Tình hình triển khai thực hiện các quy định về văn hóa công sở của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Công ty xăng dầu Tuyên Quang

62 30 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 16:11

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT A. LỜI MỞ ĐẦU1 B. NỘI DUNG4 Chương I: Tổng quan về văn hóa công sở và những quy định về văn hóa công sở tại các cơ quan Nhà nước4 1.1Văn hóa công sở4 1.1.1Khái niệm về văn hóa công sở4 1.1.2Yếu tố cấu thành Văn hóa công sở6 1.1.3Biểu hiện của Văn hóa công sở8 1.1.4Vai trò của văn hóa công sở9 1.2Những quy định về văn hóa công sở tại các cơ quan Nhà nước10 Chương II: Tình hình triển khai, thực hiện các quy định về văn hóa công sở của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Công ty xăng dầu Tuyên Quang11 11 2.1 Tình hình triển khai, thực hiện các quy định về văn hóa công sở của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam11 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam11 2.1.1.1 Vài nét về sự hình thành và phát triển11 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học & Công nghệ12 2.1.2 Tình hình triển khai thực hiện quy định về văn hóa công sở tại Bộ KH& CN Việt Nam24 2.1.2.1 Trang phục, giao tiếp và ứng xử của Cán bộ công chức viên chức24 2.1.2.2 Bài trí công sở27 2.1.2.3 Quy chế làm việc và việc thực hiện quy chế làm việc27 2.1.2.4 Thời gian làm việc và sử dụng thời gian làm việc28 2.1.2.5 Môi trường làm việc29 2.1.2.6 Các hành vi bị cấm29 2.2 Tình hình triển khai, thực hiện các quy định về văn hóa công sở của Công ty xăng dầu Tuyên Quang.30 2.2.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty xăng dầu Tuyên Quang30 2.2.1.1 Vài nét về sự hình thành và phát triển30 2.2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Công ty xăng dầu Petrolimex Tuyên Quang.31 2.2.2 Tình hình triển khai thực hiện quy định về văn hóa công sở tại Công ty xăng dầu Tuyên Quang35 2.2.2.1 Trang phục, giao tiếp và ứng xử của Cán bộ công chức viên chức35 2.2.2.2 Bài trí công sở37 2.2.2.3 Quy chế làm việc và việc thực hiện quy chế làm việc38 2.2.2.4 Thời gian làm việc và sử dụng thời gian làm việc38 2.2.2.5 Môi trường làm việc39 2.2.2.6 Các hành vi bị cấm39 Chương III : Nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện quy định về văn hóa công sở tại Bộ Khoa học & Công nghệ và Công ty xăng dầu Tuyên Quang40 3.1 Ưu nhược điểm của việc thực hiện quy định về văn hóa công sở tại Bộ KH& CN Việt Nam40 3.1.1 Ưu điểm40 3.1.2 Nhược điểm41 3.2 Ưu nhược điểm của việc thực hiện quy định về văn hóa công sở tại Công ty xăng dầu Tuyên Quang42 3.2.1 Ưu điểm42 3.2.2 Nhược điểm42 Chương IV: Những giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm trong việc thực hiện Văn hóa công sở tại Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Công ty xăng dầu Tuyên Quang44 4.1 Những giải pháp để phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Văn hóa công sở tại Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.44 4.2 Những giải pháp khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Văn hóa công sở tại Công ty xăng dầu Tuyên Quang46 C. KẾT LUẬN48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO49 PHỤ LỤC50 Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT A LỜI MỞ ĐẦU .1 B NỘI DUNG Chương I: Tổng quan văn hóa cơng sở quy định văn hóa cơng sở quan Nhà nước 1.1 Văn hóa cơng sở 1.1.1 Khái niệm văn hóa cơng sở 1.1.2 Yếu tố cấu thành Văn hóa cơng sở 1.1.3 Biểu Văn hóa cơng sở 1.1.4 Vai trò văn hóa công sở 1.2 Những quy định văn hóa cơng sở quan Nhà nước 10 Chương II: Tình hình triển khai, thực quy định văn hóa cơng sở Bộ Khoa học Cơng nghệ Việt Nam Công ty xăng dầu Tuyên Quang 11 .11 2.1 Tình hình triển khai, thực quy định văn hóa cơng sở Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam 11 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam .11 2.1.1.1 Vài nét hình thành phát triển .11 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Khoa học & Công nghệ .12 2.1.2 Tình hình triển khai thực quy định văn hóa cơng sở Bộ KH& CN Việt Nam .24 2.1.2.1 Trang phục, giao tiếp ứng xử Cán cơng chức viên chức .24 2.1.2.2 Bài trí cơng sở 27 2.1.2.3 Quy chế làm việc việc thực quy chế làm việc 27 2.1.2.4 Thời gian làm việc sử dụng thời gian làm việc 28 2.1.2.5 Môi trường làm việc 29 2.1.2.6 Các hành vi bị cấm 29 2.2 Tình hình triển khai, thực quy định văn hóa cơng sở Công ty xăng dầu Tuyên Quang 30 2.2.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Công ty xăng dầu Tuyên Quang 30 Nguyễn Thị Hòa Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước 2.2.1.1 Vài nét hình thành phát triển .30 2.2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Công ty xăng dầu Petrolimex Tuyên Quang .31 2.2.2 Tình hình triển khai thực quy định văn hóa cơng sở Cơng ty xăng dầu Tuyên Quang .35 2.2.2.1 Trang phục, giao tiếp ứng xử Cán công chức viên chức .35 2.2.2.2 Bài trí cơng sở 37 2.2.2.3 Quy chế làm việc việc thực quy chế làm việc 38 2.2.2.4 Thời gian làm việc sử dụng thời gian làm việc 38 2.2.2.5 Môi trường làm việc 39 2.2.2.6 Các hành vi bị cấm 39 Chương III : Nhận xét, đánh giá tình hình thực quy định văn hóa cơng sở Bộ Khoa học & Công nghệ Công ty xăng dầu Tuyên Quang 40 3.1 Ưu nhược điểm việc thực quy định văn hóa cơng sở Bộ KH& CN Việt Nam .40 3.1.1 Ưu điểm 40 3.1.2 Nhược điểm 41 3.2 Ưu nhược điểm việc thực quy định văn hóa cơng sở Cơng ty xăng dầu Tuyên Quang 42 3.2.1 Ưu điểm 42 3.2.2 Nhược điểm 42 Chương IV: Những giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm việc thực Văn hóa cơng sở Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam Công ty xăng dầu Tuyên Quang .44 4.1 Những giải pháp để phát huy ưu điểm khắc phục hạn chế việc thực Văn hóa cơng sở Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam .44 4.2 Những giải pháp khắc phục hạn chế việc thực Văn hóa cơng sở Công ty xăng dầu Tuyên Quang .46 C KẾT LUẬN 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .49 PHỤ LỤC 50 Nguyễn Thị Hòa Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Nguyễn Thị Hòa Chữ viết tắt XHCN Bộ KH& CN BHXH BHYT CBCNVC Nghĩa Xã hội chủ nghĩa Bộ Khoa học Công nghệ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Cán cơng nhân viên chức Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước A LỜI MỞ ĐẦU Cơng sở hành Nhà nước nơi diễn hoạt động cơng vụ có tính chất đặc thù quan máy Nhà nước, nơi thực hoạt động mang tính “phục vụ” rõ nét Theo đó, văn hóa cơng sở trở thành nhu cầu khách quan, nội dung quan trọng nhằm cải cách hành chính, xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân, dân Thực đường lối đổi Đảng Nhà nước, kinh tế nước ta chuyển từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng XHCN, công sở không đơn quan Nhà nước mà có cơng sở Công ty, doanh nghiệp tư nhân nước, nước ngồi tổ chức nước ngồi Văn hóa cơng sở đa dạng hơn, phong phú hơn, đại hơn, đòi hỏi văn hóa cơng sở hành Nhà nước phải mang tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc Văn hố nơi công sở đạo đức, phẩm chất cán bộ, công nhân viên chức thực thi nhiệm vụ mà thể trình độ văn hố người Để bảo đảm tính trang nghiêm hiệu hoạt động quan hành nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế văn hóa công sở gồm chương 16 điều Điều khẳng định mạnh mẽ văn hố cơng sở có vai trò to lớn việc xây dựng nề nếp làm việc khoa học, kỷ cương dân chủ Bên cạnh đó, yếu tố văn hố giúp cho thành viên công sở phải tôn trọng kỷ luật, danh dự công sở, quan hệ thân ái, đồn kết, hợp tác nghiệp chung công sở Giúp khơi dậy, phát huy lực, sáng tạo cá nhân; tạo bầu khơng khí làm việc thân thiện, văn minh; cải thiện hình ảnh cơng chức cơng sở hành mắt cơng dân Tuy nhiên, tình hình thực văn hóa nơi cơng sở có lúc, có nơi chưa cơng sở hành nhà nước nghiêm túc thực Qua phương tiện thông tin đại chúng kênh thơng tin khác thấy có tượng có cán bộ, cơng chức cửa quyền, hách dịch, làm việc thiếu trách nhiệm, không khoa học chí nói thiếu văn hóa, “nhậu Nguyễn Thị Hòa 1Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước nhẹt”, hút thuốc, đánh bài… quan hành Nhà Nước Nhận thấy vai trò, tầm quan trọng văn hóa cơng sở xây dựng hành chính đại chuyên nghiệp nước ta đặc biệt to lớn, em chọn đề tài: “Nhận xét đánh giá tình hình triển khai thực quy định Nhà nước Văn hóa cơng sở số quan hành Nhà nước” để làm báo cáo thu hoạch môn Nghi thức Nhà nước * Mục tiêu, đối tượng, phương pháp nghiên cứu - Mục tiêu: ●Tìm hiểu tình hình việc triển khai thực quy định Nhà nước văn hóa cơng sở quan Nhà nước ● Đánh giá tình hình triển khai quy định Văn hóa cơng sở quan Nhà nước ●Đưa giải pháp đề xuất ý kiến để cải thiện tình hình triển khai quy định Văn hóa công sở quan Nhà nước - Đối tượng: ● Văn hóa cơng sở quan ● Tác động Văn hóa cơng sở đến Cơ quan tổ chức - Phương pháp nghiên cứu: ●Một là, quan sát hoạt động thực tiễn công việc, đối chiếu lý luận thực tiễn để đánh giá hoạt động văn hóa cơng sở Cơ quan tổ chức ●Hai là, dựa vào tài liệu, quy chế, quy định để phân tích, thống kê rút giải pháp mang tính khả thi * Bố cục tiểu luận: gồm chương Chương I: Tổng quan Văn hóa cơng sởvà quy định văn hóa cơng sở quan Nhà nước Chương II: Tình hình triển khai, thực quy định văn hóa công sở Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam Công ty xăng dầu Tuyên Quang Chương III: Nhận xét, đánh giá tình hình thực quy định văn hóa cơng sở Bộ Khoa học & Công nghệ Công ty xăng dầu Tuyên Quang Nguyễn Thị Hòa 2Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước Chương IV : Những giải pháp khắc nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm việc thực Văn hóa cơng sở Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam Công ty xăng dầu Tuyên Quang Do thời gian việc nghiên cứu chưa đầy đủ, viết em nhiều thiếu sót, mong giúp đỡ thầy cô để tiểu luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn.! Nguyễn Thị Hòa 3Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước B NỘI DUNG Chương I: Tổng quan văn hóa cơng sở quy định văn hóa cơng sở quan Nhà nước 1.1 Văn hóa cơng sở 1.1.1 Khái niệm văn hóa cơng sở Để hiểu khái niệm văn hóa cơng sở trước hết ta cần tìm hiểu khái niệm văn hóa cơng sở Văn hóa khái niệm mang nội hàm rộng với nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến mặt đời sống vật chất tinh thần người Với cách tiếp cận văn hoá theo nghĩa rộng, UNESCO đưa định nghĩa sau: Văn hoá phản ánh thể cách tổng quát sống động mặt đời sống (của cá nhân cộng đồng) diễn khứ, diễn qua bao kỷ, cấu thành nên hệ thống giá trị truyền thống, thẩm mỹ lối sống mà dựa dân tộc tự khẳng định sắc riêng Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa “Vì lẽ sinh tồn mục đích sống, lồi người sáng tạo phát minh ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, công cụ sinh hoạt hàng ngày mặc, ăn, phương thức sử dụng toàn sáng tạo phát minh tức văn hố.” Văn hóa tồn sáng tạo người tích lũy q trình hoạt động thực tiễn xã hội, đúc kết thàh giá trị chuẩn mực xã hội, biểu qua vốn di sản văn hóa ứng xử Văn hóa ứng xử văn hóa cộng đồng người Theo từ điển tiếng Việt văn hố có năm nghĩa: Một là, tổng thể nói chung giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo trình lịch sử; Hai là, hoạt động người nhằm thoả mãn nhu cầu đời sống tinh thần- nói cách tổng quát; Ba là, tri thức, kiến thức khoa học; Bốn là, trình độ cao sinh hoạt văn hoá xã hội, biểu văn minh; Năm là, văn hoá thời kỳ lịch sử cổ xưa xác định sở tổng thể Nguyễn Thị Hòa 4Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước di vật tìm thấy có đặc điểm giống Như vậy, ta tiếp cận khái niệm văn hóa với nghĩa hệ thống giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo, tích luỹ, lưu truyền từ hệ sang hệ khác hoạt động sản xuất, nếp suy nghĩ, cách sống tương tác người với môi trường tự nhiên xã hội Văn hố có ý nghĩa khác dân tộc khác nhau, khái niệm văn hoá bao gồm chuẩn mức, giá trị, tập quán.v.v Hay nói ngắn gọn hơn, văn hóa tồn sáng tạo người tích lũy trình hoạt động thực tiễn xã hội, đúc kết thàh giá trị chuẩn mực xã hội, biểu qua vốn di sản văn hóa ứng xử Văn hóa ứng xử văn hóa cộng đồng người Với ý nghĩa đó, văn hố có mặt hoạt động sản xuất vật chất sản xuất tinh thần người, quan hệ ứng xử xã hội hay thái độ thiên nhiên Công sở - nơi cán bộ, công chức, viên chức làm việc, để thực nghĩa vụ quyền nhà nước giao phó Do vậy, cơng sở ln có quy chế, quy định riêng nhằm để ngưòi tuân thủ, thực hiện, tạo nên thống cơng việc, ý chí hành động Nói đến cơng sở nói đến văn minh cơng sở, nói đến nếp sống, đến ý thức lĩnh sống cán bộ, công chức, viên chức Công sở nơi tập thể cán bộ, công chức, viên chức lao động, suy nghĩ để hồn thành chức năng, cơng việc giao Cơng sở tổ chức đặt quản lý trực tiếp nhà nước để tiến hành công việc chuyên ngành nhà nước Công sở tổ chức thực chế điều hành, kiểm sốt cơng việc hành chính, nơi soạn thảo văn để thực công vụ, đảm bảo thông tin cho hoạt động máy quản lý nhà nước, nơi phối hợp hoạt động thực nhiệm vụ nhà nước giao Là nơi tiếp nhận yêu cầu, đề nghị, khiếu nại cơng dân Do đó, cơng sở phận hợp thành tất yếu thiết chế máy quản lý nhà nước Văn hố cơng sở hệ thống chuẩn mực, quy tắc, giá trị hình thành trình hoạt động công sở, tạo nên niềm tin giá trị thái độ cán bộ, công chức, viên chức làm việc công sở, ảnh hưởng đến cách làm việc công sở hiệu hoạt động công sở Xây dựng văn Nguyễn Thị Hòa 5Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước hố cơng sở xây dựng nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương dân chủ, đòi hỏi nhà lãnh đạo, quản lý cán bộ, công chức, viên chức quan phải quan tâm đến hiệu hoạt động chung quan Muốn cán phải tôn trọng kỷ luật quan, phải ý đến danh dự quan cư xử với người, đoàn kết hợp tác nguyên tắc chung, chống lại bệnh quan liêu, hách dịch, hội Văn hóa cơng sở biểu thông qua quy chế, quy định, nội quy, điều lệ hoạt động có tính chất bắt buộc cán bộ, công chức, viên chức thực hiện, việc chuyển từ chỗ bắt buộc sang chỗ tự giác thực hiện, đồng thời thể thơng qua mối quan hệ qua lại cán bộ, công chức, viên chức công sở, chặt chẽ hay lỏng lẻo, đoàn kết hay cục bộ… 1.1.2 Yếu tố cấu thành Văn hóa cơng sở Văn hóa cơng sở cấu thành từ yếu tố sau: Thứ nhất, yếu tố hình thành hệ thống giá trị văn hóa cơng sở Đó yếu tố truyền thống, đại, trình độ học vấn, trình độ văn minh, giá trị cấu trúc, giá trị chức giá trị vật chất Các giá trị bộc lộ thức hay khơng thức như: thành viên công sở phải biết cư xử với nhau, làm giờ, tôn trọng nhân cách đời tư đồng nghiệp, đem lại hiệu giao tiếp hành cao Có thể nói văn hóa tảng tinh thần hoạt động cơng sở, biểu sức mạnh tiềm tàng lĩnh thành viên công sở Thứ hai, giá trị truyền thống đại Tất hoạt động lưu truyền từ lịch sử công sở lưu giữ tồn đến ngày tạo giá trị văn hóa mang tính truyền thống Tuy nhiên văn hóa cơng sở khơng phải bất biến, phát triển thích ứng với hồn cảnh mơi trường, mang giá trị đại Thứ ba, trình độ học vấn trình độ văn minh Trình độ học vấn yếu tố cần đủ cấu thành nên văn hóa cơng sở Trình độ học vấn chìa khóa để người bước vào văn hóa tiên tiến Khơng ngừng nâng cao trình độ học vấn giúp cho người vươn tới đỉnh cao sáng tạo, góp phần ni Nguyễn Thị Hòa 6Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước dưỡng người phát triển tồn diện Còn trình độ văn minh đánh dấu thời kỳ phát triển lịch sử Thế giới trải qua ba giai đoạn lớn văn minh nhân loại: văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp văn minh trí tuệ Nền văn minh nơng nghiệp xuất với xuất văn minh lúa nước; văn minh công nghiệp xuất có đời máy nước James Watl; văn minh trí tuệ xuất “công nhân cổ cồn” xuất hiện, lúc robot thay cho sức lao động người Con người giải phóng sức lao động chân tay, bước vào đỉnh cao khoa học công nghệ, chiếm lĩnh tri thức, làm chủ tri thức, lấy tri thức cải tạo điều kiện tự nhiên, xã hội người Vai trò văn hóa phát huy gắn liền với văn minh hoạt động công sở Thứ tư, giá trị Chân - Thiện - Mỹ Một yếu tố cấu thành văn hóa cơng sở thể tảng mang tính nhân - giá trị “Chân”, biểu ba khía cạnh là: giá trị đúng, chân lý; giá trị tảng quy phạm đạo đức, quy phạm pháp luật; giá trị tri thức khoa học Vai trò văn hóa thể tảng mang tính nhân (cái Thiện), giá trị “Thiện” biểu khía cạnh: giá trị lương tâm; giá trị đạo đức; giá trị của tốt Sự vô cảm, thiếu “cái tâm” hoạt động công vụ giá trị “cái thiện” người “Cái Mỹ” thường gắn với giá trị vật chất hành động cụ thể thực tiễn hoạt động công sở Văn hóa thẩm mỹ cơng sở vấn đề đem đến hiệu lực hiệu cao hoạt động công sở Cái đẹp thể qua phong thái, cử chỉ, hành vi, sắc thái tình cảm người thừa hành cơng vụ, đồng thời đẹp thể văn hóa cơng sở minh bạch, lịch sự, trang trọng Chân - Thiện - Mỹ qua thời gian sàng lọc, nâng niu giá trị tốt đẹp đọng lại thời đại, văn minh, quốc gia, dân tộc đặc biệt người, đem lại giá trị tốt đẹp cho người Nguyễn Thị Hòa 7Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước quy chế cách cụ thể, chi tiết, rõ ràng phải phù hợp với điều kiện quan, tổ chức để người phấn đấu; cần có quy định thưởng, phạt mức cán công chức làm tốt chưa tốt Xây dựng công sở văn minh hướng đúng, có tính tất yếu song cần vào thực chất khơng nên dừng lại hình thức, chạy theo thành tích Quy chế văn hóa cơng sở khơng thể đạt kết cao biết hô hiệu quy định bỏ Vì vậy, ngồi việc thường xuyên giáo dục nâng cao văn hóa cho đối tượng giao tiếp cơng sở cần phải tăng cường chế kiểm tra, giám sát cán lãnh đạo, đồng thời phải biết quan tâm đến ý kiến người dân có tham gia vào lĩnh vực phụ trách để có điều chỉnh kịp thời Ba là, Phải có thống nhận thức chung, xem thực văn hóa cơng sở phần nhiệm vụ cải cách hành cán cơng chức cần nhận thức cơng việc phục vụ nhân dân, người nộp thuế trả lương cho Các ngành, cấp phải nghiêm túc kiểm điểm hạn chế, thiếu sót nơi cơng sở quan, đơn vị, kể cách trí cơng sở, giao tiếp, ứng xử cán bộ, công chức, cần phải thấy hạn chế, thiếu sót cản trở tiến trình đổi hội nhập kinh tế đất nước chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Bốn tổ chức khóa tập huấn cho cán công chức viên chức văn hóa cơng sở quan Năm Cần có biện pháp tác động để công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm công việc, tổ chức cần thiết lập chế biểu dương phê bình kịp thời công chức thực tốt chưa tốt nhiệm vụ phân công, đồng thời cần cương việc chống lại biểu tiêu cực bè phái, chia rẽ nội bộ, cửa quyền, hách dịch, cục địa phương, đố kỵ, kìm hãm, trù úm… đồng nghiệp Sáu xây dựng bầu khơng làm việc Xây dựng gìn giữ bầu khơng khí làm việc nơi cơng sở điều quan trọng Khơng thể có cơng sở văn hóa Nguyễn Thị Hòa 45Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước nội tồn căng thẳng, soi xét lẫn nhau; cấp nghi ngờ cấp trên, cấp đề phòng cấp dưới… Khơng thể văn hóa, cán bộ, cơng chức làm việc để đến tháng nhận lương, ngồi khơng quan tâm đến vấn đề khác Con người rơ-bốt biết nói, mà người thực thể xã hội với mối quan hệ cảm xúc đa dạng, phức tạp Vì vậy, cơng sở “công xưởng” mà môi trường xã hội thu nhỏ, cán bộ, cơng chức với tích cực mình, họ tạo nên bầu khơng khí làm việc cơng sở Nếu khơng khí làm việc cởi mở, tin tưởng lẫn khơi nguồn sáng tạo thành viên ngược lại, bầu khơng khí nặng nề, căng thẳng rào cản hoạt động công sở 4.2 Những giải pháp khắc phục hạn chế việc thực Văn hóa cơng sở Công ty xăng dầu Tuyên Quang Một : Tun truyền nâng cao nhận thức văn hóa cơng sở cho cán lãnh đạo, đội ngũ cán công chức nhân dân Hai là: Các quan cơng sở cần ban hành quy chế văn hóa với nội dung cụ thể, rõ ràng mang tính khả thi cao; có cam kết thực phòng ban, đơn vị trực thuộc; có kiểm tra, tổng kết, đánh giá định kỳ Ba là, Phải có thống nhận thức chung, xem thực văn hóa cơng sở phần nhiệm vụ cải cách hành cán cơng chức cần nhận thức cơng việc phục vụ nhân dân, người nộp thuế trả lương cho Bốn làCần có biện pháp tác động để công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm công việc, tổ chức cần thiết lập chế biểu dương phê bình kịp thời cơng chức thực tốt chưa tốt nhiệm vụ phân công, đồng thời cần cương việc chống lại biểu tiêu cực bè phái, chia rẽ nội bộ, cửa quyền, hách dịch, cục địa phương, đố kỵ, kìm hãm, trù úm… đồng nghiệp Năm làxây dựng bầu không làm việc thoải mái, vui vẻ công sở làm taưng khả sáng tạo công việc Sáu trang thiết bị văn phòng Các trang thiết bị văn phòng đóng Nguyễn Thị Hòa 46Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu hoạt động văn phòng cần phải trang bị đầy đủ trang thiết bị đại thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa, thay trang thiết bị cũ Bảy : Mơ hình văn phòng đại Cần thay đổi mơ hình văn phòng truyền thống với hạn chế định có ảnh hưởng lớn đến chất lượng cơng việc mơ hình văn phòng đại, đáp ứng nhu cầu xã hội quan tổ chức Văn phòng đại khơng đơn giản chỗ ngồi để làm việc, thiết kế văn phòng làm việc đại khơng u cầu phải tiện dụng mà phải đáp ứng hiệu thẩm mỹ thể tinh thần làm việc quan tổ chức Các mơ hình văn phòng đại như: Mơ hình văn phòng xanh, văn phòng điện tử, văn phòng mở, văn phòng khơng bút Tóm lại, để nâng cao hiệu thực Quy chế Văn hóa cơng sở, tạo nét văn hóa riêng cho quan nhà nước, đòi hỏi phải thực nhiều giải pháp đồng bộ, có đồng thuận cố gắng tinh thần tự giác cán công chức, viên chức người lao động Việc hồn thiện nâng cao văn hóa cơng sở quan nhà nước có ý nghĩa tầm quan trọng to lớn, góp phần nâng cao chất lượng hiệu xử lý, giải công việc, xây dựng lề lối làm việc khoa học đội ngũ cán công chức, viên chức, đồng thời góp phần đẩy nhanh q trình cải cách hành Nguyễn Thị Hòa 47Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước C KẾT LUẬN Trong thời kì ngày nay, văn hóa cơng sở với vai trò vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển cơng sở, vậy, việc bảo vệ phát huy giá trị văn hoá công sở nhiệm vụ nhà nước mà nhiệm vụ cán bộ, cơng chức, viên chức cơng việc Việc xây dựng nâng cao văn hố cơng sở góp phần tạo mơi trường làm việc chun nghiệp, văn minh, lịch sự, hiệu Mơi trường văn hóa công sở tốt đẹp tạo niềm tin cán công chức với quan, với nhân dân góp phần nâng cao hiệu hoạt động cơng sở, đáp ứng mục tiêu nhà nước dân, dân dân Việc thực có hiệu quy chế văn hóa cơng sở góp phần xây dựng hành chuyên nghiệp, đại, minh bạch vững mạnh… Để nâng cao văn hoá công sở, cần tập trung vào giải pháp: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục mục đích, ý nghĩa, u cầu văn hố cơng sở cho đội ngũ cán công nhân viên chức quan, đơn vị địa bàn quận; phát động phong trào, vận động xây dựng văn hố cơng sở xem văn hố cơng sở tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, hiệu hoạt động công sở; xây dựng quy chế, tiêu chí chuẩn mực quan, đơn vị… Thơng qua việc làm đề tài này, thân em có dịp vận dụng kiến thức lý luận kiến thức học trường vào thực tiễn Đây sở để sau hồn thành khóa học trở địa phương cơng tác, em vận dụng vào thực tế đơn vị góp phần với quyền địa phương tham gia vào hoạt động quản lý Nhà nước sở Vì thời gian, trình độ vốn kiến thức có hạn chế định nên tiểu luận em khơng tránh khỏi có thiếu sót, mang tính chủ quan nhận định, đánh đề xuất giải pháp Chính vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp Giảng viên mơn để Tiểu luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Nguyễn Thị Hòa 48Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Học viện trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2012), Khoa học hành (tập 2), NXB Chính trị - Hành Quyết định số 129 /2007/QĐ-TTg Ngày 02 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ) (2008), Quy chế Văn hố cơng sở quan hành nhà nước Giáo trình mơn Nghi thức nhà nước Ts Lưu Kiến Thanh- NXB Thống kê vào 3/2003 Nguyễn Thị Hòa 49Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: HÌNH ẢNH TRỤ SỞ CHÍNH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ VIỆT NAM Nguyễn Thị Hòa 50Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước PHỤ LỤC 2: HÌNH ẢNH TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CƠNG TY XĂNG DẦU TUYÊN QUANG Nguyễn Thị Hòa 51Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước PHỤ LỤC 3: QUYẾT ĐỊNH 129 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số : 129/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế văn hố cơng sở quan hành nhà nước _ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng năm 2000 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng năm 2003; Căn Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành nhà nước giai đoạn 2006 - 2010; Xét đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH : Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế văn hố cơng sở quan hành nhà nước Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Những quy định trước trái với Quyết định bãi bỏ Điều Căn Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này, Bộ trưởng, Nguyễn Thị Hòa 52Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước Thủ trưởng quan ngang bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp ban hành Quy chế văn hố quan, địa phương / Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - VP BCĐ TW phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng TW Ban Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc UB Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Cơ quan Trung ương đoàn thể; - VPCP: BTCN, PCN, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngơn Thủ tướng Chính phủ, Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, CCHC (5b) Nguyễn Thị Hòa THỦ TƯỚNG (đã ký) Nguyễn Tấn Dũng 53Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ Văn hoá cơng sở quan hành nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 129 /2007/QĐ-TTg ngày02 tháng8 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ) _ Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi đối tượng điều chỉnh Quy chế quy định trang phục, giao tiếp ứng xử cán bộ, công chức, viên chức thi hành nhiệm vụ, trí cơng sở quan hành nhà nước bao gồm: Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân cấp Quy chế không áp dụng quan đại diện ngoại giao Việt Nam nước Điều Nguyên tắc thực văn hố cơng sở Việc thực văn hố cơng sở tn thủ ngun tắc sau đây: Phù hợp với truyền thống, sắc văn hoá dân tộc điều kiện kinh tế - xã hội; Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, đại; Phù hợp với quy định pháp luật mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, chủ trương đại hố hành nhà nước Điều Mục đích Việc thực văn hố cơng sở nhằm mục đích sau đây: Bảo đảm tính trang nghiêm hiệu hoạt động quan hành nhà nước; Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực cán bộ, công chức, viên Nguyễn Thị Hòa 54Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước chức hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Điều Các hành vi bị cấm Hút thuốc phòng làm việc; Sử dụng đồ uống có cồn cơng sở, trừ trường hợp đồng ý lãnh đạo quan vào dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao; Quảng cáo thương mại công sở Chương II TRANG PHỤC, GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Mục TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Điều Trang phục Khi thực nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch Cán bộ, cơng chức, viên chức có trang phục riêng thực theo quy định pháp luật Điều Lễ phục Lễ phục cán bộ, công chức, viên chức trang phục thức sử dụng buổi lễ, họp trọng thể, tiếp khách nước Lễ phục nam cán bộ, công chức, viên chức: comple, áo sơ mi, cravat Lễ phục nữ cán bộ, công chức, viên chức: áo dài truyền thống, comple nữ Đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, trang phục ngày hội dân tộc coi lễ phục Điều Thẻ cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ thực nhiệm vụ Thẻ cán bộ, cơng chức, viên chức phải có tên quan, ảnh, họ tên, chức danh, số hiệu cán bộ, cơng chức, viên chức Nguyễn Thị Hòa 55Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước Bộ Nội vụ hướng dẫn thống mẫu thẻ cách đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức Mục GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Điều Giao tiếp ứng xử Cán bộ, công chức, viên chức thi hành nhiệm vụ phải thực quy định việc phải làm việc không làm theo quy định pháp luật Trong giao tiếp ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, tơn trọng Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt Điều Giao tiếp ứng xử với nhân dân Trong giao tiếp ứng xử với nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể quy định liên quan đến giải công việc Cán bộ, cơng chức, viên chức khơng có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà thực nhiệm vụ Điều 10 Giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp Trong giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp, cán bộ, cơng chức, viên chức phải có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác Điều 11 Giao tiếp qua điện thoại Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức, viên chức phải xưng tên, quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; không ngắt điện thoại đột ngột Chương III BÀI TRÍ CƠNG SỞ Mục QUỐC HUY, QUỐC KỲ Điều 12 Treo Quốc huy Quốc huy treo trang trọng phía cổng tồ nhà Kích cỡ Quốc huy phải phù hợp với không gian treo Không treo Quốc Nguyễn Thị Hòa 56Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước huy cũ bị hư hỏng Điều 13 Treo Quốc kỳ Quốc kỳ treo nơi trang trọng trước công sở tồ nhà Quốc kỳ phải tiêu chuẩn kích thước, màu sắc Hiến pháp quy định Việc treo Quốc kỳ buổi lễ, đón tiếp khách nước ngồi lễ tang tn theo quy định nghi lễ nhà nước đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức lễ tang MỤC BÀI TRÍ KHN VIÊN CƠNG SỞ Điều 14 Biển tên quan Cơ quan phải có biển tên đặt cổng chính, ghi rõ tên gọi đầy đủ tiếng Việt địa quan Bộ Nội vụ hướng dẫn thống cách thể biển tên quan Điều 15 Phòng làm việc Phòng làm việc phải có biển tên ghi rõ tên đơn vị, họ tên, chức danh cán bộ, cơng chức, viên chức Việc xếp, trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý Không lập bàn thờ, thắp hương, không đun, nấu phòng làm việc Điều 16 Khu vực để phương tiện giao thơng Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thơng cán bộ, công chức, viên chức người đến giao dịch, làm việc Khơng thu phí gửi phương tiện giao thông người đến giao dịch, làm việc THỦ TƯỚNG (Đã ký) Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Thị Hòa 57Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước PHỤ LỤC 4: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ KHĨA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ VIỆT NAM Nguyễn Thị Hòa 58Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước PHỤ LỤC 5: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU TUYÊN QUANG Nguyễn Thị Hòa 59Lớp: Quản trị Văn phòng K1D ... triển khai, thực quy định văn hóa cơng sở Bộ Khoa học Cơng nghệ Việt Nam Công ty xăng dầu Tuyên Quang 2.1 Tình hình triển khai, thực quy định văn hóa cơng sở Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam 2.1.1... Tổng quan Văn hóa cơng s và quy định văn hóa cơng sở quan Nhà nước Chương II: Tình hình triển khai, thực quy định văn hóa công sở Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam Công ty xăng dầu Tuyên Quang Chương... Các hành vi bị cấm 39 Chương III : Nhận xét, đánh giá tình hình thực quy định văn hóa cơng sở Bộ Khoa học & Công nghệ Công ty xăng dầu Tuyên Quang 40 3.1 Ưu nhược điểm việc thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình triển khai thực hiện các quy định về văn hóa công sở của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Công ty xăng dầu Tuyên Quang, Tình hình triển khai thực hiện các quy định về văn hóa công sở của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Công ty xăng dầu Tuyên Quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay