Đánh giá thực trạng công tác thẩm định DA đầu tư sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

78 21 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2018, 21:35

Trong không khí hội nhập và phát triển, huyện Nậm Pồ đã vươn lên rất mạnh mẽ về mặt kinh tế xã hội. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong khoảng 5 năm gần đây đạt gần 20%năm đưa huyện Nậm Pồ trở thành huyện có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh nhất tỉnh Điện Biên và gấp khoảng 3 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước, đời sống của nhân dân huyện Nậm Pồ ngày càng được nâng cao. Có được thành công trên là do có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương và sự nỗ lực không ngừng của các thành phần kinh tế, trong đó không thể phủ nhận vai trò rất quan trọng của các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện.Vì vậy, việc tạo điều kiện tốt nhất cho các hộ phát triển là yêu cầu cấp thiết đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Tại các địa phương, cơ quan được UBND mỗi huyện giao trực tiếp theo dõi về hộ kinh doanh cá thể là phòng Tài chính Kế hoạch. Với chức năng quan trọng là cơ quan tham mưu cho UBND huyện Nậm Pồ trong việc ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thẩm định DA đầu tư tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nậm Pồ là để lựa chọn những DA phù hợp với yêu cầu. Đó là căn cứ chủ yếu để UBND huyện Nậm Pồ ra quyết định phê duyệt các DA. Do vậy thẩm định DA của các hộ gia đình là một công việc quan trọng và rất cần thiết của phòng Tài chính – Kế hoạch. Để có thể đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định các DA sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình, trước hết chúng ta cần đánh giá được chính xác thực trạng công tác thẩm định tại đây ra sao? Có những thành công, hạn chế, tồn tại nào? Và nguyên nhân là do đâu? Do đó trong quá trình thực tập tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nậm Pồ em đã quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu của mình là “Đánh giá thực trạng công tác thẩm định DA đầu tư sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên” Trường ĐH Kinh tế QTKD Khoa Kinh tế MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Theo thống kê Bộ Kế hoạch Đầu tư, nước có khoảng 2,7 triệu hộ kinh doanh cá thể Còn theo thống kê điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam Tổng cục Thống kê, giá trị tăng trung bình năm hộ gia đình Việt Nam 15,5 triệu đồng Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) quy giá trị gia tăng khu vực doanh nghiệp hộ gia đình Việt Nam tương đương với gần 13% góp vào GDP nước Hoạt động hiệu hộ cá thể giúp giải việc làm, tăng thu nhập, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà mạng lưới rộng lớn nhất, phát triển tận vùng xa, vùng khó khăn mà lĩnh vực kinh doanh khác không đáp ứng Nhờ đó, hộ kinh doanh cá thể kênh quan trọng phân phối lưu thơng hàng hóa tới vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn Giúp cân đối thương mại phát triển kinh tế địa phương Vì hộ cá thể trở thành mắt xích quan trọng hệ thống kinh tế nói chung kinh tế huyện Nậm Pồ nói riêng, đặc biệt huyện Nậm Pồ giai đoạn phấn đấu để trở thành Thị xã công nghiệp vào năm 2015 Trong khơng khí hội nhập phát triển, huyện Nậm Pồ vươn lên mạnh mẽ mặt kinh tế xã hội Với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng năm gần đạt gần 20%/năm đưa huyện Nậm Pồ trở thành huyện có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh tỉnh Điện Biên gấp khoảng lần tốc độ tăng trưởng chung nước, đời sống nhân dân huyện Nậm Pồ ngày nâng cao Có thành cơng có lãnh đạo sáng suốt Đảng, quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương nỗ lực không ngừng thành phần kinh tế, khơng thể phủ nhận vai trò quan trọng hộ kinh doanh cá thể địa bàn huyện Vì vậy, việc tạo điều kiện tốt cho hộ phát triển yêu cầu cấp thiết quan quản lý nhà nước Tại địa phương, quan UBND huyện giao trực dõi hộ kinh doanh cá thể phòng Tài Kế hoạch Với chức quan trọng quan tham mưu cho UBND huyện Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Tình_K9KTĐT B Trường ĐH Kinh tế QTKD Khoa Kinh tế Nậm Pồ việc định phê duyệt dự án đầu tư, thẩm định DA đầu tư phòng Tài – Kế hoạch huyện Nậm Pồ để lựa chọn DA phù hợp với yêu cầu Đó chủ yếu để UBND huyện Nậm Pồ định phê duyệt DA Do thẩm định DA hộ gia đình cơng việc quan trọng cần thiết phòng Tài – Kế hoạch Để đưa giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định DA sản xuất kinh doanh hộ gia đình, trước hết cần đánh giá xác thực trạng cơng tác thẩm định sao? Có thành công, hạn chế, tồn nào? Và nguyên nhân đâu? Do q trình thực tập phòng Tài – Kế hoạch huyện Nậm Pồ em định lựa chọn đề tài nghiên cứu “Đánh giá thực trạng cơng tác thẩm định DA đầu tư sản xuất kinh doanh hộ gia đình phòng Tài – Kế hoạch huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên” Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Đề tài nghiên cứu thực trạng công tác thẩm định DA đầu tư sản xuất kinh doanh hộ gia đình phòng Tài - Kế hoạch huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên Từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn thẩm định dự án đầu tư - Đánh giá khái quát huyện Nậm Pồ phòng TC - KH huyện Nậm Pồ - Đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án sản xuất kinh doanh hộ gia đình phòng TC – KH huyện Nậm Pồ - Đề xuất số giải pháp để hồn thiện cơng tác thẩm định dự án sản xuất kinh doanh hộ gia đình phòng TC – KH huyện Nậm Pồ Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Tình_K9KTĐT B Trường ĐH Kinh tế QTKD Khoa Kinh tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu chủ yếu thực trạng công tác thẩm định dự án sản xuất kinh doanh hộ gia đình phòng Tài – Kế hoạch huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên 3.2 phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Về không gian: Đề tài nghiên cứu chủ yếu phòng TC - KH huyện Nậm Pồ 3.2.2 Về nội dung: Đề tài nghiên cứu công tác thẩm định dự án đầu tư sản xuất kinh doanh hộ gia đình phòng TC - KH trước trình UBND huyện Nậm Pồ xem xét phê duyệt 3.2.3 Về thời gian: Các số liệu thu thập từ năm 2008 đến 2011 Kết cấu nội dung khóa luận gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn thẩm định dự án đầu tư sản xuất kinh doanh Chương 2: Đặc điềm địa bàn nghiên cứu phương pháp nghiên cứu Chương 3: Công tác thẩm định DA đầu tư sản xuất kinh doanh hộ gia đình phòng Tài – Kế hoạch huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Tình_K9KTĐT B Trường ĐH Kinh tế QTKD Khoa Kinh tế CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1.1 Khái niệm Đầu tư: Là hy sinh nguồn lực để thực hoạt động nhằm tạo giá trị định tương lai lớn so với nguồn lực bỏ Các nguồn lực vốn, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động trí tuệ Dự án đầu tư: Có nhiều quan điểm DA đầu tư Đứng góc độ khác ta có khái niệm DA đầu tư riêng Có số quan điểm sau: - Theo luật đầu tư 2005: DA tập hợp đề xuất bỏ vốn trung dài hạn để tiến hành hoạt động đầu tư, địa bàn cụ thể khoảng thời gian xác định - Về mặt hình thức: DA đầu tư tập hồ sơ, tài liệu trình bày cách chi tiết, có hệ thống hoạt động chi phí theo kế hoạch nhằm đạt kết thực mục tiêu định tương lai - Trên góc độ quản lý: DA đầu tư công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư hay lao động để tạo kết tài kinh tế xã hội thời gian - Trên góc độ kế hoạch: DA công cụ thể kế hoạch chi tiết công đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội làm tiền đề cho việc định đầu tư tài trợ cho DA - Về nội dung: DA đầu tư tổng thể hoạt động chi phí cần thiết bố trí theo kế hoạch chặt chẽ với lịch thời gian địa điểm xác định để tạo mới, mở rông tạo sở vật chất định nhằm thực mục tiêu định tương lai Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Tình_K9KTĐT B Trường ĐH Kinh tế QTKD Khoa Kinh tế Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh Phân loại DA theo lĩnh vực hoạt động xã hội, người ta chia DA đầu tư thành DA đầu tư sản xuất kinh doanh, DA đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật, DA đầu tư phát triển sở hạ tầng… Ta hiểu DA đầu tư sản xuất kinh doanh tập hợp đề xuất bỏ vốn trung dài hạn để thực hoạt động sản xuất sản phẩm kinh doanh thương mại thời gian xác định địa bàn định nhằm thu lại lợi nhuận Trong khuôn khổ đề tài “đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư sản xuất kinh doanh hộ gia đình phòng Tài – Kế hoạch huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên”, CĐT DA hộ gia đình Do tất DA mà họ thực DA đầu tư sản xuất kinh doanh Để tiện cho nghiên cứu trình bày khóa luận, phần gọi chung “dự án đầu tư sản xuất kinh doanh” “dư án” Thẩm định dự án đầu tư sản xuất kinh doanh Do đặc trưng DA có tính bất định rủi ro cao nên để giảm bớt rủi ro, tránh tình trạng cấp phép cho DA không khả thi gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế, xã hội quốc gia, trước định đầu tư, CĐT, tổ chức tài trợ vốn hay quan quản lý nhà nước, cấp có thẩm quyền cần xem xét, đánh giá lại toàn nội dung DA, xem thực DA có triển vọng mang lại lợi nhuận khơng, có phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hay khơng?… có cách mức độ Đó cơng tác thẩm định DA đầu tư Thẩm định DA đầu tư sản xuất kinh doanh việc tổ chức thẩm tra, xem xét cách tồn diện, khách quan, có sở khoa học chi tiết nội dung DA nội dung liên quan đến DA nhằm khẳng định tính khả thi DA đó, từ định đầu tư cho phép đầu tư Thẩm định DA đầu tư khâu quan trọng giai đoạn xem xét cấp phép đầu tư cho DA Vì kết thẩm định phải độc lập với ý muốn chủ quan từ phía Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Tình_K9KTĐT B Trường ĐH Kinh tế QTKD Khoa Kinh tế 1.1.2 Đặc đểm - Thẩm định DA đầu tư tiến hành trước DA vào thực - Cơng tác thẩm định q trình tạo sản phẩm, báo cáo thẩm định Đây sản phẩm từ trí tuệ kinh nghiệm cán thẩm định Họ khơng có hiểu biết mơi trường trị đất nước, mà đưa đánh giá xác tính khả thi DA sở tiêu xác định cách chuyên nghiệp - Cần nhận thức tầm quan trọng công tác thẩm định, không nên quan niệm thủ tục hợp pháp để phê duyệt cấp phép đầu tư, cấp vốn, vay vốn hay nhận tài trợ - Nhiệm vụ công tác thẩm định tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá DA, đưa kết luận, kiến nghị cho phù hợp với DA, để DA thực thi - Để việc thẩm định DA đạt kết cao cần phải đảm bảo tính hợp pháp, toàn diện, khách quan, chuẩn xác, kịp thời - Mục tiêu việc thẩm định đưa phục vụ cho việc định đầu tư 1.1.3 Bản chất Thẩm định DA đầu tư sản xuất kinh doanh trình tổ chức hay cá nhân có nhiệm vụ, vào HSDA pháp lý, vận dụng các phương pháp thẩm định kinh nghiệm để đánh giá mức độ khả thi DA nhằm đưa định liên quan đến đầu tư thông qua việc: - Đánh giá tính hợp lý DA tất nội dung cách thức tính tốn tiêu - Đánh giá tính hiệu DA mặt kinh tế tài hiệu kinh tế, xã hội - Đánh giá khả thực DA: phương án giải pháp lựa chọn phải phù hợp với thực tế Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Tình_K9KTĐT B Trường ĐH Kinh tế QTKD Khoa Kinh tế 1.1.4 Vai trò Đối với quan quản lý Nhà nước đầu tư, việc thẩm định DA nói chung DA đầu tư sản xuất kinh doanh nói riêng có vai trò quan trọng: - Đánh giá khả mức độ đóng góp DA vào việc thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc gia - Đánh giá xác có sở khoa học ưu điểm, nhược điểm DA, từ có ngăn chặn DA xấu, bảo vệ DA tốt không bị loại bỏ - Là sở áp dụng sách ưu đãi nhằm hỗ trợ hay chia sẻ rủi ro với nhà đầu tư - Thông qua công tác thẩm định, dựa định mức, tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật mà Nhà nước quy định, giúp cho việc tránh thất thốt, lãng phí vốn đầu tư, tài nguyên nguồn lực khác, đặc biệt DA sử dụng vốn ngân sách Nhà nước Do công tác thẩm định giúp quan quản lý Nhà nước đánh giá xác cần thiết phù hợp DA tất phương diện: mục tiêu, quy hoạch, quy mô hiệu 1.1.5 Nội dung thẩm định 1.1.5.1 Khía cạnh pháp lý toàn dư án: bao gồm thẩm định pháp lý DA thẩm định lực CĐT Về khía cạnh pháp lý DA cần: - Xem xét phù hợp DA với chiến lược, quy hoạch phát triển đất nước, ngành địa phương - Kiểm tra phù hợp DA với văn pháp quy, quy định, chế độ ưu đãi, khuyến khích đầu tư Về lực CĐT cần xem xét: - Năng lực pháp lý, tài chính, quản trị điều hành kinh nghiệm - Ngồi ra, cần xét đến mối quan hệ tín dụng CĐT Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Tình_K9KTĐT B Trường ĐH Kinh tế QTKD Khoa Kinh tế 1.1.5.2 Sự cần thiết phải đầu tư mục tiêu dự án Mục đích: Đánh giá mức độ cần thiết phải thực đầu tư, tính cấp bách triển khai thực DA Nội dung trả lời câu hỏi: - Có cần thiết cho đời DA hay khơng? - DA có phù hợp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước, ngành, địa phương? - DA vào thực tế góp phần vào tồn phát triển doanh nghiệp nào? Có lợi ích cho xã hội, ngân hàng, CĐT, ngân sách? - DA tác động đến quan hệ cung - cầu sản phẩm loại sao? 1.1.5.3 Khía cạnh thị trường DA: Cần thẩm định yếu tố đầu vào thị trường yếu tố đầu DA Thị trường yếu tố đầu vào: Đánh giá thị trường yếu tố đầu vào thiết phải làm rõ nội dung sau: - DA cần yếu tố đầu vào nào: Chủng loại gồm loại gì? Số lượng năm bình quân bao nhiêu? Yêu cầu chất lượng nào? - Phương án khai thác nhập lượng đầu vào: Tỷ lệ đầu vào khai thác chỗ, khai thác thị trường nước, nhập cụ thể bao nhiêu? Mức độ đáp ứng điều kiện cần thiết để khai thác nhập lượng thị trường nước Nhập lượng đầu vào khai thác chỗ, khai thác nước hay nhập chiếm tỷ trọng lớn - Khả làm chủ tình hình trước biến động thị trường yếu tố đầu vào: đơn vị hay doanh nghiệp thiết lập quan hệ với nhà cung ứng từ trước hay chưa, sách bán hàng nhà cung ứng dành cho doanh nghiệp nào, tiềm lực tài để đối phó với biến động thị trường yếu tố sản xuất? - Chính sách nhà nước có liên quan tới hoạt động xuất nhập yếu tố nhập lượng đầu vào mà DA cần Những nội dung phân tích nhằm: Về mặt định tính, đánh giá mức độ thuận lợi, khó khăn, khả chủ động doanh nghiệp phương án khai thác nhập lượng đầu vào Về mặt định lượng, xác định chi phí đầu vào đơn Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Tình_K9KTĐT B Trường ĐH Kinh tế QTKD Khoa Kinh tế vị, yếu tố có khả thay đổi làm ảnh hưởng tới chi phí đầu vào (biến động thị trường quan hệ cung cầu, biến động tỷ giá đầu vào phải nhập khẩu, ) Những yếu tố có tính chất định lượng sử dụng làm thơng số đưa vào tính tốn hiệu DA Thị trường yếu tố đầu ra: Nội dung phân tích giúp đưa đến kết luận đánh giá mang tính chất định tính định lượng Về mặt định tính, đánh giá khả cạnh tranh khả tiêu thụ sản phẩm Về mặt định lượng, yếu tố giá bán, sách bán hàng, chi phí bán hàng, khả phát huy công suất thiết kế hàng năm, thông số đầu vào để phục vụ q trình tính tốn xác định hiệu DA Nội dung cần phải xem xét đến: - Khả cạnh tranh sản phẩm loại, sản phẩm thay thơng qua giá bán, chất lượng, sách bán hàng - Khả tiêu thụ sản phẩm 1.1.5.4 Khía cạnh công nghệ kĩ thuật DA Đối với quan quản lý Nhà nước nội dung thẩm định quan trọng Cần xem xét đến yếu tố sau: Địa điểm xây dựng - Quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể nơi định chọn địa điểm - Gần nơi tiêu thụ, nơi cung ứng nguyên, nhiên vật liệu - Hệ thống sở hạ tầng, giao thơng, dịch vụ mua ngồi… - Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa-xã hội, phong tục tập quán địa phương - Khả cung cấp lao động chỗ - Có điều kiện thuận lợi việc hợp tác với sở sản xuất vùng, đảm bảo ưu cạnh tranh với doanh nghiệp loại - Khả giải phóng mặt bằng, đền bù Công nghệ, thiết bị dự án - Phù hợp với khả quản lý, khai thác, vận hành doanh nghiệp điều kiện khai thác vận hành cơng nghệ, thiết bị doanh nghiệp - Phù hợp với lực tài doanh nghiệp Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Tình_K9KTĐT B Trường ĐH Kinh tế QTKD Khoa Kinh tế - Cần có so sánh công nghệ lựa chọn với mặt công nghệ chung xu hướng phát triển công nghệ thời gian tới - Sản phẩm sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn cam kết - Lưu ý hợp đồng mua bán công nghệ, thiết bị, điều kiện sau bán hàng Ảnh hưởng DA đến mơi trường Mục đích để phát tác động xấu DA đến môi trường Những tác động tiêu cực DA đến môi trường như: - Làm thay đổi điều kiện sinh thái - Gây ô nhiễm môi trường - Gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường thiên nhiên, giảm tiềm ngành du lịch mở rộng khu nghỉ dưỡng… Cần phải có giải pháp đưa 1.1.5.5 Phương diện tổ chức quản lý nhân lực dự án: cần xem xét nội dung sau: - Hình thức kinh doanh, tổ chức doanh nghiệp - Kinh nghiệm, lực, uy tín nhà thầu: Thiết kế, thi cơng, tư vấn, giám sát, cung cấp thiết bị… - Kinh nghiệm, trình độ tổ chức vận hành DA CĐT, khả tiếp cận hay điều hành công nghệ thiết bị - Đánh giá nguồn nhân lực DA: Số lượng, trình độ tay nghề, trình độ kỹ thuật, kế hoạch đào tạo - Giải pháp bố trí đào tạo nhân 1.1.5.6 Khía cạnh tài DA Xác định tổng vốn đầu tư phương án huy động vốn - Tổng vốn đầu tư: Kiểm tra việc tính tốn hợp lý chưa, có khả thi khơng, lưu ý đến vốn lưu động, chi phí dự phòng, trượt giá ngoại tệ, lãi vay - Nguồn vốn tham gia: Có nguồn vốn nào, tỷ lệ bao nhiêu, tỷ lệ cung ứng vốn, tính khả thi nguồn Khóa luận tốt nghiệp 10 Nguyễn Văn Tình_K9KTĐT B Trường ĐH Kinh tế QTKD Khoa Kinh tế - Đối với phòng TC – KH, thẩm định DA đầu tư việc tổ chức thẩm tra, xem xét cách tồn diện, khách quan, có sở khoa học chi tiết nội dung DA nội dung liên quan đến DA nhằm khẳng định tính khả thi DA, từ tham mưu cho UBND huyện việc cấp phép đầu tư cho DA Bất kỳ DA đầu tư gặp nhiều rủi ro q trình thực hiện, cơng tác thẩm định có vai trò quan trọng - Thẩm định DA công việc phức tạp Do để thực tốt cơng tác thẩm định trước hết cần có thống nhận thức cán Phòng - Thẩm định DA đầu tư sản xuất kinh doanh hộ gia đình phải đứng quan điểm ngân sách để xem xét - Thẩm định DA cơng việc có liên quan đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, đòi dỏi thẩm định cần có chủ độngm sang tạo, lih hoạt, có khả phân tích, tổng hợp, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn 3.2.1.2 Phương hướng Những năm tới, công tác thẩm định DA sản xuất kinh doanh hộ gia đình cần thực nhanh chóng nhiên phải đảm bảo chất lượng Do phòng TC – KH đề phương hướng: - Có biện pháp nâng cao nghiệp vụ thẩm định cho CBTĐ - Tiến hành thẩm định kỹ nội dung thẩm định - Thẩm định DA phải tiến hành thường xuyên, liên tục, khơng diễn trước mà sau cấp phép đầu tư để đảm bảo DA mang lại hiệu cho xã hội - Các DA lớn cần phải thẩm định theo quy trình khơng có ngoại lệ - Nghiêm cứu áp dụng nhiều phương pháp thẩm định cho DA đầu tư - Nâng cao chất lượng nguồn thông tin cho công tác thẩm định 3.2.1.3 Mục tiêu Công tác thẩm định tiến hành nhằm lựa chọn DA có tính khả thi cao để tham mưu cho UBND huyện phê duyệt thơng qua việc: - Đánh giá tính hợp lý DA: Hợp lý tất nội dung DA, hợp lý cách thức tính tốn tiêu DA Khóa luận tốt nghiệp 64 Nguyễn Văn Tình_K9KTĐT B Trường ĐH Kinh tế QTKD Khoa Kinh tế - Đánh giá tính hiệu DA: Xem xét hiệu kinh tế tài hiệu kinh tế xã hội DA - Đánh giá khả thực DA: Các phương án, giải pháp lựa chọn phải phù hợp với thực tế, có tính thực, có khả thực điều kiện, hoàn cảnh cụ thể địa phận dự tính 3.2.2 Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định DA sản xuất phòng Tài - Kế hoạch huyện Nậm Pồ 3.2.2.1 Nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ cán thẩm định Con người trung tâm hoạt động Hoạt động thẩm định gắn liền với có mặt yếu tố người Gắn với người ln có yếu tố, trình độ nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp Đó hai yếu tố quan trọng mà người hướng tới Chính vậy, để hồn thiện cơng tác thẩm định cần phải hoàn thiện yếu tố người Cụ thể có giải pháp sau để giải vấn đề này: - Thường xuyên cho cán thẩm định tham gia lớp đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ thẩm định, buổi toạ đàm trao đổi học tập, trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thơng tin thẩm định Ngồi kiến thức thẩm định cần phải nâng cao trình độ ngoại ngữ để bắt kịp với tồn cầu hóa Bên cạnh việc trang bị hệ thống lý thuyết đầy đủ cập nhật, cần trọng kỹ thực hành chương trình phần mềm thẩm định trực tiếp máy vi tính với ví dụ thực tế, cụ thể phương pháp truyền đạt chiều khơng kích thích tính tích cực, chủ động khơng đạt mục tiêu nâng cao kỹ thực hành cho đối tượng làm công tác thực tế Với lớp học, chương trình tập huấn nghiệp vụ hạn chế tiêu, cần ưu tiên tuyển chọn cán trang bị có tích luỹ kiến thức tương đối thẩm định DA, có khả tiếp thu hướng dẫn lại nghiệp vụ công tác quan Có vậy, cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán thẩm định mang lại kết thiết thực Khóa luận tốt nghiệp 65 Nguyễn Văn Tình_K9KTĐT B Trường ĐH Kinh tế QTKD Khoa Kinh tế - Cần phải gắn trách nhiệm cán thẩm định với cơng việc thẩm định giao, ví dụ cán thẩm định phải có trách nhiệm thời gian thẩm định chất lượng thẩm định DA giao - Cần có chế độ tuyển dụng đào tạo cán thẩm định giỏi lĩnh vực (kinh tế, thị trường, kỹ thuật ), hầu hết cán thẩm định phòng Thẩm định tốt nghiệp trường khối ngành kinh tế mà chưa có cán tốt nghiệp trường khối ngành kỹ thuật, điều hạn chế chất lượng công tác thẩm định DA đầu tư - Các cán thẩm định cần phải có tinh thần ln ln cập nhật thông tin quy định Nhà nước lĩnh vực đầu tư, thông tin Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước quy định thẩm định Điều bổ trợ nhiều cho cán thẩm định công tác thẩm định - Cần sớm tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán thẩm định theo hướng chun mơn hóa Trên sở tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán kết hợp với quy hoạch cán bộ, việc lập kế hoạch đào tạo đối tượng, hiệu cao Mặt khác, sở tiêu chuẩn hoá cán cơng khai hố, đội ngũ cán có điều kiện chủ động trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, phát huy cao độ ý chí nghị lực mình, tự tin trình phấn đấu công tác - Đồng thời với yêu cầu đặt cán CBTĐ, phòng TC – KH UBND huyện cần có chế độ khuyến khích cán thẩm định hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao - Nâng mức lương cho cán nhà nước nói chung cho CBTĐ nói riêng để họ n tâm nhiệt tình cơng việc đồng thời thu hút người có chuyên môn giỏi phục vụ cho quan nhà nước, 3.2.2.2 Hồn thiện cơng tác tổ chức thẩm định DA - Việc tổ chức thẩm định DA cách hợp lý, khoa học nhân tố quan trọng giúp trình thực thẩm định DA sn sẻ đạt hiệu cao Do phòng TC – KH cần tổ chức phân công công việc cho tận dụng Khóa luận tốt nghiệp 66 Nguyễn Văn Tình_K9KTĐT B Trường ĐH Kinh tế QTKD Khoa Kinh tế hết nguồn nhân lực, khả mạnh cán Cần phân công riêng cho số cán chuyên sâu vào thẩm định DA để chun mơn hóa cơng việc thẩm định Đối với DA có quy mơ lớn, có ảnh hưởng nhiều đến kinh tế, xã hội huyện, cần có nhiều người tham gia thẩm định Khi phát sai sót hồ sơ, CBTĐ cần liên hệ với CĐT để làm rõ điều chỉnh hồ sơ cho hợp lý - Thẩm định DA cần thực độc lập phận để đảm bảo tính khách quan cơng tác đánh giá Đồng thời cần phối hợp nhịp nhàng phận thực công tác thẩm định phận thẩm định với phòng ban liên quan để tạo hiệu cao q trình thẩm định 3.2.2.3 Hồn thiện nội dung thẩm định Trong trình nghiên cứu nội dung thẩm định thấy CBTĐ chưa nghiên cứu hết không nghiên cứu kĩ nội dung Đối với thẩm định DA đầu tư, nội dung DA đầu tư có quan hệ mật thiết với nhau, nội dung sau lập sở nội dung trước Để thẩm định đánh giá DA, vấn đề quan trọng cần thiết việc sử dụng tiêu kinh tế, kỹ thuật Việc sử dụng tiêu kinh tế kỹ thuật cần phải giải hai vấn đề định lượng xác định tiêu chuẩn để đánh giá tiêu Khâu yếu cơng tác thẩm định hai vấn đề Để khắc phục mặt yếu này, cần phải có số giải pháp kịp thời đòi hỏi nỗ lực phối hợp quan chun mơn có liên quan Một số giải pháp cụ thể như: Thẩm định khía cạnh pháp lý dựa án: Cần đưa đánh giá xác tình hình tài chính, tình hình quan hệ tín dụng, khả vay khả đảm bảo toán hộ cá thể Đối với việc thẩm định khía cạnh thị trường: CBTĐ cần nắm vững phương pháp dự báo cung cầu thị trường, vận dụng cho phù hợp với điều kiện DA, đánh giá kỹ thị trường mục tiêu, yếu tố đầu vào sản phẩm đầu DA Khóa luận tốt nghiệp 67 Nguyễn Văn Tình_K9KTĐT B Trường ĐH Kinh tế QTKD Khoa Kinh tế - Thẩm định biến động chi phí đầu vào: Đối với loại nguyên vật liệu đầu vào DA, CBTĐ cần tìm hiểu giá thị trường, so sánh với giá DA tương tự để đánh giá phù hợp phát bất hợp lý để có điều chỉnh kịp thời - Thẩm định biến động sản phẩm đầu ra: đầu DA nguồn đem lại doanh thu cho DA, thành bại DA vào khả tiêu thụ sản phẩm đầu Để xác định cách tính tốn doanh thu hàng năm DA có hợp lý hay khơng, CBTĐ cần phải tìm hiểu nghiên cứu khả tiêu thụ sản phẩm DA, cung cầu sản phẩm thị trường, thị phần doanh nghiệp, đánh giá người tiêu dùng sản phẩm doanh nghiệp… CBTĐ phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, phải thu thập thông tin, nghiên cứu kênh phân phối sẵn có hộ cá thể Ngoài CBTĐ cần nghiên cứu đối thủ cạnh tranh với sản phẩm DA, có sản phẩm thay sản phẩm DA hay khơng? Đối thủ tung sản phẩm cạnh tranh thị trường hay chưa, theo phương thức nào? Từ CBTĐ đưa thơng tin xác thị trường DA Thông tin thị trường thơng tin quan trọng, ảnh hưởng lớn đến hiệu đầu tư DA Đối với thẩm định kĩ thuật dự án: Cần bổ sung thêm tiêu so sánh kĩ thuật DA cán chuyên kĩ thuật để hỗ trợ thẩm định DA Đối với nội dung thẩm định tài dự án cần - Xây dựng tiêu hướng dẫn tiêu chuẩn áp dụng cho loại hình DA, đặc biệt tiêu phân tích tài - Thẩm định kỹ lưỡng vốn đầu tư DA: tiến hành phân tích cụ thể nhu cầu vốn lưu động, nhu cầu vốn cố định DA giai đoạn, giai đoạn xây dựng, giai đoạn vào vận hành sản xuất Do đó, CBTĐ ngồi việc vào tài liệu CĐT gửi đến, phải tham khảo giá thị trường, tham khảo DA tương tự Việc xác định xác vốn đầu tư ban đầu điều quan trọng không CĐT, mà quan trọng với quan quản lý nhà nước đầu tư Khóa luận tốt nghiệp 68 Nguyễn Văn Tình_K9KTĐT B Trường ĐH Kinh tế QTKD Khoa Kinh tế - Cần quan tâm tới yếu tố tỷ giá, lạm phát, tỷ suất chiết khấu Đối với DA mà phải nhập nguyên vật liệu đầu vào, hay DA sản phẩm phục vụ mục đích xuất biến động tỷ giá quan trọng Điều làm thay đổi chi phi doanh thu, dẫn tới việc thay đổi lợi nhuận DA Lợi nhuận thay đổi chắn ảnh hưởng tới nguồn trả nợ DA Sự ảnh hưởng yếu tố lạm phát vậy, có tác động lớn tới doanh thu chi phí DA đem lại Dưới ảnh hưởng yếu tố lạm phát lượng tiền lượng hàng hóa loại mua giai đoạn sau nhỏ giai đoạn trước, điều biểu thị giảm giá trị đồng tiền Tỷ suất chiết khấu có tác động khơng nhỏ tới hiệu tài DA, để xác định tỷ suất phải xuất phát từ điều kiện cụ thể DA Tỷ suất chiết khấu xác định dựa vào chi phí sử dụng vốn, nguồn vốn có giá trị sử dụng riêng Hiện nay, tỷ suất tính từ lãi suất bình qn nguồn tài trợ cho DA, tính theo lãi suất trái phiếu kho bạc nhà nước cộng thêm mức bù rủi ro tương ứng lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh - Chú trọng đến việc lập bảng thông số cho DA bảng tính chi phí, doanh thu, khấu hao, giá thành sản phẩm… bảng tính cho CBTĐ theo dõi biến động giá sản phẩm, yếu tố đầu vào DA, tránh tình trạng bỏ sót hay nhầm lẫn tính tốn Đây CBTĐ tính tốn phân tích tiêu tài DA Riêng chi phí khấu hao, thuế thu nhập sở sản xuất cá thể cần phải tìm hiểu quy định đặc biệt Bộ Tài cách xác định khấu hao, từ xác định xác chi phí khấu hao thuế thu nhập phải nộp Ngoài tiêu sử dụng để phân tích hiệu tài DA lợi nhuận sau thuế, cần đưa thêm số tiêu vào phân tích tiêu NPV, IRR, thời gian thu hồi vốn, điểm hòa vốn, tiêu tỷ số lợi ích chi phí…Sau tính tốn tiêu DA, cần phân tích mối quan hệ tiêu để đưa đánh giá xác hiệu tài DA Khóa luận tốt nghiệp 69 Nguyễn Văn Tình_K9KTĐT B Trường ĐH Kinh tế QTKD Khoa Kinh tế Đối với DA “ xây dựng khu văn phòng, nhà xưởng, kho bãi hàng hóa, trưng bày bán sản phẩm” chủ hộ Nguyễn Thế Lực theo cần thẩm định kĩ cho năm hoạt động DA xem thực tế DA có hiệu tài nào? Các tiêu đánh giá hiệu tài trước kết luận tính khả thi mặt tài DA Cụ thể: Để làm điều cần phải làm thêm số bước: - Lập lại bảng hạch toán chi phí cho năm hoạt động (phụ lục 1) - Sau ta lập bảng hạch tốn lãi lỗ năm (phụ lục 2) - Lập bảng dòng tiền DA (phụ lục 3) để tính số tiêu hiệu tài DA Giả sử mức lãi suất tiền gửi Ngân hàng thời điểm bỏ vốn thực DA (r1)13%, không đầu tư vào DA CĐT gửi tiền vào Ngân hàng để nhận lãi hàng năm; lãi suất vay (r2) 19%; thuế thu nhập áp dụng với hộ tạm tính 25% Vậy ta tính tỷ suất triết khấu (WACC): WACC= 13,875% (bằng 0,13*0,3+0,19*0,7*(1-0,25)) Sử dụng phần mềm excel dùng cơng thức ta tính số tiêu phản ánh hiệu tài DA sau: NPV= -6.543.527
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng công tác thẩm định DA đầu tư sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên, Đánh giá thực trạng công tác thẩm định DA đầu tư sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay