Văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du – Bắc Ninh

48 67 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 11:30

MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU1 1. Lý do chọn đề tài1 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu1 3. Đối tượng nghiên cứu và giới hạn của đề tài2 4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài2 5. Cấu trúc đề tài3 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ Ở ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU4 1.1. Lý luận chung về Văn hóa công sở4 1.1.1. Khái niệm văn hóa.4 1.1.2. Khái niệm Văn hóa công sở4 1.1.3. Mục đích của Văn hoá công sở5 1.1.4. Biểu hiện của văn hóa công sở6 1.1.5. Văn hóa công sở trong cơ quan hành chính nhà nước:8 1.2 Vai trò, ý nghĩa của văn hóa công sở:9 1.2.1 Vai trò của Văn hóa công sở9 1.2.2. Ý nghĩa của Văn hóa công sở12 1.3. Khái quát về Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Du13 1.3.1. Lịch sử hình thành Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Du13 1.3.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên du14 1.3.3 Cơ cấu tổ chức của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Du15 Tiểu kết16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VĂN HÓA CÔNG SỞ Ở ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU17 2.1. Hệ thống các chuẩn mực Văn hóa công sở ở Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du17 2.2. Tình hình Văn hóa công sở ở Ủy ban nhân dân duyện Tiên Du17 2.2.1. Thực trạng về biểu hiện thiếu văn hóa công sở17 2.2.2. Thực trạng về hệ thống các giá trị20 2.2.3. Thực trạng đạo đức cán bộ của công chức Nhà Nước20 2.2.4. Thực trạng về vấn đề thời gian đi làm22 2.2.5. Thực trạng về tuân thủ pháp luật trong hoạt động công vụ22 2.2.6. Thực trạng về thiết kế, bài trí công sở23 2.2.7. Thực trạng về giao tiếp, ứng xử của CBCC25 2.2.8. Thực trạng về phương pháp, cách quản lý, phong cách tổ chức điều hành trong các mối quan hệ, lề lối làm việc27 2.3. Tình hình môi trường làm việc văn hóa28 2.3.1 Cách bài trí văn phòng và nơi làm việc28 2.3.2 Lễ nghi khánh tiết30 2.3.3 Văn hóa riêng của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du30 Tiểu kết31 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞ Ở ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU32 3.1. Kiến nghị32 3.2. Giải pháp xây dựng văn hóa công sở33 3.2.1. Giải pháp xây dựng Văn hóa công sở ở Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du35 3.2.1.1 Giải pháp về nhân lực.35 3.2.1.2 Giải pháp về quy định, quy chế làm việc văn hóa36 3.2.1.3 Xây dựng môi trường làm việc theo hướng hiện đại hóa37 3.2.1.4. Liên tục hoàn thiện, phát triển văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du – Bắc Ninh37 Tiểu kết37 TÀI LIỆU THAM KHẢO38 PHỤ LỤC LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành đề tài nghiên cứu lần này, trước hết xin chân thành cảm ơn cô TS Lê Thi Hiền tận tình truyền đạt kiến thức, hướng dẫn làm đề tài thời gian qua Xin gửi tới khoa Quản trị văn phòng trường đại học Nội Vụ Hà Nội lời cảm ơn sâu sắc tạo điều kiện thuận lợi giúp em thu thập số liệu khảo sát để thực nghiên cứu đề tài Với vốn kiến thức hạn hẹp khả có hạn em mong nhận ý kiến đóng góp phê bình từ thầy Xin chân thành cảm ơn! Trong thời tìm hiểu thực tế nhờ giúp đỡ giáo viên hướng dẫn cán chuyên môn quan trực tiếp hướng dẫn tạo hội cho em áp dụng lý thuyết học vào thực tế quan cơng tác Qua đó, em tự rèn luyện kỹ làm việc nâng cao hiểu biết cơng việc trao đổi nghiệp vụ văn phòng, từ nhận thức rõ tầm quan trọng cơng tác văn phòng Qua q trình tự học hỏi thân cộng với giúp đỡ nhiệt tình cán hướng dẫn hoạt động văn phòng, tác phong làm việc kỹ giao tiếp nơi công sở Bản thân em cải thiện nhiều – kết lớn mà em đạt thời gian công tác quan Em viết báo cáo để gửi lên khoa để nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo khoa Tuy nhiên báo cáo nhiều thiếu sót hạn chế, mong nhận đóng góp thầy giáo báo cáo hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học Văn hóa cơng sở Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du – Bắc Ninh cơng trình nghiên cứu riêng em hướng dẫn TS Lê Thị Hiền Các nội dung kết đề tài trung thực chưa cơng bố hình thức trước Nếu có sai trái em xin chịu hồn toàn trách nhiệm Tiên Du , ngày 20 tháng 05 năm 2017 MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ST Từ, cụm từ viết tắt Từ, cụm từ viết đầy đủ T 01 02 03 04 05 HĐND-UBND QLDA-XDHTKT BT GPMB UBMTTQ CNTT Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân Quản lý dự án – xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bồi thường giải phóng mặt Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Công nghệ thông tin LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Văn hóa cân xã hội có nhiều nguy biến động, hiểu rằng, vật chất cái đọng lại văn hóa Bất kể quốc gia nào, tổ chức nào, giáo phái muốn trường tồn phải có văn hóa riêng, văn hóa cơng sở quan, doanh nghiệp khơng nằm ngồi quy luật Theo thực trạng văn hóa cơng sở có mức độ ảnh hưởng tới phát triển quan, doanh nghiệp đơi thực trạng văn hóa cơng sở trở thành tập tục, thói quen quan Tuy nhiên văn hóa cơng sở khơng phải cơng sở có đầy đủ thiết bị, vật dụng đại, lại trụ sở xây dựng hồnh tráng mà văn hóa cơng sở hành vi ứng xử hàng ngày cán bộ, công chức, viên chức mối tương tác để công việc trôi chảy, thành cơng Đánh giá thực trạng văn hóa cơng sở Việt Nam nay, ta thấy mang tính tình cảm nhiều, có cơng văn phủ ban hành quy chế văn hóa cơng sở quan hành nhà nước chưa thực hóa thể chế điều luật cho phù hợp linh hoạt Trong điều kiện hội nhập, cạnh tranh văn hóa cơng sở trở nên quan trọng, cần phải trọng nhiều cơng sở, quan hành nhà nước doanh nghiệp Đề tài vấn đề thực văn hố cơng sở thực trạng hướng hồn thiện đề tài tương đối rộng, đòi hỏi phải nhiều thời gian, để tìm hiểu nghiên cứu thời gian ngắn lượng kiến thức có giới hạn nên em nghiên cứu đề tài phạm vi văn hóa cơng sở ủy ban nhân dân huyện Tiên Du Lịch sử vấn đề nghiên cứu Trong lịch sử nghiên cứu đề tài vấn đề có liên quan có số hướng tiếp cận sau: Về giao tiếp văn hoá giao tiếp nói chung; Về thực trạng văn hố cơng sở; Về xây dựng văn hố giao tiếp nơi cơng sở; Hầu hết cơng trình dừng lại việc tìm hiểu giao tiếp từ khía cạnh khác vấn đề tâm lý, giáo dục, đạo đức, ngôn ngữ, xã hội học… cách cụ thể, biệt lập, thiếu tiếp cận mang tính liên ngành chưa nhìn nhận, xem xét văn hố giao tiếp hệ thống Đề tài có nhiều tiểu luận, luận văn, luận án nghiên cứu văn hoá, kỹ giao tiếp nơi cơng sở, kể tới như: -Ngồi có số nghiên cứu khác đa phần rõ phần, khía cạnh văn hố hố giao tiếp nơi công sở cách giao tiếp qua điện thoại, cách ứng xử khéo léo cơng việc hay bí giao tiếp hiệu công việc,… mà không tóm gọm tồn nội dung chưa nghiên cứu đầy đủ văn hoá giao tiếp nơi công sở Để thực hiền đề tài em thực tế Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du – Bắc Ninh để tìm hiểu lấy thơng tin Ngồi em tìm hiểu qua nghiên cứu số tác giả: - Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, “1996”, Về cơng tác văn phòng cấp uỷ Nxb Chính trị Quốc gia HN - Trung tâm ngôn ngữ văn hố Việt Nam(1998) “Văn hóa cơng sở Việt Nam” Nxb Văn hóa thơng tin HN - TS Bùi Quang Xn, 2006 “Tập giảng Văn hóa cơng sở” - Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ TW Đối tượng nghiên cứu giới hạn đề tài Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức UBND huyện Tiên Du – Bắc Ninh Đặc biệt sâu tìm hiểu văn hóa cơng sở đặc trưng UBND huyện Tiên Du – Bắc Ninh thời gian năm 2015 – 2017 Phương pháp nghiên cứu đề tài Trong cáo cáo em có sử dụng số phương pháp nhằm làm sáng tỏ đề tài nghiên cứu sau: + Phương pháp thống kê + Phương pháp so sánh + Phương pháp điều tra, khảo sát + Phương pháp nghiên cứu tài liệu + Phương pháp phân tích tổng hợp Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài em chia làm chương: - Chương 1: Những vấn đề chung văn hóa cơng sở Ủy ban nhân dân huyện - Tiên Du – Bắc Ninh Chương 2: Thực trạng văn hóa cơng sở Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du – - Bắc Ninh Chương 3: Một số giải pháp xây dựng Văn hóa cơng sở Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du – Bắc Ninh CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HĨA CƠNG SỞ Ở ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU 1.1 Lý luận chung Văn hóa cơng sở 1.1.1 Khái niệm văn hóa Văn hóa hệ thống giá trị chuẩn mực, chân lý, mục tiêu mà người thống với trình tương tác hoạt động sang tạo Nó bảo tồn chuyển hóa cho hệ Văn hóa mặt đời sống xã hội.Văn hóa hệ thống giá trị chân lý chuẩn mực, mục tiêu mà ngườicùng thống với q trình tương tác hoạt động sáng tạo Nóđược bảo tồn chuyển hóa cho thê hệ nối sau Văn hố tồn hoat động sáng tạo giá trị nhân dân nước, dân tộc mặt sản xuất vật chất tinh thần nghiệp dựng nước giữ nước Văn hố tất làm cho dân tộc khác với dân tộc khác, từ sản phẩm tinh vi đại tín ngưỡng, phong tục tập quán, lối sống lao động 1.1.2 Khái niệm Văn hóa cơng sở Cơng sở tổ chức đặt quản lý trực tiếp nhà nước để tiến hành công việc chuyên ngành nhà nước Công sở tổ chức thực chế điều hành, kiểm sốt cơng việc hành chính, nơi soạn thảo văn để thực công vụ, đảm bảo thông tin cho hoạt động máy quản lý nhà nước, nơi phối hợp hoạt động thực nhiệm vụ nhà nước giao Là nơi tiếp nhận yêu cầu, đề nghị, khiếu nại cơng dân Do đó, cơng sở phận hợp thành tất yếu thiết chế máy quản lý NN Văn hố tồn hoat động sáng tạo giá trị nhân dân nước, dân tộc mặt sản xuất vật chất tinh thần nghiệp dựng nước giữ nước Văn hố tất làm cho dân tộc khác với dân tộc khác, từ sản phẩm tinh vi đại tín ngưỡng, phong tục tập quán, lối sống lao động Từ hiểu: Văn hố tổ chức hệ thống giá trị niềm tin, mong đợi thành viên tổ chức, tác động qua lại với cấu thức tạo nên chuẩn mực hành động giả thiết không bị chất vấn truyền thống cách thức việc tổ chức mà người tn theo làm việc Văn hố tổ chức cơng sở hệ thống hình thành q trình hoạt động cơng sở, tạo nên niềm tin giá trị thái độ nhân viên làm việc công sở, ảnh hưởng đến cách làm việc công sở hiệu hoạt động Xây dựng văn hố cơng sở xây dựng nề nếp làm việc khoa học, có kỉ cương dân chủ Nó đòi hỏi nhà lãnh đạo, quản lý thành viên quan phải quan tâm đến hiệu hoạt động chung quan Muốn cán phải tôn trọng kĩ luật quan, phải ý đến danh dự quan cư xử với người, đoàn kết hợp tác nguyên tắc chung, chống lại bệnh quan liêu, hách dịch, hội Là hệ thống giá trị niềm tin, mong đợi thành viên tổ chức, tác động qua lại với cấu thức tạo nên chuẩn mực hành động giả thiết không bị chất vấn truyền thống cách thức việc tổ chức mà người tuân theo làm việc Văn hoá tổ chức cơng sở hệ thống hình thành q trình hoạt động cơng sở, tạo nên niềm tin giá trị thái độ nhân viên làm việc công sở, ảnh hưởng đến cách làm việc công sở hiệu hoạt động 1.1.3 Mục đích Văn hố cơng sở Cơng tác văn hóa cơng sở nhằm xây dựng hệ thống chuẩn mực văn hóa quan nhà nước Mang lại giá trị nhân văn cao đẹp mà thân công sở nhà nước ln phải phấn đấu, học tập xây dựng Văn hóa gắn liền với phát triển, chìa khóa phát triển tiến xã hội Tạo tình đồn kết chống lại bệnh quan liêu, cửa quyền Mơi trường văn hóa công sở tốt đẹp tạo niềm tin cán công chức với quan, với nhân dân góp phần nâng cao hiệu hoạt động cơng sở Tính tự giác cán cơng chức công việc đưa công sở phát triển vượt lên so với công sở khác Hướng tới việc phục vụ lợi ích đáng xã hội người Văn hố cơng sở có vai trò to lớn việc xây dựng nề nếp làm việc khoa học, kỷ cương dân chủ Nó đòi hỏi thành viên quan hành nhà nước phải quan tâm đến hiệu công việc chung công sở, giúp cho cán bộ, cơng chức tự nhìn lại, đánh giá mình, chống lại biểu thiếu văn hố như: tham ơ, móc ngoặc, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, hội Bên cạnh đó, yếu tố văn hố giúp cho thành viên công sở phải tôn trọng kỷ luật, danh dự công sở, quan hệ thân ái, đồn kết, hợp tác nghiệp chung cơng sở Văn hóa cơng sở có kế thừa tiếp thu có chọn lọc tính văn hóa từ bên bên ngồi cơng sở, từ khứ đến tương lai chừng mực giúp cơng sở tạo nên chuẩn mực, phá tính cục bộ, đối lập có tính thể thành viên Hướng cán công chức đến giá trị chung, tôn trọng nguyên tắc, quy tắc chuẩn mực văn hóa cơng sở Đó làm cho cán cơng chức hồn thiện Vai trò văn hóa cơng sở mục tiêu phát triển, có vai trò quan trọng lẻ, người sáng tạo ra, chi phối toàn hoạt động người, hoạt động sản xuất nhằm cung cấp lượng tinh thần cho người, làm cho người ngày hoàn thiện Văn hóa cơng sở quan cơng sở nhà nước tốt mang lại cho trị nhà nước ổn định phát triển 1.1.4 Biểu văn hóa cơng sở Ở quốc gia phát triển giới, cán công chức ý thức rõ: họ làm việc ai, họ lại đạt hiệu làm việc cao Phần lớn họ có ý thức văn hóa dân tộc cao, có nhận thức cao phát triển đất nước, ý thức danh dự nhà nước, truyền thống quan công sở, nơi làm việc cống hiến; lương tâm danh dự, ý thức tồn khiến họ ý thức văn hóa động lực phát triển hoạt động quan hành Văn hóa nơi công sở đạo đức, phẩm chất cán bộ, 10 môi trường làm việc tốt cá nhân cán bộ, cơng chức có điều kiện làm việc tốt, phát huy khả mình, chung sức thực nhiệm vụ đơn vị Bên cạnh đó, quan, đơn vị cần tạo điều kiện cần thiết để cán bộ, công chức tiếp cận với mơi trường bên ngồi trình độ cơng nghệ, khoa học - kỹ thuật… nhằm theo kịp với tình hình kinh tế, xã hội ngày phát triển Chúng ta thực công cải cách hành nhằm khơng ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động máy nhà nước Để đạt mục tiêu đó, quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng cho mơi trường làm việc tốt để cán bộ, công chức phát huy cách tồn diện lực cho việc thực nhiệm vụ chung 2.3.2 Lễ nghi khánh tiết Tất lễ nghi khánh tiết Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên thực theo quy định nhà nước Theo quy định nhà nước hành lễ nghi khánh tiết thực theo Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 Chính Phủ nghi lễ nhà nước hướng dẫn Số: 3420/HD-BVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 2012 Bộ văn hóa thể thao du lịch Về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh Theo tất quan nhà nước phải tuân thủ theo quy định mà nhà nước ban hành 2.3.3 Văn hóa riêng Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du Trong quan nhà nước nói chung, quan UBND huyện Phú Xuyên nói riêng, tồn phân cấp quyền lực quản lý hành từ người đứng đầu đến nhân viên Tùy theo vị trí cơng việc mà ảnh hưởng vị trí tới chức trách giao ảnh hưởng tới công việc, tới quan hệ khác kéo theo trình giải cơng việc Nếu quan khơng hình thành Văn hóa cơng sở sở luật pháp quy chế, quy định thói vơ trách nhiệm chủ nghĩa quan liêu có hội hình thành, phát triển Khi quy trình, thủ tục hành bị bóp méo, quyền lực hành trở nên vơ hình Nếu cơng chức khơng có tâm sáng dù khơng phải “quan” 34 họ có hội thể quyền uy hành để “hành cơng dân” Do xây dựng áp dụng triệt để chặt chẽ Văn hóa công sở quan UBND huyện giúp cho hoạt động hệ thống quyền lực hành quan trở nên minh bạch, hiệu mà tạo nên khơng khí làm việc, q trình giao tiếp cơng việc cá nhân ngồi quan đảm bảo quyền lực quan hệ trở nên dễ chịu, nâng cao hiệu công việc Khi quan UBND huyện xây dựng triển khai thực thành cơng Văn hóa cơng sở quan, cán bộ, công chức nhân viên quan nghiêm chỉnh thực cách tự giác cá nhân thấy u cơng việc làm, u quan nơi cơng tác Đặc biệt người coi Văn hóa cơng sở thứ tài sản tinh thần quý giá tự nguyện góp phần tham gia thực Hành vi vi phạm Văn hóa cơng sở có bị cá nhân tẩy chay, lên án Khi đó, vai trò cơng chức Văn phòng - Thống kê trung gian kết nối, tạo đoàn kết lực lượng tích cực quan tẩy chay hành vi vơ văn hóa Các cá nhân chưa tự giác tn thủ Văn hóa cơng sở phải tâm phục phục làm theo tự đào thải Đó nét văn hóa riêng Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên gây dựng nhiều năm qua Để đạt điều trình gây dựng phấn đấu làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh với tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định nhà nước quy chế quan nói riêng để ln quan văn hóa hồn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước giao phó Tiểu kết Trên tồn tình hình thực trạng cơng tác thực văn hóa cơng sở Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du tình hình thực nội quy văn hóa quan, tình tình văn hóa ứng xử cá nhân tập thể quan lễ nghi khánh tiết quan nói chung Qua đánh giá ưu điểm mà Ủy ban nhân dân huyện Tiên dU đạt tồn đọng khuyết điểm để đề xuất số giải pháp khắc phục nâng cao hiệu cơng tác văn hóa cơng sở Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du - Bắc Ninh 35 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HĨA CƠNG SỞ Ở ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU 3.1 Kiến nghị Rất nhiều ý kiến điểm hạn chế văn hố cơng sở cán Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên như: họp muộn, nói chuyện riêng buổi họp, cách ứng xử không nhã nhặn với dân đồng nghiệp, trang phục không phù hợp làm, tác phong làm việc không chuyên nghiệp, thiếu ý thức trách nhiệm với công việc giao… Chúng ta phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có phong cách ứng xử chuẩn mực hoạt động cơng vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, góp phần hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Thiết nghĩ, công sở, đặc biệt nơi tiếp xúc với nhân dân, cán công chức cần nghiêm chỉnh tuân theo quy định cụ thể trang phục, cách giao tiếp, đặc biệt cần trọng dân, ý ứng xử với dân cách có văn hố Điều góp phần tạo mơi trường văn hố lành mạnh nơi cơng sở Văn hóa cơng sở quan hành thể quyền thơng tin cách thức cung cấp thông tin cho công chúng Công dân đến cơng sở phải có quyền nhận thơng tin mà họ cần Bưng bít thơng tin với quần chúng tạo sở cho nạn tham nhũng, hối lộ Thực hành dân chủ sở biểu việc nâng cao văn hóa cơng sở quan hành Nhà nước Bên cạnh đó, văn hóa cơng sở thể cách thức cung cấp thông tin Cán bộ, công chức quan Nhà nước nên chủ động cung cấp thông tin thể trân trọng cơng chúng Mặc dù nhiều ta thán tình trạng cơng chức nhà nước quan hành nhà nước “hành” dân, thấy từ thực chương trình xây dựng quan, đơn vị có đời sống văn hóa, chương trình xây dựng văn hóa cơng sở cải thiện nhiều thông qua đội ngũ công chức ngày gương mẫu với tiêu chí: cơng chức có chun mơn, nghiệp vụ; ứng xử văn hóa; ăn mặc đẹp, gọn gàng, lịch sự; tiết kiệm (thời gian, văn phòng phẩm, tiết kiệm điện…); công sở 36 đẹp, an toàn, gắn với vận động xây dựng người cán công chức, viên chức “trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”, nhằm cải tiến lối làm việc, đẩy mạnh thực đề án “cải cách thủ tục hành nhà nước”, áp dụng chế cửa, công khai minh bạch bước đơn giản thủ tục hành cơng Để thực u cầu nói trên, ngồi việc thường xun giáo dục nâng cao văn hóa cho đối tượng giao tiếp cơng sở cần tới quy tắc, quy chuẩn ứng xử theo chế tài bắt buộc văn hóa cơng sở Nhà nước quy định chế tài xử lý vi phạm, khen thưởng, động viên Chính phủ Bộ Tài dựa vào nhu cầu thực thi văn hóa cơng sở để cấp kinh phí thỏa đáng cho quan hành Nhà nước, hàng năm đưa chương trình bồi dưỡng văn hóa cơng sở vào chương trình đào tạo lại cán bộ, công chức Từng ngành, địa phương, quan dựa quy định Chính phủ cụ thể hóa thành quy định ngành, địa phương, quan 3.2 Giải pháp xây dựng văn hóa công sở Xuất phát từ thực trạng thực hành yếu tố Văn hóa cơng sở học từ cơng sở nước đưa số giải pháp phát triển văn hóa cơng sở sau: Cán bộ, cơng chức phải có tác phong tốt Tác phong phải mực công nhân dân nô bộc Người cơng bộc khơng hách dịch với dân phải có tác phong người có chưc, có quyền phục vụ nhân dân Tác phong thái sang thân phận nơ bộc bị đối tượng giao tiếp coi thường, lấn tới, không giữ phận Tác phong người cơng chức có văn hóa công sở thể cách giải công việc dứt khốt, có ngun tắc mạch lạc, đứng đàng hoàng, ánh mắt thiện cảm, xa lạ với việc nhân dân đút lót hối lộ - Xây dựng chiến lược lập kế hoạch hoạt động, xây dựng vận hành cấu tổ chức hợp lý, quản lý phát triển đội ngũ nhân viên - Nâng cao ý thức cá nhân: Rất nhiều ý kiến điểm hạn chế văn hóa cơng sở cán bộ, cơng chức, viên chức như: họp muộn, nói chuyện riêng buổi họp, cách ứng xử không nhã 37 nhặn với khách đồng nghiệp, trang phục không phù hợp làm, tác phong làm việc không chuyên nghiệp, thiếu ý thức trách nhiệm với công việc giao… - Chấp hành tốt quy định đặt ra: Chúng ta phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có phong cách ứng xử chuẩn mực hoạt động cơng vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, góp phần hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Thiết nghĩ, công sở, đặc biệt nơi tiếp xúc với nhân dân, cán công chức cần nghiêm chỉnh tuân theo quy định cụ thể trang phục, cách giao tiếp, đặc biệt cần tơn trọng dân, ý ứng xử với dân cách có văn hóa Điều góp phần tạo mơi trường văn hóa lành mạnh nơi công sở - Thực hành dân chủ sở: Văn hóa cơng sở quan hành thể quyền thông tin cách thức cung cấp thông tin cho công chúng Công dân đến cơng sở phải có quyền nhận thơng tin mà họ cần Bưng bít thơng tin với quần chúng tạo sở cho nạn tham nhũng, hối lộ Thực hành dân chủ sở biểu việc nâng cao văn hóa cơng sở quan hành Nhà nước Bên cạnh đó, văn hóa cơng sở thể cách thức cung cấp thông tin Cán bộ, công chức quan Nhà nước nên chủ động cung cấp thông tin thể trân trọng công chúng - Gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân: Mặc dù nhiều ta thán tình trạng cơng chức nhà nước quan hành nhà nước “hành” dân, thấy từ thực chương trình xây dựng quan, đơn vị có đời sống văn hóa, chương trình xây dựng văn hóa cơng sở cải thiện nhiều thơng qua đội ngũ công chức ngày gương mẫu với tiêu chí: cơng chức có chun mơn, nghiệp vụ; ứng xử văn hóa; ăn mặc đẹp, gọn gàng, lịch sự; tiết kiệm (thời gian, văn phòng phẩm, tiết kiệm điện…); cơng sở đẹp, an tồn, nhằm cải tiến lề lối làm việc, đẩy mạnh thực đề án “cải cách thủ tục hành nhà nước”, áp dụng chế cửa, công khai minh bạch bước đơn giản thủ tục hành cơng Để thực u cầu nói trên, ngồi việc thường xun giáo dục nâng cao văn hóa cho đối tượng giao tiếp cơng sở cần tới quy 38 tắc, quy chuẩn ứng xử theo chế tài bắt buộc văn hóa cơng sở Nhà nước quy định chế tài xử lý vi phạm, khen thưởng, động viên Chính phủ Bộ Tài dựa vào nhu cầu thực thi văn hóa cơng sở để cấp kinh phí thỏa đáng cho quan hành Nhà nước, hàng năm đưa chương trình bồi dưỡng văn hóa cơng sở vào chương trình đào tạo lại cán bộ, công chức Từng ngành, địa phương, quan dựa quy định Chính phủ cụ thể hóa thành quy định ngành, địa phương, quan 3.2.1 Giải pháp xây dựng Văn hóa cơng sở Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du 3.2.1.1 Giải pháp nhân lực Trước hết, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán lãnh đạo, cán công chức nhân dân văn hóa cơng sở cần thiết Cán bộ, cơng chức phải có tác phong tốt Tác phong phải mức công bộc dân nơ bộc Người cơng bộc khơng hách dịch với dân phải có tác phong người có chức, có quyền phục vụ nhân dân Tác phong thái q sang thân phận nơ bộc bị đối tượng giao tiếp coi thường, lấn tới, không giữ phận Tác phong người cơng chức có văn hóa cơng sở thể cách giải cơng việc dứt khốt, có ngun tắc nhẹ nhàng, tơn trọng người giao tiếp: nói mạch lạc, đứng đàng hoàng, ánh mắt thiện cảm, xa lạ với việc nhận đút lót, hối lội… Xây dựng hệ giá trị chuẩn “Văn hóa cơng sở” yêu cầu trước tiên Bên cạnh đó, phải có chế tài cụ thể đủ mạnh để xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm chuẩn mực văn hóa cơng sở Giá trị văn hóa khơng thể cân, đo, đong, đếm mà phải hình thành từ ý thức, tạo dựng niềm tin động lực cá nhân Chỉ cán bộ, cơng chức có niềm tin vững vào giá trị văn hóa mà cơng sở theo đuổi, biểu thiếu văn hóa quan nhà nước bị dẹp bỏ dần Sẽ khơng thừa nói để đạt giá trị văn hóa cơng sở, thực cách cấp làm trước, cấp làm sau; lãnh đạo làm gương 39 để nhân viên noi theo, tất cán bộ, công chức, viên chức hành động 3.2.1.2 Giải pháp quy định, quy chế làm việc văn hóa Xây dựng quy chế Văn hóa công sở quan UBND huyện Tại UBND huyện phải giao cho văn phòng tiến hành xây dựng quy định quy chế thực Văn hóa công sở UBND huyện sở quy chế Văn hóa cơng sở Nhà nước, quan cấp Trong trọng điểm đặc thù địa phương mà đề chế định cụ thể, phù hợp Bước Soạn thảo, ban hành quy chế Văn hóa cơng sở Cơng chức văn phòng cần vào văn quy phạm pháp luật văn hướng dẫn quan cấp để tiến hành dự thảo quy chế Văn hóa cơng sở UBND trình lãnh đạo huyện ban hành.( Phụ lục 4) Bản dự thảo quy chế cần tồn thể cán bộ, cơng chức quan tham gia góp ý Để quy chế ban hành đa số ủng hộ, trước tổ chức hội thảo cơng chức Văn phòng nên xem xét khả số người ủng hộ nội dung quy chế dự thảo Bởi lực lượng trực tiếp thực tiếp nhận thay đổi Sau đa số cán bộ, công chức quan UBND tán thành, cơng chức Văn phòng chỉnh sửa quy chế, quy định lần cuối trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Khi triển khai thực hiện, lãnh đạo UBND huyện cơng chức Văn phòng UBND huyện cần thể gương trung thực, trực, dũng cảm thực nội dung đề quy chế, quy định với trách nhiệm cá nhân Bước Sẵn sàng điều chỉnh cần thiết Quy chế Văn hóa cơng sở quan UBND huyện xây dựng lên kế hoạch triển khai thực thật hoàn hảo đơi có việc xảy khơng y muốn Chẳng hạn như: Nhiều cá nhân không thực theo quy chế thực theo hình thức đối phó Gặp trường hợp này, việc trước hết cơng chức Văn phòng cần kiểm tra, rà sốt q trình triển khai thực hiện, kiểm tra lại nội dung, điều khoản quy chế để phát nguyên nhân đề xuất điều chỉnh Nếu cần phải điều chỉnh cần hành động theo tinh thần xây dựng để điều chỉnh khơng ảnh hưởng tới kế hoạch triển khai tổng thể 40 quy chế đề Hãy xem xét lại tình huống, cân nhắc thật kĩ trước tiến hành điểu chỉnh cho phù hợp 3.2.1.3 Xây dựng môi trường làm việc theo hướng đại hóa Hiện đại hóa bước quan trọng Đảng Nhà nước Đó mục tiêu chung Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du Vì cần liên tục đổi cập nhật phát triển theo đường lối lãnh đạo Đảng Nhà nước đưa Xây dựng văn hóa cơng sở theo hướng đại hóa Hòa nhập khơng hòa tan Giữ lại nét văn hóa riêng biệt quan Phát huy truyền thống quý báu mà hệ trước để lại Là tiền đề để phát triển nét văn hóa phù hợp với thời buổi kinh tế thị trường 3.2.1.4 Liên tục hồn thiện, phát triển văn hóa cơng sở Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du – Bắc Ninh Văn hóa cơng sở khơng phải điều thay đổi sớm chiều Các nhà lãnh đạo cơng chức Văn phòng - Thống kê phải học cách kiên nhẫn quan sát thay đổi xảy từ từ Bởi để người thay đổi thói quen - thói quen xấu hút thuốc là, thuốc lào, thói quen bn chuyện, thói quen nói to, xả rác bừa bãi trang phục tùy tiện khó Quy chế Văn hóa cơng sở đưa đôn đốc nhắc nhở thường xuyên tác động dần giúp cho Văn hóa cơng sở quan UBND tiếp tục thay đổi từ từ với biểu nhỏ cụ thể Tuy vậy, kiên nhẫn, trì liên tục giúp Văn hóa cơng sở phát triển khơng ngừng tương ứng Vì vậy, khơng ngừng cố gắng xây dựng Văn hóa cơng sở ngày hoàn thiện Tiểu kết Trên số kiến nghị tơi nhằm góp phần hồn thiện cơng tác Văn hóa cơng sở UBND huyện Phú Xun Tơi hy vọng ý kiến đóng góp xem xét để cơng tác văn hóa cơng sở ngày hồn thiện 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Thị Hoa (2007),”Công tác văn hóa cơng sở của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường” Vũ Bá Ngọc,(2001) “Xây dựng văn hóa cơng sở quan nhà nước” Nxb Văn hóa - Thơng tin, 2004 TS Nguyễn Lệ Nhung,(2011) Tập giảng Cơng tác văn hóa cơng sở quan, tổ chức Đảng tổ chức chính trị xã hội Hà Phương,(2011) “Lý luận phương pháp công tác văn thư lưu trữ”,Nxb Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Văn Thơng(2014),Văn hóa cơng sở đại Nxb trị quốc gia Phạm Thùy Trâm (1999),” Cơng tác văn hóa cơng sở”, Nxb Chính trị quốc gia,Hà Nội Tập hợp viết báo Đất Việt, báo Dân trí điện tử văn hố ứng xử, văn hố cơng sở năm 2016, 2017./ 42 PHỤ LỤC Phụ lục 01 Trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Du Phụ lục 02: Tổ chức máy Ủy ban Nhân Dân huyện Tiên Du Chánh văn phòng Phó chánh văn phòng Tổng hợp Phó chánh văn phòng Hành Phòng Quản Phòng Bộ trị mạng phận Văn thưtiếpLưu nhậntrữ hồ sơ Tổng trả hợp kết Kế toán Thủ quỹ Phòng Tài vụ Phòng BảoPhòng vệ Cơng vụĐ Phụ Lục Một số văn quy phạm văn hóa cơng sở THƠNG BÁO số 266/TB NGÀY 30-10-1993 Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Về ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ mẫu lễ phục Nhà nước ––––––––––––––––––––––––––––––––– Sau xem xét ý kiến kiến nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hố thơng tin số quan vấn đề lễ phục Nhà nước, ngày 16-10-1993, Thủ tướng Chính phủ kết luận sau: Lễ phục trang phục thức mà quan chức Nhà nước cấp sử dụng buổi lễ, họp trọng thể, tiếp khách nước ngồi Khơng đặt vấn đề có lễ phục riêng số đồng chí lãnh đạo cao Nhà nước Đại sứ nước ta nước Lễ phục ta vừa phải phù hợp với trang phục thành quen thuộc, phổ biến nhiều nước, vừa phù hợp với tập quán phong cách ta Lễ phục xác định theo mùa (nóng, lạnh) thuộc vùng khác nam nữ - Đối với nam: + Mùa nóng mặc cơmlê màu nhạt, vải mỏng không mặc áo véc (chỉ mặc sơ mi dài tay ngắn tay, có thắt cravát không thắt cravát) + Mùa lạnh mặc cơmlê màu sẫm, vải dày - Đối với nữ: + Mùa nóng mặc áo dài truyền thống; + Mùa lạnh mặc cơmlê nữ màu sẫm vải dày áo dài có khốc măng tơ với thân dài áo - Đối với dân tộc thiểu số: quần áo ngày hội dân tộc cơi lễ phục - Có quy định thống (thơng báo trước cho người mời dự) lễ phục buổi lễ, họp trọng thể v.v màu sắc, kiểu cách (cơmlê hay sơ mi dài tay ngắn tay có thắt cravát) Căn kết luận trên, Bộ Văn hố - Thơng tin chủ trì Bộ Ngoại giao soạn thảo thị Thủ tướng Chính phủ lễ phục (mầu lễ phục, quy định lễ tân) trình Chính phủ tháng 11 năm 1993 Văn phòng Chính phủ xin thơng báo để quan biết thực KT BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VĂN PHỊNG CHÍNH PHỦ Phó Chủ nhiệm Vũ Đình Thuần THƠNG BÁO số 11/TB NGÀY 18-2-1992 Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Về định Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt quy định y phục cơng chức nhà nước đón tiếp, làm việc với khách nước làm việc công sở –––––––––––––––––––––––––––– Trong nhiều năm qua, đất nước có nhiều khó khăn kinh tế, điều kiện sinh hoạt làm việc quan cán nhiều hạn chế, Nhà nước chưa có quy định thức y phục cơng chức Nhà nước đón tiếp làm việc với khách nước làm việc cơng sở Do đó, nhiều buổi đón tiếp, làm việc, chí buổi lễ trang trọng, có tình trạng ăn mặc khơng thống nhất, tuỳ tiện luộm thuộm Tình hình để kéo dài khơng có lợi nhiều mặt Để thể tính văn minh, lịch sự, tôn trọng khách tôn trọng cá nhân cơng chức, đồng thời để bước đưa phong cách làm việc, cách ăn mặc, giao tiếp quan Nhà nước vào nếp quy, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng định sau: Hội đồng Bộ trưởng Uỷ ban nhân dân cáp giải thích, hướng dẫn để thực phạm Y phục đón tiếp, làm việc, tiễn đưa khách nước ngồi Khi tiếp khách nước (khách Nhà nước, khách từ tổ chức quốc tế, khách, nhà kinh doanh v.v.) công chức Nhà nước viên chức tổ chức sản xuất kinh doanh phải ăn mặc chỉnh tề, lịch a) Tuỳ theo thời tiết cụ thể vùng, ngày (không thiết chia cách máy móc mùa đơng, mùa hè) tuỳ theo đoàn, buổi hoạt động khách mà có trang phục phù hợp: - Nam: áo sơ mi dài tay ngắn tay bỏ quần, quần âu dài, ký giả, cơm lê (tuỳ điều kiện, ngồi mặc áo khốc ấm như: pađờsuy, bludơng), có thắt cravát, giầy dép có quai hậu - Nữ: áo dài, quần áo âu, váy, ngồi mặc áo khốc ấm tuỳ điều kiện, giày dép có quai hậu - Quân đội, công an: Theo trang phục quy định b) Đối với buổi lễ, đón tiếp, hội đàm, chiêu đãi, tiễn đưa, v.v khách Nhà nước, Bộ Ngoại giao cần quy định cụ thể (ghi giấy mời) trang phục buổi người dự theo điểm quy định nói (phân biệt nam, nữ, qn đội ) Trong buổi có tính chất lễ tiết, ký kết văn bản, cần mặc màu sẫm, cần ghi rõ để bảo đảm người dự kể khách nước ăn mặc thống c) Ở bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, phận phụ trách lễ tân cần quy định thống y phục người dự buổi đón tiếp, làm việc Y phục làm việc công sở Trong công sở cấp làm việc, y phục công chức phải chỉnh tề, văn minh Trong tình hình đời sống khó khăn, y phục cần tiết kiệm, giản dị, thiết, không tuỳ tiện, luộm thuộm, thiếu nghiêm túc phải vào nếp quy Tuỳ theo điều kiện quan, xí nghiệp Nhà nước, ngành, hướng dẫn quy định y phục làm việc quan, xí nghiệp cơng chức, cơng nhân, tiến dần đến mặc đồng phục (trong toàn quan, xí nghiệp phận) cơng chức, cơng nhân có đeo thẻ, ghi rõ tên, chức vụ ảnh Trong công sở Nhà nước, trước hết phận làm việc trực tiếp với nhân dân, tiến dần đến có biển đề tên chức vụ cơng chức cửa phòng bàn làm việc Phải xóa cách ăn mặc thiếu nghiêm chỉnh như: áo sơ mi bỏ quần, dép lê, đội mũ (mũ cát, mũ phớt, mũ len ) phòng họp; khơng hút thuốc phòng họp Quyết định thực từ ngày tháng năm 1992 Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng xin thông báo để Bộ, Uỷ ban Nhà nước, quan khác thuộc vi quản lý CHỦ NHIỆM VĂN PHỊNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Trần Xuân Giá ... huyện Tiên Du 1.3.2.1 Chức Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Du UBND huyện Tiên Du quan chấp hành HĐND, quan hành nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước HĐND cấp quan nhà nước cấp UBND huyện Tiên Du. .. Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Du Sơ đồ tổ chức máy UBND huyện Tiên Du ( phụ lục 01) 19 Cơ cấu tổ chức Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du (Phụ lục 02) Tổ chức máy hành trực thuộc UBND huyện bao gồm: -... dân huyện - Tiên Du – Bắc Ninh Chương 2: Thực trạng văn hóa cơng sở Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du – - Bắc Ninh Chương 3: Một số giải pháp xây dựng Văn hóa cơng sở Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du – Bắc Ninh, Văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du – Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay