợi, dù giá ngun liệu có biến động nhiều Cơng ty bị tác động nhẹ Chi phí sản xuất chung chiếm tỷ trọng cao tổng chi phí giá vốn hàng bán Cơng ty cần có biện pháp tiết kiệm chi phí nhƣ mua nguyên vật liệu với giá hợp lý, giảm khoản chi phí sản xuất chung Ngồi tình trạng giá điện, xăng dầu ln biến động có chiều hƣớng tăng cao nhƣ Cơng ty cần phải sử dụng tối đa công suất hoạt động máy móc phƣơng tiện vận tải để tránh sử dụng lãng phí nguồn nhiên liệu Đồng thời, xây dựng định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, kiểm sốt chi phí khâu cơng đoạn cơng nghệ sản xuất sản phẩm Nâng cao suất lao động, nâng cao công suất sử dụng thiết bị máy móc tài sản cố định nhằm giảm giá thành sản phẩm Cơng khai chi phí đến phận có chế độ thƣởng phạt thích hợp việc sử dụng tiết kiệm hay lãng phí chi phí từ nâng cao ý thức tiết kiệm nhân viên 5.3.2 Cải thiện tình hình tài - Tăng nguồn vốn lưu động Huy động vốn nhàn rỗi cán công nhân viên Công ty Trƣớc thực tế khó khăn vốn nhƣ Cơng ty nên có chủ trƣơng huy động vốn nhàn rỗi cán công nhân viên Công ty Điều khơng có lợi cho Cơng ty việc huy động vốn khơng phải chấp, mà gắn liền trách nhiệm quyền lợi công nhân viên với công ty Tất nhiên Công ty phải trả lãi cho khoản vay Bên cạnh Cơng ty phát hành trái phiếu Với tình hình Nhà nƣớc có chủ trƣơng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc, nhƣng Cơng ty TNHH Cấp thoát nƣớc Cần Thơ Doanh nghiệp phục vụ cơng ích nên cổ phần hóa việc lâu dài khó thực đƣợc Tuy nhiên cơng ty huy động vốn cách phát hành trái phiếu Muốn giải pháp mang tính thuyết phục lực tài Cơng ty phải lành mạnh bên cạnh Cơng ty phải nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh uy tín Cơng ty SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh 93 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh thị trƣờng - Đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động Đây giải pháp tích cực tăng tốc độ luân chuyển vốn lƣu động giảm đƣợc nhu cầu vốn điều kiện nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh không thay đổi Để thực đƣợc giải pháp Cơng ty cần phải tính tóan dự trữ lƣợng hàng hóa hợp lý vừa đảm bảo cho trình sản xuất vừa tránh tình trạng tồn đọng khâu dự trữ Đồng thời, Công ty cần làm tốt công tác thu hồi nợ cách khách hàng khác Cơng ty áp dụng phƣơng thức toán khác để giảm bớt khoản phải thu khách hàng, thu hồi vốn nhanh cho Công ty Cán Công ty nên thƣờng xuyên theo dõi khả thu hồi nợ đến hạn để tiến hành nhắc nhở, đôn đốc khách hàng trả nợ hạn cách mở sổ theo dõi chi tiết khoản nợ, tiến hành xếp khoản phải thu theo tuổi Nhƣ vậy, công ty biết đƣợc cách dễ dàng khoản đến hạn để có biện pháp hối thúc khách hàng trả tiền Định kỳ Công ty cần tổng kết công tác tiêu thụ, kiểm tra khách hàng nợ số lƣợng thời gian toán, tránh tình trạng để khoản thu rơi vào tình trạng nợ khó đòi Nếu khách hàng tốn chậm công ty cần xem xét cụ thể để đƣa sách phù hợp nhƣ thời gian hạn nợ, giảm nợ nhằm giữ gìn mối quan hệ sẵn có nhờ quan chức can thiệp áp dụng biện pháp không mạng lại kết Bên cạnh đó, trƣớc ký kết hợp đồng với doanh nghiệp, Cơng ty phải tìm hiểu trƣớc tình hình hoạt động doanh nghiệp hoạt động nhƣ nào? Có bị thua lỗ hay khơng? Để từ định có nên ký hợp đồng với doanh nghiệp, nhằm hạn chế việc doanh nghiệp khơng có trả trả nợ cho Cơng ty Đồng thời Công ty phải ghi thêm điều khoản hợp đồng nhƣ Doanh nghiệp bị phá sản thua lỗ Cơng ty đƣợc ƣu tiên tốn trƣớc - Giảm chi phí tài Khi lập kế hoạch vốn lƣu động phải vào kế hoạch vốn kinh doanh đảm bảo cho phù hợp với tình hình thực tế thơng qua việc phân tích, tính tốn SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh 94 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh tiêu kinh tế, tài kỳ trƣớc với dự đốn tình hình hoạt động kinh doanh, khả tăng trƣởng năm tới dự kiến biến động thị trƣờng Sau so sánh chi phí huy động vốn từ nguồn tài trợ để tài trợ để lựa chọn kênh huy động vốn phù hợp, kịp thời, tránh tình trạng thừa vốn, gây lãng phí thiếu vốn làm gián đoạn hoạt động kinh doanh công ty, đồng thời hạn chế rủi ro xảy Chi phí tài ln tăng qua năm Cơng ty cần xem xét lại khoản chi phí thật không cần thiết khoản đầu tƣ khơng mang lại hiệu để có biện pháp cắt giảm phù hợp Công ty nên xem xét hạn chế tối đa khoản vay với lãi suất cao cách huy động nguồn vốn khác, khoản vay với lãi suất ƣu đãi sử dụng triệt để nguồn vốn tự có Cụ thể, số nguồn mà Cơng ty huy động vốn Ngân hàng nhƣ từ nguồn vốn liên doanh, liên kết với Công ty khác; Công ty sử dụng vốn chiếm dụng nhƣ phải trả ngƣời bán, ngƣời mua trả tiền trƣớc, khoản phải trả khác…thực chất nguồn vốn huy động nhƣng sử dụng khoản vốn Cơng ty khơng phải trả chi phí sử dụng, nhƣng khơng mà Cơng ty lạm dụng nguồn vốn mà Cơng ty chiếm dụng tạm thời Bên cạnh sử dụng nguồn vốn vay, Cơng ty phải tính đến khả thu hồi để trả tiền gốc lãi cho ngân hàng, không nên để nợ hạn phải chịu lãi suất cao làm uy tín Cơng ty dẫn đến khó khăn cho việc vay vốn sau 5.3.3 Một số giải pháp khác - Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Tăng cƣờng công tác quản lý, kiểm tra hàng tồn kho nhằm hạn chế tình trạng mát máy móc thiết bị nhƣ Có chế dộ lƣơng thích hợp bảo vệ để họ yên tâm làm việc đồng thời có chế độ thƣởng phạt hợp lý nhằm kỷ luật bảo vệ thiếu trách nhiệm gây mát Nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản cho tồn cáncơng nhân viên Cơng ty Đồng thời, hàng tháng, kế tốn hàng hóa cần đối chiếu sổ sách, phát số hàng tồn đọng để xử lý, tìm biện pháp để giải phóng số hàng hóa tồn đọng để nhanh chóng thu hồi vốn SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh 95 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Đồng thời, thƣờng xuyên theo dõi biến động thị trƣờng hàng hóa Từ dự đốn định điều chỉnh kịp thời việc nhập lƣợng hàng hóa kho trƣớc biến động thị trƣờng Đây biện pháp quan trọng để bảo tồn vốn cơng ty Cuối cùng, lý bớt số trang thiết bị cũ kỷ lạc hậu để lấy tiên mua máy móc thiết bị đại suất cao nhằm tăng hiệu hoạt động Công ty lên - Giải pháp nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu Theo tình hình chung ngành cấp nƣớc tỷ lệ thất thốt, thất thu nƣớc cao Vì cải cách hệ thống quản lý để giảm thất quản lý hành có tầm quan trọng nhƣ cải tạo đƣờng ống để giảm bớt thất thoát Bằng cách cải cách máy quản lý theo nguyên tắc giám sát từ xuống dƣới tự giám sát lẫn nhƣ tỷ lệ thất thoát nƣớc tự nhiên giảm đáng kể Bên cạnh đó, với tỷ lệ thất thốt, thất thu nhƣ Công ty cần nỗ lực để giảm bớt tỷ lệ thất thoát đến mức thấp cách với việc cải tạo mạng lƣới đƣờng ống Công ty cần tổ chức tốt công tác quản lý chống thất thoát khách hàng gian lận nhƣ thƣờng xuyên kiểm tra đồng hồ nƣớc, phát kịp thời trƣờng hợp vi phạm đồng thời xử lý cách triệt để nhằm hạn chế thất thoát Đồng thời, nâng cao hiểu biết cho khách hàng nhƣ tuyên truyền, vận động họ đề cao ý thức trách nhiệm Công ty nhƣ Nhà nƣớc Ngồi ra, Cơng ty phải định kỳ thay đổi đồng hồ nƣớc cho khách hàng lắp đặt, sử dụng lâu năm độ xác khơng đánh giá khối lƣợng nƣớc làm ảnh hƣởng đến quyền lợi khách hàng sử dụng nhƣ nhà cung cấp nƣớc SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh 96 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế thị trƣờng nhƣ doanh nghiệp muốn tồn phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải thực có hiệu Để đạt đƣợc hiệu ngày cao sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải thƣờng xuyên phân tích kết hoạt động kinh doanh để có nhìn tồn diện, đắn khả sức mạnh nhƣ hạn chế mình, để giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu chiến lƣợc kinh doanh phù hợp nhằm đem lại hiệu kinh doanh ngày cao Công ty TNHH Cấp thoát nƣớc Cần Thơ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nƣớc, chức sản xuất cung cấp nƣớc địa bàn TP Cần Thơ Trong năm qua Cơng ty hồn thành xuất sắc nhiệm vụ cung cấp nƣớc cho ngƣời dân, sở sản xuất kinh doanh Công ty hồn thành vai trò sữa chữa bảo trì đƣờng ống bị cố, đảm bảo sữa chữa lắp kịp thời cho ngƣời tiêu dùng Công ty thực tốt nhiệm vụ quản lí tài sản tài chính, sử dụng quản lý chi phí tốt, đảm bảo việc cung cấp tài cho hoạt động kinh doanh diễn thuận lợi…Và qua trình phân tích thu đƣợc số kết sau: Hiệu sử dụng nguồn lực Công ty nhƣ tài sản dài hạn, vốn chủ sở hữu, vốn vay, chi phí tốt, bên cạnh Cơng ty đạt đƣợc nhiều thành cơng đáng khích lệ nhƣ mua sắm thêm số máy móc trang thiết bị mới, đầu tƣ nâng cấp công suất nhà mày, cố phần hóa Cơng ty trực thuộc Tuy nhiên hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn tƣơng đối kém, máy móc thiết bị đa số tƣơng đối cũ kỹ, ý thức tiết kiệm ngƣời lao động chƣa cao Bên cạnh công tác sử dụng quản lý tài sản Công ty làm tốt công tác đào tạo bồi dƣỡng cán ngƣời lao động Công ty Thƣờng xuyên tổ chức buổi tập huấn chuyên mơn lẫn trị Đồng thời ln tạo đƣơc khơng khí vui tƣơi hòa đồng nội thƣờng xuyên tổ chức chƣơng trình văn nghệ vào ngày lễ tết SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh 97 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Hàng năm Cơng ty đóng góp lƣợng khơng nhỏ cho tổng giá trị sản lƣợng đất nƣớc, góp phần vào tăng trƣởng phát triển kinh tế nƣớc nhà Đồng thời Cơng ty ln hồn thành tốt nghĩa vụ thuế Nhà nƣớc Đối với vấn đề xã hội, Công ty quan tâm đến cán công nhân viên Công ty, lập quỹ ủng hộ ngƣời nghèo, giúp đỡ gia đình khó khăn địa bàn TP Cần Thơ Còn vấn đề bảo vệ mơi trƣờng, Cơng ty ln tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ môi trƣờng Hiện Công ty đầu tƣ vào dự án xử lý nƣớc thải cơng nghệ cao phủ Đức tài trợ Mục đích dự án giảm thiểu mức độ nhiểm nƣớc thải từ nâng cao sức khỏe cho ngƣời dân Nói tóm lại xét mặt kinh tế, xã hội, môi trƣờng cơng ty hồn thành tốt đạt hiệu cao Đây thành khích lệ đáng hoan nghênh công ty Trong năm 2012 hứa hẹn có nhiều khó khăn nhƣng khơng hội thuận lợi cho cơng ty phát triển nhƣ tình hình kinh tế Việt Nam ổn định so với năm trƣớc Các dự án đầu tƣ bắt đầu hoạt độnghiệu Với chủ trƣơng cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nƣớc, tƣơng lai Công ty bắt đầu trình cổ phần hóa hoạt dộng Công ty hứa hẹn phát triển Qui mô ngày đƣợc mở rộng, hiệu hoạt động kinh doanh ngày đƣợc nâng cao 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Kiến nghị công ty Tăng cƣờng cơng tác quản lý chi phí sản xuất theo nghị định 59 phấn đấu tiết kiệm, chống lãng phí, thu chi ngun tắc Có biện pháp hạn chế việc thất nƣớc nay, góp phần tiết kiệm đƣợc nguồn tài nguyên nƣớc cho công ty quốc gia Tiếp tục bồi dƣỡng tập huấn nâng cao tay nghề cho cán công nhân viên Công ty, nhằm nâng cao chất lƣợng thi công nhƣ chất lƣợng lập hồ sơ thiết kế dự tốn cơng trình xây dựng Cơng ty cần thay đổi máy quản lý cồng kền có Đẩy mạnh việc tìm kiếm thăm dò mở rộng thị trƣờng, phát triển mạng lƣới kinh doanh SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh 98 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Hạn chế tối đa hao hụt xuất, nhập tồn trữ hàng hố Có sách tồn trữ nguyên vật liệu thích hợp với nhu cầu thị trƣờng, đề biện pháp mềm dẽo, linh hoạt khâu toán nhằm làm tăng hiệu sử dụng vốn lƣu động Nâng cao quản lý chất lƣợng sản phẩm, nhằm đảm bảo sức khỏe cho ngƣời tiêu dùng, đồng thời đảm bảo cung cấp nƣớc liên tục nhƣ thƣờng xuyên trì bảo quản thiết bị máy móc xử lý kịp thời cố xảy thiết bị, mạng cung cấp nƣớc 6.2.2 Kiến nghị nhà nƣớc Kiến nghị đƣợc cấp cấp ngân sách nhiều để tốn cơng trình mà cấp đạo vay vốn để thi công Tiếp tục đƣợc bố trí vay vốn ƣu đãi quỹ hỗ trợ đầu tƣ Quốc gia nguồn Ngân hàng đầu tƣ phát triển nhƣ vay vốn nƣớc Trong quy hoạch xây dựng kiến nghị đƣợc chọn vị trí mặt cho cơng trình Cơng ty đƣợc nhiều thuận lợi để đảm bảo kinh phí đầu tƣ thấp tiến độ thi công nhanh Kiến nghị sở xây dựng làm đầu mối đạo việc thi cơng cơng trình sở hạ tầng để tránh làm hƣ hại lẫn gây thất lãng phí tạo điều kiện cho hồn thành nhiệm vụ SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh 99 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA CƠNG TY TNHH CẤP THOÁT NƢỚC CẦN THƠ 2008 ĐẾN 2011 ĐVT: 1.000đ NĂM 2008 2009 2010 2011 TÀI SẢN a TÀI SẢN NGẮN HẠN 9.234.909 9.748.207 19.089.497 23.943.954 612.987 698.461 834.143 934.589 ngắn hạn 4.687.098 4.815.893 8.577.933 12.127.126 III Hàng tồn kho 3.376.908 3.523.810 4.851.744 3.456.870 557.916 710.043 4.825.677 7.425.369 b TÀI SẢN DÀI HẠN 138.990.220 142.224.030 153.750.844 171.019.946 I Tài sản cố định 129.235.905 130.934.000 134.087.330 139.054.385 25.000 25.000 25.000 25.000 9.729.315 11.265.030 19.638.514 31.940.561 148.225.129 151.972.237 172.840.341 194.963.900 a NỢ PHẢI TRẢ 18.909.090 25.078.006 43.908.034 55.107.755 I Nợ ngắn hạn 12.098.765 13.866.206 21.830.782 25.217.202 II Nợ dài hạn 6.810.325 11.211.800 22.077.252 29.890.553 b VỐN CHỦ SỞ HỮU 129.316.039 126.894.231 128.932.307 139.856.145 I Vốn chủ sở hữu 127.678.909 126.091.275 129.313.085 138.542.751 1.637.130 802.956 (380.778) 1.313.394 148.225.129 151.972.237 172.840.341 194.963.900 I Tiền & TĐT II Các khoản phải thu IV Tài sản NH khác II Các khoản đầu tƣ tài DH III.Chi phí XD CBDD TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN II.Nguồn kinh phí quỹ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (Nguồn: Phòng tài kế tốn) SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh 100 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY TNHH CẤP THỐT NƢỚC CẦN THƠ 2009 ĐẾN 2011 ĐVT: 1.000đ CHỈ TIÊU NĂM 2009 2010 2011 hàng cung cấp dịch vụ 144.988.697 155.354.834 189.427.623 Giá vốn hàng bán 117.476.088 120.424.081 135.481.395 27.512.609 34.930.753 53.946.228 290.064 466.158 322.124 4.350.966 4.195.420 6.442.472 72.516 77.693 94.742 4.495.998 4.506.191 5.684.534 18.883.193 26.617.607 42.046.604 Thu nhập khác 333.574 776.930 947.422 10 Chi phí khác 217.548 233.079 284.227 11 Lợi nhuận khác 116.026 543.851 663.195 18.999.219 27.161.458 42.709.799 4.749.805 6.790.365 10.677.450 14.249.414 20.371.093 32.032.349 Doanh thu bán Lợi nhuận gộp BH & CCDV Doanh thu hoạt động TC Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 12 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 13 Chi phí thuế TNDN 14 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Nguồn: Phòng tài kế tốn) SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh 101 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Quang, 2011, Phân tích báo cáo tài chính, NXB Tài Nguyễn Phạm Thanh Nam, Trƣơng Chí Tiến, 2007, Quản trị học, NXB Thống kê Trần Bá Trí, 2011, Giáo trình Quản trị tài chính, Đại học Cần Thơ Trần Quốc Dũng, 2009, Nguyên lý kế toán, NXB Giáo dục Việt Nam SVTH: Dƣơng Tuấn Anh GVHD: Lê Bình Minh 102 ... trò phân tích hoạt động kinh doanh - Phân tích hoạt động kinh doanh công cụ để phát khả tiềm tàng hoạt động kinh doanh mà cơng cụ cải tiến chế quản lý kinh doanh - Phân tích hoạt động kinh doanh. .. Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH Cấp nƣớc Cần Thơ làm luận văn tốt nghiệp cần thiết 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH. .. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA NĂM 2009 - 2011 34 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA NĂM 2009 - 2011 35 4.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY TNHH cấp THOÁT nước cần THƠ , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY TNHH cấp THOÁT nước cần THƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay