Tình hình triển khai và thực hiện các Quy định của Nhà nước về văn hóa công sở tại UBND huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

25 86 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 16:11

Xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế thế giới đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh đã đem đến cho các cơ quan hành chính Việt nam những thời cơ mới, đồng thời nhiều thách thức mới nảy sinh cần phải đối mặt. Để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng được một nền hành chính trong sạch, minh bạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới việc đẩy mạnh thực hiện văn hoá công sở là vấn đề quan trọng và cần thiết. Bên cạnh những mặt tích cực kéo theo sự du nhập, giao thoa giữa các nền văn hoá đã nảy sinh một số tiêu cực làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác cũng như mối quan hệ trong môi trường làm việc. Trong đó còn nhiều hạn chế thể hiện trên các phương diện về thực trạng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước vẫn chưa thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thể hiện như: gây phiền hà, sách nhiễu, hách dịch, chưa có được những kĩ năng giao tiếp cần thiết với đồng nghiệp, với nhân dân; sử dụng lãng phí thời gian làm việc, tài sản công; nhận thức của một số cán bộ, công chức chậm được đổi mới. Để cải thiện những vấn đề còn hạn chế trên Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hàng loạt các quy chế: Quy chế quản lý công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước; quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước... Với mục đích đảm bảo tính nghiêm trang và hiệu quả hoạt động của các CQHCNN; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của CBCCVC trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xuất phát từ thực trạng các CQHCNN Việt Nam và để hiểu thêm về vai trò của Văn hóa công sở trong CQHCNN cụ thể hơn tôi đi vào khảo sát “ Tình hình triển khai và thực hiện các Quy định của Nhà nước về văn hóa công sở tại UBND huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc”. MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN .1 I.PHẦN MỞ ĐẦU .2 1.Lý chọn đề tài 2.Lịch sử nghiên cứu 3.Mục tiêu nghiên cứu 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.Phương pháp nghiên cứu 6.Bố cục tiểu luận II.PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HĨA CƠNG SỞ .5 1.1.Khái niệm 1.1.1.Khái niệm văn hóa 1.1.2.Khái niệm văn hóa cơng sở 1.2.Vai trò, ý nghĩa văn hóa cơng sở quan hành nhà nước .7 1.2.1.Vai trò văn hóa cơng sở quan hành nhà nươc 1.2.2.Ý nghĩa văn hóa cơng sở quan hành nhà nước 1.3.Các quy định nhà nước văn hóa cơng sở quan hành Nhà nước .8 CHƯƠNG TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI UBND HUYỆN LẬP THẠCH .14 2.1 Khái quát UBND huyện Lập Thạch 14 2.2.Tình hình triển khai thực quy định Nhà nước văn hóa cơng sở UBND huyện Lập Thạch 14 2.3 Những kết đạt việc áp dụng quy chế văn hóa cơng sở UBND huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc 15 2.4 Những hạn chế việc thực quy chế văn hóa cơng sở .17 2.4.1.Nguyên nhân 17 CHƯƠNG GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI UBND HUYỆN LẬP THẠCH TỈNH VĨNH PHÚC 19 3.1 Tăng cường cở sở vật chất, kỹ thuật tài cho việc thực văn hố cơng sở quan 19 3.2.Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức thực văn hố cơng sở cho cán bộ, công chức, viên chức UBND huyện 19 3.3.Thường xuyên tổng kết, đánh giá thực tiễn văn hố cơng sở quan 19 3.4.Tổ chức lớp học tập huấn cho CBNV quan văn hóa cơng sở .20 KẾT LUẬN .21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBCCVC CBVC CBCC UBND HĐND QĐ-TTg CQHCNN GS CHXHCNVN Cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ, viên chức Cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân Quyết định Thủ tướng Chính phủ Cơ quan hành Nhà nước Giáo sư Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam LỜI CẢM ƠN Khơng có thành cơng mà khơng gắn liền với giúp đỡ, động viên từ người Thầy, người bạn Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến quý Thầy Cô Khoa Quản trị Văn phòng tạo điều kiện cho chúng tơi tiếp cận với môn học “ Nghi Thức Nhà Nước” Tôi xin chân thành cảm ơn giảng viên: Ths Đinh Thị Hải Yến tận tâm hướng dẫn cho qua buổi học, đặc biệt qua nghiệm thu tập nhóm giúp cho chúng tơi thực hành nghi thức, trình tự cơng việc qua buổi lễ Cảm ơn cô anh chị làm việc UBND huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc tạo điều kiện giúp cho tơi hồn thành tiểu luận Cảm ơn bạn bè giúp đỡ tơi thời gian qua Do nhiều thiếu sót q trình nghiên cứu tơi mong nhận đươc góp ý bạn để tiểu luận hoàn chỉnh hơn./ I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xu toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế giới diễn với tốc độ ngày nhanh đem đến cho quan hành Việt nam thời mới, đồng thời nhiều thách thức nảy sinh cần phải đối mặt Để góp phần thực mục tiêu xây dựng hành sạch, minh bạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn việc đẩy mạnh thực văn hố cơng sở vấn đề quan trọng cần thiết Bên cạnh mặt tích cực kéo theo du nhập, giao thoa văn hoá nảy sinh số tiêu cực làm ảnh hưởng đến hiệu công tác mối quan hệ môi trường làm việc Trong nhiều hạn chế thể phương diện thực trạng đội ngũ cán công chức, viên chức quan hành nhà nước chưa thực nêu cao tinh thần trách nhiệm công việc, thể như: gây phiền hà, sách nhiễu, hách dịch, chưa có kĩ giao tiếp cần thiết với đồng nghiệp, với nhân dân; sử dụng lãng phí thời gian làm việc, tài sản cơng; nhận thức số cán bộ, công chức chậm đổi Để cải thiện vấn đề hạn chế Thủ tướng Chính phủ ban hành hàng loạt quy chế: Quy chế quản lý công sở quan hành nhà nước; quy chế Văn hố cơng sở quan hành nhà nước Với mục đích đảm bảo tính nghiêm trang hiệu hoạt động CQHCNN; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực CBCCVC hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Xuất phát từ thực trạng CQHCNN Việt Nam để hiểu thêm vai trò Văn hóa cơng sở CQHCNN cụ thể vào khảo sát “ Tình hình triển khai thực Quy định Nhà nước văn hóa cơng sở UBND huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc” Lịch sử nghiên cứu Tình hình nghiên cứu nước: Văn hóa đề tài có nhiều tác giả hướng tới,có thể kể tới tác phẩm tác giả: GS Trần Ngọc Thêm (với Cơ sở văn hố Việt Nam (2001), Tìm sắc văn hố Việt Nam: nhìn hệ thống - loại hình (2002) ), GS Trần Quốc Vượng (Cơ sở văn hoá Việt Nam), GS Phan Ngọc (Văn hóa Việt Nam cách tiếp cận (1994), Tuy nhiên, chuyên đề "Văn hoá công sở" chưa nghiên cứu nhiều Học viện Hành Quốc gia (nay Học viện Chính trị - Hành Quốc gia) có phát hành Giáo trình Kỹ thuật tổ chức công sở (2002) dùng để giảng dạy nhà trường với tư cách môn học Đề tài nghiên cứu: “văn hóa cơng sở quan hành Nhà nước nay” tác giả Nguyễn Hoàng Linh Chi Đề tài cho nhìn cụ thể văn hóa cơng sở việc thực quy chế văn hóa cơng sở Cơ quan hành nói chung, hệ thống phương hướng, giải pháp nâng cao văn hóa cơng sở quan hành Nhà nước ta Tuy nhiên, đề tài đề cập đến văn hóa cơng chung cho quan hành Nhà nước chưa sâu vào nghiên cứu quan cụ thể Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu thực quy chế Văn hóa cơng sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” tác giả Vũ Xuân Thanh Đề tài làm bật văn hóa cơng sở sắc văn hóa riêng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu việc thực quy chế văn hóa cơng sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhều đề tài nghiên cứu văn hóa cơng sở khác nhiên đề tài tác giả không trùng lặp với đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu ngồi nước: Hiện tác giả chưa thấy có đề tài nghiên cứu đề tài mà tác giả làm Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu vấn đề chung văn hóa cơng sở : Khái niệm văn hóa, văn hóa cơng sở Vai trò văn hóa cơng sở Các quy định Nhà nước văn hóa cơng sở quan hành - Tìm hiểu, đánh giá, nhận xét tình hình triển khai thực quy định Nhà nước văn hóa cơng sở UBND huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc - Đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao văn hóa cơng sở UBND huyện Lập Thạch Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng : Tình hình triển khai thực quy định Nhà nước văn hóa cơng sở UBND huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc 4.2 Phạm vi: UBND huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc Phương pháp nghiên cứu Để thực tiểu luận này, phương pháp chung áp dụng như: phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích, tiểu luận sử dụng phương pháp cụ thể như: - Phương pháp điều tra, khảo sát: Được áp dụng khảo sát tình hình triển khai thực quy định Nhà nước văn hóa cơng sở UBND huyện Lập Thạch - Phương pháp vấn đối tượng: Được áp dụng để vấn Cán bộ, nhân viên thuộc Văn phòng UBND huyện Lập Thạch phòng ban khác quan - Phương pháp nghiên cứu phân tích tư liệu có liên quan: Được áp dụng để tìm hiểu phân tích tư liệu quan ngồi quan để đưa lập luận mang tính khoa học cao, từ đưa đánh giá, nhìn nhận cách khách quan tình hình triển khai thực quy định văn hóa cơng sở Cơ quan từ đề số giải pháp nâng cao văn hóa cơng sở UBND huyện Lập Thạch Bố cục tiểu luận Bài tiểu luận gồm chương: Chương 1: Những vấn đề chung văn hóa cơng sở Chương 2: Tình hình triển khai thực quy định Nhà nước văn hóa công sở UBND huyện Lập Thạch Chương 3: Giải pháp góp phần nâng cao văn hóa cơng sở UBND huyện Lập Thạch II PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HĨA CƠNG SỞ 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm văn hóa Ngay từ thuở bé bà mẹ ru hát ru quen thuộc chõng tre, kể câu chuyện từ lạc long quân mẹ Âu đẻ bọc trăm trứng hay chuyện Thánh gióng lớn nhanh thổi đánh đuổi giặc ngoại xâm, trò chơi ăn quan, bịt mắt bắt dê… tất kiện, âm thanh, hình ảnh Văn hóa Chính văn hóa ni dưỡng tâm hồn chúng ta, dòng suối mát lan tỏa suốt sống tuổi thơ ta Người ta dùng văn hóa để nhiều lĩnh vực như: Văn hóa ẩm thực, văn hóa ứng xử… khái niệm văn hóa hiểu theo nhiều cách khác nhiên hiểu khái niệm văn hóa sau: Văn hố hệ thống giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo, tích luỹ, lưu truyền từ hệ sang hệ khác hoạt động sản xuất, nếp suy nghĩ, cách sống tương tác người với môi trường tự nhiên xã hội Văn hố có ý nghĩa khác dân tộc khác nhau, khái niệm văn hoá bao gồm chuẩn mức, giá trị, tập quán.v.v Trên tinh thần hiểu văn hoá theo nghĩa rộng, Tổ chức văn hoá, khoa học, giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) đưa định nghĩa sau: “Văn hoá phản ánh thể cách tổng quát sống động mặt đời sống (của cá nhân cộng đồng) diễn khứ, diễn qua bao kỷ, cấu thành nên hệ thống giá trị truyền thống, thẩm mỹ lối sống mà dựa dân tộc tự khẳng định sắc riêng mình” (Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Quốc Vượng, Nxb Giáo dục, tr 23) Đặc biệt, nghiên cứu văn hố, Hồ Chí Minh viết: “Vì lẽ sinh tồn mục đích sống, lồi người sáng tạo phát minh ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, công cụ sinh hoạt hàng ngày mặc, ăn, phương thức sử dụng tồn sáng tạo phát minh tức văn hoá Văn hoá tổng hợp phương thức sinh hoạt với biểu nó, lồi người sản sinh nhằm thích ứng nhu cầu đòi hỏi sinh tồn” (Hồ Chí Minh tồn tập, in lần 2, Nxb trị quốc gia Hà Nội 1995 Tập Tr 431) 1.1.2 Khái niệm văn hóa cơng sở Từ quan niệm chung văn hóa có nhiều quan niệm khác văn hóa cơng sở.Nhìn từ góc độ chủ thể văn hóa, người ta chia văn hóa thành văn hóa cá nhân văn hóa cộng đồng C ộng đồng m ột t ập hợp người có quan hệ mật thiết với sinh hoạt vật ch ất tinh thần Công sở tổ chức đặt quản lý tr ực tiếp c Nhà n ước, có tư cách pháp nhân, pháp luật nhà nước điều chỉnh để tiến hành quản lý cơng việc có tính chun ngành ph ục v ụ l ợi ích cơng Cơng s phân biệt với tổ chức xã hội khác xét n ội dung cơng vi ệc, hình thức tổ chức Vậy văn hóa cơng sở tổng hợp hệ thống giá trị vật chất giá trị tinh thần thành viên tổ chức bảo tồn, trì phát huy từ khứ đến tại, thành trí tuệ sáng t ạo c người trải qua văn minh khác nhau, với hình thái kinh t ế – xã hội khác nhau, thể chất nhà nước sắc dân tộc quốc gia giai đoạn lịch sử định Văn hố cơng sở phận văn hố nói chung, đối tượng hướng đến văn hoá liên quan đến niềm tin cách hành động nội tổ chức công sở liên quan đến hình ảnh, diện mạo, uy tín ảnh hưởng tổ chức bên ngồi Bởi nói đến văn hố người ta thường nói đến khía cạnh tinh thần Trên thực tế, văn hố có biểu mang tính vật thể phi vật thể Từ nhận thức khái niệm văn hố cơng sở sau: Văn hố cơng sở dạng đặc thù văn hoá xã hội, pha trộn riêng biệt giá trị, niềm tin, chuẩn mực, vẻ đẹp cách hành xử hoạt động công sở, mà thành viên công sở tiếp nhận để ứng xử với nội công sở phục vụ cộng đồng với tác động hệ thống quan hệ thứ bậc mang tính quyền lực tính xã hội, tạo nên dấu ấn riêng biệt, giúp phân biệt công sở với công sở khác Văn hố cơng sở ảnh hưởng đến thành viên công sở cách trực tiếp gián tiếp Thông qua quy định thức Quy chế làm việc, văn hố cơng cụ để nhà quản lý người theo cách định Đồng thời, văn hố diện ảnh hưởng đến nếp nghĩ, nếp làm cán bộ, công chức thông qua hệ thống quy tắc xử mang tính thơng lệ, khơng thức, khơng thành văn, đơi có tính lâu bền sức ảnh hưởng mạnh mẽ cơng cụ thức Văn hố cơng sở với giá trị chuẩn mực văn hố chi phối hoạt động, quan hệ nội công sở công dân với tư cách quan quyền lực nhà nước hay quan nghiệp, dịch vụ công 1.2 Vai trò, ý nghĩa văn hóa cơng sở quan hành nhà nước 1.2.1 Vai trò văn hóa cơng sở quan hành nhà nươc Mơi trường văn hóa cơng sở tốt đẹp tạo niềm tin cán công chức với quan, với nhân dân góp phần nâng cao hiệu hoạt động cơng sở Tính tự giác cán công chức công việc đưa công sở phát triển vượt lên so với cơng sở khác Văn hố cơng sở có vai trò to lớn việc xây dựng nề nếp làm việc khoa học, kỷ cương dân chủ Đòi hỏi thành viên quan hành nhà nước phải quan tâm đến hiệu công việc chung công sở, giúp cho cán bộ, công chức tự nhìn lại, đánh giá mình, chống lại biểu thiếu văn hố như: tham ơ, móc ngoặc, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, hội Bên cạnh đó, yếu tố văn hố giúp cho thành viên công sở phải tôn trọng kỷ luật, danh dự cơng sở, quan hệ thân ái, đồn kết, hợp tác nghiệp chung cơng sở Văn hóa cơng sở có kế thừa tiếp thu có chọn lọc tính văn hóa từ bên bên ngồi cơng sở, từ q khứ đến tương lai chừng mực giúp cơng sở tạo nên chuẩn mực Hướng cán công chức đến giá trị chung, tôn trọng nguyên tắc, quy tắc chuẩn mực văn hóa cơng sở Đó làm cho cán cơng chức hồn thiện Vai trò văn hóa cơng sở mục tiêu phát triển, có vai trò quan trọng lẻ, người sáng tạo ra, chi phối toàn hoạt động người, hoạt động sản xuất nhằm cung cấp lượng tinh thần cho người, làm cho người ngày hoàn thiện 1.2.2 Ý nghĩa văn hóa cơng sở quan hành nhà nước Có ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt, thể đến chất lượng,hiệu xử lý giải công việc, xây dựng lề lối làm việc khoa học đội ngủ cán bộ, công chức nhằm góp phần vào q trình cải cách hành nhà nước Khơi dậy, phát huy nhân lực, tạo nét văn hóa riêng cho cơng sở, có đồng thuận chung cá nhân tổ, nhóm nói riêng tồn tổ chức nói chung Nâng cao hiệu làm việc cho nhân viên, mặt khác tạo nên bầu khơng khí làm việc khoa học, công minh, tránh để thành viên tổ chức nghi kị, không phục cấp trên, khiếu kiện… Ngăn nắp công việc tạo môi trường làm việc sẽ, tạo nhu cầu cho nhân viên, tập thể, hoạt động giao lưu cá nhân, tổ, nhóm với với mục tiêu tăng cường hợp tác, trao đổi sáng kiến, kinh nghiệm…để hoàn thành nhiệm vụ chức tổ chức Qua đó, tạo hội để thành viên khẳng định vị thăng tiến tổ chức 1.3 Các quy định nhà nước văn hóa cơng sở quan hành Nhà nước Ngày 02/8/2007, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 129/2007/QĐTTg ban hành Quy chế văn hóa cơng sở CQHCNN Quy chế quy định trang phục, giao tiếp ứng xử cán bộ, công chức, viên chức thi hành nhiệm vụ, trí cơng sở quan hành Nhà nước bao gồm: Bộ, quan ngang Bộ, quan cơng vụ thuộc Chính phủ ủy ban nhân dân cấp Căn vào Quy chế Thủ tướng ban hành quan Trung ương đến địa phương ban hành Quy chế văn hóa áp dụng vào quan hành chính, đơn vị Luật Tiếp cơng dân Quốc hội CHXHCNVN khoá XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013 Luật tiếp công dân với nội dung quy định trách nhiệm tiếp công dân, quyền nghĩa vụ người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân trụ sở tiếp dân, địa điểm tiếp công dân quan, tổ chức, đơn vị điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp cơng dân Trong quy định cụ thể việc tiếp công dân quan cấp trung ương, địa phương CQHCNN Ngồi ra, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 việc hướng dẫn Luật tiếp cơng dân 2013, có hiệu lực ngày 15/8/2014 Nghị định quy định chi tiết việc tiếp cơng dân quan thuộc Chính phủ, đơn vị nghiệp công lập; nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Ban Tiếp công dân, việc bố trí sở vật chất Trụ sở tiếp công dân; quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân Trụ sở tiếp công dân; việc bố trí sở vật chất địa điểm tiếp công dân; điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân - Quy định việc hát Quốc ca: Khi cử quốc ca, người phải bỏ mũ, đứng nghiêm, đứng nhìn vào Quốc kỳ… Khi kỷ niệm ngày Quốc tế lao động cử quốc ca khai mạc cử quốc tế ca bế mạc - Quy định thời làm việc: Mùa hè ngày 16 tháng đến ngày 15 tháng 10 hàng năm, mùa đông 16 tháng 10 đến ngày 15 tháng năm sau - Quy định quản lý sử dụng trụ sở làm việc: Bên ngồi cổng cơng sở phải gắn biển tên địa quan; niêm yết công khai Quy chế nội quan cổng quan phận thường trực quan để CBCC VC quan khách đến liên hệ cơng tác biết chấp hành; có đồ thể rõ khối nhà, phòng làm việc, phận công cộng, kỹ thuật, phục vụ đặt vị trí thuận lợi phục vụ cho công tác điều hành phục vụ khách đến liên hệ công tác Công sở quan hành nhà nước phải có phận thường trực quan làm việc 24/24 để bảo vệ, giữ gìn trật tự an ninh quan; có trang thiết bị phòng chống cháy, nổ phải kiểm tra định kỳ đảm bảo yêu cầu xử lý có cố xảy - Quy định trí cơng sở : Các quan niêm yết công khai Quy chế nội quan cổng quan phận thường trực quan để CBCC VC quan khách đến liên hệ cơng tác biết chấp hành; có đồ thể rõ khối nhà, phòng làm việc, phận công cộng, kỹ thuật, phục vụ đặt vị trí thuận lợi phục vụ cho cơng tác điều hành phục vụ khách đến liên hệ công tác - Quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc: Quy hoạch cơng sở quan hành nhà nước cấp thực theo nguyên tắc tập trung phải đáp ứng yêu cầu : phù hợp với chức năng, nhiệm vụ yêu cầu sử dụng, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng, miền đất nước Đồng thời, phải khắc phục tình trạng phân tán, manh mún, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, quan, tổ chức giao dịch thực chủ trương, sách pháp luật Nhà nước tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ CBCC nâng cao hiệu lực hiệu công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phục vụ nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá hội nhập đất nước - Quy định quy tắc ứng xử CBCCVC: Để thống giao tiếp ứng xử CBCCVC quan hệ CQNN, Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử CBCCVC làm việc 10 máy quyền địa phương Quy tắc quy định chuẩn mực xử CBCCVC làm việc máy quyền địa phương thi hành nhiệm vụ, công vụ, quan hệ xã hội; trách nhiệm CBCCVC quan, đơn vị có thẩm quyền việc thực xử lý vi phạm - Trong hoạt động công vụ: Quy chế quy định giao tiếp hành chính, CBCC, VC phải mặc trang phục quy định chung quy định ngành, lĩnh vực; phải đeo thẻ công chức theo quy định; phải đeo phù hiệu lĩnh vực pháp luật quy định; phải giữ uy tín, danh dự cho quan, đơn vị, lãnh đạo đồng nghiệp Trong giao tiếp công sở với cơng dân, CBCC, VC phải có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh Khi giao dịch trực tiếp, văn hành qua phương tiện thơng tin (điện thoại, thư tín, qua mạng ) phải bảo đảm thông tin trao đổi nội dung công việc mà quan, đơn vị, tổ chức công dân cần hướng dẫn, trả lời CBCC, VC lãnh đạo quản lý, điều hành hoạt động quan, đơn vị phải nắm bắt kịp thời tâm lý CBCCVC, phát huy dân chủ, tạo điều kiện học tập phát huy sáng kiến, tôn trọng tạo niềm tin, bảo vệ danh dự CBCCVC bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không thật Trong quan hệ đồng nghiệp CBCCVC phải chân thành, nhiệt tình bảo đảm đồn kết; phối hợp góp ý q trình thực nhiệm vụ, cơng vụ để công việc giải nhanh hiệu Các hành vi bị cấm: mạo danh, mượn danh, trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm, che giấu, bưng bít làm sai lệch nội dung phản ảnh, không từ chối yêu cầu pháp luật - Trong quan hệ xã hội: CBCCVC tham gia hoạt động xã hội thể văn minh, lịch giao tiếp, ứng xử, trang phục để người dân tin yêu Ngoài quy định chế độ chi tiêu theo quy định Bộ Tài chính, số quy định nghiêm cấm tổ chức, cá nhân sử dụng tiền, tài sản Nhà nước, tập thể … để thưởng, biếu, tặng, cho tổ chức, cá nhân hình thức khơng chế độ quy định Nhà nước trường hợp nào, dịp lễ, ngày Tết, ngày kỷ niệm thành lập, tổng kết mừng cơng, 11 đón nhận danh hiệu Nhà nước - Quy định thực kỷ luật, kỷ cương hành chính: Theo văn đạo gần Thủ tướng Chính phủ, CBCCVC phải chấp hành sử dụng có hiệu thời làm việc theo quy định pháp luật, nội quy, quy định quan, tổ chức, đơn vị; không sử dụng thời làm việc vào việc riêng; không muộn, sớm, không chơi games làm việc; không uống rượu, bia trước, làm việc, kể vào bữa ăn hai ca ngày làm việc ngày trực; phải có mặt cơng sở theo hành theo quy định cụ thể quan, tổ chức, đơn vị - Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ôtô: Các CQNN không bán, trao đổi, tặng, cho tổ chức, cá nhân không sử dụng xe ôtô xe ôtô vào việc riêng không quan có thẩm quyền cho phép Trên sở đó, ngày 13 tháng 11 năm 2008 Quốc hội khố 12 thơng qua Luật số 22 ban hành Luật cán bộ, công chức Luật quy định: - Quản lý CBCC phải tuân theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm công việc phân công, phân cấp rõ người sử dụng, đáng giá, phân loại CBCC dựa phẩm chất trị, đạo đức lực thi hành công vụ Thực bình đẳng giới - CBCC thi hành cơng vụ phải chấp hành định cấp Khi thi hành công vụ, CBCC phải mang phù hiệu thẻ cơng chức, có tác phong lịch sự, giữ gìn uy tín, danh dự quan, tổ chức, đơn vị đồng nghiệp; không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân - CBCC người đứng đầu có trách nhiệm tổ chức thực quy định pháp luật dân chủ sở, văn hố cơng sở quan, tổ chức, đơn vị; xử lý kịp thời nghiêm minh CBCC thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, có thái độ quan liêu, cửa quyền, hách dịch Để Luật Cán bộ, công chức vào sống, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010; ngày 20 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 365/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch triển khai thực 12 Luật Cán bộ, cơng chức, kèm theo phụ lục công việc cần làm thời gian triển khai, hoàn thành nội dung Luật Cán bộ, công chức quy định Trên sở pháp luật quan trọng cho việc ban hành thực quy chế văn hố cơng sở CQHCNN Đó khơng đòi hỏi tất yếu q trình cải cách hành nhà nước mà cần thiết để chấn chỉnh tiến tới loại bỏ nhiêu khê, trì trệ tồn tư tưởng phận CBCCVC Việc ban hành quy chế văn hố cơng sở phù hợp với Hiến pháp quan điểm Đảng công tác cán môi trường làm việc; đồng thời thể ý chí, nguyện vọng nhân dân hành phục vụ nhân dân, xứng đáng cơng bộc dân, đảm bảo pháp lý cao việc thực quyền làm chủ nhân dân Sự đời quy chế văn hố cơng sở thể tính pháp quyền, góp phần để Nhà nước quản lý xã hội pháp luật, theo chủ trương, đường lối Đảng Hiến Pháp 2013 quy định 13 CHƯƠNG TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI UBND HUYỆN LẬP THẠCH 2.1 Khái quát UBND huyện Lập Thạch UBND huyện HĐND cấp bầu ra, quan chấp hành pháp luật HĐND, CQHCNN địa phương, chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND cấp quan quản lý nhà nước cấp Quyết định, thị tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực văn UBND huyện thực chức quản lý nhà nước địa bàn huyện; chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hành địa phương; đảm bảo cho máy hành vận hành thông suốt Tổ chức đạo việc thi hành Hiến Pháp, Luật, văn quan Nhà nước cấp trên, đạo hoạt động UBND cấp trực tiếp Thực việc quản lý địa giới hành chính, xây dựng đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới hành địa phương thơng qua để trình lên cấp xem xét 2.2.Tình hình triển khai thực quy định Nhà nước văn hóa cơng sở UBND huyện Lập Thạch Thực Quy chế văn hố cơng sở CQHCNN Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng năm 2007, có hiệu lực từ ngày 05 tháng năm 2007 Chấp hành tốt theo Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 việc hướng dẫn Luật tiếp cơng dân 2013, có hiệu lực ngày 15/8/2014 Chính phủ Luật cán bộ, cơng chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 Quốc hội khoá 12 Lãnh đạo UBND huyện nhận thức : Văn hóa cơng sở vơ quan trọng đặc biệt văn hóa ứng xử giao tiếp Là yếu tố phản ánh trình độ văn hóa quan, tổ chức, cá nhận Trình độ văn hóa thước đo đặc biệt để đánh giá giá trị cá nhân hay cộng đồng Dưới đạo hướng dẫn chu đáo Lãnh đạo UBND huyện (, Ban hành quy chế, 14 họp,nội quy quan, triển khai nghi thức Nhà nước văn hóa cơng sở) tinh thần triển khai rộng rãi, nhiệt tình thực Quy định Nhà nước văn hóa cơng sở tập thể cán bộ, nhân viên Lãnh đạo Trưởng phòng, ban quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt Quy chế đến cán bộ, nhân viên, đề cao ý thức gương mẫu chấp hành CBNV khơng nên khơng thể có “trường hợp ngoại lệ” đứng bên bên quy định quan có thẩm quyền ban hành Một tồn tượng dẫn đến việc lâu dần thành thói quen, quy định ban hành “ hình thức”, tính hiệu lực khơng cao, bị xử phạt nghiêm khắc, cắt thi đua khen thưởng Các quy định nhà nước Văn hóa cơng sở cụ thể việc áp dụng Quy chế văn hóa cơng sở CQHCNN ban hành kèm theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 02 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ triển khai quan đạt kết hạn chế sau: 2.3 Những kết đạt việc áp dụng quy chế văn hóa cơng sở UBND huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc Về trang phục, lễ phục: CBNV quan thực theo quy định đề Đối với nữ áo mi quần tây, zip áo mi.Đối với nam giới quần tây, áo mi Đầu tóc gọn gàng đến quan Lễ phục : nữ áo dài màu vàng, Nam mi trắng, quần tây, áo vest Về đeo thẻ : Quy chế quy định CBNV làm nhiệm vụ phải đeo thẻ CBNV UBND huyện Lâp Thạch chấp hành nghiêm túc Thẻ CBNV phải có tên quan, ảnh, họ tên, chức danh, số hiệu CBNV Đeo thẻ công chức - cách thể tác phong làm việc người công chức, viên chức nhà nước nếp sống văn hố cơng sở Đối với nội dung quy định Giao tiếp ứng xử: Trong giao tiếp ứng xử CBNV có thái độ lịch sự, tôn trọng Ngôn ngữ giao tiếp rõ ràng, mạch lạc, khơng nói tục, nói tiếng lóng, qt nạt - Trong giao tiếp ứng xử với nhân dân: Nhã nhặn, lắng nghe ý kiến , giải 15 thích rõ ràng, cụ thể quy định liên quan đến giải cơng việc, khơng có thái độ hách dịch , gây khó khăn, phiền hà thực nhiệm vụ - Đối với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức, viên chức xưng tên, quan, đơn vị nơi công tác, trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc, không ngắt điện thoại đột ngột… Bài trí khn viên cơng sở qn triệt đến quan nghiêm túc thực tạo không gian làm việc khang trang, sạnh đẹp Khơng thu phí gửi giao thông khách đến liên hệ công tác UBND huyện đồ quan, biển dẫn; cử cán hướng dẫn dân làm thủ tục Phong cách làm việc: CBNV UBND huyện tạo cho phong cách làm việc phù hợp với văn hóa cơng sở, không làm việc theo kiểu “nước đến chân nhảy” Công việc cần phải lên kế hoạch cụ thể Làm việc có mục tiêu rõ ràng tiêu chí quan trọng tạo nên phong cách làm việc cán công chức Chào hỏi nơi công sở: Cha ông ta dạy: “Lời chào cao hơn mâm cỗ” Nguyên tắc chào hỏi nơi công sở quan triển khai áp dụng đưa lại vuii vẻ thõa mái làm việc: Khi gặp cơng sở nam chào nữ trước, cấp chào cấp trên, người tuổi chào người lớn tuổi hơn, người đến chào người đến trước, người từ vào chào người phòng làm việc Thời gian làm việc: Chấp hành thời gian làm việc theo quy định Nhà Nước : Thời gian làm việc buổi sáng 8h-11h30; buổi chiều từ 13h30- 17h Các hành vi bị cấm: Hút thuốc phòng làm việc; Sử dụng đồ uống có cồn cơng sở Trừ trường hợp đồng ý lãnh đạo quan vào dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao; Quảng cáo thương mại công sở Đến nay, quan có biển cấm hút thuốc, tự giác thực thể rõ phòng làm việc trở nên sẽ, không ảnh hưởng đến người xung quanh chấm dứt tình trạng chén trà, điếu thuốc 16 đầu làm việc gây lãng phí thời gian làm việc nhà nước 2.4 Những hạn chế việc thực quy chế văn hóa cơng sở Sau năm triển khai thực bên cạnh kết đạt tượng vi phạm quy chế ; Quy chế ban hành chưa tổ chức triển khai thực cách triệt để: - Còn tồn tượng số cán công chức sử dụng ngôn ngữ giao tiếp với nhân dân không rõ ràng , đặc biệt việc giải thích, hướng dẫn cụ thể với quy định liên quan tới công việc - Quy chế quy định rõ ràng CBNV phải đeo thẻ ghi rõ họ tên, chức vụ, quan nhiều cán công chức chưa có thói quen đeo thẻ - Vẫn tồn số CBNV trễ làm việc từ 10-15 phút - Một số CBNV chơi game làm việc, xưng hô kiểu xuồng sã ( chú- mày, chú- anh, ông – tôi) - Một số CBNV tác phong làm việc trì trệ, chưa giải kịp thời cho người dân 2.4.1 Nguyên nhân - Sự thiên xúc cảm lý trí, mềm dẻo linh hoạt ứng xử hàng ngày dẫn tới hành động khơng ngun tắc, tuỳ tiện; thái độ kín đáo, tế nhị, - Việc coi trọng tình nghĩa q mức dẫn tới thiếu dứt khoát vi phạm nguyên tắc xử lý công việc, liên quan đến công tác cán bộ, đồng thời cách giao tiếp thân mật, suồng sã (xưng hô kiểu chú- mày, chú- anh, ông- tôi) - Do ảnh hưởng hành quan liêu, bao cấp nên phận CBNV khơng thấy tầm quan trọng văn hố cơng sở mà chủ yếu dựa thói quen, nếp nghĩ cũ lỗi thời, lạc hậu - Sự bùng nổ thông tin cách mạng khoa học công nghệ mang lại Intenet, phim ảnh, truyền hình - Trang bị chưa đầy đủ sở, vật chất phục vụ giám sát trình thực 17 thi công vụ cán bộ, công chức như: phương tiện phục vụ công tác, hệ thống camera tự động lắp đặt nơi làm việc thường xuyên tiếp xúc với nhân dân - Chưa có quy định chế độ khen thưởng, kỷ luật việc thực văn hố cơng sở, chẳng hạn đưa mức khen thưởng vật chất thực tốt văn hố cơng sở, kèm theo khen thưởng tinh thần tặng giấy khen, khen, xếp loại bình xét thi đua, xem xét việc quy hoạch, bổ nhiệm cán 18 CHƯƠNG GIẢI PHÁP GĨP PHẦN NÂNG CAO VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI UBND HUYỆN LẬP THẠCH TỈNH VĨNH PHÚC 3.1 Tăng cường cở sở vật chất, kỹ thuật tài cho việc thực văn hố cơng sở quan Căn vào tình hình thực tế quan, cần dự kiến kinh phí đầu tư trang bị sở vật chất công sở Lắp đặt hệ thống camera tự động phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân Xây dựng tiêu chí định mức khen thưởng, kỷ luật vật chất q trình thực văn hố cơng sở thực việc khen thưởng vật chất cán bộ, công chức thực tốt văn hố cơng sở thái độ vui vẻ niềm nở, nhiệt tình tiếp dân; phát kịp thời ngăn chặn hành vi nhũng nhiễu, đòi hối lộ đồng nghiệp kích thích hưng phấn thực thi công vụ, tạo phong trào thi đua cá nhân, tập thể với tập thể khác quan 3.2 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức thực văn hố cơng sở cho cán bộ, cơng chức, viên chức UBND huyện Việc ban hành pháp luật cần thiết để tạo hành lang pháp lý chủ thể thực để văn quy phạm pháp luật nói chung Quy chế văn hố cơng sở nói riêng phát huy hiệu quả, thực vào sống cơng tác tun truyền, phổ biến, giáo dục ý thức thực pháp luật giải pháp quan trọng UBND huyện cần xây dựng hồn thiện quy chế văn hố cơng sở, quy tắc ứng xử riêng sở cụ thể hoá quy định pháp luật văn hố cơng sở Luật Cán bộ, cơng chức năm 2008 Trong trình xây dựng quy chế cần ý đến số nội dung lấy ý kiến rộng rãi CBNV quan dự thảo quy chế 3.3 Thường xuyên tổng kết, đánh giá thực tiễn văn hố cơng sở quan Định kỳ hàng quý đơn vị, phòng ban quan phải có báo cáo 19 kết đánh giá việc thực quy chế văn hố cơng sở đơn vị, phòng ban dựa số liệu cụ thể, khách quan qua xác định khó khăn, hạn chế q trình triển khai tổ chức thực hiện; nêu gương, khen thưởng nhân, tổ chức thực tốt có sáng kiến hay cần nhân rộng; có hình thức kỷ luật cá nhân, tổ chức không thực thực chưa tốt 3.4 Tổ chức lớp học tập huấn cho CBNV quan văn hóa cơng sở Cử CBNV tham gia buổi hội thảo, chun đề văn hóa cơng sở ngồi quan Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lãnh đạo nhân viên tầm quan văn hóa cơng sở 3.5 Tăng cường lãnh đạo Đảng chương trình cải hành nhà nước nói chung văn hố cơng sở nói riêng Tiếp tục thực có hiệu nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam cải cách hành Xác định tầm quan trọng cải cách hành chính, giai đoạn - Thực quan điểm “ Đảng lãnh đạo Nhà nước quản lý để đảm bảo quyền làm chủ nhân dân Cán bộ, đảng viên vừa người lãnh đạo, vừa công bộc nhân dân” 20 KẾT LUẬN Qua việc tìm hiểu tình hình triển khai thực quy định Nhà nước văn hóa công sở UBND huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc cho nhìn rõ nét vấn đề văn hóa cơng sở, hiểu rõ quy định Nhà nước văn hóa cơng sở Cũng tình hình triển khai, thực văn hóa cơng sở UBND huyện Những kết đạt hạn chế tồn đưa giải pháp cụ thể nhằm thực có hiệu văn hố cơng sở Tơi hi vọng không UBND huyện Lập Thạch mà CQHCNN ngày thực tốt hơn, nghiêm chỉnh quy định Nhà nước văn hóa cơng sở Đó thành đóng góp vào thành cơng kế hoạch cải cách hành nhà nước nay, tiến tới xây dựng hành chuyên nghiệp, đại, phù hợp với nhu cầu đổi đất nước xu hội nhập phát triển nhân loại./ 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Bộ Tài (2007), “Văn hố cơng sở giao tiếp hành chính”, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Chính phủ, (2010), “Nghị định 24/2010/NĐ-CP” ngày 15 tháng 03 năm 2010 “quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý cơng chức” - Chính phủ, (2014), “Nghị định 64/2014/NĐ-CP” ngày 26 tháng năm 2014 “ban hành hướng dẫn Luật Tiếp công dân” - Chính phủ, (2007), ” Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg” ngày 02 tháng năm 2007” ban hành quy chế văn hóa cơng sở quan hành nhà nước - GS Trần Ngọc Thêm, “ Cơ sở văn hóa Việt Nam”,(2001) - GS Trần Quốc Vượng, “ Cơ sở văn hóa Việt Nam”, Nxb giáo dục - Nguyễn Hồng Linh Chi, (2014), “ Văn hóa cơng sở quan hành nhà nước” 22 ... khai thực quy định Nhà nước văn hóa cơng sở UBND huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc cho nhìn rõ nét vấn đề văn hóa cơng sở, hiểu rõ quy định Nhà nước văn hóa cơng sở Cũng tình hình triển khai, thực văn. .. cơng sở Vai trò văn hóa cơng sở Các quy định Nhà nước văn hóa cơng sở quan hành - Tìm hiểu, đánh giá, nhận xét tình hình triển khai thực quy định Nhà nước văn hóa cơng sở UBND huyện Lập Thạch tỉnh. .. 2013 quy định 13 CHƯƠNG TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI UBND HUYỆN LẬP THẠCH 2.1 Khái quát UBND huyện Lập Thạch UBND huyện HĐND cấp bầu ra, quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình triển khai và thực hiện các Quy định của Nhà nước về văn hóa công sở tại UBND huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc, Tình hình triển khai và thực hiện các Quy định của Nhà nước về văn hóa công sở tại UBND huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc, CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ, CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI UBND HUYỆN LẬP THẠCH, CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI UBND HUYỆN LẬP THẠCH TỈNH VĨNH PHÚC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay