Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất Chè trên địa bàn xã Lùng Vai huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)

69 25 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2018, 23:43

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất Chè trên địa bàn xã Lùng Vai huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất Chè trên địa bàn xã Lùng Vai huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất Chè trên địa bàn xã Lùng Vai huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất Chè trên địa bàn xã Lùng Vai huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất Chè trên địa bàn xã Lùng Vai huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất Chè trên địa bàn xã Lùng Vai huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất Chè trên địa bàn xã Lùng Vai huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM LÝ TH U QU KINH T C A CÁC H S N XU T CHÈ TRÊN A BÀN XÃ LÙNG VAI, HUY T NH LÀO CAI KHÓA LU N T T NGHI H o : Chính quy Chuyên ngành : Khuy n nơng Khoa : KT&PTNT Khố h c : 2011 - 2015 IH C I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM LÝ TH U QU KINH T C A CÁC H S N XU T CHÈ TRÊN A BÀN XÃ LÙNG VAI, HUY T NH LÀO CAI KHÓA LU N T T NGHI H t o : Chính quy Chun ngành : Khuy n nơng L p : K43 - KN Khoa : KT&PTNT Khoá h c : 2011 - 2015 Gi IH C ng d n : ThS Bùi Th Thanh Tâm i L IC t nghi thi u v i m i sinh viên , , t v i th c ti n s n xu giúp sin c chuyên môn t thành m t c nhân n m tr c lí thuy t gi i v th c hành, bi t v n d ng nhu n nhuy n lí thuy t vào th c hành Xu t phát t c s nh t trí c KT & ng, ban ch nhi m khoa i H c Nông Lâm Thái Nguyên, ti n hành th c t p t t nghi p v tài u qu kinh t c a h s n xu a bàn xã Lùng Vai, huy n khóa lu c bày t lòng bi thành t i th y cô giáo khoa Kinh T c bi t cô giáo Bùi Th Thanh Tâm i H c Nông Lâm c ti ch b o tơi su t q trình th c hi ban o, cán b ng d n, i o bà nhân dân th i gian qua , kinh nghi m th c t b n thân có h n ch , th i gian th c t p khơng nhi u, khóa lu n khơng th tránh kh i nh ng thi u sót.Vì v y, r t mong nh n cs n c a th y cô giáo, anh ch v i nh n i dung khóa lu c hồn thi Tơi xin chân thành c Sinh viên Lý Th i quan ii DANH M C CÁC B NG Trang B ng 2.1 Di n tích tr ng chè th gi i .24 B ng 2.2 Di t, s ng chè c a m t s c th gi i 2011 25 B ng 4.1 Tình hình s d a xã Lùng Vai t 2012- 2014 38 B ng 4.2 B ng t l h nghèo c a xã Lùng Vai t B ng 4.3 B 2012 B u nhân kh u, dân s s - 2014 .41 ng c a xã Lùng Vai t 2014 41 mm my i, thách th c c a xã Lùng Vai 46 B ng 4.5 S h tham gia th c hi n tr a bàn nghiên c n 2012-T5/2014 47 B ng 4.6 Di t tr ng chè c a h Error! Bookmark not defined B ng 4.7 Tình hình h tr chi phí cho h nơng dânError! Bookmark not defined B ng 4.8 Các kho n chi phí cho s n xu t chè Error! Bookmark not defined B ng 4.9 Hi u qu kinh t c a h nông dântr 51 B ng 4.10 H ch toán kinh t so sánh gi a chè vàcây ngô 52 B ng 4.11 Nhu c u phát tri n chè c a h nông dân 53 DANH M C CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Top 10 th ng xu t kh u c a Vi .29 iii DANH M C CÁC T BVTV : B o v th c v t CN : Công nghi p CSHT h t ng FAO :T ch HQKT : Hi u qu kinh t KH : K ho ch KT : Kinh t LMLM : L m m long móng NN : Nơng nghi p PTNT : Phát tri n nông thôn SXKD : S n xu t kinh doanh T :T n TMDV VI T T T c Nông nghi p Liên Hi p Qu c i d ch v TNHH : Trách nhi m h u h n UBND : y Ban Nhân Dân iv M CL C PH N 1: M U tv 1.2 M uc tài 1.3 M c tiêu .2 1.4 Yêu c u c tài c t p nghiên c u khoa h c .3 c ti n .3 PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U .4 lý lu n 2.1.1 Khái ni m v m v hi u qu hi u qu kinh t 2.1.3 Gi i thi u chung v chè m, yêu c u v s ng nhân t u ki n sinh thái, vai trò c a chè cu c n s n xu t chè 11 th c ti n 24 2.2.1 Tình hình s n xu t tiêu th chè th gi i .24 2.2.2 Tình hình s n xu t tiêu th chè Vi t Nam 28 2.2.3 Tình hình s n xu t tiêu th chè t nh Lào Cai 30 2.2.4 Tình hình s n xu t tiêu th chè huy 2.2.5.Tình hình s n xu t tiêu th chè xã Lùng Vai 32 PH NG, N 30 P NGHIÊN C U 33 ng ph m vi nghiên c u .33 m th i gian ti n hành 33 m 33 3.2.2 Th i gian 33 3.3 N i dung nghiên c u 33 u 33 v 3.4.1.Thu th p s li u th c p 33 3.4.2.Thu th p s li p 34 lý s li u 34 3.5 H th ng ch tiêu nghiên c u .34 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 36 a bàn nghiên c u 36 u ki n t nhiên 36 u ki n kinh t - xã h i .38 nl n vi c nâng cao hi u qu kinh t c a nông h s n xu t chè 45 4.2 Th c tr ng k t qu s n xu t c a h s n xu huy a bàn xã Lùng Vai nh Lào Cai 47 4.2.1 T ng s h tham gia th c hi n tr 4.2.2.Tình hình di a bàn xã Lùng Vai .47 t s ng c a h u tra Error! Bookmark not defined 4.2.3 K t qu s n xu a h 4.3 Hi u qu kinh t c a h 4.3.1 Hi u qu kinh t ,xã h u tra .48 u tra Error! Bookmark not defined ng c iv i dân xã Lùng Vai Error! Bookmark not defined 4.3.2 Các y u t ng t i hi u qu kinh t chè 53 ng, m c tiêu nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh chè 54 ng 54 4.4.2 M c tiêu 54 4.5 xu t gi i pháp nh m nâng cao hi u qu kinh t c a bàn 54 4.5.1 Nhóm gi i pháp v kinh t 54 4.5.2 Nhóm gi i pháp v k thu t 55 4.5.3 Nhóm gi i pháp v 4.5.4 Gi i pháp v h t ng 56 ng .56 PH N 5: K T LU N VÀ KI N NGH 58 vi 5.1 K t lu n 58 5.2 Ki n ngh 59 TÀI LI U THAM KH O 61 I Tài li u Ti ng Vi t 61 II Tài li u Internet 61 PH N M U tv Vi t Nam v i t ng di n tích r ng t nhiên 33 tri i núi, n m vùng nhi r u ki n t nhiên thu n l i nên th c v t r ng ng R ng có vai trò quan tr c bi ¾ di n tích iv i s ng c i, ng bào s ng r ng, g n r ng ph thu c vào r ng R ng khơng ch cung c p g mà cung c c a hang tri c s n quý ph c v cho nhu c u cu c s ng ng bào mi n núi R t, ch ng xói mòn, làm s ng ngu c, b o v ng mang l i giá tr n Tuy nhiên v i s phát tri n c a xã h i, s bùng n c a dân s th gi i, r ng b thu h p v di n tích, gi m sút v ch ng Nguyên nhân ch y u c a m t r ng s can thi p thi u hi u bi t c i V u ki n s hai thác r ng m t cách kh c h i c a nó.Ngồi nh ng bi t lâm sinh nh ng bi n pháp v kinh t , xã h i thi u khoa h ng tiêu c n r ng Nhi u nghiên c u g ng r ng m t nh ng gi i pháp t t nh t cho b o v phát tri n r ng kinh doanh lâm s n g , kinh doanh lâm s n g cho phép t mi nb ov c ngu n thu nh p kinh t i dân c r ng.[14] Chè cơng nghi p dài ngày có giá tr kinh t cao, có v trí quan tr ng i s ng sinh ho i s ng kinh t i, c tr ng ph bi n th gi i, tiêu bi u m t s qu c gia thu c khu v c ChâuÁ Trung Qu c, Nh t B n, Vi t Nam Chè s n ph m có giá tr xu t kh u r t l n, c ta chè m t m t hàng nông s n xu t kh u m nh nh thu ngo i t cao.Theo s li u c a T ng c c Th kh u c a Vi t 134.000T v i kim ng v giá tr so v i k iv c i thi i s ng kinh t i ngu n ng chè xu t t 179.5 tri [13] i ngu n thu nh p cao i, t nh, c làm cho b ph n lao a nh t quy t tri vùng nông th i ng 34 t nh thành c kinh t dài, có th c M t khác, chè có chu k ng, phát tri n cho s n ph m liên t c kho ng 30 t chu k kéo dà Hi n, t ng di n tích chè t a.[1] a bàn huy t chè búp c a huy ng kho ng 40 - 50 t n t s n xu huy ng Kh t 33,5 t a ng S n ph m chè ch y u dành cho xu t kh u Nhi u h nh tr c nghèo, nâng cao thu nh p.[12] V tr n k ho ch tr ng m i 250 chè t n tích chè Shan ch ng cao 200 Chè tr ng m i ch y u t p trung t i B n Xen, Lùng Vai, B n L u, Thanh Bình, Cao u Nhin.Hi n s n xu t nông nghi p, chè không ch c [12] Xu t phát t a ch nông dân s n xu Lào Cai kh u u qu kinh t c a h a bàn xã Lùng Vai, huy tài nghiên c u nh m góp ph nh y vi c s n xu t xu t a bàn t nh Lào Cai 1.2 M uc tài u qu kinh t chè c a h huy a xã Lùng Vai, n 2013 - 2014 t ng, gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t a bàn huy n 1.3 M c tiêu - c th c tr ng phát tri n, hi u qu kinh t c bàn xã Lùng Vai,huy a bàn huy n nh nhân t a nh Lào Cai n hi u qu kinh t c a chè c gi i pháp nh m nâng cao hi u qu kinh t c a chè 47 4.2 Th c tr ng k t qu s n xu t c a h s n xu Vai huy a bàn xã Lùng nh Lào Cai Hi 2.000 1.431 chè kinh doanh, t p trung ch y u t i xã B n L u, Thanh Bình, B n Xen, Lùng Vai Vài l v nh cao so v i th t bình quân 7.000 m cu i ng/kg 4.2.1 T ng s h tham gia th c hi n tr ng a bàn xã Lùng Vai B ng 4.5 S h tham gia th c hi n tr a bàn nghiên c u giai n 2012-2014 Thôn 2012 2013 2014 Lùng Vai 79 86 93 Lùng Vai 64 74 79 T o Giàng 53 59 65 T o Giàng 45 42 46 Na H 46 57 64 Na H 39 46 52 i4 28 36 32 39 42 46 28 31 34 B n Sinh 36 30 29 B n Làn 24 27 30 C c Lày 22 25 29 B 29 27 21 N m Ch 17 22 24 Tà San 18 16 21 Na Lang 38 41 43 i3 17 14 18 14 17 20 Thôn Ch Ch u 32 35 40 C c Cái 38 46 52 T ng 706 773 838 (Ngu 48 4.2.2 Tình hình di t s B ng 4.6 Di S h T ng di n 50 u tra t tr ng chè c a h T ng di n t ng c a h t TB tích chè ( ha) ( ha) 193 55,8 S ng (t n) (t n) 1,2 66,96 Giá bán TB ng/kg) 6,5 ( Ngu n : T ng h p t s li T b ng 4.6 cho th y, qua s li u tra t ng di h 55,8 chi m 28.91% t ng di u tra ) t tr ng chè c a t nơng nghi p c a h Trung bình di n tích tr ng chè c a m i h u tra u cho th y di n tích tr ng chè c a h l n - bi c tình hình h tr chi phí c ch c u b ng sau: B ng 4.7 Tình hình h tr chi phí cho h nơng dân K t qu STT Kho n h tr V n t S phi u T l (phi u) (%) 0/50 13/50 26 Gi ng 50/50 100 Phân bón 2/50 ( Ngu n : T ng h p t s li Qua b ng cho th gi ng, gi h i dân t a u tra ) c h tr hoàn toàn v c cung c p hồn tồn t cơng ty chè Thanh Bình Trong t ng s 50 u tra có 13 h c h tr v c c p phân bón, h u tra chi m 4%, ch nh ng h cc pr t chi m 26%, chi m t l th p R t h c c p phân bón có h t ng s 50 h cc ng phân i dân t chi v phân bón H u h t h nông dân u thi u v n s n xu t 50/50 h 49 4.2.3 K t qu s n xu a h u tra B ng 4.8 Các kho n chi phí cho s n xu Ch tiêu S ng Thành ti n ng) Phân lân (Kg) m (Kg) ng) 10.000 5000 5.000.000 5.000 10.000 5.000.000 0 45 50.000 20.250.000 600.000 600.000 400.000 3.600.000 Phân chu ng (Kg) Thu hái (Công) n chè (L n) Thu c tr sâu (L n) ( Ngu n : T ng h p t s li T b ng 4.8 cho th y, s n xu nhi u nh có th ng i dân t n d i công gi c ngu n ng có s n c i phí th c t s gi có th u tra ) c ph n l i nhu n t t nhi u ng u vào cho s n xu i nhi u M c thu nh u v c cao Tuy nhiên có m t s h c hi u qu mong mu n, ch y u thi ch li ng, ng c a th i ti t nóng q, ngu n v n h n i dân v n áp d t truy n th ng, s d ng thu c BVTV ng 4.3 Hi u qu kinh t c a h u tra 4.3.1 Hi u qu kinh t ,xã h ng c iv i dân xã Lùng Vai Trong s n xu t nơng, lâm nghi p chè m t truy n th nh m t tr nh cho nhi ng th Hi u qu xã h i +T nc c i quy t vi c làm n n quan tr ng vi ng kinh t c a m 50 ng, tái s n xu c th c hi n m t cách có hi u qu , góp ph n gi m t l n kho ng cách gi a nơng thơn mi n ng b Xóa b n ch m d t phá r ng làm r y, c ng c qu c phòng vùng biên gi i + Duy trì phát huy b n s cc i dân Lào Cai nói chung Hi u qu ng + che ph r ng c ninh v che ph r ng góp ph m b o anh ng, gi m nh v thiên tai, gi m xói mòn r c, gi cân b ng sinh thái, góp ph n +T ng c u hòa ngu n nh phát tri n kinh t xã h i p Hi u qu kinh t T ng h p k t qu u tra 50 h th u qu kinh t c a chè ng hi u s gi a t giá s n xu t hi u qu m th hi HQKT = K t qu Hay H = Q : c ng chi phí b i d ng cơng th c tính c a là: Chi phí b C H Hi u qu kinh t Q K t qu c C Chi phí b c HQKT s n xu ch cs d c h t ph i ho ch tốn chi phí v t s n xu t kh d ng nhân v i giá c a Các y u t chi phí thu ng s n ph m Nó t ng u vào bao g m: phân, n chè chi phí khác 51 B ng 4.9 Hi u qu kinh t c a h nông dântr STT Thôn Di t tr ng chè Trung bình thơn (ha) 7,8 36.168.000 T o Giàng 7,5 54.650.000 T o Giàng 3,5 40.250.000 Tà San 43.874.000 C c Cái 4,5 29.680.000 Na H 7,3 59.926.000 Na H 2,5 13.687.500 Lùng Vai 6,3 24.301.000 Lùng Vai 2,6 18.150.000 10 B n Sinh 4,5 34.610.000 ( Ngu n : T ng h p t s li * So sánh hi u qu kinh t gi a chè v i khác t u tra ) a bàn a bàn xã Lùng Vai ch y u s n xu t nông nghi p dân tham gia nhi i c s n xu t khác nhau, ch y gia c m s n xu t lúa, ngô chè Bên c nh s n xu t chè h tham gia tr c coi lo i có hi u qu kinh t bàn, v l u ki n t nhiên phù h th c hi u qu kinh t doanh v i ngô i dân tr ng ngô v i di i cao t a i n kinh 52 B ng 4.10.H ch toán kinh t so sánh gi a chè ngô Ch tiêu Cây chè Cây ngô Thành ti n Thành ti n ng) ng) T ng chi 34.450.000 23.000.000 Phân lân 5.000.000 5.000.000 m 5.000.000 8.000.000 20.250.000 9.000.000 600.000 Thu c tr sâu 3.600.000 3.000.000 T ng thu 7.800.000 18.300.000 Giá bán 6.500 6.000 1200 3050 35.750.000 13.600.000 Thu ho ch 1000d n chè t Kg L i nhu n thu n ( Ngu n: T ng h p t s li B ng th hi n so sánh gi a hai lo i tr c ph bi n u tra) a bàn, b ng th hi n giá tr tham gia s n xu t hai lo i tr ng giá tr th lo i tr Công tác chuy Cây chè: Ch t hi u qu t s n xu t chè ng d ntat o tán chè, tr ng d m nh ng b ch t di n tích chè tr ng m - Trong t ng s 50 h t u tra có 13 h tham gia t p hu t tr ng a bàn xã Lùng Vai, chi m 26% t ng s 50 h , t l th p Nhu c u phát tri n chè c i giá tr kinh t ng bi b ot i cao, giá c chè th i dân v n th y l i ích t chè, nên v n mu n trì, ng th i nh ng h thêm Tuy nhiên v n h ng v n mu n tr ng m di n tích tr ng chè, thi u nhân lao 53 ng u ki t thích h p v i chè, ngồi chè r t r tr ng , i khác Nh c B ng 4.11 Nhu c u phát tri n chè c a h nông dân STT K t qu Nhu c u S phi u (phi u) T l (%) Gi nguyên di n tích 32/50 64 Gi m di n tích 2/50 M r ng di n tích 17/50 34 Tr ng thêm gi ng m i 7/50 14 ( Ngu n : T ng h p t s li 4.3.2 Các y u t - u tra ) ng t i hi u qu kinh t chè ng c a gi ng chè Chè lo i tr ng có chu k s n xu t dài, gi ng chè t quan tr i v i s n xu t Do v y, vi c nghiên c u ch n, t o s d ng gi ng t t phù h p cho t ng vùng s n xu r t s m Gi ng chè tranh th c nhà khoa h ng t n ch m c bi t i s n xu t quan tâm t t búp, ch ng s n ph ng nguyên li n hi u qu s n xu t kinh doanh c nh ng M i s n ph i m t nguyên li u nh nh, m i vùng, u ki n sinh thái l i thích h p cho m t ho c m t s gi ng chè Vì v ph góp ng hóa s n ph m chè t n d ng l i th so sánh c a m i vùng sinh thái c n im tt - ng thích h p v u ki n khí h u : u ki n m i vùng ng tr c ti nóng làm cho búp chè b n c a sâu b nh h i - Sâu, b nh h t c a chè b R y xanh, B ph ng chè m => t chè, th i ti t i, B Nh ng nhi u lo i sâu, b nâu, B xít mu i, B nh ph ng chè, B nh m nâu, B m xám, B ng yêu c u k ho ch s n xu t chè cao hi u qu kinh t xã h m tr ng Vi t Nam góp ph n nâng ng c a s n xu t chè c n áp d ng b 54 gi u tri n khai gi ng chè m i gi i pháp r t quan tr ng, c n thi t cho vi c phát tri n chè c v c m t lâu dài ng, m c tiêu nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh chè ng - Là s 62 huy n nghèo c a c c Nhi ng b nhân dân dân t c huy n nông lâm nghi p, khai thác ti ch u h m nh c td c tr ng n, hình thành vùng chuyên canh ngày rõ nét, góp ph n h t l h nghèo qua t - Trong nh gi y m nh chuy n d u kinh t p y, quy n Huy lãnh ch o ban ngành ch a huy n tích c c ng d ng ti n b khoa h c - k thu t vào s n xu t, quy ho ch hình thành vùng s n xu t chuyên canh 4.4.2 M c tiêu + Xây d ng vùng nguyên li u 50 chè ch ng cao tr ng b ng gi ng ch bi n theo công ngh s n xu t chè Ô Long(n m d án phát tri n vùng nguyên li n 2012-2115) + Ti p t c m r ng, nâng cao dây chuy n s n xu t, trì cơng su t 60T ngun li m b o tiêu th h t nguyên li u chè Shan c a xã vùng th p theo nâng công su t nhà máy lên 100T nguyên li u c S ban nghành sàn h tr k t n i, qu ng bá tiêu th s n ph m 4.5 xu t gi i pháp nh m nâng cao hi u qu kinh t c a bàn 4.5.1 Nhóm gi i pháp v kinh t V n u t vai trò r t quan tr i v i s n xu t nông nghi p nói i v i vi c phát tri n chè nói riêng Vì v y, c n ph i có nh ng sách k p th ki n ra, c n ph cu h tr v v n cho h tr n v th t c t u i dân ti p c n v i ngu n v n m t cách nhanh hi u qu nh t Ngoài u ch nh m t l lãi su t, có hình th c cho vay theo th i gian n s n xu t chè b i vì, v i ngành chè vi t 55 trình s n xu t t tr ng m nhi n thu ho ng i l cho trình s n xu c bi thu h i v n ph i tr i qua i dân không yên tâm vào vi i v i h có kinh t 4.5.2 Nhóm gi i pháp v k thu t i dân c n không ng ng t trau d i, h c h i nâng cao ki n th c s n xu t chè thông qua tìm hi u, tham kh o n ph m sách báo, t p chí, Internet, tham quan mơ hình, h c h i kinh nghi m t h s n xu t gi i ngoà ng công tác khuy n nông, chuy n giao ti n b khoa h c k thu t n h tr ng chè, xây d ng mơ hình c i t o, thay th gi ng chè nh p n ch t, ng cao y m nh vi c áp d ng ti n b khoa h c vào khâu c a trình s n xu ph c v cho vi c thu ho ch, phòng tr sâu b nh, góp ph ng, gi m chi phí th ngồi, ti t ki m th h ng th i h n ch ng th i k r chè Vi Ch c s thi u n xu ng d n tích chè kinh doanh, thu hái chè nguyên li thu ch bi n H n ch t nâng cao ch ng s n ph m chè sau c b o v th c v t, áp d ng tri qu n lý d ch h i t ng h p y m nh thâm canh di n tích chè kinh doanh, c i t li thu nâng cao ch ng d ng s n ph m chè sau ch bi n Ch o n tích chè kinh doanh, thu hái chè nguyên li u búp thu nâng cao ch ng s n ph m chè sau ch bi n H n ch t thu c b o v th c v t, áp d ng tri n lý d ch h i t ng h p Phòng tr qu n lý sâu b nh theo h th ng qu n lý d ch h i t ng h p (IPM), h n ch vi c s d ng lo i thu c tr sâu, tr h c, thu c th o m gi ng t n lo i thu c tr sâu sinh c tr sâu s n ph m chè Tuyên 56 truy n, v ng h cao ch n xu t chè theo tiêu chu n VIETGAP nh m nâng ng s n ph kinh t n ph m góp ph n nâng cao hi u qu i dân nâng cao thu nh Th c hi n chuy m nghèo u gi ng: Trong nh ck thu t ngày phát tri n m nh m nên nhà khoa h c, vi n nghiên c u lai t o thành công nhi u gi ng chè m t ch ng ch u sâu b nh h i t t, thích nghi v kh c nghi ng cao, có kh u ki ng ngày thay th cho gi t, ch kinh doanh, ng th a bàn huy vào m t s gi ng m i cho hi u qu t cao, ch LDP2, m t s gi ng ch ng t t nh , PH1, c tr ng th nghi Tiên, Kim Tuyên, T Quý ng áp d ng lo i phân h ng công ngh sinh h c vi c s n xu t lo i phân h bi i ch k t h p v i vi c s d ng c gi t, gi m thi u vi c s d ng phân hóa h c góp ph n gi m chi phí s n xu t 4.5.3 Nhóm gi i pháp v h t ng Các c i dân t t h n h tr t ng, nâng c p công trình ph c v cho s n xu t chè.Nâng c p h th g mc thu n ti n cho ho thu ho ch, v n chuy n tiêu th Xây d ng nh ng b u ki nh i chè h th i nh ng i ng cán b có k thu t cao,có kh p thu nh ng ti n b khoa h c k thu t tiên ti chung c ng tr c bi t th i k n ng h n, khô hanh v ng th i v i vi c c ng c xây d ph i s d ng t ng giao thông, bao i dân cl ph c v vi 4.5.4 Gi i pháp v ng v n ng hi c th gi i,c n tham gia vào trình phát tri n n m t huy a lao 57 ng,pháttri n ngành chè s th c hi m nghèo, t i dân Ngoài l c nh xã h i ng tr ng chè có nhi u chuyên gia k thu t chuyên ngành v chè,ngành chè nên có k ho o khóa h c v b o v chè Các k c t nh c t t nghi p tr v ng n h c i h c ph i có h l p b ng ng cán b qu n lý o nhà máy,các l p b ng cán b qu n lý cua B Nông nghi p Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m M l p t p hu n k thu i tr ng chè ch bi th c khuy n nông Công nhân k thu Nông nghi p Phát tri ng công nhân k thu t c a B o.M m b o chi tri n ngành chè dài h n ph i h p v i B Nông nghi p Phát tri n nông thôn c cán b qu n lý,cán b t p ho c tu nghi p c phát c có ngành s n xu t ch bi n chè tiên ti n c 58 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Qua th i gian nghiên c tài u qu kinh t c a chè , rút m t s a bàn xã Lùng Vai, huy k t lu n sau: Nhìn chung, chè thích h p v Vai, huy u ki n t nhiên c a bàn xã Lùng nh Lào Cai Di n tích tr ng chè l nhiên ch t, s ng chè ng chè th p s d ng nhi i cao, ng thu c BVTV Phát tri n s n xu t chè góp ph n phát tri n kinh t - xã h i, xoá nghèo ng n nh m khai thác t t ti m , th m nh c S n xu t chè lao góp ph n c i thi n nâng cao ng, gi i quy t ph xanh t tr ng i s ng kinh t c i c nhi u cơng c làm Ngồi tr ng chè có tác d ng i núi tr c, b o v ng sinh thái a bàn, góp ph n tích c c vào s hình thành t n t i phát tri n h th ng nông nghi p b n v ng Hi u qu kinh t c a chè nhìn chung v c tr ng chè ch ng m t ph n nhu c u c Vi c áp d ng ti n b khoa h c k thu t vào s n xu tr ng.H u h c i dân thi u hi u bi t khoa h c k thu t, vi c s d ng phân bón vơ c tr sâu v ng nên d không cao, chè r t nhi u t ng b n ch ng chè t hóa h c thu c b o v th c v t ch chi m t l cao, chi phí cho thu c tr sâu phân bón hóa h c cao i dân thi u v i dân thu ho ch chè nh c a th th p n giá c ng( chè l a) chè b sâu b nh ch ng chè 59 5.2 Ki n ngh nâng cao a hi u qu kinh t c a chè a bàn xã Lùng Vai, huy n nh Lào Cai th i gian t iv - t s ki n ngh sau: c: c c n áp d ng sách cho vay dài h n v i vi c m r ng di n tích chè cho vay ng n h n v tr ng c a th vào tình hình th c ng chè mà có sách h tr nông dân m t cách k p th i h p lý - H tr n nông - ng b sách nông nghi c bi t iv n núi i v i t nh - T nh y ti p t c nghiên c bi n pháp, gi i pháp cho trình phát tri n che c v di t, s ng, ch bi n tiêu th th i quy ho ch vùng chè c th Xây d vùng, t u ki n m r ng th xu t v v ng ng s n xu t cho m i ng, h tr cho vùng ch bi t, v n bi n - T nh c n có sách tr c p, tr i tr ng chè c th Có sách tr c p 100% phân hóa h c thu c b o v th c v t u kéo dài th i gian vay tín d tr n i tr ng chè phù h p v i chu kì i dân h m i v i quy - T p trung ti p c ng ngu n v tr t bên ngồi v n t có c a cá nhân - Th c hi n hi u qu sách, d - n ho ng s n xu t chè h t ng nh m ph c v c phát tri n t t nh t - Phòng Nơng nghi p c n ph i h p v i Tr m khuy n nông huy xuyên m l p t p hu n, chuy n giao ti n b khoa h c k thu Khuy n khích, v i dân tr ng ch bi n chè s ch nh m ng i dân ng nhu c u 60 cao v an toàn th c ph m c ch i tiêu dùng Nâng cao giá thành s n ph m ng chè góp ph m nghèo ti n t i làm giàu t chè i v i h nông dân - a bàn c n t trau d i, nâng cao ki n th c vi c s n xu t chè thơng qua sách báo, n ph - Xóa b nh ng t p quán canh tác chè l c h u - ng thâm canh, tuân th áp d tr ch n ph thu t m b o an toàn th c ph m, nâng cao ng s n ph - i dân c ym i hóa vào s n xu t chè, ti t ki m th t ng -C n th c hi n liên k t v i doanh nghi p vi c cung c p nguyên li u, tiêu th s n ph m có th n nh g n bó lâu dài v i s n xu t chè n i dung c a khóa lu n nghiên c u v hi u qu kinh t c a bàn xã Lùng Vai,huy ch v th n th c nên n nhi u sai sót, kính mong s b lu nh Lào Cai Do h n c sâu s c n c a th y, giáo c hoàn thi 61 TÀI LI U THAM KH O I Tài li u Ti ng Vi t u qu kinh t s n xu t chè c a h nông dân Lê Lâm B ng (2008), a bàn huy n - Yên Bái Nguy n Qu ng Bình (2012), Th c tr ng gi i pháp phát tri n chè t i xã Yên - huy - t nh Phú Th , Bài gi ng PowerPoint chè, Nguyên Hà Vi ng (2008), Giáo trình b nh nơng nghi p, i h c Nông Nghi p ng (2013) ánh giá hi u qu Vai, huy n th t t i xã Lùng nh Lào Cai David Ricardo (1817), Nh n c a tr kinh t h c thu khóa Nguy n H u Kh i (2005), Cây chè Vi phát tri n, (NXB Lao c c nh tranh xu t kh u ng xã h i,) ng H nh Khôi (1993), Chè công d ng c a chè, (NXB Khoa h t Hà N i,) Lê T Ng c Oanh (1999) Giáo trình chè, i h c Nơng Lâm Thái Nguyên 10 Ng c Qu , Nguy n Kim Phong (2008), Nghiên c m nông sinh h c bi n pháp k thu t canh tác cho m t s gi ng chè nh p n i Thái Nguyên 11 UBND xã Lùng Vai, Báo cáo tình hình phát tri n kinh t xã- h i, an ninh- qu c a xã Lùng Vai II Tài li u Internet 12 http://wikimapia.org/17392555/vi/Huy%E1%BB%87nM%C6%B0%E1%BB%9Dng-Kh%C6%B0%C6%A1ng 13 http://www.khotailieu.com 14 http://www.vitas.org.vn 15 http://voer.edu.vn 16.https://www.google.com/search?q=t n+ti ng+vi t ... u qu kinh t chè c a h huy a xã Lùng Vai, n 2013 - 2014 t ng, gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t a bàn huy n 1.3 M c tiêu - c th c tr ng phát tri n, hi u qu kinh t c bàn xã Lùng Vai, huy a bàn huy... nghi p, chè không ch c [12] Xu t phát t a ch nông dân s n xu Lào Cai kh u u qu kinh t c a h a bàn xã Lùng Vai, huy tài nghiên c u nh m góp ph nh y vi c s n xu t xu t a bàn t nh Lào Cai 1.2 M... c tr ng k t qu s n xu t c a h s n xu huy a bàn xã Lùng Vai nh Lào Cai 47 4.2.1 T ng s h tham gia th c hi n tr 4.2.2.Tình hình di a bàn xã Lùng Vai .47 t s ng c a h u tra Error! Bookmark
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất Chè trên địa bàn xã Lùng Vai huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất Chè trên địa bàn xã Lùng Vai huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay