Tìm hiểu về công tác hoạch định chiến lược của Huyện đoàn Hương Khê

53 17 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 16:10

MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN LỜI CAM ĐOAN BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU1 1.Lý do chọn đề tài1 2.Lịch sử nghiên cứu1 3.Đối tượng nghiên cứu và giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài1 4.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu1 5.Cơ sở phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu được sử dụng2 6.Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài2 7.Cấu trúc đề tài2 CHƯƠNG 1.CƠ Sở LÝ LUậN Về CÔNG TÁC HOạCH ĐịNH CHIếN LƯợC3 1.1.Một số khái niệm cơ bản3 1.1.1.Hoạch định3 1.1.2.Chiến lược3 1.1.3.Hoạch định chiến lược3 1.1.3.1.Khái niệm3 1.1.3.2.Chức năng3 1.1.3.3.Phân loại4 1.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định chiến lược4 1.2.1.Môi trường vĩ mô4 1.2.1.1.Yếu tố chính trị - pháp luật4 1.2.1.2.Yếu tố kinh tế5 1.2.1.3.Yếu tố văn hóa - xã hội5 1.2.1.4.Yếu tố tự nhiên6 1.2.1.5.Yếu tố công nghệ6 1.2.2.Môi trường vi mô6 1.2.2.1.Đối thủ cạnh tranh6 1.2.2.2.Nhà cung ứng8 1.2.2.3.Khách hàng8 1.2.3.Môi trường nội bộ doanh nghiệp9 1.2.3.1.Nguồn nhân lực9 1.2.3.2.Văn hóa doanh nghiệp9 1.2.3.3.Phong cách quản trị10 1.3.Một số mô hình hoạch định chiến lược10 1.3.1.Mô hình PEST10 1.3.2.Mô hình 5 áp lực cạnh tranh Michael- Porter11 1.3.3.Mô hình SWOT13 Tiểu kết Chương 1:13 CHƯƠNG 2.THựC TRạNG Về CÔNG TÁC HOạCH ĐịNH CHIếN LƯợC CủA CÔNG TY CP ĐầU TƯ XÂY DựNG Hạ TầNG VÀ GIAO THÔNG (INTRACOM)14 2.1.Giới thiệu về Công ty CP Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông14 2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển14 2.1.2.Lĩnh vực hoạt động14 2.1.3.Cơ cấutổ chức14 2.2.Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông (INTRACOM)17 2.2.1.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty17 2.2.2.Một số chỉ tiêu tài chính căn bản18 2.3.Thực trạng môi trường kinh doanh của Công ty19 2.3.1.Môi trường vĩ mô19 2.3.1.1.Yếu tố Chính trị - pháp luật19 2.3.1.2.Yếu tố Kinh tế19 2.3.1.3.Yếu tố Văn hóa – xã hội19 2.3.1.4.Yếu tố Tự nhiên19 2.3.1.5.Yếu tố Công nghệ19 2.3.2.Môi trường vi mô20 2.3.2.1.Đối thủ cạnh tranh20 2.3.2.2.Nhà cung ứng20 2.3.2.3.Khách hàng20 2.3.3.Môi trường nội bộ20 2.3.3.1.Nguồn nhân lực20 2.3.3.2.Văn hóa doanh nghiệp20 2.3.3.3.Phong cách quản trị21 2.3.4.Mô hình SWOT của công ty21 2.3.4.1.Điểm mạnh21 2.3.4.2.Điểm yếu21 2.3.4.3.Cơ hội21 2.3.4.4.Thách thức21 Tiểu kết chương 2:22 CHƯƠNG 3.MộT Số GIảI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC HOạCH ĐịNH CHIếN LƯợC TạI CÔNG TY ĐầU TƯ XÂY DựNG Hạ TầNG VÀ GIAO THÔNG (INTRACOM)23 3.1.Nhận xét, đánh giá23 3.1.1.Ưu điểm23 3.1.2.Nhược điểm23 3.2.Các giải pháp23 3.2.1.1.Giải pháp về Tài chính, vốn23 3.2.1.2.Giải pháp về quản lý điều hành24 3.2.1.3.Giải pháp về nâng cao hiệu quả sản xuất25 Tiểu kết Chương 3:26 KẾT LUẬN27 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO28 LỜI CAM ĐOAN Tơi người thực cơng trình nghiên cứu khoa học với đề tài: Tìm hiểu cơng tác hoạch định chiến lược Huyện đồn Huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh” Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thời gian qua Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm có không trung thực thông tin sử dụng cơng trình nghiên cứu Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài này, trình khảo sát thu thập, tổng hợp thông tin dã nhận giúp đỡ tận tình từ cán Huyện đồn Hương Khê Nhân đây, cho phép tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Giảng viên Th.s Nguyễn Hữu Danhđã hướng dẫn tơi tận tình q trình học tập, lựa chọn thực đề tài nghiên cứu Trong q trình khảo sát nghiên cứu tơi gặp nhiều khó khăn, bên cạnh trình độ nghiên cứu hạn chế ngun nhân khác nên dù cố gắng đề tài nghiên cứu chúng tơi khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, chúng tơi mong nhận góp ý thầy giáo Những ý kiến đóng góp người giúp tơi nhận hạn chế qua khắc phục sai sót khuyết điểm đồng thời có thêm tư liệu đường học tập, nghiên cứu sau Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu .2 Đối tượng nghiên cứu giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài .2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu sử dụng Cấu trúc đề tài NỘI DUNG .4 Chương KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN ĐOÀN HƯƠNG KHÊ 1.1 Lịch sử hình thành 1.2 Cơ cấu tổ chức 1.3 Chức nhiệm vụ 1.3.1 Chức .6 1.3.2 Nhiệm vụ Chương CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI HUYỆN ĐỒN HƯƠNG KHÊ 2.1 Các loại hoạch định chiến lược Huyện đoàn Hương Khê 2.1.1 Quy hoạch cán năm, 10 năm 2.1.1.1 Những yêu cầu chung công tác quy hoạch cán 2.1.1.2 Phải đánh giá cán trước đưa vào quy hoạch: 10 2.1.1.3 Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đánh giá cán trước đưa vào quy hoạch: .10 2.1.1.4 Quy hoạch cán phải đảm bảo phương châm “mở” “động”: 11 2.1.1.5Mối quan hệ quy hoạch cán bố trí nhân sự: 12 2.1.1.6 Quy hoạch cán đương chức: 12 2.1.1.7 Số lượng nguồn đưa vào quy hoạch: 13 2.1.1.8 Yêu cầu độ tuổi cấu cán nữ quy hoạch: 13 2.1.1.9 Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch: 14 2.1.1.10 Thực công khai công tác quy hoạch cán bộ: 15 2.1.2 Nghị Đại hội thực năm 15 2.1.2.1 Nâng cao chất lượng, hiệu công tác tuyên truyền, giáo dục Đoàn .15 2.1.2.2 Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc .17 2.1.2.3 Đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp 20 2.1.2.4 Xây dựng tổ chức Đồn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp niên 23 2.1.2.5 Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng 24 2.1.2.6 Tăng cường công tác quốc tế niên 24 2.1.2.7 Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng quyền đồn thể nhân dân; tham gia quản lý nhà nước công tác niên 25 2.1.2.8 Đổi phương thức, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp, đạo Đoàn 26 2.1.3 Kế hoạch hoạt động năm .26 2.1.3.1 Nhiệm vụ trọng tâm 26 2.1.3.2 Các tiêu phấn đấu .27 2.1.3.3 Một số nội dung giải pháp 27 2.1.3.4 Phong trào “Xung kích, tình nguyện học tập ngày mai lập nghiệp” 29 2.1.3.5 Phong trào “Đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp” 31 2.1.3.6 Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng .32 2.2 Căn hoạch định chiến lược 33 2.3 Các mục tiêu chiến lược hoạch định 33 2.3.1 Mục tiêu tổng quan: 33 2.3.2 Mục tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2017 - 2022: 34 2.4 Các giải pháp cụ thể hoạch định chiến lược 35 2.4.1 Đổi nội dung phương thức tuyên truyền giáo dục 35 2.4.2 Phong trào xung kích tình nguyện phát triển KHXH bảo vệ Tổ quốc .36 2.4.3 Phong trào đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp 38 2.4.4 Công tác phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng 39 2.4.5 Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đồn kết tập hợp niên, tích cực tham gia xây dựng đảng, quyền .39 2.4.6 Tiếp tục đổi công tác tham mưu, phối hợp, đạo .40 Chương NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ .42 3.1 Nhận xét, đánh giá 42 3.1.1 Ưu điểm 42 3.1.2 Nhược điểm 42 3.1.3 Nguyên nhân 43 3.2 Giải pháp 44 3.2.1 Đối với người làm công tác chiến lược 44 3.2.2 Về công tác hoạchđịnh: 45 KẾT LUẬN 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT STT 10 Viết tắt XHCN TNTP CLB BTV TỉnhĐoàn BGD CA Tỉnh UBND Hội LHPN KTXH VHNT - TDTT UV BCH Đoàn Tên viết tắt Xã hội chủ nghĩa Thiếu niên tiền phong Câu lạc Ban thường vụ TỉnhĐồn Bộ giáo dục Cơng an Tỉnh Ủy ban nhân dân Hội Liên hiệp phụ nữ Kinh tế xã hội Văn hoá nghệ thuật - Thể dục thể thao Ủy viên Ban chấp hànhĐoàn PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Trong Di chúc thiêng liêng, Bác Hồ dặn:“Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc quan trọng cần thiết” Thực lời dạy Bác, Đảng coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng niên thành lớp người vừa “hồng” vừa “chuyên”, kế tục trung thành nghiệp cách mạng Đảng dân tộc Đảng ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu cán bộ, đảng viên, đề cao trách nhiệm đội ngũ cán phụ trách công tác niên Đảng, Nhà nước tồn xã hội ln trọng xây dựng môi trường lành mạnh để niên rèn luyện, cống hiến trưởng thành Trong thời kỳ thành lập Đảng, đấu tranh giành quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ tay sai, Bác Hồ bậc tiền bối cách mạng tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, giác ngộ lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước niên nhân dân Đảng bồi dưỡng lực lượng cốt cán, thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức niên yêu nước, xây dựng phong trào cách mạng niên Dưới lãnh đạo Đảng, toàn dân ta với người trẻ lực lượng xung kích đứng lên làm Cách mạng tháng Tám lịch sử, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Trong hai kháng chiến cứu nước, niên nước hưởng ứng phong trào “Quyết tử cho Tổ quốc sinh”, “Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”, “3 sẵn sàng”, “5 xung phong”, anh dũng chiến đấu tuyến đầu, xây dựng hậu phương vững Đất nước thống nhất, non sông nối liền dải, hệ trẻ tiếp tục tham gia thực sứ mệnh tái thiết đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội hai miền Tổ quốc Bước sang thời kỳ đổi mới, Đảng trọng giáo dục toàn diện hệ trẻ lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, xây dựng người xã hội chủ nghĩa Đảng thường xuyên nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đề đường lối, chủ trương định hướng cho niên, dẫn dắt niên vượt qua khó khăn, thách thức, kiên định theo đường cách mạng Đảng Dưới lãnh đạo Đảng, niên tiếp tục khẳng định lực lượng xung kích cách mạng, đóng góp xứng đáng cho nghiệp đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế Điểm lại giai đoạn lịch sử, thấy cơng tác giáo dục hệ trẻ đóng vai trò quan trọng nghiệp cách mạng đất nước “Ông cha ta có cơng dựng nước, bác cháu ta phải giữ nước” mà Huyện đồn Hương khê thực tốt công tác, kế hoạch để ươm mầm hệ thiếu niên cho tương lai qua công tác hoạch định chiến lược quan Chính mà tơi thực nghiên cứu đề tài “Tìm hiểu cơng tác hoạch định chiến lược Huyện đoàn Hương Khê” 2.Lịch sử nghiên cứu - Nghị đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X Kế hoạch 37KH/ĐTN, ngày 27/3/2013 BCH Tỉnh Đồn - Trang thơng tin điện tử Huyện đồn Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh Đối tượng nghiên cứu giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu công tác hoạch định chiến lược Huyện đoàn Hương Khê, hoạt động tổ chức đoàn, đội vấn đề phát triển cán Huyện đoàn - Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề công tác hoạch định chiến lược Huyện đoàn Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn (…) Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu cơng tác hoạch đinh chiến lược Huyện đoàn Hương Khê, từ thấy hạn chế để có biện pháp khắc phục cho phù hợp Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu sử dụng Để hoàn thành nghiên cứu khoa học sử dụng phương pháp như: - Phương pháp khảo sát thực tế - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Thu thập xử lý thơng tin - Hệ thống hố - Bảng hỏi Cấu trúc đề tài Đề tài có phần chính: chương - Chương 1: Khái quát tổ chức hoạt động Huyện đoàn Hương Khê - Chương 2: Công tác hoạch định chiến lược Huyện đoàn Hương Khê - Chương 3: Nhận xét đề xuất kiến nghị NỘI DUNG Chương KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN ĐỒN HƯƠNG KHÊ 1.1 Lịch sử hình thành Huyện Hương Khê thành lập vào cuối năm Đinh Mão (11-1867); bao gồm tông (Quy Hợp, Chu Lê, Phương Điền, Phúc Lộc, Hương Khê) tách từ huyện Hương Sơn Từ tháng năm 2000 có xã vùng hạ tách sáp nhập với số xã Đức Thọ, Hương Sơn thành huyện Vũ Quang Hiện nay, tồn huyện có 21 xã, thị trấn, diện tích tự nhiên 126.273,60 ha, có đất lâm nghiệp 80%; dân số huyện 101.657 người (năm 2015) Tên huyện Hương Khê đặt theo phong thổ sản vật thơm, “hữu xạ” “tự nhiên hương” Hương Khê thành lập 150 năm ( 18672017) có 108 năm đất nước phải đương đầu với hai lực ngoại xâm Pháp Mỹ (1867-1975), 15 năm với biên giới phía Tây phía Bắc Trải qua 150 năm hình thành phát triển, nhân dân Hương Khê đóng góp sức người, sức vào nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập xây dựng quê hương đất nước Nhìn lại chặng đường qua, nhân dân Hương Khê tự hào truyền thống lịch sử quê hương như: thành Sơn Phòng gắn với nhà vua yêu nước Hàm Nghi, với khu rừng Vũ Quang-căn địa nghĩa quân Phan Đình Phùng; đời Đảng huyện năm 1930, Đảng huyện thành lập sớm Đảng cộng sản Việt Nam Dưới lãnh đạo Đảng bộ, cao trào cách mạng 1930-1931 nhiều nơi huyện Hương Khê xuất làng Xô Viết với biểu tình thị uy, trừng trị bọn cường hào gian ác địa phương…tiêu biểu biểu tình Ruộc Cồn Từ có lãnh đạo Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cán bộ, đảng viên nhân dân Hương Khê vùng lên lật đổ chế độ thực dân, phong kiến Cùng nhân dân tỉnh nước làm nên thắng lợi cách mạng tháng năm 1945 Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), Hương Khê huyện địa hậu phương trọng yếu thuộc vùng tự Thanh-Nghệ-Tĩnh; ATK (an toàn khu) quan trọng Ủy ban kháng chiến hành Trung Bộ Liên khu IV Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), Hương Khê huyện tiền tuyến biên cương Miền Bắc, hậu phương trực tiếp chiến trường Miền Nam Từ năm 1975 đến nay, nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ tổ quốc, Hương Khê sức khắc phục khó khăn, yếu phát huy lợi lao động, tài nguyên, nơi có đường sắt Bắc Nam qua, đường mòn Hồ Chí Minh chạy dọc tuyến huyện (52km), bước vươn lên mặt, vượt lên qua khó khăn thử thách, đẩy mạnh cơng đổi mới, tiến lên nước theo hướng cơng nghiệp hố - đại hố; dân giàu nước mạnh, cơng bằng, dân chủ, văn minh Đến năm 2016 huyện Hương Khê đạt kết xây dựng 100 thiết chế văn hóa khu dân cư; xây dựng 150 đường điện niên thắp sáng làng quê; xây dựng 30 tuyến đường niên kiểu mẫu Nhóm tiêu 3: Phong trào đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp Hàng năm, phối hợp mở 05 lớp giới thiệu, tư vấn, định hướng nghề nghiệp việc làm cho 3.000 đoàn viên, niên; tổ chức diễn đàn hỗ trợ niên khởi nghiệp, hỗ trợ xây dựng 10 mơ hình kinh tế niên có thu nhập 100 triệu đồng/năm 70% Đồn xã, thị trấn thành lập 01 CLB Thanh niên làm kinh tế giỏi; Huy động nguồn lực tặng 5.000 suất quà; xây dựng 15 nhà nhân ái; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.000 đối tượng; Phối hợp tổ chức 10 đợt hiến máu tình nguyện, vận động hiến 1.500 đơn vị máu Tổ chức 08 giải bóng chuyền nam niên 08 giải bóng đá nam niên tồn huyện Nhóm tiêu 4: Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Đội, mở rộng mặt trận đoàn kết thiếu nhi, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống trị Hàng năm, tổ chức 03 lớp tập huấn, kỹ năng, nghiệp vụ cho 100% cán Đoàn – Hội – Đội;; 100% Đồn trường THPT tổ chức chương trình “Khi tơi 18” chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” ; phấn đấu 100% đội viên đăng ký 85% - 90% đội viên hoàn thành chương trình “Rèn luyện đội viên”; 100% cở sở đồn tổ chức tốt hoạt động chăm lo cho thiếu niên nhi đồng Tham mưu tổ chức 03 diễn đàn đối thoại cấp ủy, quyền huyện với niên Phấn đấu tỷ lệ tập hợp niên đạt từ 75 % trở lên Vận động thành lập 03 tổ chức Đoàn doanh nghiệp quốc doanh; 100% Đồn xã, thị trấn có mơ hình giáo dục cảm hóa niên chậm tiến; Kết nạp đồn viên mới, giới thiệu đồn viên ư¬u tú tham gia học đối tượng đảng giới thiệu kết nạp đồn viên vào Đảng Nhóm tiêu 5: Công tác Đội phong trào thiếu nhi 100% Liên đội triển khai hiệu chương trình rèn luyện đội viên Trong nhiệm kỳ sở Đoàn trực thuộc nhận đỡ đầu 10 đội viên có hồn cảnh khó khăn, Đồn xã, Thị trấn quan tâm giúp đỡ 10 đội viên yếu 33 thế, chậm tiến 2.4 Các giải pháp cụ thể hoạch định chiến lược 2.4.1 Đổi nội dung phương thức tuyên truyền giáo dục Thực hiệu việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục thực Chỉ thị số 42 Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu niên Việt Nam có tâm trong, trí sáng, hồi bão lớn” tun truyền giáo dục trực quan, sinh động, sân khấu hóa buổi sinh hoạt Đoàn, Hội thi, thi tồn Đồn “Kể chuyện Bác Hồ”, “Bí thư Chi đoàn giỏi”… Phát động phong trào thi đua cao điểm, thi, tìm hiểu lịch sử như: “Em yêu lịch sử Việt Nam”, “Tìm hiểu lịch sử 150 năm hình thành phát triển huyện Hương Khê”, hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng, hành hương địa đỏ Tham mưu Cấp ủy, Chính quyền định kỳ tham gia sinh hoạt Đoàn, đối thoại với ĐVTN, phối hợp với Hội cựu chiến binh tổ chức sinh hoạt gặp gỡ, nói chuyện với nhân chứng lịch sử Đồng loạt tổ chức lễ “Thắp nến tri ân” (27/7) hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”… Tiếp tục phối hợp rà soát, đề xuất giải chế độ, sách cho cựu TNXP Tổ chức chương trình “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”, vận động “Cưới văn minh tiết kiệm” triển khai ĐVTN khối quan nhân rộng cộsng đồng, Đồn trường THPT tổ chức tốt chương trình “Đơi bạn tiến”, “Khi tơi 18”, “Nói khơng với bạo lực học đường”, “Thanh niên nói khơng với thuốc lá, hạn chế sử dụng bia rượu”… vận động “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” hoạt động Đồn sơi nổi; phối hợp Công an huyện quân xử lý ĐVTN vi phạm pháp luật ATGT, nâng cao hiệu đội niên thắp sáng niềm tin đồng hành, cảm hóa thiếu nhi chậm tiến Tuyên truyền thơng tin thống kịp thời định hướng thường xun hàng ngày, hàng trang mạng xã hội, tăng thời lượng, chất lượng viết gương Đồn viên thiếu nhi, có cách viết thu hút góp phần nâng cao hiệu tuyên truyền tổ chức Đồn 2.4.2 Phong trào xung kích tình nguyện phát triển KHXH bảo 34 vệ Tổ quốc - Phong trào niên tình nguyện sống cộng đồng Các cở sở Đồn vận động đơn vị thành lập 01 CLB, đội hình tình nguyện, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm địa phương như: phòng chống, khắc phục thiệt hại bão lũ, thực Đề án bảo tồn phát triển đồng bào dân tộc Chứt, hiến máu tình nguyện, tặng quà, chương trình đồng hành ngư dân, chương trình tơ thắm màu cờ Tổ quốc xây dựng NTM đô thị văn minh với cao điểm vào chiến dịch: Tháng Thanh niên, Thanh niên tình nguyện Hè, Mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, ngày sở - Phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an tồn xã hội Duy trì đội hình niên xung kích giữ gìn trật tự, an ninh địa phương, đơn vị; ĐVTN lực lượng nòng cốt phong trào “Tồn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng niên, tiếp thu thông tin, chia sẻ kênh thơng tin thống, việc làm hay, gương tốt, bày tỏ quan điểm trước luận điệu sai trái, âm mưu lực thù địch, đặc biệt trước kiện trị nhạy cảm mạng xã hội thơng qua trang mạng thống, trang mạng Đồn niên Xây dựng đội báo cáo viên, tổ chức buổi tuyên truyền trực quan, chiếu phóng hiểm họa tai nạn giao thông, diễn đàn sân khấu hóa, thi tìm hiểu tun truyền pháp luật an tồn giao thông cho ĐVTN; xây dựng tuyến đường niên kiểu mẫu, trì “Cổng trường an tồn giao thông”; Hằng năm, vận động ĐVTN độ tuổi thực tốt nghĩa vụ quân - Phong trào xung kích tham gia xây dựng Nơng thơn mới, văn minh thị Đồn viên khối Nơng thơn chủ động đăng ký đảm nhận cơng trình, phần việc Đoạn đường niên kiểu mẫu, đường điện thắp sáng, chỉnh trang vườn hộ, chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi, làm giao thông nông 35 thôn, thuỷ lợi nội đồng, bảo vệ môi trường Hỗ trợ niên xây dựng mơ hình kinh tế thành lập HTX, THT, CLB niên làm kinh tế, thành lập doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp, liên kết đầu sản phẩm nông nghiệp… nhận giúp đỡ gia đình có hồn cảnh khó khăn vươn lên nghèo Đoàn viên khối quan phát huy hiệu “Ngày sở” tuyên truyền chủ trương, sách hỗ trợ nhân dân xây dựng NTM, đô thị văn minh Tổ chức Đoàn kịp thời đề xuất biểu dương, tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng triển khai 2.4.3 Phong trào đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp - Đồng hành với thiếu nhi học tập Tổ chức thường xun mơ hình, hoạt động bổ trợ học tập, sân chơi trí tuệ: “Rung chng vàng”, “Thư viện xanh”, xây dựng môi trường học đường lành mạnh; Phối hợp tổ chức thi “Người thợ trẻ giỏi” Tham mưu với cấp, ngành liên quan, tổ chức, cá nhân trao giải thưởng khuyến học, khuyến tài, tổ chức tôn vinh gương học sinh, giáo viên trẻ tiêu biểu, nhận đỡ đầu em học sinh có hồn cảnh khó khăn - Đồng hành với niên khởi nghiệp Khảo sát thực trạng nghề nghiệp việc làm ĐVTN khối Nông thôn, tổ chức tập huấn, cung cấp kiến thức, kỹ xây dựng phát triển mơ hình kinh tế, thành lập doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác cho niên Tham mưu, phối hợp với cấp, ngành liên quan tạo điều kiện sở vật chất, quỹ đất đai, nguồn vốn, thơng qua chương trình dự án để niên tiếp cận đầu tư, xây dựng phát triển kinh tế Chủ động nắm bắt nhu cầu lao động thị trường (khu kinh tế Vũng Áng, doanh nghiệp, để kịp thời định hướng, tư vấn, hỗ trợ niên học nghề, tìm việc làm) để vận động niên nông thôn lập nghiệp quê hương - Đồng hành với niên phát triển kỹ xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần Các xã, thị trấn, trường học xây dựng tin phát thanh, phát tờ rơi phòng chống tai, tệ nạn xã hội, phòng chống đuối nước, phối hợp tổ chức lớp dạy bơi, giáo dục Đoàn viên thiếu nhi ý thức tự bảo vệ Vào 36 dịp lễ tết, sở Đồn tổ chức hoạt động VHVN - TDTT, ngày hội “Thanh niên khoẻ”,“Dân vũ”, thành lập CLB “Hát dân ca ví dặm” ĐVTN nhà trường… đề xuất xây dựng Sân bóng chuyền, bóng đá, thư viện, địa điểm văn hóa địa phương, quan, đơn vị, giúp thiếu nhi có điều kiện vui chơi, giải trí lành mạnh Phối hợp Trung tâm dân số, Y tế dự phòng giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, tập huấn cách phòng tránh loại dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ Phối hợp triển khai chương trình “Học kỳ quân đội”, “Trải nghiệm sáng tạo”, “Học làm người có ích”, phối hợp với ngành Giáo dục Đào tạo xây dựng chương trình bổ trợ kiến thức kỹ hoạt động xã hội, triển khai phù hợp với cấp học 2.4.4 Công tác phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng Các Liên đội có cơng trình phần việc liên đội thực vận động “Thiếu nhi thi đua thực tốt điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” Mỗi năm học, đội viên nhi đồng đăng ký “Rèn luyện đội viên”, Chủ tịch Hội đồng đội, Tổng phụ trách đội tổ chức hoạt động rèn luyện bổ ích trực quan phù hợp với liên đội, theo dõi, rèn luyện đội viên, công nhận chuyên hiệu Đội viên, danh hiệu “Cháu Ngoan Bác Hồ” sát đúng, tránh hình thức Đề xuất Cấp ủy, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán phụ trách huy Đội Đổi nội dung hình thức hoạt động Đội phù hợp với loại hình trường, lớp học địa bàn dân cư gắn với vận động Vì đàn em thân yêu Củng cố nâng cao hiệu hoạt động Hội đồng Đội xã, thị trấn, đổi nội dung hoạt động đội địa bàn dân cư 2.4.5 Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đồn kết tập hợp niên, tích cực tham gia xây dựng đảng, quyền Nâng cao chất lượng đoàn viên: Thực Quy định 77 Tỉnh Đoàn Sở Giáo dục&Đào tạo, ký kết phối hợp hoạt động BGH, Đoàn 37 trường trường ĐH, Cao Đẳng, Trung cấp địa bàn việc sinh hoạt, rèn luyện hai chiều học sinh Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh: Sinh hoạt Đoàn gắn liền với hoạt động vui chơi, giải trí, CLB sở thích thơng qua định hướng chủ đề sinh hoạt; từ “Xây dựng chi đồn mạnh”, xây dựng “Chi đoàn kiểu mẫu làm theo lời Bác”, Đối với Chi đồn Nơng thơn có số lượng cần có phương án sáp nhập, thành lập liên chi đoàn Xây dựng đội ngũ cán Đoàn đáp ứng yêu cầu: Cán Đoàn tự nâng cao lực thân, đề xuất tập huấn kỹ nghiệp vụ cho Cán Đồn đảm bảo chun mơn hố; thường xun quan tâm kiện toàn tổ chức máy cấp Đoàn, đặc biệt cấp chi đoàn Chú trọng công tác, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng đề xuất luân chuyển cán đoàn đảm bảo tiêu chuẩn theo Quy chế Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán trẻ nữ, tôn giáo, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng kết nạp đoàn viên giáo dân vào Đảng Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp niên: Phát huy đầy đủ vai trò hạt nhân, nòng cốt trị Đồn tổ chức niên, thường xuyên tổ chức hoạt động VHVN- TDTT qua thu hút tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng đồn viên niên, đồn kết niên tơn giáo, niên doanh nghiệp nhà nước Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống trị: Thơng qua hoạt động nghiên cứu tìm hiểu để nâng cao nhận thức cho ĐVTN Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho ĐVTN hiểu rõ quan điểm, đư¬ờng lối Đảng, đầu thực chủ trương, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Thực có hiệu vận động "Đồn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam" Đề xuất giải pháp phù hợp, đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn cán bổ sung cho Đảng hệ thống Chính trị cấp Thực tốt Quyết định số 218-QĐ/TW Bộ Chính trị ban hành quy định việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồn thể trị - xã hội nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng quyền 2.4.6 Tiếp tục đổi cơng tác tham mưu, phối hợp, đạo - Tham mưu đề nghị cấp ủy Đảng có Nghị Quyết chuyên đề 38 đonà viên tahnh niên đề xuất Chính quyền ban hành Đề án đào tạo nghề nghiệp việc làm cho niên, Ban hành sách hỗ trợ niên lập thân lập nghiệp - Phối hợp với Phòng, Ban, tổ chức Chính trị - Xã hội, để tổ chức Đồn xung kích đảm nhận cơng trình, phần việc, tập trung đảm nhận nhiệm vụ khó địa phương, đơn vị - Từng bước thay đổi phong cách làm việc phương pháp cơng tác cán Đồn theo hướng sát với phong trào, với đoàn viên niên; tăng cường hướng sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sở đồn, qua theo dõi, nắm bắt, đánh giá hoạt động sở đoàn để giải khó khăn tồn ghi nhận biểu dương kịp thời cá nhân tập thể có thành tích cơng tác Đồn - Xây dựng chương trình, kế hoạch, hoạt động Đồn sát với thực tế, phù hợp với đối tượng, lĩnh vực, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm, trọng công tác sơ tổng kết, đúc rút kinh nghiệm để nhân rộng mơ hình Tiểu kết: Cơng tác hoạch định chiến lược hoạt động thiếu quan tổ chức có ảnh hưởng lớn đến mục tiêu tổ chức Nhận thức tầm quan trọng đó, Huyện đồn Hương Khê đưa phương hướng phát triểncơng tác đồn tổ chức cán Song song với công việc phát triển cơng tác đồn Huyện đồn Hương Khê đưa định hướng, chiến lược hoạch định quan trọng giải pháp cụ thể để nâng cao cơng tác Đồn, đội Huyện nhà Cơng tác hoạch định chiên lược huyện đoàn Hương Khê góp phần tich cực việc nâng cao chất lượng cơng tác đồn, đem lại hiệu lơn công xây dựng phát triển huyện đồn Hương Khê Tuy nhiên, cơng tác hoạch định tồn số mặt hạn chế cần khắc phục hoàn thiện 39 40 Chương NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 3.1 Nhận xét, đánh giá 3.1.1 Ưu điểm -Công tác hoạch định chiến lược Huyện đoàn Hương Khê tập trung đề phương hướng, mục tiêu ngắn hạn, trung hạn dài hạn Chỉ rõ nhiệm vụ, công tác cần phải làm giai đoạn cụ thể rõ ràng - Công tác hoạchđịnh chiến lược giúp triển khai thực nhiệm vụ đề án, dự án phát triển niên Giúp Huyện đồn Hương Khê chủ động xây dựng kinh phí, bố trí nguồn nhân lực, triển khai thực hiệu chương trình kế hoạch phát triển niên quan Huyện đồn Hương Khê có hoạch định chiến lược cụ thể để quy hoạch cán theo quy định hành nhà nước Loại bỏ cán bộ, đồn viên niên khơng đủ tiêu chuẩn, điều kiện phẩm chất bồi dưỡng đào tạo cán non trẻ - Cơng tác hoạch định chiến lược tạo điều kiện định hướng cho đơn vị đồn sở có nhìn tổng quan, tồn diện Tạo phong trào cơng tác đồn sơi nổi, mạnh mẽ đưa phong trào đoàn huyện nhà phát triển mạnh mẽ Bên cạnh lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nghị Đảng tổ chức vào hoạt động quy củ.Tuyên dương khuyến khích tinh thần học hỏi, vươn lên học tập, sống phát triển kinh tế đoàn viên, niên Nêu lên gương sáng, mơ hình phát triển kinh tế niên thanh, thiếu niên học hỏi kinh nghiệm nhân rộng mơ hình - Tuy nhiên hoạt động cơng tác quan gặp số hạn chế đinh, Huyện đồn Hương Khê nhanh chóng tìm sai sót đề giải pháp cụ thể để khắc phục yếu 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh mặt đạt cơng tác hoạch định chiến lược Huyện đồn Hương Khê tồn số điểm hạn chế sau: Đối với cá nhân người làm công tác hoạch định chiến lược hạn chế 41 mặt kiến thức chuyên mơn nên đưa hoạch định chung chung, chưa rõ ràng, thiếu hệ thống Chưa đánh giá tính khả thi hoạch định, nên kết đạt không mong muốn.Thiếu cán chuyên trách làm công tác hoạch định Một số hoạch định chiến lược chưa sát với điều kiện thực tế đơn vị nên đưa vào tổ chức thực gặp nhiều khó khăn vấn đề kinh phí, thời gian, địa điểm, nguồn lực hỗ trợ Một số hoạch định đưa thiếu thực tế, chưa có phương án, giải pháp tình Một số chương trình đề thực chưa đem lại hiệu cao cho đoàn viên niên như: Chương trình Thanh niên lập thân lập nghiệp, phong trào xung kích lao động sáng tạo làm chủ khoa học… Một số hoạch định đưa chưa thực cách triệt để từ phía cán làm cơng tác đồn Cách thức quản lý, giám sát đánh giá kết số chiến lược đưa lỏng lẻo, thiếu khoa học, chưa có hình thức khuyến khích, động viên khen thưởng kịp thời tới đơn vị, cá nhân thực tốt mục tiêu đề Đưa nhiều hoạt động, phong trào thiếu tinh trọng tâm gây nên tình trạng thực với tính chất để hồn thành nhiệm vụ, hồn thành cơng tác đề ra, thực theo kiểu đối phó, thành tích Khơng mang tính thi đua, khơng mang tính phong trào theo chất cơng tác đồn Cơng tác hoạch định chiến lược chưa đưa dự trù mặt tài nguồn lực khác liên quan để phục vụ cho công tác tổ chức thực 3.1.3 Nguyên nhân - Công tác hoạch định chưa đôi với công tác truyền thông Nên công tác triển khai đoàn sở đến số xóm, xã thuộc vùng sâu vùng xa chưa phổ biến cách rộng rãi cụ thể - Cán làm cơng tác hoạchđịnh chiến lược hạn chế kiến thức chun mơn, thiếu tầm nhìn nên số hoạchđịnh mang tính chất chung chung chưa cụ thể, chưa rõ ràng dẫn đến triển khai hiệu đạt hạn chế Cán làm cơng tác hoạch định mỏng, thiếu nhân lực, địa bàn rộng, chương trình hoạt động rộng nên khơng thể điều tra thu thập 42 thông tin cách đầy đủ sát với thực tế địa phương, đơn vị Dẫn đến số hoạch định thiếu xác, thiếu thực tế so với điều kiện địa phương nên kết đạt không mong muốn Hoạch định thiếu tính khả thi chưa khảo sát, tìm hiểu rõ cácđiều kiện để có nhìn tồn diện xác Cơng tác đồn chưa thực quan tâm nhiều từ phía lãnh đạo huyện nên điều kiện để thực triển khai kế hoạch nhiều hạn chế 3.2 Giải pháp 3.2.1 Đối với người làm cơng tác chiến lược Tích cực học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn cơng tác hoạchđịnh chiến lược để có nhìn tồn diện mặt thực cơng tác hoạchđịnh Cụ thể tham gia lớp bồi dưỡngđào tạo ngắn hạn công tác lập kế hoạch…Cán làm công tác hoạch định phải thường xuyên khảo sát thực tế để bám sát với điều kiện thực tế đơn vị Từ đưa chương trình kế hoạch mang tính thực tiễn, khả thi cao Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đồn đội thơn xóm, làng xã vùng sâu vùng xa Mở thêm lớp huấn luyện, giao lưu học hỏi mang tính khả thi cao thực cách chắn để đạt hiệu cao Mở lớp huấn luyện, đào tạo bồi dưỡng trí thức phẩm chất cho cán bộ, nhân viên.Sàng lọc, giảm bớt thay đổi cán không đủ lực, phẩm chất Mở thi cho cán bộ, nhân viên tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tin học khoa học – công nghệ công việc Bồi dưỡngđào tạo khố học ngắn hạn cơng tác lập kế hoạch, hoạchđịnh thực khảo sát thực tế để bám sát với sống củađoàn viên, niên Đồng thời nêu cao tuyên dương cán tốt để tạo khơng khí thi đua cơng việc 3.2.2 Về công tác hoạchđịnh: Cần phải xem xét kỹ có xắp xếp bố trí hợp lý, ưu tiên hoạch định, hoạt định mang tính khả thi cao Ưu tiên cho hoạt động kế hoạch mang tính sáng tạo, đổi để tạo thành tựu 43 công tác đồn Bên cạnh cần phải có giải pháp, biện pháp khắc phục sai sót cách cụ thể, trọng tâm hiệu Đưa chiến lược mang tính trọng tâm xuyên suốt giai đoạn, có tính chất lâu dài Thường xun kiểm tra, đánh giá có điều chỉnh phù hợp theo giai đoạn, theo thời kỳ cho phù hợp với điều kiện thực tiễn hướng đến mục tiêu đề Cần phải có dự trù mặt kinh phí, nguồn lực khác nhằm đảm bảo nguồn lực có đủ điều kiện để thực kế hoạch, chiến lược đề theo tiến độ, đảm bảo hiệu Công tác hoạch định cần đôi với công tác truyền thông Đây làm công tác quan trọng, kế hoạch đề công tác thông tin yếu thiếu chu trọng hoạch định đưa khơng thực cách triệt để Như mục tiêu đề không đạt theo kế hoạch đề Có thể thấy cơng tác truyền thơng đóng vai trò quan trọng * Tiểu kết: Nhìn chung Huyện đồn Hương Khê đạt thành cơng định cơng tác mình, chất lượng đoàn viên niên cán Đoàn ngày nâng cao tốt Tuy nhiên bên cạnh hạn chế định cần phải có biện pháp khắc phục kịp thời lâu dài cách đắn hiệu 44 KẾT LUẬN Hoạch định chiến lược công tác vô quan trọng quan tổ chức Giúp cho tổ chức thống hoạt động để hướng mục tiêu, giảm thiểu chi phí nhằm gia tăng hiệu Trong cơng đổi phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Mơi trường trị, kinh tế, văn hóa có chuyển biến liên tục đòi hỏi người làm công tác hoạch định chiến lược phải có kỹ tốt đáp ứng đòi hỏi yêu cầu công việc nhằm đưa tổ chức hướng Do vậy, quan tổ chức đơn vị cần trọng đến công tác hoạch định chiến lược để đưa đinh hướng ngắn hạn, trung hạn dài hạn Điều giúp tổ chức ln chủ động điều kiện hồn cảnh Cần xây dựng đào tạo đội ngũ nhân lực làm cơng tác hoạch định có đầy đủ phẩm chất, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ làm cơng tác hoạch định đảm bảo kế hoạch, chương trình đưa phù hợp với điều kiện thực tế tổ chức Có quan tổ chức đứng vững điều kiện phát triển cách bền vững Đối với Huyện đồn Hương Khê cần trọng cơng tác đào tạo bồi dưỡng lực lượng làm công tác hoạch định để hoàn thiện thân Giúp tổ chức đoàn hoạt động phát triển ngày lớn mạnh với phát triển chung công xây dựng bảo vệ tổ quốc Bằng việc sâu vào nghiên cứu công tác hoạch định chiến lược Huyện đồn Hương Khê phân tích mặt ưu điểm, mặt tồn tại, tơi đưa số đề xuất phù hợp với tình hình thực tế góp phần nâng cao hiệu chất lượng cơng tác hoạch định giúp phát triển cho công tác đoàn huyện nhà Trong thời gian thực nghiên cứu đề tài tơi gặt hái đúc rút cho thân lượng lớn kiến thức lịch sử q hương, cơng tác đồn đội có hội tiếp xúc nhiều với bạn thiếu niên nhi đồng huyện nhà – Hương Khê Ngồi tơi đưa lại cho kiến thức bổ ích kỹ hoạch định chiến lược quan để phục vụ cho công việc học tập chuyến kiến tập tới thân 45 Do thời gian nghiên cứu có hạn nên tiểu luận dừng lại phần đưa giải pháp cho công tác hoạch đinh với vài ví dụ cụ thể chưa đưa giải pháp mang tính cụ thể chuyên sâu Rất hi vọng nhận ý kiến thầy cô giáo, quý độc giả để tiểu luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn Giảng viên, Th.s Nguyễn Hữu Danh giúp đỡ thời gian học tập thực nghiên cứu đề tài này, xin cảm ơn hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình cán bộ, nhân viên cơng tác Huyện đồn Hương Khê để tơi thực nghiên cứu đề tài cách tốt 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Nghị đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X Kế hoạch 37KH/ĐTN, ngày 27/3/2013 BCH Tỉnh Đoàn 2.Nghị số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 Bộ Chính trị (khóa IX) 3.Nghị đại hội Đồn tồn quốc lần thứ X Kế hoạch 37KH/ĐTN, ngày 27/3/2013 BCH Tỉnh Đoàn 4.quyết định 2051/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 thủ tướng phủ 5.Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 21 tháng năm 2008 Thủ tướng Chính phủ 6.Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 Ban Bí thư Trung ương Đảng 7.Trang thơng tin điện tử Huyệnđồn Hương Khê 8.Chỉ thị số 42 Ban Bí thư Trung ương Đảng 47 ... 1.3.2 Nhiệm vụ Chương CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI HUYỆN ĐOÀN HƯƠNG KHÊ 2.1 Các loại hoạch định chiến lược Huyện đoàn Hương Khê 2.1.1 Quy hoạch cán năm, 10 năm ... cứu công tác hoạch định chiến lược Huyện đoàn Hương Khê, hoạt động tổ chức đoàn, đội vấn đề phát triển cán Huyện đoàn - Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề công tác hoạch định chiến lược. .. chính: chương - Chương 1: Khái quát tổ chức hoạt động Huyện đoàn Hương Khê - Chương 2: Công tác hoạch định chiến lược Huyện đoàn Hương Khê - Chương 3: Nhận xét đề xuất kiến nghị NỘI DUNG Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về công tác hoạch định chiến lược của Huyện đoàn Hương Khê, Tìm hiểu về công tác hoạch định chiến lược của Huyện đoàn Hương Khê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay