Một số mạch điện đặc biệt

17 111 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 12:23

Nêu công dụng, cấu tạo, phân loại cầu dao tay? Giải thích nguyên tắc dập tắt hồ quang ở cầu dao tay có lưỡi cắt phụ? Nêu cách lắp đặt, lựa chọn cầu dao tay? 2.Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của công tắc tơ xoay chiều? Giải thích tác dụng của vòng ngắn mạch? 3.Vẽ hình, nêu phạm vi ứng dụng của các thiết bị đóng cắt không tiếp điểm đã học? 4.Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của rơle cảm biến vị trí kiểu cảm ứng? Nêu ứng dụng của loại rơle này? 5.Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách lắp đặt, chỉnh định áptômát dòng điện cực đại? 6.Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách lắp đặt, chỉnh định áptômát điện áp giảm? 7.Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách lắp đặt, chỉnh định áptômát công suất ngược? 8.Vẽ hình, trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách lắp đặt, chỉnh định áptômát vạn năng? 9. Nêu các yêu cầu công nghệ khi lắp đặt và điều chỉnh cầu dao cách ly? Quy trình vận hành cầu dao cách ly? 10.Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy cắt điện nhiều dầu? Nêu các yêu cầu cơ bản của dầu trong máy cắt? 11.Nêu công dụng, phạm vi sử dụng và cách lắp đặt cầu chì trong các lưới điện? 12.Vẽ hình, trình bày cấu tạo, nguyên lý dập tắt hồ quang của cầu chì ống trong không có cát thạch anh? 13.Nêu cách tính toán lựa chọn cầu chì dây chảy trong lưới điện? 14.Tính toán lựa chọn cầu chì bảo vệ cho một động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha trên nhãn có ghi Pđm = 4,5kW, tổ đấu dây Y:380220V, cos=0,85, =0,84, Kkđ=5 và =2. Chươngư11:ưMộtưsốưmạchưđiệnưđặcư biệt 11.1 Mạch ổn áp: 11.1.1 Nguyên tắc làm viƯc cđa ỉn ¸p kiĨu bï: + + + + Uđc Ura Uvào Rt Uvào Ura a) Rt b) 11.1.2 ỉn ¸p kiĨu bï dïng Transistor Cấu tạo: Nguyên lý làm việc: Uce1 R1 Ic1 +U1 CL +U2 T1 R2 BA T2 R5 Ic3 R3 U~ C1 R6 C2 a T3 b R4 DZ VR7 R8 H11.2 đồ nguyên lý mạch ổn áp kiĨu bï dïng tranzitor: Rt Cấu tạo • Khèi 1: Bán dẫn công suất T1 đóng vai trò điện trở điều chỉnh mắc nối tiếp nguồn tải - T2 có nhiệm vụ khuyếch đại dòng cho T1 - R1 đóng vai trò khởi động R1 T1 không mở đợc Và R1 nóng trắc T1 khóa * Khối 2: Mạch dò sai khuyếch ®iỊu khiĨn khèi ë ®©y T3, R3 ®ãng vai trò khối * Khối 3: Khối tạo điện áp chuẩn Uch bao gồm Dz R5 giữ cho UB3 = Uz = Uch * Khối 4: Mạch lấy mẫu gồm R6, R7, R8 Tạo thành mạch phân áp để đa UB3 cực gốc T3 2 Nguyên lý làm việc: Bán dẫn công suất T1 đóng vai trò nh điện trở điều chỉnh mắc nối tiếp đờng cung cấp điện từ nguồn tải Khi T1 dẫn điện mạnh tức nội trở giảm, sụt áp UCE1 giảm, dòng Ic1 = It tăng, làm cho U2 = Ura tăng Khi T1 dẫn điện yếu tức nội trở tăng, sụt áp UCE1 tăng, dòng Ic1 = It giảm, làm cho U2 = Ura giảm Để điều khiển độ dẫn điện T1 thông qua T2 khuyếch đại dòng Để điều khiển độ dẫn điện T2 thông qua dòng IC3 gây sụt áp điện trở R3 Dòng IC3 tăng hay giảm so sánh UB3 với Uch = Uz định Giả sử Ura = U2 tăng UB3 tăng làm cho T3 dẫn điện mang dòng IC3 tăng, sụt áp điện trở R3 lớn UB2 âm nhiều làm cho T2 dẫn điện yếu, T1 dẫn điện yếu, nội trở T1 tăng, sụt áp UCE1 tăng, dòng IC1 = It giảm, làm cho U2 = Ut giảm xuống Ngợc lại Ura = U2 giảm UB3 giảm làm cho T3 dẫn điện mang dòng IC3 giảm, sụt áp điện trở R3 nh UB2 âm làm cho T2 dẫn điện mạnh, T1 dẫn điện mạnh, nội trở T1 giảm, sụt áp UCE1 giảm, dòng IC1 = It tăng, làm cho U2 = Ut tăng lên Nh trờng hợp ta thÊy r»ng néi trë cđa T1 tù ®éng thay ®ỉi ®Ĩ tù ®éng ®iỊu chØnh U2 = Ut lu«n lu«n ổn định Chú thích: * Trong mạch R7 đợc dùng để điều chỉnh mức điện áp chiều ổn ¸p ®a NÕu chØnh vỊ phÝa (a) Ura = U2 gi¶m, NÕu chØnh vỊ phÝa (b) Ura = U2 tăng, R6 R8 mức hạn chế dới * R1 đóng vai trò khởi động bình thờng T mở R1 hầu nh không cho dòng qua Nếu đột ngột R1 bị nóng có nghĩa T1 bị hỏng * Dz bị đánh thủng (ngắn mạch) T3 mở quá, T2 bị khóa T1 khóa lại không dẫn điện U2 = Ut = * Dz bị hở mạch T3 bị khóa, T2 dẫn điện mạnh T1 dẫn ®iƯn m¹nh nhÊt U2 = Ut = Ut 11.1.3 Mạch ổn áp dải rộng kiểu xung đóng mở: Nguyên lý chung ổn áp xung: Cấu tạo nguyên lý: Nguyên lý làm việc: D D1 +115V C4 D3 +15V CL R2 + C2 C3 R3 D4 U~= 90 - 260V - 30V R1 C1 Chỉnh lu lọc lần lÊy t¶i VR ChØnh lu lọc lần Dòư sai Nghịch lu ổn áp 11.1.4 Mạch ổn áp dùng IC78XX 79XX: Giới thiệu IC78XX 79XX: Mạch ổn áp đơn: a Mạch ổn định mức điện áp dơng: Uvµo=8-35v IC7805 Uvµo T Ura R=6 IC78XX Uvµo IC78XX Ura 2 C2 Uz H11.5 H11.6 b Mạch ổn định mức điện áp âm: c Mạch ổn áp đối xứng: MBA +Ura IC78XX CL UL - + + + - - + + - IC79XX -Ura 11.1.5 Tự động điều chỉnh điện áp: +12V R6 D3 R3 T1 R5 C1 -Ecc Uvµo VR +Ecc Uz Dz +12V +Ecc R C II + -Ecc R2 IC ®iỊu khiĨn Motor CL R1 + I - R10 T2 BATN U1 A Ura D 220V B M 10 D4 +12V D1 R4 R8 R7 R9 D2 C2 C U2 • • • cấu tạo: a Khối điều chỉnh servo: b Khèi khèng chÕ møc cao nhÊt cđa ®iƯn ¸p ra: c Khèi khèng chÕ møc thÊp nhÊt cña ®iƯn ¸p ra: d Khèi chØnh lu håi tiÕp: e Khối so sánh: Nguyên lý làm việc: * Nguyên tắc làm việc * Đặt chế độ làm việc * Điện áp nguồn tăng : * Điện áp nguồn giảm : * Kết luận +ECC RC1 R2 R1 RC2 Ura2 Ura1 C2 T1 C1 T2 11.2 Mạch dao động da hài: a đồ nguyên lý b Biểu đồ thời gian 11.2.1 Mạch dao động da hài dùng tranzitor: Cấu tạo đồ: 11.2.1 Mạch dao động da hài dùng IC KĐTT: Cấu tạo đồ: UN = UC Nạp R UP+ t UP- Phãng N Ura - Ud UP+ + t P C UPR2 UC R1 UM Um t1 t2 t3 t Nguyên lý hoạt động mạch: * Trong kho¶ng thêi gian tõ t0 t1 Ura = UM * Trong kho¶ng thêi gian tõ t1 t2 Ura = Um * Chu kỳ xung: T= 2,2RC 11.3 Cân điện tử: 11.3.1 Công dụng - cấu tạo: Sensor áp lực Khuyếch đại Xử lý tín hiệu Hiển thị Đếnưmáyưtính * Sensor áp lực loại Loadcell: Có nhiệm vụ biến đổi áp lực thành tín h điện * Khối khuyếch đại tín hiệu: Nhận tín hiệu từ Sensor, khuyếch đại đ * Khèi xư lý tÝn hiƯu: Cã nhiƯm vơ m· hãa tín hiệu điện thành tín hiệ * Khối hiển thị: Thực chức hiển thị kết đo hì 11.3.2 Nguyên lý điều khiển cân điện tö: ... Dz bị đánh thủng (ngắn mạch) T3 mở quá, T2 bị khóa T1 khóa lại không dẫn điện U2 = Ut = * Dz bị hở mạch T3 bị khóa, T2 dẫn điện mạnh T1 dẫn điện mạnh U2 = Ut = Ut 11.1.3 Mạch ổn áp dải rộng kiểu... xuống Ngợc lại Ura = U2 giảm UB3 giảm làm cho T3 dẫn điện mang dòng IC3 giảm, sụt áp điện trở R3 nh UB2 âm làm cho T2 dẫn điện mạnh, T1 dẫn điện mạnh, nội trở T1 giảm, sụt áp UCE1 giảm, dòng IC1... 2: Mạch dò sai khuyếch điều khiển khối T3, R3 đóng vai trò khối * Khối 3: Khối tạo điện áp chuẩn Uch bao gồm Dz R5 giữ cho UB3 = Uz = Uch * Khối 4: Mạch lấy mẫu gồm R6, R7, R8 Tạo thành mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số mạch điện đặc biệt, Một số mạch điện đặc biệt, Chương 11: Một số mạch điện đặc biệt 11.1. Mạch ổn áp: 11.1.1. Nguyên tắc làm việc của ổn áp kiểu bù:, Nguyên lý làm việc:, c. Mạch ổn áp đối xứng:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay