Trình bày thực trạng văn hóa công sở tại UBND huyện Hiệp Hòa

42 147 3
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 15:31

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT A.LỜI MỞ ĐẦU1 1. Lý do chọn đề tài:1 2. Lịch sử nghiên cứu:2 3. Mục tiêu nghiên cứu:2 4. Nhiệm vụ Nghiên cứu;2 5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu2 6. Phương pháp nghiên cứu:2 7. Cấu trúc của đề tài:3 B. PHẦN NỘI DUNG4 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ4 1. Cơ sở lý luận về văn hóa công sở.4 1.1. Văn hóa là gì.4 1.2. Khái niệm văn hóa, văn hóa công sở.4 1.2.1. Khái niệm văn hóa:4 1.2.2 Khái niệm văn hóa công sở:4 1.3. Đặc trưng của văn hóa công sở5 1.4. Các yếu tố cấu thành văn hóa công sở:6 1.5. Vai trò của văn hóa công sở6 1. 6. Biểu hiện và ý nghĩa của văn hóa công sở7 1.6.1. Biểu hiện của văn hóa công sở7 1.6.2. Ý nghĩa của văn hóa công sở7 2. Khái quát chung về UBND huyện Hiệp Hòa.8 2.1. Một số nét về UBND huyện Hiệp Hòa.8 2.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của UBND huyện Hiệp Hòa.9 2.2.1. Chức năng.9 2.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn.9 2.2.3. Cơ cấu tổ chức.10 Tiểu kết:11 Chương 2. THỰC TRẠNG VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI UBND HUYỆN HIỆP HÒA .12 2.1. Thực trạng về Văn hóa công sở tại UBND huyện Hiệp Hòa12 2.1.1. Ứng xử nơi công sở.12 2.1.2. Khi giao tiếp điện thoại.14 2.1.3. Trang phục nơi công sở.14 2.1.4. Bài trí công sở.15 2.1.4. Phong cách làm việc.16 2.2. Nhận định chung về môi trường văn hóa công sở tại UBND huyện Hiệp Hòa.17 2.2.1 Ưu điểm.17 2.2.2. Hạn chế.19 Chương 3 . GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI UBND HUYỆN HIỆP HÒA20 3.1. Ưu điểm20 3.2. Hạn chế21 3.3. Giải pháp và đề xuất kiến nghị22 3.3.1. Xây dựng hệ thống giá trị văn hóa công sở chuẩn thông qua hệ thống các văn bản, cụ thể.22 3.3.2. Thường xuyên đào tạo và tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa công sở cho cán bộ, công chức và nhân dân.22 3.3.3. Tạo bầu không khí làm việc cởi mở thân thiện, xây dựng tác phong chuyên nghiệp.23 3.3.4. Phát động phong trào cuộc vận động xây dựng văn hóa công sở.25 3.3.5. Tăng cường việc kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế văn hóa công sở. Có các chế tài và hình thức khen thưởng đúng mức đối với việc thực hiện văn hóa công sở tại cơ quan.25 3.3.6. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa công sở cho cán bộ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ công chức và nhân dân.26 KẾT LUẬN27 TÀI LIỆU THAM KHẢO28 PHỤ LỤC LỜI CẢM ƠN Để thực đề tài nghiên cứu : “Trình bày thực trạng văn hóa cơng sở cơng sở mà anh (chị) biết” Ngồi cố gắng thân Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Giảng viên: Ths.Nguyễn Ngọc Linh – Phó khoa Văn thư – Lưu trữ Giảng viên Ths.Nguyễn Thành Nam giảng dạy mơn văn hóa cơng sở bảo giảng dạy để hồn thành tiểu luận cách tốt hồn chỉnh Tơi xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, cán công nhân viên UBND huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang cung cấp cho tơi tài liệu đáng q hữu ích để phục vụ tốt đảm bảo tính trung thực thực tiễn cho tiểu luận đạt kết cao Tôi xin cảm ơn tất quan tâm đọc nghiên cứu tôi, góp ý kiến cho tơi để nghiên cứu tơi hồn thiện Xin chân trọng cảm ơn ! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: tiểu luận cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, thực hướng dẫn khoa học Giảng viên: Ths.Nguyễn Ngọc Linh giảng dạy mơn Văn hóa cơng sở Kết hợp với tài liệu tham khảo mơn Văn hóa cơng sở Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày đề tài nghiên cứu trung thực chưa cơng bố hình thức Tất tài liệu tham khảo trích dẫn tác giả Nếu có sai, tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Xin chân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2017 Sinh viên MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT A.LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài: Lịch sử nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu: .2 Nhiệm vụ Nghiên cứu; Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu: Cấu trúc đề tài: B PHẦN NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HĨA CƠNG SỞ .4 Cơ sở lý luận văn hóa công sở 1.1 Văn hóa 1.2 Khái niệm văn hóa, văn hóa cơng sở 1.2.1 Khái niệm văn hóa: 1.2.2 Khái niệm văn hóa cơng sở: .4 1.3 Đặc trưng văn hóa cơng sở 1.4 Các yếu tố cấu thành văn hóa cơng sở: 1.5 Vai trò văn hóa cơng sở 6 Biểu ý nghĩa văn hóa cơng sở 1.6.1 Biểu văn hóa cơng sở 1.6.2 Ý nghĩa văn hóa cơng sở .7 Khái quát chung UBND huyện Hiệp Hòa 2.1 Một số nét UBND huyện Hiệp Hòa 2.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cấu tổ chức UBND huyện Hiệp Hòa 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn .9 2.2.3 Cơ cấu tổ chức 10 Tiểu kết: .11 Chương THỰC TRẠNG VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI UBND HUYỆN HIỆP HỊA 12 2.1 Thực trạng Văn hóa cơng sở UBND huyện Hiệp Hòa .12 2.1.1 Ứng xử nơi công sở 12 2.1.2 Khi giao tiếp điện thoại 14 2.1.3 Trang phục nơi công sở 14 2.1.4 Bài trí cơng sở 15 2.1.4 Phong cách làm việc 16 2.2 Nhận định chung môi trường văn hóa cơng sở UBND huyện Hiệp Hòa 17 2.2.1 Ưu điểm 17 2.2.2 Hạn chế 19 Chương GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI UBND HUYỆN HIỆP HÒA .20 3.1 Ưu điểm 20 3.2 Hạn chế .21 3.3 Giải pháp đề xuất kiến nghị 22 3.3.1 Xây dựng hệ thống giá trị văn hóa cơng sở chuẩn thơng qua hệ thống văn bản, cụ thể 22 3.3.2 Thường xuyên đào tạo tuyên truyền nâng cao nhận thức văn hóa cơng sở cho cán bộ, cơng chức nhân dân .22 3.3.3 Tạo bầu khơng khí làm việc cởi mở thân thiện, xây dựng tác phong chuyên nghiệp 23 3.3.4 Phát động phong trào vận động xây dựng văn hóa cơng sở 25 3.3.5 Tăng cường việc kiểm tra giám sát việc thực quy chế văn hóa cơng sở Có chế tài hình thức khen thưởng mức việc thực văn hóa cơng sở quan 25 3.3.6 Tun truyền nâng cao nhận thức văn hóa cơng sở cho cán lãnh đạo, đội ngũ cán công chức nhân dân 26 KẾT LUẬN 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO 28 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ UBND Ủy ban Nhân dân HĐND Hội đồng Nhân dân NQTW Nghị Trung Ương A.LỜI MỞ ĐẦU Văn hóa cân xã hội có nhiều nguy biến động, hiểu rằng, vật chất đọng lại văn hóa Bất kể quốc gia nào, tổ chức nào, giáo phái muốn trường tồn phải có văn hóa riêng, văn hóa cơng sở quan, doanh nghiệp khơng nằm ngồi quy luật Theo thực trạng văn hóa cơng sở có mức độ ảnh hưởng tới phát triển quan, doanh nghiệp đơi thực trạng văn hóa cơng sở trở thành tập tục, thói quen quan Văn hóa cơng sở khơng phải cở sở có đầy đủ thiết bị, vật dụng đại, lại trụ sở xay dựng hồnh tráng Mà văn hóa cơng sở hành vi ứng xử cán công chức, viên chức mối tương tác để công việc trơi chảy, thành cơng Đánh giá thực trạng văn hóa công sở Việt Nam nay, nhận thấy mang tính tình cảm nhiều, có cơng văn phủ ban hành quy chế văn hóa cơng sở quan hành nhà nước chưa thực thể chế diều luật cho phù hợp linh hoạt Trong điều kiện hội nhập cạnh tranh văn hóa cơng sở trở nên quan trọng, cần phải trọng nhiều công sở, quan hành nhà nước doanh nghiệp Lý chọn đề tài: Qua đề tài: “Trình bày thực trạng văn hóa cơng sở cơng sở mà anh (chị) biết” Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác đào tạo, việc lấy lý luận làm sở cho hoạt động thực tiễn ngược lại, từ thực tiễn bổ sung kiến thức làm phong phú thêm kho tàng lý luận, Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội nói chung Khoa Quản trị Văn phòng có ngành Quản trị văn phòng nói riêng tạo điều kiện để tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề văn hóa cơng sở cách trực tiếp gián tiếp UBND huyện Hiệp Hòa – nơi quê hương yêu dấu Hơn nữa, nhận thấy đề tài hoàn toàn phù hợp với mong muốn khả mình, đảm bảo điều kiện nghiên cứu tốt nhất, phù hợp với thời gian kinh phí thân Lịch sử nghiên cứu: Đã có nhiều nghiên cứu văn hóa cơng sở ngồi nước Tuy nhiên chưa có đề tài sau nghiên cứu rõ vấn đề UBND huyện Hiệp Hòa Do vậy, tơi xin kế thừa kết nghiên cứu trước để làm sáng tỏ vấn đề Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa lý luận văn hóa cơng sở hoạt động quan hành nhà nước Tìm hiểu thực trạng văn hóa cơng sở UBND huyện Hiệp Hòa Đề số giải pháp để xây dựng văn hóa cơng sở UBND huyện Hiệp Hòa Nhiệm vụ Nghiên cứu; - Tìm hiểu Văn hóa cơng sở UBND huyện Hiệp Hòa; - Khẳng định vai trò Văn hóa cơng sở việc xây dựng quan, doanh nghiệp; - Đưa giải pháp khắc phục nhằm nâng cao vai trò Văn hóa cơng sở việc xây dựng phát triển quan, doanh nghiệp Đối tượng, phạm vi nghiên cứu a) Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng tình hình thực văn hóa cơng sở cán bộ, cơng chức, viên chức UBND huyện Hiệp Hòa b) Phạm vi nghiên cứu: UBND huyện Hiệp Hòa Phương pháp nghiên cứu: Để hoàn thành đề tài này, sử dụng số phương pháp sau: - Phương pháp thu thập thông tin nghiên cứu tài liệu; - Phân tích tổng hợp liệu; - So sánh, lấy mẫu vấn khảo sát thực tế; - Nghiên cứu tài liệu thu thập, xử lý thông tin để đưa thông tin kết luận xác vấn đề đề tài Cấu trúc đề tài: Ngoài phần: Phần mở đầu, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục kết cấu tiểu luận gồm 03 Chương sau: Chương : Cơ sở lý luận văn hóa cơng sở khái quát UBND huyện Hiệp Hòa Chương : Thực trạng Văn hóa cơng sở UBND huyện Hiệp Hòa Chương : Giải pháp kiến nghị nâng cao văn hóa cơng sở UBND huyện Hiệp Hòa + Cán bộ, cơng chức, viên chức quan ln thể giao tiếp trí thức, lịch sự, thái độ ơn hòa, vui vẻ, có tinh thần trách nhiệm với công việc + Tác phong làm việc động, thái độ làm việc tích cực, hiệu quả, chủ động, tự giác công việc + Xây dựng cơng sở văn minh, làm việc có kỷ luật, nề nếp, khoa học, không thực hành vi tín ngưỡng như: bói tốn, cờ bạc, mê tín dị đoan nơi làm việc + Không hút thuốc phòng làm việc, UBND huyện Hiệp Hòa giữ gìn tốt theo phong mỹ tục đạo lý truyền thống tốt đẹp dân tộc - Trang phục làm việc: + Luôn ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng, lịch Ăn mặc theo quy định tham gia buổi lễ hội họp quan Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa xây dựng nội quy, quy chế chặt chẽ nên xây dựng mơi trường văn hóa, nếp sống lành mạnh Ln phát huy nhứng văn hóa tốt đẹp, tn theo quy định quan nhà nước đề 3.2 Hạn chế Bên cạnh ưu điểm tồn số nhược điểm: - Một số cán bộ, công chức UBND huyện Hiệp Hòa có thái độ quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu giả công việc Trách nhiệm xử lý cơng việc chưa cao, tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm - Một số phận nhỏ cán bộ, công chức, viên chức tỏ thờ ơ, vô cảm trước nguyện vọng công dân - Vẫn tượng số cán ganh ghét nhau, lơi kéo người khác phía mình, gây đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến hiệu cơng việc, đơi có đối đầu nhà quản lý với công chức, viên chức quyền, nhiên tượng khơng phổ biến - Tình trạng cán bộ, công chức uống rượu bia, hút thuốc nơi cơng sở đơi xảy Đã có nhiều văn cấm hút thuốc, sử dụng chất có cồn giò làm việc, nhiên việc thực thi hẳn nhiều điều phải xem lại 21 Tuy hạn chế, song thực tế “một sâu làm giầu nồi canh” quan UBND huyện Hiệp Hòa với số lượng khơng bật quan Bới đây, với tất cán bộ, công chức từ cấp lãnh đạo tới cấp đào tạo nhiều thời gian không văn hóa mà trị, phẩm chất đạo đức Do đó, tâm người cán bộ, cơng chức dân, dân ln hướng nhân dân, phục vụ nhân dân 3.3 Giải pháp đề xuất kiến nghị 3.3.1 Xây dựng hệ thống giá trị văn hóa cơng sở chuẩn thơng qua hệ thống văn bản, cụ thể Cần trọng đâu tư nghiên cứu, xây dựng trước tiên hệ giá trị chuẩn văn hóa cơng sở Giá trí văn hóa khơng thể cân đo, đong, đếm mà phải hình thành xây dựng từ ý thức, tạo dựng niềm tin, động lực cá nhân, tổ chức Chỉ cán bộ, công chức có niềm tin vững vào giá trị văn hóa cơng sở đem lại, biểu thiếu văn hóa nơi cơng sở loại bỏ Đặc biệt với chế thủ trưởng lãnh đạo nay, để thực đạt giá trị văn hóa cơng sở, yêu cầu đặt người lãnh đạo phải người gương mẫu, chủ đông thực trước với nhân viên cấp noi gương làm theo Cần phát huy tinh thần hiệu “Lãnh đạo làm gương để nhân viên noi theo, tất cán bộ, công chức, viên chức hành đông” Bên canh công tác xây dựng hệ thống văn chuẩn mực giá trị văn hóa cơng sở Thì cần phải có chế tài cụ thể đủ mạnh để xử lý tổ chức cá nhân vi phạm Để quy chế công sở đạt hiệu cao trước hết cần cần xây dựng quy chế cách cụ thể, chi tiết, rõ ràng phù hợp với vùng miền quan tổ chức Kèm theo quy chế cần có quy đinh thưởng, phạt rõ ràng cụ thể 3.3.2 Thường xuyên đào tạo tuyên truyền nâng cao nhận thức văn hóa cơng sở cho cán bộ, cơng chức nhân dân Như đề cập trên, nhận thức đề then chốt để cá nhân 22 tổ chức nhân dân hiểu vai trò, trách nhiệm để từ nâng cao q trình thực hiên văn hóa cơng sở Bởi quan cần mở lớp tập huẫn chủ động tuyên truyền giá trị văn hóa cơng sở tới tồn thể cán cơng chức người dân có liên hệ cơng tác với quan Đối với người thủ trưởng lãnh đạo quan cần phải tạo chế tốt để nhân viên cấp có điều kiện phát triển mơi trường hòa đồng, thân thiện, đồn kết hiệu thực văn hóa cơng sở hiệu Việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục, mục đích ý nghĩa văn hóa cơng sở góp phần khơi dậy lòng tự giác người: Có thể thấy quy chế, quy định, nội quy, điều lệ hoạt động có tính chất bắt buộc thành viên quan thực đoi lại không mang lại hiệu cao, việc chuyển từ chỗ bắt buộc sang chỗ tự giác thực tác động lâu dài, người tự giác tuân thủ, họ coi công việc quan cơng việc gia đình có trách nhiệm cao cơng việc thay phải cứng nhắc mang tính ép buộc thực Có thể thấy tất quan nhà nước có quy định pháp luật làm để cán bộ, công chức, viên chức làm việc quan hệ, ứng xử với mục tiêu chung Nhưng có biểu thái độ, hành vi khó xác định khó để cân, đo, đong, đếm mà phải dựa tự giác cán cơng chức thực Nhà lãnh đạo gương mẫu thực hiện, cán bộ, công chức tự quản, tự giác có ý thức xây dựng, giữ gìn hiệu hoạt động quan đơn vị thực mang lại hiệu cao Khơng phải lớn lao mà cách thức ứng xử đơn giản biết cười, biết nói, biết cảm ơn, biết xin phép hay nói lời xin lỗi 3.3.3 Tạo bầu khơng khí làm việc cởi mở thân thiện, xây dựng tác phong chuyên nghiệp Xây dựng giữ gìn bầu khơng khí làm việc nơi công sở điều quan trọng Khơng thể có cơng sở văn hóa nội ln tồn căng thẳng, soi xét lẫn nhau; cấp nghi ngờ cấp 23 trên, cấp đề phòng cấp dưới… Khơng thể văn hóa cán bộ, cơng chức làm việc để đến tháng nhận lương, ngồi khơng quan tâm đến vấn đề khác Nếu khơng khí làm việc cởi mở, tin tưởng lẫn khơi nguồn sáng tạo thành viên ngược lại, bầu khơng khí nặng nề, căng thẳng rào cản hoạt động công sở Điều có ý nghĩa quan trọng đánh giá vào tâm lí cá nhân cơng sở Phải có thống nhận thức chung, xem thực văn hóa cơng sở phần nhiệm vụ cải cách hành cán bộ, công chức cần nhận thức công việc phục vụ nhân dân, người nộp thuế trả lương cho Các ngành, cấp phải nghiêm túc kiểm điểm hạn chế, thiếu sót nơi công sở quan, đơn vị, kể cách trí cơng sở, giao tiếp, ứng xử cán bộ, công chức, cần phải thấy hạn chế, thiếu sót cản trở tiến trình đổi hội nhập kinh tế đất nước chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tác phong làm việc phải chuyên nghiệp, có hiểu biết rộng, biết cách phối hợp, điều tiết công việc phù hợp với tiến độ môi trường xung quanh Một hạn chế phổ biến cán bộ, công chức làm việc chưa khoa học, thiếu tâm huyết…do phải bước thiết lập tác phong làm việc khoa học, làm việc theo kế hoạch, tiết kiệm thời gian Phải giúp người cán có khả độc lập tác chiến để cgo phép cán bộ, công chức phát huy tính sáng tạo để hồn thành tốt nhiệm vụ giao Thường xuyên trang bị cho cán bộ, công chức kiến thức mới, phù hợp Ngồi chun nghiệp cơng việc, đòi hỏi cán bộ, công chức phải chuyên nghiệp giao tiếp, ứng xử Hiệu giao tiếp công chức góp phần xây dựng nhà nước thân thiện với nhân dân, giao tiếp hiệu giúp công sở hạn chế nhứng rủi ro hiểu lầm, khiếu kiện…Đối với cá nhân, giao tiếp mở rộng mối quan hệ xã hội nắm bắt nhanh chóng hội đến với thân Cuối chun nghiệp cơng việc biểu tính kỷ luật, tích cực tham gia hoạt động đồn thể cơng sở Chun nghiệp 24 đồng nghĩa với cạnh tranh lành mạnh hội thăng tiến Một cán bộ, cơng chức chun nghiệp phải biết làm việc chơi hết mình; thư giãn lúc, cách biện pháp tốt để phục hồi lại lượng 3.3.4 Phát động phong trào vận động xây dựng văn hóa cơng sở Xây dựng hiệu văn hóa “sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật”, … tỏ chức thi, hội diễn xử lý tình huống, học tập làm theo gương đạo đức Bác Hồ Những hoạt động giúp cán bộ, công chức gặp gỡ giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiểu biết, phát triển kỹ nghiệp vụ chuyên môn, tự tin giao tiếp, lịch ứng xử với đồng nghiệp, với nhân dân Hơn thông qua phong trào việc đưa văn hóa cơng sở vào tư tưởng cán cơng viên chức có hiệu Xem thực văn hóa cơng sở phần nhiệm vụ cải cách hành cán công chức cần nhận thức cơng việc phục vụ nhân dân, người nộp thuế trả lương cho Các ngành, cấp phải nghiêm túc kiểm điểm nhứng hạn chế, thiếu sót nơi cơng sở quan, đơn vị, kể cách trí cơng sở, giao tiếp, ứng xử xủa cán bộ, công chức, cần phải thấy hạn chế, thiếu sót cản trở tiến trình đổi hội nhập kinh tế đất nước chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 3.3.5 Tăng cường việc kiểm tra giám sát việc thực quy chế văn hóa cơng sở Có chế tài hình thức khen thưởng mức việc thực văn hóa cơng sở quan - Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực quy chế văn hóa cơng sở: - Cơng tác nhằm kịp thời phát vi phạm, từ đưa biện pháp điều chỉnh cho phù hợp nhằm xây dựng văn hóa cơng sở văn minh, đại… Đồng thời để nhân dân giám sát tự giám sát việc chấp hành quy định pháp luật văn hóa giao tiếp, ứng xử cán cơng chức 25 - Có chế tài hình thức khen thưởng mức: - Cần ban hành chế tài, hình thức cụ thể, thích đáng để xử lý trách nhiệm cán bộ, cơng chức có hành vi vi phạm quy chuẩn xử thi hành công vụ Bên cạnh cần có tiêu chí đánh giá hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cán bộ, công chức thực tốt Việc thưởng phạt đắn động lực mạnh mẽ để thức đẩy việc thực thi quy định văn hóa cơng sở quan 3.3.6 Tun truyền nâng cao nhận thức văn hóa cơng sở cho cán lãnh đạo, đội ngũ cán công chức nhân dân Văn hóa cơng sở vấn đề nhạy cảm; yếu tố nhận thức vấn đề then chốt để cán lãnh đạo, đội ngũ cán cơng chức, viên chức tồn thể nhân dân hiểu vai trò, trách nhiệm từ nâng cao hành vi văn hóa cơng sở điều kiện cần đủ để đội ngũ cán công chức thay đổi quan niệm, cung cách làm việc tiến dần đến chuẩn “Chuyên nghiệp đại” Đối với cán lãnh đạo cần phải tạo chế tốt để nhân viên có điều kiện phát triển, mơi trường hòa đồng, thân thiện có tính đồn kết cao nhằm góp phần xây dựng hình ảnh người cán công chức “Trung thành – tận tụy – Sáng tạo – Gương mẫu” nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân ngày sạch, vững mạnh Trên số ý kiến đề xuất cá nhân để khắc phục hạn chế tồn phát huy tiềm năng, giúp văn phòng HĐND UBND huyện Hiệp Hòa hoạt động mang tính chun nghiệp hơn, có tính pháp lý hiệu cơng việc cao 26 KẾT LUẬN Thực trạng văn hóa cơng sở UBND huyện Hiệp Hòa cho ta thấy thiếu chế tài xử lý vi phạm Tuy đào tạo, bồi dưỡng văn hóa cơng sở cho cán bộ, công chức, viên chức cần phát huy Thực tế cho thấy UBND huyện xây dựng quy chế văn hóa công sở làm để cán bộ, công chức, viên chức thực Cán bộ, công chức, viên chức huyện Hiệp Hòa thực tốt quy chế văn hóa cơng sở tạo đồn kết, thống nội bộ, chất lượng, hiệu công việc tốt hơn, nhiệm vụ trị ln đảm bảo, thực tốt mục tiêu, kế hoạch đề Đồng thời điểu góp phần quan trọng nâng cao hiệu cơng tác cải cách hành chính, đồng thời nhận đồng tình cao quần chúng nhân dân Bên cạnh cán bộ, cơng chức, viên chức huyện Hiệp Hòa có thái độ cởi mở, biết tơn trọng, lắng nghe, hướng dẫn, giải thích nhiệt tình, rõ ràng, trung thực giao tiếp với nhân dân, phát huy tinh thần tập thể, gương mẫu lối sống, chấp hành kỷ luật, giữ gìn đồn kết nội bộ, đạo đức, văn hóa cơng vụ quan, để nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc xây dựng UBND huyện giàu mạnh, vươn xa 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Học viện Hành Quốc gia Giáo trình Hành văn phòng quan nhà nước NXBGD, H.2005 Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 Thủ tướng Chính phủ quy chế văn hóa cơng sở quan hành nhà nước Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 Bộ Nội vụ việc ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, cơng chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương Quyết định số 454/2008/QĐ-NHNN Thống đốc NHNN Quy chế văn hóa cơng sở Ngân hàng Nhà nước Quyết định số 2228/QĐ-NHNN ngày 8/10/2014 Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 454/QĐ-NHNN Quy chế văn hóa cơng sở NHNN Cơng văn số 5973/ NHNN- VP ngày 21/8/2013 việc triển khai thực “ Năm đẩy mạnh trật tự kỷ cương văn hố cơng sở” Kế hoạch số 74/KH-CĐNHNNTW ngày 14/4/2013 Ban Chấp hành Cơng đồn Cơ quan NHTW Luật Cán bộ, công chức, năm 2008 28 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Một số hình ảnh văn hóa cơng sở Phụ lục 02: Quyết định ban hành quy chế văn hóa cơng sở THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 129/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN HỐ CƠNG SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng năm 2000 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng năm 2003; Căn Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành nhà nước giai đoạn 2006 2010; Xét đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH : Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế văn hố cơng sở quan hành nhà nước Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Những quy định trước trái với Quyết định bãi bỏ Điều Căn Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp ban hành Quy chế văn hố quan, địa phương / THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - VP BCĐ TW phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng TW Ban Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc UB Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Cơ quan Trung ương đồn thể; - VPCP: BTCN, PCN, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn Thủ tướng Chính phủ, Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cơng báo; - Lưu: Văn thư, CCHC (5b) Nguyễn Tấn Dũng Phụ lục 03: Quy chế Văn hóa cơng sở Thủ tướng Chính phủ quan hành nhà nước QUY CHẾ VĂN HỐ CƠNG SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Quyết định số 129 /2007/QĐ-TTg ngày02 tháng8 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ) Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi đối tượng điều chỉnh Quy chế quy định trang phục, giao tiếp ứng xử cán bộ, công chức, viên chức thi hành nhiệm vụ, trí cơng sở quan hành nhà nước bao gồm: Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân cấp Quy chế không áp dụng quan đại diện ngoại giao Việt Nam nước Điều Nguyên tắc thực văn hố cơng sở Việc thực văn hố cơng sở tn thủ ngun tắc sau đây: Phù hợp với truyền thống, sắc văn hoá dân tộc điều kiện kinh tế - xã hội; Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, đại; Phù hợp với quy định pháp luật mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, chủ trương đại hố hành nhà nước Điều Mục đích Việc thực văn hố cơng sở nhằm mục đích sau đây: Bảo đảm tính trang nghiêm hiệu hoạt động quan hành nhà nước; Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực cán bộ, công chức, viên chức hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Điều Các hành vi bị cấm Hút thuốc phòng làm việc; Sử dụng đồ uống có cồn cơng sở, trừ trường hợp đồng ý lãnh đạo quan vào dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao; Quảng cáo thương mại công sở Chương II: TRANG PHỤC, GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Mục 1: TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Điều Trang phục Khi thực nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch Cán bộ, cơng chức, viên chức có trang phục riêng thực theo quy định pháp luật Điều Lễ phục Lễ phục cán bộ, cơng chức, viên chức trang phục thức sử dụng buổi lễ, họp trọng thể, tiếp khách nước Lễ phục nam cán bộ, công chức, viên chức: comple, áo sơ mi, cravat Lễ phục nữ cán bộ, công chức, viên chức: áo dài truyền thống, comple nữ Đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, trang phục ngày hội dân tộc coi lễ phục Điều Thẻ cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ thực nhiệm vụ Thẻ cán bộ, công chức, viên chức phải có tên quan, ảnh, họ tên, chức danh, số hiệu cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ hướng dẫn thống mẫu thẻ cách đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức Mục : GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Điều Giao tiếp ứng xử Cán bộ, công chức, viên chức thi hành nhiệm vụ phải thực quy định việc phải làm việc không làm theo quy định pháp luật Trong giao tiếp ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, tơn trọng Ngơn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; khơng nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt Điều Giao tiếp ứng xử với nhân dân Trong giao tiếp ứng xử với nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể quy định liên quan đến giải công việc Cán bộ, công chức, viên chức khơng có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà thực nhiệm vụ Điều 10 Giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp Trong giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp, cán bộ, cơng chức, viên chức phải có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác Điều 11 Giao tiếp qua điện thoại Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức, viên chức phải xưng tên, quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; không ngắt điện thoại đột ngột Chương III: BÀI TRÍ CƠNG SỞ Mục 1: QUỐC HUY, QUỐC KỲ Điều 12 Treo Quốc huy Quốc huy treo trang trọng phía cổng tồ nhà Kích cỡ Quốc huy phải phù hợp với không gian treo Không treo Quốc huy cũ bị hư hỏng Điều 13 Treo Quốc kỳ Quốc kỳ treo nơi trang trọng trước cơng sở tồ nhà Quốc kỳ phải tiêu chuẩn kích thước, màu sắc Hiến pháp quy định Việc treo Quốc kỳ buổi lễ, đón tiếp khách nước ngồi lễ tang tuân theo quy định nghi lễ nhà nước đón tiếp khách nước ngồi, tổ chức lễ tang MỤC 2: BÀI TRÍ KHN VIÊN CƠNG SỞ Điều 14 Biển tên quan Cơ quan phải có biển tên đặt cổng chính, ghi rõ tên gọi đầy đủ tiếng Việt địa quan Bộ Nội vụ hướng dẫn thống cách thể biển tên quan Điều 15 Phòng làm việc Phòng làm việc phải có biển tên ghi rõ tên đơn vị, họ tên, chức danh cán bộ, công chức, viên chức Việc xếp, trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý Không lập bàn thờ, thắp hương, khơng đun, nấu phòng làm việc Điều 16 Khu vực để phương tiện giao thông Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông cán bộ, công chức, viên chức người đến giao dịch, làm việc Khơng thu phí gửi phương tiện giao thông người đến giao dịch, làm việc THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng ... đưa thông tin kết luận xác vấn đề đề tài Cấu trúc đề tài: Ngoài phần: Phần mở đầu, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục kết cấu tiểu luận gồm 03 Chương sau: Chương : Cơ sở lý luận văn hóa cơng... Cấu trúc đề tài: B PHẦN NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HĨA CƠNG SỞ .4 Cơ sở lý luận văn hóa cơng sở 1.1 Văn hóa 1.2 Khái niệm văn hóa, văn... cầu thực tiễn công tác đào tạo, việc lấy lý luận làm sở cho hoạt động thực tiễn ngược lại, từ thực tiễn bổ sung kiến thức làm phong phú thêm kho tàng lý luận, Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội nói chung
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày thực trạng văn hóa công sở tại UBND huyện Hiệp Hòa, Trình bày thực trạng văn hóa công sở tại UBND huyện Hiệp Hòa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay