Quản lý rừng thông trên địa bàn huyện sơn hà, tỉnh quảng ngãi

107 56 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 22:00

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Ngƣờ ƣớng n o ọ : PGS TS BÙI QUANG BÌNH Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Ngƣời m o n Nguyễn Thị Bí h Hồng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính ấp thiết ủ ề tài Mụ tiêu nghiên ứu Đối tƣợng phạm vi nghiên ứu Phƣơng pháp nghiên ứu Ý nghĩ kho họ ủ ề tài Tổng qu n nghiên ứu Kết ấu ủ luận văn 10 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG 11 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG 11 1.1.1 Một số khái niệm 11 1.1.2 Đặ iểm ủ rừng trồng ảnh hƣởng ến ông tá quản lý 18 1.1.3 V i trò ủ quản lý rừng trồng 18 1.2 NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG 21 1.2.1 Tuyên truyền, phổ biến quy ịnh quản lý rừng trồng 21 1.2.2 Phổ biến quản lý quy hoạ h rừng trồng 22 1.2.3 Tổ máy quản lý rừng trồng 24 1.2.4 Quản lý việ gi o, hăm só , kh i thá rừng trồng 25 1.2.5 Th nh kiểm tr xử lý vi phạm quản lý rừng trồng 28 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG 29 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 29 1.3.2 Thự trạng trồng rừng 29 1.3.3 Ý thứ ủ ngƣời dân vấn ề trồng rừng 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI 33 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG Ở HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI 33 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 35 2.1.3 Thự trạng rừng ủ huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi 40 2.1.4 Ý thứ ủ ngƣời dân 46 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI 47 2.2.1 Thự trạng tuyên truyền, phổ biến quy ịnh quản lý rừng trồng 47 2.2.2 Thự trạng phổ biến quản lý quy hoạ h rừng trồng 49 2.2.3 Thự trạng máy quản lý rừng trồng 52 2.2.4 Thự trạng quản lý việ gi o, hăm só , kh i thá rừng 56 2.2.5 Th nh kiểm tr xử lý vi phạm quản lý rừng trồng 59 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG CỦA HUYỆN SƠN HÀ 61 2.3.1 Những thành ông 61 2.3.2 Những khuyết iểm 62 2.3.3 Nguyên nhân ủ khuyết iểm 63 KẾT LUẬN CHƢƠNG 65 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI 66 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ RA GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ 66 3.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế xã hội ủ huyện 66 3.1.2 Mụ tiêu phát triển kinh tế ủ huyện 69 3.1.3 Qu n iểm phát triển 71 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ TRONG THỜI GIAN ĐẾN 72 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện nội dung 72 3.2.2 Giải pháp 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 KẾT LUẬN 83 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCHTW B n hấp hành trung ƣơng NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn TNMT Tài nguyên môi trƣờng BQL B n quản lý GCNQSDĐ Giấy hứng nhận quyền sử dụng ất UBND Ủy b n nhân dân KT-XH Kinh tế xã hội CN Công nghiệp TTCN Tiểu thủ ông nghiệp GTSX Giá trị sản xuất THCS Trung họ PTTH Phổ thơng trung họ GDTX Giáo dụ thƣờng xun PCCC Phòng háy hữ BV&PTR Bảo vệ phát triển rừng QL&BVTNR Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng sở háy DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số ệu Tên bảng bảng 2.1 Tình hình diện tí h ất, dân số, mật ộ dân số huyện Sơn Hà Trang 35 2.2 Diện tí h ất lâm nghiệp theo hủ quản lý 44 2.3 Trữ lƣợng rừng huyện Sơn Hà 45 2.4 Ý thứ ngƣời dân ối với ông tá quản lý rừng trồng 47 2.5 Ý kiến ngƣời dân ông tá tuyên truyền 48 2.6 Ý kiến ủ ngƣời dân ông tá phổ biến quản lý quy hoạ h rừng trồng ị bàn huyện Sơn Hà Ý kiến ủ 2.7 51 án làm ông tá quản lý rừng trồng nội dung ông tá phổ biến quản lý quy hoạ h rừng trồng 52 ị bàn huyện Sơn Hà 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 Ý kiến ngƣời dân máy quản lý rừng trồng ị bàn huyện sơn hà Ý kiến ủ án máy quản lý rừng trồng ị bàn huyện Sơn Hà Tổng hợp gi o ất nông nghiệp, lâm nghiệp ị bàn huyện Sơn Hà Ý kiến ủ ngƣời dân việ gi o rừng, hăm só kh i thá rừng ị bàn huyện Sơn Hà Ý kiến ủ ngƣời dân ông tá th nh kiểm tr xử lý vi phạm quản lý rừng trồng 54 55 56 58 60 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số ệu Tên ìn vẽ ìn vẽ 2.1 Sơ hệ thống quản lý nhà nƣớ Lâm nghiệp ủ huyện Sơn Hà Trang 53 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Rừng tài nguyên quý báu ủ quố gi , phận qu n trọng ủ môi trƣờng sống, ó giá trị to lớn không hỉ ối với kinh tế ất nƣớ , mà òn ó v i trò qu n trọng ối với phát triển sinh kế ủ ộng ồng bảo vệ môi trƣờng sinh thái Ở nƣớ t , suốt nhiều thập kỷ qu , rừng ã ó óng góp kể vào ông uộ ấu tr nh giành ộ lập dân tộ , vào phát triển kinh tế quố dân, ó v i trò qu n trọng phát triển kinh tế nơng thơn xóa ói giảm nghèo Tuy nhiên, tá không bền vững ủ on ngƣời ã ộng kh i thá mứ , ng làm suy giảm số lƣợng hất lƣợng rừng rõ rệt Mất rừng suy thối tài ngun rừng ã khơng hỉ gây r tá suất ộng xấu ến môi trƣờng, nhƣ xói mòn ất, lũ lụt xảy r với tần o, góp phần dẫn ến biến ổi khí hậu, mà òn ảnh hƣởng ến sinh kế ủ ngƣời dân phát triển bền vững ủ ất nƣớ Sơn Hà huyện miền núi ủ tỉnh Quảng Ngãi diện tí h tự nhiên 72.829,22h ó diện tí h rừng 59.806h 80% diện tí h tồn huyện Dân số toàn huyện 71.000 ngƣời, dân tộ Hre 82% họ sống nghề trồng rừng lâu năm nhƣ trồng keo, bạ h àn làm nƣơng rẫy hủ yếu Với tầm qu n trọng ủ rừng nhƣ ịnh nghĩ ã nêu iều kiện tự nhiên ủ huyện, hính quyền huyện Sơn Hà ã khuyến khí h tổ ngƣời dân làm kinh tế h trồng rừng vừ tạo nguồn thu nhập ho ngƣời dân vừ m ng lại hiệu kinh tế, xã hội Năm 2016 hính quyền huyện ã gi o 19.470h ất trồng rừng ho ối tƣợng (tổ kinh tế, b n quản lý rừng, ơn vị vũ tr ng, hộ gi b n nhân dân huyện qu n quản lý Trong năm qu , Đảng, Nhà nƣớ ình, nhân) Ủy ũng ã ó nhiều hủ trƣơng, hính sá h, tập trung ầu 84 tăng ƣờng ông tá th nh tr , kiểm tr , giám sát việ thự quy ịnh quản lý rừng trồng Tóm lại quản lý rừng trồng ối với huyện miền núi ng vấn ề ấp thiết nƣớ t , nhằm tạo r phát triển ổn ịnh bền vững Đây nhiệm vụ lâu dài, phứ tạp ƣợ ặt hƣơng trình tổng thể ủ quố gi nói ủ huyện Sơn Hà nói riêng Là huyện nghèo nằm phí Tây tỉnh Quảng Ngãi với 80% diện tí h ồi núi, việ phát triển kinh tế rừng ặ biệt rừng trồng không hỉ m ng ý nghĩ qu n trọng việ nâng o ời sống, kinh tế, văn hoá, xã hội ho ngƣời ồng bào dân tộ thiểu số mà òn góp phần ủng ố n ninh, quố phòng ảm bảo ịnh hƣớng phát triển xã hội hủ nghĩ nƣớ t Quản lý rừng trồng h toàn diện ơng việ khó khăn, lâu dài phứ tạp, thự ƣợ iều ó q trình ấu tr nh bền bỉ kiên Điều ó òi hỏi nổ lự không ngừng ủ qu n tâm thƣờng xuyên, ầu tƣ ủ kết hợp, lồng ghép vào á hính quyền ị phƣơng, ấp; tiến hành hoạt ộng phối hƣơng trình, ề án phát triển rừng ủ tỉnh ủ huyện Những giải pháp ƣợ nêu hƣơng giải pháp hủ yếu ể giải tốt ông tá quản lý rừng trồng ị bàn huyện Sơn Hà, òi hỏi kết hợp thống nhất, ồng ủ tất ả ƣợ kết khả qu n ấp, ngành m ng lại PHỤ LỤC Bảng 2.1 Tình hình giáo dục huyện Sơn Hà 2011 – 2015 Đơn vị tính 2011 2012 2013 2014 2015 I MẪU GIÁO Số trƣờng họ Trƣờng Số lớp họ Số giáo viên 16 16 16 16 16 Lớp 137 142 156 154 156 Ngƣời 128 132 156 155 147 128 132 156 155 147 Số họ sinh 3.559 3.693 3.938 4.052 4.052 - Trong ó: Nữ 1.823 1.907 1.936 1.994 2.013 17 18 18 18 18 - Trong ó: Nữ II TIỂU HỌC Số trƣờng họ Trƣờng Số lớp họ Lớp 379 385 386 388 389 Số giáo viên Ngƣời 391 393 417 436 423 270 282 286 296 275 Số họ sinh 7.314 7.531 7.666 7.750 8.047 - Trong ó: Nữ 3.625 3.687 3.763 3.857 3.994 12 12 12 12 12 - Trong ó: Nữ III TRUNG HỌC CƠ SỞ Số trƣờng họ Trƣờng Số lớp họ Lớp 114 116 133 146 154 Số giáo viên Ngƣời 261 291 319 333 322 160 165 175 202 203 Số họ sinh 4.128 4.210 4.466 4.871 4.843 - Trong ó: Nữ 2.133 2.145 2.162 2.435 2.407 3 3 42 42 42 44 45 102 108 103 102 104 84 87 62 64 65 1.588 1.593 1.583 1.571 1.665 835 842 756 810 847 - Trong ó: Nữ IV PHỔ THƠNG TRUNG HỌC Số trƣờng họ Trƣờng Số lớp họ Lớp Số giáo viên Ngƣời - Trong ó: Nữ Số họ sinh - Trong ó: Nữ Bảng 2.2 Tình hình Y tế huyện Sơn Hà 2011 – 2015 ĐVT 2011 2012 2013 2014 2015 I CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT - Bệnh viện (Trung tâm y tế) B.V 1 1 - Phòng khám khu vự Phòng 0 0 - Đội vệ sinh phòng dị h Đội 1 1 - Trạm y tế Trạm 14 14 14 14 14 - Giƣờng bệnh Giƣờng 166 206 206 206 206 100 150 150 150 150 Lƣợt- 73.53 75.82 105.96 96.50 81.89 ngƣời ngƣời 6.340 6.592 6.387 6.640 8.040 Lƣợt- 67.19 66.47 46.46 42.13 ngƣời 30.35 35.27 31.21 41.40 ngày 26.713 ngày 4,8 5,2 4,18 4,7 5,1 ngày 15,24 16,3 14,8 17,3 23 lần/ngƣời 1,05 1,06 1,48 1,34 1,13 ngƣờ 183 229 236 232 238 - Cán ngành y 178 223 223 217 220 Trong ó: Bá sĩ 22 23 34 35 39 - Cán ngành dƣợ 13 15 18 Trong ó: Dƣợ sĩ ại họ 1 1 Trong ó: bệnh viện II KHÁM CHỮA BỆNH, ĐIỀU TRỊ - Số lƣợt ngƣời khám bệnh Lƣợt- Số lƣợt ngƣời iều trị nội trú - Số lƣợt ngƣời iều trị ngoại trú - Số ngày iều trị nội trú 60.752 - Số ngày iều trị bình quân ho bệnh nhân - Số ngày sử dụng bình quân giƣờng bệnh tháng - Số lần khám bệnh tính bình qn ho ngƣời dân III CÁN BỘ Y TẾ Bảng 2.3 Hiện trạng sử dụng đất đai tài nguyên rừng ĐVT: TT Loại ất rừng Cơ ấu tỷ lệ (%) Đất Nơng nghiệp Diện tí h Ghi 70,78 51.552,02 1.1 Đất sản xuất Nông nghiệp 11,85 1.1 Đất sản xuất Lâm nghiệp 58,93 42.919,32 Đất phi nông nghiệp 3,23 2.1 Đất CSD loại ất 8.632,70 2.353,30 25,98 18.923,90 Bảng 2.4 Tổng hợp diện tích nhóm đất ĐVT: T T Nhóm ất Tổng ộng Đất xám feralit Đất xám bạ màu Đất xám mùn Đất xám lẫn Đất phù s ốm rỉ hu Đất phù s trung tính chua Đất sói mòn mạnh trơ sỏi 10 Sông, suối Ký hiệu Tên FAOUNESCO 72.829,22 Đất xám kết von Đất phù s Diện tí h (ha) Tỷ lệ (%) 100 73,22 Acf Ferric Acrisols 38.104,59 Acfa Ferralic Acrisols 52,32 118,40 Ach Haplic Acrisols 0,16 22.659,36 ACh u Humic Acrisols 31,11 185,81 Acl Lithic Acrisols 0,26 FLc Cambic Fluvisols 9,66 2.160,19 FLd Cambic Fluvisols 2,97 3,26 Fle Eutric Fluvisols 0,00 LPd Dystric Leptosols 1,19 Rive 2,23 7.032,59 868,76 1.623,04 Song 0,10 Bảng 2.5 Diện tích đất lâm nghiệp theo trạng thái huyện Sơn Hà ĐVT: Phân theo trạng thái Cơ ấu tỉ lệ (%) Tổng diện Phân theo Phòng hộ tích Sản xuất 100 63,57 36,43 Đất quy hoạ h lâm nghiệp 42.919,32 27.285,85 15.633,47 1.1 Đất ó rừng 28.482,84 21.657,69 6.825,15 a Rừng tự nhiên 17.088,16 16.964,96 123,2 * Rừng gỗ rộng 17.088,16 16.964,96 123,2 2.754,73 2.754,73 4.087,91 4.087,91 6.906,63 6.861,66 44,97 1.263,04 1.254,08 8,96 1.844,73 1.775,46 69,27 209,16 209,16 30,96 30,96 b Rừng trồng 11.394,68 4.692,73 6.701,95 Rừng gỗ trồng núi ất 11.391,78 4.691,78 6.700,00 2,08 0,95 1,13 Rừng gỗ tự nhiên núi ất LRTX giàu Rừng gỗ tự nhiên núi ất LRTX trung bình Rừng gỗ tự nhiên núi ất LRTX nghèo Rừng gỗ tự nhiên núi ất LRTX phụ hồi Rừng gỗ tự nhiên núi ất LRTX nghèo kiệt Rừng gỗ tự nhiên núi LRTX trung bình Rừng gỗ tự nhiên núi LRTX nghèo Rừng u dừ trồng ạn Rừng tre nứ trồng núi ất 1.2 Đất hƣ ó rừng 0,28 0,28 14.436,48 5.628,16 8.808,32 Đất ã trồng rừng hƣ thành rừng 9.911,70 2.924,17 6.987,53 Đất ó ây gỗ tái sinh 2.258,05 1.874,41 383,64 543,60 405,84 137,76 1.649,99 410,27 1.239,72 73,14 13,47 59,67 Đất trống ây bụi Đất ó ây nơng nghiệp Đất Bảng 2.6 Diện tích quản lý bảo vệ rừng theo đơn vị hành ĐVT: lượt Bình qn TT Xã Tổng Tổng Phòng hộ Sản xuất h /năm 108.910,61 87.307,82 21.602,79 27.227,64 Sơn Kỳ 32.784,01 31.153,72 1.630,29 8.196,00 Sơn B 5.690,73 5.096,85 593,88 1.422,68 Sơn Thủy 4.420,97 2.493,80 1.927,17 1.105,24 Sơn C o 3.710,60 2.265,13 1.445,47 927,65 Sơn Linh 13.693,73 12.069,27 1.624,46 3.423,43 Sơn Trung 1.577,83 1.215,19 362,64 394,46 Sơn Thƣợng 2.448,85 1.314,57 1.134,28 612,21 Sơn Hải 1.273,13 183,35 1.089,78 318,28 Sơn Nh m 11.685,81 8.377,90 3.307,91 2.921,45 10 Sơn Gi ng 1.338,41 525,4 813,01 334,6 11 Sơn B o 12.893,11 11.968,61 924,5 3.223,28 12 Sơn Thành 6.387,90 3.429,29 2.958,61 1.596,98 13 TT Di Lăng 9.173,00 7.088,40 2084,6 2.293,25 14 Sơn Hạ 1.832,53 126,34 1.706,19 458,13 MẪU PHIẾU KHẢO SÁT PHIẾU KHẢO SÁT Ngƣờ ân t ự ện trồng rừng đị bàn uyện Sơn Hà Rất mong ơng/bà vui lòng dành hút thời gi n iền vào Phiếu khảo sát, thăm dò ý kiến ngƣời dân thự trồng rừng ị bàn huyện Sơn Hà (Ơng/bà vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu “X” vào ô “ □ ” lựa chọn) I Về ông tá tuyên truyền ông tá quản lý n nƣớ rừng Ơng/bà ó ƣợ nhà nƣớ tun truyền quy ịnh quản lý rừng h y khơng? 2.Ơng/bà ó biết quy ịnh quản lý rừng trồng h y khơng? Ơng/bà tiếp ận quy ịnh ó dễ dàng khơng? Hồn tồn Tun truyền Đƣợ tun truyền nhiều □ □ Biết nhƣng Biết □ □ tiếp ận Khó tiếp ận Dễ dàng ƣợ □ □ không ƣợ □ Không biết □ Không □ Tuyên Tuyên truyền truyền nhiều nhiều □ □ Biết Biết nhiều rõ □ □ Khá dễ Rất dễ dàng tiếp ận □ □ Ông/bà ó thƣờng xuyên tham gia Hoàn toàn buổi họp dân tuyên không truyền quy ịnh tham gia quản lý rừng trồng không? □ Chƣ th m gia □ Tham gia Có tham gia thƣờng □ xuyên □ Rất ầy ủ □ II Về p ổ b ến quản lý quy oạ rừng đị bàn Ơng/bà ó ƣợ Hồn tồn phổ biến ụ thể không Không ƣợ quy hoạ h rừng ƣợ phổ phổ biến biến □ trồng ị bàn huyện không? Có phổ Có phổ biến biến □ ụ thể □ □ Hồn tồn Quy hoạ h rừng khơng hợp Khơng hợp lý ị bàn ó hợp lý lý khơng? □ Ơng/bà ó thấy □ Hợp lý □ úng quy hoạ h ụ thể □ Khá hợp Rất hợp lý lý □ □ Hoàn toàn ngƣời thự Phố biến Hồn khơng Đúng Đúng Khá úng toàn úng □ □ □ úng □ không? □ III Về máy quản lý rừng trồng 1.Ơng/bà ó thƣờng Hồn tồn xun làm việ với khơng làm qu n việc không? □ Theo Ơng/bà Hồn tồn qu n ln tạo không iều kiện ho ngƣời □ sản xuất không? Cán có gây nhũng nhiễu làm việ lòng thủ tụ gi o rừng? □ Rất Có làm việ thƣờng thƣờng □ xuyên xuyên □ □ Tạo iều Tạo iều Có nhƣng Trung bình kiện kiện □ □ tốt tốt □ □ Gây khó Khơng gây Làm việ Làm việ khó khăn khăn nhƣng khó khăn tốt tốt □ □ □ □ □ Khá hài Rất hài lòng lòng □ □ ăm só , t rừng Hồn tồn Ơng/bà có hài việ lần Làm việ Luôn gây với ông/bà không? IV Về v ệ g o, Chƣ làm khơng hài lòng □ Khơng hài lòng □ Hài lòng □ Hồn tồn Ơng/bà có hài lòng kết gi o rừng khơng? Việ hăm só kh i thá rừng trồng ó dễ dàng khơng? V Về Cá khơng hài lòng □ lòng Hài lòng □ □ Rất khó Khó Dễ dàng □ □ □ ểm tr xử lý v p ạm qu n ó Khơng hài Khá hài Rất hài lòng lòng □ □ Khá dễ Rất dễ dàng dàng □ □ trồng rừng Không Chƣ kiểm thƣờng xuyên kiểm kiểm tr tra tr việ trồng rừng □ □ Kiểm tr Có kiểm tr thƣờng □ xuyên □ ủ ông/ bà không? Kiểm tr thƣờng xuyên □ Hoàn Rất nhiều Khá nhiều phạm quy ịnh ủ lần lần Nhà nƣớ trồng □ □ Ơng/bà có vi Có vi phạm □ Khơng vi tồn phạm khơng vi □ phạm rừng không? Cá qu n xử lý □ Không xử Xử lý không vi phạm ó nghiêm lý nghiêm không? □ □ Xử lý nghiêm □ Xử lý Xử lý nghiêm nghiêm □ □ Sơn Hà, ngày 15 tháng 11 năm 2017 Ngƣời lấy ý kiến Nguyễn T ị Bí Hồng PHIẾU KHẢO SÁT Cán làm ông tá quản lý rừng trồng đị bàn uyện Sơn Hà Rất mong ông/bà vui lòng dành hút thời gi n iền vào Phiếu khảo sát, thăm dò ý kiến án làm ơng tá quản lý rừng trồng ị bàn huyện Sơn Hà (Ơng/bà vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu “X” vào ô “*” lựa chọn) I Về ông tá tuyên truyền ông tá quản lý n nƣớ rừng 1.Ơng/bà có thƣờng xun ập Khơng Có nhƣng nhật quy ịnh quản lý rừng □ □ Khơng Tham gia tham gia □ □ Trung bình □ Khá thƣờng xuyên □ trồng h y khơng? Ơng/bà có tham gia vào cơng tác tun truyền khơng? Ơng/bà có hài lòng á h thứ tuyên truyền pháp luật rừng ị bàn khơng? Rất khơng Khơng hài lòng hài lòng □ □ II Về p ổ b ến quản lý quy oạ Trung bình □ Th m gi nhiều □ Hài lòng Khá hài lòng □ □ Rất thƣờng xuyên □ Tham gia nhiều ầy ủ □ Rất hài lòng □ rừng đị bàn Ơng/bà có tham gia vào cơng tác quản lý quy hoạ h rừng ị Không tham gia tham gia □ □ Khơng Đúng úng phần □ □ Trung bình □ Th m gi Tham gia nhiều lần ầy ủ □ □ bàn khơng? Ơng/bà nhận thấy ngƣời dân trồng rừng úng quy hoạ h khơng? Đúng Khá úng □ □ Hồn tồn úng □ Hồn tồn Khơng Quy hoạ h rừng khơng hợp lý ị bàn ó hợp hợp lý □ Hoàn toàn Hợp lý Khá hợp lý □ □ Hợp lý Khá hợp lý Rất hợp lý □ □ □ hợp lý □ □ lý không? III Về máy quản lý rừng trồng Hồn Theo ơng/bà việ tồn Khơng phân ấp khơng hợp lý quản lý rừng hợp lý hợp lý □ hƣ ? □ Ơng/bà nhận thấy ơng việ ủ ó úng với trình ộ hun mơn ã ƣợ Hồn Khơng Tƣơng ối toàn sai úng úng □ □ □ Rất úng Khá úng phù □ hợp □ tạo không? Rất Ơng/bà có hài khơng lòng với phân ơng hài lòng ơng việ khơng? □ IV Về v ệ g o, ăm só , Rất Ơng/bà có hài lòng thủ tụ gi o rừng? Ơng/bà nhận khơng hài lòng □ Khơng hài lòng □ Hài lòng Khá hài lòng □ □ Hài lòng Khá hài lòng □ □ Rất hài lòng □ t rừng Khơng hài lòng □ Rất hài lòng □ Hồn Khơng Tƣơng ối tồn sai úng úng □ □ □ Ơng/bà ó kiến Không Không có Có kiến thứ hăm só biết kiến thứ thứ ầy ủ rõ □ □ □ □ □ thấy việ gi o rừng ó úng quy hoạ h không? ây rừng không? Khá úng □ Có kiến thứ Hồn tồn úng □ Am hiểu Ơng/bà có tham gi tập huấn ho ngƣời dân h hăm só rừng Có tham gia Không Tham gia nhƣng tham gia vài lần không ầy □ □ ủ tƣơng ối ầy ủ ểm tr xử lý v p ạm Tham gia ầy ủ □ □ □ không? V Về Tham gia trồng rừng 1.Ơng/bà có thƣờng xun kiểm Chƣ lần tr việ trồng rừng ủ ngƣời dân □ Rất Thƣờng Khá thƣờng xun xun □ □ Khá nhiều Ít Rất Khơng có □ □ □ □ Nghiêm Khá nghiêm □ □ Ít □ thƣờng xuyên □ không? Số hộ dân vi phạm pháp luật trồng rừng ó nhiều khơng? Rất nhiều □ Ơng/bà nhận thấy quy ịnh Hồn xử phạt ủ nhà tồn Khơng nƣớ vi phạm không nghiêm pháp luật quản nghiêm □ lý rừng ó nghiêm □ Rất nghiêm □ khơng? Ông/bà ã xử lý vi phạm trồng rừng h y hƣ ? Không Chƣ xử xử lý lý lần □ □ Có xử lý Xử lý nhiều Xử lý lần nhiều lần □ □ □ Sơn Hà, ngày 15 tháng 11 năm 2017 Ngƣời lấy ý kiến Nguyễn T ị Bí Hồng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO T ếng V ệt [1] Bùi Quang Bình (2009), Giáo trình Kinh tế phát triển, Ðại họ Ðà Nẵng [2] Bộ mơn Nơng hó (1998), Bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Quảng Ngãi, Trƣờng ại họ Nông nghiệp Hà Nội [3] Trần Th nh C o Hoàng Liên Sơn (2014), Báo cáo khoa học Thực trạng rừng trồng sản xuất Việt Nam, Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam [4] Chi ụ Thống kê huyện Sơn Hà (2012), Niên giám thống kê huyện Sơn Hà năm 2011 [5] Chi ụ Thống kê huyện Sơn Hà (2013), Niên giám thống kê huyện Sơn Hà năm 2012 [6] Chi ụ Thống kê huyện Sơn Hà (2014), Niên giám thống kê huyện Sơn Hà năm 2013 [7] Chi ụ Thống kê huyện Sơn Hà (2015), Niên giám thống kê huyện Sơn Hà năm 2014 [8] Chi ụ Thống kê huyện Sơn Hà (2016), Niên giám thống kê huyện Sơn Hà năm 2015 [9] Đảng tỉnh Quảng Ngãi (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016-2020 [10] Đảng tỉnh Quảng Ngãi (2010), Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015, Cơng ty TNHH MTV In Bình Định, Bình Định [11] Đảng Cộng sản Việt N m (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI NXB Chính trị quố gi , Hà Nội [12] Đảng Cộng sản Việt N m (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII NXB Chính trị quố gi , Hà Nội [13] Ngô Tùng Đức Trần Nam Thắng (2015), Quản lý rừng cộng đồng hiệu - Bài học từ nghiên cứu lý thuyết thực tiễn, Tạp chí Mơi trƣờng, (12) [14] Nguyễn Thanh Huyền (2012), Hoàn thiện pháp luật quản lý bảo vệ tài nguyên rừng Việt Nam nay, Luận án tiến sỹ, Đại họ Quố gi Hà Nội, Hà Nội [15] Đào Công Kh nh (2012), Quản lý rừng bền vững tiến trình chứng rừng Việt Nam, Viện QLRBV CCR [16] Phạm Quang Oánh (2009), Nghiên cứu sinh trưởng đánh giá hiệu rừng trồng keo lai huyện M’Răk tỉnh Đăk Lăk, Luận văn thạc sỹ, Trƣờng ại họ Tây nguyên, Đăk Lăk [17] Nguyễn Đình Thắng (2009), Giải pháp quản lý rừng bền vững chứng rừng công ty lâm nghiệp Đak N’Tao, Đăk Song, Đăk Nông, Luận văn thạ sỹ, Đại họ Tây Nguyên, Đăk Lăk [18] Dƣơng Viết Tình, Trần Hữu Nghị (2012), Lâm nghiệp cộng đồng miền Trung Việt Nam, NXB Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội [19] Hoàng Văn Tuấn (2015), Quản lý nhà nước lĩnh vực bảo vệ rừng địa bàn tỉnh Hà Giang, Luận văn thạ sỹ, Đại họ quố gi Hà Nội, Hà Nội [20] Võ Đinh Tuyên (2012), Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quản lý rừng cộng đồng Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Đại họ Lâm nghiệp Hà Nội, Hà Nội [21] Ủy b n nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2015), Kế hoạch hành động Thực đề án tái cấu ngành Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn 2015 2020, Quảng Ngãi [22] Ủy b n nhân dân huyện Sơn Hà (2016), Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình kinh tế xã hội địa bàn huyện, Sơn Hà [23] Ủy b n nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2010), Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020, Quảng Ngãi [24] Ủy b n nhân dân huyện Sơn Hà (2015), Báo cáo tổng kết công tác trồng rừng giai đoạn 2010 - 2015, Sơn Hà [25] Ủy b n nhân dân huyện Sơn Hà (2017), Báo cáo quy hoạch loại rừng giai đoạn 2015 - 2020, Sơn Hà [26] Trần Đứ Viên (2005), Phân cấp quản lý tài nguyên rừng sinh kế người dân, NXB Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội ... PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI 66 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ RA GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ 66 3.1.1 Định hƣớng phát... huyện sơn hà Ý kiến ủ án máy quản lý rừng trồng ị bàn huyện Sơn Hà Tổng hợp gi o ất nông nghiệp, lâm nghiệp ị bàn huyện Sơn Hà Ý kiến ủ ngƣời dân việ gi o rừng, hăm só kh i thá rừng ị bàn huyện Sơn. .. QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI 33 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG Ở HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý rừng thông trên địa bàn huyện sơn hà, tỉnh quảng ngãi, Quản lý rừng thông trên địa bàn huyện sơn hà, tỉnh quảng ngãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay