Tìm hiểu về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ,công chức tại xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

54 40 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 16:10

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU1 1.Lý do chọn đề tài1 2. Mục tiêu nghiên cứu2 3. Phạm vi nghiên cứu2 4.Vấn đề nghiên cứu2 5. Phương pháp nghiên cứu2 6.Ý nghĩa đề tài3 7. Kết cấu đề tài4 PHẦN NỘI DUNG5 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG THÀNH.5 1.1 Một số khái niệm5 1.1.1 Cán bộ công chức.5 1.1.2 Đào tạo, bồi dưỡng7 1.1.3 Vai trò của đào tạo, bồi dưỡng.7 1.2. Ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực8 1.3. Mục tiêu và nguyên tắc của công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức.8 1.3.1 Mục tiêu của công tác đào tạo.8 1.3.2 Nguyên tắc của công tác đào tạo.9 1.4 Nội dung của công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức.10 1.4.1 Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo11 1.4.1.1 Nội dung đào tạo11 1.4.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức.13 1.4.1.3. Phương pháp và hình thức đào tạo bồi dưỡng.14 1.4.1.4 Quy trình đào tạo17 1.5 Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng18 1.6 Sử dụng sau đào tạo và đánh giá hiệu quả19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG THÀNH21 2.1. Khái quát chung về UBND xã Đại Đồng Thành.22 2.1.1 Thông tin chung về UBND xã Đại Đồng Thành.23 2.1.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của xã Đại Đồng Thành.26 2.2. Thực trạng về CBCC và công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND Xa Đại Đồng Thành huyện Thận Thành tỉnh Bắc Ninh.29 2.2.1. Thực trạng về số lượng đội ngũ cán bộ công chức tại UBND xã Đại Đồng Thành.29 2.2.2. Thực trạng về chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại UBND Xã Đại Đồng Thành.30 2.2.3 Kế hoạch chương trình đào tạo, bồi dưỡng.32 2.2.4. Các phương pháp đào tạo, bồi dưỡng trong những năm gần đây34 2.3. Đánh giá kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã ĐĐT.36 2.3.1.Những mặt đã đạt được.36 2.3.2. Những mặt còn hạn chế37 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG THÀNH.39 3.1. Những giải pháp chung.39 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND xã Đại Đồng Thành.43 3.2.1. Giải pháp về nhận thức43 3.3 Một số khuyến nghị45 KẾT LUẬN48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO50 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Phạm vi nghiên cứu 4.Vấn đề nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6.Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG THÀNH 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Cán công chức 1.1.2 Đào tạo, bồi dưỡng 1.1.3 Vai trò đào tạo, bồi dưỡng 1.2 Ý nghĩa công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 1.3 Mục tiêu nguyên tắc công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức 1.3.1 Mục tiêu công tác đào tạo 1.3.2 Nguyên tắc công tác đào tạo .9 1.4 Nội dung công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức 10 1.4.1 Xây dựng thực chương trình đào tạo 11 1.4.1.1 Nội dung đào tạo 11 1.4.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 13 1.4.1.3 Phương pháp hình thức đào tạo bồi dưỡng 14 1.4.1.4 Quy trình đào tạo 17 1.5 Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng .18 1.6 Sử dụng sau đào tạo đánh giá hiệu 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG THÀNH 21 2.1 Khái quát chung UBND xã Đại Đồng Thành 22 2.1.1 Thông tin chung UBND xã Đại Đồng Thành 23 2.1.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã Đại Đồng Thành 26 2.2 Thực trạng CBCC công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND Xa Đại Đồng Thành huyện Thận Thành tỉnh Bắc Ninh 29 2.2.1 Thực trạng số lượng đội ngũ cán công chức UBND xã Đại Đồng Thành 29 2.2.2 Thực trạng chất lượng đội ngũ cán công chức UBND Xã Đại Đồng Thành .30 2.2.3 Kế hoạch chương trình đào tạo, bồi dưỡng 32 2.2.4 Các phương pháp đào tạo, bồi dưỡng năm gần 34 2.3 Đánh giá kết thực công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã ĐĐT 36 2.3.1.Những mặt đạt 36 2.3.2 Những mặt hạn chế 37 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG THÀNH 39 3.1 Những giải pháp chung 39 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Đại Đồng Thành 43 3.2.1 Giải pháp nhận thức 43 3.3 Một số khuyến nghị 45 KẾT LUẬN 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa UBND Ủy ban Nhân dân HĐND Hội đồng Nhân dân CBCC Cán công chức ĐTBD Đào tạo bồi dưỡng ĐĐT Đại Đồng Thành PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Trong công xây dựng bảo vệ tổ quốc dân tộc ta, đội ngũ người cốt cán,cán có vai trò đặc biệt quan trọng Vai trò to lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh:”Cán gốc vấn đề, gốc có tốt tốt” Nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ khóa VIII nêu” Cán nhân tố định thành bại cách mạng” Thực vậy, hiệu lực, hiệu hoạt động máy Nhà nước nói chung , hệ thống tổ chức nói riêng suy cho định lực, phẩm chất độ ngũ cán Trong bối cảnh nước đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước nay, để phát huy vai trò đội ngũ cán đòi hỏi quyền cấp phải thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức để họ thực thi tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước nhân dân giao Thực tế chứng minh nơi cán bộ, công chức có trình độ chun mơn nghiệp vụ, có lực, phẩm chất đạo đức nơi cơng việc vận hành trôi chảy,thông suốt Xã,phường, thị trấn đơn vị hành cấp sở , nơi thực trực tiếp cụ thể chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Vì việc quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sở xã,phường,thị trấn có đủ phẩm chất, lực nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trước mắt lâu dài nghiệp cách mạng Đảng Trong tình hình nay,nước ta thực nề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,sự hội nhập với kinh tế quốc tế Việt Nam trở thành thành viên Tổ chức Thương mại giới( WTO), đòi hỏi người cán cấp xã phải đổi tư duy, đổi phong cách lãnh đạo quản lý,phải có trình độ chun mơn nghiệp vụ, có phẩm chất trị , đạo đức cách mạng,sống học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh Một giải pháp la tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán sở Chính vậy, nhân đợt thực tập UBND xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để tìm hiểu rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán em xin chọn đề tài báo cáo thực tập” Tìm hiểu công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ,công chức xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh” để tích lũy kinh nghiệm thực tế vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu báo cáo nhằm khảo sát thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC UBND xã Đại Đồng Thành Từ đó, đưa nhận xét khách quan công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC , mặt đạt hạn chế nguyên nhân tồn Trên sở đó, đưa kiến nghị nhằm nâng cao công tác xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Phạm vi nghiên cứu Về không gian: UBND xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Về thời gian:từ 2012-2017 4.Vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu khuôn khổ báo cáo kiến tập, đề tài tập trung vào nghiên cứu trình độ, chất lượng hiệu thực thi công vụ số vấn đề khác đội ngũ CBCC UBND xã Đại Đồng Thành, huyệnThuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Nghiên cứu công tác ĐTBD CBCC chất lượng hiệu đào tạo CBCC xã Phương pháp nghiên cứu Báo cáo sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau Phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích Tổng hợp số liệu từ tài liệu UBND xã Đại Đồng Thành số CBCC đào tạo; Thống kê số liệu từ năm 2012, 2013,2014,2015,2016 CBCC học lớp tổ chức từ năm trước; Phân tích thực trạng ĐTBD CBCC từ năm qua để đánh giá chất lượng cán đạt trình độ chuẩn thực tế Phương pháp so sánh, đánh giá So sánh số liệu từ năm với để đánh giá xem việc ĐTBD có hiệu Phương pháp nghiên cứu tài liệu Nghiên cứu tài liệu đào tạo xem thật đảm bảo chất lượng hay chưa… 6.Ý nghĩa đề tài -Về lý luận: Đóng góp thêm tư liệu nghiên cứu quản trị nhân lực lĩnh vực ĐTBD CBCC; Các giải pháp đề xuất nghiên cứu góp phần vào việc giải vấn đề tồn đọng nảy sinh công tác quản lý nhân lực quan hành nhà nước -Về thực tiễn: Việc nghiên cứu đề tài giúp hiểu thêm công tác ĐTBD thực trạng công tác ĐTBD CBCC xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Và qua đưa giải pháp để nâng cao phát triển đội ngũ CBCC nâng cao công tác ĐTBD xã Đại Đồng Thành; Đánh giá thực trạng CBCC quan chuyên môn thuộc UBND xã Thuận Thành; Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức mang lại nhiều lợi ích cho quan tổ chức nhân viên hiểu công việc nhanh hơn, nắm vững cách thức thực công việc, thục nghề nghiệp dễ dàng thích ứng với u cầu đòi hỏi ngày cao Đưa giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC thuộc huyện Thuận Thành nhằm đáp ứng yêu cầu công việc thức tế có hiệu tốt Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu phần kết luận, phần nội dung báo cáo kiến tập bao gồm 03 chương: Chương 1:Một số vấn đề lý luận công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức chức UBND xã Đại Đồng Thành Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Đại Đồng Thành Chương 3: Giải pháp, khuyến nghị công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Đại Đồng Thành PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG THÀNH 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Cán công chức Theo quy định Luật cán công chức ban hành ngày 13/11/2008, thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2010 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 Chính phủ quy định số điều cán bộ, công chức sau: Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Cơng an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp cơng lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Cán xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) công dân Việt Nam, bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức trị - xã hội; công chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Cán cấp xã có chức vụ sau : - Bí thư, phó bí thư đảng uỷ; - Chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân; - Chủ tịch, phó chủ tịch uỷ ban nhân dân; - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Bí thư Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh; - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; - Chủ tịch hội đồng nhân dân Việt Nam (áp dụng xã, phường thị trấn có hoạt động nơng, lâm, ngư, diêm nghiệp có Tổ chức hội nơng dân Việt Nam ) - Chủ tịch hội cựu chiến binh Việt Nam Công chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc uỷ ban nhân dân cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Cơng chức cấp xã có chức danh sau : - Trưởng công an; - Chỉ huy trưởng quân sự; - Văn phòng – thống kê; - Địa – xây dựng – thị mơi trường ( phường, thị trấn) địa – nông nghiệp – xây dựng môi trường ( xã); - Tài – kế tốn; - Tư pháp – hộ tịch; - Văn hoá – xã hội 1.1.2 Đào tạo, bồi dưỡng Đào tạo hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động tiếp thu rèn luyện kỹ cần thiết để thực có hiệu chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Bồi dưỡng trình trang bị cập nhật kiến thức mới, bổ sung kiến thức thiếu, lạc hậu để nâng cao trình độ lực phẩm chất cho người bồi dưỡng Đồng thời củng cố mở mang cách có hệ thống tri thức, kĩ chun mơn nghề nghiệp để hoạt động có hiệu 1.1.3 Vai trò đào tạo, bồi dưỡng Cán cơng chức đóng vai trò định đến hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước Trong năm qua với việc thực cải cách hành chính, vấn đề đổi nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức nhà nước đặc biệt trọng, chất lượng đội ngũ cán công chức không ngừng tăng lên đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống xã hội Việc đào tạo, bồi dưởng CBCC có vai trò quan trọng: Thứ nhất, trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp cho việc thực nhiệm vụ, công vụ cán công chức Thứ hai, góp phần xây dựng đội ngũ CBCC chuyên nghiệp có đủ lực để xây dựng hành tiên tiến, đại Thứ ba, hoạt động đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực quan quản lý hành nhà nước cơng cụ phát triển chức nghiệp.Với vai trò chủ yếu sau: •Hồn thiện chất lượng dịch vụ cung cấp cho cơng dân; •Tăng số lượng dịch vụ cung cấp; •Giảm chi phí hoạt động; •Giảm sai phạm khơng đáng có; 2.3 Đánh giá kết thực công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã ĐĐT 2.3.1.Những mặt đạt Về bản, năm qua UBND xã ĐĐT đáp ứng nhu cầu CBCC cần ĐTBD, trọng tới chất lượng, hiệu hoạt động cơng tác UBND Xã có quan tâm đặc biệt tới công tác ĐTBD CBCC nhằm nâng cao hiệu lực hiệu thực thi công vụ cho cơng chức xã Ngồi lớp học chuyên môn, nghiệp vụ, lãnh đạo xã bắt đầu trọng mở nhiều lớp đào tạo kỹ giao tiếp, tin học, ngoại ngữ,… nhằm đáp ứng yêu cầu công việc bối cảnh Về phía giảng viên thực nghiêm túc, bước trình giảng dạy, đọc tham khảo nhiều tài liệu để đa dạng hóa nguồn thơng tin, kiến thức cung cấp cho học viên Vì vậy, chất lượng dạy học ngày nâng lên vào nề nếp Về phía học viên vị trí cơng tác, hồn cảnh gia đình khác song học viên khắc phục khó khăn để đến thời gian quy định, số đơng học viên có ý thức học tập tốt, chăm nghe giảng, thái độ tinh thần nghiêm túc, chấp hành nội quy lớp Về chất lượng ĐTBD mà UBND xã đạt Đảm bảo đầy đủ loại hồ sơ quản lý, mở lớp theo quy định Thông qua lớp ĐTBD CBCC khối hành cập nhật thông tin mới, liên tục, nâng cao kỹ năng, trình tự giải cơng việc Trung tâm bồi dưỡng trị xã có nhiều đổi quản lý học viên, phương pháp dạy học đáp ứng đầy đủ sở vật chất, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng sau đợt học Do đó, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng có nhiều cải thiện tích cực Những nguyên nhân đạt kết Nhờ quan tâm tạo điều kiện lãnh đạo UBND xã công tác ĐTBD Đó kết cố gắng nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng CBCC quan quản lý, CBCC tham gia khóa học sở đào tạo Trong trình đạo tạo đơn vị, quan có liên quan có phân công, phối hợp tốt công tác ĐTBD Công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra nhiều hạn chế phần phản ánh nhu cầu đào tạo có điều chỉnh kịp thời 2.3.2 Những mặt hạn chế Về quy trình xây dựng kế hoạch: Kế hoạch xây dựng chưa sát với thực tế nhu cầu quan, cơng việc Thiếu kế hoạch tồn diện, thiếu đào tạo mới,đào tạo lại số CBCC qua đào tạo bồi dưỡng nên chưa đáp ứng kế hoạch đào tạo cho loại CBCC năm Về tổ chức thực hiện: Đào tạo chưa thật gắn với quy hoạch, bố trí, sử dụng, chưa gắn với đầu ra, chí tình trạng tự phát, dàn đều, tồn phận CBCC có quan niệm học chạy theo cấp nên xảy tình trạng người học nhiều lớp thời điểm… Về kiểm tra, giám sát: Kiểm tra, đánh giá chưa tiến hành thường xun mang tính hình thức Nhận xét đánh giá thiếu cụ thể, mang tính chung chung Về ngân sách chi cho cơng tác ĐTBD: Có thể nói, năm gần đây, lãnh đạo xã có quan tâm đến cơng tác ĐTBD, nhiên, nhận thấy ngân sách chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngày nhiều xã Phần lớn CBCC học kinh phí tự cấp Về thời gian tổ chức ĐTBD: Một số lớp đào tạo, bồi dưỡng chưa bố trí thời gian hợp lý, chồng chéo thời gian học thời gian làm việc Nguyên nhân hạn chế công tác ĐTBD Nguyên nhân từ phía quan quản lý CBCC Trước hết cơng tác xây dựng kế hoạch chưa thực chủ động Trình độ đội ngũ CBCC quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng hạn chế định Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC chưa thực gắn với việc sử dụng CBCC Việc cử CBCC tham gia khóa ĐTBD chủ yếu dựa vào thâm niên, bậc lương yêu cầu quy hoạch Do đó, chưa xác định đối tượng cần ĐTBD cho phù hợp với u cầu cơng việc Ngun nhân từ phía người học: Một phận CBCC viên chưa nhận thức rõ ràng vị trí, nhiệm vụ yêu cầu công việc bối cảnh Tồn số CBCC tham gia khóa học thiếu chủ động, coi trọng cấp mà không ý tới chất lượng kết đạt Nguyên nhân từ phía sở đào tạo:Cơ sở trang thiết bị sở đào tạo thiếu đồng Chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy nhiều hạn chế CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG THÀNH 3.1 Những giải pháp chung Xây dựng quy hoạch cán bộ: quy hoạch cán để quản lý đào tạo phát nững nhân tố có tiềm triển vọng phát triển để đào tạo hướng tới mục tiêu phát lâu dài Đây bước làm then chốt tạo chủ động cho tổ chức phát triển bền vững Xác định nhu cầu đào tạo gắn với đào tạo sử dụng CBCC: Vấn đề quan trọng tiến tới công tác đào tạo phải đổi tư quan điểm cách tiếp cận ĐTBD tách rời mà phải gắn với việc sử dụng CBCC theo vị trí việc làm, tránh đào tạo tràn lan, không mục đích Xác định mục đích nhu cầu đào tạo khâu quan trọng điều tránh đực lãng phí đào tạo Và điều trước thực công tác đào tạo đánh giá thực trạng xác định nhu cầu đào tạo phù hợp Xây dựng kế hoạch ĐTBD CBCC theo nhu cầu xác định: UBND xã cần chủ động xây dựng kế hoạch ĐTBD kết hợp với xây dựng chương trình nội dung giảng dạy phù hợp với thực tế phù hợp với công chức viên chức Kế hoạch đào tạo cần phải đầy đủ cụ thể có tính khả thi cao ĐTBD CBCC cần phải có trọng tâm, trọng điểm yêu cầu chất lượng tránh lãng phí Đổi nội dung ĐTBD theo vị trí việc làm: việc đào tạo nặng phần lý thuyết chưa trọng đến kỹ nghiệp vụ Vì cần phải lựa chọn nhóm kiến thức, mức độ, phạm vi cho thật phù hợp với loại đối tượng Đổi phương pháp ĐTBD: vấn đề cốt lõi có ý nghĩa đến chất lượng đội ngũ cán Tổ chức khóa học có hiệu quả, giảng viên lựa chọn phương pháp truyền thụ kiến thức để học viên đạt mục đích đào tạo Các tập thức tế, thảo luận, tự đánh giá kết giúp học viên nhận thức cách sâu sắc học Thường xuyên đánh giá sau ĐTBD: bước vô quan trọng chuỗi đánh giá q trình đào tạo khép kín Việc đánh giá cho thấy hiệu đạt công tác đào tạo nhằm phát lỗ hổng hay không hợp lý đào tạo để điều chỉnh kịp thời cho chất lượng sau trình đào tạo đạt mức cao ● Giải pháp hồn thiện quy trình đào tạo bồi dưỡng cán công chức Thứ nhất, đảm bảo thực tốt quy trình ĐTBD gồm bước là: +Xác định nhu cầu ĐTBD +Lập kế hoạch ĐTBD +Thực kế hoạch ĐTBD +Đánh giá ĐTBD Tuy nhiên có loạt yếu tố liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình thể chế, ngân sách ĐTBD, chương trình tài liệu, giảng viên lực tổ chức ĐTBD, sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy sở đào tạo lực động lực học tập học viên Xác định nhu cầu ĐTBD bước bản, quan trọng để xác định xem CBCC cần ĐTBD gì, loại lực cần loại không cần ĐTBD Xác định nhu cầu ĐTBD cần dựa luận thuyết là: Nhu cầu ĐTBD = Năng lực cần có CBCC – Năng lực có CBCC Như vậy, CBCC có lực làm việc tốt, cao mức độ lực cần có cho vị trí cơng việc họ khơng cần ĐTBD Chúng ta ĐTBD cho người có lực làm việc chưa đáp ứng mức độ lực cần có cho vị trí cơng việc họ Cách thức đánh giá nhu cầu đào tạo dựa so sánh mức độ thành thạo công việc CBCC với mức độ quan trọng công việc mà họ đảm nhận Chương trình đào tạo yếu tố quan trọng quy trình ĐTBD, khơng có chương trình tốt, ĐTBD khơng mang lại hiệu cao Chương trình ĐTBD cần phải dựa thực tế cơng việc CBCC quy trình ĐTBD cần phải mô tả công việc CBCC Bản mô tả công việc giúp giảng viên xác định kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để thực cơng việc.Cần có để xác định khoảng thiếu hụt lực nhu cầu cần thiết để ĐTBD nhằm thu hẹp khoảng cách thiếu hụt lực Chỉ tìm khoảng thiếu hụt lực, giảng viên thiết kế chương trình ĐTBD phù hợp Mơ hình bước thiết kế chương trình ĐTBD sau: Mơ tả cơng việc Xác định mức kiến thức, kỹ năng, thái độ(KSA) cần thiết Xác định mức độ KSA có người học Thiết kế đào tạo để lấp khoảng cách KSA có cần có Tổ chức thực đánh giá đào tạo Thứ hai, phát triển đội ngũ giảng viên có kiến thức lực phù hợp với nội dung ĐTBD Trong ĐTBD có vấn đề quan trọng liên quan đến là: +Cơ quan quản lý đào tạo +Cơ sở đào tạo +Người học +Người dạy Đội ngũ giảng viên có vai trò lớn việc định chất lượng ĐTBD Đội ngũ giảng viên chưa đào tạo kỹ lưỡng, chuyên sâu kinh nghiệm thực tiễn không nhiều, nên gặp khơng khó khăn ĐTBD CBCC Hiện nay, sở ĐTBD CBCC cần trọng xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức đủ số lượng, có bề dầy kinh nghiệm quản lý lực công tác thực tiễn Đội ngũ phải ĐTBD nghiệp vụ sư phạm Các sở ĐTBD cần tìm kiếm nhà quản lý giỏi, CBCC có tài năng, giỏi (về lý thuyết thực hành) lĩnh vực làm việc họ để làm giảng viên kiêm chức Đội ngũ giảng viên cần ĐTBD chuyên môn nghiệp vụ nước phát triển, học tập thực chuyển giao công nghệ đào tạo đại Các giảng viên phải người trước tiên tiếp xúc với cách tổ chức quản lý cơng việc quy trình ĐTBD nước phát triển Hiện nay, nói, người dạy chủ yếu tiếp thu kiến thức kinh nghiệm nước qua đọc sách tra cứu qua internet Như tốt, hữu ích, chưa đủ cho phát triển thực tế giảng viên ĐTBD CBCC Thứ ba, thành lập quỹ quốc gia ĐTBD Quỹ đặt đạo Cơ quan quản lý đào tạo cao để thực nhiệm vụ tuyển chọn CBCC có đủ lực, có thành tích học tập xuất sắc học tập, nghiên cứu nước ĐTBD chuyên sâu nước để tạo đội ngũ CBCC trẻ tài cho công vụ Trước hết, cần thống đề án, dự án ĐTBD CBCC nằm đơn vị khác tập trung vào đầu mối để thống quản lý Hình thành chương trình ĐTBD cán trẻ tài năng, theo cách thi tuyển riêng, cạnh tranh để chọn ĐTBD họ trở thành cán nòng cốt trẻ cho cơng vụ Quy trình ĐTBD triển khai thực tế mức độ khác nhau, nhiên đến lúc cần phải thực bước để hoàn thiện, đảm bảo thực tốt quy trình ĐTBD nhằm bước nâng cao lực thực thi công vụ đội ngũ CBCC 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Đại Đồng Thành 3.2.1 Giải pháp nhận thức Nhận thức đắn công tác ĐTBD CBCC làm sở vững trắc cho việc xây dựng kế hoạch chương trình ĐTBD CBCC Vì cần phải quán triệt tồn diện từ cấp đảng ủy, quyền địa phương để hoàn thiện bước nhận thức công tác đào tạo phát triển ĐTBD phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội Làm tốt công tác tuyển dụng: công tác tuyển dụng nghiêm túc tạo điều kiện thuận lợi cho chất lượng đầu vào qua góp phần tạo thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng CBCC Hiện trình tuyển dụng nhân lực khối nhà nước dần thay công tác thi tuyển việc khởi động áp dụng số tỉnh thành phố có Bắc Ninh Đây thay đổi tích cực điều giúp kiểm soát chất lượng đầu vào chủ động công tác đào tạo phát triển chương trình đào tạo phù hợp Tiếp tục rà soát đánh giá đội ngũ CBCC viên chức để đánh giá thực trạng qua tìm lực lượng cán chủ chốt biết nhân phẩm CBCC điều tạo điều động CBCC vào vị trí phù hợp Xây dựng chế hoạt động kết hợp với quy hoạch để nắm trắc yêu cầu đào tạo Đồng thời quản lý sử dụng tham gia vào hoạt động đào tạo việc tham gia cung cấp thông tin đối tượng học viên quản lý việc học CBCC đơn vị Nâng cao tinh thần tự giác học tập hướng giải mang tính bền vững ổn định chất lượng đội ngũ CBCC Chất lượng đào tạo nâng cao mà CBCC không cố gắng học tập tinh thần tự vươn lên phát triển thân dù có cấu lại cán khơng đạt chuẩn đạt hiệu UBND xã áp dụng sách khuyến khích đề cao ý thức học tập tự nguyện nghiên cứu chuyên môn, nghiệp vụ lý luận chinh trị để hiệu phát triển trình độ cơng chức đạt trình độ chun môn phù hợp với chức vụ để phục vụ cho công tác làm việc Tăng cường lực đội ngũ cán làm công tác ĐTBD: để thực có hiệu đội ngũ CBCC viên chức cần có lực nhiệt tình tất nhiệm vụ đặt công tác đào tạo từ nghiên cứu xây dựng chế độ sách tổ chức thực đội ngũ cán đảm nhận, chất lượng hoạt động đào tạo phụ thuộc vào lực họ Do nâng cao lực đội ngũ ĐTBD yêu cầu thiết điều kiện để thực nhiệm vụ đặt Chất lượng giảng dạy cần trọng để làm việc cần thực hệ thống hóa bước cải thiện nội dung chương trình, giáo trình sát hợp với thực tế Tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên số lượng chất lượng để kết đào tạo đạt hiệu cao Xây dựng thể chế công tác ĐTBD CBCC cách đồng thống từ ương đến địa phương: quan tâm nhà nước thể nghị quyết, định công tác kết đạt công tác ĐTBD CBCC Thủ tướng phủ ban hành quy chế nội dung đến cán ngành địa phương cụ thể hóa nội dung phù hợp ĐTBD CBCC phải gắn với sử dụng: biện pháp thiếu cơng tác sau đào tạo, khơng sử dụng vị trí khơng phát huy hiệu từ cơng tác ĐTBD gây thời gian thích nghi phải đào tạo lại Còn đặt vị trí sử dụng khéo nhanh tiến thích nghi phát huy hiệu công việc đặt sai vị trí mang hiệu ngược lại Đảm bảo thông tin đánh giá: sau đào tạo cần quan tâm đến phản hồi để tìm đánh giá thực trạng đạt công tác đào tạo để có ngững điều chỉnh cần thiết kế hoạch để hoàn thiện kế hoạch đặt đạt kết tốt Chính sách khuyến khích động viên CBCC viên chức học: lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện động viên CBCC viên chức học đặc biệt học thêm ngồi hành để khơng làm ảnh hưởng tới công việc Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Cơ sở ĐTBD cần đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng viên thông qua việc lựa chọn giảng viên chuyên môn cao, phù hợp với nội dung chương trình ĐTBD Xây dựng đội ngũ giảng viên nhiệt tình, say mê nghề nghiệp, thường xuyên bồi dưỡng cho họ cách toàn diện chuyên môn đạo đức nghề nghiệp 3.3 Một số khuyến nghị CB,CC cấp sở người việc trực tiếp tổ chức thực chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước phải trực tiếp giải hàng ngày vấn đề dân quyền, dân sinh, dân trí Do vậy, việc xây dựng đội ngũ CB,CC cấp sở yêu cầu cấp bách nhằm đảm bảo ổn định trị- xã hội , tạo động lực mới, phát huy nội lực sở , đáp ứng đòi hỏi nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước, góp phần vào cơng đổi đất nước •Cần tập trung ĐT,BD xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo quản lý, thể việc thực nghiêm túc chủ trương tiêu chuẩn hoá cán Đảng Nhà nước, đồng thời nhằm nâng cao trình độ, lực cho đội ngũ cán nguồn địa phương •Q trình đào tạo, bồi dưỡng ln ln thực kiểm tra đánh giá để tạo nên phong cách làm việc chuyên nghiệp q trình cải cách hành chính, đổi đất nước, hội nhập khu vực giới •Cần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học thực theo yêu cầu công vụ ngày vào chiều sâu, tập trung cho đối tượng mang tính chiến lược Việc đào tạo tin học công nghệ thông tin cần thiết nhằm trang bị kiến thức chiến lược cho đội ngũ cán bộ, công chức •Thực ĐT,BD việc trang bị kiến thức kỹ hoạt động thực thi công vụ chuyên sâu theo chức danh nghề nghiệp như:các khoá bồi dưỡng kỹ theo tác nghiệp cho chủ tịch UBND xã, nghiệp vụ cho cácn làm công tác hội nhập, đào tạo kiến thức quản lý sử dụng nguồn nhân lực góp phần tạo nên hiệu vấn đề quản lý nhà nước, xã hội •Đào tạo lý luận trị, cơng tác hành cho đội ngũ cán bộ, công chức xã nhằm phục vụ nhân dân tốt •Ln ln chủ động, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời công việc, thực sách nhà nước: hỗ trợ người dân công xây dựng “nông thôn mới”, giải sách xã hội cho người dân chế độ cho người có cơng với đất nước, q nhà thời chiến thời bình; hướng đãn, tạo công việc cho người khuyêt tật để họ hòa nhập với người thơn xóm, làng xã; có phần thưởng, quỹ khuyến học cho học sinh-sinh viên… •Trang bị đầy đủ kiến thức cơng tác hành chính, văn phòng như: máy tính, máy in, máy photo nơi làm việc nhằm đạt hiệu cao cơng việc •Cần có buổi tập huấn kĩ giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ thực cơng việc hành chính, phục vụ nhân dân nhằm hạn chế bất cập thủ tục hành chính, hay vấn đề có liên quan đến người dân cán bộ, công viên chức •Cán bộ, công chức quản lý phải giữ đạo đức nghề nghiệp sạch, liêm khiết-người đầy tớ phục vụ nhân dân •Ln thực cơng tác kiểm tra, đánh giá việc thực công việc để tổng kết đạt được, chưa đạt được, ưu điểm, hạn chế để rút kinh nghiệm cho sau Nhìn chung việc ĐT,BD CB,CC thời gian qua tạo chuyển biến tích cực số lượng chất lượng góp phần bước đàu nâng cao lực thực hiệu hoạt dộng hệ thống CB,CC máy nhà nước KẾT LUẬN Công đổi đất nước lãnh đạo Đảng Nhà nước đạt thành tựu to lớn Trong thành tựu chung đó, có đóng góp đáng kể hệ thống trị sở, đội ngũ cán cấp xã, phường, thị trấn Những thành tựu đạt tạo tiền đề nhằm đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, củng cố lòng tin nhân dân vào lãnh đạo đảng, tin tưởng vào mục tiêu xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, Nhà nước dân,do dân, dân Thực tiễn chứng minh rằng,hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán cấp xã kết phối hợp công tác tuyển chọn, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán phải trình phối hợp chặt chẽ, quán Nếu tách riêng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng khơng thể đánh giá hết đươc hiệu đào tạo Thực phương châm “ Trình độ tương xứng với chức danh, bầu cử theo nhiệm kì, bổ nhiệm có thời hạn, giao việc phù hợp với lực, trình độ, tầm thay kịp thời cần thiết” Xã nơi sát dân nhất, nơi tiếp nhận chuyền tải đường lối, chủ trương Đảng,chính sách pháp luật nhà nước đến với người nhà, dòng họ đồng thời nơi báo cáo,phản ánh kết phản hồi lên cấp tâm tư, nguyện vọng nhân dân để cấp kịp thời bổ sung,hồn thiện chủ trương sách Trong thời gian thực tập UBND xã Đại Đồng Thành tơi có hội vận dụng kiến thức học trường đai học Nội vụ Hà Nội vào thực tế, bước đầu nhiều bỡ ngỡ thiếu sót giúp đỡ chú, anh chị phòng Giảng viên hướng dẫn thực tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao hoàn thành nội dung báo cáo thực tập Sau việc làm trình thực tập em rút kinh nghiệm cho thân để phần hồn thiện thân, trở thành cơng chức có đầy đủ phẩm chất, đạo đức kiến thức tương lai Cá nhân em nhận thấy cần: -Học hỏi nhiều giao tiếp, ứng xử -Cẩn thận chu đáo cơng việc -Có trách nhiệm với cơng việc -Năng động để mở rộng quan hệ kỹ cho thân -Rèn luyện kỹ mềm Tin học, ngoại ngữ để tự tin công việc DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình Nhân hành nhà nước – Học viện hành chính, 2010 - Luận văn cao học, Lê Văn Phương, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cơng chức hành Bộ Nội Vụ - Học viện hành - Luật Cán bộ, Cơng chức năm 2008 số văn pháp lý khác - TS Ngơ Thành Can - Tìm hiều công chức đào tạo công chức nước Pháp - Quản lý nguồn nhân lực- Bùi Kim Dung - nghị định số:114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 Chính phủ chế độ sách cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn •Nghị định số 18/2010/nđ-cp ngày 05 tháng năm 2010 phủ đào tạo bồi dưỡng cơng chức •Nghị 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 •Nghị định 92 chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã ... khuyến nghị công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Đại Đồng Thành PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG THÀNH... 1:Một số vấn đề lý luận công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức chức UBND xã Đại Đồng Thành Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Đại Đồng Thành Chương 3:... tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán sở Chính vậy, nhân đợt thực tập UBND xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để tìm hiểu rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán em xin chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ,công chức tại xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Tìm hiểu về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ,công chức tại xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay