LỜI CAM ĐOAN 3

1 62 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 13:55

Với đề tài “Nghiên cứu xây dựng Quy chế văn hóa công sở và giải pháp để triển khai tại Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công nghệ Nam Thành”, em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của em trong thời gian làm việc tại đây, dưới sự hướng dẫn khoa học của cô Đinh Hải Yến. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Ngoài ra, trong đề tài còn sử dụng một số tài liệu tham khảo. Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đề tài nghiên cứu của mình. LỜI CAM ĐOAN Tôi thực đề tài “Tạo động lực học tập cho sinh viên ngành quản trị nhân lực trường Đại học Nội vụ Hà Nội” Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thời gian qua Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm có khơng trung thực thơng tin sử dụng cơng trình nghiên cứu Hà Nội, ngày 03 tháng năm 2017 Chủ nhiệm đề tài Lê Thị Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: LỜI CAM ĐOAN 3, LỜI CAM ĐOAN 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay