Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính tại Ủy Ban Nhân Dân huyện Tân Yên

45 38 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 16:10

MỤC LỤC BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU1 1.Lý do viết báo cáo1 2.Mục tiêu2 3.Nhiệm vụ2 4.Đối tượng, phạm vi2 5.Phương pháp2 6.Bố cục3 PHẦN NỘI DUNG4 Chương 1. Tìm hiểu về UBND huyện Tân Yên4 1.1.Khái quát chung về UBND huyện Tân Yên4 1.1.1. Địa vị pháp lý4 1.1.2. Đặc điểm tình hình của UBND huyện Tân Yên4 1.2.Hệ thống văn bản của UBND huyện Tân Yên4 1.3.Tổ chức bộ máy5 1.3.1Sơ đồ tổ chức bộ máy5 1.3.2Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của chủ tịch UBND huyện Tân Yên6 1.4.Đội ngũ nhân sự7 1.5.Cơ sở vật chất, tài chính7 Chương 2: Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính tại Ủy Ban Nhân Dân huyện Tân Yên8 2.1. Cơ sở khoa học8 2.1.1. Cơ sở lý luận8 2.1.1.1. Khái niệm8 2.1.1.2. Vai trò của cải cách hành chính9 2.1.1.3. Nội dung của cải cách hành chính9 2.1.2. Cơ sở pháp lý11 2.2. Thực trạng cải cách hành chính tại UBND huyện Tân Yên11 2.2.1. Cải cách thể chế11 2.2.2. Công tác Cải cách thủ tục hành chính12 2.2.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước18 2.2.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.20 2.2.5. Tài chính công23 2.2.6. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước24 Chương 3: Đánh giá chung về cải cách hành chính tại UBND huyện Tân Yên29 3.1. Đánh giá chung về cải cách hành chính29 3.1.1 Ưu điểm29 3.1.2. Nhược điểm30 3.2. Nguyên nhân30 3.3. Bài học kinh nghiệm31 3.4. Một số kiến nghị, đề xuất32 3.4.1. Đề xuất một số nhóm giải pháp32 3.4.2. Kiến nghị chung35 PHẦN KẾT LUẬN38 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO40 PHỤ LỤC MỤC LỤC BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT .3 PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý viết báo cáo 2.Mục tiêu 3.Nhiệm vụ 4.Đối tượng, phạm vi 5.Phương pháp 6.Bố cục .2 PHẦN NỘI DUNG Chương Tìm hiểu UBND huyện Tân Yên .4 I.1.Khái quát chung UBND huyện Tân Yên 1.1.1 Địa vị pháp lý 1.1.2 Đặc điểm tình hình UBND huyện Tân Yên .4 I.2.Hệ thống văn UBND huyện Tân Yên .4 I.3.Tổ chức máy .5 1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy 1.3.2 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ chủ tịch UBND huyện Tân Yên I.4 Đội ngũ nhân I.5 Cơ sở vật chất, tài Chương 2: Tìm hiểu cơng tác cải cách hành Ủy Ban Nhân Dân huyện Tân Yên 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Cơ sở lý luận 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Vai trò cải cách hành 2.1.1.3 Nội dung cải cách hành .9 2.1.2 Cơ sở pháp lý 11 2.2 Thực trạng cải cách hành UBND huyện Tân Yên 11 2.2.1 Cải cách thể chế 11 2.2.2 Công tác Cải cách thủ tục hành 12 2.2.3 Cải cách tổ chức máy hành nhà nước 18 2.2.4 Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 20 2.2.5 Tài công 23 2.2.6 Hiện đại hóa hành nhà nước .24 Chương 3: Đánh giá chung cải cách hành .29 UBND huyện Tân Yên 29 3.1 Đánh giá chung cải cách hành 29 3.1.1 Ưu điểm 29 3.1.2 Nhược điểm 30 3.2 Nguyên nhân 30 3.3 Bài học kinh nghiệm 31 3.4 Một số kiến nghị, đề xuất 32 3.4.1 Đề xuất số nhóm giải pháp 32 3.4.2 Kiến nghị chung .35 PHẦN KẾT LUẬN 38 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .40 PHỤ LỤC 41 BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt HCNN Nghĩa Hành nhà nước CCHC Cải cách hành UBND Ủy ban nhân dân TTHC Thủ tục hành QPPL Quy phạm pháp luật CNTT Công nghệ thông tin PHẦN MỞ ĐẦU Lý viết báo cáo a Nhu cầu thực tiễn riêng cải cách hành Cải cách hành ( CCHC ) nội dung hành học nói chung hành nhà nước nói riêng Hầu hết quốc gia giới quan tâm đến CCHC coi biện pháp làm đòn bẩy để nâng cao hiệu Nhà nước - Ở Việt Nam, với công đổi kinh tế, Đảng Nhà nước quan tâm đến CCHC Ngày 08 tháng 11 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị số 30c/NQ-CP Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 Như vậy, thấy CCHC Đảng Nhà nước quan tâm đạo nghiên cứu phương diện lý luận thực tiễn, cấp độ, lĩnh vực - Thứ hai, từ năm 1986 nước ta chuyển từ nên kinh tế quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa hành phải thay đổi - Ba là, nước ta hội nhập kinh tế quốc tế ( xu hướng tồn cầu hóa ) buộc Việt Nam phải thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh - Ba là, với phát triển xã hội u cầu cơng dân ngày cao Đòi hỏi phải có hành đại - Thứ tư phát triển ngày cao khoa học công nghệ yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đặc biệt nên Đòi hỏi nước ta phải cải cách hành cho không bị lạc hậu b Nhu cầu thực tiễn riêng huyện Tân Yên Không vậy, huyện Tân Yên thành lập muộn Vì hoạt động hành non trẻ tồn số hạn chế định như: - Thể chế hành nhà nước ( HCNN ) : số lượng nhiều chưa bao quát hết lĩnh vực Quy định chưa hợp lý dẫn tới việc thực thi gặp nhiều khó khăn - Tổ chức máy HCNN: quy định chức nhiệm vụ trùng lặp Dẫn đến việc đùn đẩy trách nhiệm khơng có quan giải - Nhân sự: tồn nhiều tiêu cực - Tài cơng: Xây dựng chủ yếu từ ngân sách huyện, ngân sách chưa hợp lý, sở vật chất đầu tư cho hành vãn nhiều khó khăn, phương pháp giao dịch lạc hậu Mục tiêu - Nhằm tiếp cận với quan hành nhà nước Nắm chức năng, nhiệm vụ quan, tổ chức Nắm số quy trình kỹ làm việc Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng Quản lý nhà nước cải cách hành đề xuất số biện pháp Nhiệm vụ - Tìm hiểu lý thuyết cải cách hành Tìm hiểu sở pháp lý cải cách hành Tìm hiểu thực trạng cải cách hành UBND huyện Tân Yên Đề xuất số giải pháp Đối tượng, phạm vi a Đối tượng Quản lý nhà nước cải cách hành b Phạm vi - Không gian: UBND huyện Tân Yên - Thời gian: Hiện Phương pháp Phương pháp thu thập thơng tin gián tiếp: phân tích tổng hợp - Nghiên cứu tài liệu, tư liệu tham khảo: Nghiên cứu tài liệu UBND huyện phòng Nội Vụ cải cách hành - Nguồn tin từ nguồn internet: Nghiên cứu thông tin Cổng thông tin điện tử Huyện trang khác liên quan tới cải cách hành Phương pháp thu thập thông tin trực tiếp: - Phương pháp quan sát: Quan sát cách làm việc cán bộ, công chức, quan sát sở vật chất trang thiết bị UBND Bố cục Ngoài phần mở đầu , phụ lục, tài liệu tham khảo báo cáo gồm: - Phần nội dung + Chương Tìm hiểu UBND huyện Tân n + Chương 2: Tìm hiểu cơng tác cải cách hành Ủy Ban Nhân Dân huyện Tân Yên + Chương 3: Đánh giá chung cải cách hành UBND huyện Tân Yên - Phần kết luận PHẦN NỘI DUNG Chương Tìm hiểu UBND huyện Tân Yên I.1 Khái quát chung UBND huyện Tân Yên 1.1.1 Địa vị pháp lý UBND huyện Tân Yên HĐND huyện Tân Yên bầu ra, quan chấp hành HĐND huyện UBND huyện Tân Yên quan hành nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân Dân địa phương, HĐND cấp quan hành nhà nước cấp 1.1.2 Đặc điểm tình hình UBND huyện Tân Yên Tân Yên huyện tỉnh Bắc Giang, Việt Nam Ngày 6/11/1957 Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) Nghị định số 523/TTg chia huyện Yên Thế thành huyện Tân Yên Yên Thế Tân Yên huyện miền núi tỉnh Bắc Giang, có tổng diện tích đất tự nhiên 204 km2, toạ độ 106000’20" - 06011’40" độ kinh đông 21018’30" - 21023’00" độ vĩ bắc Hiện huyện gồm thị trấn 22 xã UBND huyện Tân Yên nằm Phố – Thị trấn Cao Thượng- Huyện Tân Yên – Tỉnh Bắc Giang Trong giai đoạn 2001 – 2010, đặc biệt giai đoạn năm năm 2007 – 2010 công tác CCHC huyện quan tâm, tập trung đạo với nhiệm vụ cụ thể xây dựng đề án thành lập phận cửa cấp, kiện toàn đội ngũ cán chuyên môn giải TTHC theo chế cửa, rà soát TTHC theo đề án 30 Chính phủ, cơng khai TTHC, giảm thời gian giải TTHC đảm bảo thuận lợi giao dịch hành tổ chức, cơng dân với quyền địa phương I.2 Hệ thống văn UBND huyện Tân Yên - Văn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu huyện Tân Yên: + Căn theo luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương 2015; + Căn Quyết định Số: 26/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2013 UBND tỉnh Bắc Giang việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang + Thông báo số: 145/TB-UBND ngày 26-11-2013 UBND huyện Tân Yên quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Chủ tịch, phó chủ tịch ủy viên; - Văn quy định nội quy, quy chế hoạt động UBND huyên Tân Yên: + Căn Quyết Định Số: 75/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy chế làm việc mẫu Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh + Quyết định số: 773/QĐ-UBND ngày 28 tháng năm 2016 Quyết định UBND huyện Tân yên việc Ban hành Quy chế làm việc UBND huyện Tân Yên, nhiệm kỳ 2016-2021 I.3 Tổ chức máy 1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy Căn vào Thông báo số: 145/TB-UBND ngày 26-11-2013 UBND huyện Tân Yên Tổ chức máy UBND huyện Tân Yên sau: - UBND huyện Tân Yên gồm Chủ tịch, phó chủ tịch ủy viên; Hiện UBND nhân dân Huyện gồm có 11 phòng quản lý nhà nước: - Phòng Nội vụ; - Phòng Giáo dục & Đào tạo; - Phòng y tế - Phòng Kế hoạch- Tài chính; - Phòng Văn Hóa Thơng tin du lịch; - Phòng Lao động- thương binh& xã hội; - Phòng Tư pháp; - Phòng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn; - Phòng tài nguyên môi trường; - Thanh tra huyện; - Phòng Kinh tế-Hạ tầng; Ngồi có văn phòng UBND giúp việc cho Chủ Tịch Và Phó chủ tịch UBND Huyện; TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND HUYỆN TÂN YÊN PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN CHỦ TỊCH UBND VP UBND HUYỆN Ban tiếp dân Phòng KTHạ tầng Phòng nội vụ Phòng TNMT PHĨ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN Thanh tra Huyện CÁC ỦY VIÊN UBND HUYỆN PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN Phòng NN& PTNT Phòn g VHTT Phòng LĐTBXH Phòn g TCKT Phòng tư pháp Phòng y tế 1.3.2 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ chủ tịch UBND huyện Tân Yên Chủ tịch UBND huyện Tân Yên đồng chí Dương Ngơ Mạnh Căn vào Thông báo số: 145/TB-UBND ngày 26-11-2013 UBND huyện Tân Yên Quy định chức nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện Tân Yên sau: - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước huyện ủy, HĐND huyện UBND cấp hoạt động UBND huyện theo quy định pháp luật - Phụ trách: Khối nội ( An Ninh, Quốc phòng, Nội vụ, Thanh tra ) Công tác tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính; cơng tác kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quản lý ngân sách; Cơng tác dân quyền - Phụ trách hội, chủ tịch hội đồng, Trưởng BCĐ thuộc khối nội - Duy trì mối quan hệ UBND mặt trận tổ quốc đoàn thể trị xã hội; Tòa án nhân dân; Chỉ đạo hoạt động đối ngoại chung Phòng GD & ĐT UBND huyện - Quyết định chủ trương đầu tư, XDCB, việc đấu thầu định thầu dự án đầu tư thuộc thẩm quyền; Chủ trương chấp thuận dự án đầu tư vào địa bàn huyện - Tiếp dân, giải đơn thư KNTC, kiến nghị thuộc khối phụ trách định giải đơn thư cuối thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện; phụ trách cơng tác dân vận quyền - Ký định xử lý vi phạm hành thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện - Phụ trách xã: Ngọc Thiện, Ngọc Vân, Việt Ngọc I.4 Đội ngũ nhân Hiện UBND huyện có 91 biên chế Tại phòng ban UBND bố trí đầy đủ cán bộ, cơng chức để giải công việc Các cán bộ, công chức bố trí phù hợp với lực trình độ phù hợp với nhiệm vụ giao I.5 Cơ sở vật chất, tài UBND huyện Tân Yên chia thành khu: Khu Trụ sở UBND nằm Khu liên quan, phố Mới, thị trấn Cao Thương, huyện Tân n Trụ sở gồm có dãy nhà cấp dãy nhà tầng với tổng số phòng 24 phòng Thứ hai khu quan chun mơn Gồm có dãy nhà tầng dãy nhà tầng Đây nơi làm việc quan chuyên môn thuộc UBND huyện Tân Yên phòng cửa của Huyện Hầu hết phòng trang bị điều hòa, máy tính, máy in điều tạo tâm lý thoải mái cho cán làm việc tạo thuận lợi cho nhân dân đến làm việc Hệ thống tài lấy từ ngân sách huyện Nhằm chi tiêu hoạt động xây dựng sở vật chất hoạt động quan Nhược điểm Đến UBND huyện Tân Yên chưa thực việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ theo kế hoạch TTHC số lĩnh vực có thay đổi, danh mục TTHC, quy trình giải theo Quyết định số 755/2015/QĐ-UBND UBND tỉnh Hệ thống phần mềm cửa điện tử chưa đảm bảo kết nối với Cổng thông tin điện tử huyện Hạ tầng kỹ thuật CNTT, Kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT, phương thức làm việc môi trường ứng dụng CNTT đại hạn chế trình độ CNTT cán bộ, công chức Hoạt động Cổng thông tin điện tử nội dung chưa phong phú Một số phận cán bộ, công chức chưa khai thác triệt để ứng dụng CNTT vào phục vụ công việc, dừng lại mức độ soạn thảo, tra cứu văn bản, chưa bắt kịp với yêu cầu làm việc chặt chẽ hệ thống thông tin điện tử quan hành nhà nước 28 Chương 3: Đánh giá chung cải cách hành UBND huyện Tân Yên 3.1 Đánh giá chung cải cách hành 3.1.1 Ưu điểm Cơng tác cảch cách hành cấp uỷ, quyền cấp quán triệt, triển khai, đạo thực đồng từ huyện tới sở; cán bộ, công chức, viên chức hiểu ý nghĩa tầm quan trọng công tác CCHC nghiệp phát triển kinh tế xã huyện; nhiệm vụ đẩy mạnh CCHC nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy Nhà nước thực nghiêm túc; TTHC công khai, minh bạch, chế “một cửa”, “một cửa liên thông” thực phát huy tác dụng, đạt hiệu quả, tạo điều kiện cho tổ chức, công dân, nhà đầu tư doanh nghiệp tiếp xúc với dịch vụ hành cơng Bộ máy hành tổ chức xếp lại, phân công rõ chức năng, nhiệm vụ; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức bước nâng lên; hiệu lực quản lý điều hành máy Nhà nước cấp có chuyển biến tích cực; lề lối, tác phong, phương pháp làm việc đội ngũ cán bộ, công chức quan hành có chuyển biến theo hướng gần dân có trách nhiệm với dân thi hành công vụ Hệ thống văn quy phạm pháp luật triển khai thực nhiệm vụ CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy Nhà nước đựơc xây dựng, bổ sung kịp thời, cụ thể nội dung; TTHC giảm số lượng; cấp đầu tư nâng cấp trang thiết bị để nâng cao chất lượng thực chế “một cửa” theo hướng điện tử liên thông đại; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế khinh phí giúp cho đơn vị chủ động thực nhiệm vụ giao, sử dụng kinh phí thiết thực, hiệu Nhiêm vụ thu, chi ngân sách hàng năm công khai từ lập kế hoạch, giao tiêu sử dụng ngân sách Công tác quản lý cán bộ, công chức đổi mới; việc đánh giá trách nhiệm người đứng đầu đánh giá cán công chức thực nghiêm túc hiệu quả; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng luân chuyển cán công khai, đội ngũ cán bộ, công chức 29 bước nâng cao chất lượng; công tác thống kê, rà soát TTHC triển khai thực đồng đạt hiệu đề nghị bãi bỏ, huỷ bỏ TTHC rườm rà gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân 3.1.2 Nhược điểm Công tác CCHC địa bàn có chuyển biến chưa đạt yêu cầu, bộc lộ số hạn chế là: chưa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công dân đến liên hệ giải công việc; nhiều TTHC rườm rà thiếu thống gây phiền hà cho nhân dân chậm điền chỉnh, sửa đổi Thực chế “một cửa liên thơng điện tử” chậm Trang bị sở vật chất phương tiện làm việc UBND huyện; chất lượng giải công việc số quan hành chậm, gây khó khăn cho người dân Tổ chức máy hành có bất cập, chưa hợp lý; việc giải thể, sáp nhập, lại tách số quan, số phận chuyên môn gây sáo trộn, ảnh hưởng đến kết điều hành thực nhiệm vụ chun mơn Trình độ, kỹ quản lý Nhà nước đội ngũ cán bộ, cơng chức hạn chế; số lượng cán giỏi chun mơn ít, số cán cơng chức tinh thần trách nhiệm thi hành công vụ chưa đạt yêu cầu, Thủ trưởng số quan, đơn vị coi nhẹ cơng tác CCHC, việc đánh giá nhận xét cán bộ, công chức số quan, đơn vị thuộc UBND chưa nghiêm, với tình hình thực tế đơn vị Cơng tác tổ chức, thực hiện, nâng cao hiệu quản lý tài cơng chậm, khốn biên chế kinh phí hành quan, đơn vị kết hạn chế, mang tính hình thức chưa đạt u cầu đề 3.2 Nguyên nhân CCHC công việc khó khăn, phức tạp, nhiều lực cản Tình trạng phó thác cơng việc cho quan chức phổ biến nhiều Bộ, ngành, địa phương Chưa có nhiều giải pháp tổ chức thực có hiệu chưa có đạo tập trung liệt Cơng tác truyền thơng Chương trình tổng thể làm chưa tốt, nên chưa tạo thống cao nhận thức tồn hệ thống 30 trị đồng thuận nhân dân Nhận thức lãnh đạo số quan, đơn vị chưa đầy đủ nhiệm vụ CCHC, chưa hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng CCHC, nâng cao hiệu lực hiệu quản lý máy Nhà nước, số ngại thay đổi cách làm cũ, ngại va chạm, chưa tập chung đạo, hiệu thấp Tính chuyên nghiệp chuyên sâu, kỹ hành cán bộ, cơng chức thấp Trình độ hiểu biết kỹ cán bộ, công chức để xử lý vấn đề quản lý tầm vĩ mô vi mô đạt thấp, chưa đáp ứng yêu cầu hành đại Việc trang bị sở vật chất, thiết bị làm việc phục vụ nhiệm vụ CCHC nâng cao lực hiệu quản lý máy Nhà nước chưa quan tâm Năng lực cán công chức làm việc phận “một cửa” hạn chế Nhiệm vụ đề nhiều chưa gắn với biện pháp bảo đảm cần thiết nên làm không đến nơi, đến chốn Nguồn lực điều kiện bảo đảm cần thiết cho CCHC chưa ngang tầm, kể nguồn lực người tài 3.3 Bài học kinh nghiệm Một là, phải coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương, đường lối, sách Đảng pháp luật Nhà nước CCHC cấp quyền tồn thể nhân dân Hai là, Cơng tác CCHC đạt hiệu phải có lãnh đạo, đạo đồng hệ thống trị, cấp ủy, quyền từ huyện tới sở, coi cơng tác CCHC nhiệm vụ trị cấp quyền địa phương Ba là, nâng cao vai trò quan chủ trì ( Phòng Nơi vụ huyện ), công tác điều phối chung, tổng hợp, đôn đốc theo dõi việc thực chương trình Điều kiện quan trọng đảm bảo thành cơng CCHC tâm trị trách nhiệm người đứng đầu huy động tham gia rộng rãi nhân dân cộng đồng doanh nghiệp Bốn là, có đầu tư trang bị sở vật chất đưa nội dung CCHC vào kế hoạch công tác đơn vị theo tháng, quý, năm giai đoạn; có đánh giá sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, động viên khen thưởng kịp thời công tác CCHC đạt hiệu quả, yếu tố quan trọng để thực thành công 31 chương trình tổng thể CCHC Nhà nước 3.4 Một số kiến nghị, đề xuất 3.4.1 Đề xuất số nhóm giải pháp - Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức, ý thức CCHC Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức ý thức CCHC: Trước hết, cán lãnh đạo quản lý cần nhận thức đầy đủ mục đích, nội dung, nhiệm vụ, vai trò, ý nghĩa CCHC nghiệp phát triển chung huyện phát triển quan, đơn vị Từ đó, lãnh đạo, đạo việc xây dựng chiến lược, kế hoạch, mục tiêu người nguồn lực để thực thi nhiệm vụ cụ thể giai đoạn Đối với cán bộ, công chức cần nhận thức CCHC việc làm thường xuyên, liên tục quan hành nhà nước cấp, trách nhiệm cán bộ, công chức quan, đơn vị Do vậy, việc nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, coi nhân dân khách hàng không nhận thức mà phải biến thành hành động thực tiễn cán bộ, cơng chức, cần lấy hài lòng người dân doanh nghiệp làm hiệu quản lý nhà nước, làm thước đo cho kết CCHC Về phía người dân, tổ chức, doanh nghiệp phải nâng cao nhận thức, hiểu biết đầy đủ, có ý thức chấp hành sách, pháp luật nhà nước Đồng thời, người dân, doanh nghiệp thực quyền, nghĩa vụ cần nâng cao quyền giám sát việc chấp hành thực thi pháp luật cán bộ, cơng chức hành chính, phát huy vai trò “thanh tra công vụ nhân dân” mà Nghị định số 63/2010/NĐ-CP Nghị định 20/2008/NĐ-CP trao lợi ích cá nhân, tổ chức lợi ích cộng đồng Tăng cường kiểm soát việc thực TTHC: Nội dung làm tốt giúp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, mang lại niềm tin cho nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thật thực hóa kết cải cách tới thành viên xã hội Kiểm sốt TTHC phải thực từ hai phía 32 thân quan nhà nước chủ thể ngồi hệ thống hành - Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Trong bối cảnh thực CCHC huyện Tân Yên giai đoạn 2014-2020 để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cần thực số giải pháp cụ thể sau: Thứ nhất, làm tốt công tác lựa chọn, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: - Công tác tuyển dụng: Trên sở yêu cầu công việc thực tế tiêu biên chế cấp giao, chủ động xây dựng đề xuất tiêu chuẩn cụ thể để làm tuyển dụng, góp phần giảm dần bất hợp lý cấu công chức (theo trinh độ chuyên môn) - Gắn kết chặt chẽ công tác lựa chọn quy hoạch, sử dụng với công tác đào tạo, bồi dưỡng chức danh cán bộ, cơng chức bước nâng cao trình độ cán bộ, công chức - Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Đào tạo phải gắn với quy hoạch, không đào tạo tràn lan, tùy tiện, theo sở thích cán bộ, cơng chức; tăng cường phối hợp quan công tác đào tạo, bồi dưỡng để xác định, nội dung, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp, tránh trùng lặp, chồng chéo Trong đào tạo, bồi dưỡng cần ý nâng cao lực nhận thức kỹ công tác sát với thực tiễn nghiệp đổi mới, thực tốt việc bồi dưỡng, cập nhận hàng năm cho cán bộ, công chức Thứ hai, làm tốt công tác sử dụng cán bộ, công chức Bố trí, xếp, phân cơng cán bộ, cơng chức phù hợp với trình độ, lực, sở trường người nhằm phát huy khả cán bộ, công chức thực thi công việc Quy định rõ trách nhiệm cán bộ, công chức, người đứng đầu đơn vị; gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với mặt yếu đơn vị nhằm đề cao trách nhiệm quản lý, giám sát đội ngũ cán quan, đơn vị Từ làm sở cho việc đánh giá cán bộ, công chức Thứ ba, quan tâm thực luân chuyển cán bộ, công chức theo yêu cầu 33 củng cố sở rèn luyện cán diện quy hoạch Đối với công chức chuyên môn, cần vận dụng linh hoạt việc thực luân chuyển công chức số vị trí, lĩnh vực nhạy cảm Với điều kiện thực tế huyện ta nay, việc luân chuyển chức danh địa chính, tài thực từ năm 2011, số cơng chức có nhu cầu trở lại địa phương cư trú làm việc nên tạo điều kiện cho họ sau thời gian luân chuyển để tạo nguồn cán cho địa phương Thứ bốn, thực tốt công tác đánh giá cán bộ, công chức: Cần xây dựng hệ thống sở đánh giá lực, hiệu dựa lực cần thiết mục tiêu công việc Tiến hành đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức theo mức độ hồn thành cơng việc tháng, q Kết sở để đánh giá, phân loại cán bộ, cơng chức hàng năm Duy trì nghiêm chế độ báo cáo chất lượng, hiệu công tác cán bộ, công chức kịp thời phát xử lý nghiêm sai phạm cán bộ, công chức, đảm bảo đủ tính giáo dục dăn đe; khen thưởng người, việc, đảm bảo khuyến khích cán bộ, cơng chức - Nhóm giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư sở vật chất, đại hóa cơng sở hành Thứ nhất, tiếp tục tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho cán bộ, cơng chức làm việc Hồn thiện nâng cấp hệ thống mạng nội phòng ban UBND huyện; xây dựng ứng dụng phần mềm quản lý văn đảm bảo liên thông với sở, ban, ngành UBND tỉnh Đồng với việc đầu tư trang thiết bị đại việc đào tạo, nâng cao lực, trình độ cán bộ, cơng chức để có đủ khả khai thác ứng dụng Thứ hai, xây dựng hoàn thiện triển khai đồng hệ thống “một cửa”, “một cửa điện tử” liên thông đại Tăng cường ứng dụng cơng nghệ thơng tin phòng, ban thuộc UBND huyện, Bộ phận cửa UBND huyện xây dựng sở vật chất, kỹ thuật cho việc tiếp nhận, giải hồ sơ hành chính; cập nhật thường xun, kịp thời thơng tin trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng huyện thơng tin liên quan đến TTHC q trình tiếp nhận, giải hồ sơ hành đến công tác quản lý lên Website 34 điện tử huyện để người dân doanh nghiệp tra cứu Xây dựng dịch vụ hành cơng mức 2, mức TTHC 3.4.2 Kiến nghị chung - Đề xuất với UBND huyện số nhiệm vụ cụ thể CCHC giai đoạn tới Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ Nghị số 76/NQ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị 30c/NQ-CP; Xây dựng triển khai Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 Công tác cải cách thể chế: Tiếp tục xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước quan, địa phương Quản lý theo chức năng, thẩm quyền nhiệm vụ cụ thể giao; đồng thời xác định rõ trách nhiệm cán bộ, công chức thực chức trách, nhiệm vụ giao Triển khai thực Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá công tác CCHC tỉnh theo Kế hoạch đề - Đổi công tác đánh giá công chức: Thực chế độ đánh giá công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức kết thực nhiệm vụ theo quy định Trung ương Đẩy mạnh hình thức đánh giá cán dựa hiệu quả, thái độ phục vụ nhân dân làm sở UBND huyện Tân Yên giai đoạn 2017 – 2020 Tổ chức xếp, kiện toàn tổ chức máy theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP theo hướng dẫn Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang; ban hành chức năng, nhiệm vụ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện theo hướng dẫn Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang - Sửa đổi Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị trực thuộc UBND thi hành công vụ nhằm nâng cao chất lượng đánh giá người đứng đầu - Thực đổi cách đánh giá, việc bố trí, xếp đội ngũ cán bộ, 35 công chức, viên chức; thực tốt việc giải chế độ, sách cho cán bộ, công chức - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2017-2020 Tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hoá TTHC cập nhật kịp thời TTHC mới; tăng cường cơng khai kiểm sốt việc giải TTHC; nâng cao chất lượng công bố, cập nhật TTHC việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tổ chức, cá nhân TTHC Thống kê, công bố công khai, minh bạch, đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải trang thông tin điện tử, Bộ phận tiếp nhận trả kết UBND cấp huyện, nơi trực tiếp giải thủ tục nơi sinh hoạt cộng đồng để người dân doanh nghiệp biết, giám sát, khai thác sử dụng Duy trì nâng cao hiệu hoạt động phận Tiếp nhận trả kết theo chế cửa, cửa liên thông cấp Bảo đảm điều kiện sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện; xây dựng hệ thống phần mềm giải TTHC; lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ, cơng chức có đủ lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm làm việc phận tiếp nhận trả kết - Kiến nghị với trường Kỳ thực tập nhà trường tổ chức có ý nghĩa lớn sinh viên khoa hành nói riêng sinh viên trường nói chung Giúp sinh viên trang bị tốt kỹ thực hành kiến thức thực tế để sinh viên trường thuận lợi q trình cơng tác Mặt khác nhà trường xây dựng trao đổi giáo viên hướng dẫn sinh viên suốt trình thực tập để hồn thành báo cáo Đây việc vơ quan trọng giúp sinh viên hoàn thành tốt báo cáo chương trình thực tập Vì nhà trường cần trì phát huy trao đổi 36 Không khoảng cách thời gian hoàn thành đợt thực tập thời gian nộp bài cáo ngắn số sinh viên chưa có thời gian để hồn thành báo cáo đạt kết tốt Vậy kính mong nhà trường tạo đạo kiện giúp sinh viên hoàn thành xuất sắc tập báo cáo 37 PHẦN KẾT LUẬN Đẩy mạnh CCHC nhằm mục tiêu tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, bước đại; đội ngũ cán bộ, cơng chức có đủ phẩm chất lực; hệ thống quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập kinh tế quốc tế; đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh bền vững đất nước CCHC phải tiến hành sở nguyên tắc Đảng xây dựng hệ thống trị, đổi phương thức lãnh đạo nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng, CCHC phải tiến hành đồng hệ thống (từ trung ương tới địa phương, tất lĩnh vực) đòi hỏi tham gia hệ thống trị, quan, cán bộ, cơng chức toàn thể nhân dân Thực CCHC phải đồng với cải cách lập pháp, cải cách tư pháp Hoạt động hệ thống quan quyền địa phương, đặc biệt hoạt động hàng ngày UBND Huyện gắn liền với công dân, trực tiếp đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân ảnh hưởng đến vấn đề dân chủ đời sống nhân dân qua thể niềm tin nhân dân với nhà nước Cấp huyện cấp trung gian hệ thống quan quyền địa phương Đẩy mạnh CCHC cấp tạo điều kiện tốt việc triển khai, tổ chức thực CCHC tới cấp sở, nâng cao hiệu lực, hiệu cấp quyền địa phương Trên sở đánh giá thực trạng CCHC giai đoạn 2001-2010, 2011-2016, kết hợp với định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nói chung nhiệm vụ CCHC nói riêng huyện Tân Yên giai đoạn 2017-2020, Em mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm: Nâng cao nhận thức, ý thức cán bộ, công chức người dân CCHC; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư sở vật chất, đại hóa cơng sở hành Qua đợt kiến Tập vừa UBND huyện Tên Yên cụ thể phòng Nội Vụ Huyện Em tiếp cận với quan hành nhà nước, nắm 38 chức năng, nhiệm vụ quan, tổ chức, nắm số quy trình kỹ làm việc Được hiểu rõ cơng cải cách hành UBND huyện nơi sinh sống Khơng Em rút nhiều học quý báu cho thân ngành lĩnh vực mà theo học, trang bị cần thiết cho công việc tương lai thân Em xin chân thành cản ơn Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội nơi em theo học cô Bùi Thị Ngọc Hiền giảng viên hướng dẫn tạo điều kiện giúp em hoàn thành tốt đợt kiến tập Cảm ơn Bà Nguyễn Thị Huyền chuyên viên phòng Nội Vụ tận tình bảo giúp đỡ để em hồnh thành đợt kiến tập Đặt biệt cảm ơn UBND huyện Tân Yên Phòng Nội Vụ huyện Tân Yên tiếp nhận tạo điều kiện tốt giúp em hoàn thành đợt kiến tập Em hy vọng giải pháp, kiến nghị đề xuất góp phần phát huy thành tựu giai đoạn trước, khắc phục yếu để đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2014-2020 UBND huyện Tân Yên 39 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hữu Hải, 2014, “Lý luận chung hành nhà nước” , Nxb Khoa Học Và Kỹ Thuật Nguyễn Văn Thâm, 2007, “Thủ tục hành chính” Nxb Khoa Học Và Kỹ Thuật Thông báo Số: 145/TB-UBND ngày 26-11-2013 UBND huyện Tân Yên thông báo phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch, thành viên khác UBND huyện Kế hoạch số 850/KH-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang việc tiếp tục triển khai cải cách hành nhà nước, thực ISO, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 Báo cáo Số: 125/BC-UBND ngày 01/6/2015 UBND huyện Tân Yên kết thực nhiệm vụ cải cách hành nhà nước, thực ISO, ứng dụng công nghệ thông tin Báo cáo Số: 229/BC-UBND ngày 23/11/2006 UBND huyện Tân Yên kết thực cơng tác cải cách hành năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 40 PHỤ LỤC Kết giải thủ tục hành theo chế cửa cấp huyện Tân Yên từ ngày 01/01/2016- 01/10/2016 Công văn Số: 20/NV-CCHC ngày 07/02/2017 UBND huyện Tân Yên việc thực kỷ cương hành sau kỳ Lễ nghỉ tết Nguyên Đán 2017 Quyết Định Số: 773/QĐ-UBND 28/9/2016 UBND huyện Tân Yên Quyết Định Ban hành Quy chế làm việc UBND huyện Tân Yên, nhiệm kỳ 2016-2021 Công văn Số: 307 UBND-NV ngày 07/03/2017 UBND huyện Tân Yên việc triển khai thực tiếp nhận trả kết giải TTHC qua dịch vụ bưu cơng ích Hình ảnh Trụ sở UBND huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang Hình ảnh: Trụ sở UBND huyện Tân Yên ... Tân Yên + Chương 2: Tìm hiểu cơng tác cải cách hành Ủy Ban Nhân Dân huyện Tân Yên + Chương 3: Đánh giá chung cải cách hành UBND huyện Tân Yên - Phần kết luận PHẦN NỘI DUNG Chương Tìm hiểu UBND huyện. .. thuyết cải cách hành Tìm hiểu sở pháp lý cải cách hành Tìm hiểu thực trạng cải cách hành UBND huyện Tân Yên Đề xuất số giải pháp Đối tượng, phạm vi a Đối tượng Quản lý nhà nước cải cách hành b... hiểu UBND huyện Tân Yên I.1 Khái quát chung UBND huyện Tân Yên 1.1.1 Địa vị pháp lý UBND huyện Tân Yên HĐND huyện Tân Yên bầu ra, quan chấp hành HĐND huyện UBND huyện Tân Yên quan hành nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính tại Ủy Ban Nhân Dân huyện Tân Yên, Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính tại Ủy Ban Nhân Dân huyện Tân Yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay