Lập kế hoạch cho cuộc hội thảo nâng cao chất lượng tập huấn cho nông dân về kỹ thuật trồng rừng

17 84 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 14:39

Thảo luận môn KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THÚC ĐẨY Nhóm – Chiều thứ tiết - CHỦ ĐỀ Lập kế hoạch cho hội thảo nâng cao chất lượng tập huấn cho nông dân kỹ thuật trồng rừng TÊN HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TẬP HUẤN CHO NÔNG DÂN VỀ KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG MỤC ĐÍCH,MỤC TIÊU CUỘC HỘI THẢO  Mục đích:   Giúp cán xã nơng dân chủ chốt hiểu tiến trình tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật trồng rừng cho nông dân hiệu cao Mục tiêu:    Sau buổi hội thảo, 90% CB xã NDCC trình bày tốt tiến trình tổ chức lớp tập huấn cho nông dân kỹ thuật trồng rừng 80% CB xã NNCC tổ chức tốt lớp tập huấn kỹ thuật trồng rừng cho nông dân 100% CB NDCC tham gia đầy đủ, tích cực đóng góp ý kiến buổi hội thảo 3 KẾ HOẠCH THÚC ĐẨY  Thời gian:225 phút + 30 phút giải lao   Bắt đầu từ 7h00 – 9h00, 9h30 – 11h35 Địa điểm: Hội trường UBND xã Các nội dung  Giới thiệu  Giới thiệu kỹ thuật trồng Thực trạng lớp tập huấn kỹ thuật trồng rừng cho ND Thảo luận chia sẻ kinh nghiệm đưa giải pháp Bế mạc    Nội Phương dung pháp Giới thiệu - Trình bày có minh họa Giới thiệu kỹ thuật trồng - Hoạt động/ mô tả Khai mạc - Nêu lý HT - Nêu mục đích, mục tiêu - Các nội dung chính, thời gian hội thảo - - Dùng phương pháp: nội dung Trình bày có mang tính chất lý thuyết minh họa - Để tạo hiểu biết chung kỹ - Trao đổi thuật trồng rừng ý kiến - Trình bày kỹ thuật trồng rừng: làm đất, chọn giống, trồng, chăm sóc, có hình ảnh minh họa, kết hợp xem video Tgian Phút 10 15 Nội dung Phương pháp Giới thiệu kỹ thuật trồng Thực trạng lớp tập huấn kỹ thuật trồng rừng cho ND Hoạt động/ mô tả Đặt câu hỏi: cần ý kỹ thuật trồng rừng hướng hẫn cho nơng dân - Tóm tắt nội dung bước kỹ thuật trồng rừng - Vật liệu: tài liệu phát tay, video, bảng phấn - -Vấn đáp Thời gian 15 -Mục tiêu: tìm hiểu thực tế công tác tổ chức tập huấn KTTR cho ND, để biết khó khăn, trở ngại tổ chức - Vật liệu: giấy Ao, máy chiếu, micro, loa đài - Đặt câu hỏi, gồm câu hỏi: ND PP Thực trạng Hoạt động/ mô tả - Gợi ý trả lời cần Đúc rút - TG Hiện công tác tổ chức tập huấn KTTR cho ND địa phương diễn nào? Gợi ý: thường xuyên tổ chức hay không? Số lượng ND t.gia? ND có áp dụng KTTR tập huấn không? Sau lớp tập huấn KTTR cho ND số trồng sống nhiều khơng? Ở mức độ nào?(cao hay thấp, trung bình) Giao nhiệm vụ trả lời: 15 Đại diện thành phần tham gia trả lời Micro (Cán thúc đẩy) Có người ghi chép câu trả lời (thư kí ghi chép, cán thúc đẩy) Tổng hợp thực trạng (do cán thúc đẩy) ND PP Thảo luận chia sẻ kinh nghiệm -Trình bày có minh họa -Thảo luận nhóm -Sơ đồ mảng -Thực hành Hành động/ mơ tả TG Lý do: xuất phát từ thực tế CB NNCC chưa có đầy đủ kiến thức tổ chức tập huấn KTTR cho ND, lớp tập huấn mảng chưa đạt kết cao -Mục tiêu: Cung cấp kiến thức kỹ cho CB NDCC tổ chức tốt lớp tập huấn KTTR cho ND 4.1 trình bày tiến trình thực để tổ chức tốt khóa tập huấn KTTR cho 30 ND (cán thúc đẩy) 4.1.1 Chuẩn bị: tài cho: giảng, tài liệu phát tay, vật liệu giảng dạy sinh động (Ao, bút phớt, máy chiếu, loa đài, hình ảnh, video ), địa điểm thăm quan, thực hành dụng cụ phục vụ thực hành: cuốc xẻ, phân bón, - ND PP Thảo luận chia sẻ kinh nghiệm Trình bày có minh họa Hoạt động/ mơ tả 4.1.2 Thực -Nêu rõ mục đích, mục tiêu buổi tập huấn -Xác định cán tập huấn -Tập huấn kỹ thuật trồng rừng cho nông dân A- Lý thuyết thảo luận -Sử dụng phương pháp minh họa, trực quan hóa thơng tin, lấy người học làm trung tâm, không áp đặt ý kiến, cần khách quan chia sẻ người dân -Trình bày rõ bước lý thuyết theo tiến trình KTTR cho ND -Đặt câu hỏi - Thảo luận nhóm -Giải thích thắc mắc KTTR cho ND -Thời gian không buổi TG ND Thảo luận chia sẻ kinh nghiệm PP Hoạt động/ mơ tả - Trình B- Thực hành bày có -Ngun tắc: Khơng làm thay cho ND, minh hướng dẫn yêu cầu họ nói lý thuyết (video) trước thực hành -Cần chia nhóm nơng phù hợp đối tượng, độ tuổi thành phần giới -Tiến hành thực hành nội dung phù hợp với địa điểm: con, chọn giống vườn ươm; đào hố, cắt bầu, đặt bầu, lấp hố, tưới nước thực địa -Đánh giá cuối đợt thực hành:điểm đạt chưa đạt -> cách khắc phục -Sử dụng trang thiết bị chuẩn bị -Thời gian không ngày TG ND PP Thảo luận chia sẻ kinh nghiệm -Thước Hoạt động/ mô tả TG 4.1.3 Tổng kết đo tình -Tổng kết bước tiến hành KTTR cảm -Nhận xét đánh giá – cán tập huấn -Câu hỏi -Cảm tưởng người dân sau khóa tập chấm huấn -Phản -Thời gian khơng q 30phút ánh cá nhân -Thảo luận nhóm -Vấn đáp -Trình bày 4.2 Thảo luận chia sẻ kinh Tổng nghiệm 80 -Lý do: nội dung cần tính tham gia cao -Để người hiểu sâu vấn đề ND PP Thảo luận chia sẻ kinh nghiệm -Thảo luận nhóm -trình bày có minh họa -Vấn đáp -Trình bày Hoạt động/ mơ tả 4.2.1.Thảo luận -Chủ đề:Giải pháp nâng cao chất lượng lớp tập huấn KTTR cho ND -Các nhóm lên trình bày: Ao, bút phớt, băng dính, kéo, thẻ màu – cán thức đẩy -Ghi ghép kết thảo luận – thư kí TG 40 4.2.2 Chia sẻ kinh nghiệm Tổng -Các nhóm chia sẻ kinh nghiệm tổ chức tập 40 huấn KTTR cho ND -Sử dụng Ao, A4, bút phớt, băng dính, micro, bảng phấn A- Đặt câu hỏi: câu hỏi bao gồm ND PP Thảo luận chia sẻ kinh nghiệm Hoạt động/ mô tả Các đồng chí cho biết khó khăn công tác tổ chức tập huấn KTTR cho ND? Trong tình tổ chức lớp tập huấn KTTR cho ND họ thường phản hồi vấn đề gì? Các đồng chí cho biết kinh nghiệm tổ chức lớp tập huấn làm? B - Giao nhiệm vụ trả lời: 35 Đại diện thành phần tham gia trả lời bảng(Cán thúc đẩy) Có người ghi chép câu trả lời (thư kí ghi chép, cán thúc đẩy) Thúc đẩy – giao nhiệm vụ T.gian ND PP Thảo luận chia sẻ kinh nghiệ m -Thảo luận -Đúc rút -trình bày Bế mạc Trình bày Hành động/ mơ tả TG 4.2.3Tình đặt ra: có CB NDCC chưa tham gia tổ chức lớp TH KTTR cho nơng dân Thì đặt câu hỏi: Nếu tham gia, tổ chức họ làm nào? 4.3 Tóm lại, đưa giải pháp - Tổng hợp ý kiến (do cán thúc đẩy) -Đưa khung tổng hợp -Thúc đẩy CB NDCC tham gia tổng hợp, đóng góp ý kiến -Tóm tắt kỹ tổ chức lớp tập huấn KTTR cho ND 10 -Tuyên bố -Cảm ơn 30 ... luận nhóm -Vấn đáp -Trình bày 4.2 Thảo luận chia sẻ kinh T ng nghiệm 80 -Lý do: nội dung cần tính tham gia cao - ể ng ời hiểu sâu vấn đề ND PP Thảo luận chia sẻ kinh nghiệm -Thảo luận nhóm -trình... cho ND - ặt câu hỏi - Thảo luận nhóm -Giải thích thắc mắc KTTR cho ND -Thời gian kh ng buổi TG ND Thảo luận chia sẻ kinh nghiệm PP Hoạt đ ng/ mơ tả - Trình B- Thực hành bày có -Ngun tắc: Kh ng làm... dung Phư ng pháp Giới thiệu kỹ thuật tr ng Thực tr ng lớp tập huấn kỹ thuật tr ng r ng cho ND Hoạt đ ng/ mô tả Đặt câu hỏi: cần ý kỹ thuật tr ng r ng hư ng hẫn cho n ng dân - Tóm tắt nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch cho cuộc hội thảo nâng cao chất lượng tập huấn cho nông dân về kỹ thuật trồng rừng, Lập kế hoạch cho cuộc hội thảo nâng cao chất lượng tập huấn cho nông dân về kỹ thuật trồng rừng, KẾ HOẠCH THÚC ĐẨY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay