Chủ nghĩa duy vật nhân bản ludwig feuerbach và ý nghĩa lịch sử của nó tt

27 19 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 13:04

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ***** PHẠM HOÀI PHƯƠNG CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN LUDWIG FEUERBACH VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA NÓ Chuyên ngành: Triết học Mã số: 62220301 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC TP HỒ CHÍ MINH – 2018 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học khoa học xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ∞Ω∞ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN TRỌNG NGHĨA TS HỒ ANH DŨNG Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp sở đào tạo họp Trường Đại học khoa học xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Vào lúc giờ, ngày tháng năm 2018 Phản biện độc lập 1: Phản biện độc lập 2: Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM Thư viện ĐHQG TP.HCM Thư viện Khoa học tổng hợp TP HCM DANH MỤC C C C NG TR NH Đ C NG H A HỌC LI N QUAN ĐẾN Đ TÀI LUẬN N Phạm Hoài Phương: Vấn đề tư tồn triết học L.Feuerbach; Tạp chí Triết học, số (310), – 2017, tr 55 – 61 Phạm Hoài Phương: Quan niệm Feuerbach tự nhiên; Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số – 2017, tr 67 – 73 Phạm Hoài Phương: Chủ nghĩa vật Feuerbach lý luận nhận thức; Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên, số 23, – 2017, tr 106 – 110 Phạm Hồi Phương: Q trình hình thành phát triển Chủ nghĩa vật nhân học Ludwig Feuerbach; Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên, số 16, – 2016, tr 83 – 88 Phạm Hoài Phương: Chủ nghĩa vật Feuerbach triết học tự nhiên; Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên, số 12, – 2014, tr 61 – 64 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đề cập tính kế thừa phát triển tư tưởng triết học, F.Engels viết: “Tư lý luận đặc tính bẩm sinh dạng lực người ta mà có thơi Năng lực cần phải phát triển hoàn thiện muốn hồn thiện khơng có cách khác nghiên cứu tồn triết học thời trước”1 Nhận đ nh cho thấy, việc tìm hiểu tư tưởng khứ, rút ý nghĩa học cho sống luôn nhu cầu cần thiết Triết học cổ điển Đức đời hoàn cảnh l ch sử nước Đức phức tạp đầy mâu thuẫn Nó sản phẩm tất yếu hồn cảnh kinh tế - xã hội Đức nửa cuối kỷ XVIII – nửa đầu kỷ XIX, với mâu thuẫn kinh tế - xã hội tư tưởng phát sinh lòng xã hội Đồng thời, với tư cách phần không tách rời châu Âu, triết học cổ điển Đức c ng phản ánh biến đổi thời đại tư chủ nghĩa, xuất phát từ Hà Lan, Anh, Pháp Phần sống động thời đại thể học thuyết triết học Đức, mà Ludwig Feuerbach (L.Feuerbach) kết th c đầy ý nghĩa Triết học cổ điển Đức đỉnh cao triết học Tây Âu cận đại có ảnh hưởng to lớn tới triết học đại Đây nơi sinh nhiều triết gia lỗi lạc in đậm dấu ấn trình phát triển l ch sử triết học giới, phải kể đến L.Feuerbach – người vào l ch sử tư tưởng nhân loại với tư cách đại biểu cuối triết học cổ điển Đức, người đem đến kết th c đầy vinh quang cho toàn triết học tư sản cổ điển nhà vật lớn triết học thời kỳ trước Marx Triết học L.Feuerbach với đóng góp chủ nghĩa vật nhân thể chất đặc điểm triết học ông xây dựng với đối tượng nghiên cứu chủ yếu tự nhiên người Với việc đề cao vai trò v trí người đồng thời nghiên cứu tự nhiên lập trường vật, triết học L.Feuerbach nói chung chủ nghĩa vật nhân nói riêng có ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển triết học cổ điển Đức mở bước ngoặt quan trọng l ch sử triết học phương Tây Triết học L.Feuerbach đối lập với chủ nghĩa tâm tư biện C.Mác, Ph.Ăngghen (2005), Tồn tập, tập 20, Nxb.Chính tr quốc gia, Hà Nội, tr.487 Hegel, phục hồi phát triển chủ nghĩa vật, gắn chủ nghĩa vật với quan điểm vơ thần, trở thành tiền đề lý luận trực tiếp hình thành triết học Marx K.Marx F.Engels thừa nhận rằng, phê phán triết học Hegel chủ nghĩa tâm, tôn giáo hai ông có tính chất tích cực sau gặp L.Feuerbach, tác phẩm L.Feuerbach có tư giải phóng quan điểm vật khỏi chủ nghĩa tâm thần bí trừu tượng, củng cố niềm tin vật cho K.Marx F.Engels Trong Những nguyên lý triết học tương lai, L.Feuerbach khẳng đ nh: “triết học tuyên bố người tồn tại, l người thước đo lý tính”2 Tuy nhiên, học thuyết L.Feuerbach người lại b chi phối điều kiện nhận thức, khoa học, chưa vượt khỏi hình ảnh người “tự nhiên, sinh học” Đề cập đến “bản chất cộng đồng” người, L.Feuerbach trọng đến tính “lồi”, mà khơng đặt mối quan hệ phức tạp xã hội thiếu tính quy đ nh l ch sử cụ thể, người lý giải ơng mang tính chất trừu tượng, phi l ch sử Mặc dù thơng điệp ơng tình u nhân loại, việc xây dựng xã hội tốt đẹp dựa nguyên tắc tình yêu đồng cảm, với hình ảnh người “bằng xương, th t, “tính triệt để” việc phê phán chủ nghĩa tâm ảo tưởng tôn giáo, phục hồi phát triển chủ nghĩa vật, tạo cho ông v trí quan trọng phát triển triết học phương Tây nói chung, chủ nghĩa vật nói riêng Với tất tính tích cực hạn chế mình, chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach để lại giá tr học sâu sắc thời đại nay, việc tìm hiểu quy luật kế thừa tư tưởng vận dụng điều kiện Những vấn đề mà L.Feuerbach đặt giải K.Marx F.Engels làm sâu sắc thêm, đồng thời tạo nên thay đổi chất thông qua bước ngoặt cách mạng l ch sử triết học Trước hết K.Marx F.Engels khắc phục phương pháp siêu hình quan niệm tâm l ch sử L.Feuerbach nhà vật kỷ XVII – XVIII, xác lập triết học vật biện chứng thống chủ nghĩa vật phép biện chứng, đồng thời thể cách sáng tạo vào tiến trình l ch sử - xã hội Việc phát minh quan Ludwig Feuerbach (1984), Principles of the Philosophy of the Future, translated by Manfred Vogel, introduced by Thomas E Wartenberg, Hackett Publising Company, Indianapolis/ Cambridge, p.66 niệm vật l ch sử thành công lớn K.Marx F.Engels Bên cạnh đó, thấy rằng, thuyết nhân L.Feuerbach để lại dấu ấn đ nh tư tưởng K.Marx F.Engels năm 40 kỷ XIX, hai ông xác lập luận điểm tảng lý luận giải phóng người Điều phản ánh Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 K.Marx Gia đình thần thánh – tác phẩm viết chung K.Marx F.Engels Trong tác phẩm có tính tổng kết triết học - tác phẩm Ludwig Feuerbach cáo chung triết học cổ điển Đức - F.Engels phân tích sâu sắc điểm tích cực hạn chế chủ nghĩa vật kỷ XVII – XVIII L.Feuerbach Việc tìm hiểu chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach rút ý nghĩa l ch sử điều cần thiết bổ ích, không đáp ứng nhu cầu nghiên cứu l ch sử tư tưởng, làm sâu sắc thêm nhận thức tính kế thừa l ch sử triết học, mà gợi mở ý tưởng tích cực q trình phát huy nhân tố người điều kiện Thông điệp nhân văn chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach chủ nghĩa vật biện chứng tiếp tục thể phát huy chủ nghĩa vật phát triển phổ biến, hướng đến người Chủ nghĩa vật biện chứng cho rằng, người nhân tố cách mạng nhất, động lực lượng sản xuất Con người người trừu tượng, mà người có tri thức khoa học, có kinh nghiệm sản xuất kỹ lao động Vận dụng sáng tạo nguyên lý chủ nghĩa vật biện chứng, Chủ t ch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao vai trò nguồn lực người đóng góp người nghiệp cách mạng dân tộc c ng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam (1986) Đại hội mở thời kỳ đổi mới, thời kỳ người thực quan tâm có điều kiện phát triển lực cách tồn diện Văn kiện Đại hội VI khẳng đ nh vai trò đ nh người tiến trình phát triển xã hội Các Văn kiện Đại hội sau tiếp tục khẳng đ nh người vừa mục tiêu vừa động lực phát triển kinh tế - xã hội Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng đ nh: “Phát huy nhân tố người lĩnh vực đời sống xã hội; tập trung xây dựng người đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh”3 Con người quan tâm, động viên tạo điều kiện để phát huy lực s trở thành lực đẩy vô to lớn làm chuyển biến mặt xã hội theo hướng tích cực tiến Nhận thấy tầm quan trọng đó, Đảng Nhà nước đưa sách nhằm phát triển tơn vinh người c ng quan tâm đến nhu cầu lợi ích đáng người Chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach biểu đặc thù chủ nghĩa vật trình phát triển Mặc dù nỗ lực phục hồi triết học vật, xây dựng quan điểm vật tự nhiên thống với thuyết nhân bản, khắc phục phần tính chất phiến diện cách tiếp cận người nhà vật kỷ trước, song ch u chi phối điều kiện l ch sử nước Đức châu Âu lúc ấy, L.Feuerbach chưa thể vượt qua khuôn khổ chủ nghĩa vật siêu hình, rơi vào quan niệm tâm l ch sử Triết học L.Feuerbach, theo V.I.Lenin, thứ chủ nghĩa vật “sáng rõ, không sâu sắc” Những hạn chế, khiếm khuyết chủ nghĩa vật siêu hình nói chung, chủ nghĩa vật vật nhân L.Feuerbach nói riêng để lại học quý giá cho trình phát triển chủ nghĩa vật, c ng cách hiểu chất người vấn đề giải phóng người Trên sở đó, NCS chọn “Chủ nghĩa vật nhân Ludwig Feuerbach ý nghĩa lịch sử nó” làm đề tài luận án Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Từ trước tới có nhiều cơng trình nhà lý luận ngồi nước viết đề tài nhiều góc độ khác nhau, triển khai thành hai hướng chính: Một là, cơng trình nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach l ch sử triết học phương Tây hai là, nghiên cứu chuyên sâu chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach l ch sử triết học cổ điển Đức, từ nghiên cứu tổng thể đến nghiên cứu mặt, khía cạnh ng thứ nh t, cơng trình nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach l ch sử triết học phương Tây, triển khai rộng bao quát, với nguồn tài liệu phóng ph Tại nước, triết học L.Feuerbach quan tâm nghiên cứu nhiều bình diện Có thể kể đến số cơng trình như: Cuốn German Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Nxb.Chính tr quốc gia, Hà Nội, tr.219 philosophy, 1760 – 1860: The Legacy of Idealism (Triết học Đức, 1760 – 1860: Di sản chủ nghĩa tâm), tác giả Terry Pinkard, Nhà xuất Đại học Northwestern, Illinois ấn hành vào năm 2002 Trong sách này, triết học L.Feuerbach trình bày cách đọng, nét đặc thù tranh tư tưởng triết học Đức thời ấy, với thống tr chủ nghĩa tâm Cuốn Religion and the Hermeneutics of Contemplation (Tôn giáo chủ giải học chi m nghiệm) D.Z.Phillips Nhà xuất Đại học Cambridge ấn hành năm 2001 Cambridge Tác giả dành Chương bàn triết học L.Feuerbach với mục Feuerbach sáng tỏ h a thuộc t h a loài người Tư mâu thuẫn; Cái chết hữu hạn Tư phản ứng v i chết; Chúa chết Tác giả cho rằng, tính phân minh, sáng tỏ luận giải L.Feuerbach thể nhiều vấn đề, phổ biến l ch sử triết học phương Tây, từ cổ đại đến cận đại, có vấn đề triết học tự nhiên tôn giáo, gây nên phản ứng trái chiều, song “vẫn nhiều điều ta học từ ơng” (there is to learn from him) Cuốn sách Theology, Hermeneutics, and Imagination: The Crisis of Interpretation at the End of Modernity (Thần học, thơng diễn học trí tưởng tượng: Cuộc khủng hoảng Diễn giải vào hồi kết đại) tác giả Garrett Green Nhà xuất Đại học Cambridge phát hành năm 2000 Cambridge Tác giả dành Chương bàn số phận triết học L.Feuerbach (Feuerbach: người cha bị lãng quên giải học hoài nghi) Theo tác giả, sau I.Kant, Hamann L.Feuerbach Nietzsche, người đánh dấu chuyển d ch từ hoài nghi đại sang hậu đại Bên cạnh đó, có số cơng trình chun khảo tác giả nước ngồi đề cập đến v trí L.Feuerbach triết học phương Tây, ảnh hưởng L.Feuerbach đến triết học Marx Trong số có Marx's Attempt to Leave Philosophy (Nỗ lực Marx thoát khỏi triết học) tác giả Daniel Brudney Nhà xuất Đại học Harvard phát hành năm 1998 Cambridge Ở tác giả sử dụng cách viết K.Marx Góp phần phê phán triết học pháp quyền Hegel Lời nói đầu “thủ tiêu triết học”, hay “xóa bỏ”, “phủ đ nh” triết học, thực chất triết học theo nghĩa c , gắn với triết học Hegel phái Hegel trẻ, thứ triết học tư biện, hay “quan phương” Trong q trình “thốt khỏi triết học”, Marx tiếp cận với chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach, ơng có tìm hiểu thái độ phê phán L.Feuerbach tôn giáo, c ng thực trạng triết học nói chung Một số cơng trình khác có liên quan đến triết học L.Feuerbach số Chương như: Theology and Church: Shorter Writings, 1920-1928 (Karl Barth, Louise Pettibone Smith; Nhà xuất Harper & Row, New Yord, 1962 : Thần học Nhà thờ: Các tác phẩm chọn lọc thời kỳ 1920 – 1928, Chương 7); Philosophy and Myth in Karl Marx (Robert C Tucker; Nhà xuất Đại học Cambridge, Cambridge, 1971: Triết học huyền thoại Karl Marx Chương 6) Fundamental Problems of Marxism (George V Plekhanov; Nhà xuất International Publishers, New Yord, 1969: Các v n đề chủ nghĩa Marx Chương Chương 3) Between Man and Man (Martin Buber, Ronald Gregor Smith; Nhà xuất Macmillan, New Yord, 1947: Giữa người người Chương 4) Về nguồn tài liệu d ch từ tiếng nước sang tiếng Việt tác giả Việt Nam, trước hết phải kể đến tác phẩm kinh điển chủ nghĩa Marx – Lenin Trong tác phẩm Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844, K.Marx có phân tích đánh giá chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach Trong quan niệm người, K.Marx đánh giá cao L.Feuerbach thừa nhận nguyên tắc người phận giới tự nhiên, song cách tiếp cận đề cập đến người nói chung, người kết tiến hóa tự nhiên, nên theo Marx cần phân tích sâu sắc hơn, cần đặt hoạt động, mà trước hết hoạt động thực tiễn, vật chất Những tư tưởng tự nhiên, giới L.Feuerbach c ng K.Marx đánh giá cao Trong tác phẩm này, Marx đánh giá cao L.Feuerbach việc phê phán chủ nghĩa tâm, khôi phục chủ nghĩa vật, gắn với thuyết nhân Hệ tư tưởng Đức tác phẩm đồ sộ K.Marx F.Engels viết chung vào khoảng năm 1845 – 1846 Tác phẩm chia làm hai tập Trong phần đầu tập 1, có tựa đề, Feuerbach Sự đối lập quan điểm vật quan điểm tâm, K.Marx F.Engels dành dung lượng tương đối để phân tích đánh giá chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach Hai ông đánh giá cao v trí L.Feuerbach triết học cổ điển Đức, đồng thời hạn chế chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach V.I.Lenin, t ký triết học, ghi chép, đánh giá số tác phẩm tiêu biểu L.Feuerbach hững giảng ch t t n gi o, Tr nh bày, phân t ch ph ph n triết học aibn txơ (Leibni ) Trong ghi chép mình, Lenin mặt tích cực hạn chế chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach, đặt triết học L.Feuerbach chung triết học cổ điển Đức triết học cận đại Tây u nói chung Cuốn Lịch sử triết học Bộ Giáo dục Đào tạo Nhà xuất Giáo dục phát hành năm 2000 tập trung phân tích phê phán tính tâm Hegel việc giải vẩn đề quan hệ người tự nhiên L.Feuerbach Qua đó, trình bày nội dung học thuyết người L.Feuerbach Tác phẩm Lịch sử triết học Nguyễn Hữu Vui Nhà xuất Chính tr quốc gia phát hành năm 1998 cơng trình nghiên cứu khái qt l ch sử triết học, tác giả dành phần nhỏ để bàn L.Feuerbach Trong tác phẩm này, tác giả chủ yếu nghiên cứu quan niệm L.Feuerbach chất người đánh giá điểm hợp lý chỗ xây dựng tảng vật Bên cạnh đó, tác giả c ng điểm hạn chế L.Feuerbach không nhận thấy chất xã hội người Cuốn Lịch sử triết học phương Tây tác giả Nguyễn Tiến D ng, Nhà xuất Tổng hợp ấn hành năm 2006 cơng trình nghiên cứu đề cập đến L.Feuerbach Tuy nhiên, phần viết L.Feuerbach tương đối khái quát Trong tác phẩm này, tác giả trình bày đời, nghiệp, số mốc quan trọng đời L.Feuerbach đồng thời liệt kê số tác phẩm ơng Về nội dung chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach, tác giả phân tích đặc điểm quan niệm người, giới giới tự nhiên đồng thời đánh giá giá tr hạn chế quan niệm Cuốn Đại cương lịch sử triết học phương Tây Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Thanh Nguyễn Anh Tuấn biên soạn Nhà xuất Tổng hợp phát hành năm 2006 c ng có bàn L.Feuerbach Các tác giả trình bày cách hệ thống đời L.Feuerbach giới thiệu tác phẩm L.Feuerbach Bằng cách tiếp cận logic-l ch sử, tác giả c ng phân tích nguyên tắc nhân triết học L.Feuerbach đồng thời đưa luận điểm sâu sắc thống chủ nghĩa tự nhiên với chủ nghĩa nhân Cuốn sách Lịch sử triết học tác giả Trần Đăng Sinh chủ biên Nhà xuất Đại học Sư phạm ấn hành năm 2009 c ng viết L.Feuerbach Tác giả khái quát nội dung triết học L.Feuerbach như: vấn đề thể luận, nhận thức luận, vấn đề nhân sinh – xã hội đồng thời tác giả c ng rút giá tr hạn chế nội dung 10 phán chủ nghĩa tâm, thần bí, giải cách vật vấn đề triết học Tự nhiên người – đối tượng chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach Thứ hai, tác giả c ng chuyển biến tư tưởng triết học L.Feuerbach sau trường phái Hegel phân rã thành phái Hegel trẻ phái Hegel già thứ ba, tác giả phân tích thuyết phục bốn điểm quan trọng mâu thuẫn triết học L.Feuerbach phương diện thể luận, triết lý người, quan điểm tôn giáo, quan điểm phát triển Lê Công Sự với Triết học cổ điển Đức Nhà xuất Thế giới ấn hành năm 2006 Trong tác phẩm này, tác giả trình bày chi tiết đời, nghiệp trình hình thành triết học L.Feuerbach Điều đặc biệt liệt kê tác phẩm L.Feuerbach, tác giả có phân tích đánh giá sâu sắc, gi p người đọc phần hiểu cách khái quát nội dung tác phẩm L.Feuerbach, từ thấy trình chuyển biến tư tưởng L.Feuerbach Về nội dung triết học L.Feuerbach, tác giả chia thành phần riêng biệt như: Vấn đề thể luận nhận thức luận, triết học nhân bản, triết học tôn giáo Tuy nhiên, mặt giá tr hạn chế nội dung, tác giả chưa đề cập cách đầy đủ Song điểm đáng ghi nhận tác phẩm tác giả đề cập đến vai trò l ch sử triết học L.Feuerbach Một số viết triết học L.Feuerbach cơng bố tạp chí như: Tạp chí Triết học, tạp chí Khoa học xã hội, tạp chí Văn học… Trong đó, có viết như: Feuerbach – người kết th c triết học cổ điển Đức chủ nghĩa vật nhân tác giả Đặng Hữu Tồn, đăng tạp chí Khoa học xã hội, số 75 V n đề người triết học Feuerbach Lê Công Sự, đăng tạp chí Triết học, số (2006) Quan điểm Feuerbach văn hóa người V Th Thu Lan, đăng tạp chí Triết học, số (2006) Các viết trình bày đầy đủ chi tiết số nội dung chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach, qua đánh giá cách khách quan tư tưởng ông Bài viết Đinh Ngọc Thạch: V n đề người triết học Feuerbach – ch tiếp cận gi trị, đăng tạp chí Khoa học xã hội, số (2012) Tác giả có nhìn tồn diện sâu sắc quan điểm L.Feuerbach người Kỷ yếu hội thảo Triết học cổ điển Đức, v n đề nhận thức luận đạo đức học Đại học quốc gia Hà Nội Nhà xuất Chính tr quốc gia phát hành năm 2006 cơng trình nghiên cứu đồ sộ tập hợp nhiều 11 viết nhà nghiên cứu đầu ngành triết học Cổ điển Đức Trong có hai viết L.Feuerbach Tác giả Nguyễn Bá Dương với viết Ludwig Feuerbach thắng chủ nghĩa vật chủ nghĩa v thần triết học cổ điển Đức kỷ XIX tác giả Phạm Th Ngọc Trầm với viết Giá trị nhân đạo đức học Feuerbach Qua cơng trình ta thấy rằng, chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach tác giả nước nghiên cứu nhiều Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu đầy đủ q trình hình thành, phát triển, nội dung ý nghĩa l ch sử chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach khiêm tốn, song mà nhà nghiên cứu nước làm nguồn tài liệu vơ q giá để tìm hiểu chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach Mục đích nhiệm vụ luận án Mục đích luận án làm r nội dung, đặc điểm chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach ý nghĩa l ch sử phát triển tư tưởng triết học phương Tây, đặc biệt hình thành triết học Marx Để đạt mục đích đó, luận án tập trung giải nhiệm vụ sau: Thứ nh t, phân tích điều kiện, tiền đề, trình hình thành phát triển chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach Thứ hai, phân tích nội dung, đặc điểm chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach Thứ ba, phân tích giá tr , hạn chế, r t ý nghĩa l ch sử chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án Đối tượng nghiên cứu luận án chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach Phạm vi nghiên cứu luận án: Chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach có nội dung phong phú phạm v rộng Trong khuôn khổ luận án, mục đích nhiệm vụ đặt ra, việc nghiên cứu chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach khảo cứu ba phương diện: Thứ nh t, vấn đề chất giới; thứ hai, nguồn gốc, chất người đạo đức học; thứ ba,vấn đề nhận thức luận Về mặt thời gian, tập trung vào nội dung chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach bối cảnh triết học cổ điển Đức triết học cận đại nói chung, từ nửa đầu kỷ VIII đến nửa sau kỷ I đồng thời phương diện ý nghĩa l ch sử triết học L.Feuerbach, luận án mở rộng phạm vi khảo sát đến thời đại Về mặt không gian, giới hạn khu vực nước Đức Về mặt sở tư liệu 12 luận án, trước hết tài liệu ngoại văn sưu tầm d ch thuật từ tác phẩm triết học báo, giảng L.Feuerbach Tiếp theo cơng trình nghiên cứu l ch sử triết học Cổ điển Đức nói riêng l ch sử triết học phương Tây nói chung nhiều tác giả khác nhau, chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach xem học thuyết có ý nghĩa l ch sử to lớn Về mặt chuyên ngành, đề tài luận án tiếp cận góc độ l ch sử triết học Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận án Luận án thực dựa sở giới quan, phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật l ch sử Đồng thời luận án NCS sử dụng số phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp phân tích phương pháp tổng hợp, phương pháp lôgic l ch sử, diễn d ch quy nạp phương pháp hệ thống Các phương pháp NCS sử dụng nội dung cụ thể luận án, với mức độ tương thích với chương iêng phương pháp hệ thống sử dụng xun suốt tồn luận án nhằm trình bày vấn đề, nội dung luận án theo trình tự, bố cục hợp lý, chặt ch , có gắn kết, kế thừa, phát triển vấn đề, nội dung để đạt mục đích, yêu cầu xác đ nh cho luận án Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn luận án - Ý nghĩa khoa học: Luận án góp phần làm sâu sắc nội dung, đặc điểm, giá tr , hạn chế, rút ý nghĩa l ch sử chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach, từ khẳng đ nh tầm ảnh hưởng chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach đến phát triển triết học phương Tây, tiền đề lý luận trực tiếp triết học Marx hai khía cạnh – giới quan nhân sinh quan - Ý nghĩa thực tiễn: Luận án công trình nghiên cứu nghiêm túc hệ thống triết học nhà triết học vật lớn thời kỳ trước Marx đồng thời đại biểu bật triết học Cổ điển Đức sử dụng làm tài liệu tham khảo cho người nghiên cứu giảng dạy triết học cổ điển Đức, l ch sử tư tưởng triết học phương Tây cận đại Cái luận án Nghiên cứu chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach đạt đóng góp sau: Thứ nh t, luận án hệ thống hóa làm rõ thêm nội dung chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach qua ba phần là: 13 Học thuyết chất giới, quan niệm người, quan niệm lý luận nhận thức phân tích đặc điểm chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach Thứ hai, luận án r t giá tr , hạn chế ý nghĩa l ch sử chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach triết học cổ điển Đức nói riêng, triết học phương Tây nói chung, q trình hình thành triết học Marx Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung gồm chương, tiết Chương ĐI U KIỆN, TI N Đ VÀ QU TR NH H NH THÀNH CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN LUDWIG FEUERBACH 1.1 ĐI U KIỆN KINH TẾ - CHÍNH TRỊ XÃ HỘI HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN LUDWIG FEUERBACH 1.1.1 Điều kiện kinh tế nước Đức cuối kỷ XVIII – đầu kỷ XIX cho h nh thành chủ nghĩa vật nhân Ludwig Feuerbach Cuối kỷ XVIII – đầu kỷ XIX lãnh thổ nước Đức b chia năm xẻ bảy hậu chiến tranh, xung đột tình trạng cát Sự chia r mặt tr gây trở lực lớn cho phát triển công nghiệp tư chủ nghĩa Đức Nước Đức thời L.Feuerbach trải qua chặng đường phát triển trì trệ, ngưng đọng, với đặc điểm bật lạc hậu kinh tế Vì thời đường phát triển kinh tế Đức có hai chướng ngại lớn chặn ngang: Thứ nhất, mặt tr tiếp tục b chia cắt Thứ hai, chế độ nông nô Đến năm đầu kỷ XIX, hầu hết quốc gia Đức bắt đầu giải phóng nơng nơ, nơng nghiệp phong kiến Đức bước sang nông nghiệp tư chủ nghĩa Sau Cách mạng 1848, nước Đức có thay đổi lớn lao mặt kinh tế xã hội Hai thập niên 50 60, thời kỳ kinh tế tư chủ nghĩa Đức phát triển nhanh chóng 1.1.2 Điều kiện trị - xã hội nước Đức cuối kỷ XVIII – đầu kỷ XIX cho hình thành chủ nghĩa vật nhân Ludwig Feuerbach Nước Đức đầu kỷ XIX quốc gia phong kiến với đặc điểm bật chia cắt tr thống tr chế độ quân chủ 14 bảo thủ, phản động Vào năm 40 – 50 kỷ XIX, mâu thuẫn xã hội Đức ngày lộ rõ Bước vào giai đoạn cuối chế độ phong kiến, mâu thuẫn giai cấp tư sản với chế độ quân chủ chuyên chế mâu thuẫn giai cấp nông dân đông đảo quần ch ng lao động với giai cấp quý tộc phong kiến ngày trở nên sâu sắc Sự đòi hỏi phải chấm dứt tình trạng chia cắt tr xây dựng đất nước Đức thống ngày trở nên cấp thiết Tuy nhiên, không giai cấp tư sản Đức mà giai cấp vô sản Đức c ng không đủ sức đảm nhận nhiệm vụ Giai cấp vơ sản Đức mặt tr , mặt tổ chức giác ngộ tư tưởng họ chưa đạt đến trình độ trưởng thành Do vậy, họ không đủ sức lãnh đạo cách mạng thống nước Đức “từ lên trên” Dù sao, việc tiếp nhận, dù không triệt để, giá tr tư tưởng nhân văn, khai sáng kỷ trước, làm cho triết học cổ điển Đức trở thành cờ lý luận giai cấp tư sản Đức đấu tranh nước Đức tự dân chủ tương lai Điều giải thích dấu ấn cách mạng Pháp diện hầu hết nhà triết học Đức quan điểm tr , xã hội, từ I.Kant đến L.Feuerbach 1.2 TI N Đ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN LUDWIG FEUERBACH 1.2.1 Tiền đề văn hóa khoa học cho hình thành chủ nghĩa vật nhân Ludwig Feuerbach Tại Đức, chung văn hóa cổ điển, sáng tạo văn chương, nghệ thuật, với nở rộ âm nhạc, hội họa, cơng trình kiến tr c…đã góp phần làm nên sắc thái đời sống tinh thần Đức Khoa học tự nhiên thời kỳ với đặc điểm bật tổng kết tài liệu thực nghiệm để đưa khoa học lên trình độ lý luận, khoa học tự nhiên phá bỏ giới hạn quan điểm siêu hình tự nhiên, tạo điều kiện phát triển tổng hợp lý luận lĩnh vực vĩ mô Qua đầu kỷ I , nước Đức có đóng góp to lớn việc phát triển ngành khoa học, làm thay đổi sâu sắc giới Đồng thời phát triển mạnh m khoa học, kỹ thuật châu Âu nói chung, nước Đức nói riêng cuối kỷ XVIII – đầu kỷ I tác động đến quan niệm tự nhiên chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach Tiếc thay, L.Feuerbach không k p nhận diện học thuyết khoa học tự nhiên, nên nhiều luận điểm ông dừng lại tính chất “trực quan” 15 1.2.2 Tiền đề lý luận cho hình thành chủ nghĩa vật nhân Ludwig Feuerbach Tiền đề lý luận chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach tinh hoa tinh thần nhân loại, thể từ triết học Hy Lạp – La Mã cổ đại đến triết học Phục hưng, kỷ VII – VIII, đặc biệt phong trào Khai sáng chủ nghĩa vật Pháp kỷ XVIII Từ việc kế thừa có chọn lọc chủ nghĩa vật thời trước phê phán chủ nghĩa tâm, thần bí, L.Feuerbach xây dựng triết học sở thừa nhận tự nhiên người đối tượng nghiên cứu 1.3 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN LUDWIG FEUERBACH 1.3.1 Khái quát đời nghiệp Ludwig Feuerbach L.Feuerbach sinh ngày 28 tháng 07 năm 1804 gia đình trí thức có tên tuổi Năm 1823, với mục đích nghiên cứu tơn giáo, L.Feuerbach vào học khoa Thần học trường Đại học Heidelberg Nhưng sau năm ông lại rời khoa Thần học chuyển đến Berlin, nơi Hegel giảng triết học Từ L.Feuerbach coi Hegel thần tượng chẳng chốc L.Feuerbach trở thành người học trò nghiêm túc Hegel Tuy nhiên, năm tháng giảng đường đại học tư tưởng L.Feuerbach bắt đầu phát sinh hoài nghi triết học Hegel Từ năm 1828 trở sau, L.Feuerbach cho đời tác phẩm thể tư tưởng vật nhân như: Những suy nghĩ chết b t tử (1830), Lịch sử triết học cận đại t acon đến pino a (1833), hà văn người (1834), Trình bày, phân tích phê phán triết học Leibniz (1836), Bàn triết học Pierre Bayle, Góp phần phê phán triết học Hegel (1839), Bản ch t Kitô giáo (1841), Sự cần thiết việc cải tổ triết học, Luận cương khởi đầu cải cách triết học (1941 - 1942), Những nguyên lý triết học tương lai (1843), Bản ch t niềm tin theo quan niệm Luther (1844), Bản ch t tôn giáo (1845), Những giảng ch t tơn giáo (1851) 1.3.2 Giai đoạn hình thành phát triển chủ nghĩa vật nhân Ludwig Feuerbach Chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach hình thành phát triển qua hai thời kỳ: thời kỳ trước năm 1838 thời kỳ 1839 - 1872 Thời kỳ trước năm 1838 L.Feuerbach chuyển đến nơi Hegel dạy học Trong thời kỳ này, ch u ảnh hưởng chủ nghĩa tâm tư biện Hegel, song trình tìm hiểu l ch sử triết học, đặc biệt triết học 16 kỷ XVII – XVIII, L.Feuerbach bắt đầu hoài nghi tính hợp lý hệ thống Hegel Năm 1838, thư gửi người bạn, L.Feuerbach thừa nhận triết học triết học phê phán Theo ơng, triết học thiếu tính phê phán khơng phải triết học chân Tinh thần phê phán sở chuyển biến từ lập trường tâm, tôn giáo sang vật Thời kỳ từ 1839 trở gắn liền với hình thành phát triển chủ nghĩa vật nhân Kết luận Chương Chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach thể phần tranh l ch sử, xã hội châu Âu nước Đức năm cuối kỷ XVIII – đầu kỷ XIX Vào thời gian nước Đức quốc gia b chia cắt mặt tr lạc hậu kinh tế Tiền đề lý luận góp phần hình thành chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach tư tưởng nhân văn triết học Phục hưng, phong trào Khai sáng chủ nghĩa vật vô thần kỷ XVII - XVIII Chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach hình thành phát triển chủ yếu qua hai thời kỳ: thời kỳ trước 1838 thời kỳ ch u ảnh hưởng chủ nghĩa tâm tư biện Hegel song bước đầu đề xuất hướng phát triển triết học thời kỳ từ 1839 – 1972 thời kỳ đề xuất, hình thành, bổ sung phát triển chủ nghĩa vật nhân Chương NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CƠ ẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN ẢN LUDWIG FEUERBACH 2.1 NỘI DUNG CƠ ẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN LUDWIG FEUERBACH ẢN 2.1.1 Học thuyết ản chất giới Lud ig u r ach Vấn đề chất giới L.Feuerbach giải từ lập trường chủ nghĩa vật Một nội dung quan niệm vật tự nhiên L.Feuerbach giải vấn đề triết học, trước hết quan hệ tư tồn tại, ý thức vật chất, tinh thần tự nhiên Vấn đề tồn xác lập theo nhiều cách khác nhau, song xét đến có ý nghĩa cần phải thể xem thứ tuyệt đối tất Đứng quan 17 điểm thừa nhận tồn lâu đời giới tự nhiên, mối quan hệ vật chất ý thức, tồn tư duy, ông cho rằng, ý thức thuộc tính đặc biệt vật chất, tư sản phẩm óc người L.Feuerbach đưa đ nh nghĩa giới tự nhiên hàm chứa ngun nhân – đ nh nghĩa Vấn đề quan trọng cách luận giải L.Feuerbach chất giới, giới tự nhiên chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach t nh vĩnh cửu tồn gi i, gi i tự nhiên Nói cách đọng, tồn khơng thể đem đến bên gắn kết với tồn tại, tất tồn thuộc tồn thống Tự nhiên, theo L.Feuerbach, thực nhất, người thể hồn thiện Giới tự nhiên nguyên nhân, sở, nguồn gốc tồn người, người mẹ nuôi dưỡng người, đối tượng tôn giáo Thượng đế lồi người Giới tự nhiên có tính vật thể, có tính vật chất, cảm tính Khơng gian, thời gian vận động thuộc tính cố hữu, phương thức tồn vật chất – giới tự nhiên Ngồi tính khách quan, khơng gian thời gian, tự nhiên có tính phổ biến Ngồi tính phổ biến vận động, không gian thời gian, L.Feuerbach nói phát triển Phát triển làm nên tính phổ biến tự nhiên 2.1.2 Quan niệm người chủ nghĩa vật nhân Ludwig Feuerbach Quan niệm L.Feuerbach nguồn gốc ch t người L.Feuerbach cho rằng, người sinh vật có hình thể vật lý – sinh lý không gian thời gian, nhờ mà có lực quan sát suy nghĩ vượt trội so với loài sinh vật khác Bản chất người thống tồn vẹn hai phương diện: thể xác (tồn tại) tinh thần (tư duy) Sự thống toàn vẹn đảm bảo cho sống người tồn phát triển sinh vật cao nhất, hoàn thiện sinh vật có Theo L.Feuerbach, người sản phẩm hoàn thiện ưu t tự nhiên Con người khác với loài vật hoạt động có ý thức Con người theo quan niệm L.Feuerbach người xương, th t, sống làm việc, thân Con người không sản phẩm ưu t nhất, hồn thiện giới tự nhiên, mà “bản chất cộng đồng” Như vậy, L.Feuerbach đặt vấn đề chất xã hội 18 người L.Feuerbach đưa ba đặc trưng người Tố chất người lý trí, tố chất thứ hai ý chí cuối tim (tình cảm) Lý trí, ý chí, tim hồn thiện, thuộc giá tr người Trong tố chất người, L.Feuerbach xem tình yêu làm nên chất người rõ ràng Quan điểm L.Feuerbach đạo đức Nội dung thứ tư tưởng đạo đức L.Feuerbach gắn liền với phê phán tảng đạo đức Kitô giáo, hay đ ng hơn, yếu tố hoang tưởng, phi thực tế Nội dung thứ hai thể phân tích L.Feuerbach mối quan hệ tự – tất yếu đời sống đạo đức Vấn đề tự – tất yếu, tự ý chí chiếm v trí đáng kể quan điểm đạo đức – tr L.Feuerbach Nội dung thứ ba quan điểm đạo đức L.Feuerbach thể “chủ nghĩa hạnh” đặc trưng ông 2.1.3 Lý luận nhận thức chủ nghĩa vật nhân Ludwig Feuerbach Là người phát triển truyền thống nghiệm – cảm chủ nghĩa vật kỷ XVII – XVIII, L.Feuerbach nhấn mạnh mối quan hệ trực quan cảm tính tư trừu tượng, ba “tố chất” người lý trí – ý chí – tình cảm Trên tinh thần vật cảm, L.Feuerbach phê phán thuyết bất khả tri I.Kant L.Feuerbach cho rằng, vô lý I.Kant đặt giới hạn tuyệt đối cho nhận thức Ông cho rằng, l ch sử nhận thức nhân loại khắc phục vượt qua giới hạn nhận thức để đến với giới hạn nhận thức khác Từ đó, ơng khẳng đ nh, người nhận thức giới nhận thức người khơng có trở ngại không khắc phục Theo L.Feuerbach, cảm giác giai đoạn đầu nhận thức, khâu trung gian nối liền người với giới bên ngồi cảm giác kết vật bên tác động đến người Tuy nhiên, cảm giác phản ánh tượng riêng lẻ, cá biệt Muốn nhận thức giới tính chỉnh thể nhận thức phải cần đến biểu tượng, tư lý tính Vai trò tư chỗ nối liền cảm giác đơn lẻ thành chuỗi cảm giác để nhận thức giới cách sâu sắc hơn, toàn diện Tiếc thay, L.Feuerbach không nhận thấy rằng, mối quan hệ tư phản ánh cảm tính giới mang tính chất mâu thuẫn biện chứng Để luận chứng cho quan điểm mình, 19 L.Feuerbach cho rằng, cảm giác người khác chất với cảm giác lồi vật gắn với tư 2.2 ĐẶC ĐIỂM CƠ ẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN LUDWIG FEUERBACH ẢN 2.2.1 Chủ nghĩa vật nhân ản Ludwig Feuerbach - thống giới uan vật thuyết nhân ản Sự thống chủ nghĩa vật với thuyết nhân triết học L.Feuerbach có ý nghĩa quan trọng Chính thống khắc phục tính phiến diện quan niệm người chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm, đem đến nhìn người L.Feuerbach đưa người trở đ ng v trí việc lấy người làm đối tượng nghiên cứu chủ yếu chủ nghĩa vật nhân đồng thời khắc họa hình ảnh người với tư cách “con người - xương, th t” Trong trình khắc phục hạn chế chủ nghĩa vật kỷ VII – VIII, L.Feuerbach phát triển hình thức l ch sử thứ hai chủ nghĩa vật với số nội dung Thứ nh t, gắn chủ nghĩa vật với thuyết nhân bản, với cách tiếp cận người “bằng xương, th t” thứ hai, khắc phục phần yếu tố siêu hình (trong quan niệm vật chất thuộc tính cố hữu nó, c ng xem phát triển chất giới tự nhiên) 2.2.2 Chủ nghĩa vật nhân ản Ludwig Feuerbach – thống giới uan vật tư tưởng v thần Trong trình xác lập chủ nghĩa vật nhân bản, L.Feuerbach thực phê phán tôn giáo, hướng đến tư tưởng vô thần Việc kết hợp chủ nghĩa vật nhân với tư tưởng vô thần “thần học” tình yêu làm nên nét đặc thù triết học L.Feuerbach điều kiện cụ thể nước Đức, chủ nghĩa tâm, thần bí thống tr Chính nét đặc thù làm nên ý nghĩa l ch sử chủ nghĩa vật nhân phát triển tri thức triết học thời đại, đồng thời mở triển vọng cho đấu tranh giá tr nhân văn người Kết luận chương Trong học thuyết chất giới, L.Feuerbach giải vấn đề triết học lập trường vật L.Feuerbach khắc họa hình ảnh người “bằng xương, th t” L.Feuerbach khẳng đ nh người có nguồn gốc từ tự nhiên, sản phẩm tự nhiên Ông nhấn mạnh chất cá thể người song người xét từ góc độ thứ hai 20 chất cộng đồng L.Feuerbach đưa ba đặc trưng người Tố chất người lý trí, tố chất thứ hai ý chí cuối tim Trong tố chất người, L.Feuerbach xem tình yêu làm nên chất người rõ ràng Quan niệm đạo đức người chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach thể ba nội dung Nội dung thứ tư tưởng đạo đức L.Feuerbach gắn liền với phê phán tảng đạo đức Kitô giáo, hay đ ng hơn, yếu tố hoang tưởng, phi thực tế Nội dung thứ hai thể phân tích L.Feuerbach mối quan hệ tự – tất yếu, tự ý chí đời sống đạo đức Nội dung thứ ba quan điểm đạo đức L.Feuerbach thể “chủ nghĩa hạnh” đặc trưng ông Lý luận nhận thức chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach thể phát triển quan điểm nghiệm – cảm chủ nghĩa vật kỷ XVII – XVIII Ơng khơi phục nâng cao vai trò cảm giác, trực quan cảm tính chống lại coi thường trực quan cảm tính đồng thời khẳng đ nh khả nhận thức giới người Ơng nhấn mạnh vai trò tư phân biệt cảm giác người với cảm giác loài vật Chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach có hai đặc điểm bản: Thứ nh t, chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach thể thống giới quan vật thuyết nhân bản; thứ hai, chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach thể thống giới quan vật tư tưởng vô thần Chương GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN LUDWIG FEUERBACH 3.1 GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN LUDWIG FEUERBACH 3.1.1 Giá trị chủ nghĩa vật nhân Ludwig Feuerbach Thứ nh t, triết học L.Feuerbach thể quan điểm tiến giai cấp tư sản Đức đêm trước chuyển biến cách mạng Điều thể khác L.Feuerbach với phái Hegel trẻ Thứ hai, tư tưởng vật thể sâu sắc quan niệm L.Feuerbach chất giới 21 Thứ ba, L.Feuerbach đóng vai trò l ch sử lớn lao việc đấu tranh chống chủ nghĩa tâm bất khả tri luận nhận thức luận Thứ tư, chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach có nhiều luận điểm mang mầm mống vật l ch sử Thứ năm, chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach chứa đựng giá tr nhân văn sâu sắc quan niệm người đạo đức 3.1.2 Hạn chế chủ nghĩa vật nhân Ludwig Feuerbach Bên cạnh giá tr to lớn, chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach bộc lộ mặt hạn chế, khiếm khuyết khó tránh khỏi Những hạn chế chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach chủ yếu thể số điểm sau: Trong quan niệm ch t gi i, c ng giống nhà triết học vật khác giai đoạn trước Marx, L.Feuerbach chưa vượt qua tư siêu hình việc giải thích giới tự nhiên Bên cạnh đó, q trình phê phán triết học tâm tư biện, liên minh với tơn giáo, ơng chưa nhận thức đ ng sâu sắc “hạt nhân hợp lý” phép biện chứng Hegel Trong quan niệm lịch sử, L.Feuerbach chưa vượt qua hạn chế chung chủ nghĩa vật trước Marx Nếu triết học tự nhiên L.Feuerbach nhà vật, nhà vật “chiến đấu”, quan niệm l ch sử, ơng “đã khơng nhà vật” Trong quan niệm người, L.Feuerbach xem xét người cách trừu tượng, người phi l ch sử, phi giai cấp, người với tư cách cá nhân riêng lẻ, biệt lập, tách khỏi sở tồn thực Đạo đức học L.Feuerbach hoàn toàn tách khỏi đời sống xã hội, khỏi trình l ch sử Trong nhận thức luận, L.Feuerbach chưa vượt qua cảm luận Ông chưa vươn đến quan điểm vật triệt để quan hệ xã hội thực tiễn người Ơng khơng thấy vai trò thực tiễn nhận thức việc cải tạo giới 3.2 Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN LUDWIG FEUERBACH Thứ nh t, chủ nghĩa vật nhân Ludwig Feuerbach kiến tạo diện mạo triết học cổ điển Đức Thứ hai, chủ nghĩa vật nhân Ludwig Feuerbach xác lập chiều hướng tiến phát triển triết học phương Tây nói chung, chủ nghĩa vật nói riêng 22 Thứ ba, chủ nghĩa vật nhân Ludwig Feuerbach tiền đề lý luận trực tiếp đời triết học Marx Kết luận chương Chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach để lại giá tr to lớn đồng thời tồn hạn chế đ nh Song bối cảnh chủ nghĩa tâm thống tr ông tạo nên diện mạo cho triết học cổ điển Đức việc xác lập chủ nghĩa vật nhân chiều hướng tiến phát triển triết học phương Tây nói chung, triết học vật nói riêng Đóng góp có ý nghĩa l ch sử lớn chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach trở thành tiền đề lý luận trực tiếp đời triết học Marx PHẦN KẾT LUẬN Triết học cổ điển Đức giai đoạn phát triển đặc biệt l ch sử triết học, đỉnh cao triết học phương Tây thời cận đại Đóng góp có ý nghĩa chung làm chuyển hướng ý triết học từ vấn đề truyền thống sang nghiên cứu chất người Một triết gia lỗi lạc – đại biểu cuối triết học cổ điển Đức, người đem đến kết th c đầy ý nghĩa L.Feuerbach Ơng khơi phục phát triển tư tưởng vật điều kiện chủ nghĩa tâm thống tr Đức, mà đỉnh cao triết học Hegel, sở chủ nghĩa vật nhân đặc trưng ông Chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach sản phẩm tất yếu điều kiện l ch sử - xã hội nước Đức hình thành vào năm 30 – 40 cuối kỷ XVIII – nửa đầu kỷ I Đây thời kỳ chủ nghĩa tư phát triển mạnh m nhiều nước Tây u Trong đó, Đức nước lạc hậu kinh tế chia cắt tr Tuy vậy, nước Đức thời kỳ lại phát triển rực rỡ lĩnh vực văn hóa – khoa học – kỹ thuật, trở thành trung tâm tri thức châu Âu từ nửa sau kỷ VIII Hơn nữa, chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach đời bối cảnh diễn q trình phi cổ điển hóa tư triết học, thái độ truyền thống mà cụ thể hệ thống Hegel có ý nghĩa to lớn việc hình thành chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach Ngồi điều kiện l ch sử - xã hội, chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach đời sở kế thừa truyền thống nhân văn, tư tưởng tiến quan niệm tr - xã hội, đặc biệt tư tưởng vật tự nhiên triết gia thời Phục hưng cận đại 23 Là học trò trực tiếp Hegel, L.Feuerbach ngưỡng mộ người thầy đáng kính song ơng sớm nhận thức rằng, hệ thống triết học Hegel tâm Do đó, ơng tiến hành phê phán khắc phục hạn chế triết học Hegel Trên sở khắc phục hạn chế đó, L.Feuerbach xây dựng nên hệ thống triết học mà tảng chủ nghĩa vật nhân thể số điểm sau : Thứ nh t, L.Feuerbach bảo vệ phát triển quan điểm vật tự nhiên, vật chất, vận động, không gian thời gian kỷ trước đồng thời có nhiều luận điểm mang mầm mống vật l ch sử như: vật chất đ nh ý thức, ý thức sản phẩm óc người, hay quan điểm tiến hóa, phát triển đời sống xã hội Tuy nhiên, L.Feuerbach lại không tránh khỏi hạn chế chung chủ nghĩa vật thời trước quan điểm tự nhiên – trực quan, siêu hình Thứ hai, vấn đề người chiếm v trí đặc biệt chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach Đây lĩnh vực thể sâu sắc tinh thần nhân văn ơng Ơng đề cao vai trò, v trí người giới, coi người xã hội loài người sản phẩm tự nhiên đồng thời đề cao tính cá thể người Tuy nhiên, hạn chế lớn L.Feuerbach không xem xét người mối quan hệ xã hội đ nh, điều kiện sinh hoạt có họ Chính thế, người triết học L.Feuerbach trừu tượng, khơng mang tính l ch sử, tính giai cấp tính dân tộc Thứ ba, quan niệm đạo đức L.Feuerbach thể sâu sắc đầy đủ triết học nhân ông đồng thời lại chỗ thể mặt hạn chế ông – tâm xã hội Thứ tư, L.Feuerbach nhà triết học đứng lập trường cảm giác luận vật để giải vấn đề nhận thức Ơng đóng vai trò l ch sử lớn lao việc đấu tranh chống chủ nghĩa tâm bất khả tri luận song nhận thức luận ông không tránh khỏi hạn chế Mặc dù tồn hạn chế điều kiện l ch sử - xã hội quy đ nh, song với đóng góp việc khôi phục, phát triển chủ nghĩa vật bối cảnh chủ nghĩa tâm thống tr Đức, gắn chủ nghĩa vật với thuyết nhân tư tưởng vô thần, chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach tạo nên diện mạo cho triết học cổ điển Đức, xác lập chiều hướng tiến phát triển triết học phương Tây nói chung, triết học vật nói riêng 24 Từ nội dung đặc điểm chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach, thấy chủ nghĩa vật nhân L.Feuerbach để lại cho triết học nhân loại di sản vô quí báu, nguồn tri thức rộng lớn để hệ sau nghiên cứu, kế thừa phát huy Gắn với tên tuổi, nghiệp vai trò giới quan vật, vô thần mà L.Feuerbach người đại diện, hình thành phát triển giới quan vật biện chứng cộng sản chủ nghĩa K.Marx F.Engels Bởi vì, tư tưởng tiến quan niệm tự nhiên c ng quan niệm nhân sinh, xã hội L.Feuerbach trở thành chất kích thích trình chuyển biến tư tưởng K.Marx F.Engels từ chủ nghĩa tâm sang chủ nghĩa vật có ảnh hưởng lớn tới hình thành triết học Marx, trở thành tiền đề lý luận hình thành triết học Marx Tuy nhiên, điều làm cho triết học Marx khác với triết học L.Feuerbach c ng hệ thống triết học khác, trở thành học thuyết khoa học hồn b , từ chỗ kế thừa tư tưởng triết học L.Feuerbach, K.Marx F.Engels vượt qua bậc tiền bối để thực bước ngoặt cách mạng l ch sử triết học Hai ông khắc phục tính chất phiến diện chủ nghĩa vật phép biện chứng người trước, bậc tiền bối trực tiếp, xác lập hình thức đại chủ nghĩa vật, tức chủ nghĩa vật biện chứng - hình thức đại phép biện chứng, tức phép biện chứng vật Khắc phục quan niệm tâm l ch sử siêu hình tự nhiên, làm cho triết học Marx thực trở thành chủ nghĩa vật triệt để quan niệm tự nhiên, xã hội tư Phát minh quan niệm vật l ch sử thành công lớn K.Marx F.Engels đồng thời hai ơng giải vấn đề triết học từ quan điểm thực tiễn, nghĩa là, xem xét thực tiễn nguồn gốc, sở, động lực, mục tiêu nhận thức, tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý Hơn nữa, chủ nghĩa nhân văn K.Marx F.Engels xác lập khác với chủ nghĩa nhân văn trừu tượng kiểu L.Feuerbach nội dung lẫn phương thức biến khả thành thực, biến ý tưởng giải phóng thành lý luận khoa học giải phóng Triết học K.Marx F.Engels xây dựng lý luận giải phóng giai cấp vô sản nhân loại b áp bức./ ... giới quan vật tư tưởng vô thần Chương GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN LUDWIG FEUERBACH 3.1 GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN LUDWIG FEUERBACH. .. 3.2 Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN LUDWIG FEUERBACH Thứ nh t, chủ nghĩa vật nhân Ludwig Feuerbach kiến tạo diện mạo triết học cổ điển Đức Thứ hai, chủ nghĩa vật nhân Ludwig Feuerbach. .. bổ sung phát triển chủ nghĩa vật nhân Chương NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CƠ ẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN ẢN LUDWIG FEUERBACH 2.1 NỘI DUNG CƠ ẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN LUDWIG FEUERBACH ẢN 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ nghĩa duy vật nhân bản ludwig feuerbach và ý nghĩa lịch sử của nó tt , Chủ nghĩa duy vật nhân bản ludwig feuerbach và ý nghĩa lịch sử của nó tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay