Bài giảng lý thuyết điện

29 74 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 12:24

Nêu công dụng, cấu tạo, phân loại cầu dao tay? Giải thích nguyên tắc dập tắt hồ quang ở cầu dao tay có lưỡi cắt phụ? Nêu cách lắp đặt, lựa chọn cầu dao tay? 2.Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của công tắc tơ xoay chiều? Giải thích tác dụng của vòng ngắn mạch? 3.Vẽ hình, nêu phạm vi ứng dụng của các thiết bị đóng cắt không tiếp điểm đã học? 4.Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của rơle cảm biến vị trí kiểu cảm ứng? Nêu ứng dụng của loại rơle này? 5.Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách lắp đặt, chỉnh định áptômát dòng điện cực đại? 6.Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách lắp đặt, chỉnh định áptômát điện áp giảm? 7.Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách lắp đặt, chỉnh định áptômát công suất ngược? 8.Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách lắp đặt, chỉnh định áptômát vạn năng? 9. Nêu các yêu cầu công nghệ khi lắp đặt và điều chỉnh cầu dao cách ly? Quy trình vận hành cầu dao cách ly? 10.Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy cắt điện nhiều dầu? Nêu các yêu cầu cơ bản của dầu trong máy cắt? 11.Nêu công dụng, phạm vi sử dụng và cách lắp đặt cầu chì trong các lưới điện? 12.Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý dập tắt hồ quang của cầu chì ống trong không có cát thạch anh? 13.Nêu cách tính toán lựa chọn cầu chì dây chảy trong lưới điện? 14.Tính toán lựa chọn cầu chì bảo vệ cho một động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha trên nhãn có ghi Pđm = 4,5kW, tổ đấu dây Y:380220V, cos=0,85, =0,84, Kkđ=5 và =2. Hải Dơng ngày 17,18 -5 - 2008 Ngườiưthựcưhiệnưbàiưgiảngư: Phạm Đức Khẩn Giáo viên khoa kiểmưtraưbàiưcũ Câuưhỏi Từ hình vẽ cấu tạo nguyên rơ le cờng độ cực đại kiểu điện từ trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên làm việc cách chỉnh định? Mạch b¸o sù cè A B  c Mạch điều khiển d đồ cấu tạo nguyên rơ le cờng độ cực đại kiểu đ Mạch báo cố A B c Mạch điều khiển d đồ cấu tạo nguyên rơ le cờng độ cực đại kiểu đ Sơưđồưnguyênưlýưmạchưbảoưvệưmấtưpha + 24V A 10K 0.1àF a 1K D 10K DZ 5.6V P D1 O B 10K D 10K 0.1µF C 10K DZ 10K U~=6V 5.6V 1K D 0.1µF 10K 1K DZ I b c II Y1 IC 7410 5.6V 27K D DZ 5.6V 47µF/25V 10K Y2 T P1 Khối giảm áp A 10K 0.1àF DZ Khối logic 5.6V O B 10K D 10K 0.1µF C 10K 10K U~=6V 5.6V 1K D 0.1µF P D1 1K DZ 10K + 24V a 1K D 10K Khèi chÊp hµnh DZ b I c II Y1 IC 7410 5.6V 27K D DZ 5.6V 47àF/25V 10K Y2 T P1 Sơưđồưnguyênưlýưmạchưbảoưvệưmấtưpha A 10K 0.1àF (A) a 1K D 10K DZ 5.6V O B 10K 0.1µF C 10K (B) 10K 0.1µF 1K D 10K DZ D (C) DZ khốiưgiảmưáp 5.6V 1K 5.6V Tớiưkhốiư logic b c Sơưđồưnguyênưlýưmạchưbảoưvệưmấtưpha + 24V D1 P 10K P1 T ưkhốiưchấpưhành Sơưđồưnguyênưlýưmạchưbảoưvệưmấtưpha + 24V A 10K 0.1àF a 1K D 10K DZ 5.6V P D1 O B 10K D 10K 0.1µF C 10K DZ 10K U~=6V 5.6V 1K D 0.1µF 10K 1K DZ b “1” “1” “1” c “0 I ” Y1 IC 7410 5.6V 27K D DZ 5.6V 47µF/25V II Y2 10K T P1 Sơưđồưnguyênưlýưmạchưbảoưvệưmấtưpha + 24V A 10K 0.1µF a 1K D 10K DZ 5.6V P D1 O B 10K D 10K 0.1µF C 10K DZ 10K U~=6V 5.6V 1K D 0.1µF 10K 1K DZ b “1” “1” “1” c “0 I ” Y1 IC 7410 5.6V 27K D DZ 5.6V 47µF/25V II “1 ”Y2 10K T P1 Sơưđồưnguyênưlýưmạchưbảoưvệưmấtưpha + 24V A 10K 0.1àF a 1K D 10K DZ MÊt­pha­a 5.6V D1 P O B 10K D 10K 0.1µF C 10K DZ 10K U~=6V 5.6V 1K D 0.1µF 10K 1K DZ b “0” “1” “1” c “1 I ” Y1 IC 7410 5.6V 27K D 47µF/25V DZ 5.6V II Y2 10K T P1 Sơưđồưnguyênưlýưmạchưbảoưvệưmấtưpha + 24V A 10K 0.1µF a 1K D 10K DZ 5.6V O B 10K D 10K 0.1µF C 10K DZ 10K U~=6V 5.6V 1K D 0.1µF 10K 1K DZ b “1” “0” “1” c MÊt­pha­b D1 “1 I ” “0 ” Y2 Y1 IC 7410 5.6V 27K D 47µF/25V DZ 5.6V II P 10K T P1 Sơưđồưnguyênưlýưmạchưbảoưvệưmấtưpha + 24V A 10K 0.1àF a 1K D 10K DZ 5.6V D1 P O B 10K D 10K 0.1µF C 10K 1K DZ 10K 5.6V 1K D b “1” “1” “0” c “1 I ” II Y1 IC 7410 MÊt­pha­c 0.1µF 10K U~=6V DZ 5.6V 27K D 47µF/25V DZ 5.6V “0 ” Y2 10K T P1 Sơưđồưnguyênưlýưmạchưbảoưvệưmấtưpha + 24V A 10K 0.1àF a 1K D 10K DZ 5.6V P D1 O B 10K D 10K 0.1µF C 10K DZ 10K U~=6V 5.6V 1K D 0.1µF 10K 1K DZ I b c II Y1 IC 7410 5.6V 27K D DZ 5.6V 47µF/25V 10K Y2 T P1 Câuưhỏiưvềưnhà Câuưhỏi Vẽ hình, trình bầy cấu tạo nguyên làm việc sơ đồ rơ le bảo vệ mÊt pha? ...kiểmưtra bài cũ Câuưhỏi Từ hình vẽ cấu tạo nguyên lý rơ le cờng độ cực đại kiểu điện từ trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc cách chỉnh định? Mạch báo... điều khiển d đồ cấu tạo nguyên lý rơ le cờng độ cực đại kiểu đ Mạch báo cè A B  c M¹ch điều khiển d đồ cấu tạo nguyên lý rơ le cờng độ cực đại kiểu đ Sơưđồưnguyên lý mạchưbảoưvệưmấtưpha + 24V... Sơưđồưnguyên lý mạchưbảoưvệưmấtưpha A 10K 0.1àF (A) a 1K D 10K DZ 5.6V O B 10K 0.1µF C 10K (B) 10K 0.1àF 1K D 10K DZ D (C) DZ khốiưgiảmưáp 5.6V 1K 5.6V Tớiưkhốiư logic b c Sơưđồưnguyên lý mạchưbảoưvệưmấtưpha
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng lý thuyết điện, Bài giảng lý thuyết điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay