Thực trạng và giải pháp phát triển na dai tại xã An Sinh huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)

67 55 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 09:38

Thực trạng và giải pháp phát triển na dai tại xã An Sinh huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp phát triển na dai tại xã An Sinh huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp phát triển na dai tại xã An Sinh huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp phát triển na dai tại xã An Sinh huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp phát triển na dai tại xã An Sinh huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp phát triển na dai tại xã An Sinh huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp phát triển na dai tại xã An Sinh huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp phát triển na dai tại xã An Sinh huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp phát triển na dai tại xã An Sinh huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM NGUY N TH THANH HUY N tài: I AN SINH - KHÓA LU N T T NGHI H o Chuyên nghành Khoa Khóa h c IH C : Chính quy : Khuy n nơng : Kinh t PTNT : 2011 - 2015 I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM NGUY N TH THANH HUY N tài: I AN SINH - KHÓA LU N T T NGHI H o Chuyên nghành Khoa Khóa h c Gi ng d n IH C : Chính quy : Khuy n nơng : Kinh t PTNT : 2011 - 2015 : Th.S Cù Ng c B c i L IC Th c t p t t nghi p th nh ng ki n th kh sinh viên có nhi c vào th c t ng th i t i áp d ng u ki n cho sinh viên có nghiên c u, trau d i b sung thêm nh ng ki n th c chuyên môn, rèn luy c, ph m ch t, tác phong c a cán b khuy n nơng em xin bày t lòng bi hi c t i Ban giám i h c Nông Lâm Thái Nguyên; Ban ch nhi m Khoa Kinh T PTNT; Các phòng ban th nh ng ki n th ã trang b cho em n, giúp em có nh ng ki n th c m i trình th c t pt i c bi t, em xin bày t lòng bi B c ã tr c ti c t i th y giáo Th.S Cù Ng c ng d n, t n tình ch b o giúp em su t trình th c t p hồn thành khóa lu n Em xin chân thành c i dân An Sinh, huy u ki t i cán b o, cán b chuyên môn, u, t nh Qu ng Ninh u ki n c th c t p nâng cao s hi u bi t Do th i gian ng n h n ch v ki n th c nên khóa lu n c a em khó tránh kh i nh ng thi u sót V y kính mong th d , góp ý, t u ki khóa lu n c ng c hoàn thi Em xin chân thành c Sinh viên NGUY N TH THANH HUY N ii DANH M C CÁC T , C M T T vi t t t VI T T T Gi i thích BQ Bình qn BVTV B o v th c v t CN - XD Công nghi p - xây d ng tính KTCB Ki n thi TB Trung bình TM - DV UBND V2 n i - d ch v y ban nhân dân Ng t chín mu n iii M CL C PH N M U tv 1.2 M c tiêu yêu c u c 1.2.1 M tài u .2 1.2.2 M c tiêu nghiên c u tài .3 c c ti n PH N T NG QUAN TÀI LI U .5 khoa h c 2.1.1 Nh ng v n v na 2.2 Tình hình nghiên c c 11 2.2.1 Tình hình nghiên c u th gi i 11 2.2.2 Tình hình nghiên c PH N NG, N c 11 U 13 ng ph m vi nghiên c u 13 ng nghiên c u 13 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 13 m th i gian ti n hành 13 m ti n hành 13 3.2.2 Th i gian ti n hành 13 3.3 N i dung nghiên c u 13 u ch tiêu theo dõi 14 u 14 15 3.4.3 H th ng ch tiêu v kinh t 15 iv 17 - - 17 17 - 20 29 29 - 2014 30 4.2.3 Th 32 37 4.3.1 Ngu t s n xu t c a h 4.3.2 Tình hình nhân kh u tra 37 ng c a h 4.3.3 Chi phí s n xu t na dai c a h u tra 38 u tra 39 42 43 44 4.3.7 M t s na c ng c a quy n t i ho i dân t i An Sinh 48 4.3.8 Nh 4.3.9 D ng s n xu t p ph i trình tr ng na 49 nh tr p theo c a h 4.3.10 Nguy n v ng c a h tr ng na ng c a vi c tr 4.4 Nh ng thu n l n v h u tra 51 u tra 52 kinh t , h ng 53 n xu t phát tri n na dai t i An Sinh 54 4.4.1 Thu n l i 54 55 PH N K T LU N KI N NGH 57 5.1.K t lu n 57 5.2.Ki n ngh 58 v DANH M C CÁC B NG B ng 2.1: Giá tr ng c a na dai so v i m t s lo i qu ph bi n 19 T ng giá tr s n xu t c a - 2014 21 B ng 4.3: T ng giá tr s n xu t ngành nông nghi p c a - 2014 22 B ng 4.4: Tình hình s n xu t m t s tr a bàn 24 B a t - 2014 25 - 2014 30 - 2014 31 B ng 4.8: Di t tr ng na c a h B n c a h 37 u tra 38 40 41 42 B ng 4.13: Chi phí h n h a thôn 42 B ng 4.14: M t s lo i sâu b B ng 4.15: ng c a quy tr ng na c na 45 n ho ng i dân 48 B ng 4.16: Nh c a h ng g p p ph i trình tr ng na u tra 50 B ng 4.17: Ý ki n d nh c a h 51 B ng 4.18: Ý ki n nguy n v ng c a h 52 vi DANH M C CÁC HÌNH 33 PH N M 1.1 U tv Cây na m t nh ng lo thích b i giá tr nhi ng v a qu Na có ngu n g c i, r y na có kh ch ng ch u v u ki n th i ti t kh c nghi yêu c t ng khơng cao th na có th tr td B c tr ng ph bi n ng Ninh, L tx t pha t nh mi n núi phía t s t nh c a khu v c Nam B ch s ng th i góp ph ng l n hi u qu kinh t ng thành ph c xem gi m nghèo t i m t s t nh vùng núi phía B Di n tích tr mang l u h n, c ta c m r ng giá tr kinh t mà ng th i giúp ph i, ch ng xói mòn, t o vi c ng lúc nơng nhàn T nh ng l i ích mang l giá tr i tiêu u qu kinh t l n, ph ng v y c n phát tri n thâm canh na, quy ho ch vùng chuyên s n xu t o s n ph m có giá tr thành ph ng nhu c u th is ch s ng kinh t c ot ng i dân An Sinh thu c vùng trung du mi n núi vào nơng nghi p, tr ng, góp ph i dân s ng ch y u d a tr ng r ng Cây na m t nh ng i v i thi u Nó gi vai trò quan tr i dân Tuy na hi n t i ng u nguyên nhân v k thu ch, b o qu n, th ng sách khuy n khích phát tri n mà v c s phát huy h t ti n c a An Sinh Bên c nh nh ng nguyên nhân v k thu t, sách ng b i y u t canh tác manh mún, s quy ho ch t p trung thâm canh i dân n m b t thơng tin th u vào, th t, ng kém, nhi u h n ch vi c u khó u nên giá tr th p, kh nh tranh Xu t phát t yêu c u th c ti n t i An Sinh - huy Qu có nh u - t nh nghiên c c tr ng th y rõ c nh ng t n t i vi c phát tri n na dai, t phát tr n s n xu t, tiêu th na An Sinh nh m t i pháp c phát tri n nhanh, hi u qu , v ng ch c cho na dai th i gian t i nhi m v quan tr ng c p thi t Vì v y ch tài: Th c tr ng gi i pháp phát tri n na dai t i An Sinh - huy u - t nh Qu 1.2 M c tiêu yêu c u c 1.2.1 M tài u c th c tr ng s n xu t na dai t xu t m t s gi i pháp ch y u nh m phát tri n na dai nh ng thành ch s o, t o vi i i dân t n kinh t - h i c a An Sinh 1.2.2 M c tiêu nghiên c u - Nghiên c u ki n t nhiên, kinh t - h i c a An Sinh: u + Tình hình chung v kinh t - h i c - Nghiên c u th c tr ng s n xu t, phát tri n na dai t i An Sinh: + Th c tr ng v di s t, s ng c a na dai qua m t 45 B ng 4.14: M t s lo i sâu b STT Lo i sâu b nh I Sâu h i Ru i vàng ng g p S ng (h ) na T l (%) 13 21,6 c qu 13,3 c thân 6,6 B 60 100 R p sáp 58 96,6 Nh 49 81,6 II B nh h i 53 88,3 13,3 Th i r (Ngu n: S li u tra, 2015) Qua b ng 4.14 ta th y có r t nhi u sâu b nh gây h i na Các lo i sâu h ng g c r p sáp, nh , ru c qu , i nhi u nh t t t c h r p sáp, nh ru c qu i c thân gây h i m t s h B trung :B ây h i nhi u nh t b ph n c a na Chúng t p u trích hút làm cho b gi m kh u có mà quang h p hơ h p c a R p sáp: g i r p sáp ph n hay r ng trái non tr ng gây h i giai 46 Nh n : gây h i qu , chúng trú ng hút ch ng qu làm gi qu làm t qu , còi c c i côn trùng gây h i ch y u qu na, chúng Ru i vàng: trích vào qu phía sau m t trích tr ng sau m t th i gian tr ng tr thành u trùng n m ng r t l n t i ch ng m quan c a qu na thu ho ch rong thân khoét sâu t S màu nâu xám, cánh na dai T c gây lên, 47 toàn làm : phun phòng, k : - T - X - C th - - - BVTV na cùn 48 4.3.7 na dai D ng: : ng na STT ng c a quy S h T l (h ) (%) 0 0 11 18,3 14 23,3 16 26,7 I II hân bón III 5) 50% 49 tron Ngân hàng N ông dân : h cho na 4.3.8 N na na sâu sau: 50 STT 41 14 22 11 26 68,3 23,3 36,7 18,3 43,3 5) lao : n tích: na dai Giá 51 K âu, bà khơng 4.3.9 42 70 18 30 0 5) 52 vào na dai 4.3.10 Phân bón 21 35 15 25 17 28,3 5) 53 nên na dai vùng - g nông thôn - - - na dai 54 4.4 Qua phân tích nh thu n l u ki n t nhiên, kinh t h i, rút nh ng a vi c phát tri n s n xu t nông nghi p nói chung phát tri n na dai nói riêng 4.4.1 Thu n l i - ng xuyên nh c s quan tâm c a quy s h tr c a phòng Nơng nghi p phát tri n nơng thơn huy thơng qua sách h tr u u vào, vay v n lãi su t th p cho h tr ng na - u ki , khí h u nhi i m gió mùa thích h p v i vi c phát tri n na - Có kinh nghi m s n xu t b - Trong nh a phong phú n tích na dai c a khơng ng xu t na thu hút ng l ng, t vào vào vi c gi i quy t vi c làm nông thôn, t ch n c nâng cao, c i thi n ng cu c s ng, làm giàu t na dai - i quan h ràng bu c gi t i tr ng na v i ng tiêu th na r ng c t thu mua t i n - Ngu ng d i dân c n cù, ch u khó, có nhi u kinh nghi m s n xu t nơng nghi p,tìm tòi h c h i nh ng ti n b khoa h c m c bi n th qu kinh t ng th canh tr ng na dai v i m i l i nhu n kinh t c l i ích hi u i dân ch - An Sinh n m vùng quy ho ch na dai c a huy ti n t i s n xu t hàng hóa v i tr ng na n có ch , s n ph m c a ng v ng th ng t nh 55 4.4 - Là m t mi v i s ng nhân dân g p m t s khó k u n xu t - Di n tích na nhi p trung thành t ng vùng hàng hóa, manh mún nh l ch - Ngu n v n h n ch c nhu c u vay v n c i dân thi u v n, quy i dân Th t c vay v ng m rà, ph c t p - V n m t s h l m d ng thu c b o v th c v t, áp d ng th i gian cách ly sau dùng thu nh nên d n t i ch ng qu na b gi m sút - m qu na d b d - rong khâu v n chuy n tr , tìm th ng u i tr ng na 4.5 M t s gi i pháp ch y u nh m phát tri n b n v ng nâng cao hi u qu kinh t c a bàn An Sinh - huy s n xu t phát tri n b n v ng na dai có kh xu t c n có nh ng gi i pháp c th , thi t th th i gian t u r ng s n u qu s n xu t t s gi m phát tri n s n xu t na dai th i gian t i: Quy mô s n xu t - Ti p t c m r ng quy mô s n xu t, quy ho ch vùng s n xu t hàng hóa t p trung, thâm canh cao - M r ng s n xu mb u tr ng cho phù h p Khoa h c k thu t - ng xuyên m l p t p hu n v k thu t tr phân, c t t a cành, th ph n hoa b sung, phát hi n sâu, b nh h i cho i tr ng na 56 - Xây d t h c h i nh ng ti n b khoa h c m i - C i ti n, mua s m cơng c gi m chi phí ng hi it u su t, ng - T p hu n, ph bi i s n xu t tuân th theo quy trình tr ng na s ch VietGap nh m nâng cao ch ng qu na, t o ni m tin ng s d V n - ng h tr v - t ch c, quy n t i tr ng na u ki n thu n l i dân th t c vay v n, h tr vay v n lãi su t th p, kéo dài th i tr ng na yên tâm s n xu t Th ng - Nghiên c u, tìm hi u th v i tr mb ng, liên k t doanh nghi u cho s n ph riêng na dai c a vùng nói chung -T thu t hi tránh làm i vào khâu b o qu n v n chuy n ng t i m u mã ch ng qu na Chính sách - a v phát tri r h t ng cho vùng tr ng ng gia thơng, xây d ng cơng trình th y l i ph c v - Có sách h tr v i tr i c bi t v phân bón - Chính sách thu hút doanh nghi ph i tr ng na mb u n 57 PH N K T LU N KI N NGH 5.1 K t lu n Qua nghiên c u hi u qu s n xu t c a na dai m t s k t lu n sau: Nhìn chung di n tích tr ng na c t c, c th : - n 2012 - 2013 t 450 lên t n 2012 - 2014 t Do giá bán na cao, có s h tr v v n, phân bón n m vùng quy ho ch na dai c a huy n, n na dai nên t nhi u so v i m t s lo n 2012 - t na trì 11 t n/ha, nhiên nh ng c a th i ti t kh c nghi t hình thành trái non a bàn y liên t c vào th t na c t n/ha m na hoa, s t gi m xu ng i tr ng na b m t mùa S theo di i n 2012 - 2013 17,3%, t ng na gi ng t gi m c dù di n tích v N m vùng quy ho ch s n xu t t p trung c a huy n c s quan tâm c a quy ng xuyên c t p hu n nh ng k thu t m i nên c m r ng di n tích v thu nh p, c i thi ng l i s ng c i dân Ngoài nâng cao trình dân trí, t p qn canh tác c i dân trình s n xu t Vi c tr mòn, r ng, góp ph i có tác d ng b o v t t, ch ng xói 58 Cây na dai hi c coi ch l c c c a na c n có s c v k thu t quy mô c s k t h p ch t ch gi nh m phát huy h t ti ng th i có i nơng dân v t, ch ng p m b o th ng tiêu th cho s n ph m na dai 5.2 Ki n ngh i v i quy n - C n có k ho ch s quy hoach c th ch t ch phát tri n s n xu t na th i gian t i - ng công tác tìm th ng tiêu th i tr ng na - C n có sách tr c p, tr giá, c th tr c p phân hóa h c, thu c b o v th c v t cho h tr ng m ng th i kéo dài th i gian vay v n cho h tr ng na cho phù h p v i chu k tr n - n giao ch tiêu k ho ch c th v phát tri n vùng na dai cho t ng th ki m tra, t ch c th c hi n nhi m v phát tri n vùng na dai - ng xuyên m l p t p hu n k thu t m i i dân tham gia áp d ng k thu cao ph m ch i dân, nâng t c a na dai, m t khác t o s n ph m u na dai c iv i s n xu t - Áp d ng khoa h c k thu t m i vào canh tác th c hi n s n xu t na nâng cao ch ng s n ph m - Tích c c tham gia l p t p hu n k thu s n xu t c a b n thân - Ch ng v - Ch ng tìm hi u thông tin th n xu t u cho s n ph m 59 TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t Nguy n M nh Th ng (2010), Bài gi ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên - h ng kê, ki m kê di ng h Ti ng Anh Julia Internet http://baovecaytrong.com/kythuatcaytrongchitiet.php http://en.wikipedia.org/wiki/Annona-squamosa http://en.wikipedia.org/wiki/Sugar-apple http://kinhtenongthon.com.vn/Mang-cau-cay-an-qua-chu-luc-cua-Ba-Ria Vung-Tau-132-37372.html 10 http://megado.vn/tai- -cuu-dong-thai-mot-so-chi-tieu- sinh-ly-hoa-theo-tien-trinh-phat-trien-cua-qua-na-dai.html 11 http://tailieu.vn/kinh-nghiem-trong-va-cham-soc-cay-mang-cau-562461.html 12 http://www.uphcm.edu.vn 13 http://vntimes.com.vn/danh-lam/van-hoa-ba-mien/100334-dac-san-na-daivung-song-luc-nui-huyen.html ... nhiên, kinh t - xã h i c a xã An Sinh: u + Tình hình chung v kinh t - xã h i c - Nghiên c u th c tr ng s n xu t, phát tri n na dai t i xã An Sinh: + Th c tr ng v di s t, s ng c a na dai qua m t... tìm hi phát tri n na dai c tr ng gi i pháp xã An Sinh - huy u - t nh Qu ng Ninh m th i gian ti n hành m ti n hành c ti n hành nghiên c u t i a bàn xã An Sinh - huy Tri u - t nh Qu ng Ninh 3.2.2... na dai t i xã An Sinh - Th c tr ng s n xu t na dai t i nh ng h v u qu kinh t u tra ng c a vi c phát tri n na dai t i xã h i - ng thu n l ng t i s phát tri n c a na dai t - nh ng gi i pháp nh m
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển na dai tại xã An Sinh huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp), Thực trạng và giải pháp phát triển na dai tại xã An Sinh huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay