ĐỀ tài THUỐC bảo vệ THỰC vật

20 18 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 15:02

ĐỀ TÀI Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng tới hành vi sử dụng, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật, xử lý rác bảo vệ thực vật làm ảnh hưởng tới sức khỏe người môi trường sinh thái I MỞ ĐẦU A Lí chọn đề tài: Phần lớn nơng dân Việt Nam nói chung, người nơng dân xã Cam Đường nói riêng phải tiếp xúc với thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV) để bảo vệ mùa màng, nông sản…Tuy nhiên hầu hết loại thuốc BVTV gây độc hại sức khỏe người, có tác động xấu đến mơi trường sống hệ sinh thái Mặt khác việc sử dụng thuốc tràn lan thiếu kiểm soát tạo tâm lý lo ngại nhân dân Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật sử dụng thuốc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật xây dựng nề nếp, tập quán xử lý bao bì sau sử dụng ruộng nơng dân nhằm đảm bảo vệ sinh cho môi trường cảnh quan nơng thơn Chính lý nhóm nghiên cứu chọn đề tài B Phát biểu giả thuyết khoa học mục đích nghiên cứu - Giả thuyết khoa học: Khi thực đề tài chung em đặc biệt quan tâm đến việc người dân quan tâm đến việc bảo vệ thân bảo vệ môi trường sử dụng thuốc BVTV hay không? Yếu tố ảnh hưởng tới hành vi sử dụng, bảo quản xử lý rác BVTV - Mục đích nghiên cứu: Với trạng sử dụng thuốc nay, nhóm nghiên cứu tập trung ngiên cứu ảnh hưởng yếu tố trình độ văn hóa, yếu tố người dân tộc đến hành vi sử dụng, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật, xử lý rác bảo vệ thực vật làm ảnh hưởng tới sức khỏe người C Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hành vi sử dụng thuốc BVTV nông dân xã Cam Đường II Nội dung nghiên cứu: Câu hỏi nghiên cứu: Các câu hỏi nghiên cứu đặt ra, dự tổng quan khảo sát tài liệu đọc sau: 1) Hành vi bảo vệ thân sử dụng thuốc BVTV có bị ảnh hưởng yếu tố dân tộc trình độ văn hóa hay khơng? 2) Hành vi bảo vệ môi trường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có bị ảnh hưởng yếu tố dân tộc trình độ văn hóa hay khơng? 3) Tình trạng vất vỏ bao bì hóa chất BVTV người dân có bị ảnh hưởng yếu tố dân tộc trình độ văn hóa hay khơng? Tính đề tài Đề tài tác động tới cộng đồng nói chung người dân xã Cam Đường nói riêng từ trải nghiệm đơn giản hoạt động lao động hàng ngày người nông dân Lần đề tài nghiên cứu yếu tố dân tộc trình độ văn hóa ảnh hưởng tới hành vi sử dụng, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật, xử lý rác bảo vệ thực vật Kế hoạch phương pháp nghiên cứu: Điều tra, thu thập thông tin, trải nghiệm kiểm chứng 3.1 Phương pháp điều tra - Điều tra việc bảo hộ sử dụng thuốc người dân xã Cam Đường - Điều tra việc cất giữ, bảo quản thuốc nhà, đồng việc sử lý vỏ bao bì, thuốc dùng thừa việc vệ sinh dụng cụ có chứa thuốc BVTV 3.2 Phương pháp vấn 3.1.1 Phỏng vấn phiếu hỏi (Phiếu hỏi) - Tại nhà dân 2.2.1 Phỏng vấn sâu - Cán khuyến nông dân xã Cam Đường - Nhân viên bán hàng (Thuốc BVTV) 3.3 Phương pháp trải nghiệm kiểm chứng - Thực hành cánh đồng với nông dân xã Cam Đường (Phun nước pha phẩm mầu để xác định đường xâm nhập thuốc BVTV vào thể) 3.4 Phân tích - Phân tích số liệu, tổng hợp so sánh kết điều tra 3.5 Thảo luận - Thảo luận phân công nhiệm vụ - Thảo luận tổng hợp phân tích so sánh số liệu - Thảo luận đánh giá thực trạng, hậu quả, tìm nguyên nhân giải pháp 3.6 Phương pháp kiểm định chi bình phương (khi-square test) Truy cập vào cơng cụ tính chi-square Ví dụ http://people.ku.edu/~preacher/chisq/chisq.htm Nhập số liệu điều tra bảng đây: 2 Ấn nút “Calculate” (Tính) kết Sau tính giá trị p (p-value) 9*e-8 (tương đương 0.00000009) với tham chiếu dùng cho phép kiểm chứng t-test, kết luận ma trận kết có ý nghĩa Khoảng giá trị p Chênh lệch giá trị trung bình p 0.05, ta thấy hành vi bảo vệ thân với yếu tố dân tộc chênh lệch xảy ngẫu nhiên Như vậy, hành vi tự bảo vệ thân sử dụng thuốc BVTV không bị ảnh hưởng yếu tố dân tộc Biểu đồ 1: Tương quan hành vi bảo vệ thân với yếu tố dân tộc 11 5.3.2 So sánh hành vi bảo vệ thân với yếu tố trình độ văn hóa Mức độ hành vi Học vấn Khơng nguy hiểm Ít nguy hiểm Nguy hiểm Chưa hết lớp =15 Học hết lớp =12 Chưa hết lớp 12 = 0 Học hết lớp 15 12 = 17 Bảng 2: Tương quan hành vi bảo vệ thân với yếu tố trình độ văn hóa df =9 X2 = 23,452 p= 0,00526 Dựa vào kết phân tích bảng ta thấy p < 0.05 hành vi bảo vệ thân với yếu tố trình độ văn hóa có mối tương quan định Biểu đồ 2: Tương quan hành vi bảo vệ thân với yếu tố trình độ văn hóa Nhìn vào biểu đồ ta thấy số người khảo sát thực hành vi không gây nguy hiểm cho thân chênh lệch khơng nhiều trình độ văn hóa lại có chênh lệch rõ hành vi gây nguy hiểm cho thân 5.3.3 So sánh hành vi bảo vệ môi trường với yếu tố dân tộc Nội dung từ câu 11 đến câu 15 Trả lời “Không” đánh giá không nguy hiểm, trả lời 2/3 nguy hiểm, 2/3 nguy hiểm 12 Mức độ hành vi Dân tộc Không nguy hiểm Kinh = 22 Thiểu số = 13 28 Ít nguy hiểm Nguy hiểm 11 10 Tỷ lệ % Bảng 3: Tương quan hành vi bảo vệ môi trường với yếu tố dân tộc df =3 X2 = 5,215 P= 0,15671 Dựa vào kết ta thấy p > 0.05, ta thấy hành vi bảo vệ môi trường với yếu tố dân tộc chênh lệch xảy ngẫu nhiên Như vậy, hành vi bảo vệ môi trường sử dụng thuốc BVTV không bị ảnh hưởng yếu tố dân tộc Biểu đồ 3: Tương quan hành vi bảo vệ môi trường với yếu tố dân tộc 5.3.4 So sánh hành vi bảo vệ môi trường với yếu tố học vấn Mức độ hành vi Học vấn Khơng nguy hiểm Ít nguy hiểm Nguy hiểm Chưa hết lớp =15 10 Học hết lớp =12 Chưa hết lớp 12 = 13 Học hết lớp 15 12 = 17 Bảng 4: Tương quan hành vi bảo vệ mơi trường với yếu tố trình độ văn hóa df =9 X2 = 26,309 P= 0,00182 Dựa vào kết phân tích bảng ta thấy p < 0.05 hành vi bảo vệ môi trường với yếu tố trình độ văn hóa có mối tương quan định Biểu đồ 4: Tương quan hành vi bảo vệ mơi trường với yếu tố trình độ văn hóa Nhìn vào biểu đồ ta thấy chênh lệch rõ hành vi bảo vệ mơi trường người khảo sát có trình độ văn hóa hết lớp 12 so với trình độ văn hóa khác khảo sát Những người có trình độ hết lớp 12 có tỷ lệ khơng gây nguy hiểm cho môi trường cao hẳn 5.3.5 So sánh hành vi cất giữ hóa chất, xử lý bao bì hóa chất với yếu tố dân tộc Nội dung có 17 mục phiếu hỏi Tích có mục 1,3,11 khơng mục lại đánh giá khơng nguy hiểm Tích 14 mục nguy hiểm Dưới 14 mục nguy hiểm Mức độ hành vi Dân tộc Không nguy hiểm Kinh: 18 Thiểu 28 số: 10 Ít nguy hiểm Nguy hiểm 12 14 Tỷ lệ % Bảng 5: Tương quan hành vi cất giữ hóa chất, xử lý bao bì hóa chất với yếu tố dân tộc df =3 X2 = 1,229 14 P= 0,74606 Dựa vào kết ta thấy p > 0.05, ta thấy hành vi cất giữ hóa chất, xử lý bao bì hóa chất với yếu tố dân tộc chênh lệch xảy ngẫu nhiên Như vậy, hành vi cất giữ hóa chất, xử lý bao bì hóa chất sử dụng thuốc BVTV khơng bị ảnh hưởng yếu tố dân tộc Biểu đồ 5: Tương quan hành vi cất giữ hóa chất, xử lý bao bì hóa chất với yếu tố dân tộc 5.3.6 So sánh hành vi cất giữ hóa chất, xử lý bao bì hóa chất với yếu tố trình độ văn hóa Mức độ hành vi Học vấn Khơng nguy hiểm Ít nguy hiểm Nguy hiểm Chưa hết lớp =15 11 Học hết lớp =12 Chưa hết lớp 12 = Học hết lớp 16 12 = 17 Bảng 6:Tương quan hành vi cất giữ hóa chất, xử lý bao bì hóa chất với yếu tố trình độ văn hóa df =9 X2 = 31,476 P= 0,00025 Dựa vào kết phân tích bảng ta thấy p < 0.05 hành vi cất giữ hóa chất, xử lý bao bì hóa chất với yếu tố trình độ văn hóa có mối tương quan định 15 Biểu đồ 6: Tương quan hành vi cất giữ hóa chất, xử lý bao bì hóa chất với yếu tố học vấn Nhìn vào biểu đồ ta thấy người có trình độ văn hóa hết lớp 12 thực tốt việc cất giữ hóa chất, xử lý bao bì hóa chất hẳn người khảo sát có trình độ văn hóa thấp III Các giải pháp đề Đối với quyền, đồn thể địa phương - Tun truyền mạnh mẽ luật bảo vệ kiểm dịch thực vật tới người dân - Tuyên truyền mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm người dân việc sử dụng bảo quản thuốc BVTV tránh ô nhiễm môi trường - Thành lập câu lạc tình nguyện để thu gom rác thải BVTV - Xây dựng thơn điển hình thu gom rác thải BVTV sở đánh giá rút kinh nghiệm phát triển toàn xã - Quy hoạch thu gom, tập kết bao bì, vỏ chai thuốc BVTV qua sử dụng: giải pháp có tác động lớn góp phần giảm tình trạng nhiễm mơi trường nơng thơn hệ thống cống thu gom bao bì, vỏ chai thuốc BVTV - Phối hợp với quan chuyên môn (Trạm khuyến nông thành phố, cán khuyến nông xã) kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng thuốc BVTV thôn sản xuất rau địa bàn xã nhằm đảm bảo an toàn dư lượng thuốc BVTV rau Kiểm tra tình hình sử dụng thuốc BVTV trồng theo tiêu chuẩn sở TC21:2008; Thanh, kiểm tra việc chấp hành điều 39, 40 điều 41 Thông tư 03/2013/TT-BNN-PTNT ngày 11/01/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quản lý thuốc bảo vệ thực vật; Điều 21 Điều lệ quản lý thuốc BVTV ban hành theo Nghị định 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng năm 2002 Chính phủ Bên cạnh việc kiểm tra sử dụng thuốc đồng ruộng, Chi cục BVTV tiến hành lấy mẫu rau hộ nông dân hay chuẩn bị thu hoạch để tiến hành kiểm tra dư lượng thuốc BVTV tồn dư sản phẩm Đối với trường học: * Đối với nhà trường 16 - Kế hoạch giáo dục: Có nội dung tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường qua mơn học mơn Hóa học, Sinh học, Công nghệ, GDCD… - Tổ chức hoạt động ngoại khóa để nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường tranh rủi tiếp xúc với hóa chất độc hại - Biên soạn tài liệu tuyên truyền nguy độc hại thuốc BVTV phục vụ cho học ngoại khóa * Đối với học sinh: - Nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm thân việc học tập để nâng cao kiến thức khoa học góp phần bảo vệ cánh đồng q hương khỏi nguy độc hại thuốc BVTV - Tuyên truyền với gia đình, làng xóm để bỏ rác BVTV nơi quy định - Tham gia thu gom rác BVTV đồng ruộng vào số ngày nghỉ Đối với người dân: - Nâng cao hiểu biết người dân kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc đúng: Đúng thuốc, Đúng lúc, Đúng nồng độ liều lượng, Đúng cách; đảm bảo thời gian cách ly trước thu hoạch - Tập thói quen bỏ vỏ bao bì nơi quy định cách thức xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng - Trang bị bảo hộ an toàn lao động phun thuốc IV Kết luận Từ kết nghiên cứu chúng em nhận thấy: Thứ nhất: khơng có liên hệ đơn người dân tộc kinh/ người dân tộc thiểu số với hành vi sử dụng, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật, xử lý rác bảo vệ thực vật Phát có ý nghĩa người dân tộc kinh hồn tồn có khả có hành vi “tích cực hay tiêu cực ” sử dụng thuốc BVTV người dân tộc thiểu số Thứ hai: Trình độ văn hóa có liên hệ chặt chẽ với hành vi sử dụng, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật, xử lý rác bảo vệ thực vật Nghiên cứu cho thấy người học hết lớp 12 có tỷ lệ thực hành vi không gây nguy hiểm cao hẳn trường hợp lại Với thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhóm nghiên cứu nhận thấy việc nâng cao ý thức người dân việc sử dụng bảo quản thuốc BVTV cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đời sống hàng ngày người dân gây ô nhiễm môi trường nặng nề Khi nghiên cứu dự án nhóm nghiên cứu tác động tới cộng đồng nói chung người dân xã Cam Đường nói riêng từ trải nghiệm đơn giản hoạt động lao động hàng ngày người nông dân Như để nâng cao nhận thức sử dụng, bảo quản xử lý rác BVTV yếu tố trình độ văn hóa đóng vai trò quan trọng 17 Làm thay đổi nhận thức người dân việc sử dụng, lưu giữ thuốc BVTV Tác động mạnh mẽ tới quyền địa phương việc kiểm sốt sử dụng, lưu thơng thuốc BVTV xã 18 PHỤ LỤC MẪU BIỂU ĐIỀU TRA THIẾT BỊ BẢO HỘ VÀ HÀNH VI PHUN HÓA CHẤT Họ tên:………………… Dân tộc ……………… Địa chỉ: ……………………… SĐT …………… Trình độ học vấn: …………… Cách tiến hành: Trực tiếp vấn người phun Hóa chất, vấn nhà, ghi nhận thông tin vào bảng Câu Hành vi phun hóa chất Cơ (chú) có thường xun sử dụng găng tay pha hóa chất khơng? Cơ (chú) có thường xun sử dụng quần áo bảo hộ pha hóa chất khơng? Cơ (chú) có thường xuyên sử dụng trang phun hóa chất khơng? Cơ (chú) có thường xun sử dụng găng tay phun hóa chất khơng? Cơ (chú) có quan sát hướng gió trước phun hóa chất khơng? Cơ (chú) có dụi mắt xịt hóa chất, xoa mặt xịt hóa chất, bị ướt người xịt hóa chất khơng? Cơ (chú) có dùng miệng hút Hóa chất phun Hóa chất khơng? Cơ (chú) có ăn uống phun Hóa chất khơng? Cô (chú) giặt chung quần áo bảo hộ với loại quần áo khác khơng? 10 Cơ (chú) có rửa bình bơm thiết bị phun Hóa chất nhà khơng? Có Khơng Tác động đến đa dạng sinh học mơi trường 11 Cơ (chú) có phun hóa chất gần với kênh mương, sông, ao, đầm lầy không? 12 Cơ (chú) có phun hóa chất gần với lớn hay bìa rừng khơng? 13 Cơ (chú) có phun hóa chất bờ ruộng, ven đường không? 14 Cô (chú) có phun hóa chất gần trường học, nhà khơng? 15 Cơ (chú) có thấy động vật chết gần nơi bạn phun hóa chất khơng? 19 MẪU BIỂU ĐIỀU TRA TẠI NHÀ Ở PHỤ LỤC VỀ TÌNH HÌNH CẤT GIỮ HĨA CHẤT, XỬ LÝ BAO BÌ HĨA CHẤT Họ tên:………………… Dân tộc ……………… Địa chỉ: ……………………… SĐT …………… Trình độ học vấn: …………… Cách tiến hành:Điều tra trực tiếp nhà nông dân,quan sát.Câu hỏi đặt là:nơi cất giữ Hóa chất có an tồn hay khơng an tồn đối với(trẻ em;thực phẩm;nước uống…) Đánh dấu X vào ô đây…… Ảnh hưởng xấu đến đời sống người TT Cất giữ Hóa chất BVTV Trong kho Trong nhà Nhà kho ruộng Ngoài đồng ruộng Để ốc gần nhà Kho thóc Để phòng khách,bếp,buồng tắm Treo lên hàng rào Gần nguồn nước 10 Chôn đồng ruộng 11 Cho vào thùng rác 12 Để gốc 13 Bán cho người thu mua 14 Đê gần nguồn nước 15 Treo lên hàng rào 16 Bỏ lại ruộng 17 Đốt đồng ruộng Có Khơng 20 ... 4.2 Cơ sở pháp lý Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, Quy định Điều 69 Bảo quản thuốc bảo vệ thực vật Việc bảo quản thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ hướng dẫn bảo quản nhà sản xuất... chi tiết điều kiện kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật Điều 72 Quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Tổ chức, cá nhân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có quyền sau đây: a)... dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả; b) Yêu cầu sở bán thuốc hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nội dung nhãn thuốc; c) Được bồi thường thiệt hại lỗi sở buôn bán thuốc bảo vệ thực
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ tài THUỐC bảo vệ THỰC vật, ĐỀ tài THUỐC bảo vệ THỰC vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay