Lập kế hoạch cho cuộc hội thảo nâng cao chất lượng tập huấn cho nông dân về kỹ thuật trồng rừng

17 46 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 14:39

... luận nhóm -Vấn đáp -Trình bày 4.2 Thảo luận chia sẻ kinh T ng nghiệm 80 -Lý do: nội dung cần tính tham gia cao - ể ng ời hiểu sâu vấn đề ND PP Thảo luận chia sẻ kinh nghiệm -Thảo luận nhóm -trình... cho ND - ặt câu hỏi - Thảo luận nhóm -Giải thích thắc mắc KTTR cho ND -Thời gian kh ng buổi TG ND Thảo luận chia sẻ kinh nghiệm PP Hoạt đ ng/ mơ tả - Trình B- Thực hành bày có -Ngun tắc: Kh ng làm... dung Phư ng pháp Giới thiệu kỹ thuật tr ng Thực tr ng lớp tập huấn kỹ thuật tr ng r ng cho ND Hoạt đ ng/ mô tả Đặt câu hỏi: cần ý kỹ thuật tr ng r ng hư ng hẫn cho n ng dân - Tóm tắt nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch cho cuộc hội thảo nâng cao chất lượng tập huấn cho nông dân về kỹ thuật trồng rừng, Lập kế hoạch cho cuộc hội thảo nâng cao chất lượng tập huấn cho nông dân về kỹ thuật trồng rừng, KẾ HOẠCH THÚC ĐẨY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay