THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TOÀ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ

26 20 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 16:11

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU1 PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH3 1.Giới thiệu sơ lược về Tòa án nhân dân quận Ba Đình3 2.Cơ cấu tổ chức3 3. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận5 PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ THẨM7 2.1 : Khái niệm thủ tục tố tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ; vị trí; nhiệm vụ , ý nghĩa của xét xử trong phiên tòa hình sự sơ thẩm .8 2.1.1: Khái niệm thủ tục tố tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm8 2.1.2: Vị trí của việc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự8 2.1.3: Nhiệm vụ, ý nghĩa của việc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự9 2.2 Các nguyên tắc tố tụng tại phiên toà sơ thẩm vụ án hình sự.10 2.3 Các quy định của BLTTHS năm 2003 về thủ tục tố tụng tại phiên toà hình sự sơ thẩm.10 2.3.1 Thủ tục bắt đầu phiên toà .10 2.3.2. Thủ tục xét hỏi tại phiên toà11 2.3.3. Thủ tục tranh luận tại phiên toà.11 2.3.4. Thủ tục nghị án.12 2.3.5 . Tuyên án.12 2.4. Thủ tục tố tụng tại phiên toà hình sự ở một số nước trên thế giới.12 2.5 Sự hình thành và phát triển của các quy phạm về thủ tục tố tụng tại phiên toà từ năm 1945 đến trước khi ban hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.13 2.5.1 Giai đoạn từ năm 1945 đến 197513 2.5.2 Từ năm 1959 đến trước khi ban hành Bộ lụât tố tụng hình sự năm 1988:13 2.5.3 Từ năm 1988 đến trước khi ban hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003:14 2.6 Thực tiễn áp dụng các quy định của BLTTHS năm 2003 về thủ tục tố tụng tại phiên toà hình sự sơ thẩm.14 2.6.1 Các kết quả đạt được.14 2.6.2 Những hạn chế của việc áp dụng các quy định về thủ tục tố tụng tại phiên toà hình sự sơ thẩm.15 2.6.2.1 Vi phạm các quy định về thủ tục bắt đầu phiên toà.15 2.6.2.2 Vi phạm các quy định về thủ tục xét hỏi tại phiên toà.15 2.6.2.3 Vi phạm các quy định về thủ tục tranh luận tại phiên toà.17 2.6.2.4 Vi phạm các quy định về thủ tục nghị án và tuyên án.18 PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TOÀ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ.20 3.1 Nguyên nhân của sự vi phạm các quy định về thủ tục tố tụng tại phiên toà hình sự sơ thẩm.20 3.1.1 Nguyên nhân khách quan.20 3.1.2 Nguyên nhân chủ quan.20 3.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thủ tục tố tụng tại phiên toà hình sự sơ thẩm.21 3.2.1 Yêu cầu đối với việc hoàn thiện các quy định về thủ tục tố tụng tại phiên toà hình sự sơ thẩm.21 3.2.2 Các kiến nghị về mặt lập pháp.21 3.2.2. Nâng cao trình độ năng lực cho Thẩm phán, Công tố viên, Điều tra viên và Luật sư22 KẾT LUẬN24 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT BÁO CÁO KIẾN TẬP ĐỀ TÀI: THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TOÀ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP: TỊA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH Người hướng dẫn : Sinh viên thực : Phạm ngoc anh Hệ đào tạo : Cao đẳng Khóa học : 2014- 2017 Lớp : Dịch vụ pháp lý 14A Hà Nội – 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH 1.Giới thiệu sơ lược Tòa án nhân dân quận Ba Đình 2.Cơ cấu tổ chức 3 Chức nhiệm vụ phận PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TỊA HÌNH SỰ SƠ THẨM 2.1 : Khái niệm thủ tục tố tụng phiên tòa hình sơ thẩm ; vị trí; nhiệm vụ , ý nghĩa xét xử phiên tòa hình sơ thẩm 2.1.1: Khái niệm thủ tục tố tụng phiên tòa hình sơ thẩm .8 2.1.2: Vị trí việc xét xử sơ thẩm vụ án hình 2.1.3: Nhiệm vụ, ý nghĩa việc xét xử sơ thẩm vụ án hình 2.2 Các nguyên tắc tố tụng phiên sơ thẩm vụ án hình 10 2.3 Các quy định BLTTHS năm 2003 thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm 10 2.3.1 Thủ tục bắt đầu phiên 10 2.3.2 Thủ tục xét hỏi phiên 11 2.3.3 Thủ tục tranh luận phiên 11 2.3.4 Thủ tục nghị án 12 2.3.5 Tuyên án 12 2.4 Thủ tục tố tụng phiên tồ hình số nước giới 12 2.5 Sự hình thành phát triển quy phạm thủ tục tố tụng phiên từ năm 1945 đến trước ban hành Bộ luật tố tụng hình năm 2003 13 2.5.1 Giai đoạn từ năm 1945 đến 1975 13 2.5.2 Từ năm 1959 đến trước ban hành Bộ lụât tố tụng hình năm 1988: 13 2.5.3 Từ năm 1988 đến trước ban hành Bộ luật Tố tụng hình năm 2003: 14 2.6 Thực tiễn áp dụng quy định BLTTHS năm 2003 thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm.14 2.6.1 Các kết đạt 14 2.6.2 Những hạn chế việc áp dụng quy định thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm 15 2.6.2.1 Vi phạm quy định thủ tục bắt đầu phiên 15 2.6.2.2 Vi phạm quy định thủ tục xét hỏi phiên 15 2.6.2.3 Vi phạm quy định thủ tục tranh luận phiên 17 2.6.2.4 Vi phạm quy định thủ tục nghị án tuyên án .18 PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TOÀ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 20 3.1 Nguyên nhân vi phạm quy định thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm 20 3.1.1 Nguyên nhân khách quan 20 3.1.2 Nguyên nhân chủ quan 20 3.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thủ tục tố tụng phiên hình sơ thẩm 21 3.2.1 Yêu cầu việc hoàn thiện quy định thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm 21 3.2.2 Các kiến nghị mặt lập pháp 21 3.2.2 Nâng cao trình độ lực cho Thẩm phán, Công tố viên, Điều tra viên Luật sư 22 KẾT LUẬN 24 LỜI NÓI ĐẦU Bộ luật tố tụng hình (sửa đổi) thơng qua ngày 18/11/2003 kỳ họp thứ QH khóa XI bước phát triển trình hồn thiện hệ thống pháp luật nước ta nói chung pháp luật tố tụng hình nói riêng Việc sửa đổi bổ sung Bộ luật tố tụng hình lần tiến hành tương đối đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu cải cách Tư pháp nước ta theo tinh thần Nghị số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 Bộ trị Ban chấp hành TW Đảng Nghiên cứu quy định Bộ Luật tố tụng hình (BLTTHS) năm 2003 thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm, thủ tục bắt đầu phiên tồ, thủ tục xét hỏi phiên toà, thủ tục tranh luận phiên toà, thủ tục nghị án tuyên án Tìm hiểu thực tiễn áp dụng quy định BLTTHS năm 2003 thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm nước ta nay, thấy kết đạt hạn chế tồn Trình bày ngun nhân khách quan chủ quan vi phạm quy định thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm; từ đưa số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm mặt lập pháp thi hành pháp luật, phục vụ nhiệm vụ cải cách tư pháp nước ta Với việc chọn đề tài “THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TOÀ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ.” giúp em có thêm nhiều kiến thức thực tế, khơng hiểu thêm tòa án nhân dân quy trình thủ tục xét xử vụ án hình tòa án nhân dân, mà em tiếp xúc học hỏi trực tiếp từ Tòa án nhân dân Quận Ba Đình với người giàu kinh nghiệm hiểu biết sâu rộng pháp luật Báo cáo kiến tập gồm phần : • Phần I: Tổng quan Tòa án nhân dân Quận Ba Đình • Phần II : Thực trạng hoạt động Tòa Án thủ tục tố tụng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình • Phần III : Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tố tụng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình • Lần kiến tập dịp em thử sức, áp dụng tất kiến thức sách học lớp để thể lực thực tiễn, khả ứng phó với tình huống, khẳng định thân Để học tập hồn thành báo cáo kiến tập này, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến : - Ông Trần Xuân Thắng – Thẩm phán Tòa án nhân dân Quận Ba Đình Do thời gian có hạn nên báo cáo kiến tập khơng tránh khỏi thiếu sót khiếm khuyết Kính mong bảo, đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để báo cáo kiến tập em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH 1.Giới thiệu sơ lược Tòa án nhân dân quận Ba Đình - Trụ sở tòa án nhân dân Quận Ba Đình đặt địa : 53 Phố Linh Lang , phường Cống Vị , quận Ba Đình , Hà Nội, 2.Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân Quận Ba Đình gồm: • 01 Chánh án • 02 Phó chánh án • 12 Thẩm phán • 14 Thư kí • Các chức danh khác: Kế toán, nhân viên hợp đồng … Nhiệm vụ, quyền hạn a Chánh án: Nguyễn Trường Giang • Chịu trách nhiệm phụ trách chung hoạt động quan • Phụ trách giải đơn thư khiếu nại tố cáo • Phân công thẩm phán tiến hành giải vụ án • Phân cơng cơng tác tổ chức quan • Tổ chức quán triệt, thực đạo, lãnh đạo cấp • Tổ chức rút kinh nghiệm án hủy b Phó chánh án: Lê Thị Minh Huệ , Ngơ Thị Vân • Chịu trách nhiệm trước Chánh án việc giám sát tiến độ giải án tiến độ giải án Thẩm phán thuộc phận quản lý • Xem xét tính thẳng định trước ban hành thẩm phán mà phụ trách • Báo cáo kết giải án với Chánh Án • Cho ý kiến đạo thẩm phán • Chủ động báo cáo tình hình phát sinh • Tham gia báo cáo cấp Thẩm phán có u cầu • Báo cáo hàng tháng c.Các thẩm Phán • Lập kế hoạch chi tiết ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, trình Chánh án phê duyệt • Tiến hành giải án theo kế hoạch • Báo cáo tiến độ giải án Phó chánh án • Chủ động báo cáo tình phát sinh q trình giải • Giải trình ngun nhân việc: Tạm đình chỉ, để án q hạn • Báo cáo phó chánh án phụ trách tất định trước định • Lên kế hoạch làm việc, giám sát thư ký d Các thư kí • Tiến hành tố tụng theo kế hoạch Thẩm phán • Chủ động báo cáo, tham mưu tình phát sinh trình giải vụ án • Thực nhiệm vụ khác lãnh đạo phân công Chức nhiệm vụ phận Tòa án nhân dân Quận Ba Đình gồm phận: - Bộ phận dân - Bộ phận hình - Bộ phận văn phòng - tổng hợp a Chức nhiệm vụ phận dân - Giải loại án dân sự, hành chính, nhân gia đình, kinh doanh thương mại lao động - Chuẩn bị tài liệu, thông tin liên quan đến loại án dân cho chánh án tham dự họp cấp - Báo cáo kết quả, kế hoạch giải loại án dân hàng tháng - Dự họp họp lãnh đạo phân công - Chuyển hồ sơ dân lưu trữ vào kho - Chuyển hồ sơ dân có kháng cáo, kháng nghị theo quy định pháp luật - Thực nhiệm vụ khác chánh án phân công - Tham mưu lĩnh vực dân cho Quận ủy, UBND quận Ba Đình b Chức nhiệm vụ phận hình - Tiếp nhận, tham mưu cho chánh án thụ lý làm thủ tục thụ lý theo quy định pháp luật vụ án hình - Lập, lưu, quản lý toàn sổ sách tài liệu phận hình - Làm báo cáo, thống kê liên quan đến lĩnh vực hình sự, thống kê mạng hình - Chuyển giao án, định hình theo quy định pháp luật - Chuyển hồ sơ hình lưu trữ vào kho - Chuyển hồ sơ hình có kháng cáo, kháng nghị theo quy định pháp luật - Liên hệ, thu chi án lưu động - Thực nhiệm vụ khác chánh án phân công c.Chức nhiệm vụ phận văn phòng tổng hợp - Thực hoạt động phòng hành tư pháp - Tham mưu giúp chánh án thu chi theo quy định - Quản lý, theo dõi thống kê thi hành án hình - Tham mưu cho chán án để định thi hành án hình quy định phảp luật, theo dõi thủ tục đặc xá - Miễn giảm thi hành án - Mua sắm, lý quản lý tài sản công - Theo dõi công tác Hội thẩm nhân dân - Tổng hợp báo cáo chuyển nơi theo yêu cầu - Thông báo, tham mưu cho lãnh đạo họp họp cấp - Thông báo đạo chánh án đến tồn quan - Cơng văn đi, đến - Quản lý, điều hành phận bảo vệ tạp vụ - Lưu trữ văn cấp trên, loại báo cáo, văn quan gửi nơi - Tham mưu công tác đối nội, đối ngoại quan - Lập, lưu, quản lý sổ sách lĩnh vực liên quan đến hoạt động phận - Chuẩn bị phiên tòa trụ sở quan - Chuẩn bị điều kiện phòng họp ( họp quan, kiện, lễ chào cờ hàng tháng ) - Thực nhiệm vụ tổ bảo vệ tạp vụ - Thực nhiệm vụ khác chánh án phân cơng PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỊA ÁN VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TỊA HÌNH SỰ SƠ THẨM Lí chọn đề tài Trong trình tiến hành tố tụng, giai đoạn xét xử chiếm vị trí quan trọng Bởi giai đoạn khác có đạt hiệu hay khơng có vai trò lớn cơng tác xét xử tòa Nước ta ghi nhận đảm bảo thực nghiêm ngặt nguyên tắc hai cấp xét xử xét xử sơ thẩm xét xử phúc thẩm Trong đó, xét xử sơ thầm quy định chặt chẽ từ thẩm quyền xét xử, chuẩn bị xét xử, quy định chung thủ tục tố tụng phiên tòa xét hỏi, tranh luận phiên tòa, nghị án tuyên án Xét xử sơ thẩm giai đoạn tố tụng mà đòi hỏi người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng phải tập trung trí tuệ, xử lý tình cách mau lẹ, lý lẽ đưa không đòi hỏi xác mà phải có sức thuyết phục, đồng thời lại phải tuân theo quy định pháp luật thơng qua phiên tồ đánh giá trình độ nghiệp vụ Thẩm phán, Hội thẩm, Kiểm sát viên, Luật sư người tham gia tố tụng tố tụng thác Cũng thơng qua phiên tồ mà Thẩm phán, Hội thẩm, Kiểm sát viên, Luật sư nâng cao trình độ nghiệp vụ lực công tác kỹ nghề nghiệp; thơng qua phiên tồ, người dự phiên hiểu biết thêm pháp luật, củng cố thêm lòng tin vào Tồ án Vì vậy, việc tổ chức phiên tồ sơ thẩm tốt có tác dụng to lớn không vụ án cụ thể mà có tác dụng việc nâng cao ý thức pháp luật cho công dân Xuất phát từ đòi hỏi cơng cải cách tư pháp thực trạng tổ chức, tiến hành phiên tồ hình sự, việc nghiên cứu đề tài : “THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TOÀ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ.” yêu cầu khách quan, cần thiết phương diện lý luận phương diện thực tiễn nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác xét xử, bảo đảm quyền nghĩa vụ người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng 2.1 : Khái niệm thủ tục tố tụng phiên tòa hình sơ thẩm ; vị trí; nhiệm vụ , ý nghĩa xét xử phiên tòa hình sơ thẩm 2.1.1: Khái niệm thủ tục tố tụng phiên tòa hình sơ thẩm Qúa trình tiến hành giải vụ án hình trải qua nhiều giai đoạn khác , nói việc xét xử vụ án hình đóng vai trò quan trọng Tại phiên tòa, sở chứng kiểm tra cơng khai , tòa án án xác định bị cáo có tội hay khơng có tội Nếu bị cáo người thực thi hành vi phạm tội tội tội gì,nằm chương luật hình Trên sở Cáo trạng Viện kiểm sát chuyển sang, Toà án cấp sơ thẩm lần đưa vụ án xem xét cơng khai phiên tồ Thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm hiểu trình giải vụ án theo trình tự định quy định Bộ luật tố tụng hình Tồ án có thẩm quyền sau nghiên cứu hồ sơ vụ án , lần đưa vụ án hình xem xét cơng khai phiên nhằm đưa án, định xét xử người, tội 2.1.2: Vị trí việc xét xử sơ thẩm vụ án hình Xét xử sơ thẩm vụ án hình xác định công đoạn đặc biệt quan trọng Việc xét xử sơ thẩm tiến hành quan điều tra điều tra vụ án, Viện kiểm sát truy tố bị can trước Toà Cáo trạng Trên sở hồ sơ vụ án định truy tố Viện kiểm sát chuyển sang, Toà án lần nghiên cứu để định có đưa vụ án xét xử hay khơng? Như vậy, vụ án hình lần đưa xem xét công khai phiên Tất chứng thu thập giai đoạn điều tra với chứng đưa phiên kiểm tra, xem xét cách khách quan, toàn diện, trực tiếp, cơng khai phiên tồ Nếu kết luận điều tra Cơ quan điều tra, cáo trạng Viện kiểm sát kết luận sơ vụ án án Tồ án kết luận thức cơng khai việc bị cáo có tội hay khơng có tội, có tội bị cáo phạm tội , theo quy định điều nào, khoản Bộ luật hình mức hình phạt cụ thể áp dụng bị cáo Với vị trí hoạt động trung tâm trình giải vụ án hình sự, đoạn xét xử sơ thẩm góp phần giáo dục cơng dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật , tôn trọng quy tắc sống xã hội , nâng cao ý thức đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm vi phạm pháp luật khác 2.2 Các nguyên tắc tố tụng phiên tồ sơ thẩm vụ án hình Giai đoạn xét xử phiên giai đoạn tố tụng hình Do đó, việc xét xử phiên phải tuân theo nguyên tắc tố tụng nói chung, nguyên tắc: Nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa tố tụng hình sự, tơn trọng bảo vệ quyền cơng dân, bảo đảm quyền bình đẳng công dân trước pháp luật, bảo đảm vôtư người tiến hành người tham gia tố tụng Bên cạnh đó, việc xét xử phiên tồ có nhiệm vụ , nét đặc thù so với giai đoạn tố tụng khác Vì vậy, phiên tồ xét xử vụ án hình phải tuân thủ nguyên tắc sau: Nguyên tắc thực chế độ xét xử có hội thẩm nhân dân tham gia Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa bị cáo ( Điều 11 ) Nguyên tắc Thẩm phán Hội thẩm xét xử độc lập tuân theo pháp luật ( Điều 16 ) Nguyên tắc Toà án xét xử tập thể định theo đa số (Điều 17) 5.Nguyên tắc xét xử công khai ( Điều 18 ) Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước Tồ án (Điều 19) Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa bị cáo ( Điều 11 ) Nguyên tắc xét xử trực tiếp, lời nói liên tục ( Điều 184 ) 2.3 Các quy định BLTTHS năm 2003 thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm 2.3.1 Thủ tục bắt đầu phiên Thủ tục bắt đầu phiên quy định từ điều 201 đến điều 205 BLTTHS năm 2003 Đây thủ tục có ý nghĩa quan trọng trình xét xử vụ án hình Muốn có phiên diễn quy định pháp luật, chiếm lòng tin nhân dân đòi hỏi phải có chuẩn bị tốt điều kiện cần thiết cho việc mở phiên Các điều kiện bao gồm phải đảm bảo 10 thành phần tham gia phiên đủ số lượng, người tiến hành tố tụng thực vô tư, khách quan, đủ chứng cứ, tài liệu cần xem xét trực tiếp phiên tồ bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp người tham gia tố tụng 2.3.2 Thủ tục xét hỏi phiên Việc xét hỏi phiên bước quan trọng trình xét xử Thực chất việc xét hỏi phiên tồ tiến hành điều tra cơng khai để kiểm tra lại kết mà quan điều tra Viện kiểm sát thu thập thông qua việc xét hỏi bị cáo người tham gia tố tụng, xem xét vật chứng, tài liệu nhằm làm sáng tỏ tình tiết vụ án Về trình tự xét hỏi quy định từ Điều 206 đến Điều 216 BLTTHS năm 2003 2.3.3 Thủ tục tranh luận phiên Thủ tục tranh luận phiên nhằm đảm bảo cho Viện Kiểm Sát người tham gia phiên tòa phân tích , đánh giá chứng vụ án góp phần đề biện pháp xử lí phù hơp vs pháp luật Tranh luận bắt đầu lời luận tội kiểm sát viên Trong trường hợp vụ án khởi tố theo yêu cầu người bị hại, sau kiểm sát viên trình bày lời luận tội người bị hại người đại diện hợp pháp họ trình bày lời buộc tội phiên tồ Sau đó, bị cáo người bào chữa bị cáo trình bày lời bào chữa Người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án người đại diện hợp pháp họ trình bày ý kiến để bảo vệ quyền lợi So với BLTTHS năm 1988, BLTTHS năm 2003 bổ sung điểm cho phép “ người tham gia tranh luận có quyền đáp lại ý kiến người khác” Chủ toạ phiên tồ khơng hạn chế thời gian tranh luận, tạo điều kiện cho người tham gia tranh luận trình bày hết ý kiến, có quyền cắt ý kiến khơng có liên quan đến vụ án.” Sau người tham gia tranh luận khơng trình bày thêm, chủ toạ phiên tuyên bố kết thúc tranh luận cho phép bị cáo nói lời sau 11 2.3.4 Thủ tục nghị án Khoản Điều 222 BLTTHS quy định : “ Chỉ thẩm phán hội thẩm có quyền nghị án Các thành viên Hội đồng xét xử phải giải tất vấn đề vụ án cách biểu theo đa số vấn đề Thẩm phán biểu sau Người có ý kiến thiểu số có quyền trình bày ý kiến văn đưa vào hồ sơ vụ án.” 2.3.5 Tuyên án Sau nghị án xong, Hội đồng xét xử quay trở lại phòng xử án để thực việc tuyên án người phòng xử án phải đứng dậy chủ toạ phiên thành viên khác Hội đồng xét xử đọc án Tuy nhiên, trường hợp án dài, chủ toạ phiên tồ cho phép người ngồi xuống nghe tuyên án Đối với bị cáo phải đứng nghe tồn trừ trường hợp bị cáo có vấn đề sức khoẻ có u cầu chủ toạ phiên tồ cho phép bịcáo ngồi nghe Hội đồng xét xử giải thích thêm cho bị cáo hiểu việc chấp hành án quyền kháng cáo 2.4 Thủ tục tố tụng phiên tồ hình số nước giới Trên sở nghiên cứu quy định thủ tục tố tụng phiên tồ hình số nước giới Pháp, Hoa Kỳ, Nga, Australia cho thấy pháp luật nước có quy định khác thủ tục xét xử vụ án hình Tuy nhiên, dù nước có tổ chức hệ thống tư pháp khác theo hệ thống luật lục địa hay hệ thống luật án lệ, mức độ hay mức độ khác chứa đựng yếu tố tranh tụng Đây chế tố tụng có hiệu bảo đảm cho Tồ án xác định thật khách quan vụ án, bảo đảm cơng bảo vệ quyền lợi ích bên tham gia tố tụng Một số quốc gia Hoa Kỳ, Australia áp dụng thủ tục tố tụng tranh tụng cách tuyệt đối, đề cao vai trò cơng tố viên luật sư, vai trò thẩm phán tương đối thụ động Một số quốc gia khác Pháp áp dụng tố tụng xét hỏi cómột số nội dung tố tụng tranh tụng Vấn đề đặt nghiên cứu pháp luật tố tụng nước phải phát ưu, nhược điểm hệ thống pháp luật để từđó có 12 lựa chọn phù hợp với Bên cạnh hạn chế, tố tụng xét hỏi mà áp dụng có ưu điểm định Vì vậy, khơng thể nơn nóng đột ngột chuyển hẳn từ loại hình tố tụng sang loại hình tố tụng khác Điều quan trọng phải biết tiếp nhận hạt nhân hợp lý từ mơ hình tố tụng nước nhằm đạt mục đích tìm thật cách xác với đầy đủ chúng mà tôn trọng quyền bên 2.5 Sự hình thành phát triển quy phạm thủ tục tố tụng phiên từ năm 1945 đến trước ban hành Bộ luật tố tụng hình năm 2003 2.5.1 Giai đoạn từ năm 1945 đến 1975 Trong giai đoạn từ năm 1945 đến trước ban hành Hiến pháp năm 1959, quy phạm pháp luật thủ tục tố tụng phiên hình chưa hệ thống hố văn định mà nằm rải rác sắc lệnh, Luật Thơng tư Nhìn chung, quy phạm thủ tục tố tụng phiên giai đoạn đơn giản, chung chung, chưa cụ thể 2.5.2 Từ năm 1959 đến trước ban hành Bộ lụât tố tụng hình năm 1988: Hiến pháp năm 1959 Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 1960, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960 ban hành đánh dấu bước phát triển lịch sử lập pháp nhà nước ta Lần đầu tiên, chức năng, nhiệm vụ quan tiến hành tố tụng xác định rõ ràng văn pháp luật Chức xét xử vụ án hình tách khỏi chức buộc tội, quan công tố tách khỏi Chính phủ Đây sở pháp lý để hoàn thiện bước pháp luật tố tụng nói chung thủ tục tiến hành tố tụng phiên tồ hình nói riêng Có thể nói, giai đoạn từ năm 1959 đến trước năm 1988, chưa có Bộ luật tố tụng hình thống Tuy nhiên, quy định pháp luật thủ tục tố tụng phiên tồ hình giai đoạn góp phần bảo đảm cho việc giải vụ án hình khách quan, xác, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp công dân Đặc biệt với việc ban hành 13 Bản hướng dẫn trình tự tố tụng sơ thẩm làm sở, tảng cho việc xây dựng Bộ luật tố tụng hình sau 2.5.3 Từ năm 1988 đến trước ban hành Bộ luật Tố tụng hình năm 2003: Bộ luật tố tụng hình Quốc hội nước ta thơng qua vào ngày 28/6/1988 có hiệu lực ngày 01/01/1989 Bộ luật kế thừa quy định pháp luật tố tụng trước Thủ tục tố tụng phiên tồ hình quy định phần thứ ba Bộ luật tố tụng hình Có thể nói, luật quy định tương đối đầy đủ, rõ ràng trình tự, thủ tục giải vụ án hình nói chung thủ tục giải phiên tồ nói riêng.Nhằm đáp ứng u cầu bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, kiên xử lý hành vi phạm tội đồng thời để phù hợp với Hiến pháp ban hành năm 1992, Bộ luật Hình năm 1999, BLTTS năm 1988 sửa đổi, bổ sung số điều vào năm 1990, 1992 năm 2000 Trong lần sửa đổi, bổ sung đó, quy định thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm sửa đổi theo hướng “dựa nguyên tắc không hạn chế quyền bị can, bị cáo người tham gia tố tụng khác, đồng thời bảo đảm hoạt động có hiệu quan bảo vệ pháp luật trước yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm tình hình mới” 2.6 Thực tiễn áp dụng quy định BLTTHS năm 2003 thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm 2.6.1 Các kết đạt Thực tiễn xét xử cho thấy quy định BLTTHS năm 2003 thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm nhìn chung đáp ứng yêu cầu hoạt động xét xử, góp phần nâng cao vị Toà án, bảo vệ hữu hiệu lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Thể việc hàng năm Tồ án giải tương đối nhiều vụ án, số án tồn đọng giảm đáng kể Năm 2007, tỷ lệ giải đạt 97,8% Số án, định Toà án sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có sai lầm nghiêm trọng ngày giảm Năm 2006 tỷ lệ 14 án, định bị huỷ 0,6 %, bị sửa 4,1% 2.6.2 Những hạn chế việc áp dụng quy định thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm Bên cạnh kết đạt được, hoạt động xét xử Toà án nhiều khuyết điểm, thiếu sót Nhiều phiên tồ mức độ hay mức độ khác xảy tình trạng vi phạm quy định pháp luật thủ tục tố tụng phiên 2.6.2.1 Vi phạm quy định thủ tục bắt đầu phiên Thực tiễn xét xử nhiều phiên tồ thẩm phán phân cơng chủ toạ phiên tồ thiếu kinh nghiệm xét xử nên nhiều lúng túng xử lý tình phần bắt đầu phiên tồ Có thẩm phán qn giới thiệu Hội đồng xét xử, kiểm sát viên không hỏi cước người làm chứng người tham gia tố tụng khác Một số phiên người tham gia tố tụng yêu cầu triệu tập thêm nhân chứng yêu cầu đưa xem xét thêm vật chứng Hội đồng xét xử lại yêu cầu người tham gia tố tụng phải đưa nhân chứng, tài liệu vật chứng trước phiên tồ Tồ án chấp nhận Điều trái với quy định BLTTHS mà Tồ án phải quan có trách nhiệm thu thập chứng để đánh giá trình giải vụ án Trường hợp cần thiết, Tồ án phải hỗn phiên tồ để thu thập chứng theo quy định pháp luật 2.6.2.2 Vi phạm quy định thủ tục xét hỏi phiên * Cáo trạng mà bị cáo nhận số vụ án khác với Cáo trạng mà Kiểm sát viên đọc phiên Đây vi phạm tương đối nghiêm trọng xâm phạm vào quyền cơng dân quyền bình đẳng trước Tồ án quyền bào chữa bị cáo Bị cáo quyền biết trước chứng xác định tội trạng biết bị Viện kiểm sát truy tố tội điều khoản BLHS áp dụng để thực việc bào chữa cho Do đó, Cáo trạng mà Kiểm sát viên đọc phiên phải nguyên văn với Cáo trạng mà bị cáo nhận Kiểm sát viên trình bày ý kiến bổ sung 15 cáo trạng để làm rõ nội dung Cáo trạng Trong trường hợp có thay đổi, bổ sung rút phần, toàn định truy tố thực sau xét hỏi xong, tuỳ trường hợp mà Hội đồng xét xử định Theo báo Pháp luật Tp Hồ Chí Minh, vụ kỳ án xử khơng xong Cần Thơ ngồi việc Viện kiểm sát Tồ án có nhận định khác việc bị cáo Phạm Minh Hiếu có phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý hay không, phiên xử phát sinh nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng Tại phiên Toà, bị cáo Phạm Minh Hiếu xin Tồ khơng cần phải giải thích quyền nghĩa vụ, không cần công bố Cáo trạng u cầu Tồ án chấp nhận Điều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng Tồ khơng u cầu Cơng tố viên đọc Cáo trạng đồng nghĩa với việc không truy tố, tức khơng có sở để Tồ án xét xử Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân Tp Cần Thơ kháng nghị đề nghị cấp phúc thẩm huỷ toàn án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại * Cũng liên quan đến Cáo trạng, BLTTHS quy định: “Bị cáo trình bày ý kiến Cáo trạng tình tiết vụ án Hội đồng xét xử hỏi thêm điểm mà bị cáo trình bày chưa đầy đủ có mâu thuẫn” Tuy nhiên, thực tế cho thấy chủ toạ phiên tồ để bị cáo trình bày ý kiến Cáo trạng tình tiết vụ án mà thường đặt câu hỏi bị cáo Nếu bị cáo muốn trình bày quan điểm Cáo trạng thường chủ toạ phiên tồ giải thích: “Bị cáo trả lời thẳng vào câu hỏi Tồ, vấn đề cần trình bày trình bày phần tranh luận” Điều khiến người tham gia tố tụng cảm thấy bị tước quyền mà BLTTHS cho phép họ quyền trình bày ý kiến vềbản Cáo trạng, đồng thời ý kiến bị cáo Cáo trạng sở để người có quyền xét hỏi định hướng cho câu hỏi bị cáo * Vai trò kiểm sát viên q trình xét hỏi mờ nhạt Mặc dù BLTTHS có quy định cụ thể vấn đề kiểm sát viên phải hỏi phiên song nhiều vụ án, kiểm sát viên chưa chủ động việc xét hỏi, có hỏi mang tính chất bổ sung cho câu hỏi Hội đồng xét xử Việc hỏi để chứng minh tội phạm làm sáng tỏ tình tiết vụ án 16 chủ toạ phiên thực nhiều kiểm sát viên quan niệm việc xét xử án công việc Toà án, quan điểm Viện kiểm sát thể Cáo trạng * Việc xét hỏi Hội đồng xét xử nhiều vấn đề cần phải xem xét Chính từ việc thụ động kiểm sát viên tham gia xét hỏi phiên nên Hội đồng xét xử dường trở thành người buộc tội, tự làm thay cơng việc kiểm sát viên tức xét hỏi theo hướng “đấu tranh làm cho rõ nội dung mà Cáo trạng quy kết [ 29 ] sức bảo vệ Cáo trạng cho kiểm sát viên 2.6.2.3 Vi phạm quy định thủ tục tranh luận phiên * Kiểm sát viên tham gia phiên chưa thực tốt quyền nghĩa vụ mà BLTTHS quy định cho kiểm sát viên quyền nghĩa vụ tranh luận với người bào chữa người tham gia tố tụng khác Một số kiểm sát viên chưa có nhận thức đắn bình đẳng bên tham gia tố tụng, cho người thay mặt nhà nước nên thích tranh luận với luật sư – người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo, khơng thích khơng tham gia tranh luận chí luật sư có trình độ đưa vấn đề phản bác kiểm sát viên thường tự tin, thiếu bình tĩnh, nặng lời mịêt thị người bào chữa Khơng kiểm sát viên khơng dự đốn trước vấn đề phải tranh luận, giai đoạn xét hỏi không tập trung theo dõi diễn biến mà lại chuẩn bị trước văn viết sẵn để đọc tranh luận dẫn đến tình trạng nhiều người tham gia phiên tồ có cảm giác phần luậ luận tội kiểm sát viên thoát ly khỏi diễn biến phiên Báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2008 công tác kiểm sát trước Quốc hội thừa nhận số người bị truy tố oan năm 2008 cao Có tới 50 bị cáo bị Viện kiểm sát truy tố Tồ án cấp sơ thẩm tun khơng phạm tội Trong báo cáo thẩm tra Uỷ ban tư pháp Quốc hội năm 2008 nhận định: “Chất lượng thực hành quyền công tố, đặc biệt khả tranh tụng kiểm sát viên phiên tồ hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu theo tinh thần cải cách tư pháp Một số trường hợp kiểm sát viên trách nhiệm chưa cao, chưa thu thập đầy đủ chứng buộc tội, gỡ tội, không nắm hồsơ vụ án nên buộc tội, tranh luận 17 lúng túng, thiếu thuyết phục, chí khơng bảo vệ định truy tố” * Vai trò luật sư bào chữa tham gia tranh luận chưa coi trọng Mặc dù BLTTHS năm 2003 có nhiều quy định nhằm nâng cao vai trò Luật sư phiên xét xử thực tế vai trò luật sư chưa đánh giá mức Nhiều ý kiến luật sư khơng có ý nghĩa giá trị kiểm sát viên Hội đồng xét xử, số phiên coi việc có luật sư tham gia phiên tồ bù nhìn, cho vui Ngay thân luật sư chưa thực có tinh thần trách nhiệm nhận nhiệm vụ bào chữa cho bị cáo Nhiều luật sư không nghiên cứu hồ sơ vụ án kỹ lưỡng, chí lấy bào chữa bị cáo đọc phiên tham gia bào chữa cho bị cáo khác Tham gia vào trình xét hỏi, tranh luận cách qua loa, khơng tận tâm vơí cơng việc Mặc dù trường hợp phổ biến xuất hiện tượng bị cáo nhờ người bào chữa nhằm mục đích nhờ người bào chữa “ chạy án “ hộ họ thơng thạo pháp luật quen thân với Hội đồng xét xử Theo báo cáo tổng kết năm 2006 Đoàn luật sư thành phố Hà Nội năm 2006 Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận 36 đơn thư khiếu nại bao gồm luật sư khiếu nại luật sư, khách hàng khiếu nại luật sư, Đoàn luật sư TP Hà Nội định kỷ luật 01 luật sư Đặc biệt ngày 11/3/2007 Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội định xóa tên Nguyễn Văn Đài Lê Thị Công Nhân danh sách luật sư Đoàn luật sư thành phố Hà Nội luật sư phạm tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Qua năm thực Luật luật sư thành phốHồ Chí Minh, có 22 luật sư luật sư tập bị kỷ luật, xố tên vi phạm đạo đức nghề nghiệp 2.6.2.4 Vi phạm quy định thủ tục nghị án tuyên án Trong số phiên toà, để rút ngắn thời gian tuyên án, chủ toạ phiên tồ khơng nêu lại nội dung việc phạm tội mà viện dẫn Cáo trạng công bố Điều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng lẽ Toà án quan có thẩm quyền xét xử vụ án hình Do đó, án Tồ án phải ban hành sở xem xét công khai tài liệu, chứng phiên 18 nghe ý kiến người tham gia tố tụng không đơn dựa Cáo trạng – lời luận tội kiểm sát viên 19 PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TỒ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ Hoàn thiện thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, yêu cầu tất yếu vấn đề nằm chiến lược cải cách tư pháp mà Nghị số 49/NQTW đề Vì vậy, phương hướng hoàn thiện phải gắn liền với mục tiêu phương hướng cải cách tư pháp theo Nghị số 49NQ/TW Bộ Chính trị Tuy nhiên , để nâng cao chất lượng thủ tục tố tụng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình , phải nghiên cứu nguyên nhân từ có kiến nghị để hồn thiện pháp luật Việt Nam 3.1 Nguyên nhân vi phạm quy định thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm Qua khảo sát nghiên cứu thực trạng áp dụng thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm, thấy việc quy định thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm bị vi phạm nguyên nhân sau: 3.1.1 Nguyên nhân khách quan a BLTTHS quy định nhiều nhiệm vụ, quyền hạn cho Hội đồng xét xử thực việc xét hỏi, tranh luận phiên b Nhiều văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ngành Tồ án nhân dân chậm ban hành c Số lượng thẩm phán cấp thiếu nghiêm trọng d Số lượng luật sư ít, chưa đáp ứng yêu cầu e Cơ sở vật chất thiếu 3.1.2 Nguyên nhân chủ quan a Trình độ chun mơn nghiệp vụ, lực xét xử Thẩm phán thẩm phán Toà án nhân dân địa phương hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu công tác xét xử b Trình độ kiểm sát viên tham gia phiên tồ chưa đồng đều, lực chun mơn chưa đáp ứng yêu cầu công cải cách tư pháp theo hướng nâng cao chất lượng tranh tụng 20 3.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm 3.2.1 Yêu cầu việc hoàn thiện quy định thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm Việc hồn thiện quy định pháp luật lĩnh vực phải tuân thủ yêu cầu sau: Thứ nhất, giải pháp, kiến nghị phải nhằm bảo đảm cho hoạt động tố tụng tiến hành thuận lợi mối quan hệ hài hoà với việc bảo đảm quyền tự do, dân chủ cơng dân Thứ hai, hồn thiện quy định pháp luật thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm phải khơng xa rời, ngược với mơ hình tố tụng truyền thống Việt Nam Thứ ba, Pháp luật Việt Nam chuyển sang thủ tục tố tụng tranh tụng mà cần phải kết hợp yếu tố phù hợp tố tụng tranh tụng vào tố tụng xét hỏi Thứ tư, tiếp nhận hạt nhân hợp lý tố tụng tranh tụng, khơng tuyệt đối hố vai trò xét hỏi kiểm sát viên mà phủ nhận vai trò Hội đồng xét xử 3.2.2 Các kiến nghị mặt lập pháp A, Hoàn thiện quy định pháp luật thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm Xây dựng hệ thống pháp luật từ Hiến pháp đến Luật, Pháp lệnh có liên quan đến quy định xét xử nói chung xét xử sơ thẩm nói riêng thể tính tranh tụng nhiều Các quy định Hiến pháp "Cơ quan tư pháp", quy định quyền Công dân, cần sửa đổi, bổ sung theo hướng: Nâng cao vị Tồ án, có Tồ án Cơ quan tư pháp; Hệ thống Toà án tổ chức lại thành cấp; Viện kiểm sát Cơ quan công tố; Cơ quan điều tra không nằm Bộ Công an; hoạt động điều tra huy Công tố; quan không phụ thuộc vào đơn vị hành 21 Luật Tổ chức Tồ án, Luật Tổ chức Cơng tố Luật Tổ chức Cơ quan điều tra cần cụ thể hoá quy định Hiến pháp hệ thống Toà án, hệ thống quan Công tố Công tố viên, hệ thống Cơ quan điều tra Điều tra viên * Sửa đổi quy định thủ tục xét hỏi * Sửa đổi quy định thủ tục tranh luận phiên B, Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm * Bổ sung nguyên tắc tranh tụng chương II “ Những nguyên tắc bản” * Hoàn thiện quy định liên quan đến quyền bào chữa bị can, bị cáo đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp đương xác định thật khách quan vụ án * Bỏ quy định Toà án có chức khởi tố vụ án 3.2.2 Nâng cao trình độ lực cho Thẩm phán, Cơng tố viên, Điều tra viên Luật sư Mọi thay đổi, cải cách bảo đảm tăng cường tính tranh tụng phiên toà, suy vấn đề định người Nếu trình độ, lực, kinh nghiệm nghề nghiệp đội ngũ Thẩm phán, Công tố viên, Điều tra viên Luật sư mục tiêu cải cách khơng đạt Vì vậy, việc tiêu chuẩn hoá đội ngũ cần phải tiến hành đồng với trình cải cách tư pháp theo lộ trình hợp lý - Đối với đội ngũ Thẩm phán, sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Thẩm phán, thay trước gọi Thẩm phán cấp huyện, Thẩm phán cấp tỉnh, Thẩm phán tối cao gọi Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp Thẩm phán tối cao; việc điều động Thẩm phán thuận lợi so với trước Tuy nhiên, tư duy, nhận thức, trình độ, lực kinh nghiệm cũ; việc đào tạo, bồi dưỡng cho Thẩm phán chưa có thay đổi; cần nghiên cứu bỏ hình thức xét tuyển hình thức thi tuyển, không thi tuyển vào ngạch Thẩm phán mà thi tuyển từ Thẩm phán sơ cấp lên Thẩm phán trung cấp, từ trung cấp lên Thẩm phán tối cao 22 - Đối với Công tố viên (Kiểm sát viên nay), kiến thức kiểm sát điều tra phải có kiến thức điều tra huy điều tra; lực, trình độ kinh nghiệm xét hỏi, tranh luận phiên Cũng Thẩm phán cần thi tuyển - Đối với Điều tra viên người trực tiếp thực việc điều tra tội phạm, ngồi kiến thức pháp luật cần phải giỏi nghiệp vụ điều tra, khám phá tội phạm, hiểu sử dụng thành thạo quy định Bộ luật tố tụng hình hoạt động điều tra, thu thập chứng Việc bổ nhiệm Điều tra viên phải áp dụng hình thức thi tuyển Thẩm phán Công tố viên Đối với Luật sư cần tăng số lượng, đồng thời quan tâm đến chất lượng, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thi tuyển phải bảo đảm tiêu chuẩn lực đạo đức nghề nghiệp Luật sư; chế độ miễn cho người tiến hành tố tụng (Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên đối tượng khác phải có tiêu chí cụ thể khơng phải miễn quy định nay; cần có quy định bảo vệ Luật sư hành nghề, đồng thời xử lý nghiêm minh Luật sư vi phạm pháp luật đạo đức nghề nghiệp 23 KẾT LUẬN Như vậy, tồn q trình nghiên cứu thủ tục tố tụng phiên tòa hình sơ thẩm Mặc dù nhà lập pháp quy định rõ ràng chi tiết trình tự , thủ tục , số lượng , nguyên tắc q trình xét xử sơ thẩm , có điểm khiếm khuyết định cần phải sửa đổi , bổ sung Nhằm hoàn thiện quy định pháp luật , làm cho hệ thóng tư pháp nước ta ngày có vị hệ thống quan nhà nước tạo niềm tin lòng quần chúng nhân dân 24 ... Bộ Luật tố tụng hình (BLTTHS) năm 2003 thủ tục tố tụng phiên tồ hình sơ thẩm, thủ tục bắt đầu phiên tồ, thủ tục xét hỏi phiên toà, thủ tục tranh luận phiên toà, thủ tục nghị án tuyên án Tìm hiểu... CỦA TÒA ÁN VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TỊA HÌNH SỰ SƠ THẨM 2.1 : Khái niệm thủ tục tố tụng phiên tòa hình sơ thẩm ; vị trí; nhiệm vụ , ý nghĩa xét xử phiên tòa hình sơ thẩm ... III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TOÀ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ Hồn thiện thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, yêu cầu tất yếu vấn đề nằm chiến lược cải
- Xem thêm -

Xem thêm: THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TOÀ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ, THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TOÀ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay