Tìm hiểu Công tác hoạch định chiến lược của UBND quận Tây Hồ

33 45 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 15:31

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU1 1. Lý do chọn đề tài.1 2. Lịch sử nghiên cứu đề tài1 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu2 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu2 5. Cơ sở phương pháp luận và các nghiên cứu được sử dụng2 6. Giả thuyết khoa học3 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn3 8. Cấu trúc của đề tài3 PHẦN NỘI DUNG4 CHƯƠNG I:CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN,CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ4 1.1.Lịch sử hình thành Uỷ ban Nhân dân Quận Tây Hồ4 1.2.Cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Nhân dân Quận Tây Hồ5 1.3. Chức năng nhiệm vụ của UBND Quận Tây Hồ5 1.3.1. Vị trí, vai trò của UBND Quận Tây Hồ5 1.3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Quận Tây Hồ6 CHƯƠNG II: CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI UBND QUẬN TÂY HỒ10 2.1. Các loại hoạch định chiến lược tại UBND quận Tây Hồ10 2.1.1. Khái niệm, vai trò của hoạch định chiến lược trong khu vực công.10 2.1.2.Các loại hoạch định chiến lược của UBND quận Tây Hồ11 2.2. Căn cứ hoạch định chiến lược của UBND quận Tây Hồ12 2.2.1. Sứ mệnh và các mục tiêu chủ yếu12 2.2.2 Phân tích bên ngoài13 2.2.3 Phân tích bên trong14 2.2.4. Lựa chọn chiến lược14 2.3. Các mục tiêu chiến lược trong hoạch định của UBND quận Tây Hồ14 2.3.1.Mục tiêu về kinh tế15 2.3.2.Mục tiêu về xây dựng kết cấu hạ tầng kĩ thuật quận Tây Hồ16 2.3.3. Mục tiêu về phát triển văn hoá du lịch quận Tây Hồ17 2.4. Các giải pháp cụ thể trong hoạch định chiến lược của UBND quận Tây Hồ18 2.4.1. Đặt công tác cán bộ làm mấu chốt18 2.4.2. Đặt kinh tế ngành du lịch làm trọng tâm19 CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ22 3.1. Nhận xét, đánh giá22 3.1.1. Ưu điểm22 3.1.2. Nhược điểm22 3.1.3. Nguyên nhân23 3.2. Các giải pháp khắc phục23 PHẦN KẾT LUẬN25 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC   LỜI CẢM ƠN Em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo môn Ths.Nguyễn Mạnh Cường tận tình hướng dẫn em suốt trình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho em, sở lí luận để em làm nghiên cứu Do thời gian kiến thức hạn chế nên nghiên cứu em khơng thể tránh khỏi sai sót, em mong nhận ý kiến đóng góp từ q thầy cơ, bạn bè để em tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm q báu giúp nghiên cứu em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học Ths Nguyễn Mạnh Cường Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa cơng bố hình thức trước Những tài liệu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung nghiên cứu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội không liên quan đến vi phạm tác quyền, quyền gây q trình thực (nếu có) MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Lịch sử nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu sử dụng .2 Giả thuyết khoa học Ý nghĩa lý luận thực tiễn Cấu trúc đề tài .3 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I:CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN,CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ 1.1 Lịch sử hình thành Uỷ ban Nhân dân Quận Tây Hồ 1.2 Cơ cấu tổ chức Uỷ ban Nhân dân Quận Tây Hồ 1.3 Chức nhiệm vụ UBND Quận Tây Hồ .5 1.3.1 Vị trí, vai trò UBND Quận Tây Hồ 1.3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn UBND Quận Tây Hồ CHƯƠNG II: CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI UBND QUẬN TÂY HỒ .10 2.1 Các loại hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ .10 2.1.1 Khái niệm, vai trò hoạch định chiến lược khu vực công 10 2.1.2.Các loại hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ 11 2.2 Căn hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ .12 2.2.1 Sứ mệnh mục tiêu chủ yếu .12 2.2.2 Phân tích bên 13 2.2.3 Phân tích bên 14 2.2.4 Lựa chọn chiến lược 14 2.3 Các mục tiêu chiến lược hoạch định UBND quận Tây Hồ 14 2.3.1.Mục tiêu kinh tế .15 2.3.2.Mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng kĩ thuật quận Tây Hồ .16 2.3.3 Mục tiêu phát triển văn hoá du lịch quận Tây Hồ 17 2.4 Các giải pháp cụ thể hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ 18 2.4.1 Đặt công tác cán làm mấu chốt 18 2.4.2 Đặt kinh tế ngành du lịch làm trọng tâm 19 CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 22 3.1 Nhận xét, đánh giá .22 3.1.1 Ưu điểm .22 3.1.2 Nhược điểm .22 3.1.3 Nguyên nhân .23 3.2 Các giải pháp khắc phục 23 PHẦN KẾT LUẬN 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt UBND HĐND Chú thích Uỷ ban Nhân dân Hội đồng Nhân dân PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bước sang kỷ XXI, đứng trước thời mới, nhân loại bước vào sử dụng tri thức cho phát triển hình thành kinh tế dựa vào tri thức, sử dụng nhanh gần trực tiếp thành tựu khoa học công nghệ vào phục vụ sản xuất đời sống Đó điều mà Các – Mác tiên đoán cách 150 năm khả đưa khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Theo đánh giá nhà tương lai học, giới chuyển nhanh sang kinh tế tri thức, khả hiểu biết người đặc biệt công nghệ thông tin viễn thông ứng dụng ngày nhiều mặt đời sống xã hội Để thực việc đề giải pháp hội nhập toàn cầu nhằm cải thiện đời sống nhân dân nước nâng cao.Một số cơng tác nhiệm vụ nhà lãnh đạo,cơ quan, tổ chức cần phải hoạch định phương án tối ưu cho quan tổ chức Có thể nói, cơng tác hoạch định chiếm vai trò đặc biệt quan trọng hoạt động quan tổ chức Harold Koontz Cyril Odonnel nói: “Hoạch định q trình xác định mục tiêu định phải làm phải làm để đạt mục tiêu” Sự thành công nhà quản trị quan,doanh nghiệp phụ thuộc vào q trình phân tích dự báo thời cơ, thách thức, khó khăn, thuận lợi, q trình thực mục tiêu Từ chủ động nắm bắt thời cơ, hạn chế, rủi ro Nhận thức tầm quan trọng công tác hoạch định đặc biệt hoạch đinh chiến lược nói trên, với kiến thức trang bị học phần “Kỹ hoạch định” em xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Tìm hiểu Cơng tác hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ” Lịch sử nghiên cứu đề tài Quá trình nghiên cứu vấn đề có liên quan đến hoạt động UBND quận Tây Hồ có nhiều đề tài cơng trình nghiên cứu tiêu biểu hoạt động quan như: - Báo cáo thực tập tốt nghiệp “Công tác Văn thư - Lưu trữ UBND quận Tây Hồ” Nguyễn Thị Nga - Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Thư kí văn phòng Nguyễn Thị Hương – Lớp Thư kí văn phòng K7 - Đề tài: “Hoạt động nhà văn hoá quận Tây Hồ - Thực trạng giải pháp” nhóm sinh viên Khoa Văn hố thơng tin Xã hội Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nghiên cứu - Đề tài: “ Thực trạng công tác quản lí nhà nước quy hoạch sử dụng đất đai địa bàn quận Tây Hồ”… Và nhiều đề tài có liên quan khác Tuy nhiên với đề tài nghiên cứu tìm hiểu “Cơng tác hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ” đến chưa có cơng trình nghiên cứu cụ thể vấn đề Vì em lựa chọn đề tài “ Tìm hiểu Cơng tác hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ” làm vấn đề nghiên cứu cho tiểu luận Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu công tác hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: UBND quận Tây Hồ + Thời gian: từ năm 2010-2015 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu, khai thác thông tin công tác hoạch chiến lược UBND quận Tây Hồ - Từ đưa giải pháp hồn thiện quy trình cơng tác hoạch định chiến lược nâng cao hiệu hoạt động UBND quận Tây Hồ Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu sử dụng Để hoàn thiện đề tài em sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp thu thập thông tin : số liệu thống kê Công ty, thông tin internt - Phương pháp quan sát, điều tra lấy thông tin từ đối tượng có liên quan - Sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh - Đến trực tiếp quan để vấn, xin ý kiến Giả thuyết khoa học Nếu công tác hoạch định chiến lược thực thi nội dung cách thức thực hiện, giúp cho UBND quận Tây Hồ hoạt động theo mục đích đề đạt hiệu cao q trình hoạt động, góp phần vào thành công tất hoạt động UBND quận Tây Hồ Ngược lại, công tác hoạch định chiến lược khơng trọng, gây thất thoát mặt kinh tế, có định khơng sau cho hoạt động UBND quận Tây Hồ Ý nghĩa lý luận thực tiễn - Ý nghĩa lý luận: Bài nghiên cứu đánh giá vai trò tầm quan trọng công tác hoạch định chiến lược, đồng thời quy trình cơng tác hoạch định chiến lược giúp cho quan có nhìn khách quan công tác này, đồng thời tiền đề cho phát triển hoạch định chiến lược - Ý nghĩa thực tế: Giải pháp đưa ứng dụng vào thực tế góp phần nâng cao hiệu công tác hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ Kết đạt đề tài sử dụng làm tài liệu nghiên cứu cho quan tâm đến vấn đề Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài kết cấu nội dung gồm có chương sau: Chương 1: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức UBND quận Tây Hồ Chương 2: Công tác hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ Chương 3: Một số nhận xét đề xuất kiến nghị PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I:CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN,CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ 1.1 Lịch sử hình thành Uỷ ban Nhân dân Quận Tây Hồ Quận Tây Hồ quận nằm phía bắc nội thành thủ Hà Nội, Việt Nam Phía đơng giáp quận Long Biên; phía tây giáp quận Bắc Từ Liêm; phía nam giáp quận Ba Đình; phía bắc giáp huyện Đông Anh Quận thành lập theo Nghị định số 69/CP ngày 28 tháng 10 năm 1995 Chính phủ Việt Nam, sở tách phường: Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ thuộc quận Ba Đình xã: Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Xuân La, Phú Thượng thuộc huyện Từ Liêm Và xác định trung tâm dịch vụ – du lịch - văn hóa, vùng có cảnh quan thiên nhiên Hà Nội Theo định hướng phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2020, toàn quận Tây Hồ thuộc khu vực phát triển Thành phố trung tâm có điều kiện đặc biệt thuận lợi thu hút nguồn lực vốn tài chính, nguồn nhân lực khoa học công nghệ để thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế – xã hội quận nói riêng Hà Nội nói chung Quận Tây Hồ có điều kiện môi trường thiên nhiên ưu đãi Nổi bật với Hồ Tây rộng khoảng 526 coi "lá phổi Thành phố" Từ xa xưa, Hồ Tây giữ vị trí quan trọng du lịch nhờ vào vị trí giao thơng thuận lợi Tây Hồ quận lớn thứ diện tích đất tự nhiên sau quận Hà Đơng, Long Biên Hồng Mai) Quận có khoảng 2.401 tổng số 17.878 (chiếm 13,4%) diện tích đất khu vực nội thành Hà Nội 1.2 Cơ cấu tổ chức Uỷ ban Nhân dân Quận Tây Hồ Khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021: Chủ tịch: đ/c Đỗ Anh Tuấn Phó Chủ tịch: đ/c Nguyễn Lê Hồng Phó Chủ tịch: đ/c Nguyễn Đình Khuyến Phó Chủ tịch: đ/c Phạm Xuân Tài Ủy viên: đ/c Dương Thị An Ủy viên: đ/c Lê Quang Chính Ủy viên: đ/c Nguyễn Việt Cường Ủy viên: đ/c Lê Trung Đức Ủy viên: đ/c Nguyễn Minh Hải Ủy viên: đ/c Dương Việt Hùng Ủy viên: đ/c Nguyễn Văn Kha Ủy viên: đ/c Phùng Anh Lê Ủy viên: đ/c Lê Hoài Nam Ủy viên: đ/c Phan Tuấn Ngọc Ủy viên: đ/c Chu Thị Minh Tân Ủy viên: đ/c Võ Bích Thủy Ủy viên: đ/c Lê Hồng Vũ 1.3 Chức nhiệm vụ UBND Quận Tây Hồ 1.3.1 Vị trí, vai trò UBND Quận Tây Hồ UBND Quận Tây Hồ quan chấp hành HĐND (Hội đồng nhân dân) Cơ quan hành Nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước HĐND cấp quan hành Nhà nước cấp UBND Quận Tây Hồ chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, Luật, văn quan nhà nước cấp Nghị HĐND cấp nhằm đảm bảo thực chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh địa bàn Quận Tây Hồ UBND Quận Tây Hồ thực chức quản lí nhà nước địa phương, góp phần bảo đảm đạo, quản lý tốt máy hành nhà nước từ trung ương đến địa phương 1.3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn UBND Quận Tây Hồ - Lập dự toán thu ngân sách địa bàn quận;dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự tốn ngân sách cấp mình; toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trường hợp tác dộng mơi trường vĩ mơ, q trình CNH-HĐH, q trình hội nhập Tồn cầu hố 2.2.3 Phân tích bên Phân tích bên phận thứ ba trình quản trình chiến lược, nhằm tìm điểm mạnh, điểm yếu tổ chức Phân tích bên cần trọng đến yếu tố nhân lực,vật lực, quan tổ chức UBND quận Tây Hồ có nguồn nhân lực đầy đủ đảm bảo chất lượng theo quy định Pháp luật Ngoài yếu tố trang thiết bị, vật tư trang bị đầy đủ, nguồn động lực sở để làm tốt công tác hoạch định chiến lược 2.2.4 Lựa chọn chiến lược * Phụ lục 1: Mục tiêu tổng quát, tiêu chủ yếu nhiệm vụ trọng tâm đột phá phát triển quận Tây Hồ giai đoạn 2010 - 2015 2.3 Các mục tiêu chiến lược hoạch định UBND quận Tây Hồ Tại hội nghị 8, có nhiều ý kiến đóng góp trực tiếp ý kiến góp ý văn gửi đến Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ khẳng định, dự thảo Báo cáo trị quận chuẩn bị cơng phu, nội dung đầy đủ, rõ ràng, súc tích Về chủ đề đại hội: "Phát huy truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến thành tựu 20 năm xây dựng, phát triển quận Tây Hồ; tăng cường xây dựng Đảng sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý điều hành quyền; phát huy vai trò MTTQ đoàn thể nhân dân; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch văn hóa Thủ đơ", ý kiến thống nhất, chủ đề đại hội cần cô đọng hơn, tập trung vào thành tố cho dễ nhớ, dễ thực Theo đó, thành tố "nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu Đảng, quyền" cần đặt lên trước, thành tố thứ tư mục tiêu nhiệm kỳ cần sửa thành "xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch - văn hóa Thủ đơ", nhằm phát huy mạnh mẽ mạnh văn hóa quận 14 2.3.1.Mục tiêu kinh tế Với đặc thù địa bàn có tốc độ thị hóa nhanh, triển khai nhiều dự án lớn dự án đường Vành đai 2, cầu Nhật Tân, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Nam Thăng Long… GPMB liên quan đến 3.500 hộ dân với 2.467 phương án đền bù, hỗ trợ, bố trí tái định cư 963 hộ… Nhưng quận vượt qua khó khăn, trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, tranh thủ nguồn lực, đề nhiều giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 12,94%/năm Thu ngân sách bình quân đạt 787 tỷ đồng/năm Quận tập trung lãnh đạo, đạo thực hiệu cơng tác quản lý, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường Hồ Tây; bước cải thiện công tác quản lý, phát triển đô thị, trật tự xây dựng… tạo sức hút mạnh mẽ người Việt Nam người nước đến học tập, sinh sống Tuy nhiên, dù có mức tăng trưởng tốt, quận chưa hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu nhiệm kỳ 2010-2015 (tăng trưởng bình quân 16%/năm) Về vấn đề này, ý kiến đề nghị, quận cần phân tích rõ nguyên nhân, đề giải pháp để phát triển mạnh nhiệm kỳ 2015-2020 Trong thời gian tới, quận Tây Hồ cần phát triển phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch - văn hóa Thủ Về mục tiêu, tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 20152020, hai khâu đột phá nêu Báo cáo trị "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến thực ý thức, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán lãnh đạo, quản lý để phục vụ nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự thị, giải phóng mặt bằng; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị, xã hội" nhiều ý kiến đồng tình Về "5 nhiệm vụ trọng tâm", số ý kiến cho rằng, quận cần rút gọn Theo đại diện lãnh đạo Sở Công thương, "5 nhiệm vụ trọng tâm" "2 khâu đột phá" nên trọng tới nội dung phát triển kinh tế Quận cần có quy hoạch phát triển tổng thể thương mại, xây dựng trung tâm dịch vụ tương xứng nhằm tăng nguồn thu ngân sách, tạo tiền đề thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Điều 15 nhiều đại biểu tán thành, đồng thời nêu ý kiến, Hồ Tây thuộc địa bàn quận có tiềm đặc biệt phát triển du lịch, dịch vụ, điều quận trọng cần khai thác triệt để, xây dựng trung tâm tài chính, trung tâm thương mại xứng tầm Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, nhiệm kỳ 2015-2020, quận Tây Hồ cần tranh thủ nhiều hỗ trợ thành phố trung ương, tận dụng nguồn lực, tháo gỡ khó khăn lĩnh vực cụ thể để thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ… 2.3.2.Mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng kĩ thuật quận Tây Hồ Hạ tầng kĩ thuật đô thị phận kết cấu hạ tầng đô thị Đây điều kiện tiên yếu để phát triển kinh tế-xã hội Hạ tầng kĩ thuật phải trước bước để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế quốc dân Kết cấu hạ tầng kĩ thuật sở, tảng đảm bảo cho phát triển bền vững hệ thống thị nói riêng quốc gia nói chung Quận Tây Hồ quận thành lập cách 10 năm Hà Nội vấn đề phát triển hạ tầng kĩ thuật đòi hỏi cấp thiết Quá trình đầu tư phát triển hạ tầng kĩ thuật quận Tây Hồ ngắn, cơng trình chất lượng, thiếu số lượng Một lí tình trạng hạ tầng kĩ thuật yếu Quận Tây Hồ thiếu nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kĩ thuật Quận Tây Hồ lúng túng việc huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật địa bàn, nguồn vốn tư nhân nước Theo định hướng phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2020, Quận Tây Hồ thuộc khu vực phát triển thành phố trung tâm Với vị trí đó, Tây Hồ có điều kiện đặc biệt thuận lợi thu hút nguồn lực vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng kĩ thuật góp phần thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội Quận nói riêng Thủ Hà Nội nói chung Trong nhiệm kỳ tới, quận Tây Hồ mong muốn hoàn thành 60 danh mục dự án, có cơng trình nạo vét Hồ Tây, xây dựng bến thủy nội địa thuộc Hồ Tây, hoàn thành dự án thoát nước giai đoạn (từ cống La Pho đến cống Đõ), quy hoạch hồ bơi Quảng Bá… cần hỗ trợ sở, ban, ngành, MTTQ tổ chức trị - xã hội thành phố 16 2.3.3 Mục tiêu phát triển văn hoá du lịch quận Tây Hồ Tây Hồ vùng đất có 62 di tích lịch sử văn hố, trtong có 31 di tích xếp hạng di tích quốc gia như: chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, chùa Vạn Niên, chùa Tảo sách, chùa Ức Niên, chùa Kim Liên,… Ngồi ra, quận Tây Hồ có vùng cảnh quan Hồ Tây – Một hồ nước lớn Thủ Hà Nội, với diện tích khoảng 526 coi “lá phổi Thành phố”… Quận Tây Hồ hội tụ nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị, nơi có nhiều nghề truyền thống trồng hoa, nuôi cá cảnh với nghệ nhân có trình độ cao Phải nói rằng, tiềm lợi để xây dựng phát triển quận thành trung tâm dịch vụ – du lịch văn hóa Thủ => Xác định rõ điều đó, nhiệm kỳ IV (2010 - 2015) vừa qua, quận ủy đề nhiều chương trình, kế hoạch, có chương trình “Quản lý, khai thác Hồ Tây vùng phụ cận gắn với phát triển kinh tế địa bàn quận”; tranh thủ nguồn lực, phát triển hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, để trì tốc độ tăng trưởng kinh tế Giá trị sản xuất ngành kinh tế quận quản lý bình quân tăng 12,94%/năm, đó, dịch vụ tăng 15,27% Cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, với tỷ trọng giá trị dịch vụ chiếm 60,76% Thu ngân sách quận đạt trung bình 787,5 tỷ đồng, tốc độ thu ngân sách hàng năm tăng 5,74% Nếu năm 2010, quận có 1.799 DN, đến năm 2015 tăng lên 2.934 DN; số hộ kinh doanh tăng thêm 1.072 hộ, có 702 hộ có nhà cho người nước ngồi th Đây dự tính bước đầu mang tính chiến lược nhiệm kì năm quận Tây Hồ,đưa quận phát triển theo dự kiến đường lối sách Đảng, Nhà nước nói chung Thành phố Hà Nội nói riêng 2.4 Các giải pháp cụ thể hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ 2.4.1 Đặt công tác cán làm mấu chốt Để thực thành công mục tiêu kinh tế - xã hội, cơng tác cán 17 mấu chốt Ý thức rõ điều đó, Đảng quận Tây Hồ xác định khâu đột phá Quận xây dựng triển khai kế hoạch riêng cải cách hành để tạo bước chuyển biến mạnh ý thức trách nhiệm đội ngũ, cán công chức, cán lãnh đạo quản lý Đồng thời, chủ động rà soát, phân loại, đánh giá số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm qua, quận mở 92 lớp bồi dưỡng với 9.351 lượt cán bộ; thực việc bổ nhiệm lại, luân chuyển đơn vị theo quy định Bí thư quận ủy Nguyễn Văn Thắng cho biết: Để nâng cao chất lượng cán bộ, quận tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ lãnh đạo, quản lý cho 201 cán đương nhiệm diện quy hoạch Đó sở nguồn cho quận thực cơng tác luân chuyển, bổ nhiệm (trong nhiệm kỳ qua, Ban thường vụ quận ủy định điều động, luân chuyển 57 cán bộ; giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm 184 cán bộ) Cùng với đó, quận ủy xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá cán thuộc diện Ban thường vụ quận ủy quản lý phù hợp với lĩnh vực; tiêu chí quy trình đánh giá tổ chức sở Đảng khắc phục tính hình thức, bệnh thành tích đánh giá… Đồng thời, để nâng cao ý thức trách nhiệm cấp ủy, quận tiến hành 203 kiểm tra, 28 đồn tra hành chính… qua đó, phát hiện, xử lý 36 cán bộ, công chức vi phạm Đặc biệt, tập trung khắc phục có hiệu tồn sau kiểm điểm theo Nghị T.Ư lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quận đạo thực định thu hồi đất tồn từ năm trước (hiện thực xong 36/38 định thu hồi đất vi phạm với diện tích 21.203m2) Như Bí thư Quận ủy Tây Hồ chia sẻ: Chính bước đột phá công tác cán tạo chuyển biến thực chất đội ngũ cán quận Góp phần lớn nâng vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu việc thực nhiệm vụ Từ đó, khơng phải đợi nhắc nhở, thúc giục, cán ý thức rõ cơng việc chun mơn cần hồn thành; hạn chế, yếu cần khắc phục để công việc tốt Những thành nhiệm kỳ qua cho thấy bước hướng, đưa 18 Tây Hồ vững bước lên, mang dáng vóc quận nhiều tiềm đặc trưng riêng có Đại hội Đảng quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 -2020 (dự kiến diễn từ 24 - 26/7), với chủ đề “Phát huy thành tựu 20 năm xây dựng phát triển quận; nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu Đảng bộ; xây dựng hệ thống trị vững mạnh; phát huy vai trò làm chủ Nhân dân; xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch văn hóa Thủ đô”, tiếp tục xác định hai khâu đột phá: Một là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cán lãnh đạo quản lý thực thi nhiệm vụ phục vụ Nhân dân Hai là, tập trung thực tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai, GPMB thực dự án, xây dựng hạ tầng đô thị - xã hội Cùng với giải pháp toàn diện, quận tập trung huy động nguồn lực để phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, du lịch gắn với lợi Hồ Tây Cùng với đó, tập trung xây dựng, tơn tạo nâng cao giá trị lịch sử, cảnh sắc thiên nhiên, môi trường Hồ Tây vùng phụ cận; tiếp tục xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đại… để thực đưa Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch văn hóa Thủ đô 2.4.2 Đặt kinh tế ngành du lịch làm trọng tâm Đạt tỷ trọng 60% tổng thu kinh tế năm, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho rằng, lĩnh vực du lịch - dịch vụ quận chưa phát huy hết tiềm cần tiếp tục đầu tư, đánh thức Trong phường trực thuộc quận Tây Hồ thành lập (1996), có đến phường tách từ xã huyện Từ Liêm, gồm Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Xuân La, Phú Thượng Nhưng đến nay, sau gần 20 năm phát triển, từ địa phương nông xã vươn lên thành phường đô thị với cấu dịch vụ - thương mại chiếm 60 đến 80% Một số phường phát huy mạnh xây dựng thương hiệu mang tầm quốc gia làm nức lòng người dân Thủ nước dịp Tết đến, xuân về, hoa đào Nhật Tân (phường Nhật Tân), quất cảnh Tứ Liên (phường Tứ Liên), chè sen Quảng An (phường Quảng An)… 19 Sau gần 20 năm phát triển, chuyển đổi mơ hình, phường quận có loại hình sản xuất, kinh doanh ổn định có thương hiệu thị trường Do tăng trưởng kinh tế quận năm gần ln trì mức 10%, thu ngân sách đạt 750 tỷ đồng (vượt mức tăng trưởng kế hoạch thành phố giao) Do từ đến năm 2020, quận Tây Hồ phải tập trung kết nối đánh thức tiềm Theo thống kê vào đầu tháng năm 2017 lượng khách đến với Tây Hồ ba năm gần đạt 9,6 triệu lượt, có 2,4 triệu lượt khách quốc tế Tuy nhiên chủ yếu khách thăm viếng, mặt nước cảnh quan, làng nghề chưa có dịch vụ, du lịch tương xứng để kéo, giữ chân khách Nhiệm vụ quận từ đến năm 2020 phải thực tốt Quy hoạch phát triển du lịch thành phố cho khu vực Hồ Tây, nhấn mạnh Tây Hồ phải trung tâm du lịch, dịch vụ thương mại Thủ đô Hướng phát triển kinh tế quận xác định là: Du lịch - dịch vụ cơng - nơng nghiệp, du lịch - dịch vụ trọng tâm Cụ thể, với quản lý tốt, không gian Hồ Tây mở thêm nhiều loại hình dịch vụ bơi thuyền, xuồng, lướt ván, múa rối nước, nhạc nước, dù bay du lịch, sân tập golf nước… Với cảnh quan xung quanh hồ, sau tuyến bờ dạo quận nối thông suốt, cầu Nhật Tân đường vành đai hoàn thành tạo điều kiện tốt cho quận phát triển du lịch - dịch vụ việc mở thêm nhiều loại hình, tour ngắm cảnh Hồ Tây kết hợp thăm viếng địa điểm tiếng Công viên nước, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ… Hiện phần tour du lịch bờ quận giao cho Cty Cổ phần TLC Hồ Tây thí điểm đưa khách ngắm cảnh thăm khu di tích xe điện Sau thời gian hoạt động bước đầu cho hiệu tháng có gần 4.000 lượt khách đưa đón xe điện Các nội dung lại quận bước triển khai tinh thần đồng thuận chủ trương thành phố “Theo Tiến sỹ Phạm Sỹ Liêm, Tổng Hội xây dựng Việt Nam, sau Hà Nội thành lập thêm quận mới, Hồ Tây nằm khu vực nội đô Kết hợp 20 với sông Hồng, Hồ Tây tạo nên phổi xanh Để Hồ Tây phát triển theo hướng bền vững cần thiết phải xây dựng thành danh thắng văn hóa thị quốc gia Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, Hồ Tây thắng cảnh thiên nhiên có giá trị lịch sử cao, Luật Thủ đô xác định Hồ Tây di sản văn hóa phải tập trung nguồn lực để bảo tồn phát huy giá trị”( Trích: Nhịp sống Thủ đơ)  Qua trình nghiên cứu cho thấy phần bước UBND quận Tây Hồ việc hoạch định chiến lược thời gian tới cho quận Đây cơng việc có y nghĩa sâu sắc, thể rõ chức nhiệm vụ tầm quan trọng công tác hoạch định,mà đặc biệt hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 3.1 Nhận xét, đánh giá 3.1.1 Ưu điểm Trong năm qua, UBND quận Tây Hồ có chuyển biến mạnh phù hợp với đường lối sách Đảng nhà nước đề ra.Công tác hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ đề cao hoạt động trọng tâm UBND quận Trong nhiệm kì UBND quận ln đề 21 phương án lên kế hoạch xây dựng nhiệm vụ mang tính chiến lược để thực cho nhiệm kì Cùng với phối hợp giúp đỡ cấp, UBND quận Tây Hồ thực tốt nhiệm vụ Những ưu điểm mà việc hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ là: - Ln chấp hành Đường lối,Chủ trương Đảng, Nhà nước Pháp luật đề - Quá trình xây dựng chương trình hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ có quan tâm,chỉ đạo Đảng uỷ cấp - Công tác hoạch định chiến lược gắn liền với thực tiễn địa bàn quận nên mang lại thiết thực hiệu đưa vào thực tiễn - Điều kiện tự nhiên quận tảng cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch chiến lược phát triển cho quận Mặc dù năm gần có nhiều chuyển biến gây khơng khó khăn trình hoạt động thực mục tiêu chiến lược đề ra, UBND quận Tây Hồ cố gắng khắc phục, tìm giải pháp đắn, kịp thời qua trì cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, cơng chức, viên chức tồn thể người dân Quận Tây Hồ Góp phần thúc đẩy hồn thiện nhiệm vụ đề 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm qua trình nghiên cứu công tác hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ tơi nhận số nhược điểm sau: - Công tác hoạch định chiến lược UBND quận Tây hồ đề cao,tuy nhiên nghiên cứu chưa sâu, chưa dàn trải tất lĩnh vực - Mặt khác, công tác hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ chưa có ứng phó giải nhanh số trường hợp bất ngờ xảy ra( Ví dụ: Vụ việc hàng chục nghìn cá chết Hồ tây phương án giải chậm trễ),… 3.1.3 Nguyên nhân 22 Nguyên nhân tình trạng do: - Ngân sách để thực số đề án mang tính chiến lược hạn hẹp,làm cho đề án, kế hoạch đề có tính khả thi chưa cao - Thiên tai khu vực có nhiều bất ổn gây thiệt hại ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược UBND đề từ đầu - Là khu vực có lượng khách người nước ngồi sinh sống cao đòi hỏi cơng tác hoạch định chiến lược cần có mềm dẻo linh hoạt phù hợp 3.2 Các giải pháp khắc phục Qua viêc tìm hiểu nguyên nhân gây hạn chế khó khăn q trình thực cơng tác hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ nêu trên, xin đề xuất số giải pháp khắc phục sau: Thứ nhất: Cần xây dựng kế hoach đề án chiến lược UBND quận Tây Hồ dựa thực tiễn cụ thể, tránh tình trạng xa rời thực tiễn, nguồn kinh phí khơng đủ gây chậm trễ, thất Thứ hai: Cơng tác hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ cần bám sát vào đường lối sách Đảng Nhà nước,chú trọng đến thay đổi chuyển biến chung kinh tế xã hội Thứ ba: Đào tạo đội ngũ cán mũi nhọn UBND quận nhằm thực tốt công tác hoạch định chiến lược qua đạt thành tựu đề Thứ tư: Đẩy mạnh việc xây dựng kế hoạch, đề án chiến lược gắn với việc phát triển kinh tế chung Thủ đô nước để bước thực q trình tồn cầu hố Thứ năm: Công tác hoạch định chiến lược cần trọng đến việc hài hồ vấn đề lợi ích kinh tế sắc dân tộc, tránh tính trạng phai mờ sắc văn hoá dân tộc Cuối cùng, cần hoạch định chiến lược vấn đề giáo dục đào tạo nếp sống văn minh người quận nói riêng tồn Thủ nói chung =>Có thể thấy công tác hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ nói riêng hầu hết quan khu vực cơng nói riêng gặp phải 23 thuận lợi khó khăn định,để làm tốt cơng tác hoạch định chiến lược đòi hỏi nhà quản lí nhiều yếu tố, với khả dự báo, dự đoán tất phương án xảy thực thi, để phòng ngừa có phương án giải nhanh chóng 24 PHẦN KẾT LUẬN Hoạch định chiến lược chức quản trị tổ chức, bao gồm việc: xác định ưu tiên, tập trung nguồn lực, củng cố hoạt động vận hành, nhằm bảo đảm cho nhân viên tổ chức bên có liên quan khác hướng đến mục tiêu chung, đạt thống kết dự kiến, đánh giá điều chỉnh phương hướng hoạt động tổ chức để đáp ứng môi trường kinh doanh biến động Hoạch định chiến lược nỗ lực tổ chức nhằm đưa định hành động có vai trò định hình hướng dẫn cho tổ chức muốn trở thành gì, phục vụ cho ai, làm gì, lý làm việc đó, trọng đến tầm nhìn tương lai Khi thực lựa chọn chiến lược tổ chức phải đánh giá nhiều phương án tương ứng với khả đạt mục tiêu Các phương án chiến lược tạo bao gồm cấp đơn vị kinh doanh, cấp chức năng, cấp công ty hay chiến lược toàn cầu cho phép tồn cách tốt nhất, thích hợp với Xa trình vào việc nhận thức rõ chất vị cạnh tranh sở phân tích để tìm nguồn lực, khả lực cốt lõi làm sở cho việc phát triển lựa chọn chiến lược Việc hoạch định chiến lược có hiệu khơng vạch đích đến mà tổ chức muốn đạt cần phải làm để đến đó, mà nêu rõ cách thức đo lường mức độ thành công 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO I.Tài liệu Wesbsite: 1.http://quantri.vn/dict/details/147-mo-hinh-hoach-dinh-chien-luoc-co-ban 2.http://toc.123doc.org/document/12906-thanh-tuu-ve-mat-kinh-te-xa-hoiva-muc-tieu-phat-trien.htm 3.http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/760299/quan-tay-ho-khaithac-moi-nguon-luc-thao-go-kho-khan-de-phat-trien4 http://kinhtedothi.vn/quan-tay-ho-dat-muc-tieu-tro-thanh-trung-tam- dich-vu-du-lich-van-hoa-234589.htmlj II.Tài liệu văn bản: Giáo trình “Quản trị văn phòng” – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh – Trường ĐH Khoa học xã hội Nhân văn Giáo trình “Quản trị văn phòng”- Viện đào tạo,nghiên cứu tổ chức hành chính- PGS.TS Nguyễn Hữu Tri Giáo trình Thương mại doanh nghiệp Giáo trình Maketing thương mại doanh nghiệp – PGS.TS: Đăng Đình Đào Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh Tạp chí nghiên cứu khoa học Trường Đại học Nội vụ Hà Nội PHỤ LỤC PHỤ LỤC MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN QUẬN TÂY HỒ GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 I MỤC TIÊU "Tiếp tục phát triển kinh tế theo cấu Dịch vụ - Công nghiệp - Nơng nghiệp; quản lý, giữ gìn cảnh quan, nâng cao chất lượng mơi trường, khai thác có hiệu Hồ Tây vùng phụ cận; bước xây dựng đồng bộ, đại hạ tầng đô thị; bảo đảm an ninh trị, trật tự an tồn xã hội; thực tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng hệ thống trị sạch, vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; xây dựng quận Tây Hồ trở thành Trung tâm dịch vụ - du lịch văn hố Thủ đơ" II CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Về kinh tế - Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành kinh tế quận quản lý bình quân hàng năm: 16% - Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ bình quân hàng năm: 18% 20% - Giá trị thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm tỷ trọng 80% -Giá trị sản phẩm trồng trọt 1ha đất canh tác theo giá thực tế bình qn đạt 170triệu đồng/năm Về văn hóa – xã hội: - Phấn đấu đến năm 2015, toàn quận có 20 trường đạt chuẩn quốc gia - Tham gia giải việc làm bình quân hàng năm 5.000 lao động - Phấn đấu hàng năm giảm 50 hộ nghèo - Đến năm 2015, tỷ lệ sinh đạt 16.5% - Gia đình văn hố tổng số hộ đạt: 85% trở lên Về an ninh, quốc phòng: - Đảm bảo vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn Điều tra khám phá trọng án đạt 80%; thường án đạt 70% - Đảm bảo công tác quân sự, quốc phòng địa phương Hàng năm hồn thành 100% tiêu giao quân động viên quốc phòng Về công tác xây dựng Đảng - Tiếp tục nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở Đảng - Hàng năm tổ chức sở Đảng đạt "Trong sạch, vững mạnh": 75% - Hàng năm đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ: 80% - Hàng năm kết nạp: 80 đảng viên III NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ Nhiệm vụ trọng tâm: Một là: Tập trung quản lý, giữ gìn cảnh quan, nâng cao chất lượng mơi trường, khai thác có hiệu Hồ Tây vùng phụ cận để phát triển kinh tế Hai là: Nâng cao kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực dự án hạ tầng kỹ thuật - xã hội Ba là: Xây dựng nếp sống văn hoá người Hà Nội, đặc biệt văn hoá ứng xử, nếp sống đô thị lịch - văn minh - đại Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, cán lãnh đạo, quản lý Năm là: Nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng Tiếp tục thực tốt công tác cán (tập trung công tác quy hoạch, đào tạo qua trường lớp, qua thực tiễn) Các khâu đột phá: - Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kỷ cương hành đội ngũ cán bộ, công chức - Tập trung giải phóng mặt để đẩy nhanh tiến độ thực dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xã hội ... trò UBND Quận Tây Hồ 1.3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn UBND Quận Tây Hồ CHƯƠNG II: CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI UBND QUẬN TÂY HỒ .10 2.1 Các loại hoạch định chiến lược UBND quận. .. quận Tây Hồ .10 2.1.1 Khái niệm, vai trò hoạch định chiến lược khu vực công 10 2.1.2.Các loại hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ 11 2.2 Căn hoạch định chiến lược UBND quận Tây Hồ .12... với UBND Thành phố, Sở, Ban, Ngành Thành phố, Đảng quận, HĐND quận UBND phường địa bàn CHƯƠNG II: CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI UBND QUẬN TÂY HỒ 2.1 Các loại hoạch định chiến lược UBND quận
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu Công tác hoạch định chiến lược của UBND quận Tây Hồ, Tìm hiểu Công tác hoạch định chiến lược của UBND quận Tây Hồ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay