Tình hình Công tác Văn thư- Lưu trữ tại UBND huyện Tiền Hải Tỉnh Thái Bình

54 33 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 16:10

MỤC LỤC A.PHẦN MỞ ĐẦU1 B. PHẦN NỘI DUNG3 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIỀN HẢI TỈNH THÁI BÌNH.3 1.1. Lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của UBND huyện Tiền Hải.3 1.1.1. Lịch sử hình thành.3 1.1.2.Chức năng của UBND Huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình.4 1.1.3Nhiệm vụ, quyền hạn.4 1.1.4. Cơ cấu tổ chức.7 1.2. Tình hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ phận văn thư-lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải.10 1.2.1 Tình hình tổ chức của bộ phân văn thư lưu trữ.10 1.2.2. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận Văn thư-Lưu trữ.11 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁCVĂN THƯ- LƯU TRỮ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIỀN HẢI.12 2.1. Thực trạng tình hình công tác quản lý văn thư tại Uỷ ban nhân dân huyện Tiền Hải .12 2.1.1 Công tác văn thư tại Uỷ ban nhân dân huyện Tiền Hải.12 2.1.2. Tình hình cán bộ làm công tác văn thư tại Uỷ ban nhân dân huyện Tiền Hải.12 2.1.3 Công tác chỉ đạo công tác văn thư tại văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Tiền Hải.12 2.1.3.1. Đối với Chủ tịch12 2.1.3.2. Đối với Chánh văn phòng13 2.1.3.3 Đối với Trưởng các đơn vị phòng ban chuyên môn13 2.1.3.4 Đối với cán bộ, nhân viên trong Uỷ ban nhân dân.14 2.1.3.5. Đối với cán bộ văn thư .14 2.2. Thực trạng công tác quản lý và giải quyết văn bản đi, đến ở UBND huyện Tiền Hải.14 2.2.1. Công tác quản lý và giải quyết văn bản đi:14 2.2.2. Công tác quản lý và giải quyết văn bản đến.25 2.3.Thực trạng hoạt động quản lý công tác lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải.30 2.3.1 Về việc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác lưu trữ .30 2.3.2 Quản lý Phông Lưu trữ UBND huyện Tiền Hải.32 2.3.3 Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu KHCN trong CTVTLT33 2.3.4 Đào tạo bồi dưỡng nhân sự làm CTVTLT, quản lý công tác thi đua khen thưởng trong CTVTLT33 2.3.5 Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm quy chế CTVTLT của cơ quan, tổ chức34 2.4. Thực trạng hoạt động Nghiệp vụ của Ủy ban nhân dân Huyện Tiền Hải.34 2.4.1. Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.35 2.4.2. Công tác thu thập và bổ sung tài liệu lưu trữ.35 2.4.3. Công tác xác định giá trị tài liệu.38 2.4.4. Công tác chỉnh lý tài liệu.38 2.4.5: Công tác thống kê và xây dựng công cụ tra tìm tài liệu Lưu trữ.41 2.4.6: Công tác bảo quản tài liệu Lưu trữ:42 2.4.7: Công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu Lưu trữ.42 CHƯƠNG 3. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TẠI UBND VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.43 3.1. Những công việc đã làm trong thời gian thực tập và kết quả đạt được.43 3.1.1Những công việc đã được làm43 3.1.2.Kết quả đạt được.43 3.2. Nhận xét về công tác văn thư- lưu trữ của UBND huyện.44 3.2.1. Ưu điểm.44 3.2.2.Những điểm tồn tại:44 _Toc477326687 3.3.Những đề xuất từ những nhược điểm nói trên.45 3.4. Một số khuyến nghị.45 3.4.1.Đối với Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải.45 3.2.3. Đối với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội47 KẾT LUẬN48 D. PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT UBND Ủy ban nhân dân VT Văn thư LT Lưu trữ CTVTLT Công tác Văn thư - Lưu trữ A.PHẦN MỞ ĐẦU Đất nước ta bước phát triển từ nước nghèo nàn lạc hậu Nay trở thành nước công nghiệp hóa với khoa học đại yêu cầu cải cách hành Vậy u cầu đại hố công tác Văn thư trở thành tiền đề bảo đảm cho cơng tác quản lý Nhà nước nói chung quan nói riêng có suất, hiệu chất lượng cao Vì Cơng tác Lưu trữ có vị trí quan trọng khơng thể thiếu tất quan, tổ chức Hiện nay, thời kỳ đất nước hội nhập nhu cầu nguồn lao động có trình độ chun mơn cao cần thiết Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu xã hội kiến thức lý thuyết học ghế nhà trường, sách chưa đủ Lý thuyết vấn đề đúc rút thực tiễn đời sống xã hội thể sách Song thực tế lại đa dạng phong phú Người xưa thường nói “Trăm hay không tay quen” Đúng vậy, lý thuyết trang bị cho hiểu biết lý luận văn vấn đề song thực tiễn kiểm nghiệm lại sở Những khoảng cách lý luận thực tiễn rút ngắn khả vận dụng Trong công cải cách hành Nhà nước với phát triển xã hội thời đại ngày nay, công tác Lưu trữ khẳng định vị trí, ý nghĩa, vai trò nội dung hoạt động Văn phòng khơng thể thiếu gắn liền với hoạt động quan, tổ chức Trong bối cảnh đó, với kiến thức học thực tế thời gian thực tập Văn phòng HĐND UBND huyện Tiền Hải, em nhận thấy vấn đề quản lý Văn thư, Lưu trữ quan hành Nhà nước vấn đề cần xem xét nghiên cứu Do đó, em lựa chọn chuyên đề: “Tình hình Cơng tác Văn thư- Lưu trữ UBND huyện Tiền Hải Tỉnh Thái Bình” Nhận thấy tầm quan trọng công tác Lưu trữ theo nhu cầu thực tiễn, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức cho sinh viên thực tập quan, tổ chức nhằm giúp cho sinh viên củng cố thêm kiến thức học, nâng cao lực, vận dụng lý luận vào thực tế, rèn luyện tay nghề Với mục đích đợt thực tập gắn liền nhà trường với xã hội, rút ngắn khoảng cách lý luận thực tiễn, sau nghiên cứu, khảo sát thực hành công tác Văn thư-lưu trữ quan, em rèn luyện kỹ nghề nghiệp, đồng thời phát huy khả sáng tạo thân, tích lũy nhiều kinh nghiệm làm sở cho công tác sau Khi đến thực tập quan em tiếp xúc tham gia thực thao tác nghiệp vụ chuyên môn thực tiễn Được giúp đỡ, hướng dẫn tận tình chị Lê Thị Mai cán làm công tác Văn thư - Lưu trữ huyện toàn thể cán Ủy ban giúp em làm quen với môi trường làm việc, rèn luyện thân tiếp thu học hỏi kinh nghiệm trở thành cán Lưu trữ tương lai trang bị cho kiến thức lý luận nghiệp vụ, kỹ làm việc để phục vụ công tác Lưu trữ tốt Trong trình thực tập thực chuyên đề em nhận quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình từ chú, anh chị cơng tác Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiền Hải tạo điều kiện thuận lợi cung cấp tài liệu liên quan để em hồn thành chuyên đề cách thuận lợi Qua báo cáo em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy, cô giáo Khoa Văn thư -Lưu trữ hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Tuy nhiên, lực thời gian thực tập hạn chế nên em khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế định Kính mong nhận thơng cảm đóng góp ý kiến thầy, cô giáo cán quan để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Bình, ngày 28 tháng năm 2017 Kí Tên: Giang Vũ Hoàng Giang B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIỀN HẢI TỈNH THÁI BÌNH 1.1 Lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức UBND huyện Tiền Hải 1.1.1 Lịch sử hình thành Tiền Hải vùng đất trẻ bồi đắp, lịch sử hình thành huyện Tiền Hải thực rõ nét từ thời nhà Nguyễn Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ năm 1928 đưa dân đến khai hoang lấn biển lập lên làng xã Với diện tích tự nhiên 226m2, dân số gần 23 vạn người, đơn vị hành gồm 34 xã thị trấn Cơ cấu GTSX theo ngành kinh tế (Số liệu năm 2014) Nông – Lâm – Thủy sản: 33,3%; Công nghiệp – Xây dựng: 48,7%; Thương mại – Dịch vụ: 18,0% Giá trị sản xuất bình quân đầu người theo giá hành đạt: 43 triệu đồng Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,84% Trong năm qua Tiền Hải trở thành vùng kinh tế động đứng tốp đầu tỉnh Thái Bình Tiền Hải huyện ven biển tỉnh Thái Bình Nơi thiên nhiên đặc biệt ưu đãi với 23km bờ biển, ba cửa sông lớn (sông Hồng, sông Trà Lý, sông Lân) đổ biển hàng năm mang theo hàng triệu m phù sa tích tụ bồi đắp vừa đem màu mỡ cho đất vừa tạo thành bãi bồi lấn biển thích hợp cho ni trồng thủy sản Tiềm du lịch đầy triển vọng với bại biển tiếng Đồng Châu, Cồn Vành, Cồn Thủ Cũng vùng bờ biển mang lại nguồn khí mỏ nguồn nước khống vơ q giá Nhờ có nguồn tài nguyên thiên nhiên tiềm lao động dồi dào, Tiền Hải quy hoạch nhiều khu cơng nghiệp lớn trọng điểm tính Thái Bình với sản phẩm tiếng gạch Ceramic Long Hầu, gạch GraniteCosevco, sứ vệ sinh, pha lê, thủy tinh Hiện Tiền Hải có 25 làng nghề tỉnh cơng nhận có số làng nghề trở thành điển hình tỉnh như: mây tre đan, nghề đan mũ, nghề móc sợi, dệt thảm cói … Được quan tâm đầu tư Nhà nước, sở hạ tầng huyện bước xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội huyện thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Tận dụng tối đa tiềm vị trí địa lý, đất đai, người để xây dựng thị trấn Tiền Hải thành đô thị loại phấn đấu Tiền Hải thị xã trực thuộc tỉnh năm 2020 1.1.2.Chức UBND Huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình - Tên gọi: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIỀN HẢI - Địa trụ sở làm việc: Thị trấn Tiền Hải - tỉnh Thái Bình - Ủy ban nhân dân huyện Hội đồng nhân dân huyện bầu ra, quan chấp hành Hội đồng nhân dân, quan hành nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cấp quan nhà nước cấp - UBND chịu trách nhiệm chấp hành Hiếp pháp, Luật, văn quan nhà nước cấp Nghị Hội đồng nhân dân cấp nhằm đảm bảo thực chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh thực sách khác địa bàn - UBND thực chức quản lý nhà nước địa phương, góp phần đảm bảo đạo, quản lý thống máy hành nhà nước từ trung ương tới sở 1.1.3Nhiệm vụ, quyền hạn • Trong lĩnh vực kinh tế: - Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cấp thơng qua để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ - chức kiểm tra kế hoạch đó; Lập dự tốn thu ngân sách nhà nước địa bàn; dự toán thu; chi ngân sách địa phương; toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa - phương Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi đất đai: Xây dựng chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp - địa phương tổ chức thực chương trình đó; Thực giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất cá nhân hộ gia đình; giải - tranh chấp đất đai, tra đất đai theo quy định pháp luật; Xây dựng quy hoạch thủy lợi; tổ chức bảo vệ đê điều, cơng trình thủy lợi • vừa nhỏ; quản lý mạng lưới thủy nơng địa bàn theo quy định pháp • luật Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - địa bàn huyện; Xây dựng phát triển sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ xã, thị trấn; - Tổ chức xây dựng phát triển làng nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm có giá trị tiêu dung xuất khẩu; phát triển sở chế biến nông, lâm, thủy - sản Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải: Tổ chức lập, trình duyệt xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng thị - trấn, quản lý việc thực quy hoạch xây dựng duyệt; Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng kiểm tra việc thực pháp - luật xây dựng; quản lý đất quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước địa bàn; Quản lý việc khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp • • - Ủy ban nhân dân tỉnh Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch: Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch kiểm tra việc chấp hành quy định Nhà nước hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch kiểm tra việc chấp hành quy định Nhà nước hoạt động thương mại, dịch - vụ du lịch địa bàn huyện; Kiểm tra việc chấp hành quy định Nhà nước hoạt động thương mại, dịch • - vụ, du lịch địa bàn Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa, thơng tin thể dục thể thao: Xây dựng chương trình, đề án phát triển văn hóa, giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế, phát địa bàn huyện tổ chức thực sau - cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức kiểm tra việc thực quy định pháp luật phổ cập giáo dục, quản lý trường tiểu học, trung học sở, trường dạy nghề; tổ chức trường mầm non; thực chủ trương xã hội hóa giáo dục địa bàn; đạo việc xóa mù chữ thực quy định tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi - cử; Thực kế hoạch phát triển nghiệp y tế; quản lý trung tâm y tế, trạm y tế; đạo kiểm tra việc bảo vệ sức khỏe nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực sách dân số kế hoạch hóa • gia đình Trong lĩnh vực khoa học, cơng nghệ, tài ngun môi trường: - Thực biện pháp ứng dụng tiến khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất - đời sống nhân dân địa phương; Tổ chức thực quy định pháp luật tiêu chuẩn đo lường hàng hóa địa bàn huyện; ngăn chặn việc sản xuất lưu hành hàng giả, hàng • - chất lượng địa phương Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội: Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang quốc phòng tồn dân; thực kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện, quản lý lực lượng dự bị động viên; đạo việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; - Tổ chức thực nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an tồn xã hội, xây dựng lực lượng cơng an nhân dân huyện vững mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước; - thực biện pháp phòng ngừa, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Chỉ đạo kiểm tra việc thực quy định pháp luật quản lý hộ • - khẩu, quản lý việc cư trú, lại người nước địa phương Trong việc thực sách dân tộc sách tơn giáo: Tun truyền, giáo dục, phổ biến sách, pháp luật dân tộc tơn giáo; Chỉ đạo kiểm tra việc thực sách dân tộc, sách tơn giáo, - quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo; Quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm tự tín ngưỡng, tơn giáo lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo để làm trái quy định pháp luật • - sách Nhà nước theo quy định pháp luật Trong việc thi hành pháp luật: Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, Luật, văn quy phạm pháp luật quan nhà nước - cấp nghị Hội đồng nhân dân cấp; Tổ chức, đạo việc thực công tác thi hành án, kiểm tra, tra nhà nước; tổ chức tiếp dân, giải kịp thời khiếu nại, tố cáo kiến nghị - công dân Trong việc xây dựng quyền quản lý địa giới hành chính: Tổ chức thực việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân - theo quy định pháp luật; Quy định tổ chức máy nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể quan chun • mơn thuộc Ủy ban nhân dân cấp theo hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp - trên; Quản lý hồ sơ, mốc, giới, đồ địa giới hành huyện 1.1.4 Cơ cấu tổ chức Căn vào tình hình đặc điểm địa phương tổ chức cấp UBND huyện Tiền Hải có cấu tổ chức sau: - Chủ tịch UBND huyện người đứng đầu quan có nhiệm vụ quản lý điều hành chung cơng việc UBND - Ba phó chủ tịch gồm: phó Chủ tịch phụ trách khối Kinh tế, phó Chủ tịch phụ trách Nông nghiệp – Xây dựng phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa xã hội Có trách nhiệm giúp chủ tịch UBND huyện lĩnh vực phân cơng phụ trách Cơ cấu số lượng phòng ban chun mơn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện xếp phù hợp với chức nhiệm vụ phòng ban gồm có 14 phòng ban cụ thể sau: Văn phòng Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân Phòng Nội vụ Phòng Cơng thương Phòng Thanh tra huyện Phòng Tư pháp Phòng Tài ngun mơi trường Phòng Lao động thương binh xã hội Phòng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn Phòng Giáo dục đào tạo 10 Phòng Tài – kế hoạch 11 Phòng Văn hóa thơng tin – thể dục thể thao 12 Phòng Y tế • a Chức năng, nhiệm vụ phòng ban chun mơn: Văn phòng Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân Tham mưu tổng hợp cho Uỷ ban nhân dân hoạt động Uỷ ban nhân dân, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện công tác dân tộc, chữ thập đỏ, tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đạo điều hành Chủ tịch Uỷ ban nhân dân,cung cấp thông tin phục vụ quản lý hoạt động hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân quan nhà nước địa phương, bảo đảm sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân b.Phòng Nội Vụ Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực: Tổ chức; biên chế quan hành chính; địa giới hành chính;cán cơng chức; văn thư lưu trữ nhà nước;tơn giáo thi đua khen thưởng c.Phòng Công thương Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực chức quản lý nhà nước công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại,xây dựng quy hoạch xây dựng, giao thông, du lịch, khoa học công nghệ mơi trường d Phòng Thanh tra huyện Là quan chuyên môn Uỷ ban nhân dân huyện thực chức quản lý nhà nước tra, thực quyền tra, trực tiếp giải công tác khiếu nại, tố cáo, làm công tác tiếp dân, kiểm tra giải đơn thư công tác tiếp dân sở e.Phòng Tư pháp Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực: Công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật đó; phổ biến giáo dục pháp luật; thi hành pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; hòa giải sở công tác tư pháp khác 10 nguyên môi trường…); từ cấp ban hành xuống để đạo hoạt động (UBND Thành phố Thái Bình, Chi cục Văn thư lưu trữ…) từ quan cấp (cấp xã, cấp thôn) từ quan khác liên quan đến hoạt động UBND huyện gửi lên xin ý kiến đạo( xã, trường học, Ban Quản lý dự án…) Bên cạnh tài liệu từ lãnh đạo quan nghỉ hưu cán quan thuyên chuyển điều động sang quan khác Thành phần tài liệu thu thập, bổ sung vào lưu trữ quan: - Tài liệu hành hình thành chủ yếu hoạt động quan bao gồm Quyết định, Cơng văn, Cơng điện, Báo cáo, Thơng báo, Tờ trình… mặt sau: + Tài liệu tổng hợp UBND + Tài liệu quy hoạch, kế hoạch, thống kê; +Tài liệu tổ chức, nhân sự; + Tài liệu lao động, tiền lương; +Tài liệu tài chính, kế tốn; +Tài liệu thi đua, khen thưởng; +Tài liệu pháp chế; +Tài liệu hành chính, quản trị cơng sở; +Tài liệu tra giải khiếu nại, tố cáo +… - Tài liệu Xây dựng hình thành nhiều hoạt động quan từ dự án cơng trình quan trọng địa bàn huyện UBND huyện quản lý vẽ thiết kế, thuyến minh,… - Tài liệu khoa học kỹ thuật cơng nghệ hình thành nhiên hạn chế - Tài liệu nghe nhìn hình thành khơng nhiều chủ yếu thước phim video, tranh, ảnh từ hội nghị, họp quan trọng quan 40 2.4.3 Công tác xác định giá trị tài liệu UBND huyện dựa vào thông tư 09/2011/ TT-BNV ngày 03/06/2011 Bộ Nội Vụ quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến hoạt động quan tổ chức Qua thời gian thực tập quan em thấy công tác xác định giá trị tài liệu cán làm công tác lưu trữ tiến hành nghiệp vụ Tuy nhiên việc xác định thời hạn bảo quản hồ sơ chung chung, chưa xác định rõ thời gian năm mà chia theo mức: Vĩnh viễn, có thời hạn.Hoặc năm loại bỏ hồ sơ có thời hạn bảo quản tạm thời chưa quy định cụ thể Ngồi q trình chỉnh lý số loại tài liệu khơng có giá trị, bao hàm, trùng thừa, hết giá trị thống kê lập danh mục 2.4.4 Công tác chỉnh lý tài liệu Tại Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải phương án chọn để phân loại tài liệu phương án: Thời gian –cơ cấu tổ chức” Với phương án trình hoạt động cấu tổ chức Ủy ban nhân dân huyện thay đổi, chức nhiệm vụ đơn vị, tổ chức chức nhiệm vụ đơn vị , tổ chức không rõ ràng,chồng chéo lẫn Vậy nên phương án phương án phân loại tối ưu nhất, phản ánh lịch sử đơn vị hình thành phơng lịch sử phơng theo mặt hoạt động có khả tập trung thành hệ thống tài liệu mặt công tác phòng ban hình thành nên phơng Sau thu thập tài liệu phòng ban đơn vị nghiệp, cán lưu trữ dựa vào phương án phân loại để tiến hành lập hồ sơ theo phương án phân loại chọn phương án “ Thời gian- Cơ cấu tổ chức” Trong trình thực tập đây, em có dịp cán nơi làm công tác chỉnh lý cho Văn phòng ủy ban nhân dân huyện với hồ sơ UBND huyện năm 2014 Công việc chỉnh lý giúp em hiểu rõ ngành nghề giúp em tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn.Việc chỉnh lý cán bộ, nhân viên ủy ban thực theo công văn 283/VTLTNNNVTW ngày 19/05/2004 Cục văn thư lưu trữ nhà nước việc ban hành 41 hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành Các cán thực việc chỉnh lý theo quy trình Cụ thể: Phần I: Chuẩn bị chỉnh lý Bước 1: Giao nhận tài liệu Vì chỉnh lý cho văn phòng nên cán chỉnh lý người thuộc văn phòng phòng nội vụ làm phòng rộng xếp cạnh văn phòng để thuận tiện việc chỉnh lý tra tìm hồ sơ cần thiết Bước Vệ sinh sơ vận chuyển tài liệu địa điểm chỉnh lý Các tài liệu cán nơi phằng tài liệu làm vệ sinh sơ bên hồ sơ tài liệu dùng chổi mềm để vệ sinh bên ngồi bó tài liệu Bước 3: Khảo sát tài liệu Nội dung khảo sát sau: + Tên phông : Phông lưu trữ Uỷ ban nhân dân huyện Tiền Hải + Giới hạn thời gian khối tài liệu đưa chỉnh lý từ năm 2014 + Khối lượng tài liệu đưa chỉnh lý: + Thành phần: Tài liệu giấy + Nội dung tài liệu chủ yếu văn đạo UBND Thành phố, định, cơng văn, chương trình, kế hoạch UBND huyện Tiền Hải, tài liệu tổ chức cán bộ, kế tốn tài chính, Báo cáo( năm,q, tháng), tài liệu đại hội + Tình trạng khối tài liệu đưa chỉnh lý : tài liệu Phần 2: Thực chỉnh lý Phân loại tài liệu -Căn vào đặc điểm phương án phân loại, hướng dẫn xác định giá trị tài liệu theo bảng thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn phận để cán xác định rõ ràng thời gian bảo quản hồ sơ lập nên để phân loại, xác định giá trị tài liệu chủ yếu UBND huyện cần bảo quản vĩnh viễn, lâu dài, kê tài liệu khơng có giá trị khơng thuộc phông (theo bảng thời hạn bảo quản chung mà Bộ Nội Vụ quy định Thông tư 09/2011/TT-BNV) Lập hồ sơ chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ a Lập hồ sơ 42 Hầu bước làm hồ sơ cán nơi lập hồ sơ cơng việc trước mang vào chỉnh lý nên hồ sơ chỉnh lý hoàn chỉnh b.Chỉnh sửa hồ sơ Hồ sơ lập chỉnh sửa theo hướng dẫn xác định giá trị tài liệu Mỗi hồ sơ lập chỉnh sửa hồn thiện cần để tờ bìa tạm sơ mi riêng đánh số tạm thời ghi lên thơng tin ban đầu hồ sơ ( tên viết tắt, tiêu đề hồ sơ, thòi hạn bảo quản 3.Biên mục phiếu tin Là phiếu miêu tả hồ sơ ghi tổng hợp thông tin hồ sơ đơn vị bảo quản.các thông tin phiếu như: tên kho lưu trữ, tên phông lưu trữ, số lưu trữ, ký hiệu, tiêu đề hồ sơ, thời gian tài liệu, thời hạn bảo quản 4.Hệ thống hóa hồ sơ Sau biên mục phiếu xong, cán phụ trách mảng lưu trữ quan xếp phiếu tin thẻ tạm phạm vi nhóm nhỏ( mặt hoạt động) vấn đề, mảng chun mơn nhóm lớn( phòng, ban) phơng phương án phân loại sau đánh số thư tự lên phiếu tin Khi đánh số , cán lưu trữ kết hợp kiểm tra tiến hành chỉnh sửa hồ sơ lập bị trùng lặp, bị xé lẻ hay xác định giá trị chưa a) b) c) d) thống phải hỏi ý kiến lãnh đạo Biên mục hồ sơ Biên mục hồ sơ gồm có: Đánh số tờ Viết mục lục văn Viết chứng từ kết thúc Viết bìa hồ sơ Vệ sinh tài liệu thống kê, kiểm tra làm thủ tục tiêu hủy tài liệu Vệ sinh tài liệu gồm có bỏ ghim, kẹp, làm phẳng tài liệu Thống kê gồm có: thống kê tài liệu loại, tài liêu hết giá trị 7.Kiểm tra, làm thủ tục tiêu hủy tài liệu loại Các cán nơi làm văn kiểm tra hỏi ý kiến lãnh đạo sau xin đạo thành lập hội đồng tiêu hủy tài liệu loại 43 Đánh số thức vào bìa, cặp, hộp để lên giá đưa vào lưu trữ Đánh số số hồ sơ cuối mục lục hồ sơ khối tài liệu đợt chỉnh lý trước 9.Lập mục lục hồ sơ Do Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải có đợt chỉnh lý trước nên với số lượng hồ sơ lần cán cần thêm mục lục hồ sơ dựa vào mục lục hồ sơ có sẵn trước quan Trong trình thực tập, bảo tận tình chị cán văn thư –lưu trữ, em tham gia công tác chỉnh lý đánh số tờ, xếp hồ sơ, vào hộp hồ sơ biên mục hồ sơ.Cùng với quan tâm cán văn phòng ủy ban giúp đỡ tận tình lãnh đạo ủy ban quan tâm tới công tác lưu trữ, thường xuyên xuống tận nơi kiểm tra giám sát việc chỉnh lý hồ sơ 2.4.5: Công tác thống kê xây dựng cơng cụ tra tìm tài liệu Lưu trữ Thống kê tài liệu lưu trữ áp dụng phương pháp công cụ chuyên môn để xác định số lượng, chất lượng, thành phần, nội dung, tình hình tài liệu hệ thống trang thiết bị bảo quản kho lưu trữ để ghi vào phương tiện thống kê Kho lưu trữ UBND huyện Tiền Hải sử dụng cơng cụ tra cứu, tìm kiếm tài liệu phương pháp truyền thống Tài liệu lưu trữ thống kê chủ yếu mục lục hồ sơ, mục lục hồ sơ lập theo năm Tài liệu sau chỉnh lý hệ thống hóa, thống kê, buộc thành tập theo số hồ sơ đưa lên giá xếp môt cách khoa học giúp cho việc tra cứu thuận lợi, nhanh chóng Ngồi ra, quan xây dựng sổ đăng ký mục lục hồ sơ xếp theo số thứ tự đóng thành Còn số phương tiện khác chưa xây dựng ( thẻ tra tìm, sách hướng dẫn nội dung tài liệu…) 2.4.6: Công tác bảo quản tài liệu Lưu trữ: Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải bố trí 01 phòng nằm sau trụ sở làm việc ủy ban nhân dân huyện để làm nhà kho lưu trữ loại tài liệu phục vụ công việc thực tiễn Kho lưu trữ với diện tích khoảng 30m3 trang bị đầy đủ 44 giá , tủ, hộp để đựng tài liệu.Ngồi có trang thiết bị như: quạt, bóng điện, bình cứu hỏa đảm bảo cho việc bảo quản tài liệu Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên làm vệ sinh định kỳ cho kho lưu trữ, cán làm công tác lưu trữ thường xuyên vệ sinh kho tàng, trang thiết bị để tránh hỏng hóc trang thiết, tránh gây hư hại cho tài liệu hay tổ chức diệt trừ loài gặm nhấm, trùng mối, mọt ,chuột, gián Ngồi Ủy ban thường xuyên phun thuốc trừ nấm mốc kho, diệt trừ mầm mống gây hư hại cho tài liệu 2.4.7: Công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu Lưu trữ - Kho Lưu trữ UBND Huyện Tiền Hải xây dựng quy chế sử dụng tài liệu nội quy mượn tài liệu Kho Lưu trữ Trong có quy định rõ trách nhiệm quyền người cung cấp tài liệu người sử dụng tài liệu - Có nhiều loại hình tổ chức sử dụng tài liệu, yêu cầu độc giả việc sử dụng tài liệu Kho lưu trữ huyện không đáng kể nên chưa áp dụng hình thức tổ chức sử dụng lý thuyết học Hình thức tổ chức sử dụng chủ yếu là: Tài liệu thường cung cấp dạng Photocopy y chính, chính, trường hợp cần để làm việc đem cơng chứng phải làm phiếu mượn tài liệu nêu mục đích mượn tài liệu, tài liệu cần mượn thời gian sử dụng, có ý kiến phê duyệt Lãnh đạo Văn phòng cán lưu trữ cung cấp 45 CHƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TẠI UBND VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 3.1 Những công việc làm thời gian thực tập kết đạt 3.1.1Những công việc làm Được quan tâm , tin tưởng cán bộ, lãnh đao quan mà em giao công việc theo chuyên ngành học suốt tháng thực tập từ ngày mùng 10/01/2017 đến ngày 10/03/2017.Và sau công việc em làm Ủy ban Nhân dân huyện Tiền Hải rút nhiều kinh nghiệm cho để làm hành trang cho cán Văn thư-lưu trữ tương lai Khảo sát thực trạng công tác văn thư- lưu trữ Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình khảo sát thực trạng cơng tác văn thư Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải Được tin tưởng cán văn thư-lưu trữ đồng ý lãnh đạo huyện em giao soạn thảo số văn chuyển giao nội bộ, photocopy giấy tờ có yêu cầu lãnh đạo cán nơi Được tham gia chỉnh lý cán Ủy ban nhân dân cán phòng nội vụ Huyện Tiền Hải gồm: xếp phân loại hồ sơ, đánh số tờ, hệ thống danh mục hồ sơ, biên mục mục lục văn bản, vận chuyển tài liệu để xếp lên giá, nhập liệu, thông tin vào file mềm Kết đạt -Đã khảo sát nắm bắt tình hình tổ chức văn thư –lưu trữ quan thấy ưu điểm, nhược điểm công tác văn thư lưu trữ quan -Đã tiến hành chỉnh lý tài liệu với cán lưu trữ cán nhân viên Ủy ban nhân dân tháng thực tập nhiên đến công việc chỉnh lý chưa xong thời gian kết thúc thực tập hết Kỹ soạn thảo văn theo tiêu chuẩn, sử dụng máy móc trang thiết bị thành thạo 3.2 Nhận xét công tác văn thư- lưu trữ UBND huyện 46 3.2.1 Ưu điểm - Sau tháng thực tập UBND huyện Tiền Hả em thấy hình ảnh thực tế công tác văn thư- lưu trữ UBND huyện quan tâm như: +Đầu tư kinh phí cho công tác chỉnh lý hồ sơ quan cụ thể chỉnh lý khối tài liệu Văn phòng ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải + Tại quan ban hành nhiều văn liên quan đến công tác văn thưlưu trữ quy chế, nội quy, quy định hay tiếp nhận văn hướng dẫn, đạo nhà nước công tác văn thư-lưu trữ đầy đủ +Các cán văn thư-lưu trữ ủy ban nhân dân người tốt nghiệp chuyên ngành có kỹ nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn cao + Các trang thiết bị phục vụ cho công tác văn thư-lưu trữ đầy đủ từ máy fax, máy in, máy photocopy,máy tính đến giá,tủ,cặp,hộp hay phương tiện bảo quản tài liệu bình cứu hỏa, hệ thống quạt trang bị + Thường xuyên cử cán học lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức văn thư-lưu trữ Chi cục văn thư lưu trữ mở để nâng cao hiệu kiến thức cho cán văn thư- lưu trữ 3.2.2.Những điểm tồn tại: + Công tác văn thư-lưu trữ cấp lãnh đạo quan tâm quan tâm chưa đủ để ngành Văn thư-lưu trữ phát triển + Đã ban hành quy chế, nội quy phòng kho lưu trữ quy chế lỏng lẻo nội quy mang hướng chung chung, khơng có chế tài xử phạt + Nhiều cán xem nhẹ việc lập hồ sơ công việc dẫn đến tài liệu bị chất đống, bó gói phòng, ban gây khó khăn cho cơng tác lưu trữ + Nguồn kinh phí cho cơng tác văn thư-lưu trữ hạn chế + Số lượng văn hàng năm lớn cán phụ trách văn thư-lưu trữ có người nên khơng thể giải lượng lớn văn ngày +Trang thiết bị quan có đầu tư (kho lưu trữ, giá, máy điều hòa, máy tính, cặp đựng tài liệu…) nhiên hạn chế chưa thể đáp ứng yêu cầu bảo quản, quản lý tài liệu cách tốt 3.3.Những đề xuất từ nhược điểm nói Sau tháng thực tập Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải em thấy lãnh đạo Ủy ban nhân dân trưởng phó phòng ủy ban nhân 47 dân quan tâm tới công tác văn thư-lưu trữ quan.Nhận thấy khuyết điểm hạn chế, em xin đề xuất phương án để nâng cao hiệu công tác văn thư- lưu trữ sau: +Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho cán Văn thưLưu trữ, tuyển dụng thêm cán lưu trữ vi khối lượng tài liệu nhiều cán phụ trách mảng lại ít( cán chuyên trách cán kiêm nhiệm) +Thường xuyên mở lớp tập huấn cho cán quan công tác văn thư-lưu trữ nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên môn nghiệp vụ giải vấn đề công tác văn thư-lưu trữ +Tổ chức, nghiên cứu xây dựng phần mềm, mua phần mềm công tác văn thư-lưu trữ phần mềm cũ khơng phát huy hết u cầu mà việc tìm kiếm gặp khó khăn + Quan tâm nhiều tới công tác lưu trữ ( chỉnh lý, thống kê, xây dựng công cụ tra tìm, xác định giá trị tài liệu…) đề biện pháp bảo, quản quản lý tài liệu, trang thiết bị (tu dưỡng, sửa chữa lại trang thiết bị, thường xuyên vệ sinh kho xử lý mối, mọt…) + Ngồi phải động viên, khích lệ hăng say làm việc Cán để Cán ngày tận tụy cống hiến cho cơng việc mang lại kết cao 3.4 Một số khuyến nghị 3.4.1.Đối với Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải Về phía UBND triển khai thực công tác sau để khắc phục tồn tại: + Đề biện pháp chế tài xử lý trường hợp cán không lập hồ sơ hay ban hành văn sai thể thức để nâng cao chất lượng văn phát hành +Thường xuyên cập nhập , phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra thực văn quy định pháp luật công tác văn thư-lưu trữ cho đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm công tác văn thư-lưu trữ thực thi công vụ 48 + Quan tâm phân bổ hợp lý kinh phí đầu tư để kịp thời triển khai cơng việc chuyên môn công tác VTLT tổ chức lớp tập huấn, tổ chức hội thi quan, đơn vị thuộc quận; + Thực cam kết năm qua việc nâng cấp, đầu tư trang thiết bị cho kho lưu trữ huyện vào hoạt động; đạo triển khai thực nâng cấp phần mềm ứng dụng phục vụ công tác + Chuẩn hóa đội ngũ làm cơng tác VTLT; + Ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật quy định cụ thể công tác văn thư lưu trữ + Cần đơn giản hóa thủ tục rườm rà + Cán văn thư lưu trữ cần tự giác công việc, phục vụ độc giả đặt công việc lên hết + Đẩy mạnh tăng cường công tác đối ngoại để tăng vai trò cơng tác VTLT hoạt động quan + Có chế độ nhằm khuyến khích vật chất tinh thần cho cán VTLT, tạo tâm lý thoải mái công việc thực quy định quan + Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết năm, cuối năm công tác Văn thư – Lưu trữ để rút kinh nghiệm, đánh giá việc làm được, việc chưa làm để có kế hoạch khen thưởng biểu dương cá nhân, phòng ban có thành tích cao đưa giải pháp khắc phục hình thức sử lý nghiêm khắc cá nhân, phòng ban vi phạm góp phần nâng cao lực trách nhiệm cuả cán + Ngoài lãnh đạo UBND huyện tiến hành lập kế hoạch ban hành định thu hồi hết số tài liệu đến thời hạn nộp lưu tồn phòng, ban đưa vào lưu trữ lịch sử huyện cần có biện pháp để việc nộp lưu tài liệu phòng ban theo quy định nộp lưu cuả Nhà nước Đối với tài liệu thu hồi cần bố trí cán chuyên trách lưu trữ tiến hành phân loại xác định giá trị, chỉnh lý, bố trí nơi bảo quản để công tác lưu trữ quy củ, việc tra tìm khai thác sử dụng tài liệu hiệu cần xây dựng phòng 49 đọc lưu trữ riêng - Về phía cán Văn phòng HĐND UBND: + Các cán làm công tác VTLT cần quan tâm đến việc thực văn quy phạm pháp luật quan cấp văn UBND huyện ban hành hướng dẫn cơng tác VTLT + Trong q trình thực nhiệm vụ, cần có kiến nghị đề xuất với lãnh đạo văn phòng để hồn thiện cơng tác VTLT + Lãnh đạo Văn phòng cần đưa kiến nghị giải pháp thực công tác VTLT với lãnh đạo UBND huyện 3.2.3 Đối với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Tạo điều kiện cho sinh viên thực tế nhiều để hiểu nâng cao tính tích cực sinh viên, làm cho sinh viên yêu ngành nghề mà học -Đi đôi với việc giảng giải lý thuyết giảng viên cho sinh viên thực hành nhiều thông qua kiểm tra kĩ ngành nghề để giúp sinh viên khắc phục thiếu sót lí thuyết + Để trau dồi nhiều kiến thức thực tiễn cho sinh viên, em mong nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc với thực tế nhiều lý thuyết + Nhà trường kéo dài thời gian thực tập nhiều để sinh viên có hội tìm hiểu, cọ sát nhiều với công việc cán văn thư - lưu trữ.Các cán bộ, giảng viên trường cần phải khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn để truyền đạt tới Sinh viên thêm nhiều kiến thức nghiệp vụ, giúp tiết học trở nên thật bổ ích thiết thực KẾT LUẬN Trong thời gian thực tập UBND Huyện Tiền Hải giúp em trau dồi thêm kiến thức ngành nghề nhiều Đây khoảng thời gian ý nghĩa sinh viên năm em Qua việc học tập trường thực hành quan em thấy khác lý thuyết học cơng việc thực phải làm Nhờ mà em thực phải làm Nhờ mà em thực hiểu ý nghĩa cảu câu “ Học đôi với hành” 50 Ở trường, em thầy cô giảng dậy , truyền đạt kiến thức , giúp em có hiểu biết văn phòng, cơng tác văn thư lưu trữ kiến thức xã hội.Tại quan ,em xem cô cho xem hướng dẫn làm dựa sở học Cùng với giúp đỡ cô, quan Nhờ mà em phần nâng cao kiến thức, rèn luyện ý thức làm việc , hiểu mối quan hệ phòng ban quan, phong cách làm việc hỗ trợ Lãnh đạo nhân viên, nhân viên nhân viên Qua đây, em xin chân thành cảm ơn trường Đại học Nội Vụ nói chung khoa Văn thư –lưu trữ nói riêng tạo điều kiện cho em kiến tập thực tế quan qua chúng em học hỏi thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm quý báu, giúp em nhiều đường tương lai sau này.Đồng thời em xin cảm ơn chân thành tới UBND Huyện Tiền Hải tiếp nhận, giúp đỡ tận tình bảo em thời gian tháng thực tập Đặc biệt em xin chân thành cô Trần Thị Loan- giáo viên hướng dẫn thực tập thầy cô khoa Văn thư lưu trữ truyền đạt kiến thức để em hồn thành tốt đợt thực tập ngành nghề Và qua em xin chân thành cảm ơn đến cô Lê Thị Mai-cán văn thư- lưu trữ Văn phòng UBND huyện Tiền Hải thành phố Thái Bình trực tiếp giúp đỡ bảo em thời gian em thực tập quan Trên báo cáo thực tập em, kinh nghiệm chưa nhiều , hiểu biết hạn chế nên áp dụng kiến thức vào thực tế bỡ ngỡ khơng tránh khỏi sai sót Vì kính mong thấy , giáo chú, bác quan góp ý để báo cáo em hoàn thiện 51 D PHỤ LỤC D Phụ lục: ( hình ảnh 1) D-Phụ lục: ( hình ảnh 2) D- phụ lục ( hình ảnh 3) MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO -Thông tư số: 21/2005/TT–BNV ngày 01 tháng 02 năm 2005 Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức văn thư – lưu trữ Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ Uỷ ban nhân dân cấp -Luật số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 Luật lưu trữ; -Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật lưu trữ; -Quyết định số 310/QĐ-VTLTNN ngày 21 tháng 12 năm 2012 Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước Ban hành Quy trình tạo lập sở liệu tài liệu lưu trữ; -Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2012 Bộ Nội vụ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị; -Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 11 năm 2011 Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ Vệ sinh tài liệu lưu trữ giấy; -Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng năm 2004 Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước việc ban hành Bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính; -Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày 01 tháng năm 2009 Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước việc ban hành quy trình chỉnh lý tài liệu giấy theo TCVN ISO 9001:2000; -Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19 tháng 12 năm 2006 Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước việc hướng dẫn tiêu hủy tài liệu hết giá trị; v.v - Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ quan -Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng năm 2013 Bộ Nội vụ hướng dẫn quy chế công tác văn thư, lưu trữ quan, tổ chức ... tài liệu lưu trữ quan, đơn vị đại bàn huyện Lưu trữ huyện 13 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ- LƯU TRỮ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIỀN HẢI 2.1 Thực trạng tình hình cơng tác quản lý văn thư Uỷ... 1.2 Tình hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cấu tổ chức phận văn thư -lưu trữ Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải 1.2.1 Tình hình tổ chức phân văn thư lưu trữ Bộ phận văn thư lưu trữ nằm Văn. .. HĐND UBND huyện Tiền Hải, em nhận thấy vấn đề quản lý Văn thư, Lưu trữ quan hành Nhà nước vấn đề cần xem xét nghiên cứu Do đó, em lựa chọn chun đề: Tình hình Công tác Văn thư- Lưu trữ UBND huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình Công tác Văn thư- Lưu trữ tại UBND huyện Tiền Hải Tỉnh Thái Bình, Tình hình Công tác Văn thư- Lưu trữ tại UBND huyện Tiền Hải Tỉnh Thái Bình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay