Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao huyện đan phượng

27 31 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 09:02

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP2 1. Thời gian địa điểm kiến tâp và cán bộ hướng dẫn kiến tập2 2. Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao huyện Đan Phượng.2 3. Cơ cấu tổ chức Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao huyện Đan Phượng.4 3.1. Vị trí5 3.2. Chức năng5 3.3. Nhiệm vụ5 CHƯƠNG 2. NHIỆM VỤ KIẾN TẬP ĐƯỢC GIAO VÀ KẾT QUẢ7 2.1. Nội dung công việc và kết quả kiến tập7 2.2. Nhât ký kiến tập8 CHƯƠNG III. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ VÀ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC PHONG TRÀO VĂN HÓA, VĂN NGHỆ10 1. Công tác kiểm tra các dịch vụ văn hoá – văn nghệ10 1.1. Mục đích, yêu cầu10 1.2. Nội dung10 1.2.1.Tuyên truyền vận động xã hội:10 1.2.2.Công tác kiểm tra:11 1.2.2.1.Đối tượng kiểm tra:11 1.2.2.2. Biện pháp kiểm tra:11 1.2.3.Tổ chức thực hiện:12 1.2.3.1. Về tổ chức12 1.2.3.2.Phân công trách nhiệm:12 1.2.4 Thành lập đội kiểm tra liên ngành14 2. Công tác quản lý văn hoá – văn nghệ14 3. Hướng dẫn tổ chức phong trào văn hóa – văn nghệ17 4. Đánh giá về hoạt động của trung tâm.19 5. Một số giải pháp20 5.1. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, định hướng nhận thức xã hội về phong trào văn hóa – văn nghệ.20 5.2 Xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch các loại hình dịch vụ văn hoá – văn nghệ20 5.3 Tổ chức bộ máy, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý dịch vụ văn hóa – văn nghệ đáp ứng yêu cầu thực tế.21 5.4. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về dịch vụ văn hóa văn nghệ.22 5.5. Phát huy vai trò của cộng đồng, tăng cường tính tự quản trong quản lý dịch vụ văn hoá – văn nghệ.23 KẾT LUẬN24 LỜI CẢM ƠN Qua thời gian kiến tập Trung tâm Văn hóa Thơng tin Thể thao huyện Đan Phượng, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình chú, anh chị phòng ban đặc biệt gửi lời cảm ơn đến chị Nguyễn Thị Thanh Mơ giúp đỡ tạo điều kiện cho em thời gian kiến tập làm việc, trải nghiệm thực tế cơng việc chun ngành theo học thu thập thơng tin để hồn thành báo cáo kiến tập thực tốt nhiệm vụ thời gian em kiến tập Trong trình học tập thời gian kiến tập thực tế, nỗ lực thân em nhận giúp đỡ, hướng dẫn, bảo tận tình q thầy giảng viên trường Đại học Nội Vụ Hà Nội quý thầy cô Khoa Văn hóa thơng tin xã hội cho em kiến thức quan trọng cần có để hoàn thành đợt kiến tập Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Khoa văn hóa thơng tin xã hội, trường Đại học Nội vụ Hà Nội Đặc biệt em xin cảm ơn giảng viên Trần Thị Phương Thúy quan tâm hướng dẫn tận tình giúp đỡ em hồn thiện báo cáo kiến tập cách tốt Cảm ơn gia đình, bạn bè người thân tạo điều kiện, động viên giúp đỡ em suốt thời gian kiến tập Tuy nhiên lần tiếp xúc với công việc thực tế hạn chế nhận thức chun mơn nên khơng thể tránh thiếu xót tìm hiểu , đánh giá, cách trình bày hoạt động văn hoá dịch vụ văn hố Trung tâm Văn hố Thơng tin Thể thao quận Tây Hồ Do em mong bảo đóng góp giúp đỡ quý thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP Thời gian địa điểm kiến tâp cán hướng dẫn kiến tập 2 Trung tâm văn hóa – thơng tin thể thao huyện Đan Phượng Cơ cấu tổ chức Trung tâm Văn hóa – Thơng tin thể thao huyện Đan Phượng .4 3.1 Vị trí 3.2 Chức 3.3 Nhiệm vụ CHƯƠNG NHIỆM VỤ KIẾN TẬP ĐƯỢC GIAO VÀ KẾT QUẢ 2.1 Nội dung công việc kết kiến tập .7 2.2 Nhât ký kiến tập CHƯƠNG III 10 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ VÀ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC PHONG TRÀO VĂN HÓA, VĂN NGHỆ .10 Cơng tác kiểm tra dịch vụ văn hố – văn nghệ 10 1.1 Mục đích, yêu cầu 10 1.2 Nội dung 10 1.2.1.Tuyên truyền vận động xã hội: .10 1.2.2.Công tác kiểm tra: 11 1.2.2.1.Đối tượng kiểm tra: 11 1.2.2.2 Biện pháp kiểm tra: 11 1.2.3.Tổ chức thực hiện: 12 1.2.3.1 Về tổ chức 12 1.2.3.2.Phân công trách nhiệm: 12 1.2.4 Thành lập đội kiểm tra liên ngành 14 Cơng tác quản lý văn hố – văn nghệ 14 Hướng dẫn tổ chức phong trào văn hóa – văn nghệ 17 Đánh giá hoạt động trung tâm 19 Một số giải pháp 20 5.1 Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, định hướng nhận thức xã hội phong trào văn hóa – văn nghệ 20 5.2 Xây dựng quy hoạch thực quy hoạch loại hình dịch vụ văn hoá – văn nghệ .20 5.3 Tổ chức máy, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán quản lý dịch vụ văn hóa – văn nghệ đáp ứng yêu cầu thực tế 21 5.4 Tiếp tục nâng cao hiệu công tác kiểm tra, giám sát dịch vụ văn hóa văn nghệ 22 5.5 Phát huy vai trò cộng đồng, tăng cường tính tự quản quản lý dịch vụ văn hoá – văn nghệ 23 KẾT LUẬN 24 LỜI MỞ ĐẦU Công tác quản lý hướng dẫn tổ chức phong trào văn hóa - văn nghệ nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa Trong năm qua, Đảng Nhà nước ban hành nhiều văn quản lý hướng dẫn tổ chức phong trào văn hóa – văn nghệ.Thực tốt nhiệm vụ Trung tâm Văn hóa – Thông tin thể thao huyện Đan Phượng tăng cường phát huy phát triển giá trị văn hóa truyền thống, hạn chế lối sống thực dụng làm ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống, phong mỹ tục dân tộc Góp phần trừ tệ tham nhũng, tệ nạn xã hội, trừ hủ tục lạc hậu Qua cho thấy vai trò văn hóa phát triển kinh tế đất nước điều vô quan trọng, văn hóa kinh tế phải song song, tồn phát triển có xây dựng đất nước vững mạnh, văn minh, giàu đẹp Kết cấu báo cáo phần mở đầu, phần kết luận , phần nội dung gồm chương: Chương I: Khái qt Trung tâm Văn hóa – Thơng tin thể thao huyện Đan Phượng Chương II: Nhật kí kết nơi kiến tập Chương III:Tìm hiểu việc quản lý hướng dẫn tổ chức phong trào văn hóa – văn nghệ trung tâm Do thời gian kiến thức hạn chế có thiếu xót mong thầy thơng cảm bổ sung em xin tiếp thu sửa chữa Em xin chân thành cảm ơn CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP Căn vào công văn số 1031/DHNV-VHTTXH ngày 26/5/2017 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội việc liên hệ kiến tập cho sinh viên chyên ngành quản lý văn hóa, sinh viên phép lựa chọn cho quan kiến tập phù hợp với điều kiện mà khóa nhà trường đề Cùng với đồng ý ban lãnh đạo Trung tâm văn hóa thơng tin thể thao huyện Đan Phượng giúp đỡ ơng Nguyễn Văn Vĩnh phó giám đốc trung tâm chun viên Nguyễn Thị Thanh Mơ, tơi có hai tuần học tập làm việc Trung tâm văn hóa thơng thin thể thao huyện Đan Phượng Dưới báo cáo q trình kiến tập Trung tâm văn hóa thơng tin thể thao huyện Đan Phượng nhằm mô tả chức nhiệm vụ khái quát trình hình thành phát triển, tình hình hoạt động quan Những sai sót báo cáo điều khơng thể tránh khỏi Rất mong nhận ý kiến đóng góp giảng viên khoa VHTTXH Đó hành trang vơ hữu ích cho đợt thực tập tiếp theo, để tơi vững vàng hơn, tự tin hồn thành tốt cơng việc Thời gian địa điểm kiến tâp cán hướng dẫn kiến tập - Thời gian kiến tập từ ngày 02/06/2017 đến ngày 18/06/2017 - Địa điểm kiến tập: Trung tâm văn hóa thơng tin thể thao huyện Đan Phượng - Địa chỉ: Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội - Điện thoại: 04-3 3866513 - Email:nvhdanphuong@gmail.com - Cán hướng dẫn kiến tập: Nguyễn Thị Thanh Mơ - Chức danh: Chuyên viên văn hóa văn nghệ Trung tâm văn hóa – thơng tin thể thao huyện Đan Phượng Trung tâm văn hóa – thể thao huyện Đan Phượng thành lập ngày 10/03/2017, Theo định số 6966/QĐ – UBND UBND Thành phố Hà Nội Trên sở từ Trung tâm văn hóa – thông tin thể thao huyện Đan Phượng ( tiền thân phòng văn hóa – thể thao du lịch huyện Đan Phượng) Bổ sung thêm chức nhiệm vụ mới, đơn vị nghiệp có thu trực thuộc UBND huyện Đan Phượng Chức Trung tâm văn hóa – thơng tin thể thao tổ chức thực hoạt động nghiệp hướng dẫn nghiệp vụ cho đơn vị sở Trung tâm văn hóa – thơng tin thể thao huyện Đan phượng có địa điểm thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội -Phạm vi hoạt động mở rổng chuyên sâu với mảng hoạt động lớn + Hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, biểu diễn nghệ thuật + Hoạt động thông tin truyền thông, cổ động, triển lãm + Hoạt động CLB, đội nghệ thuật phục vụ trị huyện thành phố + Tổ trức hoạt động chỗ như: Mở lớp bồi dưỡng khiếu, văn hóa, văn nghệ TDTM, vũ quốc tế, ngoại ngữ, tin học, múa, hát, nhạc, họa, võ, bơi Với đội ngũ cán công tác viên, nhân viên nhiệt tình trách nhiệm, cố gắng vượt qua khó khăn, bám sát đạo cấp lãnh đạo, hoạt động có định hướng theo chức năng, nhiệm vụ nên hoạt động Trung tâm vào chiều sâu gắn liền với thực tiễn Trung tâm văn hóa thơng tin thể thao huyện ln ln lỗ lực cố gắng hồn thành xuất sắc nhiệm vụ UBND huyện Thành phố giao cho Hoạt động trung tâm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia đặc biệt thiếu nhi Tạo tính quần chúng xã hội hóa ngày cao Tính từ thành lập đến có ngàn lượt quần chúng tham gia sinh hoạt nhiều loại hình nghệ thuật Ngồi lớp học nghệ thuật, trung tâm có đội chuyên, CLB măng non, đội trống kèn nghi thức, đội thiếu nhi- thiếu nữ danh dự, CLB tiếng anh, CLB võ thuật, CLB vũ quốc tế, CLB hội cựu chiến binh, CLB thơ, CLB đơn ca Trong chương trình , trung tâm thường đổi thức hoạt động sở nét đẹp truyền thống tạo nên sân chơi thực thoải mái, sáng lành mạnh Các hoạt động thiết thực trung tâm góp phần phổ cập kiến thức, nâng cao trình độ thẩm mỹ, cảm thụ văn hóa nghệ thuật, nuôi dưỡng mần non nghệ thuật tương lai cho huyện thành phố Cơ cấu tổ chức Trung tâm Văn hóa – Thơng tin thể thao huyện Đan Phượng Tên đơn vị: Trung tâm Văn hóa – Thơng tin thể thao huyệ Đan Phượng Địa trụ sở: Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội Cơ cấu tổ chức: 3.1 Vị trí - Trung tâm Văn hóa- Thơng tin thể thao huyện Đan Phượng đơn vị nghiệp cơng lập trực thuộc UBND huyện ,có tư cách pháo nhân , có đâu tài khoản riêng ,được mở tài khoản kho bạc Kho bạc nhà nước ngân hàng theo quy định pháp luật ,chịu quản lý trực tiếp , toàn diện UBND huyện đồng thời chịu đạo, hướng dân , kiểm tra chuyên môn Sở Văn hóa thể thao ,Sở thơng tin Tuyền thơng thành phố Hà Nội 3.2 Chức - Phát triển nghiệp văn hóa , thể thao tổ chức hoạt động tuyên truyền , cổ động, phổ biến chủ trương, đường lối Đảng , sách , pháp luật Nhà Nước, thực nhiêm vụ trị , kinh tế, văn hóa xã hội địa phương - Hướng dẫn chuyên môn , nghiệp vụ cho cán làm cơng tác văn hóa , thông tin , thể thao xã, thị trấn - Tổ chức, cung ứng dịch vụ công , đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa , văn nghệ ,thể dục , thể thao , nhu cầu tiếp nhận thông tin , nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo hưởng thụ văn hóa , thơng tin nhân dân địa bàn 3.3 Nhiệm vụ - Căn chương trình phát triển kinh tế-xã hội hàng năm huyện để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ Tịch Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt tổ chức thực kế hoạch sau đươc phê duyệt - Tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ , thư viện ,tuyên truyền cổ động, đọc sách ,báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp khiếu,nghệ thuật, tổ chức hoạt động thể dục, thể thao,hướng dẫn kỹ thuật phương pháp điều kiện tập luyện cho tổ chức cá nhân - Sản xuất phát sóng chương trình phát , truyền đài huyện , tiếp sóng phát sóng chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài phát truyền hình Hà Nội , quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thưc việc phát sóng chương trình phát , tổ chức phối hợp tổ chức chiến dịch tuyên truyền, cổ động địa bàn huyện - Tổ chức liên hoan truyền , hội thi, hội diễn , thi đấu hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ ; thể dục, thể thao địa bàn, phát bồi dưỡng khiếu văn hóa, văn nghệ ; thể dục, thể thao quần chúng - Sưu tầm, bảo tồn, hướng dẫn phát huy loại hình nghệ thuật dân gian, môn thể thao quần chúng - Hướng dẫn chuyên mơn nghiệp vụ cơng chức văn hóa –xã hội - Quản lý ,tổ chức hoạt động Nhà truyền thống huyện , Đài tưởng niệm huyện - Hợp tác giao lưu , trao đổi chuyên môn nghiệp vụ hoạt động lĩnh vực văn hóa ,thể thao,thông tin với đơn vị tổ chức phạm vi thành phố - Thực báo cáo định kỳ đột xuất theo quy định pháp luật - Quản lý cơng chức, viên chức ,tài tài sản theo quy định pháp luật CHƯƠNG NHIỆM VỤ KIẾN TẬP ĐƯỢC GIAO VÀ KẾT QUẢ 2.1 Nội dung công việc kết kiến tập Thực theo kế hoạch khoa VHTTXH trường Đại học Nội vụ Hà Nội, thời gian kiến tập tơi Trung tâm văn hóa thơng tin thể thao huyện Đan Phượng từ ngày 02/06/2017 đến hết ngày 18/06.2017 Thời gian làm việc từ thứ đến thứ hàng tuần Sáng: Từ 8h – 11h30 Chiều: Từ 14h – 16h30 Trong thời gian kiến tập trung tâm phân công công việc sau: • Tìm hiểu vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức Trung tâm văn hóa thơng tin thể thao Tây Hồ •Tìm hiểu quản lý hướng dẫn tổ chức phong trào văn hóa – văn nghệ • Đọc tài liệu nghiên cứu phòng Thời gian thực tập Thời gian thực tập 16 ngày Từ ngày 02/06 đến ngày 18/06/2017 CHƯƠNG III BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ VÀ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC PHONG TRÀO VĂN HÓA, VĂN NGHỆ Công tác kiểm tra dịch vụ văn hố – văn nghệ Để thực tốt cơng tác quản lí – hướng dẫn tổ chức phong trào văn hóa văn nghệ, thực Nghị định phủ, văn quy phạm pháp luật văn hoá; UBND huyện Đan Phượng xây dựng kế hoạch kiểm tra sở kinh doanh dịch vụ văn hoá địa bàn huyện năm 2017 cụ thể sau: 1.1 Mục đích, yêu cầu A, Tập trung kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động dịch vụ văn hóa, dịch vụ thông tin truyền thông địa bàn huyện thực quy định, phát hiện, ngăn chặn, truy quét triệt xóa tệ nạn xã hội, kiên xử lý cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật B, Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo chuyển biến nhận thức cho người dân địa bàn huyện mơi trường văn hóa lành mạnh; thơng qua cơng tác tra, kiểm tra để giải pháp cụ thể, phù hợp, sát với thực tế xử lí hành vi vi phạm theo quy định, để nâng cao hiệu quản lý hoạt động loại hình dịch vụ, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm ngành, cấp quyền công tác quản lý hoạt động sở quản lý dịch vụ văn hóa, dịch vụ thơng tin truyền thông địa bàn huyện C, Việc kiểm tra phải trì thường xun, có trọng tâm, trọng điểm, công tác xử lý phải kiên quyết, nghiêm chỉnh, pháp luật có phối hợp, thống cấp, ngành chức liên quan 1.2 Nội dung 1.2.1.Tuyên truyền vận động xã hội: Tăng cường trì thường xun cơng tác phát tun truyền: Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo; Nghị 10 số 08/2014//NQ-HĐND ngày 11/7/2014 HĐND Thành phố Hà Nội Quy định mức tiền phạt số hành vi vi phạm hành lĩnh vực văn hóa; Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ xử phạt hành hoạt động báo chí, xuất bản; Nghị định 166/2013/NĐCP ngày 12/11/2013 Chính phủ Quy định cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành chính; Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bưu chính, viễn thơng, công nghệ thông tin tần số vô tuyến điện; Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành quyền tác giả, quyền liên quan… Xác định tinh thần trách nhiệm, tăng cường tự kiểm tra, phòng ngừa sở, động viên tinh thần phát nhân dân hành vi sai phạm hoạt động văn hóa – văn nghệ, dịch vụ thơng tin truyền thông Nêu gương “ Người tốt- Việc tốt ” hệ thống loa truyền phường, thông báo công khai rộng rãi vụ việc sai phạm điển hình, nghiêm trọng kết kiểm tra xử lý ngồi địa bàn để làm học chung 1.2.2.Cơng tác kiểm tra: 1.2.2.1.Đối tượng kiểm tra: - Các sở kinh doanh dịch vụ văn hóa – văn nghệ, dịch vụ thông tin truyền thông địa bàn huyện ( tập trung kiểm tra vào khách sạn, sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, quán bar nhạc, CLB nghệ thuât, đoàn nghệ thuật biểu diễn không chuyên chuyên nghiệp, sở kinh doanh dịch vụ Internet, vũ trường, quán bar ca nhạc, CLB nghệ thuật, đồn nghệ thuật biểu diễn khơng chuyên chuyên nghiệp, sở kinh doanh dịch vụ Internet công cộng, cửa hàng bán cho thuê băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, sở photocopy, bán cho thuê sách báo, ấn phẩm liên quan đến hoạt động văn hóa – văn nghệ, sở kinh doanh dịch vụ bể bơi dịch vụ thể thao khác…) 1.2.2.2 Biện pháp kiểm tra: - Tập trung phát sở có hoạt động biến tướng, trá 11 hình, vi phạm quy định pháp luật - Xử lý kiên quyết, triệt để vi phạm trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải lập hồ sơ chuyển quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình 1.2.3.Tổ chức thực hiện: 1.2.3.1 Về tổ chức - Thành lập lực lượng kiểm tra liên ngành quần gồm: - Phòng Văn hóa Thơng tin, Cơng an huyện, phòng Lao động thương binh xã hội quận, phòng Tài chính- Kế hoạch đồng chí Trưởng phòng Văn hóa Thơng tin huyện làm tổ trưởng, hoạt động đạo đồng chí Phó chủ tịch phụ trách cơng tác Văn hóa- Xã hội huyện - Lực lượng kiểm tra phòng đồng chí Phó chủ tịch phụ trách cơng tác Văn hóa- Xã hội huyện đạo - Lực lượng kiểm tra liên ngành huyện, xã cần thống biện pháp, phương thức kiểm tra, chuẩn bị trang thiết bị, hồ sơ, biểu mẫu, tài liệu giấy tờ có liên quan phục vụ kiểm tra 1.2.3.2.Phân cơng trách nhiệm: a, Phòng Văn hóa Thơng tin: - Tham mưu giúp UBND huyện công tác kiểm tra xử lý vi phạm hướng dẫn phường việc kiểm tra - Chịu trách nhiệm viết tin, nội dung tuyên truyền cung cấp cho đài truyền xã - Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với phòng ngành có liên quan cơng tác kiểm tra, xử lý vi phạm b,công an quận: Chỉ đạo Công an xã, đội nghiệp vụ thực chức chuyên môn phân công lực lượng phối hợp Đồn liên ngành văn hóa thơng tin tiến hành kiểm tra địa bàn quản lý - Tiến hành điều tra, khám phá ổ nhóm hoạt động dịch vụ văn hóa nghệ thuật, dịch vụ thơng tin truyền thơng trái pháp luật - Phối hợp với Đồn kiểm tra liên ngành văn hóa thơng tin huyện kiểm 12 tra, phát xử lý trường hợp sai phạm theo chức thẩm quyền c,.Phòng Lao động thương binh xã hội: - Tăng cường quản lý địa bàn, quản lý sở kinh doanh dịch vụ, phối hợp với lực lượng để tiến hành công tác phòng chống tệ nạn xã hội hoạt động dịch vụ văn hóa – văn nghệ, dịch vụ thông tin truyền thông - Nắm loại đối tượng, lập danh sách hồ sơ phân loại theo mức độ để có biên pháp xử lý -Phối hợp với đội kiểm tra liên ngành văn hóa thơng tin huyện cơng tác kiểm tra xử lý sai phạm d,Phòng Tài chính- Kế hoạch Đội quản lý thị trường - Tổ chức rà soát lại điều kiện kinh doanh sở hoạt động dịch vụ văn hóa – nghệ thuật, dịch vụ thông tin truyền thông Đề xuất thu hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh sở kinh doanh vi phạm -Phối hợp với đội kiểm tra liên ngành văn hóa thơng tin huyện công tác kiểm tra xử lý sai phạm e,UBND xã: - Thực chức quản lý Nhà nước từ sở - Chỉ đạo hệ thống đài truyền tập trung phát tuyên truyền đôn đốc lực lượng kiểm tra phường tăng cường kiểm tra xử lý kiên quyết, triệt để hành vi vi phạm Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác sở có dấu hiệu vi phạm tệ nạn mại dâm, ma túy, hành vi có dấu hiệu tuyên truyền chống phá Đảng nhà nước…để quan pháp luật xử lý - Chỉ đạo tổ chức đoàn thể xã hội vận động em không tham gia vào chương trình văn hóa nghệ thuật khơng có giấy phép tổ chức hay tham gia vào chương trình văn hóa văn nghệ có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng nhà nước ta Thời gian kiểm tra: Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 ( thời gian kiểm tra cụ thể nội dung thông báo tới đơn vị sau) Nhận kế hoạch đề nghị UBND xã, phòng, ban , ngành, 13 chức liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động theo giai đoạn cụ thể, tổng hợp báo cáo kết thường trực Ban đạo UBND huyện ( Đội Tham mưu tổng hợp Công an huyện) vào ngày 25 hàng tháng./ 1.2.4 Thành lập đội kiểm tra liên ngành Căn Luật số 77/2015/QH13 Tổ chức quyền địa phương; Căn Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch quảng cáo; Căn thị số 17/2015/CT-TT ngày 25/5/2005 Thủ tướng Chính phủ việc chấn chỉnh hoạt động tiêu cực quán ba, nhà hàng, vũ trường…; Căn Quyết định số 284/QĐ-CTUBND ngày 27/12/2015 Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng việc giao quyền xử lý vi phạm hành chính; Xét đề nghị trưởng phòng Văn hố Thơng tin huyện, Uỷ ban nhân dân huyện Đan Phượng thành lập đội kiểm tra liên ngành Điều Thành lập đội kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm hoạt động dịch vụ Văn hố – Thơng tin tồn địa bàn huyện Đan Phượng năm 2017 Điều Đội kiểm tra liên ngành huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định nhà nước hoạt động dịch vụ Văn hoá – Thông tin địa bàn huyện -Thời gian đội kiểm tra liên ngành huyện thực nhiệm vụ :kể từ ngày kí kết đến hết ngày 31/12/2017 -Kinh phí hoạt động trích từ kinh phí cơng tác hoạt động chun mơn phòng Văn hố Thơng tin quận năm 2017 Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí Cơng tác quản lý văn hoá – văn nghệ - Tham mưu giúp UBND huyện ban hành Kế hoạch số 07/KHUBND(VHTT) ngày 21/05/2016 kiểm tra sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, dịch vụ thông tin truyền thông ; Quyết định số 22/QĐ-UBND(VHTT) ngày 06/06/2016 việc thành lập đội kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra 14 xử lý vi phạm cac hoạt động dịch vụ Văn hố- Thơng tin - Chủ trì, phối kết hợp với đơn vị chức liên quan trì kiểm tra cac hoạt động dịch vụ văn hoá như: Karaoke, ca nhạc, phòng trà, bán cho thuê đĩa nhạc, đĩa hình, hoạt động quảng cáo nghệ thuật… Chủ trì, tổ chức làm việc với đơn vị doanh nghiệp vi phạm, thông báo nội dung xử lý - Tham mưu giúp UBND huyện cấp 09 hồ sơ xin cấp phép kinh doanh Karaoke UBND thành phố giao cho UBND huyện Đan Phượng đạo Thường trực Thành ủy, chấm dứt hoàn toàn hoạt động vi phạm doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ văn hóa – văn nghệ, karaoke, … địa bàn huyện Hát gây tiếng ồn lớn, quy định, quyền sở có quyền phạt Nếu phát có tình trạng hộ gia đình, cá nhân, sở sử dụng âm quy định với cường độ lớn người dân báo với trưởng Cơng an Xã - Phường - Thị trấn, Chủ tịch UBND Xã phường thị trấn đến kiểm tra xử lý Đó trả lời ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch.(VH, TT DL) Đại biểu Trần Văn Úy (đơn vị huyện Trà Ôn) chất vấn: "Hiện nhiều nơi tổ chức mừng tiệc, liên hoan, tụ điểm cà phê hát với nhau, tổ chức gây tiếng ồn lớn khu vực quy định Việc ảnh hưởng lớn đến hộ gia đình xung quanh, cử tri nhiều địa phương xúc Thậm chí có nơi đám tang tổ chức ca hát điều gây phản cảm Trong thời gian tới cần có biện pháp để quản lý chấn an việc gây tiếng ồn lớn quy định?"Ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Sở VH, TT DL: Đối với điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng nhà hàng, karaoke, vũ trường, Thanh tra chuyên ngành văn hóa kiểm tra xử phạt vi phạm hành việc phổ biến hát khơng có danh mục phép lưu hành, hoạt động q quy định, diện tích phòng không đảm bảo, sử dụng số lượng tiếp viên phòng Về độ ồn, khơng thuộc thẩm quyền xử lý ngành mà ngành Tài nguyên - Mơi trường, Cơng an quyền cấp 15 Đối với tiệc mừng, đám tang, liên hoan, tụ điểm quán cà phê hát với nhau, tổ chức ca hát gây tiếng ồn lớn quy định: Nghị định 155 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Bảo vệ mơi trường nhằm cụ thể hóa Luật Bảo vệ mơi trường năm 2014 để xử lý Nghị định có hiệu lực từ 1/2/2017 Trong đó, Điều 17 quy định hành vi gây tiếng ồn vượt chuẩn kỹ thuật tiếng ồn bị xử phát từ cảnh cáo đến 160 triệu đồng Thẩm quyền xử phạt thuộc chủ tịch UBND cấp, Công an nhân dân cấp, tra chuyên ngành Tài nguyên Môi trường lực lượng khác, Do đó, có tình trạng phát hộ gia đình, cá nhân, sở sử dụng âm quy định với cường độ q lớn người dân báo với trưởng Công an xã - phường - thị trấn, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn để kiểm tra xử lý Thời gian tới, Sở VH, TT DL tăng cường phối hợp với ngành Tài nguyên - Mơi trường, Cơng an quyền cấp tiến hành hành vi vị phạm điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa cơng cộng nơi tổ chức tiệc mừng, đám tang, liên hoan, tụ điểm cà phê hát với nhau, Trước mắt, Sở VH, TT DL đề nghị phòng văn hóa thơng tin huyện - thị - thành đưa thông tin quản lý tiếng ồn vào quy ước, hướng ước việc thực nếp sống văn minh việc cưới,việc tang lễ hội khu dân cư, để nhân dân thực hiện, lồng ghép với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Song song đó, sở kiến nghị với VH,TT DL có quy định việc xử phạt cá nhân sở kinh doanh hệ thống âm (như quy định phải có giấy phép hoạt động, thời gian hoạt động, ) Bổ sung thêm cho giải trình ngành văn hóa, ông Roãn Ngọc Chiến Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường cho biết: Quy định hành vi gây tiếng ồn vượt chuẩn kỹ thuật Bộ tài nguyên Môi trường ban hành năm 2010 quy định cụ thể phân thành khu vực: khu vực thông thường, (nhà ở, chung cư, ) có quy định từ - 21 giờ, phi phạm pháp luật Mức độ âm quy định rõ, khu vực đặc biệt sở 16 y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học,nhà thờ, đình chùa, Quy định pháp luật có Nghị định 167 Nghị định 179 quy định rõ việc xử lý vi phạm hành việc gây tiếng ồn q Còn phạt giống Giám đốc Sở VH, TT DL từ cảnh cáo đến 160 triệu đồng mức phạt bổ sung đình hẳn đình từ - 12 tháng để khắc phục trả hết chi phí đo đạc, giám sát Về thẩm quyền xử phạt, UBND xã, trưởng CA xã có quyền xử phạt từ 2,5 - triệu đồng; Chủ tịch UBND huyện, trưởng công an huyện, chánh tra Sở Tài Nguyên - Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh có quyền sinh hoạt mức phạt cao 160 triệu đồng Đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy định người dân (hát với nhau) hành vi văn hóa cộng đồng, ơng Rỗn Ngọc Chiến kiến nghị tun truyền, giáo dục trước để thành thói quen, nề nếp chấp hành quy định, không xử phạt Và quyền sở quan trọng có chínhquyền sở có quyền xử phạt dạng hát nhà, karaoke lưu động, Hướng dẫn tổ chức phong trào văn hóa – văn nghệ Căn nghị số 9/NQ-LT ngày 06 tháng 07 năm 1982 cơng tác văn hóa văn nghệ Bộ Văn Hóa Căn Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa cơng cộng; Căn Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Văn hóa sở; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành số quy định Quy chế hoạt động văn hố kinh doanh dịch vụ văn hố cơng cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 Chính phủ quản lý tổ chức lễ hội 17 Trung tâm văn hố có hướng dẫn cụ thể việc thực dịch vụ văn hoá sở Các hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa – văn nghệ cơng cộng phải nhằm xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc; giáo dục nếp sống lành mạnh phong cách ứng xử có văn hóa cho người; kế thừa phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, phong mỹ tục; nâng cao hiểu biết trình độ thẩm mỹ, làm phong phú đời sống tinh thần nhân dân; ngăn chặn xâm nhập trừ sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội đất nước Người đứng đầu quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức trị, tổ chức trị – xã hội, tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật hoạt động văn hóa – văn nghệ, dịch vụ văn hóa thuộc phạm vi quản lý phê duyệt quy hoạch vũ trường, karaoke theo quy định Quy chế hoạt động văn hoá kinh doanh dịch vụ văn hố cơng cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 Chính phủ Chỉ thị 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng năm 2005 Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh hoạt động tiêu cực quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường, lễ hội, tiếp tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy phép kinh doanh theo quy hoạch phê duyệt Nghiêm cấm hoạt động sau đây: Các hoạt động văn hóa – văn nghệ có nội dung: a) Kích động nhân dân chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đồn kết tồn dân; b) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù dân tộc nhân dân nước; truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống dâm đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với phong mỹ tục, gây hại cho sức khỏe hủy hoại môi trường sinh thái; c) Tiết lộ bí mật Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư cá nhân bí mật khác pháp luật quy định 18 d) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, xúc phạm dân tộc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân e) Lưu hành, phổ biến kinh doanh sản phẩm văn hóa; sản xuất, nhập trái phép sản phẩm văn hóa có định đình lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy; kinh doanh dịch vụ văn hóa mà khơng có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy phép kinh doanh theo quy định Đánh giá hoạt động trung tâm Trung tâm văn hóa huyện Đan Phượng tổ chức thực tốt nhiệm vụ trị giao Cơng tác văn hóa văn nghệ trì, chất lượng nghệ thuật nâng cao, biểu diễn có hiệu quả: tổ chức nhiều buổi biểu diến văn nghệ trời vào dịp ngày lễ, kỷ niệm phục vụ hàng nghìn lượt quần chúng nhân dân, tổ chức thành công nhiều liên hoan, hội thi nghệ thuật quần chúng thu hút tham gia hàng nghìn diên viên khơng chun huyện Các chương trình nghệ thuật thiếu nhi kiện lớn Trung ương, Thành phố, Huyện sóng đài truyền hình tiếp tực giữ vững chất lượng, cấp, ngành Trung ương, Thành phố Huyện đánh giá cao Công tác bồi dưỡng khiếu nghệ thuật cho em thiếu nhi phát triển loại hình CLB dành cho lứa tuổi tiếp tục trì, đầu tư phát triển đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí, thưởng thức nghệ thuật đồng đảo nhân dân Tham dự thi Thành phố, huyện đạt giải thưởng lớn liên hoan Tiếp tục nâng cao chất lượng nghệ thuật, đa dạng nội dung, chương trình biểu diễn nghệ thuật ngồi trời vào dịp lễ, ngày kỷ niệ chương trình phục vụ trị Trung Ương, Thành phố, Huyện Tổ chức chuyên nghiệp liên hoan hội, diễn, chươngng trình phục vụ huyện để thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào 19 phòng trào văn hóa Huyện Phát triển phong trào quần chúng sở ngày có chiều sâu, chất lượng nghệ thuật cao Phát huy thành tích đạt được, đầu tư xây dựng tham gia thật tốt kỳ liên hoan, hội diễn Một số giải pháp 5.1 Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, định hướng nhận thức xã hội phong trào văn hóa – văn nghệ Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, sách pháp luật Đảng Nhà nước Chỉ thị, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư… văn đạo tỉnh, thành phố quy định lĩnh vực dịch vụ, văn hóa văn nghệ đến đơn vị, tổ chức nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ vai trò, ý nghĩa văn hóa – văn nghệ phát triển kinh tế - xã hội, u cầu hồn thiện quản lý hoạt động văn hố – văn nghệ tình hình Việc giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật chế, sách văn hố – văn nghệ phải tiến hành thường xun, liên tục thơng qua nhiều hình thức thiết thực, cụ thể: (1) Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước văn đạo tỉnh quy định lĩnh vực dvăn hóa – văn nghệ thông qua hệ thống thông tin đại chúng tuyên truyền cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống đài truyền thanh, Bản tin sinh hoạt chi bộ; (2) Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, quy định văn cam kết treo dán, phổ biến tụ điểm, sở hoạt động văn hóa – văn nghệ để người dễ dàng nhận thấy tự giác chấp hành; (3) Tổ chức thăm quan, học hỏi mơ hình hoạt động văn hố – văn nghệ thực theo quy định pháp luật Kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân thực tốt Vấn đề cần thực thường xuyên để chủ sở dịch vụ văn hóa nắm bắt kịp thời thông tin thực 5.2 Xây dựng quy hoạch thực quy hoạch loại hình dịch vụ văn hố – văn nghệ Trong q trình thẩm định, thiết kế quy hoạch, quan chuyên môn 20 phải vào quy hoạch chung ngành nghề mà Chính phủ thông qua quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, có quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Căn vào tình hình thực tiễn thành phố , cơng tác quy hoạch dịch vụ văn hóa – văn nghệ cần quan tâm đến số nội dung: (1) Tổng rà soát thống kê, đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ văn hóa địa bàn huyện nhằm phân loại trạng hoạt động loại hình, sở hoạt động; (2) Có sách thu hút nguồn lực, thành phần kinh tế tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa nhằm cung cấp, phổ biến tạo nhiều sản phẩm, tác phẩm, công trình văn hóa có chất lượng, dân tộc không ngừng nâng cao mức hưởng thụ văn hóa nhân dân 5.3 Tổ chức máy, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán quản lý dịch vụ văn hóa – văn nghệ đáp ứng yêu cầu thực tế Củng cố tổ chức máy quản lý Nhà nước từ thành phố đến sở gắn với việc cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước dịch vụ văn hoá Hệ thống quan quản lý Nhà nước dịch vụ văn hoá cần phải tiếp tục củng cố thống thành phố đến quận, huyện, xã, phường, đảm bảo phối hợp có hiệu ngành, cấp quản lý Nhà nước dịch vụ văn hoá – văn nghệ, phân định rõ quyền hạn trách nhiệm ngành, cấp nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy quản lý Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý Nhà nước dịch vụ văn hoá – văn nghệ Trong giai đoạn cách mạng, cán luôn người định đến cơng việc Vì vậy, năm tới nhằm thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố, cần thường xun quan tâm đến cơng tác cán nói chung, có đội ngũ cán làm cơng tác văn hoá bước đáp ứng nhận thức, trình độ chun mơn cơng tác quản lý nhà nước Về việc tuyển chọn, sử dụng cán phải theo u cầu cơng tác, vị trí, nghĩa từ việc mà dùng người khơng phải người mà đặt việc Giao 21 việc cho cán cơng chức phải theo khả năng, trình độ, sở trường, phù hợp với sức vươn lên cán Tăng cường bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước tổ chức hoạt động văn hóa sở cho cán văn hóa, thể thao du lịch sở; đồng thời tập huấn kỹ kinh doanh theo hướng lành mạnh hóa cho chủ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm thuộc lĩnh vực dịch vụ vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao du lịch nhằm hạn chế tới mức thấp tiêu cực xảy lĩnh vực 5.4 Tiếp tục nâng cao hiệu công tác kiểm tra, giám sát dịch vụ văn hóa văn nghệ Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt văn hóa huyện tiến hành tất lĩnh vực hoạt động, tập trung điều chỉnh vấn đề xúc, phát sinh, góp phần ngăn chặn tiêu cực định hướng cho dịch vụ văn hóa phát triển từ cấp thành phố đến sở vào trật tự, kỷ cương nề nếp Để thực tốt việc kiểm tra, giám sát phải cần làm tốt nội dung: (1) Thường xuyên rà soát, nắm tất loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa – văn nghệ địa bàn huyện, phương thức kinh doanh loại hình dịch vụ; (2) Đẩy mạnh chế giám sát hai chiều Một quan quyền có chức năng, nhiệm vụ quản lý hoạt động văn hóa, sử dụng quyền lực tiến hành tra, kiểm tra hành Hai nâng cao tính tự giác nhân dân việc giám sát quan, tổ chức, cá nhân, thực sách pháp luật, nhiệm vụ giao quản lý văn hóa – văn nghệ; (3) Xử lý kịp thời, nghiêm minh, dứt điểm hành vi vi phạm lĩnh vực dịch vụ văn hóa địa bàn huyện; (4) Kết hợp tốt công tác thanh, kiểm tra thường xuyên với đột xuất, giải dứt điểm điểm nóng tệ nạn xã hội tiêu cực xã hội địa bàn huyện Kịp thời phát ngăn chặn yếu tố khơng lành mạnh hoạt động văn hóa sở Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước thực 22 đạo Đảng hoạt động văn hóa sở 5.5 Phát huy vai trò cộng đồng, tăng cường tính tự quản quản lý dịch vụ văn hố – văn nghệ Hiện dịch vụ văn hóa – văn nghệ phát triển mạnh số lượng lẫn quy mô, để quản lý tốt dịch vụ bàn tay quản lý nhà nước khơng đủ, địa bàn rộng, phức tạp, số cán quản lý văn hóa mỏng, người kiêm nhiệm nhiều công việc nên ý thức đối tượng chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa – văn nghệ điều cần thiết Do để tăng cường tính tự quản phát huy vai trò cộng đồng quản lý dịch vụ văn hóa giai đoạn thành phố cần phối hợp với Sở VH&TT thường xuyên tổ chức lớp tập huấn nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng việc tham gia quản lý văn hóa Được xếp vào lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm, việc kinh doanh dịch vụ văn hoá – văn nghệ không quản lý tốt gây ảnh hưởng xấu đến mơi trường văn hố cộng đồng xã hội Để hoạt động kinh doanh DVVH vào nề nếp, cần nâng cao hiệu công tác quản lý , tuyên truyền vận động hộ kinh doang tự giác thực nghiêm quy định pháp luật, phát động phong trào người dân sở đấu tranh, tố giác với quan chức biểu hành vi vi phạm để kịp thời xử lý nghiêm minh Đặc biệt, lực lượng chức cần tăng cường tra, kiểm tra kịp thời phát xử lý nghiêm trường hợp tái phạm 23 KẾT LUẬN Như để tăng cường công tác quản lý hướng dẫn phong trào tổ chức phong trào văn hóa – văn nghệ sở cần thiết phải tiến hành đồng nhiều biện pháp phối hợp, sử dụng linh hoạt cách hiệu cho phù hợp với thực tế khách quan huyệ thành phố Bên cạnh đó, quản lý nhà nước dịch vụ văn hóa – văn nghệ bối cảnh kinh tế phải sử dụng đồng phương pháp kinh tế, giáo dục biện pháp hành thích hợp Đầu tiên cần xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển văn hóa – văn nghệ tổng thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội thành phố, đồng thời phát huy tiềm năng, mạnh sẵn có Kết hợp đồng cơng tác vừa tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật cộng đồng với công tác tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm Xây dựng máy quyền, đội ngũ làm cơng tác quản lý văn hóa – văn nghệ đủ lực, phẩm chất để đáp ứng nhu cầu cao xã hội Tin tưởng rằng, với việc thực đồng bộ, có hiệu giải pháp hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa – văn nghệ phát triển nhanh, lành mạnh, góp phần quan trọng vào việc chuyển đổi cấu kinh tế, nâng cao vị thành phố mắt bạn bè nước quốc tế 24 ... Chuyên viên văn hóa văn nghệ Trung tâm văn hóa – thơng tin thể thao huyện Đan Phượng Trung tâm văn hóa – thể thao huyện Đan Phượng thành lập ngày 10/03/2017, Theo định số 6966/QĐ – UBND UBND... cán hướng dẫn kiến tập 2 Trung tâm văn hóa – thơng tin thể thao huyện Đan Phượng Cơ cấu tổ chức Trung tâm Văn hóa – Thơng tin thể thao huyện Đan Phượng .4 3.1 Vị trí ... UBND huyện Đan Phượng Chức Trung tâm văn hóa – thơng tin thể thao tổ chức thực hoạt động nghiệp hướng dẫn nghiệp vụ cho đơn vị sở Trung tâm văn hóa – thơng tin thể thao huyện Đan phượng có địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao huyện đan phượng, Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao huyện đan phượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay