HỆ THỐNG HÓA CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC TỪ 1945 ĐẾN NAY. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

31 39 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 16:10

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN A. PHẦN MỞ ĐẦU1 1. Lý do chọn đề tài.1 2. Lịch sử nghiên cứu.2 3. Đối tượng nghiên cứu và giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài.2 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.3 5. Cơ sở phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu được sử dụng.3 6. Giả thuyết khoa học.3 7. Ý nghĩa luận và thực tiễn của đề tài.3 8.Cấu trúc của đề tài.3 CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGHI THỨC NHÀ NƯỚC4 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của nghi thức nhà nước.4 1.1.1.Quan niệm về nghi thức Nhà Nước thời xưa.4 1.1.2.Nội dung của nghi thức nhà nước những năm đầu giải phóng.4 1.1.3.Lược sử về về Nghi thức Nhà Nước trong các cơ quan Nhà Nước.5 1.2.Khái niệm Nghi thức Nhà nước.8 1.2.1. Định nghĩa.8 1.2.2. Những vấn đề về sử dụng các biểu tượng quốc gia và thể thức văn bản quản lý nhà nước.9 1.2.3. Những vấn đề về công tác lễ tân, hay tổ chức tiếp đãi khách.17 1.2.4.Những vấn đề có liên quan đến kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức trong giải quyết những công việc nội bộ nhà nước và hoạt động giao tiếp với các tổ chức và công dân.20 1.2.5.Những vấn đề có liên quan đến tổ chức hoạt động quản lý như hội họp, lễ kỷ niệm, cấp chứng chỉ, chứng thực, phong tặng, khen thưởng.22 1.2.6.Những vấn đề có liên quan đến hình thức của công sở như kiến trúc, trang trí, bài trí mặt trước toà nhà cũng như nội thất.23 1.3.Nội dung cấu thành nghi thức Nhà nước.23 CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGHI THỨC NHÀ NƯỚC25 2.1. Nghi thức nhà nước chịu sự điều chỉnh của pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia.25 2.2. Nghi thức nhà nước thể hiện quyền độc lập dân tộc trong quan hệ quốc tế.25 2.3. Thể hiện sự kiểm soát của Nhà nước với hoạt động ngoại giao.28 CHƯƠNG 3. HỆ THỐNG HÓA CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC TỪ 1945 ĐẾN NAY. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ32 3.1.Hệ thống hóa các văn bản quy định của Nhà nước về nghi thức nhà nước từ 1945 đến nay.32 3.2.Nhận xét:35 3.3. Giải pháp hoàn thiện.36 KẾT LUẬN37 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO39 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài này, q trình thực đề tài tơi nhận giúp đỡ thầy cô trung tâm th viện trường đại học Nội vụ tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình tìm kiếm tài liệu Và s ự giúp đỡ giảng viên mơn hưỡng dẫn giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Trong trình thực đề tài tơi gặp q nhiều khó khăn Do l ần thực đề tài nên nhiều hạn chế thiếu sót Vì th ế r ất mong góp ý thầy Những ý kiến đóng góp người giúp tơi nhận hạn chế qua tơi có thêm tư liệu đường học tập nghiên c ứu sau Tôi xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi thực tiểu luận với đề tài: “ Tìm hiểu lịch sử phát triển đặc điểm nghi thức Nhà Nước, hệ thống hóa văn quy định nghi thức Nhà Nước từ 1945 đến đưa nh ận xét” Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu tơi th ời gian qua Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm có khơng trung th ực thơng tin sử dụng q trình thực đề tài Hà Nội, tháng 12 năm 2016 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT NTNC : Nghi thức nhà nước NC : Nhà nước VH : Văn hóa TH : Thể QT : Quốc tế LHQ : Liên hợp quốc VB : Văn EU : Liên minh châu âu VD : Ví dụ MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 2 Lịch sử nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu giới hạn phạm vi nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu sử dụng .3 Giả thuyết khoa học Ý nghĩa lí luận sở thực tiên đề tài .4 Cấu trúc đề tài .4 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGHI THỨC NHÀ NƯỚC VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA NGHI THỨC NHÀ NƯỚC 1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGHI THỨC NHÀ NƯỚC 1.1.1 Quan niệm nghi thức Nhà Nước thời xưa .5 1.1.2 Nội dung nghi thức nhà nước năm đầu giải phóng 1.1.3 Lược sử về Nghi thức Nhà Nước quan Nhà Nước .6 1.2 Khái niệm nghi thức nhà nước .9 1.3 Nội dung cấu thành nghi thức nhà nước 1.3.1 Những vấn đề liên quan đến cách thức thể sử dụng biểu tượng quốc gia (Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca) thể thức văn quản lý nhà nước 1.3.2 Những vấn đề liên quan đến công tác lễ tân, hay tổ chức tiếp đãi khách (chào đón, hội đàm, chiêu đãi, tặng quà, tiễn đưa), đặc biệt khách nước 11 1.3.3 Những vấn đề có liên quan đến kỹ giao tiếp (cử chỉ, lời ăn tiếng nói, trang phục ) cán bộ, cơng chức giải công việc nội nhà nước, hoạt động giao tiếp với tổ chức công dân .11 1.3.4 Những vấn đề có liên quan đến tổ chức hoạt động quản lý hội họp, lễ kỷ niệm, cấp chứng chỉ, chứng thực, phong tặng, khen thưởng .12 1.3.5 Những vấn đề có liên quan đến hình thức cơng sở kiến trúc, trang trí, trí mặt trước nhà nội thất 12 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA NGHI THỨC NHÀ NƯỚC 14 2.1 Nghi thức nhà nước chịu điều chỉnh pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia 14 2.2 Nghi thức nhà nước thể quyền độc lập dân tộc quan hệ quốc tế.14 2.3 Thể kiểm soát Nhà Nước hoạt động ngoại giao: 15 CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG HÓA CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC TỪ 1945 ĐẾN NAY NHẬN XÉT 16 3.1 Hệ thống hóa văn quy định nghi thức nhà nước từ 1945 đến 16 3.2 Nhận xét .18 3.2.1 Ưu điểm 18 3.2.2 Nhược điểm 19 3.2.3 Hạn chế .19 KẾT LUẬN 22 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 23 LỜI NÓI ĐẦU Nghi thức nhà nước phận quan trọng để xây dựng hoàn thiện “nghi lễ giao tiếp” dân tộc, cộng đồng nhóm ng ười “thơng lệ quốc tế” giao tiếp cộng đồng nhân loại.Trong b ối cảnh hội nhập với kinh tế giới, nghi lễ giao tiếp, có nghi thức nhà nước, ngày trở nên quan trọng Trong hoạt động quản lý nhà nước, nghi th ức, th ủ tục mang tính lễ nghi phận quan trọng khơng nh ững quy đ ịnh nêu pháp luật Nó trở thành điều cốt lõi đ ể đ ạt đ ược thành công giao tiếp với nước thới làm việc c quan nhà nước Hàng năm, phủ đơn vị địa phương đón ti ếp hàng trăm ngàn đoàn khách quốc tế vào làm việc Việt Nam, lãnh đ ạo cấp cao lãnh đạo ngành địa phương, nh cử hàng trăm ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ thăm, làm việc học tập n ước; t ổ chức Hàng trăm hội thảo, hội nghị khóa tập huấn Các mối quan hệ góp phần tích cực cho phát triển kinh tế, tr ị xã h ội c đất nước, góp phần giữ vững ổn định an ninh, hòa bình khu v ực giới Nghi thức nhà nước nói chung quy định văn pháp luật nhà nước, theo tập quán truyền thống dân tộc quốc tế mà bên tham gia quan hệ thủ tục quản lý nhà nước phải tuân thủ thực nghiêm chỉnh đảm bảo thể chế trị phát triển theo hướng đại, hoạt động hiệu phục vụ nhân dân ngày tốt hơn, bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, quan h ệ hợp tác quốc tế nước ta nước giới ngày m r ộng phát triển MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam đường hội nhập kinh tế giới tạo nhiều c hội thách thức đòi hỏi không ngừng đổi m ới m ọi lĩnh vực nhằm nâng cao ưu khả cạnh tranh Để tận dụng m ột cách triệt để hội cơng tác điều hành quản lí xã h ội v ề lĩnh vực đòi hỏi phải nâng cao lực hiệu Hiện hoạt động quan hành nhà n ước , để đạt hiệu tối đa hoạt động hợp tác nh chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đào tạo, tập huấn thống kế hoạch hợp tác ch ương trình hoạt động chung, giao lưu văn hóa, thể thao… đòi hỏi cán bộ, công ch ức phải hiểu rõ công tác nghi thức Nhà Nước Nghi th ức Nhà Nước thể chủ trương, sách đối nội, đối ngoại Nhà n ước mà thể nét văn minh sắc văn hóa m ột dân t ộc Thực tốt nghi thức Nhà Nước góp phần quan trọng vào s ự thành công công tác đối ngoại ngược lại, xảy sai sót ảnh h ưởng trực tiếp đến kết cơng tác đối ngoại, chí có th ể gây căng thẳng cho quan hệ ngoại giao.Từ lý luận thực tiễn cho th vai trò to lớn, mang tính định Nghi thức nhà nước kinh tế-xã hội hội nhập phát triển Là sinh viên trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, chuyên ngành Quản tr ị văn phòng Đồng thời cán bội quản lí tương lai, ý th ức đ ược t ầm qan trọng việc tìm hiểu lịch sử hình thành phát triển phải hi ểu rõ v ề nghi thức nhà nước Nên tơi chọn đề tài: “Tìm hiểu lịch s phát tri ển đặc điểm nghi thức Nhà Nước, hệ thống hóa văn quy đ ịnh nghi thức Nhà Nước từ 1945 đến đưa nhận xét” Lịch sử nghiên cứu Các tài liệu tham khảo: - TS Lưu Kiến Thanh, “Nghi thức nhà nước”, NXB Thống Kê Nêu lý luận phương pháp công tác nghi th ức nhà n ước T đưa nhìn tổng thể lịch sử phát triển công tác nghi th ức nhà nước Đối tượng nghiên cứu giới hạn phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: đề tài tiến hành nghiên cứu Nghi th ức Nhà Nước nói chung * Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nội dung, nh ững v ấn đề liên quan đến Nghi thức nhà nước việc tổ chức, điều điều hành cơng việc Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu phát triển nghi thức Nhà Nước, đặc điểm văn quy định việc thực nghi thức đồng thời đánh giá nh ững ưu nhược điểm việc vận dụng Nghi thức Nhà Nước Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu sử dụng Đề tài sử dụng phương pháp luận vật biện chứng, lịch sử Chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà n ước c nhân dân, nhân dân nhân dân Và sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể là: phương pháp lịch sử; phương pháp vật biện chứng; phương pháp so sánh; ph ương pháp tổng hợp Thông qua phương pháp lịch sử; ph ương pháp v ật bi ện chứng; phương pháp so sánh; phương pháp tổng hợp nhằm tổng h ợp so sánh Giả thuyết khoa học Nghi thức Nhà nước đối ngoại Nghi thức Nhà Nước tạo khung cảnh bầu khơng khí cho mối quan hệ quốc gia đ ược tiến hành thuận lợi; đề quy tắc cho giao thiệp quốc tế; vận d ụng hình thức thích hợp đàm phán ký kết văn kiện quốc tế nhằm làm tăng giá trị tôn trọng điều ký kết Nghi th ức ngoại giao cố gắng đảm bảo quyền bình đẳng cho quốc gia, tạo điều ki ện để quốc gia, trường hợp thù địch với nhau, có s ự tôn tr ọng l ẫn nhau, tôn trọng phẩm giá quyền độc lập dân tộc, k ể dân tộc nhỏ yếu Nghi thức nhà Nhà Nước thể nét văn minh sắc văn hóa dân tộc Nghi thức Nhà nước đối nội Cán công chức thực tốt nghi tức nhà nước, góp phần nâng cao khả kỹ nh ận bi ết đẹp, tổng hòa phẩm chất bên bên ngoài, nh ững kh ả thể chất tinh thần hình thức lý t ưởng giáo dục ng ười Nghi thức nhà nước nội dung tác nghiệp quan trọng, giúp cho việc mở rộng, củng cố, thúc đẩy việc giải quy ết mối quan h ệ có liên quan đến chức quản lý quan, tổ chức, Nhà nước, th ể phục vụ sách, pháp luật Nhà nước Ý nghĩa lí luận sở thực tiên đề tài Nghi thức Nhà Nước khơng thể chủ trương, sách đối nội, đối ngoại Nhà nước mà thể nh ững nét văn minh sắc văn hóa dân tộc Thực tốt nghi th ức Nhà Nước góp phần quan trọng vào thành công công tác đối ngoại ngược l ại, xảy sai sót ảnh hưởng trực tiếp đến kết công tác đ ối ngoại, chí gây căng thẳng cho quan hệ ngoại giao Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu phần kết luận, tài liệu tham khảo, ph ụ lục đề tài có cấu trúc chương: CHƯƠNG Khái quát chung nghi thức nhà nước lịch sử hình thành phát triển nghi thức nhà nước CHƯƠNG 2.Đặc điểm nghi thức nhà nước CHƯƠNG Hệ thống hóa văn quy định nhà nước t năm 1945 đến Nhận xét đánh giá c) Quốc kỳ: cờ tượng trưng cho Quốc gia, C T ổ quốc Đồng thời biểu trưng cách rõ ràng quy ền l ực c nhân dân ta, chủ quyền lãnh thổ, cương v ực đ ược phân định d) Quốc ca: Là hát thừa nhận th ức c Qu ốc gia Việc sử dụng Quốc ca theo quy định Điều lệ số 975/TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 21-07-1956, theo Thơng báo Chính ph ủ s ố 31-TB ngày 15-02-1993 d) Thể thức văn quản lý nhà nước Văn quản lý nhà nước định thông tin quản lý thành văn (được văn hoá) quan quản lý nhà n ước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức định đ ược nhà n ước đảm bảo thi hành biện pháp khác nhằm điều ch ỉnh mối quan hệ quản lý nội nhà nước quan nhà n ước v ới tổ chức công dân Thể thức văn yếu tố hình thức nội dung chúng thể chế hoá Tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-VPCP-BNV ngày 06/5/2005 Văn phòng Chính ph ủ Bộ Nội v ụ, văn b ản qu ản lý nhà nước bao gồm thành phần sau: Quốc hiệu Tên quan, tổ chức ban hành văn Số, ký hiệu văn Địa danh ngày, tháng, năm ban hành văn Tên loại trích yếu nội dung văn Nội dung văn Chức vụ, họ tên chữ ký người có thẩm quyền Dấu quan, tổ chức Nơi nhận 12 10 Dấu mức độ khẩn, mật 1.3.2 Những vấn đề liên quan đến công tác lễ tân, hay tổ ch ức tiếp đãi khách (chào đón, hội đàm, chiêu đãi, tặng quà, tiễn đ ưa), đ ặc biệt khách nước Lễ tân nhà nước tổng hợp nghi thức, thủ tục việc đón, tiễn, giao tiếp với khách nhằm giải cơng việc có liên quan đến quan hệ nội nhà nước, nhà nước, gi ữa nhà n ước công dân Như vậy, bản, lễ tân hiểu tổng h ợp nh ững quy định, nghi thức, thủ tục nhà nước tuân thủ th ực giao tiếp quốc tế Tổ chức tiếp khách hoạt động quan trọng, m ột công tác quan công quy ền, đoàn th ể, t ổ ch ức khác Công tác thực không nhằm để giao tiếp xã h ội thuý, đảm bảo hoạt động thông suốt hệ c q trình quản lý, mà tạo cho nhà quản lý có điều ki ện xem xét, đánh giá hiệu cơng việc từ phía bên ngồi Khi đón tiếp khách nước lại phải trọng đ ến việc thực cho khách có ấn tượng ban đầu nồng h ậu, thân thiện đón tiếp Việc đón tiếp đồn khách có khác m ặt nghi lễ tuỳ theo tính chất đồn Cơng tác quy định Ngh ị đ ịnh s ố 82/2001/NĐ-CP ngày 06 thỏng 11 nam 2001 v ề nghi l ễ nhà n ước đón tiếp khách nước ngồi 1.3.3 Những vấn đề có liên quan đến kỹ giao ti ếp (c ch ỉ, lời ăn tiếng nói, trang phục ) cán bộ, công ch ức gi ải quy ết công việc nội nhà nước, hoạt động giao tiếp với tổ chức công dân Trong giao tiếp, người ln ln thể lực hấp dẫn để thực ý đồ giao tiếp h ấp dẫn ph ần ti ềm 13 ẩn lực ứng xử khả khai thác lực m ỗi cá nhân Sự hấp dẫn truyền đạt tới đối tượng giao tiếp thông qua trang phục, bắt tay, giọng nói, vóc dáng, hoạt động nội tâm đ ược bi ểu yếu tố ngôn ngữ điệu Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa cơng sở c quan hành nhà nước quy định trang phục, giao tiếp ứng x cán bộ, công chức, viên chức thi hành nhiệm vụ, trí cơng s t ại c quan hành nhà nước 1.3.4 Những vấn đề có liên quan đến tổ chức hoạt động quản lý hội họp, lễ kỷ niệm, cấp chứng chỉ, chứng thực, phong t ặng, khen thưởng Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chế độ hội họp hoạt động c quan hành nhà nước quy định điều chỉnh việc tổ ch ức họp hoạt động quản lý, điều hành quan hành nhà nước nhằm giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng h ọp hoạt động quan hành nhà nước cấp, ngành, th ực hành tiết kiệm, chống lãng phí việc tổ ch ức h ọp, góp ph ần tích cực tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu đ ạo, điều hành thủ trưởng quan hành nhà nước, đáp ứng yêu c ầu cải cách hành 1.3.5 Những vấn đề có liên quan đến hình th ức c công s nh kiến trúc, trang trí, trí mặt trước tồ nhà nh n ội th ất Cơ quan phải có biển tên đặt cổng chính, ghi rõ tên gọi đầy đủ tiếng Việt địa quan theo h ướng dẫn thống cña Bộ Nội vụ Phòng làm việc phải có biển tên ghi rõ tên đơn vị, họ tên, ch ức danh cán bộ, công chức, viên chức Việc xếp, trí phòng làm vi ệc 14 phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý Không lập bàn th ờ, thắp hương, không đun, nấu phòng làm việc Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thơng cán bộ, công chức, viên chức người đến giao d ịch, làm vi ệc Khơng thu phí gửi phương tiện giao thông người đến giao dịch, làm việc Tiểu kết: Hoạt động quản lý nhà nước không nằm nh ững yêu cầu giao tiếp xã hội Nhà nước thể chế tổ chức cấu ph ức tạp v ới chức quản lý đời sống cộng đồng tầng l ớp dân c m ột lãnh thổ định Nhà nước đảm bảo cho việc th ực quy ết đ ịnh quản lý cơng dân nhiều biện pháp mang tính quyền lực Nhà nước tính thuyết phục, kỷ luật, kinh tế, cưỡng chế, tính quyền lực thể phương tiện mang tính hình thức đặc thù thuộc phạm trù nghi lễ cách trí cơng s (cơng đường), trang phục, hoạt động lễ tân Nh ững ph ương ti ện hình th ức có vai trò quan trọng quy phạm đ ược đ ưa điều luật 15 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA NGHI THỨC NHÀ NƯỚC 2.1 Nghi thức nhà nước chịu điều chỉnh pháp luật qu ốc tế pháp luật quốc gia + Phong tục, tập quán, dân tộc Khi thực nghi thức ngoại giao, quốc gia cần ph ải có tơn trọng vị trí pháp lý, giá trị truy ền thống, nh ững nét VH đặc trưng nước đối tác, tuyệt đối không TH s ự miệt th ị, kì th ị dân tộc QH quốc tế & TH nghi thức quốc tế + Hệ thống VB pháp quy, quốc gia + Hệ thống VB luật quốc gia VD: Nghi thức Nhà Nước quy định điểu chỉnh văn Nghị định số 114/2006/QĐ-ttg ngày 25/5/2006 quy định chế độ họp cơ quan nhà nước hay Nghị định số 213/2006/QĐ-ttg ngày 25/9/2006 Của thủ tướng phủ việc ban hành quy chế quản lý công sở + Cơng pháp quốc tế Các tổ chức quốc liên phủ ( liên quốc gia) tổ ch ức thành lập liên kết quốc gia, & họat động thỏa thuận quốc gia -> VD: LHQ, Asian, EU Tổ chức phi phủ thành lập thỏa thuận gi ữa thể nhân với pháp nhân khơng coi chủ thể luật quốc tế, không thừa nhận luật quốc tế -> VD: Hội luật gia th ế gi ới, H ội Liên hiệp phụ nữ giới… 2.2 Nghi thức nhà nước thể quyền độc lập dân t ộc 16 quan hệ quốc tế + Là cơng cụ đảm bảo quyền bình đẳng quốc gia, nh ất mặt hình thức Bình đẳng hiểu theo nghĩa “ngang ” v ề t ất c ả quyền nghĩa vụ, mà bình đẳng quyền tự vấn đề liên quan đến đối nội đối ngoại quốc gia VD: Quy chế nguyên thủ QG, cách xếp thứ tự QG & treo cờ QG hội nghị quốc tế hay quy định ngơn ngữ kí điều ước song phương… Trong hoạt động đối ngoại, tất QG nh ững th ực thể độc lập, có chủ quyền & bình đẳng với mặt pháp lý + Đây hội để quốc gia thể tiếng nói, lập tr ường c vấn đề mà bên quan tâm Mỗi quốc gia có chủ quyền hồn tồn đầy đ ủ, qu ốc gia có nghĩa vụ tơn trọng quyền chủ thể quốc gia khác Tồn vẹn lãnh thổ độc lập trị bất di bất dịch; M ỗi qu ốc gia có quyền tự lựa chọn phát triển chế độ trị, xã h ội, kinh tế, văn hóa + Thể sắc dân tộc quốc gia quan hệ qu ốc tế VD: Quan điểm ngoại giao nước ta thể cách đón tiếp lãnh đạo quân nước ngồi Thể sắc dân tộc thơng qua tiệc chiêu đãi quà lưu niệm 2.3 Thể kiểm soát Nhà Nước hoạt động ngoại giao: + Ban hành hệ thống sách, pháp luật định h ướng sách ngoại giao quốc gia quan hệ quốc tế + Thành lập hệ thống Cơ Quan thực hoạt động Ngoại Giao chuyên trách để triển khai sách Ngoại Giao VD: Thành lập quan ngoại giao tỉnh, thành ph ố( sở Ngoại 17 Vụ) + Thường xuyên có kiểm tra, giám sát hiệu hoạt động lĩnh vực ngoại giao Tiểu kết: Đặc điểm nghi thức nhà nước mục tiêu s ự phát triển, có vai trò quan trọng lẽ, ng ười sáng ra, chi ph ối toàn hoạt động người, hoạt động sản xuất nhằm cung c ấp lượng tinh thần cho người, làm cho người hồn thiện h ơn CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG HĨA CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC TỪ 1945 ĐẾN NAY NHẬN XÉT 3.1 Hệ thống hóa văn quy định nghi thức nhà nước từ 1945 đến - Điều lệ 973-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 21-7-1956 việc dùng Quốc huy nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Sắc lệnh số 05 Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân ch ủ Cộng Hòa việc bãi bỏ cờ quải ly chế độ cũ ấn định quốc kỳ m ới Việt Nam có màu đỏ tươi - Điều lệ 974-ttg Thủ tướng Chính phủ ngày 21-7-1956 việc dùng Quốc kỳ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Điểu lệ 975-ttg việc dùng quốc ca nước Việt Nam Dân Ch ủ Cộng Hòa - Năm 1976 nghị ngày 2/7 tên nước quốc kỳ, quốc huy, th ủ đô, quốc ca - Nghị định số 186-HĐBT Ngày 02/6/1992 Hội Đồng Bộ Trưởng nghi lễ nhà nước đón tiếp khách nước ngồi - Nghị định số 73/CP ngày 30/7/1994 Chính phủ quy định chi 18 tiết thi hành Pháp lệnh quyền ưu đãi miễn trừ dành cho quan đại diện ngoại giao, quan lãnh quan đại diện tổ ch ức quốc tế Việt Nam ban hành theo Lệnh CTN số 25-L/CTN ngày 07-09-1993 - Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg ngày 27/01/2000 Thủ t ướng Chính phủ quy định đồn nước khách nước ngồi đ ến Việt Nam có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường - Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 phủ nghi lễ Nhà nước đón tiếp khách nước ngồi - Nghị định số 82/2001/NĐ-CP Chính phủ nghi lễ Nhà n ước đón tiếp khách nước - Nghị định 154/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2004 Chính phủ nghi thức nhà nước tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm; trao tặng đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, huân ch ương, huy ch ương, c thi đua phủ, khen thủ tướng ph ủ - Thông tư số 05/2006/TT/BCA ngày 09/5/2006 Bộ Công an hướng dẫn thi hành Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg ngày 27/01/2000 Thủ tướng Chính phủ quy định đồn n ước khách n ước đến Việt Nam có xe Cảnh sát giao thơng dẫn đường - Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 c Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực nếp sống văn minh việc cưới, việc tang lễ hội - Nghị định số 114/2006/QĐ-ttg ngày 25/5/2006 quy định chế đ ộ họp cơ quan nhà nước - Nghị định số 213/2006/QĐ-ttg ngày 25/9/2006 Của thủ tướng phủ việc ban hành quy chế quản lý công s - Nghị đinh số 61/2006/NĐ-CP phủ tổ chức mít tinh Lễ kỷ niệm,trao tặng đón nhận huy chương - Quyết định số 129/2007/QĐ-ttg ngày 02/8/2007 Thủ tướng 19 Chính phủ việc ban hành quy chế văn hóa cơng sở quan hành Nhà nước - Thơng tư số 03/2009/TT-BNG ngày 09/7/2009 Bộ Ngoại giao hướng dẫn dịch quốc hiệu, tên quan, đơn vị ch ức danh lãnh đ ạo, cán công chức hệ thống hành nhà nước sang tiếng Anh đ ể giao dịch đối ngoại - Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 Bộ Tài quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngồi vào làm vi ệc t ại Vi ệt Nam, chi tiêu tổ chức hội nghị,hội thảo quốc tế Việt Nam chi tiêu tiếp khách nước - Thông tư 01/2010/TT-BNG ngày 15/7/2010 Bộ Ngoại giao hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia nghi thức nhà nước tổ ch ức số hoạt động đối ngoại quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước - Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/tháng 09 năm 2010 c phủ Về việc đăng Công báo - Hướng dẫn 3420/HD-BVHTTDL văn hóa thể tjhoa du lịch ngày 02 tháng 10 năm 2012 hướng dẫn việc sử dụng Quốc kỳ, Qu ốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 quy định việc tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức làm việc nghỉ hưu từ trần - Hướng dẫn số3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch việc hướng dẫn sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29-10-2013 th ức có hiệu lực thi hành từ ngày 16-12-2013 quy định việc tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình th ức khen th ưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại đón tiếp khách nước ngồi; áp d ụng đối v ới c 20 quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ ch ức ngh ề nghiệp, tổ chức kinh tế… 3.2 Nhận xét 3.2.1 Ưu điểm - NTNC vô quan trọng cụ th ể hóa văn để có tính bắt buộc chung, điều chỉnh qu an nhà nước cán bộ, công chức, viên chức nhà nước nhằm đảm bảo vi ệc th ực hi ện nghiêm túc - Với quy định cụ thể nhà nước, th ời gian qua, c quan nhà nước cán công chức viên chức th ực nghiêm ch ỉnh quy định, nghi thức nhà nước vào nề nếp đảm bảo tính trang trọng nghi thức ngoại giao, tính nghiêm túc quản lý, điều hành quan nhà nước - Chế độ hội họp quan nhà nước dần cải tiến, giảm bớt thời gian hội ở hội trường, có nhiều hình thức hội h ọp, l ý ki ến, trao đổi công văn, giấy tờ sở ứng dụng công nghệ thông tin quản lý điều hành như: họp trực tuyến, chuyển công văn qua m ạng, qua email, -Thái độ, kỹ giao tiếp cán bộ, công ch ức, viên ch ức nhà nước tổ chức, công dân đến giao cải thiện Triển khai có hiệu chế "tiếp nhận trả kết theo chế cửa, cửa liên thông đại" quan nhà nước, giảm bớt phiền hà, thời gian lại nhân dân  Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng năm 2010 Bộ Chính trị đánh giá: Trong năm qua, việc tổ ch ức ngày k ỷ niệm, trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự NC hình thức khen thưởng cao cấp, ngành, quan, đơn vị từ Trung ương đến đ ịa ph ương thực trang trọng, nghiêm túc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang dân tộc, ngành, địa phương, quan, đ ơn v ị; ghi 21 nhớ, tôn vinh công lao anh hùng, liệt sĩ, b ậc ti ền nhân có cơng với nước, thể tình cảm đạo lý uống nước nh nguồn dân t ộc Việt Nam; góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đ ẩy mạnh công đổi đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc 3.2.2 Nhược điểm Thẩm quyền ban hành loại văn có chồng chéo việc ban hành loại văn khác ch ưa có văn quy phạm pháp luật quy định quan có th ẩm quy ền nh ất đ ịnh ban hành loại văn nhà nước nghi thức nhà n ước Có quy định vừa ban hành có nhiều ý kiến trái chiều nh quy định “khơng để cửa có lắp kính n ắp quan tài; không r ắc vàng mã; không vòng hoa” Nghị định số 145/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 Theo quy định, Bộ Nội vụ quan giúp Chính phủ thống quản lý nhà nước văn thư đến nay, thể thức kỹ thuật văn quy phạm pháp luật thực theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-VPCP-BNV ngày 06/5/2005 mà chưa có văn thay th ế cho phù hợp 3.2.3 Hạn chế Việc thực nghi thức nhà nước số mặt thể nhiều bất cập, hạn chế Đó là: - Còn số cán bộ, cơng chức, viên chức chưa có nh ững kỹ giao tiếp cần thiết với đồng nghiệp, với nhân dân Văn hố giao tiếp trọng tạo khoảng cách công chức với nhân dân - Việc đón tiếp khách, khách cấp có xu h ướng phơ trương, hình thức, gây lãng phí cấp trung gian cấp c s - Việc tổ chức ngày kỷ niệm, trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước hình thức khen thưởng cao số đ ịa ph ương, c quan, đơn vị thiếu thống nhất, chưa khoa học, hình th ức phơ tr ương 22 lãng phí Cơng tác tun truyền giáo dục truy ền thống yêu n ước cách mạng chưa đạt hiệu cao; chưa thật quan tâm chăm lo nâng cao đ ời sống vật chất,văn hoá nhân dân Thời gian, tần suất t ổ ch ức lễ k ỷ niệm dày Một số hoạt động kỷ niệm chưa phù h ợp v ới tình hình kinh tế - xã hội đất nước, làm giảm tầm vóc, ý nghĩa lịch s c s ự kiện - Vẫn nhiều cán bộ, cơng chức, viên chức lập bàn thờ, thắp hương phòng làm việc - Chế độ hội họp nhiều quan chưa tiết kiệm, tình trạng hội họp, giấy tờ nhiều, liên hoan, tổng kết, vừa lãnh phí th ời gian, vừa lãng phí tiền bạc - Tình trạng lãng phí thời gian xảy phổ biến, ph ận cán bộ, công chức, viên chức đến công sở muộn, sớm, ch ưa có tác phong làm việc mực; khơng tích cực, nỗ lực hồn thành nhiệm đ ược giao Tình trạng lãng phí thời gian, lãng phí sử dụng trang thiết b ị công s nh điện nước, điện thoại, phương tiện kỹ thuật, máy móc, xe c ộ, phòng ốc… phổ biến Tiểu kết: Trong bối cảnh xu tồn cầu hóa diễn ra, n ước ta ngày hội nhập quốc tế cách sâu rộng cần ph ải ngày hoàn thiện Nghi thức nhà nước cách tốt để nâng cao hình ảnh vị trường quốc tế Ngày nay, tình hình giới tình hình kinh tế, xã h ội n ước ngày phát triển Mặc dù chịu tác động c kh ủng ho ảng kinh t ế toàn cầu nhiều tiêu kinh tế, xã hội đạt v ượt k ế ho ạch, xu toàn cầu tất yếu Cơng tác rà sốt nội dung, hiệu l ực văn b ản có ý nghĩa phát kịp thời quy định khơng phù h ợp, nh ững quy định chồng chéo quan hệ chưa pháp luật điều chỉnh Vì vậy, Nhà nước cần phải thường xuyên rà soát, ban hành văn b ản quy định cho phù hợp 23 24 KẾT LUẬN Nghi thức nhà nước gắn liền với s ự phát triển, chìa khóa phát triển tiến xã hội Nghi th ức nhà n ước có vai trò to lớn việc xây dựng nề nếp làm việc khoa học, kỷ c ương dân chủ Nó đòi hỏi thành viên quan hành nhà n ước ph ải quan tâm đến hiệu công việc nhà nước Nghi thức nhà nước có kế thừa tiếp thu có ch ọn lọc nghi thức từ bên bên nhà n ước, từ kh ứ đến tương lai trừng mực giúp cho nhà n ước t ạo nên chuẩn mực Hướng cán công chức đến giá trị chung, tôn trọng nguyên tắc, quy tắc chuẩn mực nghi thức nhà n ước Thực trạng cho thấy, nhận thức nghi th ức nhà nước ngành, cấp địa phương chưa đầy đủ,Thực tế, n cán công ch ức thực tốt nghi thức nhà nước, nơi có đồn kết, th ống nh ất nội cao, chất lượng hiệu công việc tốt hơn, nhiệm v ụ tr ị ln đảm bảo, thực tốt mục tiêu kế hoạch đề Chính điều góp phần quan trọng nâng cao hiệu qua cơng tác hành nhà n ước 25 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Lưu Kiếm Thanh,(2001),Nghi thức nhà nước, NXB Thơng nhất,Hà Nội Trần Hồng & Trần Việt Hoa,(2011 ) ,Kỹ thực hành văn hóa cơng sở, lễ tân nghi thức nhà nước quan, NXB Văn hóa thơng tin Tơ Minh,(2006),Thuật giao tế, NXB Thành phố Hồ Chí Minh Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 nghi lễ nhà nước đón tiếp khách nước http://tailieu.vn/tag/nghi-thuc-nha-nuoc.html 26 ... s phát tri ển đặc điểm nghi thức Nhà Nước, hệ thống hóa văn quy đ ịnh nghi thức Nhà Nước từ 1945 đến đưa nhận xét Lịch sử nghi n cứu Các tài liệu tham khảo: - TS Lưu Kiến Thanh, Nghi thức nhà. .. triển nghi thức nhà nước CHƯƠNG 2 .Đặc điểm nghi thức nhà nước CHƯƠNG Hệ thống hóa văn quy định nhà nước t năm 1945 đến Nhận xét đánh giá CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGHI THỨC NHÀ NƯỚC VÀ LỊCH SỬ... luận với đề tài: “ Tìm hiểu lịch sử phát triển đặc điểm nghi thức Nhà Nước, hệ thống hóa văn quy định nghi thức Nhà Nước từ 1945 đến đưa nh ận xét Tôi xin cam đoan đề tài nghi n cứu th ời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG HÓA CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC TỪ 1945 ĐẾN NAY. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, HỆ THỐNG HÓA CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC TỪ 1945 ĐẾN NAY. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay