Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Prime Đại Việt – Vĩnh Phúc

60 40 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 16:11

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU A. PHẦN MỞ ĐẦU1 1. Lý do chọn đề tài.1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.1 3. Mục tiêu nghiên cứu3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu .3 6. Giả thuyết nghiên cứu.4 7. Phương pháp nghiên cứu.4 8. Kết cấu khóa luận.4 B. NỘI DUNG6 Chương 1 : Cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.6 1.1.Một số khái niệm cơ bản .6 1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp.6 1.1.2. Khái niệm nguồn nhân lực.7 1.1.3. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.8 1.2.Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.8 1.2.1.Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.8 1.2.2.Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.9 1.3.Các bước của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp10 1.3.1.Xác định nhu cầu.10 1.3.2. Lập kế hoạch11 1.3.3.Tổ chức thực hiện.12 1.3.4. Đánh giá kết quả.13 1.3.5.Sử dụng nhân lực sau khi đào tạo và phát triển .13 1.4.Nội dung và hình thức của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.14 1.4.1.Nội dung của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.14 1.4.2.Hình thức của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.15 Chương 2 : Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc .19 2.1. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc .19 2.2. Thực trạng đội ngũ nhân lực của công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh phúc.23 2.3. Qúa trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc.24 2.3.1.Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.25 2.3.2.Lập kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.27 2.3.3.Tổ chức thực hiện .33 2.3.4. Đánh giá kết quả đào tạo và phát triên nguồn nhân lực.33 2.3.5. Sử dụng nhân lực sau khi đào tạo và phát triển .36 2.4. Nội dung và hình thức của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc.37 2.4.1. Nội dung của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc .37 2.4.2. Hình thức của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc.39 2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc.40 2.5.1. Yếu tố bên trong.40 2.5.2. Yếu tố bên ngoài.41 Chương 3 : Giải pháp nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc .42 3.1. Quan điểm của công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc đối với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.42 3.2. Đề xuất và khuyến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc .42 3.2.1. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc.42 3.2.2. Khuyến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc.49 KẾT LUẬN51 TÀI LIỆU THAM KHẢO52 LỜI CẢM ƠN Để khóa luận tốt nghiệp đạt kết tốt đẹp, em nhận hỗ trợ, giúp đỡ nhiều quan, tổ chức, cá nhân Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cá nhân quan tạo điều kiện giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu đề tài Trước hết em xin gửi tới quý thầy cô Khoa Tổ chức quản lý nhân lực toàn thể quý thầy cô trường Đại học Nội vụ Hà Nội lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe lời cảm ơn sâu sắc Với quan tâm, dạy dỗ, bảo tận tình chu đáo thầy cơ, đến em hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc ” Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo –TS Nguyễn Văn Tạo hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ em hồn thành tốt khóa luận thời gian qua Đồng thời em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo công ty cổ phần Prime Đại Việt – Vĩnh Phúc giúp đỡ em nhiệt tình, đặc biệt anh chị Phòng tổ chức hành tạo điều kiện thuận lợi suốt trình nghiên cứu đề tài Với điều kiện thời gian kinh nghiệm hạn chế, khóa ln khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy để em có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức để phục vụ tốt cơng tác thực tế sau Em xin chân thành cảm ơn! Vĩnh Phúc , ngày tháng 04 năm 2017 Sinh viên thực hiên Trần Thị Thu Hà MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU A PHẦN MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục tiêu nghiên cứu .3 Nhiệm vụ nghiên cứu .3 Giả thuyết nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận B NỘI DUNG Chương : Cơ sở lý luận công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.3 Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.2 Mục tiêu vai trò đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp .8 1.2.1 Mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.2.2 Vai trò đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.3 Các bước đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 10 1.3.1 Xác định nhu cầu 10 1.3.2 Lập kế hoạch 11 1.3.3.Tổ chức thực 12 1.3.4 Đánh giá kết 13 1.3.5.Sử dụng nhân lực sau đào tạo phát triển 13 1.4 Nội dung hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực .14 1.4.1 Nội dung đào tạo phát triển nguồn nhân lực 14 1.4.2 Hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực 15 Chương : Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc .19 2.1 Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc 19 2.2 Thực trạng đội ngũ nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh phúc 23 2.3 Qúa trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc 24 2.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực 25 2.3.2 Lập kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực 27 2.3.3 Tổ chức thực 33 2.3.4 Đánh giá kết đào tạo phát triên nguồn nhân lực 33 2.3.5 Sử dụng nhân lực sau đào tạo phát triển .36 2.4 Nội dung hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc 37 2.4.1 Nội dung đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc 37 2.4.2 Hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc 39 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc .40 2.5.1 Yếu tố bên 40 2.5.2 Yếu tố bên 41 Chương : Giải pháp nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc 42 3.1 Quan điểm công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 42 3.2 Đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc 42 3.2.1 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc 42 3.2.2 Khuyến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc 49 KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt NNL NLĐ DN ĐT Đầy đủ Nguồn nhân lực Người lao động Doanh nghiệp Đào tạo DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy quản lý công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc .21 Bảng 2.1 : Kết cấu lao động công ty cổ phần Prime Đại Việt – Vĩnh Phúc 24 Bảng 2.2: Nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc .26 Bảng 2.3 : Các khóa học dành cho cán lãnh đạo cấp cao công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc .29 Bảng 2.4 : Các khóa học dành cho nhân viên văn phòng thuộc phòng ban cơng ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc 30 Bảng 2.5 : Các khóa học dành cho cơng nhân trực tiếp sản xuất công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc 31 Bảng 2.6 : Kết đào tạo nguồn nhân lực mức độ đáp ứng nhu cầu đào tạo công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc giai đoạn 20142016 .34 Bảng 2.7 : Đánh giá hiệu kinh tế sau đào tạo phát triển NNL công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc 2014- 2016 35 Bảng 2.8 : Tình hình sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc 36 LỜI NÓI ĐẦU Trong thời kỳ cơng nghiệp hóa đaị hóa kinh tế phát triển vượt bậc mở nhiều hội cho Việt Nam phát triển để hòa nhập bạn bè quốc tế Tuy nhiên tạo thách thức để theo kịp thời đại Để làm điều tổ chức phải trọng đến nguồn nhân lực Nhân lực vấn đề then chốt thời đại Để q trình làm việc có hiệu đáp ứng nhu cầu thực tế việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực hoạt động thiếu phải thưc thường xuyên Xã hội ngày phát triển không học hỏi tất yếu bị lạc hậu Từ cho thấy việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực ln vấn đề mang tính cấp thiết tổ chức nói chung công ty cổ phần Prime Đại Việt – Vĩnh Phúc nói riêng Chính , q trình học tập trường Đại học Nội vụ Hà Nội, em thầy cô trường truyền đạt kiến thức, giảng hay ý nghĩa cho học tập, kiến thức bổ ích phục vụ đời sống; học bạn bè, tự học qua sách thực tế đời sống, với thời gian thực tập em nhận thầy tầm quan trọng trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực em chọn đề tài:“ Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần Prime Đại Việt – Vĩnh Phúc ” làm khóa luận tốt nghiệp Do kiến thức chuyên ngành nhiều hạn chế chưa có điều kiện tìm hiểu sâu rộng nên khóa luận khơng tránh thiếu sót , kính mong nhận ý kiến đóng góp q thầy để em có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức để phục vụ tốt cơng việc thực tế sau Em xin chân thành cảm ơn! A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác Trong nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng Chất lượng nguồn nhân lực trở thành lợi cạnh tranh chủ yếu doanh nghiệp Vì cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực coi yêu cầu nhiệm vụ nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược tổ chức Việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực không trang bị cho người lao động kỹ nghề nghiệp mà đầu tư cho họ , tạo điều kiện để họ sát cánh với tổ chức có hội thăng tiến tương lại Từ nhân viên cảm thấy quan tâm , khuyến khích tạo động lực cho họ làm việc hiệu Qua nghiên cứu tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc Em nhận thấy công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ln giữ vai trò vơ quan trọng công ty Tuy nhiên công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty chưa thực đem lại hiệu Chương trình đào tạo cơng ty nhiều bất cập , thiết bị cần cho học tập thiếu , ý thức học tập người lao động chưa cao Do , làm để nâng cao trình độ cho người lao động , tăng khả cạnh tranh DN đáp ứng kịp thời với thay đổi ? Đây lý em chọn vấn đề : “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Trong nhiều năm qua , nước ta có nhiều nghiên cứu mang tính chất hệ thống , xuất thành giáo trình , sách hay nghiên cứu lý luận đào tạo phát triển nguồn nhân lực đăng tạp chí Trong , có nhiều cơng trình nghiên cứu đạt thành cơng đáng kể Có thể dẫn chứng điển hình số nghiên cứu lý luận sau Luận án tiến sĩ “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực chun mơn kỹ thuật lĩnh vực dò tìm xử lý bom mìn vật nổ sau chiến tranh Việt Nam” năm 2009 tác giả Nguyễn Trọng Cảnh , trường Đại học Kinh tế quốc dân Luận án nghiên cứu thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật ngành đào tạo xử lý bom mìn vật nổ Việt Nam đặt bối cảnh 2000- 2008 từ góc độ quản lý , giải pháp tổ chức quản lý đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật cho ngành giai đoạn 2010-2020 Điều quan trọng tác giả đề xuất quan điểm , giải pháp cho tính chất đột phá đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật cho ngành đào tạo xử lý bom mìn vật nổ Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Luận án tiến sĩ “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên” năm 2010 tác giả Trần Sơn Hải Bằng cách tiếp cận liên ngành phương pháp luận nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực, phương pháp luận nghiên cứu phát triển ngành du lịch phương pháp luận nghiên cứu phát triển vùng khoa học vùng Luận án đề xuất hệ thống nhóm giải pháp đồng , có tính khả thi gồm nhóm giải pháp tăng cường quản lý nhà nước phát triển ngành du lịch , nhóm giải pháp hỗ trợ nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch khu vực nghiên cứu Trong , giải pháp xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực , đào tạo theo nhu cầu xã hội tăng cường liên kết bên có liên quan nội dung then chốt phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên “Đào tạo nguồn nhân lực – để khỏi ném tiền qua cửa sổ” – 2007 Business Edge Cuốn sách thảo luận vấn đề liên dụng , cán phụ trách an toàn lao động hướng dẫn kỹ lưỡng cơng tác an tồn lao động , sau quản đốc tổ trưởng hướng dẫn công việc , kèm cặp giám sát khoảng tháng  Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ Đối tượng áp dụng cán công nhân viên làm việc công ty thời gian định Đối với công nhân , nội dung đào tạo nâng cao nghiệp vụ bao gồm : +Kỹ thuật trộn nguyên liệu để sản xuất gạch ốp lát chất lượng cao +Kỹ thuật phát lỗi công đoạn + Cập nhật kiến thức , sử dụng trang thiết bị có dây truyền công nghệ Đối với cán : Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đối tượng kế tốn , tài , nhân , công nghệ thông tin , tiếng anh Phương pháp đào tạo đa dạng bao gồm đào tạo nội đào tạo từ bên Đối với công nhân , công ty tổ chức lớp học cạnh doanh nghiệp , buổi trao đổi tìm hiểu kiến thức , bồi dưỡng kiến thức , thi tay nghề …Đồng thời cơng ty tổ chức lớp học , hội thảo trao đổi kiến thức chuyên môn , kinh nghiệm , kỹ với công ty cử học lớp bồi dưỡng hay tập huán nâng cao chuyên mơn nghiệp vụ ngồi nước  Đào tạo cán quản lý Đối với cán quản lý , nội dung đào tạo bao gồm khóa học nâng cao trình độ , kỹ quản lý , điều hành doanh nghiệp , chương trình đào tạo cập nhật quy định , văn nhà nước có liên quan đến doanh nghiệp Với nội dung đào tạo này, cán quản lý thường gửi đào tạo bên ngồi cơng ty cử đào tạo nước 38 Như thấy ,nội dung phương pháp đào tạo phát triển NNL công ty đa dạng Đào tạo công việc đào tạo ngồi cơng việc kết hợp tổ chức cho nhiều đối tượng khác , đồng thời tùy vào nội dung chương trình đào tạo mà lựa chon hình thức đào tạo phù hợp 2.4.2 Hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc  Đào tạo công việc : Chủ yếu áp dụng buổi định hướng , kiến thức định hướng pháp sử dụng nhiều công nhân sản xuất trực tiếp NLĐ tuyển dụng , thử việc cơng ty Hình thức đào tạo trang bị kiến thức cho NLĐ bước đầu vào công ty , đặc biệt sinh viên tốt nghiệp làm quen với công việc , quy định chúng cơng ty , hiểu văn hóa doanh nghiệp , mối liên hệ phận với Hình thức đào tạo tốn chi phí thời gian, NLĐ nhanh quen với cơng việc , dễ tiếp thu kiến thức chủ động cho doanh nghiệp Các nội dung đào tạo thường đơn giản đòi hỏi nhiệt tình người phụ trách kèm cặp , đào tạo  Đào tạo ngồi cơng việc Với hình thức cơng ty thường tổ chức hội thảo cho NLĐ , đặc biệt mời chuyên gia giảng dạy trực tiếp Bên cạnh cơng ty cử người tham dự hội nghị , hội thảo quan đơn vị khác tổ chức Ngoài cơng ty tự mở lớp đào tạo phương pháp giảng dạy người học theo học trung tâm mà công ty liên kết Các lớp đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực khác : giao tiếp , chăm sóc khách hàng, kiến thức nghiên cứu sản xuất sản phẩm Hiện cơng ty có liên 39 kết với số quốc gia Nhật Bản , Hàn Quốc, … để đào tạo cho cán cấp cao nâng cao nghiên cứu sản xuất sản phẩm Mặc dù khóa học chiếm chi phí lớn mang lại hiệu cao 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc 2.5.1 Yếu tố bên Các yếu tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đào tạo phát triển NNL công ty Ban lãnh đạo công ty quan tâm trọng đến công tác đào tạo phát triển NNL cơng ty Điều thể việc đối tượng tham gia đào tạo tạo điều kiện thuân lợi mặt thời gian trình đào tạo nghỉ làm để học mà hưởng nguyên lương học vào buổi tối hay ngày nghỉ theo chế độ Về vấn đề tài , tùy vào hình thức Phương pháp mà cơng ty chi trả tồn chi phí cho q trình đào tạo hay NLĐ trả phần cho chương trình đào tạo Tuy nhiên phần lớn chi phí cho trình đào tạo phát triển NNL cơng ty chi trả Từ khuyến khích NLĐ tham gia đào tạo đầy đủ theo kế hoạch Tuy nhiên , hay sở vật chất công ty phục vụ cho chương trình đào tạo phát triển NNL nhiều thiếu thồn , nhiều máy móc , thiết bị bị hư hỏng Từ làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác đào tạo Đội ngũ giáo viên doanh nghiệp chưa thật tận tâm với công việc giảng dạy Đồng thời với đội ngũ giáo viên bên doanh nghiệp khơng nắm bắt tình hình thực hình nhu cầu doanh nghiệp nên công tác đào tạo phát triển NNL cơng ty nhiều hạn chế Ý thức NLĐ tham gia trình đào tạo ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác đào tạo phát triển NNL Tuy nhiên phận không nhỏ NLĐ công ty tham gia đào tạo có ý thức chưa 40 cao , tình trạng nghỉ học , muộn sớm …Từ khiến cho chất lượng NNL sau đà o tạo chưa cao 2.5.2 Yếu tố bên ngồi Nhân tố bên ngồi tác động đến cơng tác đào tạo phát triển NNL công ty : chế thị trường, khoa học cơng nghệ, sách nhà nước… Thị trường lao động ngày có cạnh tranh , cơng ty phải có sách đãi ngộ tốt có chế dộ đào tạo phát triển NNL thu hút NNL chất lượng cao Điều tác động khơng nhỏ đến chương trình đào tạo phát triển NNL công ty Là công ty chuyên sản xuất gạch ốp lát nên cạnh tranh thị trường tiêu thụ lớn, điều đòi hỏi cơng ty phải khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm với mẫu mã đa dạng Để đáp ứng u cầu cơng ty phải đầu tư máy móc tiên tiến , đại thường xuyên phải đào tạo NLĐ để họ vận hành máy móc theo kỹ thuật Trong năm gần nhà nước liên tục điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu NLĐ Theo tiền lương NLĐ tăng nhanh năm gần Vì để doanh nghiệp đứng vững trước mức chi trả tiền lương lớn cho NLĐ doanh nghiệp buộc phải đào tạo NLĐ để nâng cao suất lao động , đảm bảo mang lại lợi nhuận cho công ty 41 Chương : Giải pháp nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc 3.1 Quan điểm công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Nhận thấy tầm quan trọng công tác đào tạo phát triển NNL doanh nghiệp Vì , cơng ty Cổ phân Prime Đại Việt – Vĩnh Phúc quan tâm trọng đến công tác đào tạo phát triển NNL Theo Giám đốc công ty chia sẻ , đào tạo phát triển NNL tất yếu khách quan phát triển Khoa học – Kỹ thuật, biến đổi xã hội diễn nhanh chóng Nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có NNL chất lượng cao tồn phát triển được.Đào tạo phát triển biện pháp tích cực tăng khả thích ứng doanh nghiệp trước thay đổi môi trường, cung cấp cho doanh nghiệp nguồn vốn nhân chất lượng cao góp phần nâng cao khả cạnh tranh Có thể thấy đào tạo coi vũ khí chiến lược tổ chức nhằm nâng cao khả cạnh tranh trước đối thủ Như thấy rằng, cơng ty trọng công tác đào tạo phát triển NNL coi sống cơng ty 3.2 Đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc 3.2.1 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc  Thực tốt cơng tác phân tích nhu cầu đào tạo Xác định nhu cầu đào tạo phát triển NNL bước bước quan trọng quy trình đào tạo NNL cơng ty Vì vậy, thực hoạt động khơng tốt gây hậu khó khắc phục lãng phí 42 Qua phân tích thực trạng cho thấy , việc xác định nhu cầu đào tạo cơng ty mắc phải thiếu sót Do , thực việc xác định nhu cầu đào tạo công ty cần phải ý điều sau : Gắn đào tạo phát triển với mục tiêu ngắn hạn dài hạn cơng ty Phải phân tích mục tiêu phát triển công ty bao gồm mục tiêu ngắn hạn dài hạn, nhân tố quan trọng định nhu cầu đào tạo tổng thể, sau phân tích số lượng chất lượng nguồn nhân lực mà công ty cần có để thực phát triển mục tiêu vài năm tới, phân tích hiệu suất doanh nghiệp bao gồm giá thành lao động, sản lượng chất lượng, tỷ lệ báo hỏng, tình hình sử dụng thiết bị… Cơng ty phải chủ động, thường xun tìm khoảng cách kết công việc mong muốn kết làm việc thực tế nhân viên Áp dụng kết hợp số phương pháp để sử dụng đánh giá nhu cầu: vấn trực tiếp nhân viên, phân tích tài liệu có sẵn, trắc nghiệm kỹ thuật, thảo luận tập thể, đánh giá hiệu thành tích… Hơn , việc xác định nhu cầu đào tạo phải dựa nguyện vọng NLĐ Chính NLĐ người hiểu rõ kiến thức , kỹ thiếu sót Tại cơng ty thực việc đơn vị đăng ký nhu cầu đào tạo gửi lên ban giám đốc phê duyệt Nhưng công ty chủ động lập cho bảng hỏi điều tra việc xác định nhu cầu mang lại kết cao Bảng hỏi phát cho cán cơng nhân viên trả lời , sau gửi phòng Tổ chưc- Hành chinh tổng hợp lại , so sánh , cân nhắc với hai sở nêu Sau tổng hợp xong trình lên Ban giám đốc phê duyệt  Thực đánh giá trình thực cơng việc có hiệu Hiện , công tác đánh giá thực công việc công ty thực sơ sài , chủ yếu dựa bình bầu trưởng phòng đồng nghiệp Việc bình bầu chủ yếu phục vụ cho mục đích tính lương khen thưởng Do đánh giá kết thực công 43 việc NLĐ cách chung chung , chưa đánh giá yếu tố trình độ kỹ , thái độ làm việc Vì vậy, đánh giá trình thực công việc công ty cần lưu ý điểm sau : - Công ty cần xây dựng hệ thống tiêu đánh giá phù hợp, tiêu tiêu thức phải phản ánh kiến thức, kỹ cần phải có - Tiến hành phân chia tiêu thức thành mưc độ quy định điểm cho mức độ - Lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu phát khả người đánh giá - Sau xây dựng mẫu phiếu đánh giá gửi cho người lao động tự đánh giá quản lý trực tiếp đánh giá -Kết hợp kết người quản lý đánh giá kết tự đánh giá cá nhân người lao động để đưa kết luận cuối Về kết công ty nên đánh giá tháng lần với thời gian thấy thay đổi thực công việc người lao động  Xác định mục tiêu đào tạo cụ thể, chi tiết Những mục tiêu cụ thể định hướng cho việc triển khai đào tạo để kết thúc khóa đào tạo cơng ty đánh giá hiệu đào tạo cách rõ ràng - Đào tạo phát triển phải góp phần tăng suất lao động lên 30% để hồn thành kế hoạch sản xuất đặt - Đối với cán quản lý cơng ty nên mở nhiều khóa đào tạo kỹ kiến thức ngoại ngữ, công nghệ thông tin - Cần cao số lượng công nhân dự thi thi nâng bậc phải lên bậc, sau lên bậc phải đảm bảo hồn thành tốt cơng việc cấp bậc vừa thi Để hoàn thành mục tiêu trên, cán nhân viên phải nỗ lực nghiêm chỉnh thực hiện, lãnh đạo phải quan tâm thường xuyên, thực tốt chức quản trị nhân sự: tuyển dụng, đánh giá thực công việc, 44 phân tích cơng việc, tiền lương… Và tổ chức lao động công ty  Lựa chọn đối tượng đào tạo xác Lựa chọn đối tượng đào tạo yếu tố định đến hiệu công tác đào tạo Việc lựa chon đối tượng đào tạo xác giúp cơng ty sử dụng hiệu kinh phí, thời gian đào tạo Đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Khi lựa chọn đối tượng đào tạo cần vào nội dung sau : Phù hợp với yêu cầu đội ngũ nhân lực công ty ngắn hạn chiến lược phát triển dài hạn Đối tượng đào tạo phải phù hợp tuổi , giới tính , trình độ , kỹ ưu tiên đối tượng trẻ , có lực mong muốn phát triển lâu dài cơng ty Vì NLĐ trẻ có khả tiếp cận cách nhanh có thời gian cống hiến cho cơng ty nhiều Phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh công ty Đào tạo NNL mục đích quay lại phục vụ sản xuất kinh doanh cụ thể giai đoạn để tiến hành khác Xem xét nhu cầu nguyện vọng cá nhân người đào tạo Đối với cá nhân muốn đào tạo nâng cao tay nghề họ dược đào tạo có tinh thần học hỏi vươn lên khơng ngừng , có kết đào tạo phát triển cao có ý nghĩa thực tiến Hiệu việc tiến hành đào tạo với hoạt động công ty lâu dài Đối với mục tiêu trước mắt cơng tác đào tạo tiến hành chọn đối tượng có nhạy bén nhanh nhẹn tầm nhìn dài hạn chọn cá nhân có khả nghiên cứu sâu vấn đề thời gian dài Để lựa chọn đối tượng xác cơng ty phải dựa vào tiêu chí khách quan : +Kết đánh giá thực công việc NLĐ 45 +Nhu cầu cần phải đào tạo vị trí cơng việc +Ngành nghề mà NLĐ thực +Trình độ chun mơn mà NLĐ có +Nhu cầu cá nhân NLĐ cách phát phiếu bảng hỏi điều tra mong muốn NLĐ công tác đào tạo NNL công ty theo mẫu bảng hỏi +Ý thức trách nhiệm cá nhân Công ty nên sử dụng kết hoạt động phân tích cơng việc sử dụng hệ thống đánh giá kết làm việc NLĐ để chọn lựa Có việc lựa chọn đối tượng đào tạo xác thực phục vụ mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp  Đa dạng hóa loại hình đào tạo, chương trình đào tạo Các phương pháp áp dụng đào tạo cơng ty hạn chế, chủ yếu áp dụng phương pháp truyền thống, để đa dạng hóa loại hình đào tạo thỳ cơng ty áp dụng thêm phương pháp sau: - Tiếp tục trì phương pháp đào tạo kèm cặp bảo, phương pháp phù hợp với lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh - Với phương pháp mà cơng ty sử dụng nên mở rộng phạm vi cho cán lãnh đạo tham gia hội thảo ngồi cơng ty thơng qua mối quan hệ công ty : Hội thảo công ty khối ngành sản xuất với nhau, ví dụ : Trao đổi thêm cách đào tạo , trả lương cho khối công nhân sản xuất - Công ty cần đầu tư trang thiết bị để phục vụ công tác đào tạo theo kiểu chương trình hóa với trợ giúp máy tính Sử dụng máy tính thơng qua mạng internet phương tiện làm việc , công cụ học tập đem lại hiệu cao Công ty hướng dẫn cung cấp thêm cho học viên chương trình học thông qua tài liệu điện tử băng đĩa để cơng nhân cập nhật lượng thơng tin lớn mà tiết kiệm thời gian chi phí lại - Nên tăng cường đào tạo theo kiểu xử lý tình cho đối tượng lao 46 động trực tiếp , ví dụ : Trong buổi học giáo viên đưa tình xử lý cụ thể thực tế để thảo luận giúp cho học viên làm quen với thực tế tốt , có phương pháp xử lý linh hoạt chủ động - Công ty nên mở rộng phạm vi đào tạo đào tạo nước cử người học tập, thực tập, tham quan cơng trình lớn số nước để học hỏi kinh nghiệm - Kết hợp đào tạo cơng việc ngồi cơng việc để tiết kiệm chi phí đào tạo - Bên cạnh việc đa dạng hóa phương pháp đào tạo , công ty cần phải đa dạng hóa nội dung đào tạo Cơng ty cần áp dụng cách linh hoạt phương pháp khác để đào tạo không nên áp dụng cứng nhắc vài phương pháp định Tuy nhiên , để công tác đào tạo phát triển NNL thực có hiệu hình thức , phận làm công tác công ty cần thực tốt  Lựa chọn giáo viên đào tạo Khi tiến hành lựa chọn đội ngũ giảng viên từ nguồn nội công ty cần phải lựa chọn người có kinh nghiệm, uy tín, chun mơn nghiệp vụ, phương pháp dạy… phương pháp kèm cặp giáo viên có ảnh hưởng trực tiếp đến người học cử động tay chân, cách làm Đối với giáo viên thuê cần lựa chọn giáo viên phù hợp, thơng tin đầy đủ xác giáo viên đáng tin cậy Là người giảng dạy nhiều công ty đánh giá tốt.Trước tiến hành giảng dạy , công ty giáo viên nên có buổi trao đổi tình hình thực tế công ty , giúp giáo viên hiểu rõ cơng ty ,thuận tiện bố trí giảng dạy phù hợp Khi lựa chọn giảng viên không quan tâm đến trình độ chun mơn , kinh nghiệm giáo viên mà ý đến yếu tố sau : + Phẩm chất đạo đức : lựa chọn giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt , nhiệt tình cơng việc 47 + Sức khỏe giáo viên giảng dạy phải có sức khỏe tốt để đảm bảo cho trình giảng dạy diễn liền mạch , có hiệu  Sử dụng hiệu nguồn kinh phí cho đào tạo phát triển Chi phí đào tạo yếu tố góp phần khơng nhỏ tới hiệu cơng tác đào tạo phát triển NNL cơng ty cần phải : -Cần xác định khoản chi phí cho đào tạo cách đầy đủ để thực đào tạo khơng bị rơi vào tình trạng vượt chi hay thiếu thu Công ty cần phải công khai khoản chi phí đào tạo hàng năm -Chi phí cho khóa đào tạo vào mục tiêu lâu dài đề để tính tốn xác kinh phí đào tạo cho năm cụ thể giai đoạn cụ thể -Để nguồn kinh phí đào tạo cơng ty ổn định thực hoạt động đào tạo theo kế hoạch cơng ty cần phải lập thành quỹ tiền riêng cho công tác đào tạo phát triển NNL -Bên cạnh nguồn kinh phí nội , công ty nên thu hút nguồn tài trợ từ đối tác tổ chức ngồi nước góp vào quỹ đào tạo phát triển NNL mục tiêu hợp tác phát triển.Đồng thời mở rộng quan hệ liên kết đào tạo cần thiết để tiết kiệm chi phí  Một số giải pháp khác - Thực tốt công tác tuyển dụng : Công tác tuyển dụng đảm bảo thực nghiêm túc, cơng khách quan ứng viên tuyển vào người có kinh nghiệm, kiến thức tảng, khả tư cao, kỹ cá nhân tốt - Đào tạo gắn với khuyến khích người lao động : Kết hợp khuyến khích vật chất tinh thần cho người lao động, trợ cấp vật chất cơng ty nên có khuyến khích tinh thần như: tặng khen, tặng phẩm… cho người đạt thành tích cao q trình đào tạo - Xây dựng sách sử dụng cán bộ, công nhân viên sau đào tạo :Công ty cần có chế sử dụng lao động sau đào tạo tốt so với theo nguyên tắc người đào tạo, bố trí cho họ việc sau đào tạo, 48 bổ nhiệm người đảm bảo tiêu chuẩn có ý để thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế cá nhân ngừơi bổ nghiệm 3.2.2 Khuyến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc  Khuyến nghị công ty - Tăng cường sở vật chất kỹ thuật cho phòng ban, phân xưởng cụ thể trang thiết bị thuộc lĩnh vực hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu đào tạo, học tập cho người lao động nhằm tạo đội ngũ lao động có đầy đủ kiến thức, kỹ cần thiết hoàn thành khóa học - Cơng ty cần phải xây dựng chế thích hợp để người lao động giao lưu học hỏi phương pháp đào tạo công ty tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm - Đổi phương thức đào tạo cho phù hợp với xu hội nhập kinh tế, tăng cường dạy thực hành cho người lao động, nội dung đào tạo cần quan tâm kỹ thiết yếu phục vụ cho công việc phát huy khả cá nhân họ - Thường xuyên quan tâm đến nhu cầu cá nhân người lao động, nguyện vọng, nhu cầu vươn xa, khoản chế độ tiền lương, tuyển dụng, bổ nhiệm… để dễ dàng xác định mục tiêu cá nhân họ phát triển khả họ, khắc phục rủi ý muốn  Khuyến nghị người lao động - Người lao động cần tự nâng cao ý thức thân trình tham gia đào tạo , tránh tình trạng học mang tính chất đối phó , bắt buộc - Nếu có điều kiện mặt kinh tế cán công chức công ty đề nghị cơng ty tạo điều kiện mặt thời gian để tự học thêm nâng cao trình độ cho thân 49 50 KẾT LUẬN Con người ngày có vai trò quan trọng tổ chức Con người coi yếu tố định tồn tổ chức người hạt nhân tổ chức, định thành công hay thất bại tổ chức để tổ chức tồn phát triển liên tục Ngày số tổ chức tồn phát triển định nguồn vốn hay dây truyền công nghệ mà nguồn nhân lực định, để đảm bảo trình sản xuất hiệu quả, đội ngũ lao động cần có kiến thức chuyên môn, kỹ cần thiết Do vậy, việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực cần thiết để cung cấp nguồn nhân lực có đủ mặt đáp ứng nhu cầu sản xuất q trình hội nhập kinh tế tồn cầu, đồng thời nơi người lao động khẳng định thân, lực cá nhân Tuy nhiên việc thực công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhiều hạn chế chưa khai thác hết tiềm người lao động, báo cáo em đưa số giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty nhằm khắc phục số hạn chế tồn tại công ty 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.PGS.TS Trần Kim Dung, Quản trị nhân lực, (tái lần thứ có sửa chữa bổ sung) NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2009 2.ThS Nguyễn Vân Điềm – PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (đồng chủ biên) (2010), Giáo trình Quản trị nhân lực Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Báo cáo kết sản xuất kinh doanh công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc giai đoạn 2012- 2016 Báo cáo triển khai phương hương kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc năm 2016 Quy chế tuyển dụng , đào tạo lao động công ty cổ phần prime Đại Việt– Vĩnh Phúc năm 2015 52 ... nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc 42 3.2.1 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ. .. trung nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc Giả thuyết nghiên cứu Hiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần. .. tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc 42 3.1 Quan điểm công ty cổ phần prime Đại Việt – Vĩnh Phúc công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Prime Đại Việt – Vĩnh Phúc, Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Prime Đại Việt – Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay