Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững ở xã Bản Hon Tam Đường – Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)

69 49 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 10:08

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững ở xã Bản Hon Tam Đường – Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững ở xã Bản Hon Tam Đường – Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững ở xã Bản Hon Tam Đường – Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững ở xã Bản Hon Tam Đường – Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững ở xã Bản Hon Tam Đường – Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững ở xã Bản Hon Tam Đường – Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững ở xã Bản Hon Tam Đường – Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững ở xã Bản Hon Tam Đường – Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp) i N - - Lai Châu : Chính Quy Chuyên Nghành : : K43 - KN Khoa : KT &PTNT : 2011 - 2015 ii Em xi Sinh viên iii 32 33 36 37 42 43 44 45 47 iv BHYT CSXH :C GDP KHKT NHCSXH PTDTBT PTSX THCS USD WB n trú v .1 1.1 1.2 .2 1.2.1 .3 1.3.2 .3 1.4 .3 2.1.2 .9 11 13 26 26 26 26 26 26 26 26 27 28 vi 28 31 31 4.2.2 39 41 41 42 43 44 45 45 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 50 52 55 55 56 1.1 - [5] - 1.2 1.2.1 M Lai Châu " 1.2.2 - nghèo b - - - 1.4 - - - - - vùng.[7] 2.1.1.2 Cá - 49 - - nghèo - hóa giàu- 50 ch huy : - - 51 - - - - hốt nghèo, làm giàu 52 - - - nơng thơ 53 - - 54 55 - 56 57 58 h , Nxb - Nam 2007 - 2010 2020) 2014 Tài li http://voer.edu.vn/m/khai-niem-ve-doi-ngheo/6046668a http://laichau.gov.vn/Channer/dieu-kien-kinh-te-xa-hoi/1025?mid=11 http://vov.vn/ 10 www.ncseif.gov.vn/sites/vie/ /thuctrangxoadoigiamngheo-nd-16647.htm Tôn giáo Trâu(con) khác (cái) Tivi (cái) Xe máy (cái) STT Lúa Ngơ Có phí t Khơng ính gian Lý nghèo nghèo ? Khơng ? ngun nhân khác nghèo? ... 19 nghèo theo 2011- - 20 [8] - 21 - [8] Châu Lai Châu có14 49,36 nghìn (13 - am Phía Lai Châu -XH - lâm 22 x 2, 2013, 2014 60 - công 30 n 13 5.670 15.200 23 83,7 cao 24 3.200 35 CS- - Lai Châu. .. 5.670 15.200 23 83,7 cao 24 3.200 35 CS- - Lai Châu p 25 xã vùng sâu, vùn Hon, Tà Lèng, Khun Há, , - 280 - nghèo Tam Lai Châu. [8] Châu Lai ... M Lai Châu " 3 1.2.2 - nghèo b - - - 1.4 - - - - - vùng.[7] 2.1.1.2 Cá - - - - - sau: - 1995) - - - 1997) - Vù - - - - -TTg) - - - TTg ngày c nghèo áp - 2015 - - [7] 2.1.2 - hính xác thêm vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững ở xã Bản Hon Tam Đường – Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững ở xã Bản Hon Tam Đường – Lai Châu (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay