CÁC DANG BT ĐIỆN XOAY CHIỀU

57 255 3
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 19:57

ĐI ỆN XOAY CHI ỀU Đại c ươ n g v ềdòng ện xoay chi ều * Các công th ứ c: Bi ểu th ức c i u: I0cos(wt + ji); u = U0cos(wt + ju) Độ l ệch pha gi ữ a u i: j = ju - ji Các giá tr ị hi ệu d ụng: I = ;U= ;E= Chu kì; t ần s ố: T = ;f= Trong giây dòng ện xoay chi ều có t ần s ốf (tính Hz) đổi chi ều 2f l ần T ừthông qua khung dây c máy phát ện : f = NBScos( ) = NBScos(wt + j) = F0cos(wt + j); v ới F0 = NBS Su ất độn g khung dây c máy phát ện : e=- = - f’ = wNBSsin(wt + j) = E0cos(wt + j - ); v ới E0 = wF0 = wNBS * Bài t ập minh h ọa: Dòng ện xoay chi ều có c ườ n g độ i = 4cos120pt (A) Xác định c ườ n g độ hi ệu d ụng c dòng ện cho bi ết th ời gian s dòng ện đổi chi ều l ần? M ột đè n ốn g làm vi ệc v ới ện áp xoay chi ều u = 220 cos100pt (V) Tuy nhiên đè n ch ỉ sáng ệu áp đặt vào đè n có |u| = 155 V H ỏi trung bình s có l ần đè n sáng? Dòng ện ch ạy qua m ột đo ạn m ạch có bi ểu th ứ c i = I0cos100pt Trong kho ảng th ời gian t ừ0 đến 0,02 s, xác định th ời ểm c ườ n g độ dòng ện có giá tr ị t ứ c th i có giá tr ị b ằng: a) 0,5 I0; b) I0 Tại thời điểm t, điện áp u = 200 trị 100 cos(100πt - ) ( u tính V, t tính s) có giá V giảm Xác định điện áp sau thời điểm s Điện áp xoay chiều hai điểm A B biến thiên điều hòa với biểu thức u= 220 cos(100πt + ) (trong u tính V, t tính s) Tại thời điểm t1 có giá trị tức thời u1 = 220 V có xu hướng tăng Hỏi thời điểm t2 sau t1 ms có giá trị tức thời u2 bao nhiêu? Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 54 cm2 Khung dây quay quanh trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung), từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn B = 0,2 T Tính từ thơng cực đại qua khung dây Để suất điện động cảm ứng xuất khung dây có tần số 50 Hz khung dây phải quay với tốc độ vòng/phút? Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 220 cm2 Khung dây quay với tốc độ 50 vòng/s quanh trục đối xứng nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có véc tơ cảm ứng từ có độ lớn vng góc với trục quay T Tính suất điện động cực đại xuất khung dây Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 1500 vòng, diện tích vòng 100 cm 2, quay quanh trục đối xứng khung với tốc độ góc 120 vòng/phút từ trường có cảm ứng từ 0,4 T Trục quay vng góc với đường sức từ Chọn gốc thời gian lúc véc tơ pháp tuyến mặt phẵng khung dây hướng với véc tơ cảm ứng từ Viết biểu thức suất điện động cảm ứng tức thời khung Từ thơng qua vòng dây dẫn f = cos(100pt ) (Wb) Tìm biểu thức suất điện động cảm ứng hai đầu cuộn dây gồm 150 vòng dây * Hướng dẫn giải Ta có: I = =2 A; f = = 60 Hz Trong giây dòng điện đổi chiều 4f = 240 lần 2 Đèn sáng điện áp đặt vào đèn có |u| ³ 155 V, chu kì có lần đèn sáng Trong giây có = 50 chu kì nên có 100 lần đèn sáng a) Ta có: 0,5I0 = I0cos100pt ð cos100pt = cos(± ðt=± b) Ta có: s t = ) ð100pt = ± + 2kp + 0,02k; với k Ỵ Z Các nghiệm dương nhỏ 0,02 s họ s t = Tại thời điểm t: u = 100 ð cos(100πt - )= = s = 200 = cos(± ðt= Sau thời điểm u = 200 s I0 = I0cos100pt ð cos100pt = cos(± nghiệm t = ð 100πt - + 2kp + 0,02k; với k Ỵ Z Các nghiệm dương nhỏ 0,02 s họ nghiệm t = ðt=± )ð 100pt = ± cos(100πt - ) ) Vì u giảm nên ta nhận nghiệm (+) (s) s, ta có: cos(100π( Ta có: u1 = 220 = 220 + )- ) = 200 cos(100πt1 + cos = - 100 ) ð cos(100πt1 + )= (V) = cos(± ) Vì u tăng nên ta nhận nghiệm (-) ð 100πt1 + ð t2 = t1 + 0,005 = =- cos(100πt2 + s ð u2 = 220 Ta có: F0 = NBS = 0,54 Wb; n = ð t1 = - ) = 220 V = 3000 vòng/phút Ta có: f = n = 50 Hz; w = 2pf = 100p rad/s; E0 = wNBS = 220 Ta có: F0 = NBS = Wb; w = f = F0cos( s V 2p = 4p rad/s; ) = F0cos(wt + j); t = ( ) = ð j = Vậy f = 6cos4pt (Wb); e = - f’= 24psin4pt = 24pcos(4pt - Ta có: e = - Nf’= 150.100p sin(100pt - ) (V) ) = 300cos(100pt - ) (V) Tìm đại lượng đoạn mạch xoay chiều có R, L, C * Các công thức: Cảm kháng, dung kháng, tổng trở: ZL = wL; ZC = Định luật Ôm: I = = = Góc lệch pha u i: tanj = Công suất: P = UIcosj = I2R = = ;Z= Hệ số công suất: cosj = Điện tiêu thụ mạch điện: W = A = Pt * Phương pháp giải: Để tìm đại lượng đoạn mạch xoay chiều ta viết biểu thức liên quan đến đại lượng biết đại lượng cần tìm từ suy tính đại lượng cần tìm Trong số trường hợp ta dùng giãn đồ véc tơ để giải toán Trên đoạn mạch khuyết thành phần ta cho thành phần Nếu mạch vừa có điện trở R vừa có cuộn dây có điện trở r điện trở mạch (R + r) * Bài tập minh họa: Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp chiều V cường độ dòng điện cuộn dây 0,5 A Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng V cường độ hiệu dụng dòng điện qua cuộn dây 0,3 A Xác định điện trở cảm kháng cuộn dây Một điện trở R = 30 W cuộn dây mắc nối tiếp với thành đoạn mạch Khi đặt điện áp không đổi 24 V vào hai đầu đoạn mạch dòng điện qua có cường độ 0,6 A; đặt điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch, dòng điện qua lệch pha 450 so với điện áp Tính độ tự cảm cuộn dây, tổng trở cuộn dây tổng trở đoạn mạch Một ấm điện hoạt động bình thường nối với mạng điện xoay chiềuđiện áp hiệu dụng 220 V, điện trở ấm 48,4 W Tính nhiệt lượng ấm tỏa thời gian phút Một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Cường độ dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức i = 0,284cos120pt (A) Khi điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn dây tụ điện có giá trị tương ứng U R = 20 V; UL = 40 V; UC = 25 V Tính R, L, C, tổng trở Z đoạn mạch điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch 5 Đặt điện áp u = 100cos(wt + mạch i = cos(wt + ) (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC dòng điện qua ) (A) Tính cơng suất tiêu thụ điện trở đoạn mạch Đặt điện áp u = 200 cos(100pt) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm L, đoạn MB có tụ điện C Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AM điện áp hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng lệch pha hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM Tính điện áp Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có điện trở R = 50 Ω nối tiếp với cuộn cảm có L = H, đoạn mạch MB có tụ điện với điện dung thay đổi Đặt điện áp u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB Điều chỉnh điện dung tụ đến giá trị C1 cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM Tính C1 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điệnđiện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung C đến giá trị F đoạn mạch có giá trị Tính độ tự cảm L F cơng suất tiêu thụ Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V tần số không đổi vào hai đầu A B hình vẽ Trong R biến trở, L cuộn cảm C tụ điệnđiện dung thay đổi Các giá trị R, L, C hữu hạn khác không Với C = C1 điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở R có giá trị khơng đổi khác không thay đổi giá trị R biến trở Tính điện áp hiệu dụng A N C = 10 Đặt điện áp u = U coswt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với biến trở R Ứng với hai giá trị R1 = 20 W R2 = 80 W biến trở cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 400 W Tính giá trị U 11 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điệnđiện dung C Gọi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện, hai đầu biến trở hệ số công suất đoạn mạch biến trở có giá trị R1 UC1, UR1 cosφ1; biến trở có giá trị R2 giá trị tương ứng nói UC2, UR2 cosφ2 Biết UC1 = 2UC2, UR2 = 2UR1 Xác định cosφ1 cosφ2 12 Đặt điện áp u = U cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN NB mắc nối tiếp Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L, đoạn NB có tụ điện với điện dung C Đặt w1 = Xác định tần số góc ω để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc vào R 13 Đặt điện áp u = (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Khi tần số f1 cảm kháng dung kháng đoạn mạch có giá trị W W Khi tần số f2 hệ số cơng suất đoạn mạch Tìm hệ thức liên hệ f1 f2 14 Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điệnđiện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt điện áp xoay chiều có tần số giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB Khi đoạn mạch AB tiêu thụ cơng suất 120 W có hệ số cơng suất Nếu nối tắt hai đầu tụ điện điện áp hai đầu đoạn mạch AM MB có giá trị hiệu dụng lệch pha công suất tiêu thụ đoạn mạch AB trường hợp Tính 15 Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 = 40 W mắc nối tiếp với tụ điện có , đoạn mạch MB gồm điện trở R2mắc nối tiếp với cuộn cảm L Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số khơng đổi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM MB là: suất đoạn mạch AB Tính hệ số cơng 16 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L, tụ điệnđiện dung C cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tương ứng 0,25 A; 0,5 A; 0,2 A Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm ba phần tử mắc nối tiếp * Hướng dẫn giải Ta có: R = = 18 W; Zd = Ta có: R + r = ðL= = 40 W ð r = 10 W; = 41,2 W; Z = = 4,55 A; P = I2R = Ta có: I = = 24 W = tanj = ð ZL = R + r = 40 W = 0,127 H; Zd = Ta có: I = ZC = = 30 W; ZL = = 0,2 A; R = = 40 = 1000 W; Q = Pt = 60000 J = 60 kJ = 100 W; ZL = = 200 W; L = = 21,2.10-6 F; Z = = 125 W; C = W = 0,53 H; = 125 W; U = IZ = 25 V Ta có: j = ju - ji = - Ta có: ; P = UIcosj = 50 = Vì UAM = UMB ( + , ðU )= =U ðU W; R = +U =U = 25 W + 2UAMUMBcos( AM , MB ) ð UAM = UAB = 220 V Ta có: ZL = wL = 100 W Vì đoạn mạch AB có tụ điện nên điện áp uAB trể pha điện áp uANð jAB - jAN = - ð tanjAN = tan(jAB + ð tanjAB.tanjAN = ð jAN = jAB + ) = - cotanjAB = tanjAB.(- cotanjAB) = - ð ZC1 = + ZL = 125 W ð C1 = Ta có: ZC1 = ðZ =Z L= = F = 400 W; ZC2 = = 200 W P1 = P2 hay hay R2 + (ZL – ZC1)2 = R2 + (ZL – ZC2)2 ð ZL = = = 300 W; H Để UR khơng phụ thuộc R ZL = ZC1 Khi C = C1 UR = IR = Khi C = C2 = ZC2 = 2ZC1; ZAN = ZAB = = = 10 Ta có: P = ; = ZAN ðUAN = IZAN = UZAB = UAB = 200 V = ð ZL = = 40 W U = = 200 V 11 Ta có: UC1 = I1ZC = 2UC2 = 2I2ZC ð I1 = 2I2; UR2 = I2R2 = 2UR1 = 2I1R1 = 2.2I2R1 ð R2 = 4R1; I1 = = 2I2 = ð R + Z = 4R + 4Z ð 16 R + Z = 4R + 4Z ð ZC = 2R1 ð Z1 = ð cosj1 = = ; cosj2 = = = = R1 12 Để UAN = IZAN = R2 + Z khơng phụ thuộc vào R thì: = R2 + (ZL – ZC)2 ð ZC = 2ZL hay ðw= = = w1 13 Ta có: ð = = 2wL = ð f2 = =1 f1 14 Khi chưa nối tắt hai tụ, cosj = 1, đoạn mạch có cộng hưởng điện, đó: = 120 W Khi nối tắt hai tụ: tanjMB = PAB = UMB ð R1= = ð ZL = R2; UAM = = 2R2 ð tanj’ = ð j’ = ; PAB = = = 120 ð U2 = 360R2; Z’ = =2 15 Ta có: ZC = tanjAM = = 40 W; ZAM = = - ð jAM = - = 40 R2 Vậy: P’AB = ; I0 = = 90 W = 1,25; ; ji + jAM = - 10 C 26 Đặt điện áp u = 100cos(wt + mạch i = 2cos(wt + A 100 D ) (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC dòng điện qua ) (A) Cơng suất tiêu thụ đoạn mạch W B 50 W C 50 27 Từ thơng qua vòng dây dẫn f = cos(100pt điện động cảm ứng xuất vòng dây A e = 2cos(100pt - ) (V) C e = 2cos(100pt + ) (V) D e = 2cos100pt (V) W D 100 W ) (Wb) Biểu thức suất B e = 2cos(100pt + ) (V) 28 Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp 800 vòng dây Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp biến áp hoạt động không tải A B 105 V C 630 V D 70 V 29 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2pft, có U0 khơng đổi f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi f = f0 đoạn mạch có cộng hưởng điện Giá trị f0 A B C D 30 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch i1 = I0cos(100pt + ) (A) Ngắt bỏ tụ điện C 43 cường độ dòng điện qua mạch i2 = I0cos(100pt A u = 60 cos(100pt - ) (V) C u = 60 cos(100pt + ) (V) D u = 60 ) (A) Điện áp hai đầu đoạn mạch B u = 60 cos(100pt - cos(100pt + ) (V) ) (V) 31 Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 54 cm2 Khung dây quay quanh trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung), từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn 0,2 T Từ thông cực đại qua khung dây A 0,27 Wb B 1,08 Wb C 0,81 Wb D 0,54 Wb 32 Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm R, L (thuần cảm) C mắc nối tiếp A điện áp hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp hai đầu đoạn mạch B điện áp hai đầu cuộn cảm pha với điện áp hai đầu tụ điện C điện áp hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D điện áp hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch 33 Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp Biết điện áp hiệu dụng UR = 10 V, UL = 50 V, UC = 60 V Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện chạy mạch có giá trị A U = 20 V; j = C U = 20 V; j = - B U = 20 V; j = D U = 20 V; j = - Đề thi ĐH – CĐ năm 2010 34 Đặt điện áp u = U cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN NB mắc nối tiếp Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L, 44 đoạn NB có tụ điện, điện dung C Đặt w1 = Để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc vào R tần số góc ω A B D ω1 C 2ω1 35 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điệnđiện dung C Gọi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện, hai đầu biến trở hệ số công suất đoạn mạch biến trở có giá trị R1 UC1, UR1 cosφ1; biến trở có giá trị R2 giá trị tương ứng nói UC2, UR2 cosφ2 Biết UC1 = 2UC2, UR2 = 2UR1 Giá trị cosφ1 cosφ2 là: A cosj1 = , cosj2 = B cosj1 = C cosj1 = , cosj2 = D cosj1 = , cosj2 = , cosj2 = 36 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V tần số không đổi vào hai đầu A B đoạn mạch mắc nối thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C thay đổi Gọi N điểm nối cuộn cảm tụ điện Các giá trị R, L, C hữu hạn khác không Với C = C1 điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở R có giá trị khơng đổi khác không thay đổi giá trị R biến trở Với C = điện áp hiệu dụng A N A 200 V B 100 V C 200 V D 100 V 37 Tại thời điểm t, điện áp u giá trị 100 A - 100 = 200 cos(100πt - V giảm Sau thời điểm V B – 100 V ) (u tính V, t tính s) có s, điện áp có giá trị C 100 V D 200 V 45 38 Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có điện trở 50 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm H, đoạn mạch MB có tụ điệnđiện dung thay đổi Đặt điện áp u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C1 cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha A F B so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM Giá trị C1 F C F D F 39 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điệnđiện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung C đến giá trị F đoạn mạch có giá trị Giá trị L A H B H C H F cơng suất tiêu thụ D H 40 Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Gọi i cường độ dòng điện tức thời đoạn mạch; u1, u2, u3 lần l ượt ện áp t ức th ời gi ữa hai đầu ện tr ở, gi ữa hai đầu cu ộn c ảm gi ữa hai đầu t ụđi ện H th c A i = B i = C i = u3wC D i = 41 Trong học thực hành, học sinh mắc nối tiếp quạt điện xoay chiều với điện trở R mắc hai đầu đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V Biết quạt điện có giá trị định mức: 220 V - 88 W hoạt động công suất định mức độ lệch pha điện áp hai đầu quạt cường độ dòng điện qua φ, với cosφ = 0,8 Để quạt điện chạy cơng suất định mức R A 354 Ω B 361 Ω C 267 Ω D 180 Ω 42 Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L cường độ dòng điện qua cuộn cảm 46 A i = cos(wt + C i = cos(wt - ) ) B i = cos(wt + ) D i = cos(wt - ) 43 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 100 V Ở cuộn thứ cấp, giảm bớt n vòng dây điện áp hiệu dụng hai đầu để hở U, tăng thêm n vòng dây điện áp 2U Nếu tăng thêm 3n vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu để hở cuộn A 100 V B 200 V C 220 V D 110 V 44 Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi rôto máy quay với tốc độ n vòng/phút cường độ hiệu dụng đoạn mạch A Khi rôto máy quay với tốc độ 3n vòng/phút cường độ hiệu dụng đoạn mạch A Nếu rôto máy quay với tốc độ 2n vòng/phút cảm kháng đoạn mạch AB A B R C D R 45 Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V sinh cơng suất học 170 W Biết động có hệ số cơng suất 0,85 công suất tỏa nhiệt dây quấn động 17 W Bỏ qua hao phí khác, cường độ dòng điện cực đại qua động A A B A C A D A 46 Đặt điện áp xoay chiều u = U0coswt vào hai đầu đoạn mạch có điện trở Gọi U điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch; i, I0 I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện đoạn mạch Hệ thức sau sai? A B C D 47 47 Đặt điện áp u = U0coswt có w thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Khi w < A điện áp hiệu dung hai đầu điện trở R điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R nhỏ điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C cường độ dòng điện đoạn mạch trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D cường độ dòng điện đoạn mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch 48 Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rơto quay với tốc độ 375 vòng/phút Tần số suất điện động cảm ứng mà máy phát tạo 50 Hz Số cặp cực rôto A 12 B C 16 D 49 Đặt điện áp u = U0coswt vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại cường độ dòng điện qua cuộn cảm A B C D 50 Đặt điện áp u = 220 cos100pt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm L, đoạn MB có tụ điện C Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AM điện áp hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng lệch pha dụng hai đầu đoạn mạch AM A 220 V B V C 220 V Điện áp hiệu D 110 V 51 Một động không đồng ba pha mắc theo kiểu hình nối vào mạch điện ba pha có điện áp pha UPha = 220V Cơng suất điện động 6,6 kW; hệ số công 48 suất động Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây động A 20 A B 60 A C 105 A D 35 A 52 Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 220 cm2 Khung quay với tốc độ 50 vòng/giây quanh trục đối xứng nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có véc tơ cảm ứng từ trục quay có độ lớn A 110 V vng góc với T Suất điện động cực đại khung dây B 220 V C 110 V D 220 V 53 Đặt điện áp u = 200cos100pt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm H Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt biến trở đạt cực đại, cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch A A B A C A D A 54 Đặt điên ̣ ap ́ xoay chiêu ̀ vao ̀ hai đâu ̀ đoan ̣ mach ̣ gôm ̀ điên ̣ trở thuân ̀ 40 W và tụ điên ̣ mắc nôí tiêp ́ Biêt́ điên ̣ ap ́ hai đâu ̀ đoan ̣ mach ̣ lêch ̣ pha đoan ̣ mach ̣ Dung khang ́ cua ̉ tụ điên ̣ A 40 W B so với cường độ dong ̀ điên ̣ W C 40 W D 20 W 55 Đặt điện áp u = U0cos(wt + ) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm L mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua đoạn mạch i = I0cos(wt ) (A) Tỉ số điện trở R cảm kháng cuộn cảm + A B C D 49 56 Đặt điện áp u = U0coswt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R tụ điện C mắc nối tiếp Biết điện áp hai đầu điện trở điện áp hai tụ điện có giá trị hiệu dụng Phát biểu sau sai ? A Cường độ dòng điện qua mạch trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch B Điện áp hai đầu điện trở sớm pha mạch C Cường độ dòng điện qua mạch sớm pha D Điện áp hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn so với điện áp hai đầu đoạn mạch so với điện áp hai đầu đoạn mạch 57 Đặt điện áp u = U coswt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với biến trở R Ứng với hai giá trị R1 = 20W R2 = 80 W biến trở cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 400 W Giá trị U A 400 V B 200 V C 100 V D 100 V Đề thi TN – ĐH – CĐ năm 2011 58 Đặt điện áp xoay chiều u = vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 100 W, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện A 200 W (V) Công suất tiêu thụ đoạn mạch AB B 100 W C 400 W D 300 W 59 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100pt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở 100 W, tụ điệnđiện dung F cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi Để điện áp hai đầu điện trở trễ pha AB độ tự cảm cuộn cảm so với điện áp hai đầu đoạn mạch 50 A H B H C H D H 60 Cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp máy biến áp lí tưởng có số vòng dây N1 N2 Biết N1 = 10N2 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều u= U0coswt điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở A B 61 Đặt điện áp u = U0cos(100pt - C B 0,71 62 Đặt điện áp u = cảm A C D U0 ) (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua mạch i = I0cos(100pt + A 0,50 C 1,00 ) (A) Hệ số công suất đoạn mạch D 0,86 vào hai đầu cuộn cảm có độ tự H Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là: B D 63 Phát biểu sau sai nói đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện? A Hệ số công suất đoạn mạch không B Công suất tiêu thụ đoạn mạch khác khơng C Tần số góc dòng điện lớn dung kháng đoạn mạch nhỏ D Điện áp hai tụ trễ pha so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch 51 64 Rôto máy phát điện xoay chiều pha nam châm có bốn cặp cực (4 c ực nam cực bắc) Khi rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút suất điện động máy tạo có tần số A 60 Hz B 100 Hz C 120 Hz D 50 Hz 65 Đặt điện áp u = (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Khi tần số f1 cảm kháng dung kháng đoạn mạch có giá trị W W Khi tần số f2 hệ số công suất đoạn mạch Hệ thức liên hệ f1 f2 A f2 = B f2 = C f2 = D f2 = 66 Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u1 = ; u2 = u3 = vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp cường độ dòng điện đoạn mạch có biểu thức tương ứng là: i1 = i2 = ; i3 = So sánh I I’, ta có: A I = I’ B I = C I < I’ D I > I’ 67 Một khung dây dẫn phẳng quay với tốc độ góc w quanh trục cố định nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay khung Suất điện động cảm ứng khung có biểu thức e = E 0cos(wt + ) Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ góc A 450 B 1800 C 900 D 1500 68 Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điệnđiện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt điện áp xoay chiều có tần số giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB Khi đoạn mạch AB tiêu thụ cơng suất 120 W có hệ số công suất Nếu nối tắt hai đầu tụ điện điện áp 52 hai đầu đoạn mạch AM MB có giá trị hiệu dụng lệch pha suất tiêu thụ đoạn mạch AB trường hợp A 75 W W B 160 W C 90 W , công D 180 69 Một học sinh quấn máy biến áp với dự định số vòng dây cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây cuộn thứ cấp Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu số vòng dây Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp cuộn thứ cấp để hở cuộn sơ cấp Lúc đầu tỉ số điện áp 0,43 Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây tỉ số điện áp 0,45 Bỏ qua hao phí máy biến áp Để máy biến áp dự định, học sinh phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp A 40 vòng dây B 84 vòng dây C 100 vòng dây D 60 vòng dây 70 Đặt điện áp xoay chiều u = vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điệnđiện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thấy giá trị cực đại 100 V điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 36 V Giá trị U A 80 V B 136 V C 64 V D 48 V 71 Đặt điện áp vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng A B = C = D 72 Đặt điện áp xoay chiều u = U0coswt (U0 không đổi w thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn càm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp, với CR2 < 2L Khi w = w1 w = w2 điện áp hiệu dụng hai tụ điện có giá trị Khi w = w0 điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt cực đại Hệ thức liên hệ w1, w2 w0 A w0 = (w1+ w2) B w = (w + w ) C D 53 73 Đặt điện áp xoay chiều (U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L = H tụ điệnđiện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt giá trị cực đại Giá trị cực đại A 10 W B Điện trở R W C W D 20 W 74 Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 = 40 W mắc nối tiếp với tụ điệndiện dụng , đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số khơng đổi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM MB là: công suất đoạn mạch AB A 0,86 Hệ s ố B 0,95 C 0,84 D 0,71 75 Một máy phát điện xoay chiều pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống mắc nối tiếp Suất điện động xoay chiều máy phát có tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng V Từ thông cực đại qua vòng phần ứng cuộn dây phần ứng A 71 vòng B 200 vòng C 100 vòng mWb Số vòng dây D 400 vòng 76 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L, tụ điệnđiện dung C cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tương ứng 0,25 A; 0,5 A; 0,2 A Nếu đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm ba phần tử mắc nối tiếp cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch A 0,2 A B 0,3 A C 0,15 A D 0,05 A 77 Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 0,025 m2, gồm 200 vòng dây quay với tốc độ 20 vòng/s quanh trục cố định từ trường Biết trục quay trục đối xứng nằm mặt phẳng khung vng góc với phương từ trường Suất điện động hiệu dụng xuất khung có độ lớn 222V Cảm ứng từ có độ lớn bằng: 54 A 0,50 T B 0,60 T C 0,45 T D 0,40 T 78 Khi nói hệ số cơng suất cosj đoạn mạch xoay chiều, phát biểu sau sai? A Với đoạn mạch có tụ điện có cuộn cảm cosj = B Với đoạn mạch có điện trở cosj = C Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp xảy cộng hưởng cosj = D Với đoạn mạch gồm tụ điện điện trở mắc nối tiếp < cosj < 79 Đặt điện áp u = U0coswt ( U0 w không đổi) vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điệnđiện dung điều chỉnh Khi dung kháng 100 W cơng suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại 100 W Khi dung kháng 200 W điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 100 A 100 W B 150 W V Giá trị điện trở C 160 W D 120 W Đặt điện áp u = 220 cos100pt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm bóng đèn dây tóc loại 110V – 50W mắc nối tiếp với tụ điệnđiện dung C thay đổi Điều chỉnh C để đèn sáng bình thường Độ lệch pha cường độ dòng điện điện áp hai đầu đoạn mạch lúc là: 80 A B C D 81 Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều Tần số dòng điện cuộn thứ cấp A nhỏ lớn tần số cuộn sơ cấp B tần số dòng điện cuộn sơ cấp C ln nhỏ tần số dòng điện cuộn sơ cấp D lớn tần số dòng điện cuộn sơ cấp Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp Độ lệch pha điện áp hai đầu tụ điện điện áp hai đầu đoạn mạch 82 55 A B C π D Đặt điện áp (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 150 V Hệ số công suất mạch 83 A B C D Trong máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động, suất điện động xoay chiều xuất cuộn dây stato có giá trị cực đại E0 Khi suất điện động tức thời cuộn dây suất điện động tức thời cuộn dây lại có độ lớn 84 A B C D Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy qua đoạn mạch Khoảng thời gian hai lần liên tiếp cường độ dòng điện 85 A s B s C s D s 86 Khi truyền điện có cơng suất P từ nơi phát điện xoay chiều đến nơi tiêu thụ cơng suất hao phí đường dây ∆ P Để cho cơng suất hao phí đường dây (với n > 1), nơi phát điện người ta sử dụng máy biến áp (lí tưởng) có tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp số vòng dây cuộn thứ cấp A B C n D Đáp án câu trắc nghiệm luyện tập A D D A C D D A D 10 B 11 A 12 C 13 A 14 A 15 B 16 D 17 C 18 D 19 B 20 B 21 B 22 D 23 D 24 A 25 A 26 C 27 B 28 D 29 D 30 C 31 D 32 C 33 C 34 D 35 B 36 C 37 A 38 A 39 C 40 B 41 B 42 C 43 B 44 C 45 D 46 D 47 B 48 D 49 D 450C 51 A 52 B 53 A 54 A 55 B 56 A 57 B 58 C 59 D 60 B 61 A 62 A 63 B 64 A 65 A 66 C 67 B 68 C 69 D 70 A 71 C 72 B 73 B 74 C 75 C 76 A 77 A 78 C 79 A 80 B 81 B 82 C 83 B 84 A 85 A 86 B 56 57 ... dây Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100pt - ) (V) vào hai đầu tụ điện có điện dung (F) Ở thời điểm điện áp hai đầu tụ điện 150 V cường độ dòng điện mạch A Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy... H, điện trở R = 100 W tụ điện có C F Khi mạch có dòng điện i = coswt (A) chạy qua hệ số cơng suất Xác định tần số dòng điện viết biểu thức điện áp hai đầu đoạn Cho mạch điện xoay chiều gồm điện. .. tần số dòng điện Cho mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cảm L = = H, tụ điện F mắc nối tiếp với Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều C u = 220 cos100pt (V) Xác định điện trở biến
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC DANG BT ĐIỆN XOAY CHIỀU, CÁC DANG BT ĐIỆN XOAY CHIỀU, Đại cương về dòng điện xoay chiều, Tìm các đại lượng trên đoạn mạch  xoay chiều có R, L, C, Viết biểu thức của u và i trên đoạn mạch xoay chiều, Bài toán cực trị trên đoạn mạch xoay chiều, Bài toán nhận biết các thành phần trên đoạn mạch xoay chiều, Dùng giãn đồ véc tơ để giải một số bài toán về đoạn mạch xoay chiều, Máy biến áp – Truyền tải điện năng, Máy phát điện – Động cơ điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay