Kiem tra chuong 5 6 hoa hoc 11 nang cao

3 163 4
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2018, 13:52

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT NĂM HỌC 2011 - 2012 MƠN: HỐ HỌC 11 NÂNG CAO Thời gian làm bài: 45 phút (30 câu trắc nghiệm) ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) Mã đề thi 111 Họ tên thí sinh: Lớp: Điểm Lời phê giáo viên Câu 1: Có bình chứa khí : CH4, C2H2, C2H4 CO2 Dùng cách cách sau để nhận biết khí (tiến hành theo trình tự): A Đốt cháy, dùng nước vôi dư B Dùng nước vôi dư, dùng dung dịch brom C Dùng quỳ tím, đốt cháy, dùng nước vôi dư D Dùng dung dịch brom Câu 2: Khi crackinh hồn tồn thể tích ankan X thu ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất); tỉ khối Y so với H2 12 Công thức phân tử X A C3H8 B C4H10 C C5H12 D C6H14 Câu 3: Cho chất sau đây: metan, etilen, but-1-in, axetilen, but-2-in Số chất tham gia phản ứng với AgNO3/NH3 là: A chất B chất C chất D chất Câu 4: Nhận định sau hiđrocacbon không no chưa đúng: A Tất hiđrocacbon làm màu dung dịch brom hiđrocacbon không no B Hiđrocacbon có cơng thức CnH2n-2 ankin ankađien C Hiđrocacbon khơng no mạch hở có liên kết đơi (C=C) gọi anken D Hiđrocacbon không no hiđrocacbon mà phân tử có liên kết bội (liên kết đơi ba) Câu 5: Cho chất sau: Al4C3, C4H10, CaC2, C4H8, CH3COONa, C2H4 Những chất dùng điều chế trực tiếp CH4 phản ứng là: A C4H10, CaC2, CH3COONa B Al4C3, C4H10, C2H4 C Al4C3, C4H8, CH3COONa D Al4C3, C4H10, CH3COONa Câu 6: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn, có gam brom phản ứng lại 1,12 lít khí Nếu đốt cháy hồn tồn 1,68 lít X sinh 2,8 lít khí CO2 Công thức phân tử hai hiđrocacbon (biết thể tích khí đo đktc) A CH4 C2H4 B CH4 C3H4 C CH4 C3H6 D C2H6 C3H6 Câu 7: Dẫn 8,1 gam hỗn hợp khí X gồm: CH3CH2C≡ CH CH3C≡ CCH3 lội qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy có m gam màu Giá trị m : A 16 g B 32 g C 24 g D 48 g Câu 8: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M Sau phản ứng hoàn toàn, số mol Br2 giảm nửa khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam Cơng thức phân tử hiđrocacbon (cho H = 1, C = 12) A C2H2 C3H8 B C3H4 C4H8 C C2H2 C4H6 D.C2H2 C4H8 Câu 9: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo 45,223% Công thức phân tử X (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5) A C3H4 B C3H6 C C2H4 D C4H8 Câu 10: Chất sau khơng có đồng phân hình học? A CH − CH = CH − CH − CH B CH3 − CH = CH − C ≡ CH C (CH3 ) C = CH − CH D CH = CH − CH = CH − CH Câu 11: Hợp chất X có thành phần % khối lượng : C (85,71%) H (14,29%) Hợp chất X : A C4H8 B C3H8 C C4H10 D C4H6 Câu 12: Khi cho 2-metylpropen tác dụng với HCl, sản phẩm sinh là: A 2-metyl-1-clopropan B 1-clo-2-metylpropan C 2-clo-2-metylpropan D 2-metyl-2-clopropan HgSO4 ,H SO4 → X Câu 13: Cho phản ứng: Propin + H2O  800 C X chất đây? A CH − C(OH) = CH B CH3 − CO − CH C CH − CH − CHO D CH = CH − CH − OH Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol ankin 0,2 mol nước Nếu hiđro hóa tồn 0,1 mol ankin đốt cháy số mol nước thu : A 0,4 B 0,3 C 0,5 D 0,6 Câu 15: Nhận định sau sai: A Hiđrocacbon no hiđrocacbon có cơng thức phân tử dạng CnH2n+2 B Trong phân tử hiđrocacbon, số nguyên tử H số chẵn C Hiđrocacbon no hợp chất hữu chứa C, H cấu tạo gồm liên kết đơn D Các nguyên tử phân tử xếp vị trí khác gây tượng đồng phân Câu 16: Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 0,1 mol vinylaxetilen Nung X thời gian với xúc tác Ni thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với khơng khí Nếu cho toàn Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) có m gam brom tham gia phản ứng Giá trị m : A 32,0 B 3,2 C 8,0 D 16,0 Câu 17: Chất sau không điều chế trực tiếp axetilen ? A Ag2C2 B CH4 C Al4C3 D CaC2 Câu 18: C5H8 có đồng phân ankađien liên hợp ? A B C D Câu 19: C4H8 có đồng phân Xicloankan có khả làm màu dung dịch nước Br2 ? A.3 B.1 C.2 D.0 Câu 20: Kết luận sau không ? A Ankađien hiđrocacbon không no mạch hở, phân tử có liên kết đơi C=C B Ankađien có khả cộng hợp hai phân tử hiđro C Những hiđrocacbon khơng no mạch hở, phân tử có liên kết đôi C=C cách liên kết đơn thuộc loại ankađien liên hợp D Những hiđrocacbon có khả cộng hợp hai phân tử hiđro thuộc loại ankađien Câu 21: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm anken đồng đẳng vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam CTPT anken : A C2H4 C3H6 B C3H6 C4H8 C C4H8 C5H10 D C5H10 C6H12 Câu 22: Crăckinh C4H10 hỗn hợp X gồm CH4, C3H6, C2H6, C2H4, H2 C4H10 dư Có MX = 36,25đvC Hiệu suất phản ứng crăckinh : A 60% B 40% C 20% D 80% Câu 23: Oxi hóa hồn tồn 0,1 mol hỗn hợp X gồm ankan Sản phẩm thu cho qua bình đựng H2SO4 đặc, bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư khối lượng bình tăng 6,3 gam bình có m gam kết tủa xuất Giá trị m : A 25 gam B 35 gam C 49,25gam D 68,95 gam Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH4, C3H6, C4H10 thu 17,6 gam CO2 10,8 gam H2O, m có giá trị : A 4,0 gam B 2,0 gam C 6,0 gam D 8,0 gam Câu 25: Hỗn hợp X gồm C2H2 H2 có số mol Lấy lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 H2 Sục Y vào dung dịch brom (dư) khối lượng bình brom tăng 10,8 gam 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hồn tồn hỗn hợp Y : A 26,88 lít B 22,4 lít C 44,8 lít D 33,6 lít Câu 26: Dẫn từ từ 0,15 mol hỗn hợp X gồm anken C3H6 C4H8 lội chậm qua bình đựng dung dịch KMnO4 1M Thể tích dung dịch thuốc tím bị màu : A 300 ml B 100 ml C 50 ml D 200 ml Câu 27: Dẫn 17,4 gam hỗn hợp khí X gồm propin but-2-in lội thật chậm qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy có 44,1 gam kết tủa xuất Phần trăm thể tích khí X : A C3H4 68,96 % C4H6 31,04 % B C3H4 25 % C4H6 75 % C C3H4 75 % C4H6 25 % D C3H4 31,04 % C4H6 68,96 % Câu 28: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 21,2 gồm propan, propen propin Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng CO2 H2O thu A 20,40 gam B 16,80 gam C 18,96 gam D 18,60 gam Câu 29: Cho hỗn hợp X gồm CH 4, C2H4 C2H2 Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) khối lượng brom phản ứng 48 gam Mặt khác, cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 36 gam kết tủa Phần trăm thể tích CH có X : A 40% B 20% C 25% D 50% Câu 30: Cho 5,1 gam hỗn hợp X gồm CH4 anken đồng đẳng liên tiếp qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng 3,5 gam đồng thời thể tích hỗn hợp X giảm nửa Hai anken có công thức phân tử : A C2H4 C3H6 B C3H6 C4H8 C C4H8 C5H10 D C5H10 C6H12 ... kết tủa xuất Phần trăm thể tích khí X : A C3H4 68 , 96 % C4H6 31,04 % B C3H4 25 % C4H6 75 % C C3H4 75 % C4H6 25 % D C3H4 31,04 % C4H6 68 , 96 % Câu 28: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 21,2 gồm propan,... khối lượng bình tăng 6, 3 gam bình có m gam kết tủa xuất Giá trị m : A 25 gam B 35 gam C 49,25gam D 68 , 95 gam Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH4, C3H6, C4H10 thu 17 ,6 gam CO2 10,8 gam... Câu 21: Dẫn 3, 36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm anken đồng đẳng vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam CTPT anken : A C2H4 C3H6 B C3H6 C4H8 C C4H8 C5H10 D C5H10 C6H12 Câu 22: Crăckinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra chuong 5 6 hoa hoc 11 nang cao, Kiem tra chuong 5 6 hoa hoc 11 nang cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay