Mẫu bìa trường đại học nội vụ

36 86 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 09:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ TÀI LIỆU HỌC TẬP HỌC PHẦN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN HÀ NỘI - 2017   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ TÀI LIỆU HỌC TẬP HỌC PHẦN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN HÀ NỘI - 2017 TRƯỜNG ĐẠI HOC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA HÀNH CHÍNH HỌC ĐỀ TÀI: TÍNH THUYẾT PHỤC CỦA DIỄN VĂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN NAY Tên nhóm (5) CHUẨN CHẤT ĐAM MÊ Lớp: ĐH QLNN 16C Hà Nội - 2017 TÊN THÀNH VIÊN Phạm Thị Bến Vũ Hạnh Linh Đàm Phượng Vy Mạc Thành Nam Hồng Thị Huyền Đỗ Quỳnh Hương Ngơ Thị Thảo Linh Nguyễn Thị Linh Chi Hoàng Thị Bích Hạnh Với phương châm: trình bày quan điểm, tiếp thu góp ý rút kinh nghiệm để hồn thiện Với châm ngơn: khơng thất bại thành cơng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài: Đối tượng: 3.Mục đích, phạm vi nghiên cứu .1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .3 1.1 Khái niệm: 1.1.1 Khái niệm diễn văn: .3 1.1.2 Khái niệm diễn văn trị: 1.2 Vai trò diễn văn,diễn văn trị: .3 1.3 Đặc trưng diễn văn trị: CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CỦA MỘT SỐ VĂN BẢN 2.1 Lập luận: 2.1.1 Cấu trúc lập luận: 2.1.2 Luận diễn văn trị: 2.1.3 Kết luận diễn văn trị: 2.1.4 Cơ sở lập luận diễn văn trị 2.2 Khảo sát số văn bản: 2.2.1 Diễn văn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lễ kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2015) 2.2.2 Diễn văn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân kỉ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN (1967 -2017) .8 2.2.3 Diễn văn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lễ kỉ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) 25 năm Ngày hội Quốc phòng tồn dân (22/12/1989 – 22/12/2014): 11 2.2.4 Tun ngơn độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh: 14 2.2.5 Diễn văn đồng chí Hồng Trung Hải, Ủy viên Bộ trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Lễ kỉ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016) 16 2.2.6 Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến .20 2.2.7 Diễn văn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tai lễ kỉ niệm 70 năm cách mạng tháng Quốc khánh 2/9 23 2.2.8 Dẫn đề Đối thoại Sangri-la Thủ tướng Nguyễn Tẫn Dũng (ngày 31/5/2013) .26 CHƯƠNG 3: NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO TÍNH THUYẾT PHỤC TRONG DIỄN VĂN CHÍNH TRỊ 29 3.1 Nguyên nhân dẫn đến thiếu thuyết phục diễn văn 29 3.2 Đề xuất: 29 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 31 TÀI LIỆU KHAM KHẢO 32 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Diễn văn trị thể loại diễn văn đặc biệt sử dụng lĩnh vực trị, thể rõ quan điển người viết diễn văn đề tài trị Trong đặc trưng đề tài diễn văn trị tính thuyết phục diễn văn đặc trưng quan trọng Đứng lập trường sinh viên ngành quản lý chúng em định chọn đề tài “ Tính thuyết phục diễn văn trị Việt Nam nay” Đối tượng: Đối tượng nghiên cứu tiểu luận đặc trưng diễn văn trị mà đặc trưng chúng em sâu tìm hiểu tính thuyết phục diễn văn trị Để làm sáng tỏ đối tượng nghiên cứu chúng em nghiên cứu ba nội dung: Một khái niệm diễn văn, diễn văn trị đặc trưng diễn văn trị Hai thực trạng tính thuyết phục diễn văn trị Việt Nam Ba đề xuất ý tưởng đề nâng cao tính thuyết phục diễn văn trị theo ý kiến chủ quan nhóm Chúng em định nghiên cứu ba nội dung :phải nắm vững kiến thức, tìm hiểu thực trạng để rút kinh nghiệm đưa ý tưởng 3.Mục đích, phạm vi nghiên cứu Mục tiêu tiểu luận trao dồi thêm kiến thức diễn văn đặc trưng diễn văn trị, kết nghiên cứu thực trạng diễn văn trị Việt Nam sở đưa đề xuất để nâng cao tính thuyết phục cho diễn văn trị để tương lai tham khảo để áp dụng vào diễn văn Để đạt mục đích nghiên cứu chúng em đặt nhiệm vụ cụ thể sau: Trình bày khái niệm diễn văn, diễn văn trị; đặc trưng diễn văn trị; nhận diện phân tích đánh giá đặc trưng diễn văn trị diễn văn trị Việt Nam nay; hạn chế đưa đề xuất để nâng cao tính thuyết phục CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Khái niệm: 1.1.1 Khái niệm diễn văn: Diễn văn loại văn thuộc phong cách nghị luận thể quan điểm, lập trường người phát ngơn vấn đề kinh tế, trị, văn hóa xã hội,…được thể trước đơng đảo người tiếp nhận nhằm tác động định hướng tư tưởng, cảm xúc, thái độ hành động người tiếp nhận Phân loại diễn văn: -Theo hoàn cảnh (khai mạc kiện, bế mạc kiện) -Theo nội dung (diễn văn trị, diễn văn kinh tế, diễn văn văn hóa – giáo dục, diễn văn xã hộị) 1.1.2 Khái niệm diễn văn trị: Diễn văn trị diễn văn thể quan điểm lập luận người phát ngơn vấn đề trị nhằm tác động, định hướng tư tưởng, cảm xúc , thái độ hành động người tiếp nhận 1.2 Vai trò diễn văn,diễn văn trị: - Giúp người dân việc tin tưởng vào định Nhà nước - Khuyến khích tham gia người dân diễn tiến trị định hướng thái đội với vấn đề trị để họ trở thành cơng dân tích cực việc giải vấn đề trị họ quan tâm - Diễn văn trị nhằm thăm dò nhận thức dân chúng vấn đề diễn văn đặt -Diễn văn trị cách thức truyền giá trị cảm hứng trị gia đến với cơng chúng nhanh ấn tượng -Diễn văn trị cách thức tun truyền tư tưởng trị văn hóa, trị đảng phái quốc gia -Diễn văn trị thơng điệp hòa giải dân tộc -Diễn văn trị lời hiệu triệu quần chúng -Diễn văn trị cam kết trị đảng, quốc gia 1.3 Đặc trưng diễn văn trị: Diễn văn trị loại diễn văn đặc biệt nên việc mang đầy đủ đặc trưng ( tính thuyết phục, tính lập luận chặt chẽ, tính bình giá cơng khai) diễn văn trị có đặc điểm riêng tính trị thể hai phương diện thể quan điểm đảng phái hay tổ chức cá nhân vấn đề trị; cơng cụ đấu tranh lợi ích đảng phái giai cấp dân tộc: -Trong diễn văn trị thuyết phục có vai trò quan trọng việc thuyết phục người nghe đề trị nhằm tác động định hướng tư tưởng, cảm xúc, thái độ hành động tiếp nhận Để tạo tính thuyết phục diễn văn trị nhà trị gia sử dụng ba yếu tố để lời nói có tính thuyết phục: lý lẽ lý luận, hai nhân tố cảm xúc (lời nói phải gây thiện cảm với người tiếp nhận), ba nhân tố tính cách đặc điểm tâm lý dân tộc văn hóa người tiếp nhận Như vậy, diễn văn thuyết phục người nghe sức mạnh lý lẽ sức mạnh truyền cảm -Tính lập luận chặt chẽ: diễn văn có tính lâp luận chặt chẽ vấn đề, quan điểm trị gia giải thích, thuyết minh cách lý lẽ có vững chắc, lập luận sở luận điểm luận rõ ràng chân thực mang lại tính thuyết phục cho diễn văn -Tính bình giá cơng khai: diễn văn biểu cách trực tiếp quan điểm người viết, thể trực tiếp quan điểm người viết từ ngữ có gía trị biểu cảm âm tính dương tính tình thái từ -Tính trị: diễn văn trị thể quan điểm vấn đề, tư tưởng thuộc lĩnh vực trị: cơng cụ đấu tranh bảo vệ lợi ích đảng phái hay giai cấp, dân tộc CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CỦA MỘT SỐ VĂN BẢN 2.1 Lập luận: Là người viết (người phát ngôn) đưa lỹ lẽ nhằm dẫn dắt thuyết phục người nghe nhiều kết luận hay chấp nhận số kết luận mà người viết (người người phát ngô) muốn đạt tới 2.1.1 Cấu trúc lập luận: Các lý lẽ (hay gọi luận cứ): theo tác giả Bùi Minh Toán luận tiền đề lập luận nhiều việc, tượng thực tế lý lẽ thông thường hay tiền đề định luận khoa học Kết luận: khẳng định rút từ luận Vị trí đầu, cuối luận cứ; kết luận diện tường minh hàm ý; người tiếp nhận phải vào ngữ cảnh để suy Cơ sở lập luận: yếu tố mà nhờ xuất phát từ luận để suy kết luận Lập luận đóng vai trò quan trọng diễn văn nói chung diễn văn trị nói riêng, diễn văn trị khơng thể khơng có lập luận phải có lập luận chặt chẽ diễn văn có tính thuyết phục cao 2.1.2 Luận diễn văn trị: Luận diễn văn trị đa dạng,có thể là: -Trích dẫn( câu nói,…thí dụ: Tun ngơn Độc lập) -Sự kiện -Kinh nghiệm lịch sử: nêu kinh nghiệm mang tính lịch sử dân tộc hay lồi người hay chí trải nghiệm tác giả-các trị gia trở thành lý lẽ thuyết phục Luận diễn văn trị mang tính phức tạp, luận trở thành hai vai trò kết luận luận kết luận luận hai 2.1.3 Kết luận diễn văn trị: Nó nằm đầu, cuối văn Kết luận diễn văn trị giai cấp, đảng phái tư tưởng dân tộc gía trị tinh thần mang tính phổ biến nhân loại tác động đến nhiều giai cấp, nhiều dân tộc nhiều khu vực 2.1.4 Cơ sở lập luận diễn văn trị Cơ sở lập lập lẽ thường, quy phạm pháp luật, công ước điều ước quốc tế, quan điểm trị đảng phái Tất yếu tố nhằm mục đích thuyết phục người nghe logic lập luận định hướng quần chúng theo tư tưởng, quan điểm trị 2.2 Khảo sát số văn bản: Với sở lý thuyết nêu chúng em khảo sát số diễn văn trị Việt Nam nay: 2.2.1 Diễn văn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lễ kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2015) a Chủ đề: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu lễ kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2015) b Nhịp điệu: Nhịp điệu câu văn hùng hồn, trang trọng c Tiêu điểm: - Hoàn cảnh thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt Đảng ta 85 năm qua Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với người hi sinh nói chung Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng - Khẳng định lãnh đạo đắn Đảng nhân tố hàng đầu định thắng lợi cánh mạng nước ta Đồng thời trải qua 85 năm Đảng ta tích lũy đúc rút nhiều học qúy báu, hun đúc nên nhũng truyền thống vẻ vang hôm cần phát huy: • Truyền thống trung thành • Trước hết, đồng chí nêu lí diễn văn để kỉ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến – mốc son chói lọi lịch sử đấu tranh dựng nước giữ nước dân tộc • Tiếp đồng chí thể tri ân, biết ơn sâu sắc Bác Hồ vĩ đại dân tộc anh hùng, chiến sĩ chiến đấu hi sinh anh dũng cho nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc • Đồng chí nêu khó khăn, gian khổ mà quân dân ta phải đối mắt sau Cách mạng tháng thành công với dẫn chứng cụ thể, xác thực: cách mạng non trẻ; phải đối mặt với giặc dốt, giặc đói, thù giặc ngoài; đối mặt với hùng mạnh lực vũ khí đại thực dân Pháp đế quốc Mĩ • Sự đấu tranh quân dân ta: mở đầu cho kháng chiến loạt đại bác Thủ đô Hà Nội dậy nhân dân khắp nơi; dân ta vượt qua gian khổ, khó khăn thiếu thốn để “ giành giật ngơi nhà, góc phố, kiên cường giam chân địch suốt 60 ngày đêm”, “ lấy yếu thắng mạnh, lấy địch nhiều”, sử dụng vũ khí có tay kết hợp “trong đánh ngồi vây”, “ ngồi đánh” • Đồng chí nói lên lớn mạnh qn dân ta qua trận đánh: nhiều đơn vị trở thành trung đồn chủ cơng, nhiều cán chiến sĩ sau trở thành tướng lĩnh tài ba Quân đội Nhân dân Việt Nam • Kết mà nhân dân ta đạt qua năm kháng chiến trường kì: đánh bại chủ nghĩa thực dân kiểu cũ quân đội viễn chinh Pháp, buộc Pháp phải kí hiệp định Gionevo, ; giành thắng lợi vĩ đại kháng chiến chống Mĩ cứu nước, ; ông khẳng định thắng lợi nhiều yếu tối tạo thành lãnh đạo Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lỗi đắn, sáng tạo nhân tố định • Khi nói thành tựu nước ta sau 30 năm đổi mới, đồng chí đưa dẫn chứng cụ thể thuyết phục: Nước ta khỏi tình trạng 18 nghèo nàn, phát triển trở thành nước phát triển trung bình, đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa – đại hóa hội nhập quốc tế; tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 1986-2016 đạt khá, xấp xỉ 6,6% năm, quy mô tiềm lực kinh tế không ngừng tăng lên…; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ với nhiều chương trình lớn, đại hình thành, tạo diện mạo lớn cho đất nước; công xã hội, phát triển văn hóa xây dựng nơng thơn đạt nhiều thành tựu tích cực: cuối năm 2016 số hộ nghèo giảm 8,5%, 99% số hộ dân gia đình nơng thơn sử dụng điện lưới quốc gia; trị - xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh tăng cường, độc lập chủ quyền thống toàn vẹn lãnh thổ chế độ xã hội chủ nghĩa giữ vững, quan hệ đối ngoại mở rộng vào chiều sâu Ông khẳng định, đến ta có quan hệ ngoại giao, thương mại đầu tư với hầu hết quốc gia vùng lãnh thổ giới • Khi đề nhiệm vụ giai đoạn mới, ông khẳng định nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc đặt nhiệm vụ nặng nề với biện phát sau: phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến tập trung thực chủ trương sách lớn nhất, đổi mơ hình nâng cao chất lượng tăng trưởng, suất lao động, sức cạnh tranh kinh tế; phải phát triển kinh tế gắn chặt với thực công xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ mơi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng lực lãnh đạo, lối sống, tư tưởng trị lãnh đạo Đảng, nhà nước; thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng – anh ninh ,… thực hiệu đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển • Ở phần kết ông khẳng định: nghiệp cách mạng định thành cơng có sức mạnh từ cội nguồn lịch sử ngàn năm văn hiến anh hùng, có Đảng quang vinh Bác Hồ vĩ đại, có nhân dân dũng cảm, cần cù sáng tạo vững bước đường đổi mới, hội nhập phát triển 19 • Ơng nêu lên trách nhiệm sứ mệnh toàn dân tộc: phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, huy động nguồn lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng đất nước ngày đàng hoàng hơn, to đẹp Bác Hồ mn vàn kính yêu mong ước - Với lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục, diễn văn tạo ấn tượng cho người nghe ý chí tâm xây dựng bảo vệ tổ quốc để không phụ hi sinh cha ông ta nhân ngày kỉ niệm trọng đại dân tộc *Tính bình giá cơng khai: - Bài diễn văn đánh giá khách quan cơng tiến trình lịch sử dựng nước giữ nước đổi đất nước giai đoạn *Tính trị: - Vai trò trị: kỉ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến - Quan điểm, tư tưởng trị: • Thể biết ơn hệ trước • Khẳng định vai trò lãnh đạo Đảng • Nhiệm vụ: phát huy sức mạnh dân tộc 2.2.6 Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến “Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hòa bình, phải nhân nhượng Nhưng nhân nhượng, thực dân Pháp lấn tới, chúng muốn cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta hy sinh tất cả, định không chịu nước, định không chịu làm nô lệ Hỡi đồng bào, Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, dân tộc Hễ người Việt Nam phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc, có súng dùng súng, có gươm dùng gươm, 20 khơng có gươm dùng cuốc, thuổng, gậy gộc Ai phải sức chống thực dân Pháp cứu nước Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! Giờ cứu nước đến Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối để giữ gìn đất nước Dù phải gian lao kháng chiến, với lòng kiên hy sinh, thắng lợi định dân tộc ta! Việt Nam độc lập thống muôn năm! Kháng chiến thắng lợi mn năm Hà Nội ngày 19/12/1946 Hồ Chí Minh” Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Tổ quốc bị xâm lăng tồn dân ta lại đứng lên chiến đấu bảo vệ Tổ quốc với lời hiệu triệu sục sơi “ Bình ngơ đại cáo” Nguyễn Trãi“ Nam quốc sơn hà” Lý Thường Kiệt hay “Hịch tướng sĩ”của Trần Quốc Tuấn.” Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” Chủ tịch Hồ Chí Minh hùng văn kiệt xuất, văn kiện có tính chất cương lĩnh trị, quân có giá trị thời đại sâu sắc a, Chủ đề: Kêu gọi toàn dân kháng chiến bảo vệ Tổ quốc trước quay trở lại xâm lược Thực dân Pháp b, Nhịp điệu:Hùng hồn thể khí sục sơi tạo thành sức mạnh lớn c, Tiêu điểm: Kêu gọi toàn dân tham gia đấu tranh bảo vệ đất nước trước trở lại thực dân Pháp, thể quan điểm đường lối đấu tranh nhân dân toàn dân toàn diện trường kỳ với phương trâm đánh lâu dài dựa vào sức d, Mục đích: Mục đích kháng chiến “Việt Nam độc lập thống nhất…” Kết thúc Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, Người truyền niềm tin thắng lợi cho toàn dân, toàn quân ta “Kháng chiến thắng lợi muôn năm!” 21 Kêu gọi nhân dân đoàn kết đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, khẳng định lòng yêu nước phương châm đánh giặc ta.Thể tâm bảo vệ độc lập dân tộc e, Trích dẫn:( khơng sử dụng trích dẫn ) f, Ngơn ngữ :Sử dụng ngơn ngữ luận uyển chuyển linh hoạt gần gũi với nhân dân g, Đặc trưng diễn văn: *Tính lập luận chặt chẽ: -Cơ hội ( thời );trình bày diễn văn kêu gọi đất nước chuẩn bị đấu tranh với trở lại địch khích lệ toàn dân đấu tranh -Lập luận nhứng lý lẽ thuyết phục để khẳng định tội ác quân xâm lược tuyên bố lý do: muốn hòa bình nên ta nhân nhượng nhân nhượng thực dân Pháp lấn tới Sử dụng từ càng tạo tính thuyết phục nhân nhượng Sử dụng động từ mang sắc thái biểu cảm âm tính “ cướp” chúng lại cướp lần Một dân tộc bị cướp nước lần mà lại để bị cướp lần thứ hai điều khơng thể chấp nhận *Tính biểu cảm ngơn ngữ: “Hỡi đồng bào” câu nói dung dị đời thường tạo gần gũi, khẳng định “ hy sinh tất định không chịu nước định không chịu làm nô lệ” tạo tin tưởng quần chúng nhân dân.Vì dù đan ơng hay đàn bà người già hay người trẻ phải sức cứu nước.Dù gian khổ phải tâm chiến thắng kháng chiến định thuộc dân tộc ta *Tính thuyết phục ngơn ngữ : Tồn văn “Lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến” Chủ tịch Hồ Chí Minh ngắn gọn súc tích, giản dị, đanh thép, có sức cổ vũ, động viên tổ chức lực lượng kháng chiến vô mạnh mẽ Trong phút Tổ quốc lâm nguy, tình hiểm nghèo “ngàn cân treo sợi tóc”, câu 22 chữ lời kêu gọi kháng chiến thiêng liêng Bác nhanh chóng thấm nhuần sâu sắc vào tâm khảm nhân dân ta, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất, kiên cường nhân dân Việt Nam; hiệu lệnh làm sục sơi khí đấu tranh sức mạnh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trí tuệ người Việt Nam với thứ vũ khí có sẵn, với ý chí “quyết tử cho Tổ quốc sinh”, thái độ dứt khoát kiên định: “Thà hy sinh tất cả, định không chịu nước, định không chịu làm nô lệ” Trong đấu tranh chống kẻ xâm lược, không đường khác ngồi việc dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng Khi buộc phải kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên động viên toàn dân đứng lên chiến đấu *Tính bình giá cơng khai: Qua Chủ tịch Hồ Chí Minh lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến thể đường cứu nước cho dân tộc cách dựa vào sức dân Kháng chiến định thành công biết đoàn kết nhân dân sử dụng sức dân mà chiến thắng *Tính trị: Vấn đề trị chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi tồn quốc kháng chiến chống Pháp khẳng định đường cứu nước cứu nước dân tộc Hướng tới mục đích quan trọng cấp bách cấp thiết Công bố rõ ràng nêu quan điểm thái độ than trước vấn đề cấp bách dân tộc 2.2.7 Diễn văn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tai lễ kỉ niệm 70 năm cách mạng tháng Quốc khánh 2/9 a, Chủ đề: Kỉ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám Quốc Khánh 2-9 Thời thách thức mà nước ta phải đối mặt tình hình b, Nhịp điệu: Hào hùng, trang trọng, linh thiêng 23 c, Tiêu điểm: -Nhìn lại chặng đường 70 năm nhân dân làm nên cách mạng tháng Tám Quốc Khánh 2-9, thay mặt Chính phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa -Ơn lại kỉ niệm q khứ khứ hào hùng dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc từ giúp đỡ nước anh em bạn bè năm châu -Những thành tựu đạt suốt 30 năm qua khó khăn thách thức mà cần phải khắc phục -Chủ Tịch Trương Tấn Sang cảm ơn hợp tác hỗ trợ, liên kết nước láng giềng anh em năm Châu ủng hộ giúp đỡ d, Mục đich: Phát biểu lễ kỉ niệm 70 năm thành lập cách mang tháng Tám Quốc Khánh 2/9 tổ chức Ba Đình, Hà Nội e, Trích dẫn: -Nguyễn Trãi- Đại Cáo Bình Ngô (bản dịch Ngô Tất Tố) “Xã tắc từ vững bền, giang sơn từ đổi mới” -Hồ Chí Minh tồn tập, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 2004 “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự độc lập chẳng có nghĩa lý gì” “Một dân tộc, đảng người, ngày hơm qua vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không định hôm ngày mai người yêu mến ca ngợi, lòng khơng sáng nữa, sa vào chủ nghĩa cá nhân” f, Ngôn ngữ: Sử dụng ngơn ngữ xác,linh hoạt, mẫu mực, lịch sự, tinh tế, ngắn gọn giàu cảm xúc g, Đặc trưng diễn văn: *Tính lập luận chặt chẽ: -Thời cơ( hội): Tun bố lí do: khơng khí tưng bừng nước kỉ niệm 70 năm Cách mạng tháng Quốc khánh XHCH Việt Nam 24 Sáng ngày 2/9 quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tun ngơn Độc Lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào toàn Thế Giới: “Nước Việt Nam hưởng tự độc lập thực trở thành nước tự độc lập” Đây hội để chủ tịch nước cho nước biết hoàn cảnh đời lãnh đạo đắn Đảng qua suốt 70 năm qua *Lí lẽ (các luận cứ): -Trương Tấn Sang ơn lại hồn cảnh thành lập Đảng -Cuối kỷ XIX đầu kỉ XX, nước ta chìm đắm thuộc địa bị áp lột thiếu đường cứu nước đắn mà nhiều chiến sĩ yêu nước người dân hi sinh -Trong bối cảnh đó, đồng chí Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước Người thấy chủ Nghĩa Mác-Lê Nin đắn nhất.Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập • Đảng CS việt Nam đời bước ngoặt to lớn vĩ đại lịch sử Cách Mạng nước ta • Có Đảng lãnh đạo nước ta đường lối riêng, bước có kế hoạch chuyên sâu để đến thắng lơi vẻ vang đỉnh cao cách mạng tháng Tám thành công rực rỡ -Nhờ có cách mạng tháng Tám mà đến với kết bất hủ ngày 2/9/1945 mở kỉ nguyên mới: • Lần người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào trở thành cơng dân nước tự độc lập • 71 năm qua trình phấn đấu hi sinh đầy gian khổ, không tiếc cải xương máu dân tộc, vừa kháng chiến vừa kiến quốc để bảo vệ xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hơm • Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến anh hùng ngã xuống, nhân dân ta đời đời tự do, tinh thần bất diệt Tuyên ngôn Độc lập mãi khắc sâu vào trái tim khối óc người dân Việt Nam 25 • Với ý nghĩa tầm vóc lớn lao đó, ngày 2/9 trở thành ngày hội lớn dân tộc, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam *Tính thyết phục: -Bài diễn văn nêu đủ: • Lí thành lập Đảng Cộng Sản Quốc khánh • Hồn cảnh thành lập • Những chặng đường qua từ thành lập đến • Khó khăn thách thức, phương hướng mà Đảng nhân dân phải đối mặt • Niềm tự hào, tin tưởng vào Đảng nhân dân *Tính bình giá cơng khai: -Bài diễn văn văn luận suất sắc với lí lẽ lập chặt chẽ với Ngôn ngữ văn phong đầy tính thuyết phục người nghe -Thủ Tướng tỏ quan điểm nhận thức thái độ hành động nội ngồi khu vực *Tính trị: -Vấn đề trị : kỉ niệm 70 năm thành lập Đảng 70 năm quốc khánh 2/9 -Quan điểm tư tưởng : tiếp tục lãnh đạo đảng theo đương đắn, sạch, phát huy sức mạnh truyền thống dân tộc 2.2.8 Dẫn đề Đối thoại Sangri-la Thủ tướng Nguyễn Tẫn Dũng (ngày 31/5/2013) a, Chủ đề: Kếu gọi nước chung tay xây dựng củng cố lòng tin chiến lược Châu Á – Thái Bình Dương hòa bình, hợp tác, thịnh vượng b, Nhịp điệu diễn văn: 26 Trang trọng, hào hùng thể rõ quan điểm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tập trung vào ba thơng điệp từ góc nhìn lịch sử vầ thời đại Thương mại thắng, xung đột thua, lòng tin – điều kiện kiên hòa bình, trách nhiệm thuộc nước lớn c, Thời diễn văn: Trong kỷ XX, Đông Nam Á nói riêng Châu Á – Thái Bình Dương nói chung chiến trường ác liệt, bị chia rẽ sâu sắc nhiều thập kỉ Bước sang kỷ XXI, nước cần chung tay xây dựng lòng tin chiến lược hòa bình, hợp tác, thịnh vượng Châu Á – Thái Bình Dương d, Tiêu điểm diễn văn: -Việt Nam có niềm tin sâu sắc vào tương lai tươi sáng hợp tác phát triển khu vực, với xu tăng cường sức mạnh cạnh tranh can dự - từ nước lớn, bên cạch mặt tích cực tiềm ẩn rủi ro tiêu cức mà cần phải chủ động ngăn ngừa - Để xây dựng lòng tin chiến lược, cần tuân thủ hợp tác quốc tế, đề cao trách nhiệm quốc gia, nước lớn nâng cao hiệu chế hợp tác an ninh địa phương -Nói đến hòa binh, ổn định, hợp tác khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, khơng thể khơng nói đến ASEAN đồng thuận, đồn kết với vai trò trung tâm nhiều chế hợp tác địa phương e, Mục đích diễn văn: Kêu gọi tất nước, hành động cụ thể chung tay xây dựng củng cố lòng tin chiến lược Châu Á – Thái Bình Dương hòa binh, hợp tác, thịnh vượng f, Trích dẫn : Thành ngữ “ lòng tin tất cả” 27 Trích dẫn quan điểm Ngài Susilo Bambang, Yudhyono, Tổng thống nước Cộng hòa Idonexia g, Ngơn ngữ: luận, gắn dễ hiểu h, Đặc trưng diễn văn: *Tính lập luận chặt chẽ: -Thời (cơ hội) nói: diễn văn phát biểu khai mạc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 31/5/2013 đối thoại Shangri-La 12 - Lý lẽ ( luận cứ): • “Việt Nam chung tơi có niềm tin sâu sắc vào tương lai tương sáng phát triển hợp tác khu vực” • Để xây dựng lòng tin cần tuân thủ luật pháp quốc tế, để cao trách nhiệm quốc gia, nước lớn nâng cao hiệu thực thi chế hợp tác an ninh đa phương • Nói đến hòa bình, ổn định hợi tác, thịnh vượng Châu Á – Thái Bình Dương ko thể khơng tới ASEAN đồn thuận với vai trò trung tâm nhiều chế hợp tác đa phương • Dưa đề mang tính thời sự, diễn biến khó lường bán đảo Triều Tiên vẵn đề biển Đơng *Tính thuyết phục: Nêu lý phát biểu, nêu chủ đề, đưa ý kiến, phân tích thực trạng dưa biệt pháp *Tính bình giá cơng khai: Bày tỏ trực tiếp ý kiến qua lời lẽ từ ngữ *Tính trị: -Quan điểm trị: muốn có hòa bình, phát triển thịnh vượng phải tăng cường xây dựng, củng cố lòng tin chiên lược -Quan điểm tư tưởng: cần chung tay xây dựng lòng tin chiến lược hòa bình, hợp tác, tịnh vượng Chân Á – Thái Bình Dương bảo vệ hòa bình dân tộc 28 CHƯƠNG 3: NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO TÍNH THUYẾT PHỤC TRONG DIỄN VĂN CHÍNH TRỊ 3.1 Nguyên nhân dẫn đến thiếu thuyết phục diễn văn Người viết diễn văn chưa thực quan tâm đến tính thuyết phục diễn văn có lúc phát biểu quan điểm, nêu lên quan điểm để đối tượng chấp hành coi nhẹ tính thuyết phục Lý luận chưa giải đáp cách thỏa đáng mong muốn đối tượng tiếp nhận Cách thức tiến hành thực diễn văn chưa cải tiến phù hợp với điều kiện hồn cảnh, trình độ đảng viên quần chúng nâng cao; quần chúng thấy thuyết phục vấn đề liên quan đến nhu cầu lợi ích giai cấp trình bày cụ thể, công khai chân thành người viết khơng nặng tính áp đặt lý luận xa vời thiếu thiết thực thiếu sở Thiếu xúc cảm không thuyết phục đối tượng, thiếu nhiệt huyết người viết( người nói) làm đối tượng khơng có niềm tin vào diễn văn Diễn văn không kèm với thực tiễn, thực 3.2 Đề xuất: Nhận thức rõ vai trò của tính thuyết phục phải có ý thức tri giác tìm cách nâng cao tính thuyết phục cho diễn văn Tập trung nghiên cứu tổng kết thực tiễn làm lý lẽ, luận cho diễn văn để tạo tính thuyết phục Cần nắm bắt nhu cầu nguyện vọng đặc điểm tâm lý nhóm đối tượng lĩnh hội diễn văn để có luận phù hợp để thuyết phục người nghe 29 Xây dựng đội ngũ cán vững mạnh uy tín lĩnh trị, đạo đức lý lẽ dẫn chứng khiến người nghe cảm thấy thuyết phục Nói thật làm thật, nói làm 30 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN Diễn văn trị loại văn thuộc phong cách nghị luận thể quan điểm lập luận người phát ngơn vấn đề trị thể trước đông đảo người tiếp nhận Văn nhằm tác động định hướng tư tưởng tình cảm thái độ hành động người tiếp nhận hay nhiều vấn đề trị Diễn văn trị có tác động lớn đến quần chúng nhân dân nước ảnh hưởng đến khu vực hay toàn giới Muốn diễn văn phải đảm bảo đặc trưng văn diễn văn trị quan trọng hết phải có tính thuyết phục cao có tính thuyết phục cao thành cơng diễn văn lớn Muốn người phát ngôn phải lập luận chặt chẽ lý lẽ đanh thép dẫn chứng chân thực tạo nên tính thuyết phục mặt lý trí Giọng điệu phép tu từ, từ ngữ mang tính thuyết phục cảm xúc vào lòng người tiếp nhận Như ta thấy để viết diễn văn có tính thuyết phục, trước tiên phải nắm vững kiến thức, vai trò đặc trưng diễn văn trính trị Rút học rút kinh nghiệm người trước để hồn thiện diễn văn Bài diễn văn phải ngắn gọn rõ ý lập luận chặt chẽ lý lẽ hùng hồn, kết cấu logic nội dung rõ ràng lấy diễn văn (bản Tuyên ngôn Độc lập) Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn văn mẫu mực 31 TÀI LIỆU KHAM KHẢO Vũ Ngọc Hoa, Ngơn ngữ diễn văn trị Bùi Minh Toán, “Hư từ tiếng Việt: tiếp cận lý thuyết bình diện”, Tạp chí Từ điêm học Bách khoa thư, số 3, 2013 Diễn văn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lễ kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2015) Diễn văn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân kỉ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN (1967 -2017) Diễn văn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lễ kỉ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/194 – 22/12/2014) 25 năm Ngày hội Quốc phòng tồn dân (22/12/1989 – 22/12/2014): Tun ngơn độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh Diễn văn đồng chí Hồng Trung Hải, Ủy viên Bộ trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Lễ kỉ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Diễn văn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tai lễ kỉ niệm 70 năm cách mạng tháng Quốc khánh 2/9 Dẫn đề Đối thoại Sangri-la Thủ tướng Nguyễn Tẫn Dũng (ngày 31/5/2013) 32 ... thư Thành ủy Hà Nội Lễ kỉ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016) a, Chủ đề: Lời phát biểu của đồng chí Hồng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Lễ... Trong hồn cảnh lịch sử ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tun ngơn Độc lập Quảng trường Ba Đình – Hà Nội trước hàng vạn nhân dân khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa -Lí lẽ( luận cứ): Để khẳng... quân thành lập – Tổ chức tiền thân Quân đội Nhân dân Việt Nam; Từ 1989, Ngày thành lập Quân đội Nhân nhân Việt Nam xác định đồng thời Ngày hội Quốc phòng tồn dân Từ ngày 22/12 hàng năm trở thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu bìa trường đại học nội vụ, Mẫu bìa trường đại học nội vụ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay