Đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Sơn Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái giai đoạn 20102014 (Khóa luận tốt nghiệp)

57 21 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2018, 09:47

Đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Sơn Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái giai đoạn 20102014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Sơn Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái giai đoạn 20102014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Sơn Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái giai đoạn 20102014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Sơn Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái giai đoạn 20102014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Sơn Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái giai đoạn 20102014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Sơn Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái giai đoạn 20102014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Sơn Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái giai đoạn 20102014 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Sơn Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái giai đoạn 20102014 (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - NGUY N ÌNH THO I Tên tài: “ ÁNH GIÁ TH C TR NG CƠNG TÁC PHỊNG CHÁY CH A CHÁY R NG T I XÃ S N L NG HUY N V N CH N T NH YÊN BÁI” KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Lâm nghi p Khoa : Lâm nghi p Khóa h c : 2010 – 2014 Gi ng viên h ng d n : TS Tr n Qu c H ng Thái Nguyên, n m 2014 i L IC M Th c t p t t nghi p thi u ch i v i sinh viên có v trí r t quan tr ng khơng th ng trình t o áp d ng ki n th c N! i h c Công vi c c ng giúp sinh viên c h c vào th c t , b sung, c ng c ki n th c c a b n thân, tích l y nhi u kinh nghi n quý báu cho ki n th c chuyên môn sau i vào th c t c s nh t trí c a ban giám hi u nhà tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên, ban ch nhi m khoa Lâm nghi p, ti n hành nghiên c u “ ánh giá công tác phòng cháy ch a cháy r ng t i xã S n L tài ng huy n V n Ch n t nh Yên Bái giai o n 2010-2014” K t qu c a khóa lu n s n l c c a nhân, s giúp ch c, cá nhân tr xin trân thành bi t n sâu s c giúp h ng d n ch ng khóa lu n c hồn thành n th y giáo TS Tr n Qu c H ng ã t n tình o em su t trình làm lâm v i cán b ki m lâm UBND xã S n L ã nhi t tình giúp c at cung c p nhi u s li u c n thi t lu n t t nghi p UBND xã S n L ng m t s ng thu n l i, cung c p thông tin, s li u tài Tr m ki m ng huy n V n Ch n tơi hồn thành khóa i dân ã t o i u ki n tơi hồn thành khóa lu n t t nghi p t t h n Do trình b n thân h n ch a bàn nghiên c u r ng, giao thông i l i g p nhi u khó kh n nên khóa lu n c ng không tránh kh i nh ng thi u sót nh t nh Tơi r t mong khóa lu n cs óng góp c a th y giáo b n c hồn thi n h n Tôi xin trân thành c m n! Thái Nguyên, ngày 19 tháng 11 n m 2014 Sinh viên Nguy n ình Tho i ii M CL C PH N M 1.1 U tv n 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 it 1.3.1 ng ph m vi nghiên c u it ng nghiên c u 1.3.2 Ph m vi nghiên c u 1.4 Ý ngh a c a tài 1.4.1 Ý ngh a h c t p 1.4.2.Ý ngh a th c ti n PH N T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s v n nghiên c u 2.2 Tình hình nghiên c u v PCCCR th gi i 2.3 Tình hình nghiên c u v PCCCR Vi t Nam 2.4 T ng quan i u ki n t nhiên, kinh t xã h i khu v c nghiên c u 11 2.4.1 i u ki n t nhiên 11 2.4.2 i u ki n kinh t xã h i 18 PH N 3.1 IT it 3.1.1 NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 21 ng ph m vi nghiên c u 21 it ng nghiên c u 21 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 21 3.2 a i m th i gian nghiên c u 21 3.3 N i dung nghiên c u 21 3.3.1 Nghiên c u xác nh phân vùng tr ng i m cháy r ng 21 3.3.2 Th c tr ng công tác PCCC 21 3.2 Ph ng pháp nghiên c u 22 3.2.1 Quan i m cách ti p c n c a tài 22 iii 3.2.2 Ph ng pháp thu th p 23 3.2.3 Ph ng pháp phân tích s li u 25 PH N K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 26 4.1 Nghiên c u xác nh phân vùng tr ng i m cháy r ng 26 4.1.1 Xác inh mùa cháy r ng t i khu v c nghiên c u 26 4.1.2 Khu v c d cháy 26 4.1.3 Th m th c v t 26 4.2 Th tr ng công tác PCCC 27 4.2.1 Tình hình cháy r ng t i xã S n L ng, huy n V n Ch n, t nh Yên Bái 27 4.2.2 Cơng tác phòng ch ng cháy r ng ch 4.2.3 M t s v n b n lu t có liên quan o 28 n cơng tác phòng cháy ch a cháy r ng 34 4.2.4 S tham gia c a ng i dân phòng ch ng cháy r ng 37 4.2.5 Quy ho ch vùng ch n th gia súc, canh tác n ng r y 40 4.3 Nh ng m t thu n l i khó kh n 44 4.3.1 M t thu n l i 44 4.3.2 M t khó kh n 45 4.4 xu t gi i pháp phòng ch ng cháy r ng hi u qu huy n V n Ch n, t nh Yên Bái 46 4.4.1 Công tác th c hi n phòng cháy ch a cháy r ng 46 4.4.2 Công tác tuyên truy n, giáo d c 46 4.4.3 Chính sách tài 46 4.4.4 Bi n pháp h tr khác 47 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 48 5.1 K t lu n 48 5.2 Ki n ngh 49 iv DANH M C CÁC C M T VI T T T BCHPCCCR : Ban ch huy phòng cháy ch a cháy r ng H ND :H i HTX : H p tác xã KTXH : Kinh t xã h i NN&PTNT : Nông nghi p phát tri n nơng thơn ODB : Ơ d ng b ng OTC : Ơ tiêu chu n PCCCR : Phòng cháy ch a cháy r ng UBND : y ban nhân dân ng nhân dân v DANH M C CÁC B NG B ng 2.1 Hi n tr ng s d ng t xã S n L B ng 2.2 Hi n tr ng di n tích r ng xã S n L ng n m 2014 14 t lâm nghi p theo lo i r ng ng n m 2014 16 B ng 4.1 Tình hình cháy r ng t i xã S n L ng, huy n V n Ch n, 27 t nh Yên Bái 27 B ng 4.2 Trang thi t b PCCCR xã S n L ng, huy n V n Ch n t nh Yên Bái n m 2014 33 B ng 4.3 M t s v n b n lu t có liên quan n cơng tác PCCCR 34 B ng 4.4 B ng t ng h p ý ki n ng i dân 37 B ng 4.5 B ng t ng h p ý ki n ng i dân 38 B ng 4.6.B ng t ng h p ý ki n ng i dân 39 vi DANH M C CÁC HÌNH Hình 2.1:Tam giác l a Hình 3.1: S ph ng h ng gi i quy t v n c a tài 23 Hình 4.1 S h th ng t ch c PCCCR huy n V n Ch n 30 PH N M 1.1 U tv n R ng ngu n tài nguyên quý giá c a tn c ta, r ng không nh ng c s phát tri n kinh t - xã h i mà gi ch c n ng trì ch c n ng sinh thái c c kì quan tr ng, r ng tham gia vào trình i u hòa khí h u, mb o chu trình chu chuy n O2 nguyên t c b n khác hành tinh, trì tính n nh màu m c a t, h n ch l l t, h n hán, ng n ch n sói mòn t, làm gi m nh s c tàn phá kh c li t c a thiên tai, b o toàn ngu n n c làm gi m m c nhi m khơng khí Tuy nhiên hi n cháy r ng ang m t th m h a gây t n th t to l n v mơi tr ng sinh thái Nó tiêu di t g n nh toàn b sinh v t r ng th i vào khí quy n kh i l ng l n khói b i v i nh ng khí gây hi u ng nhà kính nh CO, CO2, NO Cháy r ng m t nh ng nguyên nhân làm gia t ng q trình bi n i khí h u bi n i trái R ng có vai trò r t quan tr ng kh ng nh nhi u Công t thiên tai hi n i s ng ng i, i u ó c c qu c t mà ph Vi t Nam ã ký k t nh CITES - 1973, RAMSA - 1998, UNCED - 1992, CBD - 1994, UNFCCC 1994, UNCCD - 1998 Tuy nhiên, tài nguyên r ng ang ngày b suy gi m Theo FAO, m y ch c n m qua th gi i ã m t i 200 tri u r ng t nhiên, ó ph n l n di n tích r ng l i b thối hố nghiêm tr ng c v a d ng sinh h c ch c n ng sinh thái Nguyên nhân ch y u công tác qu n lý, s d ng tài nguyên r ng không h p lý, không tri n b n v ng, c bi t v m t xã h i môi tr m b o phát ng (Phùng Ng c Lan, Phan Nguyên H ng, 2010) [1] Vi t Nam, t n m 1945 xu ng 9,2 tri u ha, n 1990 di n tích r ng liên t c gi m t 14,3 che ph 27,2% mà lý qu n lý s d ng r ng khơng b n v ng Trong ó cháy r ng hi n t th ng xuyên x y n c ta nhi u n t n th t nhi u m t v kinh t , mơi tr n m g n ây, bình qn hàng n m n i Nh ng c ta thi t h i hàng ch c nghìn r ng c có 1.685 v cháy r ng, t ng di n tích r ng b cháy 20.375 ha, làm 12 ng ng, U Minh H c th gi i, ã gây nên nh ng ng c tính m ng ng cháy r ng Ch tính riêng n m 1998, c n Minh Th ng ph bi n, i ch t N m 2002, cháy r ng U ã thiêu hu 5.500 r ng tràm, ó có 60% r ng tràm nguyên sinh Nh ng t n th t cháy r ng gây v kinh t , xã h i môi tr ng r t l n khó có th tính c Huy n V n Ch n m t huy n mi n núi n m phía Tây B c c a t nh Yên Bái có 31 xã, th tr n Huy n V n Ch n cách Trung tâm Kinh t - Chính tr c a t nh 72 km, cách th xã Ngh a L 10 km, có Qu c l 32 ch y d c theo chi u dài c a huy n, c a ngõ i vào huy n Tr m T u, Mù Cang Ch i (t nh Yên Bái), Phù Yên, B c Yên (t nh S n La) t nh Lai Châu, i u ki n thu n l i cho vi c giao l u phát tri n kinh t v i huy n b n t nh t nh giáp ranh Huy n V n Ch n có t ng di n tích t nhiên 120.758,50 ó: Di n tích t có r ng: 61.988,81 (R ng t nhiên: 45.237,10 ha; R ng tr ng: 16.751,71ha); huy n 51,3% (Theo Q t ch a có r ng là: 14.043,75 578/Q che ph toàn c a UBND t nh v phê t i u ch nh quy ho ch lo i r ng) V n Ch n m t huy n có a bàn r ng, a hình ph c t p, giáp ranh v i m t s huy n nh : Tr m T u, Mù Cang Ch i, V n Yên, Phù Yên, B c Yên Qua theo dõi nh ng n m g n ây, vi c tn ng làm r y nguyên nhân ch y u gây cháy r ng t i huy n V n Ch n Các h dân, vùng cao tn ng làm r y không tuân th t t quy v cháy r ng t p, huy n V n Ch n c bi t h dân nh v PCCCR ã gây a bàn huy n M t khác di n bi n th i ti t r t ph c c chia thành hai vùng rõ r t: vùng ngồi th ng có m a m t, vùng th ng huy n th ng khơ hanh, m a Mùa khơ hanh, n ng nóng kéo dài t tháng 10 - 11 n m tr sau, th ng xu t hi n nh ng c n tháng - n m t gió Lào th i m nh nguy c d x y cháy r ng Chính v y c n ph i có nh ng nghiên c u c th v cơng tác phòng cháy ch a cháy, ánh giá công tác làm c s cho vi c xu t gi i pháp hoàn thi n h n, t nh ng lý ti n hành nghiên c u “ ánh giá cơng tác phòng cháy ch a cháy r ng t i xã S n L ng, huy n V n Ch n, t nh Yên Bái giai o n 2010-2014” 1.2 M c tiêu nghiên c u Phân tích ánh giá phòng cháy r ng T nâng cao ch t l ó c y u t xu t nh h ng n cháy r ng công tác c gi i pháp có tính kh thi, hi u qu ng công tác qu n lý b o v r ng t i xã S n L ng, huy n V n Ch n, t nh Yên Bái 1.3 1.3.1 it it ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u Các bi n pháp phòng cháy ch a cháy r ng ã ang t i xã S n L c áp d ng ng, huy n V n Ch n, t nh Yên Bái 1.3.2 Ph m vi nghiên c u Xem xét y u t t tác phòng cháy r ng 1.4 Ý ngh a c a nhiên, tr ng thái r ng th c tr ng công a bàn huy n V n Ch n, t nh Yên Bái tài 1.4.1 Ý ngh a h c t p + Giúp cho sinh viên làm quen v i th c t , bi t áp d ng vào th c t , tích l y h c h i kinh nghi m t ng +N mb t c ph i khác ng pháp i u tra, ánh giá cơng tác phòng cháy ch a cháy r ng t i xã S n L ng, Huy n V n Ch n, T nh Yên Bái 36 Ch th s 25-2006/ CT- UBND t ng c 18 ng n ch n tình tr ng ch t phá, 19 ng bi n pháp c p bách t r ng, khai thác r ng trái phép Công i n kh n s 01/ KL-BVR ngày 7/4/2008 c a UBND t nh Yên Bái v bi n pháp PCCCR 20 Ch th s 03/CT-UBND ngày 17/02/2009 UBND t nh Yên Bái v vi c t ng c ng bi n pháp c p bách th c hi n bi n pháp PCCCR 21 Công v n s 632 ngày 12/10/2009, công v n s 38/ CV BCH c a Ban ch huy PCCCR huy n V n Ch n v vi c ôn c th c hi n nhi m v qu n lý, b o v phát tri n r ng 22 - Ch th s : 02/2006/CT-TTg ngày 23/01/2006 c a Th t Chính ph v vi c t ng c ng ch ng o th c hi n có hi u qu cơng tác phòng cháy, ch a cháy r ng; 23 - Ch th s 3767/CT-BNN-KL ngày 18/11/2009 c a B NN&PTNT v t ng c ng bi n pháp c p bách công tác b o v r ng phòng cháy, ch a cháy r ng Ch th s 14/CT-UBND ngày 28 tháng 10 n m 2009 c a U ban nhân dân huy n V n Ch n v vi c t ng c v ng th c hi n bi n pháp phòng cháy, ch a cháy r ng ông - Xuân 2009-2010 Nh n xét: Qua b ng ta th y Nhà n c ta ã quan tâm tr ng r t l n c nh ng n m qua n công tác qu n lý b o v r ng nói chung cơng tác PCCCR nói riêng d i lu t PCCCR n ng ã có nhi u v n b n lu t c ban hành có liên quan t i cơng tác PCCCR nh v y công tác c ti n hành th ng xuyên sâu r ng t i c Vi c ban hành v n b n lu t d ng Nhà n a ph ng c i lu t th hi n quy t tâm c a c ta vi c ng n ch n, h n ch t i m c th p nh t n n cháy 37 r ng Trong nh ng n m qua cho dù g p nhi u khó kh n cơng tác qu n lý b o v r ng c ng nh công tác PCCCR nh ng UBND t nh Yên Bái, UBND huy n V n Ch n c ng ã th c hi n t t ch tr ng sách v n b n có liên quan t i cơng tác PCCCR ban hành m t s công v n, ch th ch th c hi n t t công tác PCCCR 4.2.4 S tham gia c a ng a bàn xã S n L i dân nòng c t ch h cao, h n m rõ v h u qu c a vi c cháy r ng Ý ki n ng i bi t huy n có t ch c S ng o, ý th c c a c s tham gia nhi t i dân B ng 4.4 B ng t ng h p ý ki n ng S ng ng.công an) i dân phòng ch ng cháy r ng Trong cơng tác PCCCR ng tình c a ng o i dân Lý Có bi t Khơng bi t 56 Thông tin không i PCCCR i ã i dân c ti p nh n c 53 ng i l i khó kh n, tuyên truy n, t p hu n b n công vi c v PCCCR S ng i tham gia vào 47 13 B n công vi c ng i tuyên truy n, t p hu n v PCCCR Nh n xét: Qua b ng cho th y vi c thông tin tuyên truy n dân t i a bàn xã S n L thông tin hay ch a c a ph t lên hàng i ng, ch s khơng bi t c t p hu n v cơng tác PCCCR h trung tâm xã, b n cơng vi c, Chính quy n ng ã có ch t l n v i ng xa v i ng i l i khó kh n ng quan tâm u Ng n ng i dân, công tác PCCCR i dân tham gia tuyên truy n, t p hu n 38 th ng xuyên nên ã có ý th c v vi c nguy hi m c a cháy r ng nh h ng tr c ti p n i s ng c a h Vi c thơng tin c ti p nh n nh v y i u vơ q giúp gi m thi u v cháy r ng x y B ng 4.5 B ng t ng h p ý ki n ng i dân S N i dung ng i % bi t Dùng n Bi n pháp c Cành t ch a cháy i Bình x t ch a cháy r ng 60 100 59 98.3 T o b ng xanh c n l a H n ch tn ng làm r y b a bãi Bi n pháp Không s d ng l a b a bãi gi m thi u r ng v cháy Phát d n th c bì r ng Tuyên truy n m i ng i có ý th c PCCCR Nh n xét: Qua b ng cho th y t m quan tr ng c a vi c t p hu n, tuyên truy n v công tác PCCCR c a a ph ch a cháy h u hi u, t i ch ng i dân u n m rõ Ng t t vi c dùng l a tn ng b a bãi ây nguyên nhân c a vi c cháy r ng x y Ng i dân ch p hành t t quy nh c a c quan ch c n ng ng H u h t bi n pháp i dân ã có ý th c góp ph n th c hi n công tác PCCCR, gi m thi u s v cháy r ng gây Xây d ng quy c b o v r ng c ng vào vi c c ng c xây d ng quy ch ho t ng dân c , tham gia ng c a Ban ch o PCCCR 39 C ng ng dân c th c hi n t t quy c b o v r ng Luôn s n sàng k p th i ng n ch n nh ng v r ng b t ng B ng 4.6.B ng t ng h p ý ki n ng i dân S N i Dung ng i % tr l i Ng i dân tích c c tham gia PCCCR Chính quy n Thu n l i Ng a ph i dân ã L cl c t p hu n v PCCCR ng Ki m Lâm có m t th xuyên t i a bàn Ngu n n c xa a hình Khó kh n Dân ng quan tâm ng 58 96.7 50 83.3 i núi ph c t p khơng t p trung, khó liên l c V n m t s ng i ch a có ý th c b o v r ng Tuy n truy n t i h vùng sâu thi u thong tin v PCCCR T ng c Các xu t ng l c l ng PCCCR th ng xuyên ki m tra khu v c d cháy Làm chòi canh gác, chng báo ng có cháy r ng M l p t p hu n v k thu t lâm sinh cho ng i dân Nh n xét: Qua b ng 4.6 cho th y ng i dân t i xã S n L ng h u h t ã c tuyên truy n v cơng tác PCCCR nên có cháy r ng x y bà ã bi t 40 cách d p l a h n ch vi c cháy r ng lan r ng Ng i dân có s quan tâm n i s ng an sinh xã h i c a h Do ti p n vi c cháy r ng nh h ng tr c a hình i l i ph c t p, ng dân s ng không t p trung nên vi c tuyên truy n ki n th c PCCCR h gia ình v n s ng ng a ph n t ng ng t t c m i ng i dân a bàn Tuy có nhi u khó kh n, nh ng quy n v i i dân ng c a quy n i ng lòng, cháy r ng v n i s h n ch Ng c a toàn th m i ng i ý th c c ph n nh ng thi t h i khơng có i dân c ng mong mu n quy n c n có nhi u bi n pháp t i ch h n n a, xây d ng i ng PCCCR t i ch , u t trang thi t b hi n 4.2.5 Quy ho ch vùng ch n th gia súc, canh tác n i h n ng r y * Quy ho ch vùng ch n th gia súc làm gi m v t li u cháy vào mùa sinh tr nh ng khu tràng c , b i ng ng l n hàng n m c ng có ý ngh a r t l n quan tr ng vi c làm gi m s l *Canh tác n Trên cháy r ng ng tr b o qu phì ng rãy ng, nhân dân ch y u dân t c thi u s có t p quán du canh, du c ho c ã i dân th ng v t li u cháy t ng ng phát tri n t t a bàn xã S n L Vì v y ng c bi t i ta ch n th gia súc nh trâu, bò, dê Vi c ch n th gia súc v i s l nhiêu cho r ng sinh tr ng c a c , ng phát, c t r ng làm n c tình hình ó, xu t l nh canh nh c nh ng v n du canh ng r y nên gây nhi u v b o v r ng t p quán dân t c ng th c c n thi t ph i quy vùng s n xu t n Cán b ki m lam ã h ng d n nhân dân làm n ng r y, ng m nh canh, thâm canh Luân canh, ch n th gia súc s n xu t nông lâm ng nghi p Trong nh ng vùng c phép làm n ng r y, làm n ng ph i phát d n tồn b th c bì, ph i khô vun thành gi i r ng 2-3m, gi i n cách 41 gi i 5-6m, gi i sát bìa r ng ph i cách xa r ng t 6-8m, nh ho c bu i sáng, - Khi tl nl t t ng gi i th t t s t d n th c bì ph i có ng canh gác b ng Khi t ph i báo v i n i xu ng chân i i canh gác, c 10-15m m t ng i i s n xu t, ban Lâm nghi p xã t d i phòng cháy, ch a cháy r ng c a h p tác xã, t l a cháy lan vào r ng t l a vào lúc gió t xong, ki m tra tồn b n i không c ng cho t i l a t t h n m i v K t h p ch t ch gi a quy vùng s n xu t, khoán r ng, c , xây d ng kinh t v nh canh, nh n r ng, tr i r ng, qu n lý b o v r ng, phòng cháy, ch a cháy theo úng pháp lu t, có ch v i h gia ình gi cho r ng an toàn v Bi n pháp tuyên truy n Trong th c t nguyên nhân gây cháy r ng ch y u ng Nh n th c, ki n th c t p quán s d ng l a c a ng ho t ng kinh t - xã h i vùng r ng y u t i i dân trình nh h ng l n n nguy c cháy r ng Vì v y, m t nh ng bi n pháp quan tr ng c p bách hi n phòng cháy ph i t ng c ng tuyên truy n, giáo d c, ph c p ki n th c v phòng ch ng l a r ng, hình thành phong trào thi ua b o v r ng m t cách th ng xuyên, liên t c sâu r ng t ng l p nhân dân vùng v ý ngh a, t m quan tr ng c a cơng tác phòng cháy, ch a cháy r ng Nhi m v c a công tác tuyên truy n làm cho qu n chúng t giác th c hi n ngh a v b o v r ng nói chung cơng tác phòng cháy ch a cháy nói riêng Tùy theo t ng lo i it ng mà có n i dung hình th c tun truy n cho phù h p; bi n pháp tuyên truy n c ng c n linh ho t, không gò bó có th tun truy n n i ơng ng i t ng gia ình m i l c, m i n i T ch c cho cán b , nhân dân h c t p quán tri t ch tr ng 42 sách, lu t pháp, ch th , ngh quy t b o v r ng Các c quan ki m lâm c s có k ho ch k t h p ch t ch v i nghành thông tin v n hóa, báo trí, ngh thu t ti n hành m t tuyên truy n t p trung T ch c ph i g n nh , hình th c phù h p v i c i m c u t ng dân t c, t ng l a tu i, t ng c quan, h c, h i th o, t a àm cho m i ng n v t ch c, l p i am hi u pháp lu t, b o v r ng, t ó ch p hành nghiêm ch nh T ch c l p t p hu n cho h c sinh, h c sinh trung h c ph thông m t cách r ng rãi Bi n pháp k thu t lâm sinh ( b ng c n l a, b ng tr ng, b bao ) * Xây d ng ng b ng c n l a M t s bi n pháp phòng cháy r ng t thi t k tr ng r ng ph i thi t k ã tr ng nh ng ch a có ng b ng ng n l a i v i di n tích r ng ng b ng ho c ch a thi t k ng b ng c n l a khu r ng t nhiên càn ph i ti n hành phân chia r ng thành nh ng lô, kho nh riêng bi t b i ng b ng c n l a, ng b ng ó có th b ng tr ng ho c b ng xanh có tác d ng ng n t, cháy l + c ng n l a cháy lan m t t ng n r ng ng b ng tr ng: nh ng gi i h t c , th m m c ng t tr ng ã c cu c hay cày l t c ch t tr ng, ch t t nh m ng n l a cháy lan t r ng + ng b ng xanh: nh ng ng b ng c tr ng xanh h n giao, có k t c u nhi u t ng, ch n nh ng loài có kh n ng ch i l a t t ng n chia thành lô, nh m h n ch cháy l n d ng ng n lo i cháy: Cháy lan m t Tác d ng c a t tán r ng ng b ng c n l a ng n ch n cháy lan m t cháy tán nh ng khu r ng d cháy chuy n l c l t cháy l ng b ng xanh có tác ng ph ng th i c ng ch d a t ti n hành v n ng ti n d p t t, v n chuy n gi ng, phân 43 bón ph c v cho kinh doanh r ng; làm cho phát hi n cháy r ng xây d ng ng tu n tra b o v r ng, ng b ng c n l a c n ý nguyên t c sau: + góc v i h + iv i i 15o, a hình b ng ph ng ho c d ng b ng ph i vng ng gió mùa cháy a hình ph c t p d c >15o, iv i ng m c ho c theo d ng dơng Vi c b trí góp phàn tích c c kh n ng ng n ng a l a ng b ng b trí v i ng b ng úng h ng ng làm t hi u qu t t nh t Bi n pháp chòi canh c nh báo H th ng chòi canh l a v a có tác d ng ng n ch n m i ng r ng vào ngày, tháng cao i m c a cháy r ng, i m cháy r ng i vào ng th i phát hi n s m k p th i x lý, d p t t ám cháy gi m thi u thi t h i n m c th p nh t V trí chòi canh ph i m b o yêu c u + Ph i có t m nhìn xa cao h n r ng, t i thi u chòi canh có chi u cao t 15-20m, chòi canh t t nh t nên + Ph i nhìn rõ t nh i c 2-3 chòi ph + M t v trí b t kì khu v c ph i có nh t chòi nhìn th y, t t nh t chòi quan tr c liên h p, t m nhìn ph thu c vào m c b u tr i c a khí quy n n c ta v trí chòi canh pahir km d phát hi n ám cháy, d t n i có t m nhìn xa nh t t i thi u t 5-10 ốn cm c cháy, t ó thơng tin tình hình cháy r ng cho tồn khu v c - Chòi canh có lo i + Chòi chính: t v trí trung tâm c a vùng r ng d cháy có t m nhìn xa t 10-15 km Chòi canh làm b ng nguyên li u b n ch c nh : s t, g có s n a ph ng, tu i th c a chòi có th t 10-20 n m 44 + Chòi canh ph : S l ng chòi ph nhi u chòi chính, chúng cb trí tồn b h th ng có t m nhìn t 5-10 km Chòi chòi ph t c b trí theo hình tam giác u, chòi trung tâm tam giác - Khi xây d ng chòi canh chòi canh ph ph i m báo m t s yêu c u sau: + Ph i có thang lên, xu ng, thu n ti n + Xung quanh chân chòi ph i d n s ch vòng bán kính t 3050m phòng cháy r ng, l a lan n chòi canh + Trên chòi có phòng c a quan sát m i phía + Có trang b d ng c ch ng sét, mái che m a, n ng + Có b n tồn b khu v c r ng c n b o v , d ng c + Có ng nhòm, có k ng báo o c ng, có máy vơ n ho c i n tho i radio m t s tín hi u: c m u, pháo hi u 4.3 Nh ng m t thu n l i khó kh n 4.3.1 M t thu n l i c s giúp c a UBND c quan chuyên môn c a huyên V n Ch n UBND xã S n L cho ch h , 100% ng ã th c hiên t t công tác giao t r ng ã có ch qu n lý nên vi c ch m sóc, b o v r ng, PCCCR c a nhân dân ã c nâng cao rõ d t i ôi v i công tác tuyên truy n v n nghi p, xã S n L ng i dân ng k t h p v i ban Nông - Lâm ng ã ti n hành di n t p công tác PCCCR cho cán b a bàn Sau m i l n di n t p c quan ch c n ng ch c rút kinh nghi m v i s tham gia óng góp c a ng h n ch vi c ki m tra t, giao r ng nm c ut i dân th p nh t thi t h i cháy r ng gây ra, ngồi nh kì ban ki m lâm xã ti n hành ki m tra thơn b n v công tác PCCR, ch o công tác x lý th c bì ( t n t xu t ng) c a 45 h gia ình nh t thi t ph i báo v i lãnh gia ình có n o thơn thơng báo cho h ng d y lân c n nh t Các trang thi t b PCCCR, trang thi t b c a xã nhân dân, thôn b n ã óng góp thêm ti n mua s m trang thi t b ph c v cho công tác PCCCR nh : li m, dao phát, thùng xô, cu c, x ng, d ng c ch a n c l c l ng ki m lâm nhân dân t th s n sàng ng c u có s c x y Ý th c c a ng th c i dân ã c nâng cao h n so v i tr c ây H c t m quan tr ng c a r ng cu c s ng c a mình, th ãý ng xuyên tham gia ho t ng tr ng cây, gây r ng tr m ki m lâm k t h p v i UBND huy n phát ng 4.3.2 M t khó kh n Do c i m thơng i l i m ts a hình ch y u c a xã núi có d c l n, ng giao a bàn thơn b n g p nhi u khó kh n nh t vào mùa m a, l nên x y cháy r ng vi c ng c u g p nhi u khó kh n, tr ng i, hi u qu không cao, k c vi c ki m tra ôn Do phân b dân c c a xã không t p nên x y cháy r ng vi c huy Vi c tuyên truy n v n th ng ng ng l c l c c a xã i v i thôn u, t p quán sinh ho t nhi u ph c ng k p th i r t khó kh n ng nhân dân PCCCR, h ng d n x lý th c bì c thơn b n ti n hành lòng ghép v i n i dung khác cu c h p thơn b n, v y hi u qu không cao X lý v vi ph m ã c th c hi n th c nh ng m c x ph t mang tính ch t giáo d c, r n e chính, ch a thích v i nh ng thi t h i dù h gây nh ng v ch a k p th i x lý M c dù nh n th c c a nhân dân c a ng bào dân t c thi u s ã c nâng lên, nh ng ý th c c a m t s cơng dân v n th p th m chí khơng có ý th c cơng tác phòng cháy ch a cháy.ch a nh n th c c 46 t m quan tr ng c a r ng 4.4 xu t gi i pháp phòng ch ng cháy r ng hi u qu huy n V n Ch n, t nh Yên Bái 4.4.1 Công tác th c hi n phòng cháy ch a cháy r ng - Th c hi n t t ph ng châm “b n t i ch ” phòng cháy ch a cháy r ng Th ng xuyên c ng c , ki n toàn b máy ch ch a cháy r ng t c p t nh o cơng tác phòng cháy n huy n, xu ng xã, thôn b n ph i ng b ,ch t ch th ng nh t - Hàng n m vào h p, xây d ng ph th ng xuyên, u mùa khô ph i t ng c ng t p hu n, tri n khai ph i ng án PCCCR, t ch c tu n tra canh gác l a r ng c bi t mùa khô - Làm t t công tác x lý cháy r ng, x lý nghiêm minh úng quy hi n t ng cháy r ng.T ng c nh ng trách nhi m công tác qu n lý b o v r ng PCCCR c a c p quy n, nh t c p thôn b n 4.4.2 Công tác tuyên truy n, giáo d c - y m nh công tác tuyên truy n, giáo d c c ng c quan, tr ng h c b ng nhi u hình th c lý b o v r ng, c bi t công tác PCCCR - Th ph m i ng ng dân c , i hi u rõ vi c qu n ng xuyên thông báo nguy c c nh báo cháy r ng ng ti n thông tin ven r ng t i ng i chúng Ph bi n n i quy dùng l a i dân giúp ng i dân nh n th c d mình, an tồn vi c s d ng l a… r ng c trách nhi m c a h n ch nguy c cháy r ng 4.4.3 Chính sách tài - H tr ng th c c a ng i dân xóa ói gi m nghèo, nâng cao trình dân trí, nh n i dân b ng bi n pháp nh : h tr v n, k thu t, chuy n i gi ng v t nuôi, ti n b khoa h c k thu t….v vùng sâu vùng xa c a huy n V n Ch n, t nh Yên Bái 47 u t phát tri n h th ng giao thông v n t i, thông tin liên l c, i n l i qu c gia, c s h t ng nh m t o i u ki n thúc c a ng khoán y kinh t , nhu c u i y m nh công tác t lâm nghi p cho ng nh canh nh c cho ng bào mi n núi,giao i dân qu n lý b o v s d ng,xác nh rõ trách nhi m c a ch r ng vi c PCCCR - T ng c l ng ngu n kinh phí u t trang thi t b PCCCR cho l c ng t i ch ,c n có nh ng sách khen th v i nh ng ng i làm nhi m v PCCCR vào công tác PCCCR ng,k lu t, ãi ng th a khuy n khích ng i dân tham gia t hi u qu cao 4.4.4 Bi n pháp h tr khác * Bi n pháp k thu t - T ng c ng tr ng r ng h n giao,các lo i th ng xanh nh m h n ch v t li u cháy - T ng c ng tr ng b ng xanh c n l a khu r ng tr ng nh m h n ch kh n ng cháy lan cháy r ng x y Xây d ng tr ng ng b ng h n ch t i a kh n ng cháy lan thu n ti n cho công tác tu n tra, theo dõi l a r ng - Ti n hành d n v sinh r ng, mùa khô hanh t tr c m t ph n v t li u cháy tr c nh ng khu r ng d say cháy - Xây d ng h th ng chòi canh, th th , b sung thi t b PCCCR tr ng xuyên ki m tra s a ch a, thay c mùa khô hanh * Bi n pháp ph c h i r ng sau cháy - Khoanh nuôi tái sinh t nhiên:là trình ph c h i r ng b ng ng t nhiên d a vào kh n ng t nhiên c a r ng Khoanh nuôi xúc ti n tái sinh k t h p tr ng r ng b sung: trình ph c h i r ng b ng tác ng c a ng ng tái sinh t nhiên tái sinh nhân t o nh i - Tr ng r ng m i: ti n hành tr ng r ng m i di n tích r ng b cháy 48 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Qua trình th c hi n PCCCR t i xã S n L tài : “ ánh giá th c tr ng công tác ng, huy n V n Ch n T nh Yên Bái” ã a m t s k t lu n sau: V th c tràng tài nguyên r ng: T ng di n tích r ng t p trung t r ng là: 2.147,79 ha, 10 xã mi n núi, vùng sau vùng xa R ng hi n ã có ch trơng gi b o v t t, m i ng i dân ã có ý th c vi c b o v r ng, không x y v cháy r ng ngồi ý mu n V cơng tác PCCCR: ã làm công tác tuyên truy n giáo d c ý th c ng b o v r ng i dân, kí cam k t vùng tr ng i m, cơng tác phòng cháy ch a cháy r ng, ki m tra theo dõi di n bi n r ng vào mùa khô kéo dài theo dõi th i ti t c ti n hành th ng xuyên nên ã không x y hi n t ng cháy r ng nghiêm tr ng Nh ng n m g n ây tr m ki m lâm, UBND xã S n L ng ã có nhi u cơng tác phòng cháy ch a cháy r ng, m i n m ti n hành t p hu n tuyên truy n công tác PCCCR cho cán b ng i dân ph i h p v i nhà tr ng ti n hành ph bi n k thu t PCCCR cho em h c sinh i sát v i th c t Ngoài xã ã thành l p ban PCCCR u t m t s trang thi t bi, ph ng ti n ch a cháy r ng, nh ng nói chung nghèo nàn UBND xã, ban ch huy PCCCR quan tâm ch l p t ph o sát sao, thành i qu n chúng b o v r ng, báo cáo t ng k t, xây d ng k ho ch, ng án PCCCR c th cho t ng n m Trên c s nh ng k t qu ã t c v n nh ng m t y u t n t i cơng tác qu n lý b o v r ng PCCCR M t s thơn bng 49 l ng công tác b o v r ng PCCCR phép xây d ng tình tr ng làm n ng r y, ch a tuân th theo quy ho ch, k ho ch M t khác i s ng nhân dân g p nhi u khó kh n, t p, giao thông i l i m t s thôn b n khó kh n, l c l v r ng m ng v s l t r ng trái a hình ph c ng qu n lý b o ng, kinh phí dành cho cơng tác PCCCR ít, c s h t ng dành cho PCCCR làm t t công tác PCCCR th i gian t i xã S n L h n công tác tuyên truy n giáo d c ý th c c a ng ng c n i dân, y m nh u t ngu n kinh phí cho cơng tác PCCCR, t ch c l p t p hu n v PCCCR cho ng h tr ng i dân xóa ói gi m nghèo, nâng cao trình dân trí, u t phát tri n h th ng thông tin liên liên l c, h th ng giao thông, iên, y t , xác r t h n trách nhi m, sách ãi ng th a v i nh ng ng v PCCCR, ch p hành t t sách c a ph ng th c hi n t t ph c pd ng án ã ng, nhà n i dân, nh rõ i làm nhi m c, quy n a T ch c d báo thông tin k p th i báo cháy r ng quan sát phát hi n k p th i c p d bao cháy r ng t ch c l c l ng, ph hiên cháy lan l n Th ng tiên t i ch ng c u d p t t ng n l a xu t ng xuyên tuyên truy n, giáo d c nâng cao ý th c trách nhi m v PCCCR cho m i t ng l p nhân dân r ng ven r ng 5.2 Ki n ngh C n nghiên c u nh h ng y u t kinh t xã h i liên quan cháy r ng, t ó xu t ph C n m r ng ng pháp phòng cháy ch a cháy hi u qu h n tài nghiên c u h n t p quán sinh ho t c a ng a ph n nguy c n t ng thơn b n, c n tìm hi u sâu s c i dân có liên quan n cơng tác PCCCR ng nhi u m t C n i sâu vào nghiên c u t p oàn, cách tr ng làm b ng c n l a c tính sinh v t h c, sinh thái h c c a khu v c nghiên c u ch không ch d a s li u thu th p tài li u tham kh o TÀI LI U THAM KH O Phùng Ng c Lan, Phan Nguyên H ng, Tri u V n Hùng (2010), c m nang ngành Lâm Nghi p – H sinh thái r ng t nhiên Vi t Nam, nhà xu t b n NN Hà N i Ph m Ng c H ng (2005), Qu n lý cháy r ng Vi t Nam, Nxb nông nghi p, Hà N i B Minh Châu, Phùng V n Khoa (2002), giáo trình l a r ng, Tr ng i H c Lâm Nghi p, Nxb nông nghi p, Hà N i Lê S Trung, ng Kim Tuy n (2003), giáo trình Qu n lý phòng ch ng cháy r ng, Tr ng i H c Nông Lâm Thái Nguyên, Nxb nông nghi p, Hà N i C c ki m lâm (2007), di n tích r ng b cháy sâu b nh 2007, c c ki m lâm, www.kiemlam.org.vn B nông nghi p phát tri n nông thôn (2007), Tài li u t p hu n cơng tác phòng cháy ch a cháy r ng, Nxb nông nghi p, Hà N i B nông nghi p phát tri n nông thôn (2004), c m nang nghành lâm nghi p, Nxb GTVT, Hà N i.[4] Báo cáo k t qu th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i n m 2013; ph ng h ng nhi m v n m 2014 c a huy n V n Ch n UBND t nh Yên Bái (2009), Ch th v t ng c ng bi n pháp c p bách th c hi n phòng cháy ch a cháy r ng 10.Báo cáo t ng k t công tác PCCCR n m (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) a bàn huy n V n Ch n ... hình cháy r ng t i xã S n L ng, huy n V n Ch n, t nh Yên Bái 27 4.2.2 Công tác phòng ch ng cháy r ng ch 4.2.3 M t s v n b n lu t có liên quan o 28 n công tác phòng cháy ch a cháy. .. khác ng pháp i u tra, ánh giá cơng tác phòng cháy ch a cháy r ng t i xã S n L ng, Huy n V n Ch n, T nh Yên Bái 4 1.4.2.Ý ngh a th c ti n Qua công tác phòng cháy ch a cháy r ng t kinh t v qu n... xu t gi i pháp phòng ch ng cháy r ng hi u qu huy n V n Ch n, t nh Yên Bái 46 4.4.1 Cơng tác th c hi n phòng cháy ch a cháy r ng 46 4.4.2 Công tác tuyên truy n, giáo d c
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Sơn Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái giai đoạn 20102014 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Sơn Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái giai đoạn 20102014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay