TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC4

38 27 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 16:10

Bối cảnh hiện nay, đẩy mạnh việc thực hiện văn hoá công sở là “cú huých” quan trọng và cần thiết để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng được một nền hành chính trong sạch, minh bạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới. Trong môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp như hiện nay, bên cạnh việc sáng tạo để tìm ra những cách riêng giúp làm việc nhanh hơn và đạt hiệu quả cao hơn thì có một cách khá tốt để xây dựng giá trị bản thân đó là hình thành những thói quen, lề lối làm việc, phương cách ứng xử cùng hành vi văn minh, lịch sự chốn công sở. Xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính theo những quy định của nhà nước còn là một trong những phương pháp lãnh đạo điều hành hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. “ Phát triển văn hóa công sở thực hiện theo những quy định của nhà nước đang là một trong những quan tâm hàng đầu của các cơ quan hành chính nhà nước. Trả lời các câu hỏi: Văn hóa công sở là gì ? Biểu hiện của văn hóa công sở? Văn hóa công sở đóng vai trò gì trong quá trình phát triển đối với cơ quan mình? thực trạng việc thực hiện văn hóa công sở theo quy định của nhà nước? và những giải pháp trong phát triển văn hóa công sở trong cơ quan hành chính nhà nước.” Như vậy các cơ quan đó phải làm thế nào? Bằng cách nào? Để có thể xây dựng Văn hóa công sở cho phù hợp với cơ quan mình? Để trả lời cho những câu hỏi này em đã chọn tìm hiểu về “Văn hóa công sở tại Ngân Hàng Nhà Nước Trung Uơng’’ ( NHTW) và UBNN Thành phó Cần Thơ với mục đích có cái nhìn sâu sắc hơn, hiểu sâu hơn về văn hóa công sở trong cơ quan hành chính nhà nước, và sử dụng nó là một trong những phương pháp lãnh đạo điều hành quan trọng trong hoạt động của cơ quan mình. Cũng như sử dụng văn hóa trong việc lãnh đạo, điều hành của một công ty cụ thể. Nội dung cụ thể được trình bày theo ba chương sau: •CHƯƠNG 1 – LÝ LUẬN CHUNG VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ •CHƯƠNG 2 – TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ - NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ •CHƯƠNG 3 – GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO VĂN HÓA CÔNG SỞ Bài tiểu luận Môn: Nghi th ức Nhà n ước MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: KHÁI QT VỀ VĂN HĨA CƠNG SỞ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC I Vài nét khái quát văn hóa cơng sở .3 Khái niệm văn hóa cơng sở .3 Những biểu văn hóa cơng sở 3 Vai trò văn hóa cơng sở II Văn hóa cơng sở quan hành nhà nước 2.1 Khái niệm quan hành Nhà nước 2.1.1 Khái niệm quan 2.1.2 Khái niệm hành .6 2.1.3 Khái niệm quan hành nhà nước 2.2 Văn hóa cơng sở quan hành nhà nước 2.3 Quy định Nhà nước văn hóa cơng sở quan hành chính7 2.4 Vai trò ý nghĩa việc áp dụng Quy chế văn hóa cơng sở quan hành Nhà nước 2.4.1 Vai trò 2.4.2 Ý nghĩa CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA CƠNG SỞ TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC .10 2.1 TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 10 2.1.1 Tình hình thực tế triển khai thực Quy chế văn hóa cơng sở Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bắc Giang 10 2.1.2 Nội dung Quyết định số 75/2007/QĐ-UNND Quy chế văn hóa cơng sở quan hành Nhà nước tỉnh Bắc Giang 11 2.1.3 Kết thực Quy chế văn hóa cơng sở Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 11 Hoàng Thị Hoạt Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi th ức Nhà n ước 2.1.4 Đánh giá chung 13 2.2 TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN ĐỘNG 14 2.2.1 Tình hình thực tế triển khai thực Quy chế văn hóa cơng sở Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Động 14 2.2.2 Thực trạng thực Quy chế văn hóa cơng sở Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 14 2.3 Đánh giá chung 16 2.3.1 Mặt tích cực .16 2.3.2 Mặt hạn chế .16 CHƯƠNG III: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC BIỆN PHÁP XÂY DỰNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VĂN HĨA CƠNG SỞ 17 3.1 Nhận xét, đánh giá chung 17 3.1.1 Về đạo đức cán bộ, công chức 17 3.1.2 Về giao tiếp, ứng xử .17 3.1.3 Về chấp hành nội quy, quy chế 17 3.1.4 Về trí cơng sở 18 3.2 Các biện pháp xây dựng, nâng cao chất lượng văn hóa cơng sở 19 KẾT LUẬN 21 PHỤ LỤC 22 Hoàng Thị Hoạt Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi th ức Nhà n ước LỜI MỞ ĐẦU Văn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa động lực v ừa m ục tiêu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Mơi trường văn hóa công s tốt đẹp tạo niềm tin cán công ch ức v ới c quan, v ới nhân dân góp phần nâng cao hiệu hoạt động công s Trong b ối c ảnh nay, việc đẩy mạnh thực văn hóa cơng s v ấn đề quan tr ọng cần thiết để góp phần thực mục tiêu xây dựng m ột hành sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đại, hoạt động có hiệu l ực, hiệu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn Tuy nhiên, số quan hành Nhà n ước tình hình tri ển khai thực Quy chế văn hóa cơng sở nhiều h ạn chế, Chính phủ ban hành Quyết định nhằm điều chỉnh nội dung liên quan tới vấn đề Mục đích nghiên cứu tình hình triển khai, thực quy định Nhà nước văn hóa cơng sở số quan hành nh ằm tìm hiểu, đánh giá thực trạng, từ đưa giải pháp, phương h ướng c ụ th ể để thực có hiệu quy định văn hóa cơng sở c quan hành nhà nước Để làm rõ vấn đề, cần tìm hiểu tình hình triển khai, th ực quy định nhà nước văn hóa cơng sở c quan hành mà chủ yếu Quyết định 129/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 02/8/2007 ban hành Quy chế công sở c quan hành Nhà nước Đối tượng nghiên cứu quan hành nhà n ước cán bộ, công chức, viên chức Dưới tiểu luận em tình hình triển khai th ực quy định Nhà nước văn hóa cơng sở Uỷ ban nhân dân t ỉnh Bắc Giang Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Động Bố cục tiểu luận gồm: Phần Mở đầu Hoàng Thị Hoạt 1Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi th ức Nhà n ước Chương I: Khái qt văn hóa cơng sở quan hành nhà nước Chương II: Tình hình triển khai thực quy định nhà nước văn hóa cơng sở số quan hành nhà nước Chương III: Hạn chế giải pháp nâng cao văn hóa cơng sở quan hành Nhà nước Đây đề tài tương đối rộng, đòi hỏi phải có nhiều th ời gian tìm hiểu nghiên cứu Do lượng kiến thức hạn chế nên q trình tìm hiểu nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý t phía th ầy để làm em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Hoàng Thị Hoạt 2Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi th ức Nhà n ước CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ VĂN HĨA CƠNG SỞ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC I Vài nét khái quát văn hóa cơng sở Khái niệm văn hóa cơng sở Có thể hiểu, văn hóa tồn sáng tạo người tích lũy q trình hoạt động thực tiễn xã hội, đúc kết thành chuẩn m ực xã hội, biểu hoạt động giao tiếp, ứng xử hàng ngày V ới ý nghĩa văn hóa có mặt moi hoạt động sản xuất vật chất nh tinh thần người, quan hệ ứng xử xã hội hay thái đ ộ đ ối v ới thiên nhiên Công sở nơi cán bộ, công chức hàng ngày giải nh ững cơng việc có tính chun ngành phục vụ lơi ích cơng Văn hóa cơng s đ ược hiểu quy tắc, chuẩn mực ứng xử cán công ch ức- người đại diện cho quan hành nhà nước với cơng dân cán công chức với nhau, nhằm phát huy tối đa lực đ ể đạt hiệu qu ả cao hoạt động cơng vụ Như vậy, văn hóa cơng sở đặc thù văn hóa xã hội bao gồm tổng thể giá tri, chuẩn mực, vẻ đẹp cách hành xử ho ạt đ ộng công sở, mà thành viên công sở tiếp nhận để ứng xử với nôi công sở phục vụ cộng đồng với tác đ ộng c h ệ th ống quan hệ thứ bậc mang tính quyền lực tính xã hội Những biểu văn hóa cơng sở Văn hóa tổ chức cơng sở cụ thể có nhiều khía cạnh khác nhau, để xem xét khía cạnh dựa số biểu cụ thể hành vi điều hành hoạt động cơng sở nh sau: - Tinh thần tự quản, tính tự giác cán công chức làm việc công sở cao hay thấp Thái độ, trách nhiệm trước công vi ệc c h ội mà người có để vươn lên biểu thị môi tr ường văn hóa Hồng Thị Hoạt 3Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi th ức Nhà n ước cao công sở ngược lại - Mức độ áp dụng quy chế để điều hành, kiểm tra công vi ệc - Thái độ huy dân chủ hay độc đốn - Cán cơng chức quan đơn vị c quan có tinh thần đồn kết, tương trợ, tin cậy lẫn nh M ức đ ộ c bầu khơng khí cởi mở cơng sở - Các chuẩn mực đề thích đáng mực độ hồn thành cơng việc theo chuẩn mực cao hay thấp Một công s làm vi ệc khơng có chu ẩn mực thống biểu văn hó cơng sở - Các xung đột nội giải thỏa đáng hay không - Những biểu bề ngồi mang tính thẩm mỹ như: tư thế, ánh mắt, cách ăn mặc, trang điểm, lời nói, cách ứng x tình c ảm, t ự tin, nhi ệt tình, lịch nhẹ nhàng, kiềm chế, bình tĩnh… Vai trò văn hóa cơng sở a Văn hóa cơng sở góp phần nâng cao hoạt động quan nhà nước Xây dựng văn hóa cơng sở góp ph ần xây d ựng nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương dân ch ủ nh t ạo nên s ự đoàn kết cao, chống lại quan liêu, hách dịch, hội, tạo nên niềm tin cán công chức quan, nhân dân với cán hành chính, góp phần nâng cao vai trò cơng sở hiệu hoạt động quan cao h ơn Sự tự giác hoạt động cán bộ, công ch ức việc tuân theo quy chế, điều lệ làm tăng khả phát triển c c quan.Văn hóa cơng sở có vai trò quan trọng việc tổ chức hoạt đ ộng c c quan, với quan mà vấn đề văn hóa đề cao kéo theo vi ệc vận dụng yếu tố văn hóa việc thúc đẩy hoạt động c c quan có hệ thống khuyến khích thi đua khen thưởng, tạo bầu khơng khí việc thoải mái, kích thích moi người hăng say làm vi ệc Xây d ựng đổi văn hóa cơng sở, giúp cơng sở phát tri ển ngày b ền Hoàng Thị Hoạt 4Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi th ức Nhà n ước vững, nhanh chóng, hiệu cao, giúp công sở đạt mục tiêu c c quan b Văn hóa cơng sở góp phần làm cầu nối nhân dân c quan nhà nước Công sở nơi diễn hoạt động nhà nước, mặt c quan nhà nước thực giao dịch hành Cơng s n phục vụ công dân, nơi phải thường xuyên tiếp xúc v ới người dân, v ới cộng tác viên, với quan, đơn vị đồng nghiệp toàn c quan đơn vị cấp quan Để đảm bảo tính trang nghiêm hiệu hoạt động quan hành nhà n ước, đồng thời xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực cán bộ, công ch ức, viên chức hoạt động công vụ hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán cơng chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ đ ược giao Với mục đích đó, cán bộ, công chức, viên chức người lao động việc cơng sở cần phải có nhữn lối ứng xử cho văn minh, lịch thể người có văn hóa Vì thế, văn hóa cơng s r ất quan trọng mối quan hệ nhà nước với nhân dân, nh ững hành vi ứng xử người cán bộ, cơng chức, viên chức thể rõ đ ược hình ảnh nhà nước mắt nhân dân c Văn hóa cơng sở đóng vai trò mục tiêu để phát tri ển công sở Đối với cơng sở thực cơng việc h ướng đến giá trị định mục tiêu hoạt động nh nét ứng x quan trọng công sở Công sở muốn tồn bền v ững, hoạt đ ộng có hiệu lực, hiệu phát triển ngày tốt đẹp ph ải d ựa vào trình độ văn hóa, trình độ ứng xử người với người quan h ệ cơng sở Văn hóa cơng sở mơi trường văn hóa đặc thù v ới nh ững giá trị chuẩn mực văn hóa chi phối hoạt động, quan hệ n ội công sở công dân với tư cách quan quyền lực nhà Hoàng Thị Hoạt 5Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi th ức Nhà n ước nước hay quan nghiệp, dịch vụ cơng Một cơng sở làm tròn nhiệm vụ chức khi: tạo m ối quan hệ tốt cán bộ, công chức công việc, chuẩn m ực, nghi th ức tiếp xúc hành chính; phương pháp giải bất đ ồngtrong c quan Văn hóa có vai trò quan trọng việc xây dựng m ột nề nếp làm vi ệc khoa học, kỷ cương dân chủ Bên cạnh đó, yếu tố vanw hóa giúp cho thành viên công sở phải tôn trọng kỷ luật, danh dự cơng s Như vậy, thấy văn hóa cơng sở mục tiêu để phát triển cơng sở, cơng sở hình thành để hoàn thành ch ức năng, nhiệm v ụ nà giao bên cạnh cần phải xây dựng thành m ột cơng s có văn hóa II Văn hóa cơng sở quan hành nhà n ước II.1 Khái niệm quan hành Nhà nước II.1.1 Khái niệm quan Cơ quan tổ chức nhấn mạnh đến thiết chế, điều hành cấp bậc đầu mối giao dịch tổ chức II.1.2 Khái niệm hành Là hoạt động chấp hành điều hành hệ thống theo nh ững quy định trước nhằm đạt mục tiêu hệ thống II.1.3 Khái niệm quan hành nhà nước Cơ quan nhà nước tập thể người, người, có tính độc lập tương đối cấu tổ chức cư cấu tổ chức máy quan hệ công tác quan chức nhiệm vụ quy định, có tính độc l ập có quan hệ tổ chức hoạt động với quan khác m ột hệ thống Cơ quan hành nhà nước phận hợp thành máy nhà nước thành lập để thực chức quản lý hành nhà nước Đó hệ thống quan đứng đầu Chính phủ, ngồi có b ộ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp Như vậy, quan hành nhà nước phận cấu thành nhà Hoàng Thị Hoạt 6Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi th ức Nhà n ước nước, trực thuộc trực tiếp gián tiếp quan quyền lực nhà nước cấp, có phương diện hoạt động chủ yếu hoạt động chấp hành- điều hành, có cấu tổ chức phạm vi thẩm quyền pháp lu ật quy đ ịnh (theo Thuvienluanvan.info) II.2 Văn hóa cơng sở quan hành nhà n ước Cán bộ, công chức hàng ngày giải công việc liên quan đến nghiệp vụ chuyên ngành, tiếp xúc với nhân dân Vì v ậy, từ nề nếp đến phong cách làm việc thái độ tiếp cận đội ngũ cán bộ, công ch ức ảnh hưởng đến hiệu công việc hiệu lực quản lý nhà n ước Yếu t ố văn hóa cơng sở quan hành giữ vai trò hết s ức quan tr ọng Môi trường làm việc thái độ phục vụ nh cách giao tiếp, ứng xử người dân đội ngũ cán bộ, công ch ức tạo nên bầu khơng khí bình đẳng thể mối quan hệ thân thiện, tạo nên nét đẹp văn hóa hành đại Văn hóa gắn liền với trình độ học vấn trình độ văn minh hoạt động quan hành nhà nước Thể hình thành tiêu chí, chuẩn mực hoạt động cơng s Văn hóa cơng ch ỉ th ể phẩm chất, đạo đức cán bộ, cơng chức mà th ể tính trang nghiêm kết hoạt động quan hành nhà n ước II.3 Quy định Nhà nước văn hóa cơng sở c quan hành Để đảm bảo tính trang nghiêm hiệu hoạt động c quan hành nhà nước, trì trật tự kỷ cương, xây d ựng phong cách ứng xử chuẩn mực cán công chức quan hành nhà nước đòi hỏi vừa khách quan vừa cấp bách Ngày 26/2/2007 B ộ N ội vụ ban hành Quyết định số 03/QĐ-BNV quy tắc ứng xử cuae cán bộ, công chức làm việc máy quyền địa ph ương; Ngày 02/08//2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa cơng s kèm theo Quyết định 129/2007/QĐ-Tg Quy chế gồm: 03 ch ương, 16 điều Hoàng Thị Hoạt 7Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi th ức Nhà n ước quy định chi tiết nội dung, phạm vi, đối t ượng điều ch ỉnh nguyên tắc thực hiện; quy định việc thực văn hóa cơng sở phải tn th ủ theo nguyên tắc: phù hợp với truyền thống, sắc văn hóa dân tộc điều kiệm kinh tế- xã hội; phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán b ộ công chức chuyên nghiệp, đại; phù hợp với quy đ ịnh c pháp lu ật mục đích, yêu cầu cải cách hành nhà n ước Theo quy ch ế này, nhân viên quan nhà nước từ trung ương đến địa phuơng làm việc, tiếp xúc với dân, giao tiếp, ứng xử phải nghiêm túc, l ịch s ự, biết tôn trọng người dân; quy định cụ thể trang phục; việc đeo th ẻ thực nhiệm vụ; việc bố trí phòng làm việc, treo biển hiệu c quan… Ngồi ra, Quy chế quy định hành vi cấm cán công ch ức như: cấm hút thuốc lá, khơng nói tục, khơng s dụng đ uống có c ồn công sở Quy chế ban hành yêu cầu quan hành nhà nước t trung ương đến địa phương triển khai thực có hiệu Bảo đ ảm tính trang nghiêm hiệu hoạt động quan hành nhà n ước, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực cán bộ, công ch ức ho ạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán b ộ, cơng ch ức có phẩm chất đạo đức tót, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Các quy định Chính phủ văn hóa công sở, minh ch ứng cho tâm Chính phủ xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng ch ức, vi ện ch ức chuyên nghiệp, đại đáp ứng cá tiêu chí cải cách hành ch ủ trương đại hóa hành chính, đảm bảo tính nghiêm trang hi ệu hoạt động quan hành nhà nước II.4 Vai trò ý nghĩa việc áp dụng Quy ch ế văn hóa cơng sở quan hành Nhà nước 2.4.1 Vai trò Có thể nói, Quyết định 129/QĐ-TTg thể tâm Chính phủ việc đưa giải pháp nhằm th ực thành công cơng Hồng Thị Hoạt 8Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi th ức Nhà n ước KẾT LUẬN Từ thực trạng văn hóa cơng sở cho thấy, nh ận th ức v ề văn hóa cơng sở số quan hành nhà nước nìn chung ch ưa đ ầy đủ, số quan, đơn vị chưa thấy mối liên hệ qua lại trình độ văn hóa cơng sở hiệu quả, suất công việc công sở C ần phải nhìn nhận rằng, số quan thiếu quy định chuẩn m ực văn hóa cơng sở Điều dẫn đến hiệu cơng việc c c quan hành nhà nước thấp Thực tế cho thấy, nơi cán bộ, nhân viên gương mẫu th ực tốt quy chế văn hóa cơng sở nơi có đồn kết, th ống nh ất n ội cao, chất lượng hiệu côn việc tốt Chính điều góp ph ần quan trọng vào nâng cao hiêu công tác cải cách hành chính, đ ồng thời nhận đồn tình cao nhân dân Một lần khẳng định tầm quan trọng văn hóa cơng sở quan hành nhà nước Xây dựng văn hố hiệu mục tiêu phát triển quan, góp phần vào xây dựng hành đại hóa q trình hội nhập ngày Hồng Thị Hoạt 22Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi th ức Nhà n ước PHỤ LỤC Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế văn hóa cơng sở quan hàn Nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 75/2007/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 30 tháng năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003; Căn Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành nhà nước giai đoạn 2006 - 2010; Căn Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế văn hố cơng sở c quan hành nhà nước; Theo đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ Tờ trình số 38/TTrSNV ngày 17 tháng năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế văn hóa cơng sở quan hành nhà nước tỉnh Bắc Giang Điều Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký Điều Giám đốc sở, Thủ trưởng quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố định thi hành./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Thân Văn Mưu Hoàng Thị Hoạt 23Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi th ức Nhà n ước QUY CHẾ VĂN HÓA CƠNG SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 75 /2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng năm 2007 UBND tỉnh Bắc Giang) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi đối tượng điều chỉnh Quy chế quy định trang phục, giao tiếp ứng xử cán bộ, công chức thi hành nhiệm vụ, trí cơng sở c quan, bao g ồm: Các sở, quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn Điều Nguyên tắc thực văn hóa cơng sở Việc thực văn hố cơng sở tuân thủ nguyên tắc sau đây: Phù hợp với truyền thống, sắc văn hoá dân tộc điều ki ện kinh tế - xã hội địa phương; Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công ch ức chuyên nghiệp, đại; Phù hợp với quy định pháp luật mục đích, yêu cầu c ải cách hành chính, chủ trương đại hố hành nhà n ước Điều Mục đích Việc thực văn hố cơng sở nhằm mục đích sau đây: Bảo đảm tính trang nghiêm hiệu hoạt động c quan hành nhà nước; Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực cán bộ, công ch ức hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây d ựng đội ngũ cán b ộ, cơng chức có phẩm chất đạo đức tốt, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ đ ược giao Hoàng Thị Hoạt 24Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi th ức Nhà n ước Điều Các hành vi bị cấm Hút thuốc phòng làm việc; Sử dụng đồ uống có cồn công sở, trừ trường hợp đồng ý lãnh đạo quan vào dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngo ại giao; Quảng cáo thương mại công sở Chương II TRANG PHỤC, GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Mục TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Điều Trang phục cán bộ, công chức Khi thực nhiệm vụ, cán bộ, công chức ph ải m ặc trang ph ục, đầu tóc gọn gàng, lịch sự, giày dép có quai h ậu phù h ợp v ới th ời tiết, tính chất cơng việc Trang phục quy định nh sau: Đối với nam: a) Mùa hè: Mặc quần âu, áo sơ mi, sơ vin; b) Mùa đông: Mặc quần âu, áo sơ mi (hoặc áo len), áo khốc ngồi Đối với nữ: a) Mùa hè: Mặc quần âu (hoặc váy dài), áo sơ mi; b) Mùa đông: Mặc quần âu (hoặc váy dài), áo sơ mi (hoặc áo len), áo khốc ngồi Khuyến khích quan thực mặc đồng phục ngày tuần làm việc; cán bộ, công chức mặc quần áo: Comple, quần áo dài truy ền thống, ký giả đeo cravat Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế "một cửa"; cán bộ, công chức tiếp dân: Đối với nam: a) Mùa hè: Mặc quần âu màu sẫm, áo sơ mi màu trắng, sơ vin; b) Mùa đông: Mặc comple màu sẫm, áo sơ mi, cravat Đối với nữ: a) Mùa hè: Mặc quần âu màu sẫm, áo sơ mi màu trắng; Hồng Thị Hoạt 25Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi th ức Nhà n ước b) Mùa đông: Mặc comple màu sẫm, áo s mi, cravat M ẫu đ ồng phục cụ thể Sở Nội vụ hướng dẫn (Kinh phí: Từ ngân sách nhà nước Riêng năm 2007 ngân sách nhà nước hỗ trợ 100%, từ năm 2008 trở ngân sách nhà n ước h ỗ tr ợ 50%) Đối với ngành có quy định riêng mặc đồng phục th ực theo quy định ngành Điều Lễ phục Lễ phục cán bộ, công chức trang phục thức sử dụng buổi lễ, họp trọng thể, tiếp khách n ước Lễ phục nam cán bộ, công chức: comple, áo s mi, cravat Lễ phục nữ cán bộ, công chức: áo dài truyền thống, comple nữ Đối với cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số, trang ph ục ngày hội dân tộc coi lễ phục Điều Thẻ cán bộ, công chức Cán bộ, công chức phải đeo thẻ thực nhiệm vụ Thẻ cán bộ, công chức thực thống theo quy đ ịnh B ộ Nội vụ Mục GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Điều Giao tiếp ứng xử Cán bộ, công chức thi hành nhiệm vụ phải thực quy định việc phải làm việc không làm theo quy đ ịnh c pháp luật Trong giao tiếp ứng xử, cán bộ, cơng chức phải có thái đ ộ lịch s ự, tôn trọng Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; khơng nói tục, nói tiếng lóng, tiếng địa phương, quát nạt Điều Giao tiếp ứng xử với nhân dân Cán bộ, công chức giao tiếp với nhân dân phải thể thái đ ộ Hoàng Thị Hoạt 26Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi th ức Nhà n ước nhã nhặn, văn minh, lịch cụ thể: a) Lắng nghe nhân dân trình bày ý kiến, nguyện vọng; b) Giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể quy định liên quan đến giải công việc; c) Trả lời yêu cầu đáng nhân dân Cán bộ, cơng chức khơng có thái độ hách dịch, nhũng nhi ễu, gây khó khăn, phiền hà, vơ trách nhiệm, vô cảm th ực nhiệm vụ Điều 10 Giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp Trong giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp, cán bộ, cơng ch ức phải có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác Điều 11 Giao tiếp qua điện thoại Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức phải x ưng tên, c quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào n ội dung công việc; không ngắt điện thoại đột ngột Điều 12 Sử dụng điện thoại di động hội nghị, cu ộc họp Trong hội nghị, họp, cán bộ, công ch ức không đ ể điện thoại di động chế độ chng, khơng nói to trao đ ổi điện tho ại làm ảnh hưởng đến đại biểu tham dự hội nghị Tùy theo tính chất, nội dung hội nghị, h ọp, chủ tọa phiên họp yêu cầu đại biểu tham dự không sử dụng điện thoại di đ ộng Chương III BÀI TRÍ CƠNG SỞ Mục QUỐC HUY, QUỐC KỲ Điều 13 Treo Quốc huy Quốc huy treo trang trọng phía cổng tồ nhà Kích cỡ Quốc huy phải phù hợp với khơng gian treo Không treo Quốc huy cũ bị hư hỏng Điều 14 Treo Quốc kỳ Quốc kỳ treo cổng tòa nhà (có th ể treo Hoàng Thị Hoạt 27Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi th ức Nhà n ước cột cờ trước tồ nhà chính) Quốc kỳ phải tiêu chuẩn kích thước, màu sắc Hiến pháp quy định 2.Việc treo Quốc kỳ buổi lễ, đón tiếp khách n ước ngồi lễ tang tuân theo quy định nghi lễ nhà nước đón tiếp khách n ước ngồi, tổ chức lễ tang Điều 15 Trụ sở quan Mục BÀI TRÍ CƠNG SỞ Cơ quan phải có biển tên đặt cổng chính, ghi rõ tên gọi đầy đủ tiếng Việt địa quan Cách th ể bi ển tên quan theo quy định Bộ Nội vụ Các quan hành nhà nước phải có nội quy, sơ đồ bố trí phòng làm việc quan đặt nơi thuận tiện, dễ nhìn, dễ thấy Điều 16 Phòng làm việc Phòng làm việc phải có biển tên ghi rõ tên đơn vị, họ tên, ch ức danh cán bộ, công chức; phòng có từ 02 người tr lên, phải niêm y ết danh sách, chức vụ cán bộ, công chức trước cửa phòng làm việc T ại bàn làm vi ệc phải có biển tên chức danh cán bộ, cơng chức Việc xếp, trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, sẽ, khoa học, hợp lý Không lập bàn thờ, thắp hương, đun, nấu phòng làm việc Điều 17 Khu vực để phương tiện giao thông Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để bảo đảm an tồn phương tiện giao thơng cán bộ, công chức người đến giao d ịch, làm việc Khơng thu phí gửi phương tiện giao thơng ng ười đ ến giao dịch, làm việc TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 18 Giám đốc sở, Thủ trưởng quan thuộc UBND tỉnh, Hoàng Thị Hoạt 28Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi th ức Nhà n ước Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm tổ ch ức triển khai thực Quy chế Các đơn vị nghiệp thực theo quy chế vận dụng quy chế để xây dựng quy chế phù hợp với điều kiện thực tế c quan, đơn vị Điều 19 Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc thực Quy chế Sở Tài hướng dẫn quan xây dựng dự toán ngân sách hàng năm cho việc thực may đồng phục phận "m ột c ửa" cán bộ, cơng chức tiếp dân Điều 20 Trong q trình thực có vấn đề vướng mắc, phát sinh, Thủ trưởng quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huy ện, thành phố báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, gi ải quy ết./ TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Thân Văn Mưu Hồng Thị Hoạt 29Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Hồng Thị Hoạt Mơn: Nghi th ức Nhà n ước 30Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi th ức Nhà n ước Phụ lục Quyết định 129/2007/QĐ-TTg THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ******** Số: 129/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN HỐ CƠNG SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng năm 2000 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng năm 2003; Căn Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành nhà nước giai đoạn 2006 - 2010; Xét đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH : Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế văn hoá cơng sở quan hành nhà nước Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Những quy định trước trái với Quyết định bãi bỏ Điều Căn Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hồng Thị Hoạt 31Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi th ức Nhà n ước Uỷ ban nhân dân cấp ban hành Quy chế văn hố quan, địa phương / THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng QUY CHẾ Văn hố cơng sở quan hành nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 129 /2007/QĐ-TTg ngày02 tháng8 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi đối tượng điều chỉnh Quy chế quy định trang phục, giao tiếp ứng xử cán bộ, công chức, viên chức thi hành nhiệm vụ, trí cơng sở quan hành nhà nước bao gồm: Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân cấp Quy chế không áp dụng quan đại diện ngoại giao Việt Nam nước Điều Ngun tắc thực văn hố cơng sở Việc thực văn hố cơng sở tn thủ nguyên tắc sau đây: Phù hợp với truyền thống, sắc văn hoá dân tộc điều kiện kinh tế - xã hội; Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, đại; Phù hợp với quy định pháp luật mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, chủ trương đại hố hành nhà nước Điều Mục đích Việc thực văn hố cơng sở nhằm mục đích sau đây: Hồng Thị Hoạt 32Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi th ức Nhà n ước Bảo đảm tính trang nghiêm hiệu hoạt động quan hành nhà nước; Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực cán bộ, công chức, viên chức hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Điều Các hành vi bị cấm Hút thuốc phòng làm việc; Sử dụng đồ uống có cồn công sở, trừ trường hợp đồng ý lãnh đạo quan vào dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao; Quảng cáo thương mại công sở Chương II TRANG PHỤC, GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Mục TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Điều Trang phục Khi thực nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch Cán bộ, công chức, viên chức có trang phục riêng thực theo quy định pháp luật Điều Lễ phục Lễ phục cán bộ, cơng chức, viên chức trang phục thức sử dụng buổi lễ, họp trọng thể, tiếp khách nước Lễ phục nam cán bộ, công chức, viên chức: comple, áo sơ mi, cravat Lễ phục nữ cán bộ, công chức, viên chức: áo dài truyền thống, comple nữ Hoàng Thị Hoạt 33Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi th ức Nhà n ước Đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, trang phục ngày hội dân tộc coi lễ phục Điều Thẻ cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ thực nhiệm vụ Thẻ cán bộ, công chức, viên chức phải có tên quan, ảnh, họ tên, chức danh, số hiệu cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ hướng dẫn thống mẫu thẻ cách đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức Mục GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Điều Giao tiếp ứng xử Cán bộ, công chức, viên chức thi hành nhiệm vụ phải thực quy định việc phải làm việc không làm theo quy định pháp luật Trong giao tiếp ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, tơn trọng Ngơn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; khơng nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt Điều Giao tiếp ứng xử với nhân dân Trong giao tiếp ứng xử với nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể quy định liên quan đến giải công việc Cán bộ, công chức, viên chức khơng có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà thực nhiệm vụ Điều 10 Giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp Trong giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp, cán bộ, cơng chức, viên chức phải có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác Điều 11 Giao tiếp qua điện thoại Hồng Thị Hoạt 34Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Môn: Nghi th ức Nhà n ước Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức, viên chức phải xưng tên, quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; không ngắt điện thoại đột ngột Chương III BÀI TRÍ CƠNG SỞ Mục QUỐC HUY, QUỐC KỲ Điều 12 Treo Quốc huy Quốc huy treo trang trọng phía cổng tồ nhà Kích cỡ Quốc huy phải phù hợp với không gian treo Không treo Quốc huy cũ bị hư hỏng Điều 13 Treo Quốc kỳ Quốc kỳ treo nơi trang trọng trước công sở tồ nhà Quốc kỳ phải tiêu chuẩn kích thước, màu sắc Hiến pháp quy định Việc treo Quốc kỳ buổi lễ, đón tiếp khách nước lễ tang tuân theo quy định nghi lễ nhà nước đón tiếp khách nước ngồi, tổ chức lễ tang MỤC BÀI TRÍ KHUÔN VIÊN CÔNG SỞ Điều 14 Biển tên quan Cơ quan phải có biển tên đặt cổng chính, ghi rõ tên gọi đầy đủ tiếng Việt địa quan Bộ Nội vụ hướng dẫn thống cách thể biển tên quan Điều 15 Phòng làm việc Phòng làm việc phải có biển tên ghi rõ tên đơn vị, họ tên, chức danh cán bộ, công chức, viên chức Hoàng Thị Hoạt 35Lớp: Quản trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi th ức Nhà n ước Việc xếp, trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý Không lập bàn thờ, thắp hương, không đun, nấu phòng làm việc Điều 16 Khu vực để phương tiện giao thơng Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông cán bộ, công chức, viên chức người đến giao dịch, làm việc Khơng thu phí gửi phương tiện giao thơng người đến giao dịch, làm việc THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng Hồng Thị Hoạt 36Lớp: Quản trị Văn phòng K1C ... trường văn hóa cơng sở 2.2 TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN ĐỘNG 2.2.1 Tình hình thực tế triển khai thực Quy ch ế văn hóa cơng sở Uỷ... trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi th ức Nhà n ước CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 2.1 TÌNH... trị Văn phòng K1C Bài tiểu luận Mơn: Nghi th ức Nhà n ước Chương I: Khái quát văn hóa cơng sở quan hành nhà nước Chương II: Tình hình triển khai thực quy định nhà nước văn hóa cơng sở số quan hành
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC4, TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay