bài thảo luận tiến trình lập kế hoạch về quản lý rừng cộng đồng

41 258 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 14:44

Phân tích tiến trình lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng Đỗ Mạnh Hùng 0853050493 Nội dung: • Mục tiêu, nguyên tắc, lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng • Nội dung, trình tự bước lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng Phần I: Mục tiêu, nguyên tắc, lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng I Mục tiêu - Làm sở cho cộng đồng tổ chức thực quản lý, bảo vệ, phát triển sử dụng bền vững tồn diện tích rừng đất lâm nghiệp giao; - Đảm bảo có tham gia rộng rãi thành viên cộng đồng nhằm đóng góp ngày tăng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương; - Bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; góp phần xố đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống cho hộ gia đình cộng đồng II Nguyên tắc • Phù hợp với quy hoạch bảo vệ phát triển rừng cấp xã mục đích quản lý sử dụng rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ hay rừng sản xuất); • Phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, môi trường địa phương lực cộng đồng; • Đáp ứng nhu cầu cộng đồng người dân nguồn lợi theo khả rừng • Đảm bảo có tham gia thành viên cộng đồng trình xây dựng thực kế hoạch với hỗ trợ cán lâm nghiệp, kiểm lâm địa bàn, cán xã bên liên quan • Đảm bảo việc sử dụng rừng ổn định, lâu dài bền vững • Lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn (sau gọi tắt lập kế hoạch quản lý rừng) tiến hành theo định kỳ năm cụ thể hoá cho năm Kế hoạch lập cho lơ tồn diện tích rừng đất lâm nghiệp giao cho cộng đồng quản lý theo quy định pháp luật III Căn lập kế hoạch Căn vào quy hoạch bảo vệ phát triển rừng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội xã; Căn vào kết giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng, thực trạng diện tích rừng đất lâm nghiệp cộng đồng giao kết thực quản lý rừng cộng đồng năm trước; Căn vào quy định pháp luật có liên quan đến quản lý, bảo vệ, phát triển sử dụng rừng cộng đồng; Căn vào lực quản lý, vốn khả thu hút vốn, phong tục tập quán cộng đồng bảo vệ phát triển rừng Phần II: Nội dung, trình tự bước lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng Trình tự lập kế hoạch quản lý rừng chia làm bước: - Bước 1: Công tác chuẩn bị - Bước 2: Đánh giá cân đối nhu cầu lâm sản cộng đồng - Bước 3: Lập kế hoạch năm hàng năm - Bước 4: Họp thôn thông qua kế hoạch - Bước 5: Trình định phê duyệt quản lý rừng cộng đồng - Bước 6: Tổ chức thực kế hoạch quản lý rừng cộng đồng I Bước 1: Công tác chuẩn bị • Thành lập Ban quản lý rừng cộng đồng (gọi tắt Ban quản lý rừng); • Thu thập tài liệu thơng tin có, liên quan đến lập kế hoạch quản lý rừng; • Dụng cụ văn phòng phẩm cần thiết (giấy A0, bút viết bảng, giấy mầu, đồ, giấy bóng kính… ) Thành lập Ban quản lý rừng cộng đồng (gọi tắt Ban quản lý rừng) • Thành phần Ban quản lý rừng: Ban quản lý rừng có người dân thơn họp bầu ra, gồm: – Trưởng Ban trưởng thơn già làng người có uy tín, nắm rõ tài nguyên rừng hiểu biết kỹ thuật; – Một phó Ban thành viên đại diện từ đồn thể thơn Chi Bộ, Đồn niên, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, … • Nhiệm vụ Ban quản lý rừng: – Xây dựng kế hoạch quản lý rừng cộng đồng, triển khai bước xây dựng thực kế hoạch; – Phân chia nhóm hộ phân cơng nhóm hộ thực kế hoạch quản lý rừng, nhóm hộ có nhóm trưởng nhóm phó; – Huy động vốn, nhân lực để thực kế hoạch quản lý rừng; – Kiểm tra việc thực kế hoạch quản lý rừng; khai thác rừng lâm sản ngồi gỗ việc phân chia lợi ích từ rừng cộng đồng; – Lập thực kế hoạch chi tiêu Quỹ bảo vệ phát triển rừng; – Lập báo cáo kết thực quản lý rừng cộng đồng định kỳ cho xã Lập kế hoạch khai thác sử dụng rừng năm hàng năm • Trên sở: - Kết tổng hợp, phân tích số liệu điều tra đánh giá tài nguyên rừng cho lô rừng; - Kết đánh giá nhu cầu lâm sản cân đối cung cầu lâm sản thôn, tiến hành lập kế hoạch khai thác sử dụng cho lô rừng theo hai phương pháp * Phương pháp 1: • Dựa vào tiêu chuẩn kỹ thuật Căn vào tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho rừng cộng đồng để xác định cường độ khai thác khối lượng khai thác cho lô rừng Kết đưa vào biểu • Các bước tiến hành: • Đối với rừng tự nhiên: – Lô rừng đủ tiêu chuẩn đưa vào khai thác; – Đường kính khai thác tối thiểu; – Xác định lượng khai thác hàng năm, luân kỳ khai thác cường độ khai thác; – Số lượng đạt cấp kính cho phép khai thác – Căn vào nhu cầu gỗ lớn lập kế hoạch khai thác gỗ năm hàng năm; – Đối với nhu cầu gỗ nhỏ, giải tận thu q trình ni dưỡng rừng theo hướng dẫn tiêu kỹ thuật thủ tục khai thác rùng cộng đồng văn số 2324/BNN-LN ngày 21/8/2007) • Đối với rừng trồng: – Xác định mục tiêu quản lý lô rừng – Xác định phương thức khai thác – Xác định cường độ khai thác • Đối với rừng tre nứa – Xác định mục tiêu quản lý lô rừng – Xác định cường độ khai thác – Xác định lượng khai thác * Phương pháp 2: • Dựa vào kết so sách mơ hình rừng ổn định tình hình rừng thức tế, người dân xác định nội dung Kết đưa vào biểu – Số lượng theo cấp kính khai thác – Mơ tả phương thức khai thác – Xác định trách nhiệm bên liên quan • Xác định nguồn lực để thực IV Bước 4: Họp thôn thông qua kế hoạch • Mục đích: Người dân thơn nắm hoạt động thực kế hoạch năm hàng năm bàn bạc để thống thơng qua kế hoạch trình lên UBND xã xem xét phê duyệt • Thành phần: – Ban quản lý rừng cộng đồng thơn chủ trì tổ chức với hỗ trợ cán lâm nghiệp, kiểm lâm địa bàn… – Già làng, đại diện đồn thể hộ gia đình thơn (tối thiểu phải có 50% đại diện hộ gia đình tham gia, tỷ lệ nữ từ 30% trở lên) IV Bước 4: Họp thôn thông qua kế hoạch • Nội dung: – Trình bày lại tồn kế hoạch quản lý rừng cộng đồng; – Thảo luận, góp ý vào hoạt động nhiều ý kiến khác để đến thống • Thời lượng địa điểm: – Thời lượng: từ nửa buổi tới buổi – Địa điểm: Nhà văn hóa thơn nhà trưởng thơn… • Kết quả: - Biên họp thôn biểu kế hoạch chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến thống họp V Bước 5: Trình định phê duyệt kế hoạch quản lý rừng cộng đồng • Kết cần đạt - Quyết định UBND xã phê duyệt kế hoạch quản lý rừng cộng đồng thơn năm hàng năm - Tờ trình UBND xã trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch khai thác gỗ năm cộng đồng xã - Quyết định phê duyệt Kế hoạch quản lý rừng cộng đồng UBND xã • Chuẩn bị - Ban quản lý rừng cộng đồng chuẩn bị hồ sơ Kế hoạch quản lý rừng cộng đồng; - UBND xã tổng hợp kế hoạch khai thác lâm sản cộng đồng xã tờ trình UNBD huyện • Cách tiến hành - Phê duyệt kế hoạch quản lý rừng cộng đồng - Ban quản lý rừng cộng đồng thôn với hỗ trợ cán kiểm lâm địa bàn, cán lâm nghiệp xã hoàn chỉnh Kế hoạch quản lý rừng cộng đồng biên họp thơn trình UBND xã; - UBND xã tiến hành thẩm tra hồ sơ định phê duyệt kế hoạch quản lý rừng cộng đồng - Phê duyệt kế hoạch khai thác lâm sản - UBND xã với hỗ trợ kiểm lâm địa bàn, cán hỗ trợ tổng hợp kế hoạch khai thác lâm sản cộng đồng lập tờ trình trình UBND huyện - UBND huyện giao Hạt kiểm lâm thẩm định hồ sơ trường (nếu cần thiết) - Hạt kiểm lâm viết báo cáo thẩm tra Kế hoạch khai thác lâm sản dự thảo Quyết định UBND huyện phê duyệt kế hoạch khai thác lâm sản - UBND huyện sở kết thẩm tra định phê duyệt kế hoạch khai thác gỗ cộng đồng xã VI Bước Tổ chức thực kế hoạch quản lý rừng Phân cơng nhiệm vụ: • Mục đích kết mong đợi • Các bên liên quan (người dân quản lý rừng, tổ chuyên trách) hiểu thấy trách nhiệm quyền lợi họ hoạt động quản lý rừng cộng đồng; • Thống quyền lợi, trách nhiệm thành phần liên quan tới quản lý rừng cộng đồng; • Kết quả: + Biểu mơ tả chi tiết quyền hạn, trách nhiệm thành phần liên quan tới quản lý rừng cộng đồng; + Người dân nắm quyền lợi, trách nhiệm hoạt động lâm nghiệp • Phương pháp, thời lượng, tài liệu dụng cụ: • Phương pháp: Họp thơn hỗ trợ cán dự án, cán kiểm lâm địa bàn để người dân thảo luận, xây dựng xác định quyền lợi trách nhiệm bên liên quan quản lý rừng cộng đồng • Thời lượng: buổi • Dụng cụ tài liệu: Giấy A0, bút viết bảng, giấy mầu, quy ước bảo vệ phát triển rừng… • Các bước tiến hành • Liệt kê hoạt động liên quan tới quản lý rừng cộng đồng thôn Phân công nhiệm vụ thực hoạt động kế hoạch quản lý rừng; • Xác định thành phần liên quan tới quan lý rừng cộng đồng (người dân cộng đồng, quản lý rừng cộng đồng); • Lần lượt thảo luận vệ quyền lợi trách nhiệm bên cho hoạt động quản lý rừng cộng đồng; Thành lập tổ chuyên trách nhóm sở thích bảo vệ rừng, trồng rừng, khai thác lâm sản… • Kết quả: - Thành lập quy định quyền hạn trách nhiệm tổ chuyên trách • Nội dung cách tiến hành: • Ban quản lý rừng thơn, cán hỗ trợ giải thích rõ lợi ích từ hoạt động quản lý rừng cộng đồng mang lại; • Với hoạt động nêu kế hoạch quản lý rừng cộng đồng, thành viên họp thảo luận xem có cần thiết thành lập tổ chuyên trách (trồng rừng, bảo vệ rừng, khai thác lâm sản….) • Nếu thống cần phải thành lập tổ chuyên trách, cần thành lập tổ chuyên trách nào? • Khi thống tổ chuyên trách cần phải thành lập, chia nhóm nhỏ để thảo luận thành lập tổ chuyên trách theo nội dung sau: + Cần tổ chuyên trách thôn? Ai tham gia tổ chuyên trách? + Ai làm tổ trưởng, tổ phó, thành viên? + Trách nhiệm quyền hạn tổ thành viên tổ? + Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận • Các thành viên tham gia họp đặt câu hỏi thảo luận để đến thống nhất, kết ghi giấy A0 • Trưởng thơn, ban quản lý rừng cộng đồng, cán hỗ trợ tóm tắt ý kiến thống tổ chuyên trách ghi giấy A0 đưa vào biên họp nội dung: Tên tổ chuyên trách (tổ bảo vệ rừng, trồng rừng, khai thác lâm sản….), số lượng tổ chuyên trách thôn, trách nhiệm, quyền hạn tổ thành viên tổ… Thành lập Tổ Thanh tra lâm nghiệp thơn • Kết quả: Thành lập quy định quyền hạn trách nhiệm tổ tra • Nội dung bước tiến hành: - Trưởng thôn, ban quản lý rừng cộng đông, cán hỗ trợ giải thích cho người dân thấy cần thiết phải thành lập tổ Thanh tra lâm nghiệp thôn, vai trò nhiệm vụ tổ tra lâm nghiệp thơn - Khi người dân thống vài trò nhiệm vụ tổ Thanh tra, tiến hành thảo luận: + Cần người tổ tra, cấu tổ chức tổ; + Việc lựa chọn thành viên tổ nao, bầu chọn hay lựa chọn từ tổ chức đoàn thể thôn; + Quy chế hoạt động tổ tra + Quyền lợi tổ, tổ trưởng, tổ phó thành viên tổ Thành lập Tổ Thanh tra lâm nghiệp thơn • Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận • Các thành viên tham gia họp đặt câu hỏi thảo luận để đến thống nhất, kết ghi giấy A0 • Trưởng thơn, ban quản lý rừng cộng đồng, cán hỗ trợ tóm tắt ý kiến thống tổ Thanh tra ghi giấy A0 đưa vào biên họp nội dung: Số lượng thành viên tổ, chức danh, quyền hạn trách nhiệm thành viên tổ, quy chế hoạt động… Tài liệu tham khảo • Bản hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn (Ban hành kèm theo Quyết định số 106/2006/QĐ-BNN, ngày 27 tháng 11 năm 2006 Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn) • Hướng dẫn lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn (Kèm theo Công văn 1326 /CV - LNCĐ, ngày tháng năm 2007 Cục Lâm nghiệp) ... tắc, lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng • Nội dung, trình tự bước lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng Phần I: Mục tiêu, nguyên tắc, lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng I Mục tiêu - Làm sở cho cộng. .. 5: Trình định phê duyệt quản lý rừng cộng đồng - Bước 6: Tổ chức thực kế hoạch quản lý rừng cộng đồng I Bước 1: Công tác chuẩn bị • Thành lập Ban quản lý rừng cộng đồng (gọi tắt Ban quản lý rừng) ;... rừng cộng đồng; Căn vào lực quản lý, vốn khả thu hút vốn, phong tục tập quán cộng đồng bảo vệ phát triển rừng Phần II: Nội dung, trình tự bước lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng Trình tự lập kế
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thảo luận tiến trình lập kế hoạch về quản lý rừng cộng đồng, bài thảo luận tiến trình lập kế hoạch về quản lý rừng cộng đồng, Phần I: Mục tiêu, nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng, Phần II: Nội dung, trình tự các bước lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng, Thành lập Ban quản lý rừng cộng đồng (gọi tắt là Ban quản lý rừng), Đánh giá nhu cầu lâm sản của cộng đồng, Cân đối cung cầu lâm sản của cộng đồng, Lập kế hoạch 5 năm và hàng năm, * Phương pháp 2:, V. Bước 5: Trình và ra quyết định phê duyệt kế hoạch quản lý rừng cộng đồng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay