Vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự ở tây nguyên hiện nay tt

27 45 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 13:04

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - VŨ HỒNG TỒN VAI TRỊ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS Mã số: 62.22.80.05 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 Cơng trình hoàn thành tại: Trường Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRƯƠNG VĂN CHUNG; TS NGUYỄN QUỐC VINH Phản biện độc lập 1: Phản biện độc lập 2: Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp sở đào tạo họp tại:…………………………………………………………………………… vào hồi ……… ……… ngày ……… tháng ……….năm………… Có thể tìm hiểu luận án thư viện: - Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh - Thư viện Khoa học Xã hội TP Hồ Chí Minh - Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP Hồ Chí Minh CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Vũ Hồng Tồn (2015), “Phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động “Tin lành Đề ga” đạo “Hà Mòn” cộng đồng dân tộc thiểu số Tây Nguyên nay” – Tạp chí Sinh hoạt lý luận số (130)/2015 Vũ Hoàng Toàn (2015), "Tư tưởng Hồ Chí Minh phát huy vai trò quần chúng nhân dân nghiệp bảo vệ an ninh trật tự" - Tạp chí Sinh hoạt lý luận số (132)/2015 Vũ Hoàng Toàn (2010), “Nâng cao vai trò đội ngũ cán sở việc thực sách dân tộc, tơn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên nay” - Tạp chí Khoa học giáo dục CSND, số 8, tháng 4/2010 Vũ Hoàng Toàn (2014), "Bản chất hoạt động "Tin lành Đêga" vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên - Những biện pháp phòng ngừa, đấu tranh" - Tạp chí Khoa học giáo dục CSND, số 33, 4/2014 Vũ Hoàng Toàn (2016), Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam phát huy vai trò quần chúng nhân dân trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam – Kỷ yếu hội thảo khoa học “Vững bước cờ Đảng (1930-2015)”, Trường Cao đẳng CSND II tổ chức MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài An ninh trật tự (ANTT) vấn đề hệ trọng đất nước, liên quan trực tiếp, thường xuyên đến đời sống hàng ngày quần chúng nhân dân (QCND), có ảnh hưởng lớn đến ổn định phát triển bền vững mặt đời sống xã hội Do đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt quan tâm đến vấn đề Trong nghiệp bảo vệ ANTT, QCND giữ vai trò quan trọng, định thành công cách mạng nước ta Hồ Chí Minh khẳng định: “Khi nhân dân giúp đỡ nhiều thành cơng nhiều, giúp đỡ thành cơng ít, giúp đỡ hồn tồn thắng lợi hồn tồn”1 Chính vậy, phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT nhiệm vụ đặc biệt quan trọng tình hình nước ta nói chung địa bàn Tây Nguyên nói riêng Q trình phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT thời gian qua Tây Nguyên cho thấy, bên cạnh mặt tích cực, cơng tác tồn số bất cập, yếu kém, đòi hỏi phải có hệ thống giải pháp nhằm nâng cao vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT địa bàn Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo tảng vững xây dựng quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân”2 Từ sở lý luận thực tiễn cho thấy, nghiên cứu QCND, ANTT, vai trò QCND bảo vệ ANTT thực trạng vai trò QCND bảo vệ ANTT Tây Nguyên nay, từ đó, xác định phương hướng giải pháp nâng cao vai trò QCND bảo vệ ANTT Tây Nguyên vấn đề vô cần thiết Do đó, tác giả chọn đề tài: Vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sĩ triết học, chuyên ngành CNDVBC&CNDVLS Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, tập 7, trang 270 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG-ST, Hà Nội, trang 149 2 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến đề tài luận án, kể đến cơng trình nghiên cứu bật số nội dung sau đây: Nội dung thứ nhất, nghiên cứu QCND, vai trò QCND vận dụng vào trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam, có cơng trình văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội Đảng lần thứ (1935) đến Đại hội XII (2016); viết Từ tư tưởng dân vận Bác Hồ nghĩ công tác dân vận (Tạp chí Dân vận, tháng 10/2005) Đỗ Quang Tuấn; tác phẩm Tìm hiểu vai trò Hồ Chí Minh nghiệp cách mạng Việt Nam TS Đinh Xuân Lý (Nxb CTQG, Hà Nội, 2005); tác phẩm Tư tưởng Hồ Chí Minh với nghiệp đổi Việt Nam đồng chủ biên Vũ Văn Hiền – Đinh Xuân Lý (Nxb CTQG, Hà Nội, 2003); Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin – Mục tiêu đổi công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chí Huỳnh Đảm (Tạp chí Cộng sản số 7, ngày 01/4/2014); Cơng tác dân vận Cơng an thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng giải pháp (Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng, hiệu công tác dân vận lực lượng CAND, Bộ Công an, Hà Nội, 2007) Lê Đông Phong Nội dung thứ hai, nghiên cứu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vai trò phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT Có cơng trình khoa học Chỉ thị số 09/CT/TW ngày 01/12/2011 Ban Bí thư Tăng cường lãnh đạo Đảng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 Chính phủ Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tác phẩm Một số vấn đề phát huy vai trò nhân dân bảo vệ an ninh, trật tự nước ta (Nxb CTQG, Hà Nội, 2002) tác giả Nguyễn Đình Tập; tác phẩm Vai trò QCND nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng Đông Nam (Nxb CAND, Hà Nội, 2016) Tác giả Phùng Văn Nam; Cuốn sách Tỏa sáng đời thường tác giả Trần Đại Quang (Nxb CAND, Hà Nội, 2015); tác phẩm Tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò nhân dân nghiệp bảo vệ trật tự, an ninh (Nxb CTQG-ST, Hà Nội, 2017) Tô Lâm; cơng trình Quần chúng nhân dân - nhân tố định thắng lợi đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự (Nxb CAND, Hà Nội, 2017) tác giả Tô Lâm… Nội dung thứ ba, nghiên cứu Tây Nguyên, công tác đảm bảo ANTT Tây Nguyên phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Ngun có cơng trình Thực sách dân tộc sách tơn giáo Tây Nguyên Nguyễn Quốc Phẩm (Tạp chí LLCT, số 2, 2003); cơng trình Một vài kiến nghị việc vận dụng sách tơn giáo dân tộc để ổn định tình hình an ninh trật tự tỉnh Tây Nguyên Nguyễn Hồng Lĩnh (Tạp chí CAND, số 10, 2001); cơng trình: Các giải pháp để giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên Trần Thái Học (Tạp chí Cộng sản, ngày 27/4/2007); Một số vấn đề xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt cấp huyện người dân tộc Tây Nguyên Lê Hữu Nghĩa (Nxb CTQG, Hà Nội, 2001); An ninh Tây Nguyên – Thực trạng giải pháp đảm bảo an ninh Tây Nguyên tình hình Trần Đại Quang (Nxb CAND, Hà Nội, 2003); “Nhà nước Đêga độc lập” thực chất chiêu lợi dụng vấn đề dân tộc Tây Nguyên để chống phá cách mạng Việt Nam lực thù địch Đoàn Xuân Thanh (Tạp chí CAND, số 10, 2007); tác phẩm Xây dựng trận quốc phòng tồn dân, an ninh nhân dân địa bàn tỉnh Tây Nguyên Tác giả Lê Văn Đính – Vũ Anh Tuấn (Nxb CTQG, Hà Nội, 2014); tác phẩm Nhân dân cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc tác giả Trần Đại Quang Mục đích, nhiệm vụ luận án 3.1 Mục đích luận án Trên sở nghiên cứu lý luận chung vai trò QCND phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT, luận án phân tích, đánh giá thực trạng phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên, từ đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên 3.2 Nhiệm vụ luận án Để đạt mục đích trên, luận án có nhiệm vụ sau: là, phân tích lý luận vai trò QCND, vai trò phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên vấn đề đặt Ba là, xác định phương hướng đề xuất giải pháp nâng cao vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án Đối tượng nghiên cứu luận án: nghiên cứu việc phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên Phạm vi nghiên cứu luận án: khuôn khổ luận án, tác giả tập trung phân tích vai trò phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT; nhân tố ảnh hưởng, thực trạng vấn đề đặt phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên nay; xác định phương hướng giải pháp nâng cao vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên từ năm 2001 đến Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án Luận án nghiên cứu sở giới quan, phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam ANTT, vai trò QCND, vai trò phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT Đồng thời, tác giả sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể phân tích tổng hợp, diễn dịch quy nạp, thống kê, lịch sử lôgic, tổng kết thực tiễn, điều tra xã hội học Đóng góp luận án Một là, hệ thống hóa, phân tích làm sâu sắc thêm lý luận chung vai trò phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Việt Nam vận dụng vào điều kiện cụ thể Tây Nguyên Hai là, xác định phân tích làm rõ nhân tố ảnh hưởng, thực trạng phát huy vai trò QCND vấn đề đặt Từ đó, xác định phương hướng đề xuất giải pháp nâng cao vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Về mặt lý luận: Luận án góp phần làm rõ số vấn đề lý luận chung ANTT, vai trò phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT vận dụng lý luận vào địa bàn chiến lược Tây Nguyên Về mặt thực tiễn: Luận án làm tài liệu tham khảo cho cá nhân, tổ chức nghiên cứu ANTT phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên Luận án làm sở để Đảng bộ, quyền quan chức địa bàn Tây Nguyên tham khảo vào q trình xây dựng chủ trương, sách, giải pháp để nâng cao hiệu phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT, tổ chức thực sách dân tộc, tôn giáo địa bàn Tây Nguyên Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án gồm chương, tiết Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA QCND 1.1.1 Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin vai trò QCND Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định: QCND chủ thể sáng tạo lịch sử Vai trò thể phương diện bản: (1) Vai trò QCND sản xuất vật chất; (2) Vai trò QCND cách mạng xã hội; (3) Vai trò QCND sáng tạo giá trị văn hóa tinh thần Khi nghiên cứu vai trò sáng tạo lịch sử QCND, chủ nghĩa Mác Lênin không tách rời, mà đặt vai trò QCND mối quan hệ biện chứng với vai trò cụ thể cá nhân, đặc biệt vai trò vĩ nhân, lãnh tụ cộng đồng xã hội Vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn, q trình phát huy vai trò QCND nghiệp xây dựng CNXH, có nghiệp bảo vệ ANTT cần phải đặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, điều hành quan, đơn vị chức hệ thống trị Việt Nam 1.1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam vai trò QCND  Tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò QCND Kế thừa, phát triển vận dụng quan điểm QCND lực lượng sáng tạo lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh khẳng định QCND lực lượng định thắng lợi nghiệp cách mạng Cách mạng muốn thành cơng tất yếu phải phát huy vai trò QCND, phải nhận đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ to lớn, rộng rãi QCND Để phát huy vai trò to lớn QCND, Hồ Chí Minh cho cần phải xây dựng xã hội dân chủ dân làm chủ Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, từ địa vị “là chủ” đến “làm chủ” làm chủ thực tế phải có điều kiện chặt chẽ theo Ở Hồ Chí Minh, tư phát triển theo chiều hướng: cách mạng giành quyền, làm chủ quyền, xây dựng xã hội nghiệp tồn dân, QCND, khơng làm thay  Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam vai trò QCND Vận dụng quan điểm vai trò QCND chủ nghĩa Mác – Lênin Hồ Chí Minh, qua thời kỳ cách mạng, từ sau giai đoạn tiến hành đổi đến nay, Đảng ta trọng đề quan điểm, sách phát huy vai trò chủ thể QCND Thực tiễn 85 năm qua, kể từ Đảng Cộng sản Việt Nam đời lãnh đạo cách mạng nay, Đảng có đồng tình ủng hộ nhân dân, thời kỳ cách mạng Đảng đề nghiêm chỉnh chấp hành, thực tốt đường lối, sách mình, đường lối phản ánh yêu cầu phát triển lịch sử, đại biểu trung thành cho lợi ích nhân dân, dân tộc Đây sở trị quan trọng đảm bảo mối quan hệ bền vững Đảng nhân dân Nhìn lại 30 năm đổi mới, từ thành tựu hạn chế, khuyết điểm, Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam rút học quan trọng, có học “Đổi phải quan triệt quan điểm “dân gốc”, lợi ích nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo nguồn lực nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”1 Từ đó, Đại hội XII xác định rõ: “Tiếp tục phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Dân chủ phải thực đầy đủ, nghiêm túc tất lĩnh vực đời sống xã hội Bảo đảm để nhân dân tham gia tất khâu trình đưa định liên quan đến lợi ích, sống nhân dân”2 1.2 QUAN ĐIỂM VỀ BẢO VỆ ANTT 1.2.1 Khái niệm bảo vệ ANTT Bảo vệ ANTT bao gồm nội dung bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội Luật An ninh quốc gia quy định nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm: bảo vệ chế độ trị Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG-ST, Hà Nội, trang 69 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG-ST, Hà Nội, trang 38 10 Thứ nhất, vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, QCND tảng, chỗ dựa, cội nguồn sức mạnh to lớn, lực lượng giữ vai trò định thành cơng nghiệp bảo vệ ANTT Chính vậy, Người ln đề cao vai trò QCND ln tìm cách phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Việt Nam qua thời kỳ cách mạng Thứ hai, phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT, cần ý vấn đề sau đây: là, cần trọng phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức quyền lợi nghĩa vụ, làm tốt công tác thi đua – khen thưởng nghiệp bảo vệ ANTT QCND Hai là, cần giáo dục, vận động, tổ chức, tạo điều kiện xây dựng hình thức phù hợp để phát động phong trào QCND bảo vệ ANTT Ba là, cần huy động sức mạnh hệ thống trị, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ lực lượng Công an QCND nghiệp bảo vệ ANTT  Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam vai trò phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Việt Nam Trong trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định vai trò to lớn QCND sở đề đường lối, biện pháp phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “Mục tiêu trọng yếu quốc phòng, an ninh là: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, hệ thống trị, tranh thủ tối đa đồng tình, ủng hộ cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc”1 Để phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định: “Xây dựng “thế trận lòng dân”, 1,2 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG-ST, Hà Nội, trang 147,149 11 tạo nển tảng vững xây dựng quốc phòng tồn dân an ninh nhân dân”1 Chương THỰC TRẠNG PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở TÂY NGUYÊN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY 2.1 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ NGHIỆP BẢO VỆ ANTT Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY 2.1.1 Điều kiện địa lý, tài nguyên thiên nhiên, dân cư Tây Ngun có vị trí địa lý thuận lợi có nhiều lợi tài nguyên thiên nhiên so với vùng nước, tài nguyên đất rừng; Tây Nguyên vùng dân cư không nguồn gốc lịch sử, ngôn ngữ, phong tục tập quán, đời sống tâm lý… Do đó, Tây Nguyên địa bàn mà các lực thù địch nước muốn thiết lập tổ chức, sở xã hội hoạt động thường xuyên lâu dài, lơi kéo kích động QCND, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số chống lại Đảng Nhà nước Việt Nam, địa bàn trọng điểm mà lực thù địch thực chiến lược “Diễn biến hòa bình” Việt Nam Vì vậy, cần thiết phải tiến hành nhiều biện pháp để đảm bảo ANTT 2.1.2 Về kinh tế Do điều kiện tự nhiên khí hậu mang tính đặc thù, kinh tế đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên chủ yếu dựa vào mạnh vùng đất cao nguyên, trồng trọt, chăn nuôi khai thác tài nguyên rừng Hiện nay, tình trạng đói nghèo phân hoá giàu nghèo diễn gay gắt khu vực Tây Nguyên, đối tượng đói nghèo chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực đói nghèo tập trung vùng sâu, vùng xa, vùng cách mạng, sở kháng chiến cũ Sự phân hoá giàu nghèo mà chủ yếu phân hoá 12 đồng bào Kinh đồng bào dân tộc địa làm cho đồng bào dân tộc địa lại mặc cảm tự ti so sánh chênh lệch đời sống vật chất Đó nguy dẫn đến bất ổn ANTT, ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT địa bàn Tây Ngun 2.1.3 Về trị, văn hố, xã hội Hệ thống trị, hệ thống trị sở vùng dân tộc thiểu số chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới, đời sống văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên có thay đổi tiêu cực, trình độ học vấn đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên thấp, số tổ chức tôn giáo lực thù địch triệt để lợi dụng truyền đạo trái pháp luật, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số theo “Tin Lành Đêga”, lợi dụng tơn giáo, dân tộc xun tạc, kích động quần chúng, tập hợp lực lượng chống phá cách mạng Việt Nam, làm ảnh hưởng đến ANTT địa bàn Do đó, cần thiết phải huy động tồn hệ thống trị từ trung ương đến sở tập trung phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT khu vực Tây Nguyên 2.1.4 Về tín ngưỡng, tơn giáo Các tín ngưỡng, tơn giáo có vai trò định đời sống tinh thần cư dân Tây Nguyên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, hoạt động tôn giáo đặt nhiều vấn đề đảm bảo ANTT, cần phải làm tốt công tác tranh thủ chức sắc tơn giáo, vận động QCND có tín ngưỡng tơn giáo thực tốt phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, đoàn kết lương giáo, phát huy vai trò QCND, đồng bào có đạo tích cực tham gia đảm bảo ANTT địa bàn Tây Nguyên Qua nghiên cứu khái quát điều kiện địa lý, kinh tế, trị, văn hóa, xã hội Tây Nguyên thấy nhân tố sau có ảnh hưởng đến nghiệp bảo vệ ANTT, phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT: khó khăn, phức tạp vị trí địa lý, dân cư; trình độ dân trí thấp, đời sống vật chất 13 tinh thần hạn chế; tác động vấn đề dân tộc tơn giáo Tây Ngun; hệ thống trị yếu kém, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển Tây Nguyên nay; hoạt động chống phá lực thù địch 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA QCND TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ ANTT Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY – THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 2.2.1 Thực trạng phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên nay: phân tích ba nội dung phát huy vai trò QCND đấu tranh bảo vệ ANTT, phòng chống tội phạm hành vi vi phạm pháp luật; phát huy vai trò QCND thơng qua hoạt động quan, tổ chức, đoàn thể nghiệp bảo vệ ANTT phát huy vai trò QCND xây dựng, kiểm tra, giám sát quan, tổ chức, đoàn thể, lực lượng CAND thực nhiệm vụ bảo vệ ANTT 2.2.2 Đánh giá việc phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên  Những thành tựu phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên nay: là, QCND tích cực, chủ động tham gia vào tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT, trực tiếp phối hợp đơn vị chức đấu tranh phòng chống tội phạm hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ ANTT, giữ vững ổn định địa bàn Tây Nguyên cách vững Hai là, thơng qua việc gắn kết vai trò QCND bảo vệ ANTT với phong trào cách mạng khác Đảng Nhà nước, với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy QCND tích cực tham gia bảo vệ ANTT, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, nâng cao ý thức lực bảo vệ ANTT cho QCND Ba là, bước xây dựng, hồn thiện, phát huy mơ hình, tổ chức QCND nhân rộng cá nhân điển hình tiên tiến bảo vệ ANTT; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đấu tranh làm thất bại âm mưu xuyên tạc, kích động ly khai, 14 chia rẽ dân tộc lực thù địch Bốn là, thơng qua việc việc phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT bước xây dựng “thế trận lòng dân” an ninh nhân dân vững chắc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo địa bàn biên giới Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát QCND công tác đảm bảo ANTT Tây Nguyên quan chức năng, lực lượng CAND, góp phần nâng cao hiệu cơng tác bảo vệ ANTT Việc phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT Tây Nguyên đạt thành tựu to lớn nguyên nhân sau đây: là, QCND chủ động, sáng tạo phát huy vai trò tích cực bảo vệ ANTT thơng qua phong trào tồn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua mơ hình, tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm hành vi vi phạm pháp luật Hai là, quan tâm, đạo, định hướng đắn, toàn diện, hiệu Đảng, Nhà nước quyền cấp khu vực Tây Nguyên phát triển bền vững, với công tác đảm bảo ANTT, phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT Tây Nguyên Ba là, huy động, phát huy sức mạnh phối hợp chặt chẽ tồn hệ thống trị nghiệp bảo vệ ANTT địa bàn, thực có hiệu công tác xây dựng phong trào QCND bảo vệ ANTT Bốn là, xây dựng, kiện toàn phát huy hiệu mơ hình, tổ chức cá nhân điển hình tiên tiến làm nòng cốt cho phong trào QCND tham gia bảo vệ ANTT địa bàn Năm là, lực lượng CAND tỉnh Tây Nguyên làm tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT; kết hợp chặt chẽ công tác xây dựng phong trào QCND bảo vệ ANTT với mặt công tác nghiệp vụ ngành Công an, với việc xây dựng lực lượng CAND sạch, vững mạnh  Những hạn chế phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên nay: Một là, phận QCND cảnh giác, chưa có ý thức tự phòng ngừa, tự bảo vệ, chưa tạo liên kết, 15 phối hợp bảo vệ ANTT; chưa nhận thức vai trò, trách nhiệm bảo vệ ANTT; số cá nhân bị lơi kéo, dụ dỗ vào hoạt động chống phá quyền, vi phạm pháp luật Hai là, số mơ hình, tổ chức QCND bảo vệ ANTT hoạt động hình thức, thiếu hiệu Ba là, QCND chưa thực tốt vai trò kiểm tra, giám sát đấu tranh với hoạt động chưa quy định pháp luật hệ thống trị địa bàn trình tham gia bảo vệ ANTT Bốn là, tham gia QCND vào trình xây dựng “thế trận lòng dân” an ninh nhân dân địa bàn Tây Ngun chưa tích cực, tồn diện, có mặt thiếu vững Năm là, vai trò QCND tham gia đảm bảo ANTT lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hạn chế Nguyên nhân hạn chế phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên nay: là, công tác tuyên truyền, vận động tổ chức phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT số nơi chưa quan tâm mức, chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANTT Hai là, số nơi, chưa thực quan tâm đến điều kiện, quyền hạn lợi ích đáng QCND bảo vệ ANTT, chưa gắn kết phong trào QCND bảo vệ ANTT với phong trào cách mạng khác Đảng, Nhà nước Ba là, công tác xây dựng mơ hình, tổ chức cá nhân nòng cốt, điển hình tiên tiến bảo vệ ANTT số nơi chưa quan tâm, đầu tư mức Bốn là, mối quan hệ phối hợp lực lượng chức q trình phát huy vai trò QCND chưa tiến hành thường xuyên, thiếu chiều sâu, thiếu chặt chẽ, thường mang tính vụ chưa có chế cụ thể Năm là, hệ thống trị đội ngũ cán sở, lực lượng Công an làm công tác tổ chức, vận động, phát huy vai trò quần chúng bảo vệ ANTT nhiều nơi hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ ANTT giai đoạn 16 2.3 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG PHÁT HUY VAI TRÒ QCND TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ ANTT Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY 2.3.1 Xu hướng biến đổi nhân tố kinh tế, trị, văn hóa, xã hội Tây Nguyên thời gian tới Do tác động tình hình giới nước nên thời gian tới nhân tố kinh tế, trị, văn hóa, xã hội tiếp tục tác động đến phát triển Tây Nguyên, tác động đến đời sống vật chất tinh thần phận dân cư Nếu khơng có giải pháp đồng bộ, kịp thời, hiệu để tiếp tục phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tác động không nhỏ đến ANTT việc nâng cao vai trò QCND bảo vệ ANTT Tây Nguyên 2.3.2 Xu hướng biến đổi ANTT Tây Nguyên Công tác đảm bảo ANTT phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT Tây Nguyên thời gian tới gặp khó khăn, thách thức; đề cập đến yếu tố sau đây: Một là, lực thù địch riết tiến hành hoạt động chống phá cách mạng Tây Nguyên, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, âm mưu tách vùng Tây Nguyên khỏi quản lý Nhà nước Hai là, đời sống kinh tế, văn hoá giác ngộ cách mạng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tây Nguyên bước nâng lên, song trước mắt nhiều vấn đề bất cập với yêu cầu thực tiễn Đó chỗ dựa cho đối tượng chúng tiến hành hoạt động chống phá cách mạng Các đối tượng lợi dụng khó khăn kinh tế để mua chuộc, lợi dụng nhận thức non trị để lừa phỉnh, kích động đồng bào tham gia vào hoạt động chống đối quyền Ba là, hệ thống trị sở tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt lực lượng Cơng an sở thiếu số lượng chất lượng, cán số đơn vị nhiều hạn chế, chưa đáp ứng đòi hỏi thực tiễn 17 2.3.3 Vấn đề dân tộc tôn giáo Vấn đề tôn giáo vấn đề dân tộc hai vấn đề phức tạp giai đoạn Việt Nam nói chung Tây Ngun nói riêng Vì hai vấn đề có quan hệ mật thiết đến nhiều lĩnh vực như: kinh tế, trị, văn hóa, xã hội Thực tốt sách dân tộc sách tơn giáo, phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT có ý nghĩa quan trọng việc giữ gìn ANTT phòng thủ đất nước địa bàn có vị trí chiến lược Trong tình hình nay, mà QCND, đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên trình độ kinh tế - xã hội thấp, trình độ nhận thức hạn chế, lực thù địch tìm cách chia rẽ tơn giáo, chia rẽ đồng bào Kinh với đồng bào dân tộc thiểu số, phá vỡ khối đoàn kết dân tộc, phá hoại công xây dựng đất nước đồng bào Tây Ngun việc thực sách dân tộc, sách tơn giáo Tây Ngun có vai trò quan trọng phát triển Tây Nguyên nâng cao vai trò QCND bảo vệ ANTT 2.3.4 Hệ thống trị sở; lực lượng Cơng an làm cơng tác tổ chức, vận động, phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Thời gian qua, số nơi khu vực Tây Nguyên, việc xây dựng củng cố hệ thống trị sở, có lực lượng Cơng an chưa quan tâm mức, hiệu hoạt động thấp, chưa nắm bắt giải kịp thời tâm tư, nguyện vọng quyền lợi đáng đồng bào, đồng bào dân tộc thiểu số Ở số địa phương, chưa xây dựng đội ngũ cán sở thật tâm huyết với cơng tác phát huy vai trò quần chúng nhân dân đảm bảo ANTT, số cán có biểu quan liêu, xa rời QCND Vẫn chưa có sách thực phù hợp để thu hút cán đến làm việc vùng Tây Nguyên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên Chính sách đào tạo nguồn cán chỗ, phát triển đảng viên, vùng sâu, vùng xa, ưu tiên đào tạo đội ngũ cán người dân tộc thiểu số chỗ chưa đảm bảo đủ số lượng chất lượng để tham gia quyền sở, làm 18 ảnh hưởng đến cơng tác đảm bảo đảm bảo an ninh trật tự phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA QCND TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ ANTT Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY 3.1.1 Nâng cao vai trò quần chúng nhân dân nghiệp bảo vệ an ninh trật tự Tây Nguyên nay, phải xuất phát từ điều kiện kinh tế, trị, văn hóa, xã hội Tây Ngun 3.1.2 Nâng cao vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên phải gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần QCND, tiếp tục thực hiệu phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” bảo vệ ANTT địa bàn 3.1.3 Nâng cao vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên phải gắn liền với việc xây dựng, hồn thiện hệ thống trị, hệ thống trị sở; với xây dựng lực lượng CAND sạch, vững mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA QCND TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ ANTT Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY 3.2.1 Nâng cao nhận thức xã hội ANTT vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên Thứ nhất, quan, tổ chức cần phải xây dựng chế phối kết hợp chặt chẽ ngành, cấp thể chế hoá nghĩa vụ, quyền lợi tổ chức, công dân đấu tranh bảo vệ ANTT, tạo hành lang pháp lý cho việc phát huy sức mạnh tổng hợp đấu tranh; phải nâng cao chất lượng hiệu cơng tác dân vận, đẩy mạnh phong trào tồn dân bảo vệ 19 an ninh Tổ quốc gắn với phong trào thi đua khác sở hình thức sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm tình hình lúc, nơi; tăng cường cơng tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang QCND phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nắm vững chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, chế độ, thể lệ, nội quy, quy tắc bảo vệ ANTT; nhận thức đầy đủ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, kích động biểu tình, gây rối ANTT lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cực đoan, không gian mạng; biết phương thức, thủ đoạn hoạt động bọn tội phạm, tệ nạn xã hội; thấy sơ hở, thiếu sót cơng tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm để QCND chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả; tuyên truyền cho QCND nắm rõ quyền nghĩa vụ công dân lĩnh vực ANTT để tự nguyện, tự giác tham gia thực nhiệm vụ bảo vệ ANTT Thứ hai, cán bộ, đảng viên: là, đẩy mạnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho tồn đội ngũ cán bộ, đảng viên Hai là, phát huy vai trò thủ trưởng ban, ngành, quan, đơn vị, lực lượng, bí thư cấp ủy Đảng việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên có nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, nhiệm vụ tham gia vào việc phát huy vai trò nhân dân nghiệp bảo vệ ANTT Ba là, phát huy tính tự giác, tính kỷ luật, tính phê bình tự phê bình cán bộ, đảng viên để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên tầm quan trọng công tác ANTT phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Bốn là, xây dựng tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên cần có nội dung đánh giá việc tham gia phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Bên cạnh đó, cần tuyên truyền cho QCND hiểu rõ quyền nghĩa vụ nghiệp bảo vệ ANTT; tập trung nâng cao nhận thức cán bộ, chiến sĩ công an vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT 3.2.2 Tăng cường sức mạnh tổng hợp hệ thống trị; 20 bước xây dựng lực lượng CAND sạch, vững mạnh trình tổ chức, vận động, nâng cao vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Thứ nhất, tổ chức Đảng cấp khu vực Tây Nguyên phải quán triệt quan điểm quần chúng cách rõ ràng, nâng cao nhận thức đắn vai trò chủ thể QCND bảo vệ ANTT nâng cao vai trò lãnh đạo cơng tác tổ chức vận động QCND tích cực tham gia bảo vệ ANTT Thứ hai, Nhà nước cơng cụ chun trọng yếu Đảng, quan quản lý lĩnh vực kinh tế, trị, văn hố, xã hội ANTT, việc quản lý Nhà nước cơng tác tổ chức, vận động, phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT nội dung thiếu, quản lý Nhà nước điều kiện chủ yếu đảm bảo cho phong trào quần chúng bảo vệ ANTT thực phát triển mạnh mẽ có hiệu thiết thực Thứ ba, Mặt trận tổ quốc phải phối hợp chặt chẽ với quyền sở, bám sát khu dân cư, đa dạng hóa hình thức tập hợp QCND sở mục tiêu chung xây dựng bảo vệ Tổ quốc Thứ tư, tổ chức đoàn thể QCND tổ chức trực tiếp làm công tác tổ chức, vận động QCND tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTT Do đó, để nâng cao vai trò mình, tổ chức phải không ngừng đổi nội dung phương pháp hoạt động, phải thực trở thành tổ chức đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp đông đảo tầng lớp nhân dân Thứ năm, lực lượng Công an cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi hoạt động quản lý hành ANTT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT giúp QCND giải khó khăn vướng mắc, tham gia QCND thực nhiệm vụ bảo vệ ANTT 3.2.3 Từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần QCND; nâng cao ý thức, lực, điều kiện đảm bảo lợi ích đáng QCND trình tham gia bảo vệ ANTT Tây Nguyên Muốn vậy, cần phải tạo việc làm, ổn định sản xuất, tăng cường quản lý, kiểm tra doanh nghiệp, người sử dụng lao động việc thực 21 nghiêm sách lao động, tiền lương, bảo hiểm theo quy định luật lao động để bảo vệ lợi ích đáng người lao động để đảm bảo đời sống vật chất cho QCND Khi nhu cầu việc làm nâng cao đời sống vật chất cho QCND đáp ứng tạo động lực cách mạng to lớn cho công đổi Đời sống vật chất QCND nâng cao ổn định điều kiện đảm bảo chắn cho ổn định ANTT Việc tăng cường sở vật chất điều kiện đảm bảo QCND phát huy vai trò bảo vệ ANTT nhằm nâng cao hiệu công tác thời gian tới, khắc phục tình trạng chế độ, sách, chế hoạt động cho công tác phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT bất cập; thiếu kinh phí đầu tư cho hoạt động Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, tổ chức xã hội sở mơ hình, điển hình tiên tiến phong trào tồn dân bảo vệ ANTT; chưa khuyến khích, tạo động lực để phát huy cao vai trò QCND 3.2.4 Đổi mới, nâng cao hiệu công tác tổ chức, vận động, nâng cao vai trò QCND bảo vệ ANTT; xây dựng, nhân rộng mơ hình, tổ chức QCND bảo vệ ANTT phù hợp với khu vực Tây Nguyên Muốn đạt hiệu cao, cần ý số nội dung sau: đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm lực QCND việc thực nhiệm vụ bảo vệ ANTT; hình thức, phương pháp tuyên truyền phải phù hợp với loại địa bàn, dân tộc, nơi, lúc phù hợp với điều kiện, nhận thức nhóm đối tượng; đổi nội dung, hình thức, biện pháp cơng tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT tình hình mới; hình thức tổ chức phong trào phải đa đạng, phù hợp với chuyển dịch cấu sản xuất hội nhập quốc tế theo hướng xã hội hoá ngày cao; phương pháp tổ chức, xây dựng phong 22 trào cần vận dụng linh hoạt lĩnh vực, địa bàn cụ thể Bên cạnh đó, cần tập trung đẩy mạnh hoạt động xây dựng tổ chức QCND nòng cốt mơ hình điển hình ANTT phù hợp để phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT khu vực Tây Nguyên; xây dựng tổ chức quần chúng nòng cốt làm hạt nhân để thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTT địa bàn sở nội dung quan trọng, có ý nghĩa định đến tổ chức, vận động QCND bảo vệ ANTT; tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT hoạt động có hiệu Tây Nguyên; thực công tác tổng kết, nhân rộng mơ hình điển hình tiên tiến phù hợp với đặc điểm địa bàn; loại mơ hình điển hình cần phải có hồ sơ theo dõi, xác định rõ xuất xứ mơ hình, quy mơ tổ chức, chế, lề lối hoạt động để phổ biến, nhân rộng, tiến tới bước xã hội hóa cơng tác bảo vệ ANTT phong trào cách mạng QCND để bảo vệ sống yên vui hạnh phúc QCND 3.2.5 Chú trọng nâng cao vai trò QCND bảo vệ ANTT địa bàn trọng điểm, địa bàn biên giới, địa bàn phức tạp vấn đề dân tộc, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tại địa bàn trọng điểm, phức tạp, địa bàn biên giới, địa bàn tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, cần coi trọng công tác tuyên truyền, vận động QCND phát huy truyền thống cách mạng, tham gia đấu tranh với phần tử lợi dụng dân tộc, tôn giáo để hoạt động phá hoại sách đại đồn kết dân tộc, tôn giáo Đảng, lôi kéo đồng bào tham gia hoạt động Fulrô, hoạt tôn giáo trái pháp luật; tập trung xây dựng, củng cố hệ thống trị sở, giải kịp thời vấn đề nảy sinh liên quan đến tôn giáo, dân tộc, không để xảy biểu tình, gây rối ANTT; tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT xã phức tạp ANTT Việc thực sách dân tộc, sách tơn giáo Tây Ngun cần ý nội dung sau đây: nâng cao nhận thức đồng bào đường 23 lối, sách Đảng, Nhà nước sách dân tộc, tôn giáo; công tác vận động quần chúng cần ý đến công tác vận động cá biệt, cần đặc biệt quan tâm đến công tác tranh thủ chức sắc tơn giáo người có uy tín dân tộc, cần phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị lãnh đạo Đảng; cần ý đến công tác củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Tây Nguyên để cố kết cộng đồng Tây Nguyên thành khối thống KẾT LUẬN Thời gian qua, việc phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT Tây Nguyên quan chức góp phần giữ vững ANTT địa bàn Tuy nhiên, tác động kinh tế thị trường, hội nhập toàn cầu hóa biến đổi phức tạp nhân tố kinh tế, trị, văn hóa, xã hội ANTT năm tới Tây Ngun tiếp tục có ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực đến việc nâng cao vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Vì vậy, yêu cầu tìm phương hướng giải pháp nâng cao vai trò QCND bảo vệ ANTT Tây Nguyên thời gian tới vô cần thiết Đề tài Vai trò quần chúng nhân dân nghiệp bảo vệ an ninh trật tự Tây Nguyên nghiên cứu nội dung cách hệ thống phương diện lý luận lẫn phương diện thực tiễn Về lý luận, luận án góp phần làm rõ lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam vai trò QCND, vai trò phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT; sở vận dụng, phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Về thực tiễn, luận án nghiên cứu khái quát điều kiện, đặc điểm vị trí địa lý, dân cư, kinh tế, trị, văn hóa, xã hội ANTT, từ rút nhân tố ảnh hưởng đến ANTT Nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT, thành quả, hạn chế nguyên nhân có ảnh hưởng đến hiệu cơng tác Trên sở đó, luận án đề phương hướng cụ thể hóa thành 24 giải pháp sau nhằm nâng cao vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên nay: là, nâng cao nhận thức xã hội ANTT vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên nay; hai là, tăng cường sức mạnh tổng hợp hệ thống trị; bước xây dựng lực lượng CAND sạch, vững mạnh trình tổ chức, vận động, nâng cao vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT,; ba là, bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần QCND; nâng cao ý thức, lực, điều kiện đảm bảo lợi ích đáng QCND trình tham gia bảo vệ ANTT Tây Nguyên; bốn là, đổi mới, nâng cao hiệu cơng tác tổ chức, vận động, nâng cao vai trò QCND bảo vệ ANTT; xây dựng, nhân rộng mô hình, tổ chức QCND bảo vệ ANTT phù hợp với khu vực Tây Nguyên; năm là, trọng nâng cao vai trò QCND bảo vệ ANTT địa bàn trọng điểm, địa bàn biên giới, địa bàn phức tạp vấn đề dân tộc, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số Những phương hướng giải pháp nhằm góp phần nâng cao vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT, nâng cao hiệu công tác đảm bảo ANTT, thực định hướng phát triển vùng Tây Nguyên toàn diện, bền vững dựa tảng bảo đảm ANTT; giữ vững ổn định trị, xã hội bảo vệ vững chủ quyền, an ninh biên giới, phấn đấu xây dựng Tây Nguyên thành vùng kinh tế trọng điểm, có lực lượng sản xuất phát triển mức trung bình nước, có tốc độ tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế vững chắc, đời sống văn hoá, trình độ dân trí đồng bào dân tộc cải thiện, trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh giữ vững ... BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA QCND TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ ANTT Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY 3.1.1 Nâng cao vai trò quần chúng nhân dân nghiệp bảo vệ. .. vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên  Những thành tựu phát huy vai trò QCND nghiệp bảo vệ ANTT Tây Nguyên nay: là, QCND tích cực, chủ động tham gia vào tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT,... sở, làm 18 ảnh hưởng đến cơng tác đảm bảo đảm bảo an ninh trật tự phát huy vai trò QCND bảo vệ ANTT Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP BẢO
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự ở tây nguyên hiện nay tt , Vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự ở tây nguyên hiện nay tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay