DE CUONG ON TAP TOAN 8 DA DUYET

42 1,029 12
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2013, 05:43

Ngày dạy: Phần i: đề bài. Chơng I:Nhân, chia đa thức. Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức . Phần A: Các câu hỏi trắc nghiệm : Câu 1: x(2x 2 +1) = A. 3x 2 +1 B. 3x 2 +x C. 2x 3 +x D. 2x 3 +1 Câu 2: x 2 (5x 3 -x- 2 1 ) = A. 5x 6 -x 3 - 2 1 x 2 B. 5x 5 -x 3 - 2 1 x 2 C. 5x 5 -x 3 - 2 1 D. 5x 6 -x 3 - 2 1 x 2 Câu 3: 6xy(2x 2 -3y) = A. 12x 2 y + 18xy 2 B. 12x 3 y - 18xy 2 C. 12x 3 y + 18xy 2 D. 12x 2 y - 18xy 2 Câu 4 : - 4 3 x(4x 8) = -3x 2 + 6x A. Đúng B. Sai Câu 5 : - 2 1 x(2x 2 + 2) = -x 3 +x A. Đúng B. Sai Câu 6: Ghép mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B để đợc kết quả đúng. A B a, 3(4x - 12) = 0 1, x = 4 b, 9(4 - x) = 0 2, x = 5 c, 4(5 - x) = 0 3, x = 3 4, x = 12 Câu 7 : Điền vào chỗ trống để đợc kết quả đúng: a, (x 2 y 2xy)(-3x 2 y) = . b, x 2 (x y) + y(x 2 + y) = . . . Phần B : Tự luận Câu 8: Thực hiện phép tính : a, x(4x 3 5xy + 2x) b, x 2 (x + y) + 2x(x 2 + y) Câu 9: Tính giá trị biểu thức : x 2 (x + y) - y(x 2 y 2 ) tại x = -6 và y = 8 Câu 10 : Tìm x biết : a, 3x(12x 4) 9x(4x -3) = 30 b, 2x(x 1) + x(5 2x) = 15 Ngời biên soạn: 1 Ngày dạy: Bài 2: Nhân đa thức với đa thức Phần A: Các câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: (2x + y)(2x y) = A. 4x - y B. 4x + y C. 4x 2 y 2 D. 4x 2 + y 2 Câu 2 : (xy - 1)(xy + 5) = A.x 2 y 2 + 4xy - 5 B. x 2 y 2 + 4xy + 5 C. xy - 4xy - 5 D. x 2 y 2 - 4xy-5 Câu 3: (x 2 -2x + 1)(x 1) = A.x 2 3x 2 +3x-1; B. x 2 +3x 2 +3x - 1;C. x 3 - 3x 2 + 3x - 1;D. x 3 + 3x 2 + 3x - 1 Câu 4 : (x 3 2x 2 + x 1)(5 x) = -x 4 + 7x 3 11x 2 + 6x - 5 A. Đúng B. Sai Câu 5 : (x 1)(x + 1)(x + 2) = x 3 + 2x 2 x -2 A. Đúng B. Sai Câu 6: Ghép mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B để đợc kết quả đúng? A B a, (x + y)(x 2 + xy + y 2 ) = 1, x 3 y 3 b, (x y)(x 2 + xy + y 2 ) = 2, x 3 + 2x 2 y + 2xy 2 + y 3 c, (x + y)(x 2 - xy + y 2 ) = 3, x 3 + y 3 4, ( x+ y) 3 Câu 7: Điền vào chỗ trống để đợc kết quả đúng: a, (x 2 - 2x +3)( 2 1 x - 5) = . b, (x 2 5)(x + 3) + (x + 4)(x x 2 ) = . . . Phần B : Tự luận Câu 8: Tính giá trị biểu thức: A = (x 2 xy + y 2 )(2x + 3y) Câu 9: Thực hiện phép tính : a, (5x 2y)(x 2 xy + 1) b, (x 2)(x + 2)(x + 1) Câu 10: Thu gọn biểu thức rồi tìm x: (12x 5)(4x 1) + (3x - 7)(1 16x) = 81 Ngời biên soạn: 2 Ngày dạy: Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ Phần A: Các câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: x 2 (2y) 2 = A. x 2 2y 2 B. x 2 + 2y 2 C. (x 2y)( x +2y) D. (x + 2y)( x +2y) Câu 2: x 2 - 1 = A. (x 1)(x + 1) B. (x + 1)(x + 1) C. x 2 + 2x +1 D. x 2 + 2x -1 Câu 3: (x 7) 2 = A. (7 x 2 ) 2 B. x 2 14x + 49 C. x 2 2x + 49 D. x 2 14x + 7 Câu 4 : (x + 4y) 2 = x 2 + 8xy + y 2 A. Đúng B. Sai Câu 5: x 2 10 xy + 25 y 2 = (5 - y) 2 A. Đúng B. Sai Câu 6: Ghép mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B để đợc kết quả đúng ? A B a, x 2 + 6xy + 9y 2 = 1, (3x + 1) 2 b, (2x 3y)(2x +3y) = 2, (x + 3y) 2 c, 9x 2 6x +1 = 3, 4x 2 9y 2 4, ( x 9y) 2 Câu 7: Điền vào chỗ trống để đợc kết quả đúng: a, 4x 2 + 4x +1 = . b, (x + y) 2 2(x + y) + 1 = . . . Phần B : Tự luận Câu 8: Viết các đa thức sau dới dạng bình phơng của một tổng: a, (2x + 3y) 2 + 2(2x + 3y) + 1 b, x 2 + 4xy + 4y 2 Câu 9 : Tính (a + b) 2 biết a 2 = 4 và ab = 2 Câu 10: Chứng minh dẳng thức: (a - b) 2 = (a + b) 2 4ab Ngời biên soạn: 3 Ngày dạy: Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp theo) Phần A: Các câu hỏi trắc nghiệm : Câu 1: x 3 + 3x 2 + 3x + 1 = A. x 3 + 1 B. (x 1) 3 C. (x + 1) 3 D. (x 3 + 1) 3 Câu 2: 8x 3 + 12x 2 y + 6xy 2 + y 3 = A. (2x 3 + y) 3 B. (2x + y 3 ) 3 C. (2x + y) 3 D. (2x y) 3 Câu 3: x 3 x 2 + 3 1 x - 27 1 = A. x 3 - 3 1 B. (x 3 - 3 1 ) 3 C. (x 3 + 3 1 ) 3 D. x - ( 3 1 ) 3 Câu 4 : x 2 2x + 9 = (x 3) 2 A. Đúng B. Sai Câu 5: ( 2 1 x 3) 3 = 8 1 x 3 - 4 9 x 2 + 2 27 x 27 A. Đúng B. Sai Câu 6: Ghép mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B để đợc kết quả đúng? A B a, x 3 3x 2 + 3x 1 = 1, (x + 1) 3 b, x 2 + 8x + 16 = 2, (x - 1) 3 c, 3x 2 + 3x + 1 + x 3 = 3, (x + 4) 2 4, (x - 1) 2 Câu 7: Điền vào chỗ trống để đợc kết quả đúng: a, 8x 6 + 36x 4 y + 54x 2 y 2 + 27y 3 = . b, x 3 6x 2 y + 12xy 2 - 8y 3 = . . . Phần B : Tự luận Câu 8: Rút gọn biểu thức : A = (x 3x +9)(x + 3 ) - (54 + x 3 ) Câu 9: Viết biểu thức sau dới dạng tích: a, 8x 3 y 3 b, 27x 3 + 8 Câu 10: Chứng minh dẳng thức: (a + b) 3 3ab(a + b) = a 3 + b 3 Ngời biên soạn: 4 Ngày dạy: Bài 5:Những hằng đẳng thức đáng nhớ( tiếp theo) Phần A: Các câu hỏi trắc nghiệm . Câu 1 : Khai triển(5x-1) 3 Đợc kết quả là A,(5x-1)(25x 2 -5x+1) B, ,(5x-1)(25x 2 -5x+1) C,(5x-1)(5x 2 +5x+1) D,(5x+1)(25x 2 -5x+1) Câu 2: (x+3)(x 2 -3x+9) = A: x 3 -3 3 B x-9 C :x 3 +27 D :(x+3) 3 Câu 3: Rút gọn biểu thức (a+b) 2 -(a-b) 2 đợc kết quả là A .4ab B. - 4ab C. 0 D. 2b 2 Câu 4 :.Điền đơn thức vào chỗ trống (3x+y)( - 3xy +y 2 ) =27x 3 +y 3 A .9x B .6x 2 C .9x 2 D.9xy Câu 5 :. Đẳng thức x 3 +y 3 =(x+y) 3 -3xy(x+y) A Đúng B. Sai Câu 6 :. Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để đợc đáp án đúng A B 1) (x+y)(x-y) a) x 3 +y 3 2) x 2 -2xy+y 2 b) x 2 +2xy+y 2 3) (x+y) 2 c) x 2 -y 2 4) (x+y)(x 2 -xy+y 2 d) (x-y) 2 e) x 2 +y 2 Câu 7 : Điền vào chỗ trống để đợc đẳng thức đúng A .(2x) 3 +y 3 = . B .(a-b) ( )=a 3 -b 3 Phần B : Các câu tự luận Câu 8 :. Rút gọn biểu thức A= (x+3)(x 2 -3x+9)-(54+x 3 ) Câu 9: Chứng minh rằng : a 3 -b 3 =(a-b 3 )+(a-b) 3 +3ab(a-b) Câu 10 : Tính giá trị của biểu thức : y 2 +4y+4 tại y=98 Ngời biên soạn: 5 Ngày dạy: Bài 6:phân tích đa thức thành nhân tử bằng ph ơng pháp đặt nhân tử chung Phần A: các câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Đa thức 3x-12x 2 đợc phân tích thành A 3(x-4x 2 y) B 3xy(1-4y) C 3x(1-4xy) D xy(3-12y) Câu 2: Đa thức 14x 2 y-21xy 2 +28x 2 y 2 phân tích thành A: 7xy(2x-3y+4xy) B: xy(14x-21y+28xy) C: 7x 2 y(2-3y+4xy) D :7xy 2 (2x-3y+4x) Câu 3 : Đẳng thức x(y-1)+3(y-1) =-(1-y)(x+3) A :Đúng B : sai Câu 4: Ta có : 12x 2 - 4x=4x.(3x 1) A :Đúng B : sai Câu 5: . Nối mỗi ýở cột A với một ý ở cột B để đợc đáp án đúng ? A B a)2x 2 -5xy 1)-3xy 2 (y+2x-6x 2 ) b)12xy 2 +3xy+6x 2)x(2x-5y) c)-3xy 3 -6x 2 y 2 +18y 2 x 3 3)3x(4y 2 +y+2) 4)3x(4y 2 -y+2) Câu 6: Điền vào chỗ trống để đợc kết quả đúng 13(a-b) -15a(b-a)= . Câu 7: Điền đơn thức vào chỗ trống 12x 3 y 2 z 2 -18x 2 y 2 z 4 = (2x-3z 2 ) Phần B : Câu hỏi tự luận Câu 8: phân tích đa thức sau thành nhân t 3 2 x(y-1) - 3 2 y(1-y) = Câu 9 : Tính giá trị biểu thức : a(a-1) -b(1-a) tại a =2001 và b=1999 Câu 10 : Tìm x biết : (x-1) 2 =x-1 Ngời biên soạn: 6 Ngày dạy: Bài 7 :phân tích đa thức thành nhân tử bằng ph ơng pháp dùng hằng đẳng thức. Phần A : Các câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Đa thức 12x-9-4x 2 đợc phân tích thành A . (2x-3) (2x+3) B . -(2x-3) 2 C .(3-2x) 2 D . -(2x+3) 2 Câu 2: 1-2y+y 2 =-(1-y) 2 A Đúng B Sai Câu 3: x 3 -3x 2 +3x-1=(1-x) 2 A . Đúng B . Sai Câu 4: Phân tích đa thức x 3 -6x 2 y+12xy 2 -8x 3 đợc kết quả là A . (x-y) 3 B (2x-y) 3 C x 3 -(2y) 3 D (x-2y) 3 Câu 5 : Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để đợc kết quả đúng ? A B a) (x-y)(x+y) 1) -(x-5) 2 b)10x-25 -x 2 2) x 2 -y 2 c) 8x 3 - 8 1 3)(2x- 2 1 )(4x 2 +x+ 4 1 ) 4) (x-y) 2 Câu 6 : Điền vào chỗ trống để có đảng thức đúng : (x+y) 2 -4 = Câu 7: Tính nhanh : 2002 2 -2 2 = . Phần B : Các câu hỏi tự luận Câu 8 : Phân tích đa thức sau thành nhân tử : -x 3 +9x 2 -27x+27 Câu 9: Tìm x biết : 1-25x 2 = 0 Câu 10 : Tính giá trị biểu thức : x 2 +4x+4 tại x=80 Ngời biên soạn: 7 Ngày dạy: bài 8 :phân tích đa thức thành nhân tử bằng ph ơng pháp nhóm hạng tử Phần A:Các câu hỏi trắc nghiệm Câu 1 : đa thức 3x 2 -3xy-5x+5y phân tích thành nhân tử là : A .(3x-5)(x-y) B .(x+y)(3x-5) C . (x+y)(3x+5) D . (x-y)(3x+5) Câu 2 : đa thức 5x 2 -4x +10xy-8y phân tích thành nhân tử A.(5x-2y)(x+4y) B.(5x+4)(x-2y) C. (x+2y)(5x-4) D .(5x-4)(x-2y) Câu 3: đẳng thức sau :x 2 +4x-y 2 +4 =(x-y+2)(x+y+2) A .Đúng B Sai Câu 4 : Tính giá trị biểu thức 45 2 +40 2 -15 2 +80.45 đợc kết quả là A .8000 B . 10000 C. 9000 D. 7000 Câu 5: Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột Bđể đợc kết quả đúng ? A B 1) a(a-2)+(a-2) a) (x+1-y(x+y+1) 2) x 2 +2x+1-y 2 b) (x-y+3) (x-y-3) 3)2xy-x 2 -y 2 +16 c) (4-x-y)(4-x+y) 4)x 2 -2xy+y 2 -9 d) (a-2)(a+1) e) (a-2)(a) Câu 6 : Điền vầo chỗ trống 3x 2 +6xy+3y 2 -3z 2 =3[(x 2 +xy+ .) - .] Câu 7 : Phơng trình x(x-7) -2(7-x) =0 có nghiệm là : A. x 1 =7, x 2 =2 B. x 1 =-7, x 2 =2 C. x 1 =7, x 2 =-2 D.x 1 =-7, x 2 =-2 Phần B:Các câu hỏi tự luận Câu 8 : Phân tích đa thức sau thành nhân tử 36-4x 2 +8xy-4y 2 Câu 9 : Rút gọn và tính giá trị biểu thức với x=3 Ngời biên soạn: 8 A = (x 2 +3) 2 -(x+2)(x-2) Câu 10: Giải phơng trình : x(2x-7) -4x +14 =0 Ngày dạy: Bài 9:phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều ph ơng pháp. Phần A:Câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1: Phân tích đa thức: mn 3 1 + m n 3 thành nhân tử , ta đợc: A. n(n 2 + 1)(m 1) B. n 2 (n + 1)(m 1) C. (m + 1)(n 2 + 1) D. (n 3 + 1)(m 1). Câu 2 : Phân tích đa thức: 4xy 4xz y + z thành nhân tử , ta đợc: A. (4x + 1)(y z) B. (y z)(4x 1) C. (y + z)(4x 1) D. (x + y + z) (4x + 1). Câu 3 : Phân tích đa thức: x 3 2x 2 + x thành nhân tử , ta đợc: A. x(x 1) 2 B. x 2 (x 1) C. x(x 2 1) D. x(x + 1) 2 . Câu 4 : Phân tích thành nhân tử: m 2 -13m + 36 = m 2 - 4m-9m + 36 = m(m-4)-9(m - 4) = (m- 4)(m - 9) A. Đúng B. Sai. Câu 5 : Phân tích thành nhân tử: x 4 2x 2 = x 2 (x 2 2) = x 2 (x 2)(x + 2). A. Đúng B. Sai. Câu 6 : Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để có kết quả đúng. A B a) 25x x 3 1) (x + 5)(1 x) b) 5 4x x 3 2) x(x + 5) 2 c) 10x 2 + x 3 + 25x 3) x(x + 5)(x 5) 4) x(x + 5)(5 x) Câu 7: Điền vào chỗ trống để đợc kết quả đúng: 8x 2 + 19x 3 = 8x 2 + 12x - - 3 Ngời biên soạn: 9 = 4x(2x + ) 1.( + 3) = (4x 1)( + ). b) x 3 + x 2 y xyz x 2 z = (x 3 + x 2 y) (xyz + x 2 z) = x 2 ( + ) - (y + x) = ( - )( + ). Phần B : Câu hỏi tự luận. Câu 8 : Phân tích các đa thức thành nhân tử: 3x 2 12y 2 b) 5xy 2 10 xyz + 5xz 2 . Câu 9: Tìm x biết: 2(x + 3) x 2 3x = 0. Câu 10 : Chứng minh rằng: 5 6 10 4 chia hết cho 9. Ngày dạy: Bài 10. chia đơn thức cho đơn thức Phần A: Câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1 : Thơng x 10 : (- x) 8 bằng: A. x 2 B. ( ) 8 10 x C. x 2 D. 4 5 x Câu 2 : Thơng 4x 3 y : 10xy 2 bằng: A. x 5 2 B. xy 10 4 C. 2 5 2 xy D. 22 10 4 yx Câu 3 : Thơng (- xy) 6 : (2xy) 4 bằng: A. (xy) 2 B. (xy) 2 C. (2xy) 2 D. ( 2 1 xy) 2 . Câu 4 : (- x 7 ) : (- x 5 ) = x 2 A. Đúng B. Sai Câu 5: - 21xy 5 z 3 : 7xy 2 z 3 = 3y 3 A. Đúng B. Sai Câu 6 : Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để có kết quả đúng. A B a) 15xy 2 : 5xy 1) 5x 2 y 2 b) 20x 3 y 2 : 4xy 2 2) 3y c) 40x 3 y 3 : 8xy 3) 5x 2 4) x 2 Câu 7 : Điền vào chỗ trống để đợc kết quả đúng: a) 17xy 3 : 6y 2 = b) 20x 2 yz : 7xy = Phần B : Câu hỏi tự luận. Câu 8 : Làm tính chia: Ngời biên soạn: 10 [...]... y+xy ):2x b (15xy2+19xy3++16y2):6y2 1 -2xy+4x -5 c (-4x2y2+8x3y-10xy):2xy 3 3 2 22 2 2 5 2 1 2 x+ 19 6 8 xy+ 3 3 x-xy+ 2 y2 4 xy+4x2-5 Ngời biên soạn: 11 Câu 7: Điền vào chỗ trống để đợc kết quả đúng a) (-4x4+3x3-x2):2x2= b) (6xy2+4x2y-2x3): = 3y2+2xy-x2 Phần B :Các câu hỏi tự luận Câu 8: Thực hiện phép tính a) (15x2y5-10xy3+12x3y2):5xy2 b) (-8x3y2-12x2y+4x2y2):4xy Câu 9: Không làm tính chia, hảy xét... 4( x 3) 8 4 x( x + 3) 8 A 2 x 2 9 và 2 ;B 2 x 2 9 và 2 ; C và 2 ;D 2 x 2 9 và 2x 6 x 9 x 9 x 9 x2 9 3 x Câu 4: Mẫu thức chung của hai phân thức: 2 x 2 xy và y 2 + 2 xy là xy(4x2 y2) Câu 3: Khi quy đồng mẫu thức hai phân thức: ( ) ( ) ( A.Đúng Câu 5: Quy đồng mẫu thức hai phân thức: 0,5 3x và ta đợc kết quả là: 2 2x + 8 x + 4x ) B Sai 0,5 1 = 2 x + 4 x 2 x( x + 4) và 3x 3x 2 = 2 x + 8 2 x( x... 18 12 x 18 = Câu 5: 2x 3 3 2x 2x 3 A: C: : (2 x + 1) x ( x + 1) A Đúng D: 1 x ( x +1) B:Sai : A.Đúng B.Sai Câu6: Ghép mỗi ý ở cột A với 1 ý ở cột B để đợc kết quả đúng: A 4 a, - 5 x = Ngời biên soạn: 3 B 1) x +1 18 x + 2 x 5 7 7 x 1 x + 2 c, x + 1 x + 1 4 b, 2) x 5 3)1 4) 3 Câu7: Điền vào chỗ trống để đợc kết quả đúng a,- x2 + 2 = -1 5x b,- 4x +1 = 5x Phần B :Các câu hỏi tự luận Câu8:Thực... 21x + 6 b, 16 xy 3 9 x 3 x 1 12 xy 3 a, Phần B :Câu hỏi tự luận Câu8: Thực hiện phép tính a, x2 + 6 x + 9 2x2 4x + 2 ( x 1) 2 4 x 2 + 24 x + 36 Câu 9: Rút gọn biểu thức: Ngày dạy: Tiết 8: phép chia các phân thức đại số Phần A :Các câu hỏi trắc nghiệm 4x 2 2x Câu1: 5 y 2 : 5 y = 5y A 2 x Câu2: A -( 8x 3 C 25 y 3 25 y 3 D 3 8x yz x2 D yz x2 y2 x3 y ) : ( 2 ) = z z yz x2 Câu3: A 2x B 5 y B x2... Câu8: Thực hiện phép tính a, 1 x+2 Câu 9: Rút gọn biểu thức: M= 8 xy 12 xy 3 : 3 x 1 5 15 x 2 x + 2x + 1 2x 2 + 4x + 2 : 2 ( x 1) 2 4x 8x + 4 Ngày dạy: Tiết 9:biến đổi các biểu thức hữu tỉ Phần A:Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan Câu 1 : Điều kiện xác định của phân thức : A x= - 3 B x -3 C.x = - 6 x4 là ? 2x + 6 D x - 6 x5 Câu 2 : Giá trị của phân thức tại x = 4 là ? 2 x( x 3) 9 9 1 1 A B C D 8. .. Nhiệt độ ở Thợng Hải lạnh hơn và bằng ở Thợng Hải Câu 7: Cho m,n dơng và n>m,một học sinh chứng minh n-19 98-2003b, so sánh a và b ta đợc A a b II- Các câu hỏi Tự luận: Câu 9: Cho x 5 A ỳng B Sai Cõu 7: Ghộp mi ý ct A vi mt ý ct B c kt qu ỳng ? A B a) x -5 = x-5 b) 5 - x = 5-x c) x + 5 = -x-5 1) Khi x < - 5 2) Khi x > 5 3) Khi x < 5 4) Khi x = 5 Cõu 8: in vo ch . c kt qu ỳng ? a) x - 7 = Khi x >... hỏi trắc nghiệm khách quan Câu 1 : Điều kiện xác định của phân thức : A x= - 3 B x -3 C.x = - 6 x4 là ? 2x + 6 D x - 6 x5 Câu 2 : Giá trị của phân thức tại x = 4 là ? 2 x( x 3) 9 9 1 1 A B C D 8 8 8 8 2 2+ x = Câu 3: 2 2 x 2x + 4 x +1 1 x +1 A B C D 2x 4 x 1 x x x 1 = 5 khi x = 6 Câu 4: : A.Đúng x5 4 Câu 5: Phân thức có tập xác định là x 2 5 x 10 B.Sai A.Đúng B.Sai Câu 6: Ghép mỗi ý ở cột A với... x -1 4) x 0 Câu7: Điền vào chỗ trống để đợc kết quả đúng c, x+1 = 0 Thì a) x2 + 6 x + 9 = x+3 b) Phần B:Các câu hỏi tự luận Câu 8: Cho phân thức A= x 2 25 = x5 x2 5x + 4 x2 + 7 x 8 a) Tìm x để phân thức xác định b) Tìm x Z để A Z Câu 9: Cho phân thức B = x 2 8 x + 16 x4 a) Tìm x để B = 1 b) Rút gọn B Câu 10: Em hãy tìm một phân thức ( một biến x) mà giá trị của nó đợc xác định với mọi giá... 6x + 7 c) -7x + 21 = 0 2 5 3 4) S= 5 3) S= Câu 6 : Điền vào chỗ trống để hoàn thiện a) 4 5 1 4 x = x = .(1) x = ( 2) 3 6 2 3 15 8 x = 9 5 x 8 x 5 x = .(1) x = (2) b) Câu 7 : Nghiệm của phơng trình 12 - 6x = 0 là A 6 B -2 C 2 * Các câu hỏi tự luận Câu 8 : Giải các phơng trình sau a) 6,36 5,3x = 0 b) 4 5 1 x+ = 3 6 2 Câu 9 : Cho phơng trình ( m2 4 )x + 2 = m a) Giải phơng trình với m . 3: 6xy(2x 2 -3y) = A. 12x 2 y + 18xy 2 B. 12x 3 y - 18xy 2 C. 12x 3 y + 18xy 2 D. 12x 2 y - 18xy 2 Câu 4 : - 4 3 x(4x 8) = -3x 2 + 6x A. Đúng B. Sai Câu. 12xy 2 - 8y 3 = . . . Phần B : Tự luận Câu 8: Rút gọn biểu thức : A = (x 3x +9)(x + 3 ) - (54 + x 3 ) Câu 9: Viết biểu thức sau dới dạng tích: a, 8x 3 y
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG ON TAP TOAN 8 DA DUYET, DE CUONG ON TAP TOAN 8 DA DUYET, DE CUONG ON TAP TOAN 8 DA DUYET

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay