Tìm hiểu Mối quan hệ giữa các cấp quản trị trong một Công ty

18 43 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2018, 09:01

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN1 LỜI CẢM ƠN2 MỤC LỤC3 PHẦN MỞ ĐẦU1 1.Lý do chọn đề tài1 2. Mục đích nghiên cứu1 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu1 4. Nội dung nghiên cứu1 5. Phương pháp nghiên cứu1 6. Kết cấu đề tài1 Chương 1.TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CẤP QUẢN TRỊ2 1.1Khái niệm quản trị2 1.2.Kĩ năng của các cấp quản trị3 1.3. Vai trò, nhiệm vụ của các cấp quản trị3 1.3.1. Vai trò và nhiệm vụ của quản trị cấp cao3 1.3.2 Vai trò và nhiệm vụ của quản trị cấp trung gian4 1.3.3. Vai trò và nhiệm vụ của quản trị cấp cơ sở4 1.4. Mối quan hệ giữa các cấp quản trị5 Chương 2. THỰC TÊ VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CẤP QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MB (MCREDIT)7 2.1Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên MB (Mcredit)7 2.2Sơ đồ tổ chức8 2.3. Mối quan hệ giữa các cấp quản trị trong Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên MB (Mcredit)9 Chương 3.GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CẤP QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MB (MCREDIT)11 3.1 Cải tiến cấp quản trị đồng nghĩa với cải tiến mối quan hệ giữa các cấp quản trị11 3.2. Vận dụng mô hình quản trị phù hợp để nâng cao mối quan hệ giữa các cấp quản trị11 KẾT LUẬN13 TÀI LIỆU THAM KHẢO14 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan viết em tự tìm hiểu hồn thành Những nội dung thông tin số liệu đề tài hồn tồn dựa vào thực tế nguồn trích dẫn Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tiểu luận em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ths Nguyễn Tiến Thành - Giảng viên học phần Quản trị học, dạy giúp em hoàn thành tốt tiểu luận Em xin gửi lời cảm ơn đến Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên MB (Mcredit) tạo điều kiện cho em tìm hiểu, thu thập tài liệu cách thuận lợi Trong trình khảo sát em nhận giúp đỡ Cơng ty đóng góp ý kiến, giúp em có thêm kiến thức để hồn chỉnh nội dung hình thức Tuy nhiên, trình độ nhiều hạn chế thiếu sót định, mong q thầy đóng góp ý kiến để tiểu luận hoàn thiện MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu .1 Phương pháp nghiên cứu .1 Kết cấu đề tài Chương 1.TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CẤP QUẢN TRỊ 1.1Khái niệm quản trị 1.2.Kĩ cấp quản trị 1.3 Vai trò, nhiệm vụ cấp quản trị 1.3.1 Vai trò nhiệm vụ quản trị cấp cao .3 1.3.2 Vai trò nhiệm vụ quản trị cấp trung gian .4 1.3.3 Vai trò nhiệm vụ quản trị cấp sở 1.4 Mối quan hệ cấp quản trị Chương THỰC TÊ VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CẤP QUẢN TRỊ TRONG CƠNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MB (MCREDIT) .7 2.1Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên MB (Mcredit) 2.2 Sơ đồ tổ chức 2.3 Mối quan hệ cấp quản trị Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên MB (Mcredit) .9 Chương 3.GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CẤP QUẢN TRỊ TRONG CƠNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MB (MCREDIT) .11 3.1 Cải tiến cấp quản trị đồng nghĩa với cải tiến mối quan hệ cấp quản trị 11 3.2 Vận dụng mô hình quản trị phù hợp để nâng cao mối quan hệ cấp quản trị 11 KẾT LUẬN .13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 14 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Để nghiên cứu, tìm hiểu Mối quan hệ cấp quản trị Cơng ty Mục đích nghiên cứu Nhằm đưa giải pháp để mối quan hệ cấp quản trị công ty phối hợp chặt chẽ với hơn, tạo phối hợp đồng để hồn thành tốt cơng việc đạt hiệu cao Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Mối quan hệ cấp quản trị công ty - Phạm vi nghiên cứu: + Khơng gian: Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên MB (Mcredit) + Thời gian: 2016-2017 Nội dung nghiên cứu Nội dung chủ yếu xây dựng mối quan hệ cấp quản trị cơng ty Phương pháp nghiên cứu Để có nội dung sâu sắc, phân tích, đánh giá khách quan, đề tài cần sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp - Phương pháp thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu Kết cấu đề tài Gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phục lục, nội dung đề tài gồm: Chương 1: Tổng quan quản trị mối quan hệ cấp quản trị Chương 2: Thực tế mối quan hệ cấp quản trị Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên MB (Mcredit) Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao mối quan hệ cấp quản trị Công ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên MB (Mcredit) Chương 1.TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CẤP QUẢN TRỊ 1.1 Khái niệm quản trị Có số cách hiểu quản trị sau: Quản trị tác động có tổ chức chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt mục tiêu đề điều kiện biến động môi trường (Lý thuyết Quản trị kinh doanh, trường ĐH Kinh tế Quốc dân-NXB Thống kê 1994) Quản trị trình nhiều người thực nhằm phối hợp hoạt động người khác nhằm đạt kết mong muốn mà người hành động riêng rẽ đạt (Quản trị học bản, James H.Donnelly; J Gibson – NXB Thống Kê 2001) Quản trị tổng hợp hoạt động thực nhằm đạt mục đích (đảm bảo hồn thành cơng việc) thơng qua nỗ lực người khác (Quản trị DNTM GS.TS Phạm Vũ Luận – NXB Thống Kê 2004) Quản trị trình nhằm đạt đến mục tiêu đề việc phối hợp hữu hiệu nguồn lực doanh nghiệp; theo quan điểm hệ thống, quản trị việc thực hoạt động tổ chức cách có ý thức liên tục Quản trị doanh nghiệp tồn hệ thống bao gồm khâu, phần, phận có mối liên hệ khăng khít với nhau, tác động qua lại lẫn thúc đẩy phát triển Mục tiêu quản trị tạo giá trị thặng dư tức tìm phương thức thích hợp để thực cơng việc nhằm đạt hiệu cao với chi phí nguồn lực Nói chung, quản trị q trình phức tạp mà nhà quản trị phải tiến hành nhiều hoạt động từ khâu đầu đến khâu cuối chu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, thực chất quản trị quản trị yếu tố đầu vào, trình sản xuất yếu tố đầu theo chu trình trình hoạt động tổ chức, doanh nghiệp Xét mặt chất, quản trị hoạt động chủ quan, có ý thức, có tổ chức người sở nhận thức vận dụng quy luật khách quan nhằm xác định mục tiêu, phương án, bước đi, trình tự cách thức tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dựa tổng hợp lực nhiều cá nhân Qua nghiên cứu tìm hiểu kêt luận Khái niệm quản trị: Quản trị nghệ thuật đạt mục tiêu tổ chức cách phối hợp, liên kết lực chủ thể trình quản lý 1.2.Kĩ cấp quản trị Tương ứng với cấp quản trị kĩ cấp khác Nếu quản trị cấp cao đòi hỏi khả tư quản trị cấp trung cần kĩ nhân để tìm người thực Quản trị cấp sở cấp thấp thực định điều kiện cần đủ có kĩ kĩ thuật , trình độ chun mơn 1.3 Vai trò, nhiệm vụ cấp quản trị 1.3.1 Vai trò nhiệm vụ quản trị cấp cao Quản trị cấp cao quản trị chung tất hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đại diện cấp tương đương với Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc Vai trò nhiệm vụ quản trị cấp cao : Hoạch định mục tiêu, phạm vi hoạt động doanh nghiệp, cảm nhận vấn đề khó khăn lớn nguyên nhân chúng để tìm biện pháp giải Xác định kết cuối mong muốn, phê duyệt đường lối, sách lớn doanh nghiệp Phê duyệt cấu tổ chức, kế họach chương trình hành động lớn nhằm đạt mục tiêu đề Xác định nguồn nhân cần thiết cung cấp kinh phí hoạt động theo yêu cầu công việc Lựa chọn quản trị viên chấp hành, giao trách nhiệm, ủy quyền Phối hợp hoạt động ban tham mưu chức điều hành Phê duyệt chương trình kế họach nhân bao gồm: tuyển dụng, mức lương, thăng cấp, đề bạt, kỷ luật Dự liệu biện pháp kiểm soát báo cáo, kiểm tra, đánh giá hiệu tổ chức Chịu trách nhiệm hoàn toàn ảnh hưởng tốt xấu định 1.3.2 Vai trò nhiệm vụ quản trị cấp trung gian Quản trị cấp trung gian khái niệm rộng dùng để cấp huy trung gian, đứng nhà quản trị cấp sở nhà quản trị cấp cao Với cương vị này, họ vừa quản trị nhà quản trị cấp sở thuộc quyền vừa đồng thời điều khiển nhân viên khác Ở cấp có nhiều cấp, điều phụ thuộc vào loại hình tổ chức doanh nghiệp, người làm quản trị cấp trưởng, phó phòng; ban; quản đốc, phó quản đốc phân xưởng Tổ chức quản trị hoạt động chức năng, nghiệp vụ phạm vi nhiệm vụ quyền hạn phân công nhằm thực chiến lược doanh nghiệp Nắm vững mục tiêu doanh nghiệp, mối quan hệ phận, cảm nhận khó khăn phận nguyên nhân phạm vi hoạt động Nắm vững trách nhiệm phạm vi quyền hạn giao, xác định hoạt động cần thiết phải thực để đạt kết quả, đề nghị vấn đề liên quan đến phận để hoàn thành nhiệm vụ Đề nghị chương trình kế hoạch hành động phận mơ hình tổ chức thích hợp để thực công việc Lựa chọn nhân viên, giao công việc theo chức cho thành viên, xây dựng tinh thần đồng đội lòng trung thành, phê chuẩn thủ tục làm việc phạm vi phận sở đường lối chung doanh nghiệp Thường xuyên xét lại tính hiệu cơng tác phạn để kịp thời uốn nắn sai sót - Báo cáo kết đạt phận lên cấp theo ủy quyền 1.3.3 Vai trò nhiệm vụ quản trị cấp sở Quản trị cấp sở nhà quản trị cấp bậc cuối hệ thống cấp bậc quản trị tổ chức Người quản trị cấp đốc cơng, nhóm trưởng, tổ chức trưởng, người khơng cấp quản trị bên Quản trị trình làm việc, hoạt động cụ thể hàng ngày công nhân, nhân viên tổ, nhóm Với tư cách nhà quản trị nhiệm vụ, họ người hướng dẫn, đốc thúc, điều khiển công nhân công việc hàng ngày để đưa đến hoàn thành mục tiêu chung doanh nghiệp Tuy nhiên, nhà quản trị cấp sở thường người trực tiếp tham gia công viêc sản xuất kinh doanh cụ thể nhân viên khác quyền họ Quản trị theo chức doanh nghiệp: chức thường nhóm hoạt động có tính chất tương tự nhau, liên quan đến phận định tổ chức Các chức chủ yếu quản trị kinh doanh gồm có: Chức quản trị cung ứng Chức quản trị nhân Chức quản trị tài - kế toán Chức quản trị tác nghiệp Chức quản trị Marketing Người quản trị chức người quản trị trực tiếp hoạt động cụ thể chức tổ chức Họ người quản trị phòng hay phận chức Đó người làm cơng việc mang tính chun mơn hóa 1.4 Mối quan hệ cấp quản trị Trong quan tổ chức mối quan hệ cấp quản trị có mối quan hệ gắn bó mật thiết với Mối quan hệ thể rõ qua: Trưởng phận, trưởng nhóm cấp phải phục tùng nghiêm chỉnh định cấp trên, trước hết trưởng phòng trực tiếp Trưởng phận có tồn quyền định vấn đề thuộc phạm vi đơn vị chịu trách nhiệm trước tổng Giám đốc mặt phụ trách Thủ trưởng cấp có trách nhiệm thực nghiêm chỉnh nội quy hoạt động cấp quy định về: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác Tất cấp phó người giúp việc cho cấp trưởng cấp tương đương chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cấp trực tiếp Mọi người phận người thừa hành thủ trưởng cấp trước hết thủ trưởng cấp trung ương phải phục tùng nghiêm chỉnh mệnh lệnh thủ trưởng Tổng Giám đốc Giám đốc thủ trưởng cấp thủ trưởng cấp cao doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm mặt hoạt động kinh doanh, kinh tế, trị, xã hội doanh nghiệp trước tập thể, người lao động chủ sở hữu doanh nghiệp Mọi người doanh nghiệp phải phục tùng nghiêm chỉnh mệnh lệnh Tổng giám đốc Giám đốc Chương THỰC TÊ VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CẤP QUẢN TRỊ TRONG CƠNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MB (MCREDIT) 2.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên MB (Mcredit) Tên cơng ty: Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên MB (Mcredit) Cơng ty Tài TNHH MTV MB (Mcredit) thành lập theo Giấy phép thành lập hoạt động số 27/GP-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 04/02/2016 Với lợi Công ty thành viên 100% vốn Tập đoàn MB - với nguồn lực tài mạnh mẽ, hoạt động hiệu quả, uy tín cao nước khu vực, kết hợp với hệ thống mạng lưới rộng khắp nước, sản phẩm đa dạng, điều kiện thuận lợi cho Mcredit việc phát triển quy mô, bán chéo sản phẩm mang lại nhiều thuận tiện lợi ích toàn diện cho khách hàng Ngày 21/11/2016, Ngân hàng TMCP Quân đội ký kết Hợp đồng liên doanh Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Mcredit với đối tác Shinsei Bank (Nhật Bản) nhằm gia tăng tiềm lực tài vầ uy tín Mcredit thị trường tài tiêu dùng Việt Nam Hiện Mcredit tập trung phát triển hai mảng hoạt động chính: Cho vay tiền mặt Cho vay trả góp, hướng tới phân khúc khách hàng có thu nhập khiêm tốn, với lợi sản phẩm vượt trội, thủ tục xét duyệt nhanh gọn, dịch vụ chăm sóc hậu tận tâm, lãi suất cạnh tranh mạng lưới rộng khắp Mcredit có sách thu hút phát triển đội ngũ nhân động, chuyên nghiệp liên tục đào tạo bản, có đạo đức nghề nghiệp tốt tinh thần trách nhiệm cao khách hàng Thông tin tham khảo: MB Tập đồn tài đa năng, có mạng lưới trải rộng 250 điểm giao dịch tỉnh, thành phố trọng điểm chi nhánh nước ngồi Lào Campuchia, cơng ty thành viên thuộc lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, quản lý quỹ, quản lý khai thác tài sản Trải qua 22 năm xây dựng trưởng thành, MB ghi dấu ấn mạnh mẽ thị trường tài với tốc độ tăng trưởng vững vàng mạnh mẽ MB với hệ thống công ty thành viên lĩnh vực Chứng khoán, Quản lý Quỹ, Quản lý nợ khai thác tài sản, Bảo hiểm Bất động ản phối hợp chặt chẽ cơng tác bán chéo sản phẩm với Mcredit, góp phần giúp Mcredit gia tăng thị phần, tăng lợi nhuận nâng cao hình ảnh vị Mcredit thị trường tài ngân hàng Shinsei Bank Tập đồn tài Nhật Bản, hoạt động lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm Shinsei Bank có 50 năm kinh nghiệm hoạt động tài tiêu dùng thông qua công ty Công ty Tài Shinsei (SF) – Top Cơng ty cho vay tiền mặt tài tiêu dùng thuộc nhóm công ty hàng đầu thị trường Nhật Bản giải pháp công nghệ cho vay tiêu dùng 2.2 Sơ đồ tổ chức 2.3 Mối quan hệ cấp quản trị Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên MB (Mcredit) Công ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên MB (Mcredit) cơng ty có quy mơ lớn hệ quản lí cơng ty theo chiều dọc phân tầng thành nhiều cấp Quản trị cấp cao công ty đứng đầu Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc người có quyền hành cao , người chịu trách nhiệm toàn diện mặt hoạt động sản xuất, kĩ thuật kinh doanh đời sống doanh nghiệp Tổng giám đốc người đưa định mang tầm chiến lược định cấp bắt buộc làm theo Quản trị cấp trung công ty : Giám đốc nhân sự, Giám đốc tài kế toán, Giám đốc khối hành, Giám đốc kinh doanh Trưởng khối văn phòng phòng ban cơng ty chịu trách nhiệm quản lý tất nhân cơng ty người truyền đạt thông tin quản lý, định quản trị cấp cao Tổng Giám đốc Các trưởng phòng cơng ty người có trình độ chun mơn nghiệp vụ để hiểu cơng việc để tham gia đóng góp ý kiến với Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành cấp mình; Hiểu chiến lược cơng ty biết cách xây dựng chiến lược phận; Hiểu văn hóa cơng ty biết cách xây dựng văn hóa phận; Hiểu hệ thống quản lý công ty biết cách xây dựng hệ thống quản lý phận; Biết làm “cầu nối” quản trị cấp cao nhân viên phận mình; Biết truyền tải cách hiệu ý tưởng Sếp lớn cho nhân viên; Biết triển khai thực tốt đạo công việc Sếp lớn; Biết thay Sếp lớn “chăm sóc” nhân viên phận mình; Biết cách tuyển dụng nhân viên; Biết cách phân công, phân nhiệm cho đội ngũ; Biết cách phối kết hợp nhân viên phận phận với phận khác cơng ty; Biết cách giải vấn đề nội phận dựa tầm nhìn tồn cục cơng ty (chứ khơng phải dựa lợi ích cục phận mình); Quản trị cấp sở: Phó trưởng phòng phận nhỏ cơng ty đứng sau trưởng phòng người trực tiếp thúc đẩy cơng việc phòng cơng ty Tất thông tin nhân viên thuộc phận quản lí gửi báo cáo cho phó phòng Báo cáo hàng ngày phận gửi trực tiếp từ cấp phó phòng, trưởng phòng, Giám đốc, Tổng giám đốc để quản trị nắm tình hình cơng việc cơng ty 10 Chương 3.GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CẤP QUẢN TRỊ TRONG CƠNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MB (MCREDIT) 3.1 Cải tiến cấp quản trị đồng nghĩa với cải tiến mối quan hệ cấp quản trị Trong công ty việc phân tầng cấp quản trị chưa hợp lý đặc biệt cấp sở Trong cấp ta nên bỏ bớt cấp khơng cần thiết ví dụ phòng kinh doanh nhỏ có thành viên có đến thành viên phó nên việc quản lý hỗ trợ trở lên khó khăn Quản trị cấp cao thực quản lí theo chế độc độc tài Quản trị cấp trung cấp sở khơng thể tiếng nói nên có nhiều vấn đề xảy mâu thuẫn cấp Biện pháp Quản trị cấp cao nên tham khảo thêm ý kiến quản trị cấp trung nhằm đưa định sáng suốt chế 3.2 Vận dụng mơ hình quản trị phù hợp để nâng cao mối quan hệ cấp quản trị Mỗi công ty trước thành lập xác định cấu tổ chức phù hợp với ngành nghề hoạt động Và thành viên công ty ta hiểu rõ ưu nhược điểm cách quản trị mối quan hệ cấp quản trị công ty Nắm vững điều tơi có tham khảo có giải pháp xây dựng lại mơ hình cơng ty theo mơ hình ma trận số phương án có hiệu kinh tế thị trường Mơ hình ma trận dựa sở hai dạng phân công theo chiều ngang mơ hình chức Trong thiết kế mơ hình ma trận hoạt động trục dọc nhóm theo chức để nhiệm vụ có liên quan vào chức sản xuất; nghiên cứu triển khai công nghệ Trong chức theo mơ hình phân cấp dọc dựa sở phân cấp theo sản phẩm theo dự án Mơ hình dạng đặc biệt phân cấp dọc Mặc đủ cấu ma trận rộng với số cấp nhân viên mơ hình ma trận có hai trừ 11 trường: thủ trường theo chức người lãnh đạo chức thủ trưởng dự án người có trách nhiệm quản lý dự án riêng biệt Các nhân viên làm việc theo nhóm dự án với chuyên gia từ phận chức khác báo cáo cho quản trị cấp sở phụ trách trực tiếp dự án nhóm dự án gọi quản trị viên trực thuộc dự án có trách nhiệm quản lý phối hợp thông tin phận chức dự án Cuối giá trị hoạt động mo hình ma trận khơng cho phép quyền tự chủ khuyến khích nhân viên mà giúp cho quân trị viên cấp cao chủ động tập trung vào vấn đề để nâng cao lực hiệu công ty 12 KẾT LUẬN Trong gần năm hoạt động trải qua nhiều khó khăn thử thách, Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên MB (Mcredit) vào ổn định phát triển mạnh mẽ có tên tuổi lĩnh vực tài Tiến bước kinh tế thị trường cơng ty ngày khẳng định Để đạt thành tựu bên cạnh việc ý đầu tư xây dựng sở hạ tầng , trang thiết bị đại công ty tập chung vào xây dựng môi trường làm việc đào tạo nguồn nhân lực cho cơng ty Có thể nói cấp quản trị Cơng ty tổ chức chặt chẽ, gọn nhẹ đội ngũ nhân viên có lực khả thích ứng cao hỗ trợ đắc lực để Công ty phát triển ngày hôm Tuy thời điểm cấu tổ chức số hạn chế góp phần khơng nhỏ đưa Công ty vượt đứng vững đến thời điểm ngày vươn xa tương lai Với mong muốn công ty ngày lớn mạnh thời gian tới cơng ty có nhiều cải thiện quản lí đặc biệt khắc phục nhược điểm tồn phát huy ưu điểm nhiều Mối quan hệ cấp quản trị công ty ngày phối hợp nhịp nhàng đưa công ty phát triển năm 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Quản trị học Nguyễn Hải Sản Nhà xuất Thống kê-2003 2.Sách quản trị doanh nghiệp trường Kinh tế quốc dân- PGS.TS Ngô Kim Thanh-PGS TS Lê Văn Tâm 3.Tài liệu hồ sơ nhân Cơng ty Tài trách nhiệm hữu hạn thành viên MB (Mcredit) 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu Mối quan hệ giữa các cấp quản trị trong một Công ty, Tìm hiểu Mối quan hệ giữa các cấp quản trị trong một Công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay