Gỉai pháp thúc đẩy động cơ làm việc cho nhân viên tại công ty TNHH hoàng bảo anh

46 87 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2018, 13:11

Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo_ Ts.S Nguyễn Thị Thảo tận tình hướng dẫn, bảo tạo điều kiện cho em suốt q trình hồn thànhchun đề Em xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến thầy giảng dạy em hai năm qua Những kiến thức mà em truyền đạt hành trang giúp em vững bước tương lai Và cuối em xin bày tỏ biết ơn chân thành tới ban lãnh đạo toàn thể anh, chị em Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh ủng hộ cung cấp thông tin cần thiết trình nghiên cứu hồn thành chun đề Sinh viên thực Đinh Thị Như Quỳnh SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan số liệu kết trình bày chuyên đề thân em trực tiếp tìm hiểu, theo dõi, thu thập, nghiên cứu giúp đỡ anh, chị Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh Nội dung trình bày em tìm hiểu, tham khảo tài liệu, nghiên cứu thực hiện, hồn tồn khơng chép Nếu em vi phạm thái độ không trung thực em xin chịu hoàn toàn trước Khoa Hội đồng bảo vệ Sinh viên thực Đinh Thị Như Quỳnh SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH: Trách nhiệm hữu hạn HĐSXKD: Hoạt động sản xuất kinh doanh ĐVT: Đơn vị tính LĐ: Lao dộng BHYT: Bảo hiểm y tế BHXH: Bảo hiểm xã hội QLDN: Quản lí doanh nghiệp SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Tháp phân cấp nhu cầu A.Maslow Hình 1.2 Thuyết hai yếu tố F Herzberg Hình 2.1 Sơ đồ máy quản lý Công ty SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.2: cấu lao động Công ty TNHH Hoàng Bảo Anh (2011 – 2013) Bảng 2.3: Tình hình tài Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh(2011-2013) Bảng 2.4: Kết HĐSXKD Công ty TNHH Hoàng Bảo Anh(2011-2013 Bảng 2.5: cấu tiền lương Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh Bảng 2.4: Bảng tổng hợp quỹ thưởng cuối năm 2013 MỤC LỤC SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .3 DANH MỤC HÌNH .4 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THÚC ĐẨY ĐỘNG LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG .11 1.1 Khái niệm, vai trò thúc đẩy động làm việc cho người lao động 11 1.1.1 Một số khái niệm 11 1.1.1.1 Nhu cầu 11 1.1.1.2 Động thúc đẩy 11 1.1.1.3 Động viên .11 1.1.2 Vai trò việc thúc đẩy động làm việc cho người lao động 11 1.1.2.1 Đối với doanh nghiệp .11 1.1.2.2 Đối với nhân viên 11 1.2 Các lí thuyết thúc đẩy động làm việc cho người lao động .11 1.2.1 Thuyết cấp bậc nhu cầu Maslow 11 1.2.2 Thuyết X – Y Duoglas Mc Gregor 12 1.2.3 Thuyết hai yếu tố Frederick Herberg 13 1.2.4 Thuyết ERG Alderfer 14 1.2.5 Lí thuyết động thúc đẩy theo nhu cầu Mc Cleelland 14 1.2.6 Học thuyết công Stacy Adam 15 1.2.7 Thuyết kì vọng Victor Vroom .15 1.3 Những nhân tố thúc đẩy động làm việc 15 1.3.1 Chính sách tiền lương .15 1.3.2 Chính sách khen thưởng 16 1.3.3 hội thăng tiến .16 1.3.4 Chính sách phúc lợi 16 1.3.5 Chính sách đào tạo phát triển nhân lực 16 1.3.6 Môi trường làm việc 17 SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo 1.3.6.1 Điều kiện làm việc 17 1.3.6.2 Công việc 17 1.3.6.3 Quan hệ đồng nghiệp 17 1.3.6.4 Phong cách lãnh đạo .17 1.3.6.5 Văn hóa Cơng ty 18 CHƯƠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THÚC ĐẨY ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CƠNG TY TNHH HỒNG BẢO ANH 19 2.1 Giới thiệu Công ty 19 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển .19 2.1.1.1 Qúa trình hình thành 19 2.1.1.2 Qúa trình phát triển Cơng ty 20 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 20 2.1.2.1 Chức 20 2.1.2.2 Nhiệm vụ .20 2.1.2.3 Quyền hạn 21 2.1.3 cấu tổ chức 21 2.1.3.1 Sơ đồ máy quản lý 21 2.1.3.2 Chức phận 21 2.2 Tình hình sử dụng nguồn lực Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh .23 2.2.1 Đánh giá tình hình nhân viên Cơng ty giai đoạn 2011- 2013 .23 2.2.2 Tình hình sở vật chất Công ty 24 2.2.3 Tình hình tài Cơng ty 24 2.2.4 Thực trạng kinh doanh kết hoạt động sản xuất kinh doanh 26 2.3 Thực trạng công tác thúc đẩy động làm việc cho nhân viên Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh 29 2.3.1 Phân tích thực trạng thúc đẩy động làm việc cho nhân viên Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh 29 2.3.2.1 Thực trạng thúc đẩy động làm việc cho nhân viên qua sách tiền lương 29 2.3.2.2 Thực trạng sách khen thưởng Công ty 31 SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo 2.3.2.3 Thực trạng sách phúc lợi 32 2.3.2.4 Thực trạng hội thăng tiến người lao động 33 2.3.2.5 Thực trạng đạo tạo phát triển nguồn nhân lực .33 2.3.2.6 Thực trạng môi trường làm việc Công ty .33 2.3.2 Đánh giá thực trạng công tác thúc đẩy động làm việc Công ty TNHH Hoàng Bảo Anh 35 2.3.2.1 Ưu điểm 35 2.3.2.2 Nhược điểm 35 3.1 Căn để đưa giải pháp 37 3.1.1 Định hướng để phát triển Công ty .37 3.1.2 Định hướng công tác thúc đẩy động làm việc cho nhân viên .37 3.2 Giải pháp thúc đẩy động làm việc cho người lao động Công ty TNHH Hoàng Bảo Anh 38 3.2.1 Chính sách tiền lương .38 3.2.1.1 Đối với phận gián tiếp .38 3.2.1.2 Đối với phận trực tiếp .39 3.2.2 Chính sách khen thưởng 39 3.2.3 Chính sách phúc lợi 39 3.2.4 hội thăng tiến .40 3.2.5 Chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực 40 3.2.6 Môi trường làm việc 41 3.2.6.1 Điều kiện làm việc 41 3.2.6.2 Công việc .41 3.2.6.3 Quan hệ đồng nghiệp .42 3.2.6.4 Phong cách lãnh đạo 42 3.2.6.5 Văn hóa Cơng ty 42 KẾT LUẬN .44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo Nguồn nhân lực yếu tố then chốt cơng tác quản lí doanh nghiệp, yếu tố định thành công hay th Trong kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế để đứng vững cạnh tranh doanh nghiệp cần phải tích cực khai thác triệt để nhân tố người Chính vậy, mỗi doanh nghiệp người trọng tâm, kéo theo yêu cầu tạo động lực thúc đẩy cho nhân viên Và vấn đề cần phải đặt làm để khơi dậy nhiệt tình, nhiệt huyết, niềm đam mê công việc người lao động để giúp doanh nghiệp phát triển mạnh.Và đặc biệt làm cách để nghười lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp bối cảnh kinh tế ln biến động Đối với công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hồng Bảo Anh, năm qua cơng tác thúc đẩy động làm việc cho người lao động ban lãnh đạo Công ty đặc biệt trọng thực Chính nhờ cơng tác đem lại hiệu cho doanh nghiệp Nhưng bên cạnh cơng tác số tồn tại, hạn chế định Nhìn nhận vấn đề trên,với mong muốn nâng cao động làm việc cho nhân nhân viên hiệu nữa,tơi chọn đề tài: “Gỉai pháp thúc đẩy động làm việc cho nhân viên tại Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh Mục đích nghiên cứu Trên sở tìm hiểu thực trạng công tác tạo động làm việc cho người lao động Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh nhằm đưa giải pháp thúc đẩy động làm việc cho người lao động cho Công ty thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu _ Đối tượng nghiên cứu: Là vấn đề liên quan đến việc thúc đẩy động làm việc cho người lao động _ Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Đề tài nghiên cứu nội dung liên quan đến việc thúc đẩy động làm việc cho người lao động Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy động làm việc cho người lao động Công ty TNHH Hoàng Bảo Anh Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo -Phương pháp điều tra, khảo sát -Phương pháp phân tích, tổng hợp Bố cục chuyên đề Ngồi phần mở đầu, kết luận, đề tài phần chính: Chương 1: sở lí luận thúc đẩy động làm việc cho người lao động Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh thực trạng công tác thúc động làm việc cho nhân viên Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh Chương 3: Gỉai pháp thúc đẩy động làm việc cho nhân viên Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh \ SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang 10 Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo 2.3.2.3 Thực trạng sách phúc lợi Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh thực sách phúc lợi theo tinh thần tự nguyện bắt buộc theo quy định Nhà nước - Phúc lợi theo quy định pháp luật: Hiện Công ty áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định Nhà nước Tỷ lệ trích BHXH, BHYT 25%, 6% khấu trừ hàng tháng vào lương nhân viên, 19% tính vào chi phí nhân cơng trực tiếp Bên cạnh đó, Công ty thực chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau, thai sản người lao động - Phúc lợi tự nguyện: Công ty hỗ trợ, phụ cấp cho nhân viên: tiền điện thoại, hỗ trợ chổ ăn, cho nhân viên xa nơi làm việc, lao động gián tiếp, Công ty tăng mức hỗ trợ tiền ăn cho tài xế lái xe để đảm bảo sức khỏe cơng việc Trong đó: Lao động gián tiếp nhận tiền phụ cấp: +Tiền điện thoại: 500.000đ/nhân viên/tháng +Tiền ăn: 300.000đ/nhân viên/tháng Lao động trực tiếp: +Tiền điện thoại: 200.000đ/nhân viên/tháng +Tiền ăn: 600.000đ/nhân viên/tháng Với mức phụ cấp người lao động phần cải thiện đời sống đảm bảo sức khỏe để yên tâm công tác 2.3.2.4 Thực trạng hội thăng tiến người lao động Căn vào trình độ văn hóa, trình độ chun mơn, đóng góp vào q trình xây dựng phát triển Công ty, lãnh đạo Công ty đề bạt giao nhiệm vụ chonhân hội tụ đầy đủ phẩm chất, chuyên môn nắm giữ vị trí quan trọng Cơng ty, ghi nhận sử trưởng thành cố gắng phấn đấu công tác phát triển Công ty để người lại noi theo, cố gắng SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang 32 Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo 2.3.2.5 Thực trạng đạo tạo phát triển nguồn nhân lực Để không ngừng nâng cao lực cho đội ngũ lao động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Công ty quan tâm tạo điều kiện cho nhân viên phát triển lực đội ngũ lao động trực tiếp, họ nhân viên lái xe cần nhiều kỹ năng, Cơng ty thực cơng tác đào tạo trực tiếp, người thâm niên lâu năm dạy trực tiếp cho nhân viên trẻ vào nghề nhằm nâng cao tay nghề, đảm bảo an tồn việc vận chuyển hàng hóa cho Công ty 2.3.2.6 Thực trạng môi trường làm việc Công ty a Điều kiện làm việc Thời gian qua Công ty cố gắng đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động theo tiêu chí: thời gian làm việc phù hợp, trang thiết bị đầy đủ, an toàn đảm bảo cho người lao động - Đối với lao động gián tiếp( khối văn phòng): Đầy đủ trang thiết bị làm việc( 15 máy tính đồ dùng cần thiết khác), ánh sáng, nhiệt độ ln đảm bảo( 07 máy điều hòa nhiệt độ) - Đối với lao động gián tiếp: Do tính chất ngành nghề kinh doanh Công ty dịch vụ vận tải, nghề tương đối nhạy cảm nguy hiểm cao Cơng ty ln ln thắt chặt, theo dõi phương tiện vận chuyển tu sửa thường kì sơ mi, rơ mooc, lắp đặt thiết bị định vị thiết bị cần thiết khác tạo điều kiện thoải mái cho nhân viên lái xe an toàn thực thi công việc b Công việc Để nâng cao động lực cho người lao động Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh khơng cơng cụ kinh tế mà thân cơng việc góp phần nâng cao động lực làm việc cho người lao động Khi người lao động u thích cơng việc họ hăng say làm việc đóng góp cho Cơng ty nhiều Đối với Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh nhà quản lí sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ kỹ cần thiết cho công việc trải qua thời gian thử việc hợp lí Sau phân bổ phòng, ban theo chức năng, nhiệm vụ rõ ràng Độc lập công việc giúp người lao động hăng say tập trung chuyên môn mang lai hiệu cao công việc SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang 33 Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo c Quan hệ đồng nghiệp Công ty coi trọng bầu khơng khí làm việc Cơng ty, ln tạo mối quan hệ đồng nghiệp hòa thuận phòng, ban cấp cấp dưới, thường xuyên tổ chức trò chơi thể thao đá banh, giao lưu với Công ty khác… cho nhân viên Công ty tạo nên mối quan hệ đồng nghiệp ln gắn bó Bầu khơng khí hòa thuận đưa kiến tốt lợi cho Công ty d Phong cách lãnh đạo Tại Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh , thực tế cho thấy mối quan hệ nhà quản lý nhân viên hòa thuận, cởi mở, ban lãnh đạo hiểu nhân viên mình, tính chất ngành nghề nhạy cảm nguy hiểm, khơng gây bất ỳ áp lực nào, nhân viên xử lý cơng việc trách nhiệm trưởng thành e Văn hóa Cơng ty Văn hóa Công ty môi trường xác định sách, thủ tục quy tắc để đảm bảo ổn định Công ty Những quy định chung đồng phục nơi công sở, thời gian làm việc….Bên cạnh quy tắc bất thành văn người lao động gián tiếp cụ thể nhân viên lái xe không uống rượu, bia lái xe ảnh hưởng đến an toàn cho người lao động người dân lưu thông đường ảnh hưởng đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 2.3.2 Đánh giá thực trạng công tác thúc đẩy động làm việc Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh 2.3.2.1 Ưu điểm - Trong cơng tác trả lương cho người lao động, nhìn chung Cơng ty sách trả lương cho nhân viên rõ ràng, minh bạch, mức lương trả cho người lao động đảm bảo ổn định cho đời sống nhân viên, tạo an tâm làm việc cho người lao động, hình thức trả lương phù hợp, kỳ hạn trả lương thời hạn - Chính sách tiền thưởng Cơng ty kích thích, thúc đẩy nhân viên làm việc nhiệt tình, cố gắng phấn đấu - Chính sách phúc lợi Công ty trọng, khoản phúc lợi mà Cơng ty thực góp phần nâng cao phần đời sống người lao động tác động không nhỏ đến phấn đấu nưa công việc giao SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang 34 Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo -Môi trường làm việc Công ty nhìn chung đảm bảo tốt cho người lao động, tạo khơng khí làm việc thoải mái, an tồn nâng cao hiệu suất công việc 2.3.2.2 Nhược điểm - Trong sách tiền thưởng, Cơng ty chưa trọng nhiều đến thưởng tập thể, điều làm cho tập thể Cơng ty khó gắn kết để làm việc, chưa tạo mối quan hệ làm việc tập thể tốt ảnh hưởng đến hiệu suất cơng việc -Về sách đào tạo nguồn nhân lực: Công ty trọng đến đào tạo phận lao động gián tiếp mà chưa đào tạo thêm nghiệp vụ cho nhân viên gián tiếp Điều làm cho sức cạnh trên thị trường giảm sút nghiệp vụ yếu so với doanh nghiệp ngành thị trường -Cơ hội thăng tiến Công ty chưa trọng, máy quản lý không thay đổi nhiều, điều cho thấy thăng tiến vấn đề cần khắc phục Bản thân thăng tiến đóng góp khơng nhỏ việc tạo động lực cho người lao động - Về văn hóa doanh nghiệp: +Cơng ty chưa đưa đề xuất may đồng phục cho nhân viên +Chưa tổ chức ngày thành lập Công ty để nhìn lại làm chưa làm +Còn xảy bất đồng công việc, chưa phân bổ chuyến chạy cho người lao động SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang 35 Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐỘNG CHO NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH HỒNG BẢO ANH 3.1 Căn để đưa giải pháp 3.1.1 Định hướng để phát triển Công ty -Tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng máy móc tăng suất lao động -Đảm bảo trì tính cạnh tranh thị trường chất lượng dịch vụ vân chuyển giá -Đầu tư, mở rộng phát triển thị trường, đẩy mạnh công tác Maketing sang nước lân cận Lào, Trung Quốc, đồng thời phải giữ vững mạng lưới khách hàng truyền thống -Tập trung vào phát triển hai chi nhánh Hưng Yên Thái Bình để tăng lợi nhuận cho Cơng ty - Công ty cần mở xưởng sửa chữa sơ mi, rơ mooc nhằm giảm bớt chi phí sửa chữa phương tiện vận chuyển 3.1.2 Định hướng công tác thúc đẩy động làm việc cho nhân viên -Cần phải xác định rõ tư tưởng, quan điểm công tác tạo động lực vật chất, tin thần lao động công tác mà ban lãnh đạo Công ty thực mà phải kết hợp với người lao động thực -Trong trình thực công tác tạo động lực cho người lao động cần phải kết hợp từ xuống dưới, cấp phản ánh lên cấp để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn - Bên cạnh đó, biện pháp nâng cao hiệu tạo cơng tác thúc đẩy động làm việc cho người lao động phải tác dụng kích thích sản xuất ngày phát triển, tạo lòng tin người lao động Cơng ty để họ n tâm làm việc, gắn bó với Cơng ty thơng qua việc tăng tiền lương, thu nhập cách ổn định lâu dài Đồng thời giải pháp hoàn thiện tăng cường công tác tạo động lực cho người lao động phải phù hợp với điều kiện thực tế Công ty Nghĩa biện pháp đưa phải SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang 36 Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo tính khả thi, áp dụng vào thực tiễn đem lại lợi ích thiết thực cho người lao động Công ty 3.2 Giải pháp thúc đẩy động làm việc cho người lao đợng tại Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh 3.2.1 Chính sách tiền lương 3.2.1.1 Đối với phận gián tiếp Hiện cách tính lương phận gián tiếp mang tính chất bình qn, chưa gắn hệ số thành tích cơng việc để tính lương, chưa tính đến hiệu người lao động Để khuyến khích nhân viên tích cực làm việc cần cải tiến việc tính lương phải gắn với hệ số thành tích Bảng 2.5 cấu lương gắn với hệ số thành tích lao động gián tiếp (đvt: đồng) Lương Chức vụ Giám đốc P Giám đốc TP Kinh doanh Kế toán trưởng TP điền hành xe (1) 10,000,000 9,500,000 9,000,000 8,000,000 8,000,000 Hệ số lương Lãnh đạo (2) % 2.0 1.5 1.5 1.2 1.2 Lương Lương kinh doanh (3)=Doanh thu tháng X (2) thực nhận (1) + (3) Với bảng hệ số thành tích lương lao động gián tiếp tính sau: +Lương kinh doanh = Doanh thu tháng* Hệ số lương +Lương thực nhận = Lương thực nhận+Lương SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang 37 Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo 3.2.1.2 Đối với phận trực tiếp Hiện Công ty áp dụng hình thức trả lương cho nhân viên lao động trực tiếp:lương lương hưởng theo suất Điều làm cho nhân viên cố gắng tăng suất lao động mang lại lợi nhuận cho Công ty, bên cạnh đó, muốn tăng cao suất Cơng ty cần áp dụng hình thức khốn theo sản phẩm khoán theo cá nhân -Một tháng phải đạt tiêu trung bình 15 chuyến/tháng, hưởng theo mức lương: Lương bản+ 25 triệu lương khoán 3.2.2 Chính sách khen thưởng - Tăng mức thưởng tập thể lên đợt/năm; tăng tiền thưởng tập thể là: 15.000.000đ/tập thể -Bên cạnh hình thức thưởng trực tiếp tiền mặt, Cơng ty cần áp dụng hình thức thưởng dịch vụ tặng chuyến du lịch chonhân hoặc tập thể xuất sắc, để họ cố gắng nỗ lực, phấn đấu người lao động mang lại hiệu cao cho Công ty 3.2.3 Chính sách phúc lợi Ngồi khoản phụ cấp áp dụng cần bổ sung thêm số phụ cấp thực cơng tác chăm sóc trẻ em, người già cho nhân viên hồn cảnh khó khăn, xa gia đình… Thực vấn đề tạo cho lòng người lao động tin tưởng vào Cơng ty, tảng gắn kết lâu dài nhiệt huyết công việc Các khoản phụ cấp dành cho người lao động: - Liên kết với bệnh viện để khám sức khoẻ định kỳ hàng năm - Quà cho nhân viên nữ ngày 8/3: hoa 200.000đ/nhân viên - Ngoài 12 ngày nghỉ phép theo quy định Nhà nước, người lao động nghỉ phép thêm 03 ngày - Trợ cấp 01 tháng lương người lao động nữ sinh SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang 38 Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo - Quà cho người lao động tết trung thu quốc tế thiếu nhi 1/6 - Quà cho người lao động đạt học sinh giỏi thành tích xuất sắc trọng học tập - Trợ cấp ốm đau cho người lao động nằm viện - Tạo điều kiện cho Nhân viên mua đất nhà 3.2.4 hội thăng tiến Việc đề bạt chức vụ dựa vào trình độ, khả thành tích bên cạnh Cơng ty cần trọng đến thâm niên cơng tác nhân viên lĩnh vực đề bạt - Bộ phận gián tiếp: + Phòng kinh doanh: Nhân viên kinh doanh công tác 10 năm công ty trình độ khả cơng việc đề bạt lên chức vụ Phó phòng Kinh doanh + Phòng kế tốn: Nhân viên kế tốn 05 năm cơng tác cơng ty trình độ khả cơng việc đề bạt lên chức vụ Phó phòng Kế tốn - Bộ phận trực tiếp: Nhân viên lái xe công tác 10 năm công tác cơng ty trình độ khả cơng việc đề bạt lên Chức vụ Đội trưởng đội xe 3.2.5 Chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực Trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Công ty trọng đến đào tạo tay nghề cho lao động trực tiếp mà quên thành phần lao động gián tiếp, nguồn lực quan trọng chiến lược kinh doanh Công ty, điều làm yếu sức cạnh tranh thị trường ngành vận tải Chính Cơng ty cần cân nhắc đào tạo thêm nghiệp vụ cho nhân viên kinh doanh như: kỹ thương thảo, lập hợp đồng kinh tế Với hình thức đào tạo: + Cử nhân viên học tập thêm lớp đào tạo nghiệp vụ công việc để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang 39 Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo + Khuyến khích tạo điều kiện hỡ trợ chi phí cho nhân viên trình độ trung cấp, cao đẳng liên thông trường đại học gần + Thu hút thêm nhân tài để phục vụ cho công ty: Đưa yêu sách đãi ngộ thích hợp để đưa nhân tài với công ty 3.2.6 Môi trường làm việc 3.2.6.1 Điều kiện làm việc -Thực nghiêm ngặt kỉ luật lao động, an tồn lao động, khơng uống rượu, bia điều khiển phương tiện - Đối với lao động trực tiếp Công ty cần trọng đến an toàn vận hành xe nhân viên lái xe, luôn đảm bảo chất lượng phương tiện vận chuyển, thường xuyên kiểm tra định kỳ, tu bổ hệ thống máy móc, thiết bị trước xuất bãi sau bóc dỡ hàng hóa -Cần bố trí hợp lí giấc ngủ cho nhân viên lái xe chuyên chở đường dài để đảm bảo an toàn cho nhân viên toàn xã hội -Tạo điều kiện cho nhân viên lái xe nghỉ phép để nâng cấp lái theo quy định Nhà nước 3.2.6.2 Công việc - Liên kết với đơn vị khác trực thuộc công ty để mở rộng công việc cho nhân viên -Giải kịp thời vấn đề nảy sinh, không thõa mãn cơng việc người lao động, điều nghĩa phòng điều hành xe phải biết phân bổ chuyến chạy cho nhân viên, không để xảy chênh lệch số chuyến chạy nhân viên Cụ thể:+ Chạy đường dài: 10 chuyến/tháng/nhân viên + Chạy đường ngắn: 15 chuyến/tháng/nhân viên -Công ty cần nhân viên tự định cơng việc mình, chịu trách nhiệm trước định Mỡi nhân viên lái xe phụ xe phụ trách đầu xe,tự quản lý giấc nghỉ ngơi giấc bóc, dỡ hàng quy SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang 40 Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo định Điều tạo áp lực giấc cho nhân viên tạo tâm lí thối mái vận hành xe lưu thông đường 3.2.6.3 Quan hệ đồng nghiệp - Cần tổ chức giao lưu với Công ty khác để tạo đoàn kết cho nhân viên + Vào ngày 8/3 tham gia hội thi mà quận tổ chức cho cơng ty đóng địa bàn như: thi cắm hoa, nữ công gia chánh + Vào ngày thành lập công ty nên tổ chức hoạt động đồn thể như: đá bóng, bóng chuyền với công ty liên kết hoặc đối tác làm ăn lâu dài như: Công ty TNHH Containe Miền Trung… -Lãnh đạo Công ty cần ý đến mối quan hệ nhân viên lao động trực tiếp lao động gián tiếp, tính chất nghề nghiệp mà hai phận trao đổi với công việc, giao lưu học hỏi với Công ty cần tổ chức buổi họp mặt để họ trao đổi, đưa kiến lợi cho Công ty 3.2.6.4 Phong cách lãnh đạo -Nhà quản lý cần tìm hiểu rõ nhân viên mình, quan tâm nhân viên nhiều - Phát huy khả huy động sức mạnh làm việc tập thể - Cần trau dồi thêm kiến thức để đánh giá thực công việc nhân viên tốt đồng thời đưa kịp thời cách thức giải vấn đề gặp cố 3.2.6.5 Văn hóa Cơng ty -Tăng cường hoạt động tập thể, giải trí, kỉ niệm khơng hoạt động thường niên mà Công ty cần tìm hiểu xem nhân viên muốn gì, tổ chức để khiến họ thực yêu thích - Tiến hành may đồng phục cho nhân viên lao động gián tiếp -Tổ chức kỉ niệm ngày than h lập Công ty 24/07 hàng năm để nhìn lại Cơng ty đạt cần khắc phục cho tảng phát triển tương lai SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang 41 Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo - In tập san Công ty, hoạt động tiêu biểu, thành tích mà nhân viên Công ty đạt SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang 42 Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo KẾT LUẬN Công tác nâng cao thúc đẩy động làm việc cho người lao động ý nghĩa quan trọng, định tồn phát triển Công ty Sự thành công hay thất bại thể chỡ Cơng ty sử dụng tốt cơng cụ kích thích lao động để phát huy hết khả người lao động nhằm cao suất, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh hay khơng Chính việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao thúc đẩy động làm việc cho người lao động Công ty TNHH Hoàng Bảo Anh thời gian tới vấn đề cấp thiết nhà quản trị, nhiệm vụ quan trọng phát triển lâu dài bền vững Công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách Trần Kim Dung (2010), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng Hợp, TP HCM PGS, TS Lê Thế Giới, Thạc sỹ Nguyễn Xuân Lãn, ThS Nguyễn Phúc Nguyên, ThS Nguyễn Thị Loan (2011), Quản trị học, NXB Tài SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang 43 Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo PGS, TS Nguyễn Ngọc Quân, ThS Nguyễn Vân Điềm (2010), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB NSB Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Chuyên đề tham khảo Chuyên đề tốt nghiệp( Phan Thị Thu Hiền,2012), Gỉai pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động, đại học, Trường đại học kinh tế Đà Nẵng Web www.Tailieu.vn 2.www.vieclam.nld.com.vn NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang 44 Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DÂN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang 45 Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thảo ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… SVTH: Đinh Thị Như Quỳnh_Lớp D18QTHB2 Trang 46 ... việc cho nhân nhân viên có hiệu nữa,tơi chọn đề tài: Gỉai pháp thúc đẩy động làm việc cho nhân viên tại Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh Mục đích nghiên cứu Trên sở tìm hiểu thực trạng cơng tác... cho nhân viên tại Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh 2.3.1 Phân tích thực trạng thúc đẩy động làm việc cho nhân viên Cơng ty TNHH Hồng Bảo Anh 2.3.2.1 Thực trạng thúc đẩy động làm việc cho nhân viên. .. HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THÚC ĐẨY ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC TẠI CƠNG TY TNHH HỒNG BẢO ANH 2.1 Giới thiệu Công ty - Tên: Công ty TNHH Hồng Bảo Anh - Loại hình: TNHH - Lĩnh vực hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Gỉai pháp thúc đẩy động cơ làm việc cho nhân viên tại công ty TNHH hoàng bảo anh, Gỉai pháp thúc đẩy động cơ làm việc cho nhân viên tại công ty TNHH hoàng bảo anh, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THÚC ĐẨY ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, 2 Các lí thuyết thúc đẩy động cơ làm việc cho người lao động, 3 Những nhân tố thúc đẩy động cơ làm việc, CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THÚC ĐẨY ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO ANH, 1 Giới thiệu về Công ty, 2 Tình hình sử dụng nguồn lực tại Công ty TNHH Hoàng Bảo Anh, 3 Thực trạng công tác thúc đẩy động cơ làm việc cho nhân viên tại Công ty TNHH Hoàng Bảo Anh, 2 Giải pháp thúc đẩy động cơ làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH Hoàng Bảo Anh, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay