Đề thi starters 2018

15 206 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 21:41

Đề thi dành cho học sinh thi cấp độ Starters của Đại học Cambride mới cập nhật năm 2018. Trong đề thi có 2 thay đổi nhỏ:1. Phần Listening Part 1 thay đổi nối đồ vật thành tên người. (Vd: Tom, Nick, Ben...etc)2. Phần Reading Writting thêm đồ vật, con vật ở số nhiều (ses)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi starters 2018, Đề thi starters 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay