Nghiên cứu tác động của tảo hôn tới phát triển kinh tế hộ gia đình của cộng đồng dân tộc La Chí tại xã Yên Thành huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

91 18 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 10:15

Nghiên cứu tác động của tảo hôn tới phát triển kinh tế hộ gia đình của cộng đồng dân tộc La Chí tại xã Yên Thành huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu tác động của tảo hôn tới phát triển kinh tế hộ gia đình của cộng đồng dân tộc La Chí tại xã Yên Thành huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu tác động của tảo hôn tới phát triển kinh tế hộ gia đình của cộng đồng dân tộc La Chí tại xã Yên Thành huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu tác động của tảo hôn tới phát triển kinh tế hộ gia đình của cộng đồng dân tộc La Chí tại xã Yên Thành huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu tác động của tảo hôn tới phát triển kinh tế hộ gia đình của cộng đồng dân tộc La Chí tại xã Yên Thành huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu tác động của tảo hôn tới phát triển kinh tế hộ gia đình của cộng đồng dân tộc La Chí tại xã Yên Thành huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu tác động của tảo hôn tới phát triển kinh tế hộ gia đình của cộng đồng dân tộc La Chí tại xã Yên Thành huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp) - - : Chính quy Chuyên ngành : Khoa : : 2011 - 2015 Thái Nguyên - 2015 - - : Chính quy Chuyên ngành : Khoa : : K43 - PTNT : 2011 - 2015 : - Thái Nguyên - 2015 i chuyên môn ThS Han Tôi x Quang Bình Hà Giang c Thái Nguyên,ngày 04 tháng Sinh viên ii Trang 21 - 2014 31 2014 .33 - 2014 .36 Tình - 2014 .38 - 2014 40 4.6: xã 41 43 44 48 50 nghiê .51 52 2012 - 2014 53 thôn 54 Tình hình 54 56 iii 57 La Chí 58 .61 Tình hình v 68 iv Trang Hình 4.1: .59 Hình 4.2: 60 Hình 4.3: .66 v : : CC : CNXH : DS : DS : DTTS : DT : : HTX : KTNH : LHQ : UNICEF : UNFPA : TH : THCS : TC : UBND : - vi Trang .1 .2 .3 .4 11 .11 13 18 18 20 22 vii 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 28 29 : - 29 .29 - 33 .45 46 .46 52 55 61 69 viii : 71 71 .72 72 73 5.2.3 73 74 67 i (30%) 4.2.4.4 K i Theo [17] C i , sa 68 ro khơng bán trâu, bò, 20: Tình hình vay vay 2012 2014 27 13 10 82 30 16 36 109 34 29 46 ( (6,3%) 2013 ) 69 4.3 y phát xã n Thàn - tồn xã nói chung Công tác xã, , 70 bàn C thù riêng b 71 5.1 Chí bàn xã Yên Thành - - i i - ã Yên Thành : Bình - nghèo cao (n K p 156 (n , ( ) - - 72 - mà nhi - h u - 73 5.2.2 - nhân dân - - vào cá - - 74 I 2015 , h Hà Giang, -TB- , (2005), G , Nxb Công An Nhân dân thông GTZ FGA (2005), Tài 2000 , K 10 11 Báo cáo t - 75 P 13 14 Yên Thành 15 THCS xã Yên Thành 16 ban nhân dân xã Yên Thành, 2011 2015 17 ban nhân - 2014 18 19 - Cai II 20 -TB-XH (2010) : http://treem.molisa.gov.vn/SIte/vi-VN/13/367/17374/Default.aspx báo) http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=6900 22 W http://www.most.gov.vn/ http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/Trangchu.aspx 76 : http://giadinh.net.vn/dan-so/han-che-nan-tao-hon-hon-nhan-can-huyet-cuoivuong-mac-va-huong-khac-phuc-20120111082242837.htm n - http://soyte.sonla.gov.vn/danhba/dvkhac/tvphonebookdepartment.2008-0806.3978204888/tvphonebookdepartment_view 26 W 27 http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 - http://www.gopfp.gov.vn/ 1.1 1.2 Trình 1.3 1.4 1.5 Quang Bình Hà Giang Trung bình 1.6 2 ) 3.2 Có khơng Có khơng Trình STT Ghi Nam khơng? Có Tivi không - 13 15 - 17 18 -19 Có Khơng mình? Trình 10 11 khác 12 Khác 13 14 Tình yêu Khác 15 ? N n ... Trong kinh - C vai trò qua C bào d a bào dân t , Bình, lúa Hi - 16 tu khơng có T khơng có cách [17] Chí Do , tính, h dân, t n xóa Thành, 1.2 ình, tài 1.3 n Thành - 1.4 1.4 - - 1.4 2.1 C Hôn. .. - - : Chính quy Chuyên ngành : Khoa : : K43 - PTNT : 2011 - 2015 : - Thái Nguyên - 2015 i chuyên môn ThS Han Tơi x Quang Bình Hà Giang c Thái Ngun,ngày 04 tháng Sinh... Con tra 12 gái a gi c y niên, không [11] a Nhà 13 b K t dân Các c [8] 2.2.2 Giai 1954 a Sau c hành công n i 14 -5- -11- b 1975 a Hôn (CNXH) Tro 15 b T kinh t [26] a Hôn nhâ [27] a 16 - Ngày 18/12/1980
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của tảo hôn tới phát triển kinh tế hộ gia đình của cộng đồng dân tộc La Chí tại xã Yên Thành huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu tác động của tảo hôn tới phát triển kinh tế hộ gia đình của cộng đồng dân tộc La Chí tại xã Yên Thành huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay