THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

23 39 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 15:31

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 1.Lý do chọn đề tài.1 2.Mục đích nghiên cứu.2 3.Phạm vi đối tượng nghiên cứu.2 4.Giả thuyết nghiên cứu.2 5.Phương pháp nghiên cứu.2 6.Bố cục tiểu luận.3 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ4 1.Các khái niệm cơ bản.4 1.1.Khái niệm về văn hóa.4 1.2.Khái niệm văn hóa công sở.4 1.3.Vai trò của văn hóa công sở.4 1.4.Những biểu hiện của văn hóa công sở.5 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.6 1.Các yếu tố của văn hóa công sở.6 1.1.Ứng xử nơi công sở.6 1.2.Thái độ và cách làm việc trong công sở.6 1.3.Thời gian đi làm chưa được cải thiện.7 1.4.Trách nhiệm đối với công việc.7 2.Một số nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa công sở.8 2.1.Một số nhiệm vụ.8 2.2.Một số giải pháp.9 KẾT LUẬN15 TÀI LIỆU THAM KHẢO16 LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài. Công sở là nơi công dân, các cơ quan hữu quan, bạn đồng nghiệp trong ngành… đến liên hệ, công tác. Vì vậy, cán bộ, công chức làm việc ở đây cần có những ứng xử văn minh, thanh lịch trong giao tiếp. Tuy nhiên, thực tế hiện nay ở một số công sở, chúng ta vẫn bắt gặp những cách ứng xử thiếu thanh lịch. Nhiều nơi, mặc dù đã có nội quy, có bảng “Cấm hút thuốc lá” gắn trên tường nhưng nhiều người vẫn không chấp hành và còn “vô tư” vứt tàn thuốc bừa bãi, mặc dù gần đấy đã để sẵn thùng rác. Có người do sở thích cá nhân, vừa làm việc vừa mở nhạc, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Có người ngồi làm việc lúc vắng người gác cả hai chân lên bàn cho “thoải mái”. Lại có chị, cứ đến cơ quan là tranh thủ dùng điện thoại “chùa” gọi đi khắp nơi, hay “tranh thủ”: đi chợ, nhặt rau… Ăn nói, giao tiếp cũng là một biểu hiện văn hoá nơi công sở, nhưng xung quanh việc này vẫn còn nhiều điều đáng bàn. Ở một số cơ quan vẫn còn tình trạng các bà, các cô cứ rỗi việc là ngồi nói chuyện gẫu, nói xấu lẫn nhau, gây mất đoàn kết. Có anh mở miệng ra là chửi thề, nói tục. Là cơ quan công quyền nhưng một số người vẫn mang nặng tư duy cửa quyền khi tiếp xúc với dân. Vì thế, không ít nơi, chúng ta vẫn phải nghe những câu hỏi thiếu chủ ngữ, kiểu như: “Cần gì?”, “Đi đâu?”, “Gặp ai?” hoặc bắt gặp những khuôn mặt cau có, thái độ hách dịch, lạnh lùng. Đối với công sở hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cán bộ tiếp dân cần có thái độ mềm mỏng, nắm vững các quy chế, nguyên tắc, thủ tục, hướng dẫn cặn kẽ để khách đỡ mất công sức và thời gian đi lại nhiều lần, nhất là cần làm việc đúng giờ quy định. Song, điều đáng buồn là ở nhiều nơi vẫn xảy ra tình trạng khách cứ phải chờ đợi lâu, còn cán bộ đang bận… trà nước, tán gẫu. Có cơ quan, còn nửa tiếng mới hết giờ làm việc, nhưng khi có khách đến liên hệ công việc, cán bộ tiếp dân đã trả lời là hết giờ nhận giấy tờ, mai quay lại. Thái độ tuỳ tiện thiếu trách nhiệm này làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh các “công bộc” của dân. Văn hoá nơi công sở không chỉ thể hiện đạo đức, phẩm chất của cán bộ, công nhân viên chức trong khi thực thi nhiệm vụ mà còn thể hiện trình độ văn hoá của mỗi người. Để bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 5-9-2007. Tuy nhiên, đến nay nhiều cơ quan vẫn chưa thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Chúng ta đang phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phong cách ứng xử chuẩn mực trong hoạt động công vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thiết nghĩ, tại các công sở, đặc biệt là những nơi tiếp xúc với nhân dân, cán bộ công chức cần nghiêm chỉnh tuân theo các quy định cụ thể về trang phục, cách giao tiếp, trong đó đặc biệt cần tôn trọng dân, chú ý ứng xử với dân một cách có văn hoá. Điều đó góp phần tạo ra môi trường văn hoá lành mạnh nơi công sở. 2.Mục đích nghiên cứu. Các mục đích nghiên cứu của bài này là: -Khái quát về văn hóa công sở. -Tình hình triển khai và thực hiện các quy định của Nhà nước về văn hóa công sở tại một số cơ quan hành chính nhà nước. 3.Phạm vi đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu của bài là: đánh giá tình hình triển khai và thực hiện các quy định của nhà nước về văn hóa công sở tại một số cơ quan hành chính nhà nước. 4.Giả thuyết nghiên cứu. Một là: khái quát về văn hóa công sở ở cơ quan hành chính nhà nước hiện nay. Hai là thực trạng văn hóa công sở ở cơ quan hành chính nhà nước. Ba là xây dựng các biện pháp để ngày càng nâng cao văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước. 5.Phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu này vận dụng phương pháp cụ thể như sau: khảo sát, đối chiếu, so sánh, tổn hợp, phân tích...., duy vật biện chứng. 6.Bố cục tiểu luận. Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Phạm vi đối tượng nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục tiểu luận CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN HĨA CƠNG SỞ .4 Các khái niệm 1.1 Khái niệm văn hóa 1.2 Khái niệm văn hóa cơng sở 1.3 Vai trò văn hóa cơng sở .4 1.4 Những biểu văn hóa cơng sở .5 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC .6 Các yếu tố văn hóa cơng sở 1.1 Ứng xử nơi công sở 1.2 Thái độ cách làm việc công sở 1.3 Thời gian làm chưa cải thiện 1.4 Trách nhiệm công việc Một số nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa cơng sở 2.1 Một số nhiệm vụ 2.2 Một số giải pháp KẾT LUẬN 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 Nguyễn Thị Thùy Linh Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Công sở nơi công dân, quan hữu quan, bạn đồng nghiệp ngành… đến liên hệ, cơng tác Vì vậy, cán bộ, cơng chức làm việc cần có ứng xử văn minh, lịch giao tiếp Tuy nhiên, thực tế số công sở, bắt gặp cách ứng xử thiếu lịch Nhiều nơi, có nội quy, có bảng “Cấm hút thuốc lá” gắn tường nhiều người không chấp hành “vơ tư” vứt tàn thuốc bừa bãi, gần để sẵn thùng rác Có người sở thích cá nhân, vừa làm việc vừa mở nhạc, ảnh hưởng đến người xung quanh Có người ngồi làm việc lúc vắng người gác hai chân lên bàn cho “thoải mái” Lại có chị, đến quan tranh thủ dùng điện thoại “chùa” gọi khắp nơi, hay “tranh thủ”: chợ, nhặt rau… Ăn nói, giao tiếp biểu văn hố nơi cơng sở, xung quanh việc nhiều điều đáng bàn Ở số quan tình trạng bà, rỗi việc ngồi nói chuyện gẫu, nói xấu lẫn nhau, gây đồn kết Có anh mở miệng chửi thề, nói tục Là quan cơng quyền số người mang nặng tư cửa quyền tiếp xúc với dân Vì thế, khơng nơi, phải nghe câu hỏi thiếu chủ ngữ, kiểu như: “Cần gì?”, “Đi đâu?”, “Gặp ai?” bắt gặp khn mặt cau có, thái độ hách dịch, lạnh lùng Đối với cơng sở hành thực chế cửa, cán tiếp dân cần có thái độ mềm mỏng, nắm vững quy chế, nguyên tắc, thủ tục, hướng dẫn cặn kẽ để khách đỡ công sức thời gian lại nhiều lần, cần làm việc quy định Song, điều đáng buồn nhiều nơi xảy tình trạng khách phải chờ đợi lâu, cán bận… trà nước, tán gẫu Có quan, nửa tiếng hết làm việc, có khách đến liên hệ cơng việc, cán tiếp dân trả lời hết nhận giấy tờ, mai quay lại Thái độ tuỳ tiện thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến hình ảnh “cơng bộc” dân Văn hố nơi cơng sở đạo đức, phẩm chất cán bộ, Nguyễn Thị Thùy Linh 1Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước công nhân viên chức thực thi nhiệm vụ mà thể trình độ văn hố người Để bảo đảm tính trang nghiêm hiệu hoạt động quan hành nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hố cơng sở quan hành nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 5-92007 Tuy nhiên, đến nhiều quan chưa thực nghiêm túc Quy chế Chúng ta phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phong cách ứng xử chuẩn mực hoạt động cơng vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Thiết nghĩ, công sở, đặc biệt nơi tiếp xúc với nhân dân, cán công chức cần nghiêm chỉnh tuân theo quy định cụ thể trang phục, cách giao tiếp, đặc biệt cần tơn trọng dân, ý ứng xử với dân cách có văn hố Điều góp phần tạo mơi trường văn hố lành mạnh nơi cơng sở Mục đích nghiên cứu Các mục đích nghiên cứu là: - Khái qt văn hóa cơng sở - Tình hình triển khai thực quy định Nhà nước văn hóa cơng sở số quan hành nhà nước Phạm vi đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là: đánh giá tình hình triển khai thực quy định nhà nước văn hóa cơng sở số quan hành nhà nước Giả thuyết nghiên cứu Một là: khái quát văn hóa cơng sở quan hành nhà nước Hai thực trạng văn hóa cơng sở quan hành nhà nước Ba xây dựng biện pháp để ngày nâng cao văn hóa cơng sở quan hành nhà nước Nguyễn Thị Thùy Linh 2Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu vận dụng phương pháp cụ thể sau: khảo sát, đối chiếu, so sánh, tổn hợp, phân tích , vật biện chứng Bố cục tiểu luận  Kết cấu tiểu luận gồm phần: Phần mở đầu Phần nội dung: gồm chương Chương 1: khái quát chung văn hóa cơng sở Chương 2: thực trạng tình hình thực văn hóa cơng sở quan hành nhà nước Tài liệu tham khảo Nguyễn Thị Thùy Linh 3Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN HĨA CƠNG SỞ Các khái niệm 1.1 Khái niệm văn hóa Văn hóa hệ thống giá trị chân lý, chuẩn mưc, mục tiêu mà người thống với trình tương tác hoạt động sáng tạo Nó bảo tồn chuyển hóa cho hệ nối sau 1.2 Khái niệm văn hóa cơng sở Văn hố cơng sở dạng đặc thù văn hoá xã hội bao gồm tổng thể giá trị, chuẩn mực, vẻ đẹp cách hành xử hoạt động công sở, mà thành viên công sở tiếp nhận để ứng xử với nội công sở phục vụ cộng đồng với tác động hệ thống quan hệ thứ bậc mang tính quyền lực tính xã hội 1.3 Vai trò văn hóa cơng sở Văn hóa gắn liền với phát triển, chìa khóa phát triển tiến xã hội Tạo tình đồn kết chống lại bệnh quan liêu, cửa quyền Mơi trường văn hóa cơng sở tốt đẹp tạo niềm tin cán cơng chức với quan, với nhân dân góp phần nâng cao hiệu hoạt động cơng sở Tính tự giác cán công chức công việc đưa công sở phát triển vượt lên so với cơng sở khác Văn hóa cơng sở có vai trò to lớn việc xây dựng nề nếp làm việc khoa học, kỷ cương dân chủ Nó đòi hỏi thành viên quan hành nhà nước phải quan tâm đến hiệu công việc chung công sở, giúp cho cán bộ, cơng chức tự nhìn lại, đánh giá mình, chống lại biểu thiếu văn hóa như: tham ơ, móc ngoặc, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, hội Bên cạnh đó, yếu tố văn hóa giúp cho thành viên công sở phải tôn trọng kỷ luật, danh dự công sở, quan hệ thân ái, đồn kết, hợp tác nghiệp chung công sở Nguyễn Thị Thùy Linh 4Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước Văn hóa cơng sở có kế thừa tiếp thu có chọn lọc tính văn hóa từ bên bên ngồi cơng sở, từ q khứ đến tương lai chừng mực giúp cơng sở tạo nên chuẩn mực, phá tính cục bộ, đối lập có tính thể thành viên Hướng cán công chức đến giá trị chung, tôn trọng nguyên tắc, quy tắc chuẩn mực văn hóa cơng sở Đó làm cho cán cơng chức hồn thiện Vai trò văn hóa cơng sở mục tiêu phát triển, có vai trò quan trọng lẽ, người sáng tạo ra, chi phối toàn hoạt động người, hoạt động sản xuất nhằm cung cấp lượng tinh thần cho người, làm cho người ngày hoàn thiện 1.4 Những biểu văn hóa cơng sở Để xem xét khía cạnh khác văn hóa tổ chức công sở cụ thể mà gọi văn hóa cơng sở, dựa vào số biểu cụ thể hành vi điều hành hoạt động cơng sở sau: - Tinh thần tự quản, tính tự giác cán công chức làm việc công sở cao hay thấp Thái độ trách nhiệm trước công việc hội mà người có để vươn lên biêu thị môi trường văn hóa cao cơng sở ngược lại - Mức độ áp dụng quy chế để điều hành, kiểm tra công việc Cán công chức quan đơn vị quan có tinh thần đoàn kết, tương trợ, tin cậy lẫn Mức độ bầu khơng khí cởi mở công sở - Các chuẩn mực đề thích đáng mức độ hồn thành cơng việc theo chuẩn mực cao hay thấp Một công sở làm việc khơng có chuẩn mực thống biểu văn hóa cơng sở - Các xung đột nội giải thỏa đáng hay không - Những biểu bề ngồi mang tính thẩm mỹ : tư thế, ánh mắt, cách ăn mặc, trang điểm, lời nói, cách ứng xử tình cảm, tự tin, nhiệt tình, lịch sự, nhẹ Nguyễn Thị Thùy Linh 5Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước nhàng, kiềm chế, bình tĩnh CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Các yếu tố văn hóa cơng sở 1.1 Ứng xử nơi công sở  Công sở nơi công dân, quan hữu quan, bạn đồng nghiệp ngành… đến liên hệ, cơng tác Vì vậy, cán bộ, công chức làm việc cần có ứng xử văn minh, lịch giao tiếp Tuy nhiên, thực tế số công sở, bắt gặp cách ứng xử thiếu lịch  Ăn nói, giao tiếp biểu văn hóa nơi cơng sở, xung quanh việc nhiều điều đáng bàn Là quan công quyền số người mang nặng tư cửa quyền tiếp xúc với dân Vì thế, khơng nơi, phải nghe câu hỏi thiếu chủ ngữ, kiểu như: “Cần gì?”, “Đi đâu?”, “Gặp ai?” bắt gặp khn mặt cau có, thái độ hách dịch, lạnh lùng  Xưng hơ nơi cơng sở biểu văn hóa Trong thời kỳ mở cửa, với hội nhập phát triển kinh tế, luồng văn hóa nước ngồi theo mà vào Có nhiều luồng gió mát khơng luồng gió độc Làm điều chỉnh hành vi ứng xử để bảo tồn văn hóa mà du nhập văn minh, tiến nhân loại? Điều khó Nó đòi hỏi thành viên xã hội phải biết tự điều chỉnh quan điểm hành vi ứng xử cho phù hợp 1.2 Thái độ cách làm việc cơng sở  Thực trạng văn hóa cơng sở thái độ làm việc, cách làm việc cử quan cơng việc thấp kém, khơng có chủ động, nghiêm túc làm công việc không xử lý tốt Nguyễn Thị Thùy Linh 6Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước  Môi trường công sở số quan Nhà nước tạo cho người ta nhiều khoảng thời gian ngồi chơi xơi nước dẫn đến tình trạng "bn chuyện”, dòm ngó chức vụ tạo bè, kéo cánh để tranh ghế, tranh chức hút người lao động vào vòng xốy quyền lực mà qn nhiệm vụ chun mơn  Ở nhiều nơi xảy tình trạng khách phải chờ đợi lâu, cán bận… trà nước, tán gẫu Có quan, nửa tiếng hết làm việc, có khách đến liên hệ công việc, cán tiếp dân trả lời hết nhận giấy tờ, mai quay lại Thái độ tuỳ tiện thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh “cơng bộc” dân  Lại có cá nhân lấy cớ hiệu chung cơng việc mà cố tình khơng thừa nhận lực, làm khó dễ cho thành viên khác Trong đó, cương vị mình, họ phải người dẫn dắt người sau, bảo giúp họ tiến bộ, trưởng thành công việc giao 1.3 Thời gian làm chưa cải thiện  Nói người làm trễ người “lười” khơng hồn tồn đúng, có người chăm đơi lý đột xuất mà làm trễ giờ, tất nhiên thường xuyên Nhưng tượng muộn sớm đội ngũ cán công chức ta không với nhiều lý khác nhau, chẳng hạn bận việc riêng, hư xe hay rẽ vào để bàn “cơng chuyện" chẳng kiểm sốt lý đáng hay khơng mà hồn tồn dựa vào tự giác  Ở số nước người ta dùng máy quét để quản lý làm việc công chức Còn khơng có máy qt ta quản lý biện pháp giáo dục nâng cao ý thức tự giác người Tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh học rồi, đến giai đoạn quan, đơn vị, cá nhân tổ chức chương trình hành động làm theo gương Bác Thiết nghĩ xây dựng quy chế làm việc công sở, từ giấc đến thái độ lao động, từ trang phục đến lời ăn tiếng nói, cho văn minh đại, lịch hiệu quả, việc làm Nguyễn Thị Thùy Linh 7Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước thiết thực giàu ý nghĩa 1.4 Trách nhiệm công việc  Tình trạng nhiều cán bộ, cơng chức chưa nghiêm túc làm việc, thiếu trách nhiệm vào việc làm Nhiều cán bộ, cơng chức uống rượu, bia vào buổi sáng, buổi trưa quan làm việc - Nhưng điều cần phải chống chống cách liệt thái độ thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm công việc mà giao Có quan cán bộ, nhân viên đến sở rủ ăn sáng, ngồi trước máy vi tính để chơi games hay facebook, đến quan không để làm việc mà để tán gẫu, bàn tán việc riêng Một số nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa cơng sở 2.1 Một số nhiệm vụ Nâng cao ý thức cá nhân: Rất nhiều ý kiến điểm hạn chế văn hóa cơng sở cán bộ, công chức, viên chức như: họp muộn, nói chuyện riêng buổi họp, cách ứng xử không nhã nhặn với khách đồng nghiệp, trang phục không phù hợp làm, tác phong làm việc không chuyên nghiệp, thiếu ý thức trách nhiệm với công việc giao… - Chấp hành tốt quy định đặt ra: Chúng ta phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phong cách ứng xử chuẩn mực hoạt động cơng vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Thiết nghĩ, công sở, đặc biệt nơi tiếp xúc với nhân dân, cán công chức cần nghiêm chỉnh tuân theo quy định cụ thể trang phục, cách giao tiếp, đặc biệt cần tơn trọng dân, ý ứng xử với dân cách có văn hóa Điều góp phần tạo mơi trường văn hóa lành mạnh nơi cơng sở - Thực hành dân chủ sở: Văn hóa cơng sở quan hành thể quyền thông tin cách thức cung cấp thông tin cho cơng chúng Cơng dân đến cơng sở phải có quyền nhận thơng tin mà họ cần Bưng bít thông tin với quần chúng tạo sở cho nạn tham nhũng, hối lộ Thực hành Nguyễn Thị Thùy Linh 8Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước dân chủ sở biểu việc nâng cao văn hóa cơng sở quan hành Nhà nước Bên cạnh đó, văn hóa cơng sở thể cách thức cung cấp thông tin Cán bộ, công chức quan Nhà nước nên chủ động cung cấp thông tin thể trân trọng công chúng - Gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân: Mặc dù nhiều ta thán tình trạng cơng chức nhà nước quan hành nhà nước “hành” dân, thấy từ thực chương trình xây dựng quan, đơn vị có đời sống văn hóa, chương trình xây dựng văn hóa cơng sở cải thiện nhiều thông qua đội ngũ công chức ngày gương mẫu với tiêu chí: cơng chức có chun mơn, nghiệp vụ; ứng xử văn hóa; ăn mặc đẹp, gọn gàng, lịch sự; tiết kiệm (thời gian, văn phòng phẩm, tiết kiệm điện…); cơng sở đẹp, an tồn, nhằm cải tiến lề lối làm việc, đẩy mạnh thực đề án “cải cách thủ tục hành nhà nước”, áp dụng chế cửa, công khai minh bạch bước đơn giản thủ tục hành cơng Để thực u cầu nói trên, ngồi việc thường xuyên giáo dục nâng cao văn hóa cho đối tượng giao tiếp cơng sở cần tới quy tắc, quy chuẩn ứng xử theo chế tài bắt buộc văn hóa cơng sở Nhà nước quy định chế tài xử lý vi phạm, khen thưởng, động viên Chính phủ Bộ Tài dựa vào nhu cầu thực thi văn hóa cơng sở để cấp kinh phí thỏa đáng cho quan hành Nhà nước, hàng năm đưa chương trình bồi dưỡng văn hóa cơng sở vào chương trình đào tạo lại cán bộ, cơng chức Từng ngành, địa phương, quan dựa quy định Chính phủ cụ thể hóa thành quy định ngành, địa phương, quan 2.2 Một số giải pháp  Tạo hồ đồng Cơng sở nơi làm việc chung với nhiều người có trình độ, tính cách hồn tồn khác biệt Thời gian làm tiếp xúc với đồng nghiệp nhiều người thân gia đình Do vậy, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp việc làm cần thiết Hãy hoà đồng, nhiệt tình giúp đỡ Nguyễn Thị Thùy Linh 9Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước người công việc sẵn sàng tiếp nhận góp ý xây dựng đồng nghiệp để thân ngày hồn thiện Ln giữ vững nguyên tắc “lấy công việc làm trọng”, không để việc vặt vãnh cá nhân ảnh hưởng đến hiệu công việc - Hãy xem môi trường làm việc trường lớn để học hỏi, rèn luyện kỹ năng, gom góp kinh nghiệm hồn thiện nhân cách thân - Nở nụ cười lời chào thân thiện với đồng nghiệp - Hãy đối xử với nguời khác cách bạn muốn người ta đối xử với bạn Nếu bạn đối xử trân trọng quan tâm với đống nghiệp, họ khó làm điều ngược lại bạn  Giữ hoà khí nơi làm việc  Tạo mơi trường làm việc tích cực: Muốn có đồng nghiệp tốt, trước hết bạn phải đồng nghiệp tốt họ Đừng đỏi hỏi họ phải đối xử với bạn mà bạn phải xem lại thái độ với đồng nghiệp  Ln cẩn trọng lời ăn tiếng nói, biết giữ lời hứa, chia sẻ thành tích, ý kiến, đóng góp với người góp phần tạo nên mơi trường làm việc vui vẻ, hiệu cơng việc cao, thắt chặt tình đoàn kết với người  Xây dựng phong cách làm việc - Tạo cho “tác phong chuyên nghiệp” bạn thể bạn người chuyên nghiệp Phong cách chuyên nghiệp tạo nét đẹp văn hố người cán bộ, cơng chức, viên chức đại Cần phải biết quý trọng thời gian, ngày có làm việc, dài ngắn ngủi người biết việc - Đầu tiên phong cách chuyên nghiệp Đó cử đẹp Bạn muốn thành cơng cơng việc, quản lý bạn phải làm việc, tham dự họp nơi cơng sở, có kỷ luật Thứ đến ngăn nắp, gọn gàng nơi làm việc Ba biết nhận trách nhiệm cơng việc sống, biết lắng nghe, biết xin lỗi biết nói lời cảm ơn chân thành  Thái độ lạc quan Nguyễn Thị Thùy Linh 10Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước  Những lúc buồn, sống bi quan thay đổi thái độ; lúc chán nản, bất mãn thay đổi cách nhìn với việc  Chân thành lắng nghe, tôn trọng người khác, tôn trọng thời gian người khác, ý đến người xung quanh Mỗi ngày chủ động làm vài điều tử tế, thấy sống thật vui vẻ nhẹ nhàng  Một thái độ lạc quan giúp bạn làm việc tốt hơn: lạc quan bạn nổ lực phát huy hết trách nhiệm cho cơng việc Mọi người nhận bạn cơng nhận khả đích thực bạn  Làm hăng say, chơi nhiệt tình  Giải trí phần không quan trọng ngày, giúp giải toả căng thẳng, làm vơi bớt nỗi lo âu giúp có trạng thái cân sống Khi chơi, biết cư xử thoải mái với đồng nghiệp ngồi nơi làm việc, lúc bạn sống với  Xây dựng văn hóa cơng sở Thực tế, có nhiều nhận xét đáng lưu tâm văn hóa giao tiếp, ứng xử cán - công chức quan hành nhà nước Nguyễn Thị Thùy Linh 11Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước Khơng cán bộ, công chức, viên chức chưa thực nghĩa hai từ phục vụ mang phong cách ban phát tiếp xúc với công dân Nụ cười hài lòng nhân dân khỏi cơng sở Khi đến giao dịch quan công quyền xuất chuyện ngang tai, trái mắt Ngay từ cổng vào quan hành nhà nước thường có biển “Xuống xe, xuất trình giấy tờ” Tại lại chẳng hạn “Chào mừng quý khách Xin liên hệ phòng bảo vệ để giải đáp” câu khác nhẹ nhàng hơn? Tiếp đến thường trực hay bảo vệ quan phận dẫn cho khách đến nơi cần đến Thường trực vui vẻ, nhiệt tình gây ấn tượng tốt đẹp cho công sở Tuy nhiên, khơng cơng sở, người đến giao dịch thường nhận câu giao tiếp chất vấn để xe không chỗ, hỏi trống không: “Có việc khơng”, “Đi đâu đó”, “Đến có việc gì” cách trả lời nhát gừng Một vấn đề là, với nhiều cơng sở hành thực cửa nơi tiếp dân, cán cần có thái độ mềm mỏng, nắm vững quy chế, nguyên tắc, thủ tục, hướng dẫn cặn kẽ cho khách để đỡ cơng lại nhiều lần Việc hẹn, hứa phải ghi sổ công tác để không quên, làm lỡ việc dân Cán tiếp dân cần làm việc niêm yết, tránh tình trạng khách chờ mà cán bộ, cơng chức trà nước, tán gẫu với nhau, khách hỏi, lại xẵng giọng trả lời “Còn phải giao ban”, tránh tình trạng chưa hết mà dù khơng khách Thực văn hố cơng sở phần yêu cầu cải cách hành cán bộ, công chức, viên chức cần nhận thức cơng việc phục vụ nhân dân, người nộp thuế để trả lương cho Giao tiếp, ứng xử văn hóa nơi cơng sở thể đến chất lượng, hiệu xử lý giải công việc, xây dựng lề lối làm việc khoa học đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần vào q trình cải cách hành mà Nghị Trung ương (khóa X) đề Nguyễn Thị Thùy Linh 12Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước  Lời chào nơi cơng sở Ơng bà ta có câu "Lời chào cao mâm cỗ" Và từ bao đời nay, lời chào trở thành nét đẹp văn hóa giao tiếp người Việt Nam Ảnh minh họa Từ nhỏ, trẻ dạy "đi thưa, chào", học, chơi phải chào ông bà, cha mẹ anh em Trong giao tiếp xã hội, người trẻ phải chào hỏi người lớn tuổi phải đạo Ở nơi tùy thuộc mối quan hệ, phong tục, tập quán địa phương, dân tộc có cách thể chào hỏi khác chào hỏi xem giá trị đạo đức cá nhân, gia đình xã hội Tại cơng sở, giá trị văn hóa lời chào nâng lên nghệ thuật giao tiếp có nguyên tắc rõ ràng nam chào nữ trước, cấp chào cấp trên, trẻ chào già trước, người đến sau chào người đến trước, người từ vào chào người phòng Hiện nay, số doanh nghiệp nước nước đưa quy tắc chào hỏi quy chế xây dựng văn hóa Việc chào hỏi xem nghi thức quan trọng mối quan hệ giao tiếp, cấp với cấp trên, với đối tác, khách hàng, Nguyễn Thị Thùy Linh 13Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước với đồng nghiệp mối quan hệ khác Hình thức thể thái độ chào hỏi phải phù hợp với tuổi tác, chức vụ, môi trường công tác tùy mối quan hệ cụ thể song phải đảm bảo giá trị văn hóa, đạo đức Đối với cán bộ, cơng chức, viên chức làm việc quan hành nhà nước việc chào hỏi trở thành nếp quen Với đồng nghiệp buổi sáng đầu tuần, hay bắt đầu ngày làm việc mở nụ cười chào, chúc ngày vui vẻ Một bắt tay, câu hỏi thăm sau ngày công tác dài trở tạo nên khơng khí thân thiện, sơi đầy sức sống quan, đơn vị Và nói, chào hỏi công sở trở thành công cụ thể tình cảm, gần gũi, ni dưỡng mối đồn kết nội tổ chức cá nhân Trong thực công vụ, giao tiếp với công dân chào hỏi thái độ chào hỏi niềm nở thể rõ trình độ, phẩm chất người cán bộ; việc chào hỏi thể kính trọng, quan tâm sẵn sàng phục vụ yêu cầu công dân, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, cơng chức, viên chức gần dân dân Nguyễn Thị Thùy Linh 14Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước KẾT LUẬN Từ thực trạng văn hóa cơng sở số quan hành nhà nước cho thấy, nhận thức văn hóa cơng sở ngành, cấp, địa phương nhìn chung chưa đầy đủ, số quan, đơn vị chưa thấy mối liên hệ qua lại trình độ văn hóa cơng sở với hiệu quả, suất công việc cơng sở Cần phải nhìn nhận rằng, thiếu quy định chuẩn mực văn hóa cơng sở chế tài xử lý vi phạm, thiếu đào tạo, bồi dưỡng văn hóa cơng sở Điều dẫn đến hiệu cơng việc quan hành Nhà nước thấp, cản trở trình hội nhập Thực tế cho thấy, nơi cán công nhân viên chức gương mẫu, thực tốt quy chế văn hóa cơng sở, nơi có đồn kết, thống nội cao, chất lượng, hiệu cơng việc tốt hơn, nhiệm vụ trị đảm bảo, thực tốt mục tiêu, kế hoạch đề Chính điều góp phần quan trọng nâng cao hiệu công tác cải cách hành chính, đồng thời nhận đồng tình cao quần chúng nhân dân Ngồi ra, để tạo mơi trường văn hóa tốt cơng sở, vấn đề quan trọng người đứng đầu quan phải tạo chế tốt để nhân viên có điều kiện phát triển, mơi trường hòa đồng thân thiện có tính đồn kết cao Và điều cốt lõi người lãnh đạo cần giải tốt toán quyền lợi thành viên quan cho công bằng, phù hợp với lực làm việc khả cống hiến người Nguyễn Thị Thùy Linh 15Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 129/2007/QĐ-TTg NGÀY 02 THÁNG 08 NĂM 2007 BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN HỐ CƠNG SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng năm 2000 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng năm 2003; Căn Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành nhà nước giai đoạn 2006 - 2010; Xét đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH : Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế văn hố cơng sở quan hành nhà nước Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Những quy định trước trái với Quyết định bãi bỏ Điều Căn Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này, Bộ trưởng, Nguyễn Thị Thùy Linh 16Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước Thủ trưởng quan ngang bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp ban hành Quy chế văn hoá quan, địa phương / THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Thị Thùy Linh 17Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước QUY CHẾ Văn hố cơng sở quan hành nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 129 /2007/QĐ-TTg ngày02 tháng8 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi đối tượng điều chỉnh Quy chế quy định trang phục, giao tiếp ứng xử cán bộ, công chức, viên chức thi hành nhiệm vụ, trí cơng sở quan hành nhà nước bao gồm: Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân cấp Quy chế không áp dụng quan đại diện ngoại giao Việt Nam nước Điều Nguyên tắc thực văn hố cơng sở Việc thực văn hố công sở tuân thủ nguyên tắc sau đây: Phù hợp với truyền thống, sắc văn hoá dân tộc điều kiện kinh tế - xã hội; Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, đại; Phù hợp với quy định pháp luật mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, chủ trương đại hố hành nhà nước Điều Mục đích Việc thực văn hố cơng sở nhằm mục đích sau đây: Bảo đảm tính trang nghiêm hiệu hoạt động quan hành nhà nước; Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực cán bộ, công chức, viên chức hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nguyễn Thị Thùy Linh 18Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước giao Điều Các hành vi bị cấm Hút thuốc phòng làm việc; Sử dụng đồ uống có cồn cơng sở, trừ trường hợp đồng ý lãnh đạo quan vào dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao; Quảng cáo thương mại công sở Chương II TRANG PHỤC, GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Mục TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Điều Trang phục Khi thực nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch Cán bộ, cơng chức, viên chức có trang phục riêng thực theo quy định pháp luật Điều Lễ phục Lễ phục cán bộ, công chức, viên chức trang phục thức sử dụng buổi lễ, họp trọng thể, tiếp khách nước ngồi Lễ phục nam cán bộ, cơng chức, viên chức: comple, áo sơ mi, cravat Lễ phục nữ cán bộ, công chức, viên chức: áo dài truyền thống, comple nữ Đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, trang phục ngày hội dân tộc coi lễ phục Điều Thẻ cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ thực nhiệm vụ Nguyễn Thị Thùy Linh 19Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Môn: Nghi thức Nhà nước Thẻ cán bộ, công chức, viên chức phải có tên quan, ảnh, họ tên, chức danh, số hiệu cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ hướng dẫn thống mẫu thẻ cách đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức Mục GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Điều Giao tiếp ứng xử Cán bộ, công chức, viên chức thi hành nhiệm vụ phải thực quy định việc phải làm việc không làm theo quy định pháp luật Trong giao tiếp ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, tơn trọng Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt Điều Giao tiếp ứng xử với nhân dân Trong giao tiếp ứng xử với nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể quy định liên quan đến giải công việc Cán bộ, cơng chức, viên chức khơng có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà thực nhiệm vụ Điều 10 Giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp Trong giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp, cán bộ, cơng chức, viên chức phải có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác Điều 11 Giao tiếp qua điện thoại Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức, viên chức phải xưng tên, quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; không ngắt điện thoại đột ngột Nguyễn Thị Thùy Linh 20Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước Chương III BÀI TRÍ CƠNG SỞ Mục QUỐC HUY, QUỐC KỲ Điều 12 Treo Quốc huy Quốc huy treo trang trọng phía cổng tồ nhà Kích cỡ Quốc huy phải phù hợp với không gian treo Không treo Quốc huy cũ bị hư hỏng Điều 13 Treo Quốc kỳ Quốc kỳ treo nơi trang trọng trước công sở tồ nhà Quốc kỳ phải tiêu chuẩn kích thước, màu sắc Hiến pháp quy định Việc treo Quốc kỳ buổi lễ, đón tiếp khách nước ngồi lễ tang tn theo quy định nghi lễ nhà nước đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức lễ tang MỤC BÀI TRÍ KHN VIÊN CƠNG SỞ Điều 14 Biển tên quan Cơ quan phải có biển tên đặt cổng chính, ghi rõ tên gọi đầy đủ tiếng Việt địa quan Bộ Nội vụ hướng dẫn thống cách thể biển tên quan Điều 15 Phòng làm việc Phòng làm việc phải có biển tên ghi rõ tên đơn vị, họ tên, chức danh cán bộ, cơng chức, viên chức Việc xếp, trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý Nguyễn Thị Thùy Linh 21Lớp: Quản trị Văn phòng K1D Bài tiểu luận Mơn: Nghi thức Nhà nước Không lập bàn thờ, thắp hương, không đun, nấu phòng làm việc Điều 16 Khu vực để phương tiện giao thơng Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thơng cán bộ, công chức, viên chức người đến giao dịch, làm việc Khơng thu phí gửi phương tiện giao thông người đến giao dịch, làm việc THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Thị Thùy Linh 22Lớp: Quản trị Văn phòng K1D
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay