Trách nhiệm tài sản do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại những vấn đề lí luận và thực tiễn

71 66 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2018, 20:51

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HOÀNG THỊ LAN PHƢƠNG TRÁCH NHIỆM TÀI SẢN DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI- NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN THỰC TIỄN Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 60 38 01 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ THỊ LAN ANH HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, tồn thể q thầy Khoa Sau đại học, Khoa pháp luật kinh tế cán bộ, nhân Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội – người tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình em học tập, nghiên cứu viết luận văn Trường Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Cô giáo – Tiến sĩ Vũ Thị Lan Anh – người tận tình hướng dẫn em thực cơng trình nghiên cứu Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp – người bên động viên, chia sẻ giúp đỡ em suốt thời gian qua Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2014 Tác giả Hồng Thị Lan Phƣơng MỤC LỤC LỜI NĨI ĐẦU……………………………………………………… CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM TÀI SẢN DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM TÀI SẢN DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại 1.2 Khái quát pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại 18 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM TÀI SẢN DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI THỰC TIỄN THI HÀNH……………… …… …… ………27 2.1 Các áp dụng trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại……………………………………………….…………….27 2.2 Nội dung trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại…………………………………………………….…………… 37 2.3 Các trường hợp miễn trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại ………………………………… …………………………49 2.4 Áp dụng phối hợp hình thức trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại ……………………… ………………………55 CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM TÀI SẢN DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI …… ……57 3.1 Những yêu cầu đặt việc hoàn thiện pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại ………… 57 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại……… ………………… 60 KẾT LUẬN ………………………………………… .……………… 64 LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương khóa X đề mục tiêu, quan điểm, chủ trương giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Hội nghị khẳng định: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đường lối chiến lược qn, mơ hình kinh tế tổng quát suốt thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Sau gần 30 năm đổi mới, nói, kinh tế thị trường bước đầu đem lại phát triển cho kinh tế đất nước ta, góp phần tích lũy, tái đầu tư cho phát triển Adam Smith- nhà kinh tế Scotland đề cập tới “bàn tay vô hình” cho chất kinh tế thị trường dựa quy luật cung- cầu cạnh tranh; tác động quy luật này, kinh tế thị trường tự điều chỉnh, thúc đẩy hiệu kinh tế.Tuy nhiên, phải khẳng định rằng, vận động kinh tế, thương mại theo chế thị trường giải hết vấn đề chế thân thương mại đặt Nói cách khác, kinh tế thị trường tự điều chỉnh theo quy luật cung cầu hay “bàn tay vơ hình” mà Adam Smith nói tới Thực tế nước tư phát triển chứng minh rằng, Nhà nước giữ vai trò quan trọng việc phát huy tối đa mạnh kinh tế vận hành theo chế thị trường [21, tr.26] vậy, tác động Nhà nước vào hoạt động thương mại nước với nước tất yếu phát triển Cũng quốc gia khác giới, quản lý Nhà nước ta hoạt động thương mại thực pháp luật sách phát triển kinh tế Trong kinh tế thị trường, hoạt động thương mại diễn thường xuyên, liên tục, với số lượng lớn Tất chủ thể kinh doanh trình tiến hành hoạt động thương mại không đứng biệt lập Ngược lại, họ phải tham gia vào quan hệ thương mại xác lập chủ yếu sở hợp đồng Dưới góc độ pháp lý, thỏa thuận hợp pháp nêu hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật có giá trị bắt buộc thực bên pháp luật bảo vệ Lợi ích chủ thể thỏa mãn đối tác họ thực nghiêm túc nghĩa vụ cam kết hợp đồng Thế nhưng, nhiều lý khác nhau, bên hợp đồng không thực hiện, thực không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng Nói cách khác, bên vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại Khi đó, việc vi phạm hợp đồng gây ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp, đáng bên lại, dẫn đến mục đích sinh lợi tham gia vào hợp đồng hoạt động thương mại họ khơng đảm bảo vậy, Nhà nước đặt trách nhiệm pháp lý bên vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại Một số trách nhiệm tài sản, bao gồm phạt vi phạm bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại Những quy định trách nhiệm tài sản Luật Thương mại năm 2005 số văn pháp luật khác có liên quan, bản, tạo hành lang pháp lý bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên bị vi phạm tăng cường ý thức, trách nhiệm bên trình thực hợp đồng hoạt động thương mại Tuy nhiên, bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, quan hệ thương mại, đặc biệt quan hệ thương mại quốc tế ngày đa dạng, phức tạp, quy định nảy sinh, bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt, số quy định có nhiều cách hiểu khác nhau, chí “vênh” văn pháp luật Những khiếm khuyết pháp luật gây nhiều khó khăn cho việc áp dụng thực thi pháp luật Việc nghiên cứu nhằm tìm giải pháp khắc phục bất cập tồn pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại để đảm bảo tính răn đe, nghiêm khắc pháp luật, tăng cường ý thức bên quan hệ hợp đồng bảo đảm lợi ích cho bên bị vi phạm thực cần thiết cấp bách Có bảo đảm việc xây dựng giữ gìn mơi trường thương mại lành mạnh, đáng tin cậy Chính trên, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài “Trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại- Những vấn đề luận thực tiễn” cho luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu Trong thời gian qua, vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại trách nhiệm pháp lý đặt bên vi phạm nhận nhiều quan tâm nhà nghiên cứu Dưới góc độ khác nhau, kể đến vài cơng trình sau đây: - TS Nguyễn Thị Dung, Áp dụng trách nhiệm hợp đồng kinh doanh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001; - TS Đỗ Văn Đại (Chủ biên), Các biện pháp xử lý việc không thực hợp đồng pháp luật Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010; - Quách Thúy Quỳnh, Pháp luật bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng kinh doanh- Thực trạng phương hướng hoàn thiện, luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, 2005; - Hoàng Thị Hà Phương, Chế tài vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại- Những vấn đề luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, 2011; - Nguyễn Thị Thu Huyền, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, 2013; - Nguyễn Thị Hằng Nga, “Về việc áp dụng chế tài phạt hợp đồng bồi thường thiệt hại vào thực tiễn giải tranh chấp hợp đồng thương mại”, Tạp chí Tòa án nhân dân, Số 9, năm 2006; - TS Nguyễn Viết Tý, “Vấn đề áp dụng Bộ luật dân điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại”, Tạp chí Luật học, Số11, năm 2008; Phần lớn cơng trình nghiên cứu đề cập tới hình thức riêng phạt vi phạm bồi thường thiệt hại nghiên cứu hai chế tài mối quan hệ với chế tài khác bao gồm buộc thực hợp đồng, tạm ngừng thực hợp đồng, đình thực hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng Tuy nhiên, chưa có cơng trình tiếp cận chế tài phạt vi phạm bồi thường thiệt hại góc độ dạng trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại Nói cách khác, chưa có cơng trình nghiên cứu đề cập tới phạt vi phạm bồi thường thiệt hại với chất chung chúng, chất trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại Hơn nữa, nay, chưa có cơng trình nghiên cứu riêng hệ thống luận, thực tiễn trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích mà tác giả hướng tới thực luận văn làm rõ vấn đề luận chung trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại, nội dung pháp luật thực tiễn áp dụng, từ đó, đề xuất giải pháp hồn thiện quy định pháp luật vấn đề Để đạt mục đích trên, nhiệm vụ mà luận văn phải giải gồm: Một là, tìm hiểu số vấn đề luận trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại nhằm làm rõ chất pháp lý, ý nghĩa loại trách nhiệm Ngồi ra, q trình nghiên cứu luận văn cần làm rõ nguồn pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại, trình hình thành phát triển quy định Việt Nam; Hai là, phân tích quy định pháp luật hành trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại Trong trình phân tích, luận văn so sánh số quy định hành luật thực định với quy định nêu văn trước kia, với pháp luật nước Đồng thời, luận văn kết hợp nghiên cứu pháp luật với phân tích án để đánh giá ưu điểm, hạn chế quy định pháp luật nguyên nhân ưu điểm, hạn chế Ba là, từ việc nghiên cứu đưa số kiến nghị hoàn thiện pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại để đáp ứng yêu cầu thực tiễn Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu số vấn đề luận chung, nội dung pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại thực tiễn thi hành Đây đề tài nghiên cứu nhằm đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục bất cập tồn quy định pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại thế, tác giả tập trung chủ yếu nghiên cứu quy định Luật thương mại năm 2005 Việc dẫn chiếu đến quy định khác (Bộ luật dân năm 2005, Luật Thương mại 1997, Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989, pháp luật nước ngoài, ) nhằm so sánh, mở rộng, làm sáng tỏ đối tượng nghiên cứu đạt mục đích nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu dựa sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng, Nhà nước Việt Nam nhà nước pháp luật nói chung, pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại nói riêng Trên tảng phương pháp luận ấy, nghiên cứu vấn đề cụ thể, tác giả có sử dụng phương pháp như: logic, lịch sử, phân tích, tổng hợp, so sánh… Kết cấu luận văn Ngồi lời nói đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề luận trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại Chương 2: Thực trạng pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại thực tiễn thi hành Chương 3: Hoàn thiện pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM TÀI SẢN DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM TÀI SẢN DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thƣơng mại 1.1.1 Vi phạm hợp đồng trách nhiệm vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại 1.1.1.1 Vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại Triết học Mác- Lê nin khẳng định “con người tổng hòa mối quan hệ xã hội” Thật vậy, để tồn phát triển, cá nhân, tổ chức phải tham gia vào nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau, có việc thiết lập với cá nhân, tổ chức khác quan hệ tài sản nói chung quan hệ kinh doanh, thương mại nói riêng Trong kinh tế thị trường, quan hệ kinh doanh, thương mại chủ thể xác lập chủ yếu sở hợp đồng hoạt động thương mại Ở Việt Nam, khoa học pháp lý pháp luật thực định sử dụng nhiều khái niệm pháp lý để hợp đồng thương mại như: hợp đồng kinh doanh (Điều lệ số 735-TTg hợp đồng kinh doanh Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10 tháng năm 1956), hợp đồng kinh tế (Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 25 tháng năm 1989), hợp đồng thương mại (Quyết định 0842/2003/QĐ-BTM việc cửa Bình Hiệp tỉnh Long An phép làm thủ tục xuất, nhập hàng hố ngạch theo hợp đồng thương mại Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành), Pháp luật hành không đưa định nghĩa hợp đồng hoạt động thương mại mà quy định khái niệm chung hợp đồng dân Theo quy định Điều 388 Bộ luật dân năm 2005, hợp đồng dân “sự thỏa 54 2.3.4 Thực định quản quản lý nhà nước có thẩm quyền mà bên biết vào thời điểm giao kết hợp đồng Điểm d Khoản Điều 294 Luật Thương mại 2005 quy định: “Hành vi vi phạm bên thực định quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà bên khơng thể biết vào thời điểm giao kết hợp đồng” miễn trách nhiệm tài sản bên thực hành vi vi phạm Các định quan quản lý nhà nước như: lệnh cấm Chính phủ, thi hành lệnh khẩn cấp, định quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật, Tuy nhiên, quy định Luật Thương mại bộc lộ hạn chế, chỗ, quy định chưa làm rõ: (i) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quan cấp nào; (ii) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành định nhằm mục đích gì? Có ý kiến cho “Việc pháp luật khơng quy định rõ ràng khơng có văn hướng dẫn cụ thể vấn đề nói chắn gây nhiều khó khăn việc xác định định quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có phải trường hợp miễn trách nhiệm hay không?” Tác giả cho rằng, thực tế, việc trả lời rõ ràng cho hai câu hỏi khó Bởi lẽ, việc xác định quan cụ thể khó bao quát hết định, mệnh lệnh, sở miễn trách nhiệm cho bên vi phạm cấp quản lý, quan định phạm vi thẩm quyền Đồng thời, cần phải xác định định mang tính bất khả kháng, bên có nghĩa vụ khong lựa chọn khác ngồi việc vi phạm hợp đồng coi miễn trách nhiệm tài sản, dụ định thu hồi đất, định thu hồi Giấy đăng ký kinh doanh, 55 Khi áp dụng trường hợp miễn trách nhiệm hợp đồng, việc chứng minh trường hợp miễn trách nhiệm thuộc nghĩa vụ bên có hành vi vi phạm Bên cạnh đó, xảy trường hợp miễn trách nhiệm hợp đồng, bên vi phạm phải thơng báo văn cho bên trường hợp miễn trách nhiệm hậu xảy Nếu bên vi phạm không thông báo không thông báo kịp thời cho bên phải bồi thường thiệt hại Nhìn chung, vận dụng quy định miễn trách nhiệm có hành vi vi phạm hợp đồng, chủ thể cần lưu ý vi phạm hợp đồng, bên vi phạm nêu lý để thoái thác trách nhiệm kể lý chủ quan khách quan Do vậy, bên bị vi phạm phải vào hợp đồng luật áp dụng cho hợp đồng để bác bỏ lý đòi miễn trách nhiệm khơng xác đáng 2.4 Áp dụng phối hợp hình thức trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thƣơng mại Như phân tích trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại áp dụng bên vi phạm hợp đồng có dấu hiệu cần đủ cho trường hợp cụ thể Dựa lợi ích mình, bên có quyền lợi bị vi phạm vào quy định pháp luật để áp dụng loại chế tài phù hợp Không thể khẳng định chế tài thương mại chế tài quan trọng hay tối ưu Trong tranh chấp cụ thể, chế tài áp dụng bảo vệ quyền lợi bên theo cam kết theo quy định pháp luật chế tài có ưu điểm chế tài khác Phạt vi phạm chế tài áp dụng mà khơng cần quan tâm tới thiệt hại thực tế Tuy nhiên, thiệt hại thực tế tồn phạt vi phạm bồi 56 thường thiệt hại có kết hợp với không? Điều 307 Luật Thương mại quan hệ chế tài phạt vi phạm bồi thường thiệt hại quy định sau: “1 Trường hợp bên khơng có thỏa thuận phạt vi phạm bên bị vi phạm có quyền u cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật có quy định khác Trường hợp bên có thỏa thuận phạt vi phạm bên bị vi phạm có quyền áp dụng chế tài phạt vi phạm buộc bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật có quy định khác.” Với chất hợp đồng, bên hợp đồng có quyền thỏa thuận hình thức chế tài phù hợp với quy định pháp luật Các bên có quyền thỏa thuận việc bên vi phạm nộp tiền phạt vi phạm hợp đồng mà phải bồi thường thiệt hại vừa phải nộp tiền phạt vi phạm hợp đồng vừa phải bồi thường thiệt hại Theo Luật Thương mại năm 2005, trường hợp bên hợp đồng khơng thỏa thuận phạt vi phạm bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại Trong trường hợp bên có thỏa thuận phạt vi phạm bên bị vi phạm có quyền áp dụng chế tài phạt vi phạm buộc bồi thường thiệt hại Quy định xuất phát từ chất hai chế định khác nhau, chế định phạt vi phạm nhằm ngăn ngừa vi phạm xảy hợp đồng, chế định bồi thường thiệt hại nhằm vào việc khắc phục thiệt hại hậu hành vi vi phạm xảy Quy định cho thấy, chế tài bồi thường thiệt hại áp dụng cho trường hợp vi phạm hợp đồng thương mại có đầy đủ Luật định Mặc dù áp dụng lúc hai chế tài dẫn đến hậu số tiền bên bị vi phạm nhận cao thiệt hại thực tế, xét cho biện pháp hai bên thỏa thuận, lựa chọn chấp nhận pháp luật cần tôn trọng thỏa thuận bên 57 CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM TÀI SẢN DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI 3.1 Những yêu cầu đặt việc hoàn thiện pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thƣơng mại 3.1.1 Phù hợp với đường lối xây dựng phát triển kinh tế thị trường Việt Nam Sau công cải cách lịch sử năm 1986, chủ trương đổi phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực quán, thường xuyên đem lại hiệu rõ rệt cho kinh tế nước ta Từ nước có kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, ngày nay, nước ta trở thành nước có kinh tế động, không ngừng hội nhập phát triển Rõ ràng, kinh tế vận hành theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thể ưu điểm trội so với kinh tế vận hành theo chế kế hoạch hóa tập trung trước Cùng với việc đề chủ trương, Nhà nước ta ghi nhận chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa văn quy phạm pháp luật Nhà nước, thừa nhận bảo hộ quyền tự kinh doanh chủ thể kinh doanh xã hội Pháp luật đóng vai trò cơng cụ hữu hiệu giúp Nhà nước quản lý trì xã hội có ý nghĩa quan trọng việc bảo vệ chủ trương phát triển kinh tế nêu Nhà nước Do đó, hồn thiện quy định pháp luật nói chung quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại cần phải phù hợp với đường lối xây dựng phát triển kinh tế thị trường nước ta Việc hoàn thiện quy định cần bảo đảm quyền tự kinh doanh chủ thể kinh tế, bảo đảm quyền tự thỏa thuận, giao kết hợp đồng 58 hoạt động thương mại họ có chế bảo đảm thực thi thỏa thuận cam kết hợp đồng, bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp cho bên quan hệ hợp đồng, đặc biệt trước nguy quyền bị xâm phạm hành vi vi phạm pháp luật đối tác Để đáp ứng yêu cầu này, việc hoàn thiện quy định pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại phải thực theo hướng: chi tiết rõ ràng hóa quy định tồn nhiều cách hiểu khác nhau, lược bỏ quy định cứng nhắc nhằm hạn chế can thiệp không cần thiết Nhà nước vào vấn đề mà bên có quyền tự thỏa thuận 3.1.2 Đảm bảo thống văn pháp luật Ở Việt Nam, việc xây dựng văn pháp luật thuộc lĩnh vực khác giao cho Bộ, ngành quan trung ương chịu trách nhiệm thực Ngoài ra, văn pháp luật tồn nhiều mối quan hệ phức tạp quan hệ luật chung luật chuyên ngành, văn có hiệu lực pháp lý cao hơn, văn ưu tiên áp dụng,… Điều trở thành khó khăn lớn cho việc thực pháp luật trường hợp văn pháp luật khác có quy định khác nhau, chí mâu thuẫn quy định vấn đề Bên cạnh đó, cách viện dẫn, áp dụng văn để giải không ln ln thống nhất, đơi phụ thuộc vào trình độ nhận thức chủ quan chủ thể có thẩm quyền Thực tế làm nảy sinh tình trạng khơng đảm bảo cơng bằng, thống xã hội vậy, hồn thiện pháp luật nói chung pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại nói riêng cần đảm vào thống văn pháp luật 59 Đảm bảo thực yêu cầu trên, việc hoàn thiện quy định pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại cần có rà sốt, phân tích, đánh giá, đối chiếu quy định Luật Thương mại với nhau, quy định Luật Thương mại với Bộ luật dân luật chuyên ngành Luật Thương mại với cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên 3.1.3 Đảm bảo bình đẳng bên quan hệ hợp đồng Hợp đồng hoạt động thương mại có vai trò quan trọng kinh tế thị trường Đây sở pháp lý chủ yếu chủ thể kinh doanh liên kết với trình bên thực hoạt động thương mại Bản chất hợp đồng thỏa thuận bên bảo đảm bình đẳng bên suốt trình giao kết, thực hợp đồng trách nhiệm Nhà nước, pháp luật Hoàn thiện quy định pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại cần bảo đảm cho bên tự giao kết sở bình đẳng, khơng phân biệt hình thức sở hữu hay thành phần kinh tế Pháp luật cho phép bên bị vi phạm áp dụng yêu cầu quan có thẩm quyền áp dụng hình thức trách nhiệm tài sản bên vi phạm để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Tuy nhiên, pháp luật cần đảm bảo bên vi phạm phải gánh chịu trách nhiệm phát sinh theo hợp đồng theo quy định pháp luật mà khơng áp đặt ý chí hay thiên vị bên có quyền Đồng thời, hồn thiện quy định pháp luật vấn đề này, bên cạnh việc cho phép bên bị vi phạm lựa chọn áp dụng yêu cầu áp dụng hình thức trách nhiệm tài sản phù hợp, cần phải có quy định trách nhiệm bên nghĩa vụ chứng minh thiệt hại, hạn chế tổn thất, thông báo,… 60 3.1.4 Đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Việt Nam “Xu hội nhập với kinh tế khu vực giới đặt yêu cầu phải dần xóa bỏ khác biệt khơng cần thiết pháp luật quốc gia so với luật pháp tập quán thương mại quốc tế, lĩnh vực hợp đồng” [19, tr.49] Việc nội luật hóa quy định pháp luật quốc tế để đảm bảo tương thích với pháp luật quốc gia cần thiết bắt buộc Khi tham gia vào “sân chơi” chung, Việt Nam quốc gia khác phải tuân thủ “luật chung” “sân chơi” Sự khác biệt, mâu thuẫn luật quốc gia với cam kết, điều ước quốc tế rào cản vô lớn cho trình hội nhập quốc tế Để đáp ứng yêu cầu trên, việc hoàn thiện pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại cần tiến hành sở nghiên cứu sâu sắc, toàn diện quy định cam kết điều ước quốc tế; tập quán thương mại, thói quen thương mại; nghiên cứu chất, cấu trúc, phương thức vận hành điều kiện kinh tế- xã hội mà quy định sinh tồn tại; tham khảo kinh nghiệm lập pháp số quốc gia phát triển, 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thƣơng mại 3.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật áp dụng trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại Một là, qua nội dung phân tích chương II cho thấy, Luật thương mại năm 2005 quy định phạt hợp đồng áp dụng bên có thỏa thuận hợp đồng Quy định pháp luật chưa thỏa đáng, làm hạn chế quyền tự thỏa thuận bên quan hệ hợp tác Bởi lẽ, hợp đồng thỏa thuận bên, giao kết bên chưa quy định 61 điều khoản phạt vi phạm hợp đồng họ có quyền bổ sung thêm quy định điều khoản phạt vi phạm sau hợp đồng ký kết hình thức phụ lục hợp đồng Do đó, cần có sửa đổi theo hướng: Hợp đồng không thỏa thuận việc phạt vi phạm, trước có hành vi vi phạm, bên thỏa thuận phạt vi phạm hình thức phụ lục hợp đồng coi áp dụng phạt vi phạm Hai là, thừa nhận thiệt hại vơ uy tín kinh doanh, ảnh hưởng đến thương hiệu loại thiệt hại thực tế Trên thực tế, nhiều tranh chấp hợp đồng hoạt động thương mại, bên đưa yêu cầu bồi thường thiệt hại thiệt hại không quan tài phán chấp nhận Mặc dù thực tế, loại tài sản chủ thể kinh doanh ngày giữ vai trò quan trọng Pháp luật hành thừa nhận tài sản vơ hình tài sản doanh nghiệp Điều 611Bộ luật Dân 2005 thừa nhận “thiệt hại danh dự, uy tín pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm” loại thiệt hại phải bồi thường Do đó, việc vi phạm hợp đồng có ảnh hưởng đến loại tài sản loại thiệt hại thực tế mà chủ thể kinh doanh phải gánh chịu cần pháp luật bảo vệ Ba là, thừa nhận số khoản thiệt hại mà bên bị vi phạm yêu cầu bồi thường thiệt hại thực tế (chi phí lại đàm phán mà thực cần thiết, không làm, thay hình thức khác để giải tranh chấp; chi phí thuê giám định) Đây tổn thất khơng phải suy diễn hồn tồn tính tốn Tuy nhiên thừa nhận chi phí thiệt hại thực tế, pháp luật cần có quy định rõ ràng điều kiện để bồi thường, nhấn mạnh yếu tố dự đốn trước bên ký kết hợp đồng 62 Bốn là, Điều 303 Luật thương mại 2005 quy định phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại bỏ sót trường hợp hành vi vi phạm hợp đồng thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định lỗi cố ý Bởi lẽ theo quy định khoản Điều 266 Luật thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại lỗi cố ý 3.2.2 Hoàn thiện quy định pháp luật nội dung trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại Mức phạt vi phạm pháp luật thực định có hai văn điều chỉnh: Bộ luật dân năm 2005 Luật Thương mại năm 2005 Theo Bộ luật Dân sự, mức phạt vi phạm hai bên thỏa thuận tỏ ưu điểm tiến Bởi lẽ, quy định đảm bảo quyền tự thỏa thuận bên giao kết hợp đồng, mặt khác việc bên thỏa thuận mức phạt cao góp phần hạn chế vi phạm hợp đồng chế tài tiền tệ với mục đích khơng phải trừng phạt bên vi phạm mà quan trọng nâng cao ý thức thực hợp đồng bên Trong đó, Luật Thương mại quy định “giới hạn trên” mức phạt 8% chưa thực hợp lý, cần phải xem xét lại Trong trường hợp nên sửa đổi theo hướng tăng giới hạn mức phạt vi phạm hợp đồng không giới hạn mức phạt tối đa Cơ sở để đưa đề xuất này, xuất phát từ sau: (i) Bản chất hợp đồng thỏa thuận bên vậy, bên hoàn toàn chịu trách nhiệm thỏa thuận chọn mức phạt; (ii) Với mức phạt 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm khơng đảm bảo mục đích chế tài phạt vi phạm hợp đồng bên thấy mức thiệt hại mà họ phải chịu thực hợp đồng cao mức thiệt hại nộp phạt vi phạm họ “cố ý” vi phạm Mục đích “răn đe” khơng thực vậy, sửa đổi Luật thương mại mức hạn chế cần nới rộng bên tự thỏa thuận phù hợp với tình hình thực tế 63 3.2.3 Hoàn thiện quy định pháp luật miễn trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại Pháp luật thương mại cần có quy định hướng dẫn quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định điểm d khoản Điều 294 Luật thương mại 2005 quan nào; mục đích định gì; điều kiện cụ thể để định trở thành miễn trách nhiệm cho bên vi phạm hợp đồng Nếu việc thực định quan quản lý nhà nước mang lại lợi ích cho bên vi phạm gây thiệt hại cho bên bị vi phạm hợp đồng cần có chế phù hợp đảm bảo lợi ích bên quan hệ hợp đồng Điều có ý nghĩa quan trọng quan hệ thương mại nói chung, quan hệ thương mại quốc tế nói riêng, đảm bảo mơi trường kinh doanh an tồn, bình đẳng, tạo cảm giác an tâm cho nhà đầu tư 64 KẾT LUẬN Hợp đồng hoạt động thương mại đóng vai trò quan trọng kinh tế thị trường Việc pháp luật nói chung, pháp luật thương mại nói riêng ghi nhận trách nhiệm tài sản áp dụng bên có hành vi vi phạm hợp đồng hoàn toàn đắn, phù hợp với đòi hỏi thực tiễn đời sống xã hội, đáp ứng mong mỏi nhân dân Đồng thời, quy định trách nhiệm tài sản đảm bảo cho thỏa thuận hợp đồng thực thi, tạo lòng tin cho nhà đầu tư, góp phần xây dựng hành lang pháp lý an tồn, thơng thống cho mơi trường kinh doanh sạch, sôi động ổn định Điểm tiến Luật Thương mại năm 2005 xác định rõ ràng hình thức trách nhiệm tài sản áp dụng hành vi vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại Đồng thời, Luật xây dựng hệ thống quy định áp dụng, giới hạn trách nhiệm chế phối hợp áp dụng hình thức trách nhiệm tài sản Các quy định trọng đến việc bảo đảm thực nghĩa vụ mà bên cam kết thỏa thuận hợp đồng, tăng cường ý thức trách nhiệm việc thực cam kết bên Tuy nhiên, quy định tồn số hạn chế, thiếu sót dẫn đến chưa phát huy tối đa hiệu điều chỉnh thực tế vậy, yêu cầu cấp thiết đặt nay, quan chức phải rà soát, đánh giá, đến sửa đổi, bổ sung hợpđể quy định hoàn thiện Từ việc sâu tìm hiểu quy định pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại, luận văn đưa hệ thống luận chung loại trách nhiệm này, đồng thời xây dựng nhiều sáng kiến, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại Với luận văn này, tác giả hy 65 vọng đóng góp phần nhỏ vào kho tàng luận, đóng góp giải pháp xây dựng hành lang pháp lý an tồn, bảo đảm mơi trường kinh doanh sạch, lành mạnh, bình đẳng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Văn pháp luật Bộ luật dân 2005; Luật Thương mại 2005; Luật Thương mại 1997; Nghị định số 20/Ttg ngày 14 tháng 11 năm 1960 Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 04/Ttg ngày 04 tháng 01 năm 1960 Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ tạm thời chế độ hợp đồng kinh tế; Nghị định số 54/CP ngày 10 tháng năm 1975 Chính phủ ban hành Điều lệ chế độ hợp đồng kinh tế; Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25 tháng năm 1989; II Sách, giáo trình, luận văn Nguyễn Thị Dung (2001), Áp dụng trách nhiệm hợp đồng kinh doanh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Đỗ Văn Đại (2010), Các biện pháp xử lý việc không thực hợp đồng pháp luật Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 10 Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh- Khoa Luật quốc tế (2005), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb Đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh; 11 Trung tâm Từ điển học- Viện Ngôn ngữ học (2003), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng; 12 Viện khoa học pháp lý (2006), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa – Nxb Tư pháp, Hà Nội; 13 Nguyễn Thị Thu Huyền (2013), Trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; 14 Phạm Duy Nghĩa (2001), Tìm hiểu pháp luật Hoa Kì điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực giới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 15 Hoàng Thị Hà Phương (2012), Chế tài vi phạm hợp đồng thương mại- Những vấn đềluận thực tiễn, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; 16 Quách Thúy Quỳnh (2005), Pháp luật bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng kinh doanh- Thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sỹ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; III Tạp chí, án 17 Vũ Thị Lan Anh (2008), “Hợp đồng thương mại pháp luật hợp đồng thương mại số nước giới”, Tạp chí luật học (Số 11), Trang 4- 10; 18 Vũ Thị Lan Anh (2010), “Pháp luật hợp đồng Hoa Kỳ điểm khác biệt so với pháp luật Việt Nam”, Tạp chí luật học (Số 12); 19 Bùi Ngọc Cường (2005), “Một số vấn đề hoàn thiện pháp luật hợp đồng Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước pháp luật (Số 5), Trang 47- 53; 20 TS Nguyễn Thị Hồi (2008), “Về khái niệm nguồn pháp luật”, Tạp chí Luật học (Số 2), Trang 29-30; 21 Phùng Văn Hùng (2002), “Vai trò nhà nước xây dựng kinh tế thị trường Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp (Số 4); 22 Nguyễn Việt Khoa (2011), Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo Luật Thương mại năm 2005”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp (Số 15), Trang 46- 51; 23 Nguyễn Thị Hằng Nga (2006), “Về việc áp dụng chế tài phạt hợp đồng bồi thường thiệt hại vào thực tiễn giải tranh chấp hợp đồng hoạt động thương mại”, Tạp chí Tòa án nhân dân (Số 9), trang 25- 27; 24 Dương Anh Sơn (2005), “Thỏa thuận hạn chế hay miễn trừ trách nhiệm vi phạm hợp đồng”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp (Số 3), Trang 44- 47; 25 Nguyễn Viết Tý (2008), “Vấn đề áp dụng Bộ luật dân điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại”, Tạp chí Luật học, (Số 11) Trang 19- 24; 26 Bản án số 124/2006/KDTM-ST ngày 28 tháng 12 năm 2006, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; 27 Bản án số 03/2007/KDTM-ST ngày 28 tháng năm 2007 Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh; 28 Bản án số 23/2008/KDTM-ST ngày tháng năm 2008 Tòa án nhân dân quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; 29 Bản án số 17/2009/KDTM-PT ngày 12 tháng năm 2009 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội; 30 Bản án số 297/2009/KDTM- ST ngày 15 tháng 10 năm năm 2009 Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An; 31 Bản án số 210/2010/KDTM- ST ngày 22 tháng 12 năm 2010 Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ 32 Bản án số 09/2013/KDTM- ST Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; ... luật trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM TÀI SẢN DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI VÀ PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM TÀI... TÀI SẢN DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát trách nhiệm tài sản vi phạm hợp đồng hoạt động thƣơng mại 1.1.1 Vi phạm hợp đồng trách nhiệm vi phạm hợp đồng hoạt động thương. .. CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM TÀI SẢN DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI VÀ PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM TÀI SẢN DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm tài sản do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại những vấn đề lí luận và thực tiễn , Trách nhiệm tài sản do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại những vấn đề lí luận và thực tiễn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay